Ppt Gerontik Demensia

download Ppt Gerontik Demensia

of 24

Transcript of Ppt Gerontik Demensia

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  1/24

  PENGKAJIANGERONTIK 

  Lansia dengan DemensiaKELOMPOK 4

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  2/24

  Pengertian

  Demensia dapat diartikan sebagai gangguan kogniti dan memordapat mempengaru"i akti#tas se"ari$"ari% Penderita demensia semenun'ukkan beberapa gangguan dan peruba"an pada tingka" &"arian (be"a)iora& s!mptom* !ang mengganggu (disrupti)e* atautidak menganggu (non$disrupti)e* (+o&i,er- L%- .ur&e!- A%/%- Ma"o0112*% Gra!son (34* men!ebutkan ba"5a demensia bukan&a"

  pen!akit biasa- me&ainkan kumpu&an ge'a&a !ang disebabkan bebpen!akit atau kondisi tertentu se"ingga ter'adi peruba"an kepribdan tingka" &aku%

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  3/24

  PENGKAJIAN

  I. IDENTITASA. NAMA : Ny. A

  B. JENIS KELAMIAN : Perempuan

  C. UMUR : 75 tahun

  D. AGAMA : I!am

  E. S"A"US PERKA#INAN : Jan$a

  %. PENDIDIKAN "ERAK&IR : SD

  G. PEKERJAAN "ERAK&IR : Pen'un&. ALAMA" RUMA& :

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  4/24

  RIWAYAT KESEHATAN

  0% Masa&a" kese"atan !ang perna" dia&ami dan dirasakan saat ini

  Anak N!%A !ang bernama N!%T mengatakan ba"5a N!%A da&am 6 ta"ube&akangan ini perna" menga&ami depresi berat diakibatkan ke"i&ang

  anak n!a !ang bungsu meningga& dunia karena menderita pen!akitgaga& 'antung- anak N!%A !ang bungsu tersebut ada&a" anakkesa!angann!a% Depresi N!%A se,ara per&a"an meng"i&ang karenademensia !ang dideritan!a% Anak N!%A !ang bernama N!% T mengataba"5a saat ini N!%A menga&ami "ipertensi dengan tekanan dara" 07Mm"g- Nadi9%%:8menit RR;9%%:8menit-

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  5/24

  KEBIASAAN SEHARI-HARI

  A. BI(L(GIS

  ). P*!a Ma+an : 5, ehar'

  -. P*!a m'num : "'$a+ $'tentu+an

  . P*!a t'$ur : Ny.A pa$a 'an/ har' t'$a+ t'$ur 0 ma!am har' t'$ur 1am )2 ma!am $an 3an/un e

  4. P*!a E!'m'na' BAB0BAK6: BAB ), ehar'  BAK. "'$a+ tentu

  5. Ke3er'han $'r' : Ny.A +a!au man$' $'man$'+an tetap' /**+ /'/' en$'r'0 $an 3erpa+a'an en$'r'

   

  A. PSIK(L(GIS

  Kea$aan Em*' : Sta3'! t'$a+ $a!am +ea$aan marah.

   

  B. S(SIAL

  ). Du+un/an +e!uar/a : Ba'+0 Ke!uar/a mem3er'+an upp*rt +epa$a Ny.-. &u3un/an antara pen/hun' : Ba'+0 K*mun'+a' ter1a!'n $an t'$a+ a$a pere!''han antara pen/hun'

  . &u3un/an $en/an *ran/ !a'n : "'$a+ Dapat "er+a1'. Namun Ke!uar/a Men/ata+an Ny. A u$ah t'$a+

  rumah untu+ 3er*'a!'a' ete!ah ) tahun tera+h'r.

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  6/24

  KEBIASAAN SEHARI-HARI

  A. SPRI"UALKUL"URAL

  ). Pe!a+anaan I3a$ah : +!'en t'$a+ !a/' me!a+ana+an '3a$ah

  -. Keya+'nan tentan/ +eehatan : Ny. A meraa Sehat $an "'$a+ Meraa+an a+'t

  A. A+t'8'ta ehar'9har'

  Ke!uar/a Ny. A men/ata+an A+t'8'ta Sehar' har' Ny. A &anya 3era$a $' $a!am rumah0 "er+a$an/ $'a hany

   3er1a!an 1a!an $'e+'tar rumah. Ny. A u$ah t'$a+ !a/' me!a+u+an Sh*!at ataupun pen/a1'an $' !uar rumah.

   

  B. Re+rea'

  K!'en men/ata+an 3ah;a $'r'nya t'$a+ pernah per/' untu+ re+rea'. #a+tunya $'ha3'+an $'rumah untu+ 3er

  erta

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  7/24

  ). Ke3er'han per*ran/an

  a6 Kepa!a

  96 Ram3ut : "'$a+ "er+a1' Karena Ny. A men//una+an J'!3a3

  96 Mata : S'metr'0 Mata ter!'hat !e3'h +eruh $ar' mata n*rma!

  96 &'$un/ : Simetris, tampak bersih, tidak terlihat ada sekret96 Mu!ut : Bentu+ 'metr'0 t'$a+ ter!'hat a$a ar'a;an

  96 "e!'n/a : "'$a+ "er+a1' Karena Ny. A Men//una+an J'!3a3

   

  a6 Leher : Tak ada pembesaran kelenjar tyroid dan kelenjar getah ben

  peningkatan tekanan vena jugularis, simetris, tidak ada nyeri tekan.

   36 Da$a "h*ra+ 

  96 Da$a :96 Paru9paru :

  96 Jantun/ :

  a6 A3$*men : "'$a+ "er+a1'

   36 Mu+u!*+e!eta! : "'$a+ ter+a1'

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  8/24

  PENGKAJIAN FUNGSIONALKLIENA. Mandiri dalam makank!n"ini#ia$BABBAK% m&n''(naka

  )&r'i k& "!il&" *&r)inda+ k& kamar mandi.

  B. Mandiri semuan!a ke,ua&i sa&a" satu dari ungsi diatas

  ,. Mandiri ke,ua&i mandi dan sa&a" satu dari ungsi diatas

  . Mandiri ke,ua&i mandi- berpakaian dan sa&a" satu dari ungsi dia

  E. Mandiri ke,ua&i mandi- berpakaian- ke toi&et dan sa&a" satu dari

  F. Mandiri ke,ua&i mandi- berpakaian- ke toi&et- berpinda" dan sa&a

  ungsi diatas

  G. Ketergantungan untuk semua ungsi diatas

  H. Lain$&ain

  Kesimpulan: Ber$aar+an $ata0 ma+a Ny.A memper*!eh +*r G +eter/antun/an untu+ emua ?un/' $a!a

  BAB0BAK60 men//una+an pa+a'an0 per/' +e t*'!et0 3erp'n$ah +e +amar man$'.

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  9/24

  Modi#kasi dari =ert"e& Inde:No. Kriteria Skor

  1. Ma+an 2 @ "'$a+ mampu

  ) @ Butuh 3antuan mem*t*n/0 men/*!e

  mente/a $!!.

  - @ Man$'r'

  2. M'num 2 @ "'$a+ mampu) @ Butuh 3antuan Meny'ap+an m'numan

  - @ Man$'r'

  3. Berp'n$ah $ar' +ur' r*$a +e tempat

  t'$ur $an e3a!'+nya

  2 @ "'$a+ mampu

  ) @ Butuh 3antuan untu+ 3'a $u$u+ -

  *ran/6

  - @ Bantuan +e

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  10/24

  7. Naik turun tangga ! Ti"ak mampu

  1 ! #em$utu%kan &antuan Alat &antu "an 1

  orang

  2 ! #em$utu%kan &antuan 1 orang

  3 ! #an"iri

  '. Men/ena+an pa+a'an 2 @ "er/antun/ *ran/ !a'n) @ Se3a/'an $'3antu m'a! men/an

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  11/24

  In"&r)r&"a#i +a#il

  > 3 ; Mandiri

  > 03$01 ; Ketergantungan Ringan

  > 1$00 ; Ketergantungan 7$2 ; Ketergantungan =erat

  > $4 ; Ketergantungan Tota&

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  12/24

  PENGKAJIAN STATUS MENTALGERONTIK

  &enar Sala% No )ertan*aan

    Sa!ah tan//a!

  56

  ). "an//a! 3erapa har' 'n'

    "'$a+ tahu -. &ar' apa har' 'n'

    Sa!ah

  +aan/6

  . Apa nama tempat 'n'

    Sa!ah +aan/6 4. D'mana a!amat an$a

    Sa!ah -2

  tahun6

  5. Berapa umur an$a

    "'$a+ 'n/at . Kapan an$a !ah'r

    Sa!ah pa+

  a/u6

  7 S'apa Pre'$en In$*ne'a e+aran/

    Sa!ah pa+

  a/u6

  >. S'apa Pre'$en In$*ne'a e3e!umnya

    "'$a+ 'n/at . S'apa nama I3u an$a

  "'$a+ tahu )2. Kuran/' $ar' -2 $an tetap pen/uran/an $ar'

  e

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  13/24

  S )2 : Kerua+an Inte!e+tua! Berat

  Ke'mpu!an :

   Ny. A men/a!am' Kerua+an Inte!e+tua! 3erat +ara $a!am pen/+a1'an Ger*nt'+ Ny. A Men1a;a3 a!ah e3anya+ )2.

  Id ti#k i k k iti d i

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  14/24

  Identi#kasi aspek kogniti dariungsi menta& dengan MM

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  15/24

  p g4 Men/'n/at M'nta +!'en untu+ men/u!an/

  re/'tra'6 ta$'0 3'!a 3enar0 )

  *3ye+.

  5. Bahaa 5 "un1u++an +epa$a +!'en uatu

  namanya pa$a +!'en

  • m'a! : 1am tan/an 6

  • M'a! : pen'! 6

   M'nta +!'en untu+ men/u!an/

   1'+a0$an0 atau0 tetap' 0 3'!a 3

  • Pertanya+an 3enar - 3uah

  M'nta +!'en untu+ men/'+ut'

  $ar' !an/+ah :

  • Am3'! +erta $' tan/an an

  • L'pat -

  •"aruh $'!anta'

  Per'nta+an pa$a +!'en untu+ h

  eua' per'ntah n'!a' ) p*'n 6

  • "utup mata an$a

  Per'ntah+an pa$a +!'en untu+

  menya!'n /am3ar 

  • "u!' atu +a!'mat

  • Menya!'n /am3ar

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  16/24

  PENGKAJIAN KESEIMBANGAN UNTUKAPeru3ahan p*'' atau /era+an +ee'm3an/an

  ). Ban/un $ar' +ur' :Ny. A B'a 3an/un en$'r' tanpa haru $' 3antu $an t'$a+ t

  !e3'h untu+ mem3antu Ny. A Ban/un $ar' +ur'

  -. Du$u+ +e +ur' : Ny. A t'$a+ men/a!am' +eu!'tan aat hen$a+ $u$u+ +e +u

  . Perputaran !eher :Ny. A t'$a+ meraa+an +a+u pa$a aat memutar+an !eh

  $an +anan.

  4. Gera+an men//apa' euatu : Ny. A t'$a+ +eu!'tan aat $'uruh men//apa' 3en

  5. Mem3un/+u+ : Ny. A t'$a+ +eu!'tan aat $'uruh men/am3'! pen'! yan/ 3era$

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  17/24

  K*mp*nen Gaya Ber1a!anGera+an

  ). Ny. A t'$a+ men/a!am' +eu!'tan aat $'uruh 3er1a!an +e +amar ya

  meter.

  -. Ket'n//'an +a+' Ny. A aat me!an/+ah ter!'hat e$'+'t +a+u

  . Lan/+ah +a+' Ny. A ter!'hat +*n'ten aat 3er1a!an.

  4. Saat Ny. A me!an/+ah0 pan1an/ !an/+ah +a+' +anan $an +a+' +'r' +

  ama.

  5. Pa$a aat 3er1a!an0 Ny. A 3'a 3er1a!an atu /ar' !uru.

  . Pa$a aat 3er3a!'+ arah0 Ny. A 3erhent' ter!e3'h $ahu!u untu+ men1

  +ee'm3an/annya.

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  18/24

  Ana&isa Data

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  19/24

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  20/24

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  21/24

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  22/24

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  23/24

 • 8/17/2019 Ppt Gerontik Demensia

  24/24