Pleno Pemicu 2 Forensik

38
KELOMPOK 8 PLENO PEMICU 2

description

tugas

Transcript of Pleno Pemicu 2 Forensik

KELOMPOK8PLENO PEMICU 2NAMA ANGGOTA Eiben Heizer I11109055 Bakri Bayquni N. I11110010 Dwi Tirta P. I11111020 Andika Indra P. I11111061 A!in P. "au#arie I1111106$ %ya#rina &aki#un I11112002 Aditya I'a(i I11112009 I!) A*ani I1111201+ Ir!inia ,a#(adya# I1111202$ &awaid Akbar I11112029 -#e'ia I111120$+ ,ik) .u'wara I1111206/ PEMICU Seorang petinju meninggal dunia di S! GM! "ari #e$elumn%a ia &ala' KO &eti&a $eru#a'a memperta'an&an gelar juaran%a! Se$elum di$a(a &e S GM ia di$a(a dulu &e S! SG! Tapi &arena &eadaan &riti# dan& arena minimn%a )a#ilita# S ia dipinda'&an! Menurut do&ter%ang mela&u&an opera#i* ia meninggal &arena perdara'an ota& dan edema #ere$ri pada $agian &anan! Opera#i $erjalan le$i' dari 2 jam! Keti&a datang* &ondi#i pa#ien &riti#* #e'ingga lang#ung di$eri $antuan perna)a#an! Cedera ota& juga $era&i$at menurunn%a )ung#i jantung* paru+paru dan pengaturan #u'u tu$u'! ,o&ter menjela#&an edema di ota&n%a tam$a' mele$ar dengan $ertam$a'n%a (a&tu! Perdara'an ora& -. // mempengaru'i peredaran* ia menam$a'&an dengan nada men%e#al0 1Opera#i aga& terlam$atdila&u&an &eran menunggu #urat i2in opera#i dari pi'a& &eluarga penderita!3 Surat itu $elum ada* jadi anda $elum $i#a $ertinda&* pada'al opera#i tela' #iap dilaana&an pada pu&ul 24!4. 5I6! Kor$an ti$a #e&itar pu&ul 24!.. 5I6! Pada #eorang pa#ien %ag &riti#* #etiap deti& #angat $er'arga $agi &e#elamatan ji(an%a! Tinda&an 'aru# dila&u&an /epat* #ementara &arena teri&at pada eti&a dan 'o&um* &alau anda mengopera#i tanpa i2in* anda a&an dituntut &alau terjadi 'al+'al %ang tida& diingin&an!Sedang&an pi'a& &eluarga petinju ter#e$ut mempertan%a&an #i&ap do&ter %ang tida& /epat tanggap untu& menolong anggota &eluarga mere&a! Tinda&an do&ter %ang dianggap tida& $erupa%a #e/ara maimal men%elamat&an n%a(a pa#ien #e'ingga* mere&a menjadi &e'ilangan tulang punggungn%a! Pada'al petinju ter#e$ut mempun%ai empat orang ana& %ang ma#i' &e/il+&e/il dan #angat me$utu'&an per'atian* &a#i' #a%ing #erta &e$utu'an #e/ara materiil! Mere&a tetap menganggap do&ter tela' lalai dalam menjalan&an tuga# dan &e(aji$ann%a* pada'al adala' #uatu &e(aji$an do&ter untu& men%elamat&an n%a(a #e#eorang!KATA KUNCIEdema /ere$riPerdara'an ota&Kondi#i pa#ien &riti#Surat i2in opera#iTinda&an do&ter dianggap lalaiUMUSAN MASALA"Seorang do&ter dianggap lalai menjalan&an tuga# ole' &eluarga pa#ien &erena tida& dapat mela&u&an opera#i #e$elum mendapat&an i2in tertuli# untu& opera#iANALISIS MASALA""IPOTESIS,o&ter ter#e$ut mela&u&an &elalaian $erupa &eterlam$atan tinda&an medi# pada &a#u# &ega(atdaruratanPETAN7AAN ,ISKUSI 8ela#&an mengenai edema /ere$ri dan perdara'an ota& 96agaimana tatalaana edema /ere$ri dan perdara'an ota& 9 Apa de:ni#i &ega(atdaruratan 9 8ela#&an per#etujuan tinda&an medi# pada &a#u# &ega(atdaruratan 9 6agaimana SOP penanganan &ega(atdaruratan pada &a#u# perdara'an 96agaimana medi&olegal pada &ega(atdaruratan 9 6agaimana 'a& dan &e(aji$an do&ter pada &a#u# &ega(atdaruratan 9 Se$ut&an dan jela#&an /onto' &a#u# &ega(atdaruratan 9 Apa #aja pro#edur ; tinda&an %ang perlu dila&u&an pada &ega(atdaruratan menurut UU 96agaimana /onto' #urat i2in opera#i 9 6agaimana tinda&an do&ter ter#e$ut dari #egi eti& dan pro)e#ionali#me 9 8ela#&an mengenai ruju&an T6I?2! I#/'emi/ #tro&e#4! In)ei1ani2e'ta'i .ini'#a&it &epalapenurunan &e#adaran dan munta'pupil edema"ernia#i tentorial >lateral?"ernia#i tentorial >#entral?Su$)al/ine 1midline3 #'i)tTATALAKSANAPrimar% #ur@e% 1. Airway >jalan napa#? 2. Breat#in0 dengan @entila#i %ang $ai&$. -ir3uati)n dengan &ontrol perdara'an4. Di'abiity dengan pemeriaan mini neurologi#* meliputi 0.GCS #etela' re#u#ita#i.6entu& dan u&uran dan reAeB /a'a%a pupil!.Nilai &e&uatan motori&C! E56)'ure dengan menjaga agar tetap normotermia!TATALAKSANA ME,IKAMENTOSALarutan 'ipertoni& >o$at+o$at o#moti& a&ti)?ManitolSteroid,eBamet'a#oneKEGA5AT,AUATANDe*ni'i8i&a ditinjau dari 'u&um &edo&teran %ang di&ait&an dengan do&trin in)ormed /on#ent* ma&a %ang dimaud&an dengan &ega(atdaruratan adala' #uatu &eadaan dimana 0Tida& ada &e#empatan lagi untu& meminta&an in)ormed /on#ent* $ai& dari pa#ien atau anggota &eluarga terde&at >neBt o) &in?Tida& ada (a&tu lagi untu& menunda+nundaSuatu tinda&an 'aru# #egera diam$ilUntu& men%elamat&an ji(a pa#ien atau anggota tu$u'!%7P PENAN8ANAN .E8A9ATDA,:,ATAN%7P-edera .e6aa=! ,e)eni#iSuatu &eadaan dimana &epala mengalami /edera a&i$at adan%a #uatu trauma2! TujuanMen/ega' &eru#a&an ota& #e&underMemperta'an&an pa#ien tetap 'idup4! Indi&a#iContu#io /ere$riCommotio /ere$riD! Per#iapan alatC! Pelaanaan tinda&an-! "al %ang perlu diper'ati&anGangguan &e#adaran dan peru$a'an &e#adaran dengan #&ala &oma gala#go( le$i' &e/il dari E %aitu E+=* M+C* FG =+2Pupil ani#o&or* dengan perlam$atan reai /a'a%a"emi)are#eMonitor tanda+tanda @ital #e/ara &etat1EDI.7mung&in maudn%a 'enti jantung? C%anoti/ Spell >tanda pen%a&it jantung? ,iare pro)u# >le$i' $an%a& dari =.B #e'ari 6A6 /air? $ai& dengan de'idra#i maupun tida& ,i)teri Murmur;$i#ing jantung* Aritmia Edema;$eng&a& #eluru' $adan Epitai# >mimi#an?* dengan tanda perdara'an lain di#ertai dengan demam;)e$ri# Gagal ginjal a&ut Gangguan &e#adaran dengan )ung#i @ital %ang ma#i' $ai& "ematuria "iperten#i $erat "ipoten#i atau #%o& ringan 'ingga #edang Intoi&a#i atau &era/unan >mi#al0 min%a& tana'* atau o$at #erangga? dengan &eadaan umum ma#i' $ai& Intoi&a#i di#ertai gangguan )ung#i @ital Kejang dengan penurunan &e#adaran Munta' pro)u# >le$i' $an%a& dari -B dalam #atu 'ari? $ai& dengan de'idra#i maupun tida& Pana#;demam tinggi %ang #uda' di ata# D.HC Sangat #e#a&* geli#a'* &e#adaran menurun* #iano#i# dengan retrai 'e$at dinding dada;otot+otot pernapa#an Se#a& tapi dengan &e#adaran dan &ondi#i umum %ang $ai& S%o& $erat* dengan nadi tida& tera$a dan te&anan dara' tida& teru&ur* terma#u& di dalamn%a #indrom rejatan dengue Tetanu# Tida& 6AK;&en/ing le$i' dari 8 jam Ti)u# a$dominali# dengan &ompli&a#i.riteria 8awat Darurat Ba0ian Beda# A$#e# #ere$ri A$#e# #u$mandi$ularAmputa#i peni# Anuria Appendiiti# a&utAtre#ia Ani 6P" dengan reten#i urin Cedera &epala $eratCedera &epala #edangCedera @erte$ra;tulang $ela&ang Cedera (aja' dengan gangguan jalan napa# Cedera (aja' tanpa gangguan jalan napa# Seluliti# Kole#i#titi# a&ut Korpu# alienum Cardiovas!lar aident tipe perdara'an ,i#lo&a#i per#endian Tenggelam >dro"ning? #lail hest Ira&tur &ranium >pata' tulang &epala;teng&ora&? Ga#tro#&i#i# Gigitan 'e(an;manu#ia "anging >terjerat le'er9? "ematotora dan pneumotora "ematuria "emoroid ting&at IF >dengan tanda #trangula#i? "ernia in&ar#erata "idro#e)alu# dengan pening&atan te&anan intra/ranial Pen%a&it "ir#/'prung Ileu# O$#trui Perdara'a Internal Lu&a 6a&ar Lu&a ter$u&a daera' a$domen;perut Lu&a ter$u&a daera' &epala Lu&a ter$u&a daera' toradada Meningo⪙m%elo&el pe/a' Trauma jama& >$!ltiple tra!$a? Om)alo&el pe/a' Pan&reatiti# a&ut Pata' tulang dengan dugaan /edera pem$ulu' dara' Pata' tulang iga jama& Pata' tulang le'er Pata' tulang ter$u&a Pata' tulang tertutup In:ltrat periapendi&uler Peritoniti# generali#ata P'legmon pada da#ar mulut Priapi#mu# Perdara'an ra&tal uptur tendon dan otot Strangula#i peni#Ten#ion pneumotoraTetanu# generali#ataTor#io te#ti#Ii#tula tra&eoe#o)agu#Trauma tajam dan tumpul di daera' le'erTrauma tumpul a$domenTraumati& amputa#iTumor ota& dengan penurunan &e#adaranUnsta%le pelvisUro#ep#i.riteria 8awat Darurat Ba0ian .ardi)!a'kuerAritmiaAritmia dan rejatan;#%o&Korpulmonale de&ompen#ata a&utEdema paru a&ut"enti jantung"iperten#i $erat dengan &ompli&a#i >mi#al0 en#elo)ati 'iperten#i* CFA?In)ar& Mio&ard dengan &ompi&a#i >mi#al0 #%o&?Kelainan jantung $a(aan dengan gangguan A6CKri#i# 'iperten#iMio&ardititi# dengan #%o&N%eri dada >angina pe&tori#?Se#a& napa# &arena pa%a' jantungPing#an %ang dilatari ole' pen%a⁢&elainan jantung.riteria 8awat Darurat Ba0ian 7b'tetriA$ortu#,i#to#iaE&lamp#iaKe'amilan e&topi& terganggu >KET?Perdara'an antepartumPerdaragan po#tpartumIn@er#io uteriIe$ri# puerperali#"ipereme#i# gra@idarum dengan de'idra#iPer#alinan &e'amilan ri#i&o tinggi daa;atau per#alinan dengan pen%ulit.riteria 8awat Darurat Ba0ian 1ata6enda a#ing di &ornea mata;&elopa& mata6lenorr'oe; Gono$lenorr'oe ,a&rio#i#ti#i# a&utEndo)talmiti#;pano)talmiti#Glau&oma a&ut dan #e&under Penurunan tajam pengli'atan mendada& >mi#al0 a$la#io retina* CAO* perdara'an @itreou#?Seluliti# or$ita Semua &elainan &ornea mata >mi#al0 ero#i* ul&u#;a$#e#* de#/ematoli#i#?Semua trauma mata >mi#al0 trauma tumpul* trauma )otoele&tri&;radia#i* trauma tajam;tem$u#? Trom$o#i# #inu# &a@erno#u#Tumor or$ita dengan perdara'anU@eiti#;#&leriti#;irita#i.riteria 8awat Darurat Ba0ian Paru A#ma $ron&iale #edang J para' A#pira#i pneumonia Em$oli paru Gagal napa# Cedera paru >l!ng in&!r'? "emopti#i# dalam jumla' $an%a& >$assive? "emoptoe $erulang E)u#i plura dalam jumla' $an%a& >$assive? Edema paru non &ardiogeni& Pneumotora tertutup;ter$u&a Pen%a&it Paru O$#tru&ti) Mena'un dengan ea#er$a#i a&ut Pneumonia #ep#i# Pneumotora& @entil Statu# a#mati&u# Tenggelam.riteria 8awat Darurat Bidan0 Penyakit Daa( ,emam $erdara' dengue >,6,?,emam ti)oid ,i)teri ,i#e&uili$rium pa#/a 'emodiali#a Gagal ginjal a&ut GEA dan de'idra#i "emateme#i# melena "emato/'e2ia "iperten#i maligna Kera/unan ma&anan Kera/unan o$atKoma meta$oli& Lepto#piro#i# Malaria O$#er@a#i rejatan;#%o&TINDA.AN D7.TE, DA,I %E8I P,7&E%I7NAPa#al =4?! Seorang do&ter 'aru# #enantia#a $erupa%a melaana&an pro)e#in%a #e#uai dengan #tandar pro)eSi %ang tertinggi >Pa#al 2?! Setiap do&ter 'aru# #enantia#a mengingat a&an &e(aji$ann%a melindungi 'idup in#ani >Pa#al Kd?! Setiap do&ter (aji$ $er#i&ap tulu# i&'la# dan memperguna&an ilmu &eterampilann%a untu& &epentingan pa#ien! ,alam 'al tida& mampu mela&u&an #uatu pemeriaan atau pengo$atan* ata# per#etujuan pa#ien* ia (aji$ meruju& pa#ien &epada do&er %ang mempun%ai &ea'lian dalam pen%a&it ter#e$ut >Pa#al =.?!,alam mela&u&an pe&eLaan &edo&terann%a* #eorang do&ter tida& $ole' dipengaru'i ole' #e#uatu %ang menga&i$at&an 'ilangn%a &e$e$a#an dan &emandirian pro)e#i >Pa#al 4?!Seorang do&ter dalam $e&erja #ama dengan para peja$at di $idang &e#e'atan dan $idang lainn%a #erta ma#%ara&at 'aru# #aling meng'ormati >Pa#al E?!Setiap do&ter 'aru# mem$eri&an &e#empatan &epada pa#ien agar #enantia#a dapat $er'u$ungan dengan &eluarga dan pena#i'atn%a dalam $eri$adat dan atat dalam ma#ala' lainn%a >Pa#al ==?! Setiap do&ter (aji$ mera'a#ia&an #egala #e#uatu %ang di&eta'uin%a tentang #eorang pa#ien* $a'&an juga #etela' pa#ien itu meninggal dunia >Pa#al =2?!Setiap do&ter 'aru# memeli'ara &e#e'atann%a #upa%a dapat $e&erja dengan $ai& >Pa#al =-?!U8UKANDe*ni'iuju&an Medi# iala' merupa&an #uatu upa%a pelimpa'an (e(enang dan tanggung ja(a$ pa#ien dari #atu #trata pela%anan &e#e'atan %ang &urang mampu &e #trata pela%anan &e#e'atan %ang le$i' mampu* dan #e$ali&n%a untu& pela%anan &e#e'atan tinda& lanjut %ang diperlu&an! S7AAT+S7AAT U8UKAN uju&an 'aru# di$uat ole' orang %ang mempun%ai &ompeten#i dan (e(enang untu& meruju&* mengeta'ui &ompeten#i #a#aran;tujuan ruju&an dan mengeta'ui &ondi#i #erta &e$utu'an o$je& %ang diruju&! uju&an dan ruju&an $ali& menga/u pada #tandar ruju&an pela%anan medi# ,aera'! Adan%a unit %ang mempun%ai tanggungja(a$ dalam ruju&an* $ai& %ang meruju& atau %ang menerima ruju&an! Adan%a Tenaga &e#e'atan %ang &ompeten dan mempun%ai &e(enangan melaana&an pela%anan medi# dan ruju&an medi# %ang di$utu'&an!Adan%a pen/atatan;&artu;do&umen tertentu $erupa 0 Iormulir ruju&an dan ruju&an $ali& #e#uai /onto'!Kartu 8am&e#ma#* 8am&e#da dan &artu A##uran#i lain!Pen/atatan dan do&umen 'a#il pemeriaan penunjang Adan%a pengertian tim$al $ali& antara pengirim dan penerima ruju&an!Adan%a pengertian petuga# tentang #i#tem ruju&an!uju&an dapat $er#i)at 'ori2ontal dan @erti&al* dengan prin#ip mengirim &e ara' )a#ilita# pela%anan &e#e'atan %ang le$i' mampu dan leng&ap!TATACAA U8UKANPro#edur #tandar meruju& pa#ienPro#edur #tandar menerima ruju&an pa#ien*Pro#edur #tandar mem$eri ruju&an $ali& pa#ien*Pro#edur #tandar menerima ruju&an $ali& pa#ien!KESIMPULAN,o&ter ter#e$ut mela&u&an &elalaian $erupa &eterlam$atan tinda&an medi# pada &a#u# &ega(atdaruratan!Tinda&an dalam &ega(atdaruratan medi& di per$ole'&an tanpa mela&u&an per#etujuan atau in)ormed /on#ent terle$i' da'ulu! "al ini #e#uai dengan Peraturan Menteri Ke#e'atan epu$li& Indone#ia No!2E.;MENKES;PE;III;2..8 tentang Per#etujuan Tinda&an Kedo&teran dan diperjela# ole' KU" Perdata pa#al =4CD!,AITA PUSTAKA "ar#ono! 6u&u Anjar Neurologi Klini#* 7og%a&artaM UGM Pre##* 2..C Alia' A* 5idjaja ,! (de$a Cere%ri, pendekatan patogenetik dan terape!tik! 2..-! Ma&a##ar0 La$oratorium Sara) IKU"! God(in 8! Pse!dot!$or! In0 eMedi/ine* eMedi/ine Spe/ialitie#* Neurolog%* 'eada/'e and pain! N#erial onlineO 2..8 Mar/'! A@aila$le )rom UL0 'ttp0;;(((!eMedi/ine;/ontent;)ull!/om Puer#'i AI!* Suare2 8I* Cere%ral )de$a! In0 5i&ipedia! N#erial onlineO 2..8! A@aila$le )rom UL0'ttp0;;en!(i&ipedia!org;(i&i;/ere$ralQedema Goet2 GC!Cere%rospinal #l!id *nd +ntraranial Press!re in0 Clinial Ne!rolog' 2th edition! 2..4! P'lidelp'ia0 El#e@ier S/ien/e! PC==+C2E! Panitia Lulu#an ,o&ter 2..2+2..4 IKUI* Update In Neuroemergen/ie#* 6alai Pener$it IKUI 8a&arta* 2..2! 2D+2-! Caplan* Loui# ! Stro&e! A Clini/al Approa/'* 2nd Edition! 6riti#' Li$rar% Cataloguing+in+ Pu$li/ation ,ata! =EE4! =KE+=8.! A* 5idjaja ,! (de$a Cere%ri, pendekatan patogenetik dan terape!tik! 2..-! Ma&a##ar0 La$oratorium Sara) IKU"! 8apardi I! Ko$plikasi Cedera Kepala +n, Cedera Kepala 1st edition! 2..D! 8a&arta! 6IP! P===+==K! Saanin S! Pengendalian -+K 'ang tinggi in, Peningkatan tekanan intakranial! Ilmu 6eda' Sara)! >#erial online?!2..4! >/itied 2..8 juni?! A@aila$le )rom UL0 'ttp0;;(((!SaaninRpadang (a#antara!net!id!/om! Undang+undang No 24;=EE2 tentang Ke#e'atan Peraturan Menteri Ke#e'atan No!=CE$;=E88 tentang uma' Sa&it 8u#u) "ana:a'* M! Eti&a &edo&teran S 'u&um &e#e'atan ; M! iu#u) "ana:a' S Amri Amir! Ed! D! 8a&arta 0 EGC* 2..8 "older A! Emergen/% room lia$ilit%! 8AMA =EK2M22.0C!