Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

download Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

of 32

Transcript of Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  1/32

  1

  BAB I

  PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah

  Agama Islam merupakan aturan ketuhanan yang mengajak manusia yang

  mempunyai fikiran salim untuk keelamatan dunia akhirat. Konsepsi Islam yang

  bersifat universal mengatur seluruh perilaku manusia baik yang bersifat mahdhah,

  ghair mahdhah, individu maupun kolektif dalam seluruh aspek dan dimensi

  kehidupan. Syariat Islam hanya dapat dilaksanakan dengan mendidik diri,

  generasi dan masyarakat supaya beriman dan tunduk kepada Allah semata serta

  selalu mengingat-Nya. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi keajiban orang

  tua dan guru disamping menjadi amanat yang harus dipikul oleh satu generasi

  untuk disampaikan kepada generasi berikutnya dan dijalankan oleh para pendidik

  dalam mendidik anak-anak. !arang siapa mengkhianati amanat ini, menyimpang

  dari tujuannya, menyalah tafsirkannya, atau mengubah kandungannya, maka

  nerakalah bagiannya, sebagai balasan atas kedustaan atas kebenaran dan ingkar

  dari kepatuhan, dan ingkar dari kepatuhan, sebagai mana firman Allah yang

  artinya"

  #Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta

  terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi

  petunjuk kepada orang-orang zalim. (QS. ! " #$

  Islam mendidik manusia supaya menjadikan syari$at Allah sebagai hakim

  terhadap seluruh perbuatan dan tindakannya, kemudian tidak berkeberatan

  terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan %asul-Nya, bahkan

  sebaliknya dia tunduk patuh kepada perintah Allah dan %asul-Nya. &anusia dapat

  memperoleh kejahatan dan kerugian keduanya hanya akan dapat dihindari, jika

  dia beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, saling tolong menolong,

  saling menasehati supaya mentaati kebenaran, serta tabah dalam menegakkan

  kebenaran dan memerangi kebatilan.

  Keimanan akan bertambah dengan menjalankan ketaatan, memba'a Al-

  (uran dan merenungkan dampak %ahmat Allah terhadap alam. Sedangkan atas

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  2/32

  2

  keimanan adalah memahami rukun-rukunnya, menyadari membenarkan dan

  meyakini makna dengan penuh keyakinan. Keyakinan tersebut akan melahirkan

  ketentraman jia kelurusan tingkah laku berdasarkan makna keimanan yang

  dibenarkan oleh )albu. *endidikan keimanan dimulai dan menjelaskan tujuan

  tertinggi pendidikan Islam, yakni menjelaskan makna +luhiyah, %ububiyah dan

  makna +budiyah kepada Allah semata serta sifat-sifat Ilahiyah yang tidak boleh

  disandarkan kepada selain Allah.

  *endidikan a)idah Islamiyah di dalam pelajaran tauhid inilah yang

  mengenalkan anak kepada tujuan tinggi pendidikan Islam. ujuan tertinggi

  pendidikan Islam agar si terdidik"

  . Ikhlas beribadah kepada Allah semata dengan dasar ilmu dan keimanan yang

  kokoh.

  . &emahami makna dan maksud beribadah dan tingkah laku hidup, yang ada

  gilirannya akan mengantar anak kepada tujuan tinggi itu.

  /. &enjauhi segala yang harus dijauhinya, seperti segala manifestasi syirik dan

  a)idahnya, yang mengalirkan mengaburkan atau menyimpangkan tujuan

  pendidikan Islam, dalam memahami dan menerapkan Islam.

  Aspek dogmatis dari pelajaran A)idah Akhlak ini merupakan aspek

  terpenting dan pertama yang ajib diperhatikan, agar buah dan hasil

  pemahamannya relevan dengan seluruh pelajaran. 0iharapkan anak mengetahui,

  baha dia mempelajari Al-(uran dan mengangungkannya, karena ia kalam Ilahi

  dan jalan untuk bermunajat kepada-Nya, mengenal-Nya, tunduk kepada-Nya dan

  melaksanakan segala perintah-Nya. 0engan demikian kita telah menjelaskan

  kepada anak, sebagaimana telah penyusun isyaratkan, baha dia mengikuti

  %asulullah SA1. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita supaya

  mengikuti beliau.

  &s Al-&usdariyah 2ileunyi !andung adalah 3embaga *endidikan yang

  memberikan atau menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat

  menengah pertama dan menjadikan &ata pelajaran agama A)idah Akhlak sebagai

  &ata pelajaran agama dasar yang sekurang-kurangnya /45 dari mata pelajaran

  umum.

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  3/32

  3

  Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala &s

  Al-&usdariyah 2ileunyi !andung. Saat kami melakukan penelitian aal,

  pemberian materi pelajaran agama yang telah berjalan selama ini masih perlu

  penyempurnaan dalam hal materi dan penyelenggaraannya guna men'apai

  meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didiknya serta men'apai tujuan

  tersebut diupayakan pemberian se'ara intensif pada mata pelajaran A)idah

  Akhlak.

  0ari uraian di atas, pihak penyelenggara pendidikan &s Al-&usdariyah

  2ileunyi !andung menyediakan aktu untuk menambah jam pelajaran pada

  materi pembelajaran A)idah Akhlak meskipun hasil dari penambahan jam mata

  pelajaran agama tersebut relatif dan dapat dikategorikan 'ukup baik dan

  berdampak positif baik bagi peserta didik sendiri maupun bagi orang tua dan

  masyarakat serta guru penyaji materi pelajaran dan madrasah selaku

  penyelenggara kegiatan.

  &eskipun dampak positif dapat dirasakan semua pihak yang terkait di

  lingkungan madrasah tersebut, namun kami perlu mengadakan kegiatan penelitian

  atau observasi langsung ke &s Al-&usdariyah 2ileunyi !andung untuk men'ari

  data akurat tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran a)idah

  akhlak di &s Al-&usdariyah 2ileunyi !andung.

  B. Perumusan Masalah

  !erdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka

  perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut"

  . !agaimana pelaksanaan pendidikan A)idah Akhlak di &s Al-

  &usdariyah 2ileunyi Kab. !andung6

  . !agaimana pelaksanaan pembelajaran A)idah Akhlak di &s Al-

  &usdariyah 2ileunyi Kab. !andung6

  /. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pendidikan dan

  pembelajaran A)idah Akhlak di &s Al-&usdariyah 2ileunyi Kab.

  !andung6

  7. !agaimana keberhasilan pendidikan akhlak di &s Al-&usdariyah

  2ileunyi Kab. !andung6

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  4/32

  4

  C. Tujuan Penelitian

  Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut "

  . +ntuk mengetahui pelaksanaan pendidikan A)idah Akhlak di &s

  Al-&usdariyah 2ileunyi !andung

  . +ntuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran A)idah Akhlak di &s

  Al-&usdariyah 2ileunyi Kab. !andung

  /. +ntuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat

  pendidikan dan pembelajaran A)idah Akhlak di &s Al-&usdariyah

  2ileunyi !andung.

  7. +ntuk mengetahui keberhasilan pendidikan akhlak di &s Al-

  &usdariyah 2ileunyi Kab. !andung

  D. Manfaat Penelitian

  1. Bagi ek!lah

  Adapun manfaat dari penelitian ini untuk sekolah adalah sebagai bahan

  a'uan untuk meningkatkan mutu guru agama dalam rangka meningkatkan

  perjuangannya untuk membudayakan akhlakul karimah yang merupakan tujuan

  pokok dalam pendidikan agama Islam dijadikan sebagai pedoman hidup.

  ". Bagi tenaga Pen#i#ik

  8aitu dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran terhadap guru agama

  agar dapat menarapkan nilai moral kepada anak didik dalam mengatasi krisi moral

  yang dialami sebagai anak didik pada masa sekarang ini.

  $. Bagi !rang tua

  Khusus bagi orang tua penelitian ini bermanfaat agar mereka selalu

  mengatasi perkembangan putra putrinya dalam pergaulan dan menyongsong

  9aman yang semakin modern dan global ini, agar mereka tidak terkena dampak

  negatif yang bisa merusak akhlak mereka yang merupakan pondasi terpenting

  dalam kehidupan yang akan datang.

  E. Met!#!l!gi Penelitian

  . :enis dan *endekatan *enelitian

  :ika di tinjau dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk

  penelitian lapangan ;%ield &esear'h

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  5/32

  5

  dilapangan atau pada responden. 0ata-data yang dikumpulkan dari lapangan

  langsung terhadap objek yang bersangkutan yaitu pelaksanaan pendidikan dan

  pembelajaran a)idah akhlak di &s Al-&usdariyah 2ileunyi Kab. !andung.

  . Kehadiran *eneliti

  2iri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan

  berperan serta,namun peran penelitianlah yang menetukan keseluruhan

  skenarionya. 0alam hal ini peneliti bertindak sebagai instrument kun'i, partisipan

  penuh sekaligus pengumpul sata, sedangkan instrument lainnya sebagai

  penunjang.

  /. Sumber 0ata

  Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan,

  selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lainnya.

  7. eknik pengumpulan data

  eknik yang peneliti guna dalam pengumpulan data pada penelitian ini

  adalah sebagai berikut "

  a. 1aan'ara

  1aan'ara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan

  responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jaab dalam hubungan

  tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang

  melengkapi kata-kata se'ara verbal. 1aan'ara ditujukan kepada sebagian guru

  yang menjadi sampel penelitian, untuk melakukan 'roos 'he'k terhadap jaaban

  angket yang diberikan.

  b. Observasi

  Observasi yaitu melakukan pengamatan se'ara langsung pada objek

  peneliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan/

  .Observasi ataupengamatan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti men'atat

  informasi sebagaimana yang mereka saksikan selam penelitian7. *enyaksian

  terhadap peristia=peristia itu dilakukan dengan melihat, mendengar,

  merasakan, yang kemudian di'atat seobyektif mungkin. 0alam penelian ini

  1Iqbal Hasan, Analisa Data Penelitian dengan Stastitik, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2008, !"t. 3, # 5.

  2$. %ul&, Metode Penelitian. (Jakarta : PT %rasin'&, 200, !"t, 5 #.118.3)i'*an, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Ban'un+ :

  Alab"ta, 2008,#. 30.4$. %ul&, op.cit#.11-

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  6/32

  -

  peneliti berperan sebagai pengamat yang berpartisipasi se'ara penuh, yakni

  menyamakan diri dengan orang yang diteliti. *engamatan dilakukan dengan

  menggunakan 'heek list yaitu suatu daptar yang berisi nama-nama subyek dan

  faktor-faktor yang hendak diselidiki>.

  '. 0okumentasi

  0okumentasi adalah 'atatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau

  peristia yang pada aktu yang lalu. 0alam penelitian ini yang dimaksud

  dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat 'atatan yang

  sudah ada. &etode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk

  mengumpulkan data.>. Analisa 0ata

  Analisa data kualitatif adalah proses men'ari dan menyusun se'ara

  sistematis data yang diperoleh dari hasil aan'ara, 'atatan lapangan dan bahan-

  bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat

  diinformasikan kepada orang lain. *eneliti terjun kelapangan, mempelajari,

  menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di

  lapangan. *enelitian kualitatif menggunakan analisis data se'ara induktif.

  5

  #&li' /arbuk& 'an Abu A!#ma'i, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 200, !"t. 8, #. 4

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  7/32

  BAB II

  %A&IAN TE'(ITI

  A. Pem)elajaran A*i#ah Akhlak

  1. Pengertian Pem)elajaran

  *embelajaran ialah membelajarkan peserta didik menggunakan asas

  pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan

  pendidikan. *embelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar

  dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh

  peserta didik atau murid. Konsep pembelajaran menurut 2orey adalah suatu

  proses dimana lingkungan seseorang se'ara disengaja dikelola untuk

  memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi

  khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertantu. *embelajaran

  merupakan subset khusus dari pendidikan. &engajar menurut 1illiam ?. !urton

  adalah upaya untuk memberi stimulus, bimbingan pengarahan, dan dorongan

  kepada peserta didik agar terjadi proses belajar.

  *roses pembelajaran atau pengajaran kelas ;'lassroom ea'hing. *en'engahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari

  budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari.

  D. *engajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak serta

  system dan fungsionalnya.

  G. *enyaluran peserta didik untuk mendalami a)idah akhlak pada jenjang

  pendidikan yang lebih tinggi.

  #. Tujuan em)elajaran a*i#ah akhlak

  *embelajaran a)idah akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan

  meningkatkan keimanan peserta didik yang diujudkan dalam akhlak yang terpuji

  melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman

  peserta didik tentang a)idah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim

  yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan ketakaannya

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  17/32

  1

  kepada Allah st serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,

  berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih

  tinggi.

  .

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  18/32

  18

  BAB III

  ANALIA TENTAN/ PENDIDI%AN A0IDAH A%HLA%

  DI MTs ALMUDA(I2AH CILEUN2I %ABUPATEN BANDUN/

  A. %!n#isi ')jektif

  1. Pr!fil MTs AlMus#ari3ah

 • 7/23/2019 Mini Riset Aqidah Akhlak MTs Al-Musdariyah

  19/32

  1

  ". 4isi #an Misi

  Jisi "

  erujudnya kehidupan sisa yang beriman, berta)a dan berakhlakul karimah

  serta unggul dalam prestasiF

  &isi "

  a. &eningkatkan efektifitas, efisienkualitas dan hasil belajar.

  b. &eningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.

  '. &eningkatkan disiplin.

  d. &enumbuhkembangkan budi pekerti islami dilandasi imta) dan iptek.

  $. L'/' MTs AlMus#ari3ah Cileun3i Ban#ung

  5. %U(I%ULUM

  Kurikulum &s Al-&usdariyah 2ileunyi Kabupaten !andung ahun*elajaran 4>4D menga'u diberlakukan kurikulum 4/ untuk kelas JII dan

  JIII sedangkan untuk kelas IL masih menggunakan Kurikulum 44D. &ata

  pelajaran terdiri dari > mata pelajaran nasional dan muatan lokal *rovinsi.

  6. E%T(A%U(I%ULE(

  a. *ramuka

  b. *alang &erah %emaja ;*&%