Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

35
Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 Berdasarkan SKL yang dikeluarkan Kemenag beberapa bulan yang lalu. Jika masih ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah membaca ringkasan ini. Adli Hadiyan Munif dan Teja Fiedra Fernando

description

Disusun berdasarkan SKL yang dikeluarkan Kemenag beberapa bulan lalu. Jika masih ada kesalahan, dimohonkan maaf sebesar-besarnya.

Transcript of Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Page 1: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013

Berdasarkan SKL yang dikeluarkan Kemenag beberapa bulan yang lalu. Jika masih ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah membaca ringkasan ini.

Adli Hadiyan Munif dan Teja Fiedra Fernando

Page 2: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 1

Daftar Isi

1. Memahami prinsip-prinsip dan metode peningkatan kualitas aqidah ............................................................. 4

a. Menentukan pengertian aqidah ................................................................................................................... 4

b. Menjelaskan kandungan firman Allah ( QS An-Najm : 3 - 4 atau Al-Anbiya : 25) ......................................... 4

1) Q.S An-Najm/53 : 3-4 ................................................................................................................................ 4

2) Q.S Al-Anbiya/21 : 25 ................................................................................................................................ 4

c. Menentukan metode-metode peningkatan kualitas aqidah ........................................................................ 4

2. Memahami pengertian dan istilah-istilah tauhid, macam-macam tauhid serta perilaku orang yang bertauhid 6

a. Menentukan pengertian Tauhid, Ilmu Kalam dan Ushuludin. ...................................................................... 6

b. Menentukan macam-macam Pengertian tauhid (Tauhid, Uluhiyah, tauhid rububiyah). ............................. 8

c. Disajikan kisah orang yang kokoh aqidah Islamnya (Siti Masyitah/Ashabul Kahfi/Bilal bin Rabah. ............. 9

d. Menentukan kandungan QS Al-A’raf: 180 dan An-Nahl: 60 yang berhubungan dengan macam-macam tauhid. 17

1) Q.S Al-A’raaf/7 : 180 ............................................................................................................................... 17

2) Q.S An-Nahl/16 : 60 ................................................................................................................................. 17

3. Memahami pengertian syirik, macam-macam syirik dan perilaku orang yang berbuat syirik ....................... 18

a. Menentukan jenis-jenis syirik akbar atau asghar (besar atau kecil) ........................................................... 18

b. Menentukan contoh-contoh perbuatan syirik (tanjim/tiyarah/ tamaìm/sihir). ......................................... 18

c. Menentukan kandungan QS Al-An’am : 88 atau An-Nisa : 48. ................................................................... 18

1) Q.S Al-An’am/6 : 88 ................................................................................................................................. 18

2) Q.S An-Nisa/4 : 48 ................................................................................................................................... 19

d. Menentukan cara-cara menghindari perbuatan syirik. .............................................................................. 19

4. Memahami pengertian akhlak dan ciri akhlak Islami ..................................................................................... 19

a. Mengidentifikasi pengertian akhlak menurut pendapat ulama (Al Ghazali/Ahmad Amin atau Ibnu Maskawih). .................................................................................................................................................................. 19

b. Menentukan pengertian akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. ............................................................... 19

c. Menentukan isi kandungan dari kutipan surat Al-Ahzab ayat 21. .............................................................. 20

5. Memahami dan meningkatkan keimanan kepada Allah melalui sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna serta meneladani sifat Allah..................................................................................................................................................... 20

a. Menunjukan pengertian Al-Afuw / Al-Muqsit / Al-Warits. ......................................................................... 20

b. Menunjukan contoh perilaku An-Nafi’/ Al-Muiz / Al-Hafizh. ...................................................................... 20

6. Membiasakan perilaku terpuji (husnuzan dan tobat) ..................................................................................... 21

a. Menentukan pengertian husnuzan. ............................................................................................................ 21

b. Menentukan pengertian tobat. .................................................................................................................. 21

7. Menghindari perilaku tercela: riya, zalim dan diskriminasi ............................................................................ 21

a. Menentukan pengertian riya ...................................................................................................................... 21

b. Menentukan macam-macam zalim menurut Ali bin Abi Thalib ................................................................. 22

c. Menentukan kandungan Q.S Al-Hujurat : 13 dan Al-Qashash : 77 ............................................................. 22

1) Q.S Al-Hujurat/49 : 13 ............................................................................................................................. 22

2) Q.S Al-Qashash/28 : 77 ........................................................................................................................... 22

Page 3: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 2

8. Memahami pengertian ilmu kalam ................................................................................................................. 22

a. Menentukan pengertian ilmu kalam........................................................................................................... 22

b. Menentukan hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya (ilmu tafsir, ilmu akhlak) .......................... 23

c. Menentukan fungsi ilmu kalam .................................................................................................................. 24

9. Memahami aliran-aliran ilmu kalam (Khawarij, Syiah, Al-Asyariyah, Mu’tazilah, dan tokoh-tokohnya) serta teologi transformatif dan teologi pembebasan. ............................................................................................................. 24

a. Menentukan latar belakang lahirnya ilmu kalam ....................................................................................... 24

b. Menentukan tokoh-tokoh aliran ilmu kalam (Jabariyah/Qadariyah/Mu’tazilah)....................................... 24

c. Menentukan pandangan Al-Asy’ariyah tentang dosa besar ....................................................................... 24

d. Mengidentifikasi tentang pokok-pokok ajaran Jabariyah/Qadariyah......................................................... 25

e. Menentukan pandangan Khawarij tentang orang-orang yang terlibat dalam tahkim (Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah) ........................................................................................................................................................... 25

f. Menentukan prinsip-prinsip dalam teologi transformatif .......................................................................... 25

g. Menentukan latar belakang lahirnya teologi modernisme ........................................................................ 25

10. Membiasakan perilaku terpuji (akhlak berpakaian, berhias, berjalan, dan bertamu) ................................... 27

a. Menentukan pengertian “tsiyab” dan “libas” ............................................................................................. 27

b. Menentukan kandungan Q.S Al-A’raaf ayat 20 / 26 ................................................................................... 27

1) Q.S Al-A’raaf/7 : 20.................................................................................................................................. 27

2) Q.S Al-A’raaf/7 : 26.................................................................................................................................. 27

c. Menentukan salah satu dari nilai-nilai positif berhias dalam Islam ............................................................ 27

d. Menentukan kandungan dari Q.S Al-Furqan : 63 dan Al-Isra’ : 37 ............................................................. 28

1) Q.S Al-Furqan : 63 ................................................................................................................................... 28

2) Q.S Al-Isra’ : 37 ........................................................................................................................................ 28

e. Menentukan bacaan do’a naik kendaraan.................................................................................................. 28

f. Menentukan kandungan Q.S An-Nur : 27 ................................................................................................... 28

11. Menghindari perilaku tercela (mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan narkoba) ......................................... 28

a. Menentukan kandungan yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 219 dan Q.S Al-Maidah : 90 .................. 28

1) Q.S Al-Baqarah/2 : 219 ............................................................................................................................ 28

2) Q.S Al-Maidah/5 : 90 ............................................................................................................................... 29

b. Dapat menentukan dampak negatif perjudian ........................................................................................... 29

c. Menentukan kandungan Q.S An-Nur : 2 ..................................................................................................... 29

d. Menentukan syarat-syarat hukum potong tangan bagi pencuri ................................................................ 29

e. Menentukan dampak negatif dari menggunakan narkoba ........................................................................ 30

7. Memahami pengertian tasawuf, asal-usul tasawuf, karakteristik tasawuf dan maqomat tasawuf ............... 31

a. Menentukan pengertian tasawuf menurut asal usulnya (Shaff/Shafwah/Shuffah) ................................... 31

b. Menentukan pengertian tasawuf falsafi dan tasawuf ‘amali ..................................................................... 31

c. Menentukan istilah maqamat-maqamat dalam tasawuf ........................................................................... 31

d. Menentukan tokoh tasawuf serta doktrin (Ittihad/Hulul/Wahdatul Wujud) ............................................. 32

e. Menentukan pengertian wara’/zuhud ........................................................................................................ 32

8. Membiasakan perilaku terpuji (Adil dan Ridha) ............................................................................................. 32

Page 4: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 3

a. Menentukan kandungan Q.S An-Nahl/16 : 90, Q.S An-Nisa’ : 135, Q.S Al-Baqarah : 282 .......................... 32

1) Q.S An-Nahl/16 : 90 ................................................................................................................................. 32

2) Q.S An-Nisa’/4 : 135 ................................................................................................................................ 33

3) Q.S Al-Baqarah/2 : 282 ............................................................................................................................ 33

9. Menghindari perilaku tercela (israf dan tabzir) .............................................................................................. 34

a. Menentukan pengertian israf dan tabzir .................................................................................................... 34

b. Menentukan kandungan Q.S Al-Isra’ : 26-27 .............................................................................................. 34

Page 5: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 4

1. Memahami prinsip-prinsip dan metode peningkatan kualitas aqidah

a. Menentukan pengertian aqidah

- Etimologis/lughat/bahasa Aqidah ( العقيدة) dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan

bisa dianggap sebagai salah satu aqidah. Dalam bahasa Arab aqidah berasal dari kata al-‘aqdu ( "yang berarti ikatan. "Al-‘Aqdu (العقد

(ikatan) lawan kata dari al-hallu(penguraian, pelepasan). Dan kata tersebut diambil dari kata kerja: " ‘Aqadahu" "Ya'qiduhu" (mengikatnya), " ‘Aqdan" (ikatan sumpah), dan " ‘Uqdatun Nikah" (ikatan menikah). Allah Ta'ala berfirman, "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja ..." (Al-Maa-idah : 89).

Adapula at-tautsiiqu ( وثيق yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu (الت( ) yang artinya mengokohkan (menetapkan), dan ar-rabthu biquw-wah (اإلحكام بط ة الر بق و ) yang berarti mengikat dengan kuat, al-Ibraam (pengesahan), at-tawatstsuq (menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu biquwwah (pengikatan dengan kuat), at-tamaasuk (pengokohan) dan al-itsbaatu (penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin (keyakinan) dan al-jazmu (penetapan).

Ada juga dari kata aqada-ya’qidu-aqdan-aqidatan. Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan.

Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah aqidah;

baik itu benar ataupun salah.

- Arifin Zainal Dzamaris Aqidah adalah suatu yang dianut oleh manusia dan diyakini apakah berwujud agama atau

lainnya

- Istilah Aqidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang

meyakininya. Atau perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.

b. Menjelaskan kandungan firman Allah ( QS An-Najm : 3 - 4 atau Al-Anbiya : 25)

1) Q.S An-Najm/53 : 3-4

3. dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. 4. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

2) Q.S Al-Anbiya/21 : 25

25. dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".

c. Menentukan metode-metode peningkatan kualitas aqidah

Menurut Al Ghazali, pengembangan pribadi pada hakikatnya adalah perbaikan akhlak, dalam artian menumbuh-kembangkan sifat-sifat terpuji (mahmudah) dan sekaligus menghilangkan sifat-sifat tercela (madzmummah) pada diri seseorang. Akhlak manusia benar-benar dapat diperbaiki, bahkan sangat dianjurkan sesuai sabda Rasulullah SAW “Upayakan akhlak kalian menjadi baik” (Hassinuu akhlaqakum). Al Ghazali menaruh perhatian besar pada masalah akhlak serta mengemukakan berbagai metode

Page 6: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 5

perbaikan ahlak. Metode peningkatan ahlak yang beliau ungkapkan dalam berbagai buku beliau dapat dikelompokkan atas tiga jenis metode yang berkaitan satu dengan lainnya yang oleh penulis makalah ini dinamakan:

o Metode Taat Syari’at Metode ini berupa pembenahan diri, yakni membiasakan diri dalam hidup sehari-hari

untuk melakukan kebajikan dan hal-hal bermanfaat sesuai dengan ketentuan syari’at, aturan-aturan negara, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Disamping itu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang syara’ dan aturan-aturan yang berlaku. Metode ini sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya akan berkembang sikap dan perilaku positif seperti ketaatan pada agama dan norma-norma masyarakat, hidup tenang dan wajar, senang melakukan kebajikan, pandai menyesuaikan diri dan bebas dari permusuhan.

o Metode Pengembangan Diri Metode yang bercorak psiko-edukatif ini didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan

kelemahan diri yang kemudian melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik dan sekaligus menghilangkan sifat-sifat buruk. Dalam pelaksanaannya dilakukan pula proses pembiasaan (conditioning) seperti pada “Metode Taat Syari’at” ditambah dengan upaya meneladani perbuatan dari pribadi-pribadi yang dikagumi. Membiasakan diri dengan cara hidup seperti ini secara konsisten akan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat terpuji yang terungkap dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode pertama, hanya saja dilakukan secara lebih sadar, lebih disiplin dan intensif serta lebih personal sifatnya daripada metode pertama.

o Metode Kesufian Metode ini bercorak spiritual-religius dan bertujuan untuk meningkat kan kualitas

pribadi mendekati citra Insan Ideal (Kamil). Pelatihan disiplin diri ini menurut Al Ghazali dilakukan melalui dua jalan yakni al-mujaahadah dan al-riyaadhah. Al Mujaahadah adalah usaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan pribadi (harta, kemegahan, taklid, maksiat). Al-Riyaadhah adalah latihan mendekatkan diri pada Tuhan dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Kegiatan sufistik ini berlangsung dibawah bimbingan seorang Guru yang benar-benar berkualitas dalam hal ilmu, kemampuan dan wewenangnya sebagai Mursyid.

Diantara ketiga metode tersebut, metode kesufian dianggap tertinggi oleh Al Ghazali dalam proses peningkatan derajat keruhanian, khususnya dalam meraih ahlak terpuji.

Cara menerapkan metode – metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan:

i. Metode syari’at a) Membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi yang di larang

syara’ b) Menjauhi permusuhan c) Membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan

ii. Metode pengembangan diri

a) Berupaya meneladani perbuatan-perbuatan terpuji dari pribadi-pribadi yang di kagumi

b) Membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada diri

c) Berusaha meningkatkan potensi-potensi baik yang ada pada diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

iii. Metode kesufian

a) Membiasakan bersifat zuhud b) Melakukan riyaadhah / mendekatkan diri pada tuhan c) Meningkatkan kualitas ibadah

Page 7: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 6

2. Memahami pengertian dan istilah-istilah tauhid, macam-macam tauhid serta perilaku orang yang bertauhid

a. Menentukan pengertian Tauhid, Ilmu Kalam dan Ushuludin.

1) Ilmu Kalam Kalam menurut bahasa ialah ilmu yang membicarakan/membahas tentang masalah ke-

Tuhanan/ketauhidan (meng-Esakan Tuhan), atau kalam menurut loghatnya ialah omongan atau perkataan/pembicaraan.

Sedangkan menurut istilah Ilmu Kalam ialah sebagai berikut: i. Menurut Ibnu Khaldun, Ilmu Kalam ialah ilmu yang berisi alasan –alasan mempertahankan

kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepecayaan aliran golongan salaf dan ahli sunah

ii. Menurut Husain Tripoli, Ilmu Kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan agama Islam dengan bukti- bukti yang yakin

iii. Menurut Syekh Muhammad Abduh definisi Ilmu Kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib bagi-Nya, sifat-sifat yang jaiz bagi-Nya dan tentang sifat-sifat yang ditiadakan dari-Nya dan juga tentang rasul-rasul Allah baik mengenai sifat wajib, jaiz dan mustahil dari mereka

iv. Menurut Al-Farabi definisi Ilmu Kalam adalah disiplin ilmu yang membahas Dzat dan Sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam

v. Menurut Musthafa Abdul Razak, Ilmu Kalam ialah ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang di bangun dengan argumentasi-argumentasi rasional

Ilmu Kalam juga dinamakan Ilmu Tauhid, tauhid ialah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ilmu Kalam dinamakan Ilmu Tauhid, karena tujuannya ialah menetapkan keesaan Allah dalam Zat dan perbuatan-Nya dalam menjadikan alam semesta dan hanya Allah yang menjadi tempat tujuan terakhir alam ini.

Ilmu Kalam juga dinamakan Ilmu Aqaid atau Ilmu Ushuludin, karena persoalan kepercayaan yang

menjadi pokok ajaran agama itulah yang menjadi pokok pembicaraannya/pokok bahasannya meliputi persoalan-persoalan mendasar (ushul) di dalam agama (din).

Ilmu kalam menyerupai Ilmu Theologi, terdiri dari dua kata yaitu ”Theo” artinya ”Tuhan”

dan ”Logos” artinya ”Ilmu” jadi theologi bermakna ilmu tentang ketuhanan. Dari penjelasan di atas, kita dapatkan definisi ilmu kalam yaitu ilmu yang membicarakan tentang

wujud Allah, sifat-sifat yang wajib ada pada-Nya, sifat-sifat yang mustahil bagi-Nya, dan sifat-sifat yang mungkin ada pada-Nya. Ilmu ini juga membicarakan tentang rasul-rasul Allah dan cara menetapkan kerasulannya, serta mengetahui sifat-sifat yang wajib ada pada mereka, dan sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada mereka.

Ahli ilmu kalam disebut mutakallimin. Golongan ini dianggap sebagai kelompok tersendiri yang

menggunakan akal pikiran dalam memahami nash-nash agama untuk mempertahankan keyakinannya. Mereka berbeda dengan golongan Hambali (dalam pengajaran fiqih) yang berpegangan teguh pada keyakinan orang salaf. Mutakallimin juga berbeda dengan kelompok tasawuf yang mendasarkan pengetahuannya kepada pengalaman batin dan renungan (kasyf).

2) Ilmu Tauhid

Menurut bahasa Tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata يوحدوحد artinya: keesaan.

Page 8: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 7

Sedangkan menurut istilah ialah sebagai berikut: 1. Menurut Husain Affandi al-Jasr, Tauhid ialah ilmu yang membahas hal-hal menetapkan akidah

agama dengan dalil yang meyakinkan 2. Menurut M Abduh, Ilmu Tauhid adalah suatu ilmu membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat

wajib bagi-Nya sifat-sifat yang boleh dan yang tidak boleh disifati kepada-Nya. Di samping itu Ilmu Tauhid juga menyikapi Rasul-rasul Allah guna menetapkan risalah mereka, yang boleh mereka nasabkan dan apa yang dilarang atas mereka

3. Prof. M. Tharir A Muin, Ilmu Tauhid adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas soal yang wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah dan bagi sekalian utusan-utusan-Nya, dan juga mengupas dalil-dalil yang mungkin cocok dengan akal pikiran sebagai alat untuk membuktikan adanya Zat yang mewujudkan

4. Ilmu ini dinamakan Ilmu Tauhid karena pembahasannya yang paling menonjol adalah tentang ke-Esaan Tuhan yang asas pokok agama Islam, sebagaimana yang berlaku terhadap agama yang benar yang telah di bawa oleh para rasul yang di utus Allah.

5. Muhammad Abduh dalam bukunya: Risalah at-Tauhid berpendapat: asal makna tauhid adlah meyakinkan (mengi’tiqatkan) bahwa Allah adalah satu tidak syarikat bagi-Nya (Muhammad Abduh, 1969:33).

6. A. R Sutan Masur berpendapat bahwa kata-kata tauhid merupakan bahasa Arab dalam bentuk bab tafi’I yang susunanya dari wahhada (menyatukan), yuwahhidu (akan tetap menyatukan) dan tauhidan (sungguh disatukan). Dengan demikian, tauhid ini harus berwujud berusaha menyatukan dengan arti yang tepat. Tauhid bukan menyatukan Tuhan dengan dari beberapa Tuhan, tetapi dimaksud ialah merebut hati, mempunyai i’tiqad bahwa Allah itu hanya satu. Keyakinan itu harus dii’tiqatkan dalam qalbu, dibuhul dalam hati, dipegang keras dalam perasaan, ruh dan pikiran kita (A.R. Sutan Mansur, 1978: 10).

7. M. Thaib Thahir A. Mu’in menjelaskan: tauhid artinya mengetahui atau mengenal Allah Ta’ala, mengetahui dan meyakinkan Allah itu tunggal, tidak ada sekutu-Nya (M. Thaib Thahir A. Mu’in, t.th:19).

8. A. Hanafi berpendapat arti tauhid ialah percaya tentang wujud Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, baik zat, sifat, maupun perbuatan-Nya; Yang mengutus utusan untuk memberi petunjuk kepada alam dan umat manusia kepada jalan kebaikan; yang meminta pertanggungjawaban seseorang di akhirat...(A. Hanafi,t.th: 12).

9. Menurut pendapat Muhammad Abduh: ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat yang boleh disifatkan kepada-Nya, sifat yang tidak boleh bagi-Nya, juga tentang Rasul untuk menetapkan apa yang wajib, boleh dan yang dilarang dinisbahkan kepadanya (Muhammad Abduh: 36)

10. Said Husein Afandi al-Jisr mendifinisikan ilmu tauhid sebagai sutu ilmu yang membahas tentang menetapkan akidah atau keyakinan agama dengan landasan dalil yang pasti (As-Said Husin Afandi al-Jisr, t.th: 6).

11. M. Hasby ash-Shidiqy menjelaskan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan aqidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil itu naqli, aqli, maupun dalil wijdani (perasaan yang halus) (M. Hasby ash-Shidiqy, 1973: 1).

12. Dalam kamus New English dictionary theology berarti science with treats of the facts and phenomena of religion and the relations between good and men (ilmu yang membahas tentang fakta dan gejala-gejala agama, serta hubungn manusia dan Tuhan). (A. Hanafi: 11)

13. Dalam encyclopaedia Every mens, theology berarti science of religion, dealing therefore with god and men in his relation to god (pengetahuan agama yang karenanya mmembicarakan tentang Tuhan dan manusia dan pertaliannya dengna Tuhan (A. Hanafi: 11).

14. As. Hornby dalam kamusnya menyebutkan theology is Islam formal study of the nature of god and of foundations of religious belief (studi formal antara alam dan Tuhan, atau studi yang menyangkut dalam kehidupan yang mendasar dalam agama) (As. Hornby, 1974:896).

Ilmu Tauhid disebut juga ilmu aqaid atau ilmu ushuluddin adalah karena tema utama yang dibicarakan berkaitan dengan akidah pokok atau dasar-dasar akidah yang ada dalam Islam.

Page 9: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 8

3) Ilmu Ushuluddin “Ushul” : pokok, fondmen, prinsip, aqidah, peraturan. “Aiddiin” : agama Ushuluddin adalah pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Ilmu tauhid dapat pula dikatakan ilmu ushuluddin karena menguraikan pokok-pokok

kepercayaan dalam agama islam.

b. Menentukan macam-macam Pengertian tauhid (Tauhid, Uluhiyah, tauhid rububiyah).

Tauhid Al-Uluhiyyah Tauhid ’uluhiyyah berasal dari kata ilah yang berarti adalah Tuhan. Tauhid ini disebut juga

dengan tauhid ubudiyyah, yang berasal dari kata ’abida yang berarti menyembah. Maksud dari tauhid ini adalah bahwa hanya Allah sajalah yang benar-benar atau satu-satunya yang patut disembahdari sekian banyak nama-nama Tuhan. Sebab pada umumnya setiap manusia mengakui adanya Tuhan, hanya saja cara menggambarkannya yang salah. Bagi manusia primitif menggambarkan Tuhan adalam bentuk animisme, dinamisme, dan polytheisme. Bagi umat Jahiliyah mentuhankan Manna, Latta, Uzza, dan berbagai patung-patung lain (berhala) yang brgantung disekitar Ka’bah ketika itu. Begitu juga umat Hindu menuhankan berbagai macam dewa dan keyakinan totinisme. Sedangkan penganut Islam tidak mengakui Tuhan yang lain selain Allah SWT.

Jadi pengertian tauhid ’uluhiyyah ialah pengakuan yang penuh bahwa Allah sajalah yang patut disembah, tidak boleh menghadap pengabdian kepada selainnya, melarang manusia menyembah manusia, benda-benda keramat, kuburan parawali/pemimpin, dan sebagainya. Dalam hal ini Islam telah menggariskan denagn tegas bahwa seluruh pengabdian hanya untuk Allah semata, tercakup dalam kalimat tauhid lailaahaillallah(Tidak ada tuhan yang patut disembah selain

Meng-Esakan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karena-Nya

semata.

Tauhid Ar-Rububiyyah Perkataan rububiyyah berasal dari kata rabb berarti pencipta dan mengatur segala yang ada

ini. Dengan demikian, pengertian tauhid rububiyyah itu ialah pengakuan yang buat atau keyakinan yang penuh pada Allah sajalah yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini, baik alam nyata maupun alam ghaib. Hendaklah diyakinkan bahwa seluruh makhluk yang ada ini adalah ciptaan Allah sendiri tanpa ada pemabantu-Nya, karena Allah esa dari segala-galanya; Allah itu esa zat-Nya, sifat, dan prbuatan-Nya.

Meng-Esakan Allah dalam perbuatan-Nya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya

Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini.

Tauhid Al-Asma' was-Sifat Tauhid sifat adalah tauhid kepada Allah dengan mempercayai bahwa Allah tidak mempunyai

sifat-sifat yang sempurna dan tidak serupa dan dimiliki oleh makluknya, sebagaimana ia dan rasul-Nya telah mensifatkan. Mustahil bagi Allah mempunyai sifat-sifat kekurangan, keyakinan seperti inilah yang dinamakan sifat tauhid.

Meng-Esakan Allah dalam asma dan sifat-Nya, artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk

yang serupa dengan Allah, dalam dzat, asma maupun sifat.

Tauhid I’tiqadi, tauhid I’tiqadi ialah tauhid pada keyakinan. Tauhid qauli, tauhid qauli itu artinya Tauhid dalam pembicaraan. Tauhid amali, tauhid amali artinya tauhid dengan amalan saleh dalam masyarakat, dan

memelihara kesatuan umat.

Page 10: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 9

c. Disajikan kisah orang yang kokoh aqidah Islamnya (Siti Masyitah/Ashabul Kahfi/Bilal bin Rabah.

- Kisah Masyitah dan Bayinya. o Versi 1

Fir’aun, raja zalim yang memerintah Mesir ribuan tahun lalu, mengaku dirinya Tuhan. Dia meminta setiap rakyatnya mengakui dan menyembahnya. Mereka yang ingkar dibunuh.

Seorang sahabat baiknya yang juga penjaga perbendaharaan negara, Hazaqil, tidak setuju Fir’aun mengakui dirinya Tuhan.

Pada suatu hari, ketika Fir’aun menjatuhkan hukuman mati ke atas 40 orang ahli sihir

yang telah beriman kepada Allah, Hazaqil sangat tidak setuju. Hazaqil menghadap Fir’aun dan membantah hukuman itu. “Tuanku, patik tidak setuju dengan hukuman mati ke atas 40 ahli sihir itu. Walaupun

mereka beriman kepada Allah, mereka sudah berjasa kepada negara kita ini,” Hazaqil mempertikaikan hukuman yang dijatuhkan oleh Fir’aun.

“Mereka dihukum mati kerana tidak mengakui beta sebagai Tuhan mereka!” tegas Fir’aun dengan nada marah, sambil menambah:

“Kalau kamu mempertahankan nasib ahli-ahli sihir itu, itu bermakna kamu juga seorang

daripada mereka yang beriman kepada Allah.” Fir’aun mula berfikir mengapa Hazaqil mempertahankan nasib 40 ahli sihir yang

dihukum mati itu. “Oleh kerana kamu salah seorang daripada mereka, beta jatuhkan hukuman mati ke atas

kamu,” kata Fir’aun tanpa teragak-agak menjatuhkan hukuman mati ke atas sahabat yang juga pegawai kerajaannya itu.

Hazaqil dibawa keluar dari istana. Dia diikat pada sebatang pohon kurma. Dia kemudian

dipanah pengawal Fir’aun sehingga mati. Isteri Hazaqil, iaitu Siti Masyitah, yang bertugas sebagai pendandan puteri Fir’aun,

berasa sangat sedih dan kecewa atas pembunuhan suaminya itu. Dia semakin benci melihat wajah Fir’aun dan keimanannya kepada Allah semakin teguh. Pada suatu pagi, ketika Siti Masyitah menyikat rambut puteri Firaun, dia teringatkan

suaminya. Tumpuan kepada tugasnya hilang. Tiba-tiba sikat yang digunakan menyikat rambut puteri Fir’aun jatuh ke lantai.

“Allahu Akbar,” kata Siti Masyitah lalu mengambil sikat itu. “Masitah, kamu akan dihukum kerana berkata begitu. Apakah ada Tuhan lain selain

ayahandaku?” tanya puteri Fir’aun. “Ya. Memang ada Tuhan yang patut disembah, bukan ayahanda tuan puteri,” kata

Masyitah dengan tegas dan berani. Puteri sangat marah, lalu mengadu hal itu kepada bapanya. Darah Fir’aun menyirap

mendengar kata-kata anaknya. Dia lalu meminta Masyitah menghadapnya. “Siapakah Tuhan kamu?” Tanya Fir’an dengan marah.

Page 11: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 10

“Allah, itulah Tuhan saya,” jawab Masyitah dengan tegas. “Biadab! Kamu akan dihukum sebab menghina beta,” tegas Fir’aun lalu memerintahkan

pengawal memasak minyak dalam kuali yang sangat besar untuk dihumbankan Masyitah ke dalamnya.

“Dengar rakyat semua, inilah hukuman kepada orang yang tidak mengaku beta sebagai

Tuhan.” Fir’aun terus memandang Siti Masyitah. Dia berkata: “Beta beri satu peluang terakhir

kepada kamu, adakah kamu mengaku beta sebagai Tuhan kamu?” Siti Masyitah tidak peduli. Baginya, biarpun dia dihukum, keimanannya kepada Allah

tidak akan berubah. Tiba-tiba, anaknya yang masih bayi, dengan izin Allah, berkata: “Wahai ibu, janganlah terpedaya dengan kata-kata syaitan yang dilaknat Allah. Kematian

kita akan mendapat rahmat daripada Allah dan pintu syurga sentiasa terbuka menanti kedatangan kita.”

Siti Masyitah terkejut mendengarkan bayinya boleh berkata-kata. Dia bersyukur kepada

Allah lantas dengan hati tabah, menuju ke kuali besar berisi minyak panas itu. “Allahu Akbar!” teriak Siti Masyitah lalu terjun bersama dua orang anaknya ke dalam

kuali itu. Orang ramai yang hadir dan melihat kejadian itu berasa terkejut dan sedih melihat Siti

Masyitah dan dua anaknya menjadi korban Fir’aun demi mempertahankan agama Allah. Tiba-tiba mereka terhidu bau yang sangat harum keluar daripada kuali besar berisi

minyak mendidih yang telah ‘memasak’ Masyitah dan anak-anaknya itu.

o Versi 2 “Apa, di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa?” Teriak Fir’aun dengan amarah

yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir’aun, tiba-tiba sisir itu terjatuh, seketika Siti Masyitoh mengucap Astagfirullah. Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini disembunyikannya.

“Baru saja aku menerima laporan dari Hamman, mentriku, bahwa pengikut Musa terus

bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masyitoh itu,” umpat Fir’aun.

“Panggil Masyitoh kemari,” perintah Fir’aun pada pengawalnya. Masyitoh datang menghadap Fir’aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya.

“Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa?”. Tanya Fir’aun pada Masyitoh dengan amarah yang semakin meledak.

“Benar,” jawab Masyitoh mantap. “Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh,” bentak Fir’aun, telunjuknya

mengarah pada Siti Masyitoh. “Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung

segala akibatnya.”

Page 12: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 11

“Masyitoh, apa kamu sudah gila! Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu.”

“Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan.” Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir’aun

memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya.

“Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih,” perintah Fir’aun lagi.

Ketika semua keluarga Siti Masyitoh telah berkumpul, Fir’aun memulai pengadilannya. “Masyitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya

rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi, tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak fikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya.”

Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir’aun, Siti Masyitoh sempat bimbang.

Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannnya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. “Yakinlah Masyitoh, Allah pasti menyertaimu.” Sisi batinnya yang lain mengucap.

Ketika itu, terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya, “Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah.” Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya.

Allah pun membuktikan janji-Nya pada hamba-hamba-Nya yang memegang teguh

(istiqamah) keimanannya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu.

Demikianlah kisah seorang wanita shalihah bernama Siti Masyitoh, yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya.

Ketika Nabi Muhammad Saw. isra dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di

Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. “Kuburan siapa itu, Jibril?” tanya baginda Nabi.

“Itu adalah kuburan seorang wanita shalihah yang bernama Siti Masyitoh,” jawab Jibril.

- Kisah Bilal Bin Rabbah Beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal. Dia adalah seorang mu'adzin (juru adzan) di masjid

Nabawi. Sebelumnya, ia seorang hamba sahaya milik seorang kafir Quraisy kemudian memeluk Islam. Keislamannya menyebabkan Bilal r.a. mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan akibat

perbuatan orang-orang kafir. Umayah bin Khalaf adalah seorang kafir yang paling keras memusuhi Islam, ia pernah membaringkan Bilal r.a. di atas padang pasir yang panas membakar ketika matahari sedang terik sambil menindih batu besar di atas dadanya sehingga Bilal r.a. tidak dapat menggerakan badannya sedikitpun. Umayah berkata "Apakah kamu bersedia mati dalam keadaan seperti ini? Ataukah kamu mau terus hidup, dengan syarat kamu tinggalkan agama Islam?" Walaupun Bilal r.a. disiksa seperti itu namun ia berkata "Ahad!!! Ahad!!!" yang artinya Esa (maksudnya Allah maha Esa).

Pada malam harinya, Bilal r.a. diikat dengan rantai, kemudian dicambuk terus menerus hingga

badannya luka-luka. Pada siang harinya, dia dibaringkan kembali di atas padang pasir yang panas. Dengan cara tersebut tuannya berharap Bilal r.a. akan mati dalam keadaan seperti itu. Orang kafir yang menyiksanya silih berganti, suatu kali Abu Jahal yang menyiksanya, terkadang Umayah bin Khalaf, bahkan orang lain pun turut menyiksanya juga. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyiksa Bilal r.a dengan siksaan yang lebih berat lagi.

Page 13: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 12

Mereka memaksa Bilal agar memuji Latta dan ‘Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan

Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, “Ikutilah yang kami katakan!” Bilal menjawab, “Lidahku tidak bisa mengatakannya.” Jawaban ini membuat siksaan mereka

semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, Umayyah bin Khalaf, mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abthah2 Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, “Ahad…, Ahad…, Ahad…, Ahad….” Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah.

Suatu ketika, Abu Bakar Rodhiallahu ‘anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf

untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata, Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan sembilan uqiyah emas.

Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, “Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai satu uqiyah-pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya.”

Abu Bakar membalas, “Seandainya engkau memberi tawaran sampai seratus uqiyah-pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya…”

Ketika Abu Bakar memberi tahu Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam bahwa ia telah membeli

sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya, Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, “Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar.”

Ash-Shiddiq Rodhiallahu ‘anhu menjawab, “Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah.” Setelah Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke

Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal Rodhiallahu ‘anhu.. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan ‘Amir bin Fihr.

Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad Sholallahu ‘alaihi wasallam.. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam ke mana pun beliau pergi. Selalu bersamanyma saat shalat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan RasulullahSholallahu ‘alaihi wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya.

Pada saat Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah

dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan (muazin) dalam sejarah Islam.

Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah

Sholallahu ‘alaihi wasallam seraya berseru, “Hayya ‘alashsholaati hayya ‘alashsholaati…(Mari melaksanakan shalat, mari meraih keuntungan….)” Lalu, ketika Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqamat.

Sebelum Rasulullah saw wafat, Bilal ditugaskan sebagai juru adzan di masjid Nabi. Setelah

Rasulullah saw wafat pada mulanya dia tetap tinggal di Manidah Thayyibah. tetapi karena tidak kuat menahan kesedihan setiap kali melewati makam Rasulullah saw (nabi lahir di Mekah dan meninggal di Madinah maka Bilal r.a. meninggalkan Madinah sampai beberapa waktu lamanya.

Pernah Pada suatu hari, Bilal r.a. bermimpi bertemu Rasulullah saw. Dalam mimpinya itu Nabi

saw bersabda kepadanya "Wahai Bilal, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak pernah berziarah kepadaku". Setelah bangun dari dari tidurnya, Bilal r.a. segera pergi ke Madinah. Setiba di Madinah Hasan dan Husain r.a. meminta Bilal r.a. agar mengumandangkan adzan. Bilal tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang dicintainya itu. Ketika Bilal r.a. mulai beradzan, maka

Page 14: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 13

terdengarlah suara adzan seperti pada zaman Rasulullah saw. Hal ini sangat menyentuh hati penduduk Madinah, sehingga kaum wanitapun keluar dari rumah masing-masing sambil menangis untk mendengarkan suara adzan Bilal r.a.

Setelah beberapa hari lamanya Bilal r.a. tinggal di Madinah, akhirnya dia meninggalkan kota

Madinah dan kembali ke Damaskus dan wafat di sana pada tahun kedua puluh Hijriyah.

- Kisah Ashabul Kahfi Syam adalah sebuah negeri yang termasuk dalam kekuasaan Romawi dan selalu diperintah oleh

gubernur-gubernur yang amat kejam. Salah satunya ialah Daqianus . Daqianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke

seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika ia menemukan orang yang tidak menyembah berhala seperti yang Daqianus lakukan maka, ia mereka akan diseret ke hadapan Daqianus.

Mereka yang tidak menyembah berhala akan di seret ke alun-alun dan dipenggal di sana.

Daqianus ialah manusia dengan hati bagai batu. Ia tertawa lebar menyaksikan jerit dan tangisan keluarga yang ditinggal dan disaksikan oleh seluruh penduduk Syam.

Setiap kali kaisar Romawi mengabarkan bahwa ia sangat senang dengan kepemimpinan

Daqianus. Maka, Daqianus segera menggelar pesta besar. Suatu hari Daqianus, mengadakan pesta pernikahan besar. Ia mengundang seluruh rakyatnya

untuk hadir tanpa terkecuali. Seluruh penduduk diperintahkan agar menghias rumahnya dengan lampu-lampu yang cantik. Para pengawal juga mengabarkan bahwa Gubernur agung Daqianus akan memberikan hadiah kepada para rakyatnya sebagai balasan telah bekerja keras. Sambil mengundang rakyat, prajurit juga mengancam aga tidak ada aktivitas lain selain menghadiri pesta pernikahan yang diadakan oleh Daqianus.

Hari yang dinanti nati itu pun tiba. Orang-orang berkumpul di sekitar istana yang dikelilingi

sebuah parit yang sangat lebar. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Sementara itu para menteri memadati istana. Tidak lama kemudian muncullah Daqianus dan mempelai wanitanya yang disambut meriah dengan sorak tepuk tangan. Daqianus kemudian duduk dengan khusuk di hadapan berhala yang berada di tengah-tengah istanah. Suasana menjadi senyap. Daqianus menyembah berhala itu lalu kemudian menyerahkan sesembahan lalu kembali bersujud pada patung yang terbuat dari emas itu. Ia kemudian duduk dalam singgasananya menyaksikan para menteri dan rakyatnya yang silih berganti menyembah berhala. Tiba-tiba Daqianus terlihat gugup dan gelisah.

“Menteri, mana Martius dan Nairawis? Mereka tidak dating? ” “Tidak tahu tuan. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan” “Jika mereka tidak datang ke hadapanku sekarang maka aku akan menyiksa keduanya!” Tak lama kemudian mereka berdua pun datang dan segera menghadap gubernur mengucapkan

selamat dan memberkati pernikahannya. “Maafkan hambah Tuan. Hambah terserang penyakit ringan, makanya hambah meminta

Nairawis untuk mengobatiku” kata Martius “Benar Tuan,” sambung Nairawis, “Lihat saja wajahnya yang masih pucat” “Ya ya.. sudahlah, mari bergembira. Silahkan beri penghormatan kepada sesembahan kita” kata

Daqianus.

Page 15: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 14

Keduanya pun segera mendekati berhala dengan enggan dan menyerahkan perak sebagai

sesembahan. Setelah itu mereka bergabung dengan pejabat yang lain. “Lihat” sergah Daqianus kepada menterinya Kaludius, “Mereka berdua tidak menyembah

berhala agung dengan khusuk dan mereka hanya memberikan seserahan yang tidak berguna . ini menandakan betapa rendahnya iman mereka”

“Maafkan mereka Tuan. Tuan tahu bahwa mereka masih belia. Jika mereka diberikan tugas

kenegaraan, mereka pasti akan semakin dewasa dan bertindak hati-hati,” bela Kaludius “Kau benar, tapi mereka adalah pejabat yang diperhitungkan dalam negeri ini. Sungguh

disayangkan sikap mereka tidak seperti ayahnya. Aku akan menyelidiki mereka berdua.” Kata Daqianus tidak puas.

Semua pejabat larut dalam kesenangan hingga terbit fajar. Tanpa mereka sadari Martus dan

Nairawis ternyata telah meninggalkan pesta lebih awal. Martus dan Nairawis adalah dua orang dari ketujuh Ashabul Kahfi. Ketika Martus pulang ke

rumahnya ia langsung berhadapan dengan ayahnya dengan wajah merah padam. Martus segera menghindar namun ayahnya menarik kerah bajunya dan memarahi anaknya atas kekecewaan terhadap perilakunya sewaktu berada di istana. Martus kemudian mengurung diri di kamarnya, menangis terseduh-seduh. Ia merasa disaingkan oleh seluruh penduduk negeri bahkan oleh ayahnya sendiri yang amat ia sayangi yang bernama Nasthas, salah seorang menteri dari Daqianus. Sedangkan, Nairawis ialah anak dari menteri keprcayaan Daqianus yaitu Kaludius.

Suatu hari Daqianus menaruh curiga terhadap Kaludius terkait upeti yang diminta kepada para

pedagang negeri Syam. Ia pun segera memecat menteri kepercayaannya ini. Karena sakit hati, Kaludius melakukan pemberontakan. Ia mengumpulkan orang-orang yang sepihak dengannya dan menyerang Daqianus. Pasukan Daqianus dipimpin oleh Nasthas ayah dari Martas kemudian gugur dalam peperangan tersebut. Namun walaupun Narthas gugur kemenangan tetap berada di tangan Daqianus. Kaludius kemudian ditangkap dan dikirim ke Romawi untuk dipenggal.

Sementara itu, di rumah Maksalaminaya, seorang pengikut ajaran Nabi Isa as, yang sangat tidak

suka dengan pemerintahan Daqianus tiba-tiba rumahnya diketuk. Masiklaminaya membukakan pintu. Ternyata yang ia temui ialah Martus, sahabat yang sepaham dengannya. Mereka berdialog dengan peristiwa yang baru saja menimpah negerinya . Mereka berdua ialah orang-orang yang kehilangan orang yang mereka sayangi dari peristiwa tragis itu.

Tidak lama mereka bercakap-cakap. Pintu rumah kembali diketuk. Ternyata mereka adalah

Nairawis dan Dainamus. Dainamus ialah seorang pedagang yang selalu tertindas dalam ketidak adilan oleh para pedagang besar orang-orang romawi. Mereka berempat terlibat dalam pembicaraan yang serius. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lari dari kota yang penuh dengan kenistaan dan jauh dari Tuhan.

Mereka berempat inilah orang-orang dari Ashabul Kahfi. Saat berada di rumah Maksalaminaya. Mereka mendengarkan kitab Injil yang diperoleh dari

Hawari Narthusia. Injil ini kemudian dibacakan oleh Maksalaminaya. Pintu ditutup rapat agar tidak terdengar oleh mata-mata dari Daqianus.

Keesokan harinya terdengar kabar bahwa putra dari Daqianus tewas terbunuh di sungai.

Pembunuhnya ialah Hawawi Narthusia seorang pengikut Nabi Isa as. Ia segera ditangkap dan disiksa di hadapan Daqianus. Ketika sedang mengawasi penyiksaan ini. Mata-mata Daqianus mengatakan kepada Daqianus, “Tuan, aku pernah melihat pemuda ini bersama Martus dan Nairawis beserta para

Page 16: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 15

pemuda lainnya. Aku kahwatir mereka bersekongkol menyiapkan rencana licik ini. Mereka menyebarkan bahwa tuan adalah orang sesat kerena menyembah berhala. Mereka juga mengatakan bahwa Anda kejam dan sewenang-wenang. Aku khawatir mereka berusaha menggulingkan Tuan dari jabatan terhormat ini”

Mendengar perkataan ini, Daqianus geram. “Pergi dan tangkap mereka sekarang juga, jangan

kembali jika kau tidak berhasil menangkapnya! Ada berapa jumlah mereka? ” “Mereka hanya berenam Tuan. Martus, Nairawis, Dainamus pedagang kecil yang miskin,

Maksalaminaya, Qalus, dan satunya lagi ialah Kartumis, seorang pengawal istana yang telah lama menghilang dan menolak untuk mengabdi sebagai pengawal Tuan lagi.

“Besok kau harus bawah mereka ke hadapanku. Jika tidak, akan ku penggal ehermu” Diantara para pejabat Daqianus, ada yang simpati terhadap nasib Martus dan Nairawis. Kabar ini

pun tersampaikan ke telinga Martus. Mereka berenam sepakat untuk melarikan diri ke negeri terdekat ar-Raqim.

Dalam perjalanan mereka beristirahat dalam sebuah gubuk di perbatasan negeri. Ternyata dari

dalam gubuk tersebut keluar seorang pria yang sebaya dengan mereka. “Siapa kalian wahai saudaraku? Adakah yang bias ku bantu?” Tanya pria yang ditemani oleh

anjing itu “Kami lari untuk mencari tempat dimana kami bisa menyembah Allah dengan tenang” “Apakah kalian berasal dari kota yang pemerintahannya kejam, Daqianus?” “Benar sekali. Engkau sendiri siapa?” “Aku sudah tahun tinggal di kota itu. Daqianus memerintahkan aku untuk menyembah berhala,

namun aku enggan melaksanakannya. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuhku dan merampas tanahku. Aku tidak tahu harus tinggal dimana. Makanya, ku bangun gubuk kecil ini”

“Kalau begitu bergabunglah bersama kami…” “Namaku Yamlikha” potong pria itu. “Sebaiknya engkau dan anjingmu ikut kami, Yamlikha,” tawar Nairawis “Kita akan pergi jauh.. jauh sekali sampai kita tiak dapat terlihat oleh mata Daqianus yang

congkak itu” tambah Masaklaminaya. Disinilah cikal bakal pelarian pemuda Ashabul Kahfi dalam perjalanan mereka kemudian

beristirahat dalam sebuah gua. Dan tidak henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah swt. Allah swt menjadikan gua ini tampak menyeramkan sehingga siapa pun yang medekati gua ini,

akan terbesit ketakutan dan tak berani memasukinya. Ke tujuh pemuda dan seeokor anjing ini akhirnya tertidur selama 309 tahun. (al-Kahfi [18]:25)

300 tahun berlalu dengan pemimpin yang silih berganti dan semuanya ialah orang yang amat

kejam. Hingga akhirnya Allah swt menunjukkan jalan. Negeri Syam kini dipimpin oleh seorang pengikut Nabi Isa as yang memerintahkan rakyatnya agar menyembah Allah swt dan menghancurkan berhala. Ia juga berlaku adil dan sangat bijaksan. Negeri Syam kini menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya terhindar dari kemiskinan.

Page 17: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 16

Suatu hari, sekelompok penganut ajaran sesat mempengaruhi orang-orang agar tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah mati. Dan menentang apa yang dikatakan oleh ajaran Nabi Isa as.

Mendengar berita tentang sekelompok penyebar ajaran sesat ini. Gebernur Syam segera

memanggil mereka ke istana. Gebernur menasiihati mereka agar segera bertaubat dengan apa yang telah mereka katakana. Namun, usahanya sia sia. Mereka tetap tidak merubah pendiriannya. Mereka kemudian dipenjara. Dan dalam penjara Gubernur sering mengunjungi mereka dan melakukan debat terbuka. Gubernur berusaha memberikan contoh kehidupan kepada mereka agar mereka menyadari perbuatannya, namun tetap saja mereka tidak bergeming.

Sang Gubernur kemudian mendirikan shalat dan berdoa kepada Allah swt agar diberi petunjuk.

Malam harinya ia bermimpi melihat matahari terbit dari balik gunung ar-Raqim. Setelah itu aku melihat pemuda yang teguh menyembah Allah. Salah seorang diantara mereka berkata “Sebarkan berita gembira, Allah swt telah mendengarkan doamu”

Sementara itu dalam gua. Bersamaan dengan terbitnya matahari, anjing milik Masaklaminaya

terbangun dari tidur panjangnya. Ia heran melihat tubuhnya ditumbui bulu yang amat lebat dan tampak meyeramkan. Anjing itu kemudian menemui tuannya yang masih tertidur dan membangunkannya dengan gonggongan. Singkat cerita mereka semua terbangun dan kaget melihat keadaan mereka yang berubah drastis. Kukuh mereka tak pernah di potong dan sangat panjang. Mereka heran melihat mereka tidur dengan rambut yang masih pendek, dan ketika mereka terbangun, rambut mereka melebihi tinggi mereka.

Salah seorang di antara mereka bertanya “Berapa hari kita tertidur” yang lain menjawab “mungkin sehari atau setengah hari” “Hanya Allahlah yang mengetahui berapa lama kita tertidur”

Bangun dari tidur panjang mereka dihimpit rasa lapar. Singkat cerita Masaklaminaya beserta

anjingnya keluar untuk membeli makanan. Sesampainya di pasar orang-orang heran melihatnya ia tampak bagai monster dan tidak mirip sama sekali dengan manusia. Ia memberikan uang dari 309 tahun lalu yang saat ini tidak digunakan lagi. Peristiwa ini mengundang keributan hingga akhirnya prajurit membawa Masaklaminaya ke istana.

“Celakalah aku, aku tertangkap” Gumam Masaklaminaya dalam hati. Ia belum sadar dengan apa

yang sebenarnya terjadi bahwa mereka telah tertidur selama 309 tahun. Ia mencoba memberontak dari jerat prajurit.. “Teman-teman tolog aku.. siapa pun tolong aku.. Ya Allah tolonglah aku..”

Sesampainya di istana ketakutan Masaklaminaya berangsur-angsur meredah, Ia tidak lagi

melihat berhala terpajang di pintu masuk istana.. dalam hatinya dipenuhi rasa penasaran dan bukan lagi ketakutan.

Singkat cerita Gubernur mendengarkan perkataan Masaklaminaya… salah seorang menteri maju

dan berkata “Kaukah salah seorang dari tujuh pemudah yang melarikan diri dari Daaqianus?” “Ya, Jadi tuan Tahu. Apakah tuan juga berada pada waktu itu?” “Tentu saja tidak. Peritiwa itu sudah berlangsung 300 tahun yang lalu, dan kisah hilangnya kalian

terus dibicarakan oleh orang-orang” Masaklaminaya tersungkur mendengar penjelasan itu.. Maha Suci Allah yang telah menunjukkan

kuasanya. Mengetahui kebenaran ini Gubernur segera memanggil tawanan kelompok yang telah

menyebarkan ajaran sesat dan menceritakan kisah Masaklaminaya yang telah ditidurkan selama 309 tahun lamanya.

“Dimanakan keenam temanmu yang lainnya?” Tanya Gubernur

Page 18: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 17

“Mereka menungguku di dalam gua untuk membawakan makanan untuk mereka ” “Bawalah aku ke sana!” Mereka pun segera menuju gua tempat mereka tertidur, gubernur mengikut sertakan para

tahanan sesat itu untuk membuktikan kebenaran kisah Masaklaminaya. Sesampainya di gua Masaklaminaya berkata kepada Gubernur. “Tuan jika teman-temanku

mendengar deruh langkah prajurit Tuan, mungkin saja mereka bisa mati ketakutan. Untuk itu biarkanlah hambah masuk terlebih dahulu”

“Baiklah, aku mengerti.. lakukanlah apa yang hendak kau lakukan” Masaklaminaya kemudian menemui teman-temannya dengan tidak membawa apa-apa. “Ada apa Masaklaminaya, kenapa kau tidak membawa makanan?” “Tenanglah saudaraku, akan kuceritakan apa yang sebenarnya terjadi” Mengetahui apa yang terjadi sebenarnya.. mereka sadar telah hidup pada zaman yang amat jauh

dengan kehidupan mereka. Ketujuh pemuda itu kemudian berdoa kepada Allah agar nyawa mereka di cabut. Hingga Allah swt mengabulkan doanya dan mengangkat mereka menghadap sang Ilahi dengan penuh kerinduan

Sementera itu pasukan yang resah telah lama menunggu masuk ke gua dan mendapati ke tujuh

pemuda itu.. para penyebar ajaran sesat itu pun tak kuasa menahan deruh air mata yang mengalir dan menyadari kekuasaan Allah swt dan bersujud di hadapan ke tujuh pemuda tadi.. Maha Suci Allah dengan segala Kuasa-Nya

d. Menentukan kandungan QS Al-A’raf: 180 dan An-Nahl: 60 yang berhubungan dengan macam-macam tauhid.

1) Q.S Al-A’raaf/7 : 180

180. hanya milik Allah asmaa-ul husna[585], Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya[586]. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

[585] Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. [586] Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan Nama-nama yang

tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk Nama-nama selain Allah.

2) Q.S An-Nahl/16 : 60

60. orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Page 19: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 18

3. Memahami pengertian syirik, macam-macam syirik dan perilaku orang yang berbuat syirik

a. Menentukan jenis-jenis syirik akbar atau asghar (besar atau kecil)

a) Jenis-jenis syirik akbar (besar) i. Sihir

Q.S Al-Falaq/113:4 Sihir itu haram. Pemilik dan pendatang (pengunjung) sihir.

H.R Bukhari Muslim “Siapa yang datang kepada tukang sihir kemudian bertanya tentang sesuatu dan

membenarkan atau meyakini apa yang dikatakannya, maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari”

ii. Ramalan

Dukun atau peramal dikatakan kafir karena mengklaim ia mengetahui keghaiban yang sebenarnya hanya diketahui Allah. Orang-orang yang memanfaatkan jasa dukun atau peramal dan percaya padanya juga dinyatakan kafir.

b. Menentukan contoh-contoh perbuatan syirik (tanjim/tiyarah/ tamaìm/sihir).

Tanjim (perbintangan) Kata Tanjim dalam terminologi diartikan : upaya mengetahui sesuatu dengan mengikuti

isyarat bintang-bintang. Tanjim terbagi dua bagian:

i. Ilmu Tasyi’ir Menjadikan bintang dan benda-benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah

mata angin dan letak geografis suatu negara dan semacamnya (jenis ini dibolehkan dalam Islam).

ii. Ilmu Ta’tsir

Menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa lainnya sebagai dasar ramalan untuk masalah ghaib seperti jodoh, rezeki, kematian, dll (hukumnya haram).

Dalam terminologi, sekarang adalah astrologi.

Tamaìm (jimat) Kata Tamaìm adalah bentuk jamak dari Tamìmah, yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher

atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat/menolak mudharat. H.R Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas’ud “Aku mendengar Rasulullah berkata : Sesungguhnya jampi, jimat dan pelet adalah syirik”

c. Menentukan kandungan QS Al-An’am : 88 atau An-Nisa : 48.

1) Q.S Al-An’am/6 : 88

88. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.

Page 20: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 19

2) Q.S An-Nisa/4 : 48

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

d. Menentukan cara-cara menghindari perbuatan syirik.

Adapun cara menjauhi perbuatan syirik antara lain adalah sebagai berikut: - Senantiasa mengingat dan menyakini kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan

langit dan bumi beserta isinya dengan sempurna. - Senantiasa mengingat dan menyakini bahwa Allah SWT telah menciptakan jin dan manusia tidak lain

hanya untuk menyembah/beribadah kepadaNya - Senantiasa menggunakan akal pikiran yang sehat bahwa benda-benda mati atau makhluk hidup

adalah ciptaan Allah, jadi menyembah kepada sesama makhluk Allah adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dan sekaligus merendahkan Allah.

- Meyakini bahwa agama islam adalah agama yang paling sempurna dan dijamin serta terpelihara kesempurnaannya itu oleh Allah. Dengan demikian untuk membentengi dari jebakan-jebakan syetan yang mengarah kepada perbuatan syirik itu maka ajaran islam harus selalu dipelajari, dipahami, diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Memahami pengertian akhlak dan ciri akhlak Islami

a. Mengidentifikasi pengertian akhlak menurut pendapat ulama (Al Ghazali/Ahmad Amin atau Ibnu Maskawih).

- Imam Al-Ghazali Akhlak ialah karakter yang menetap kuat di dalam jiwa.

- Ibnu Miskawaih Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan

tanpa memerlukan pikiran.

- Ahmad Amin Menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat

memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah disabdakan oleh rasulullah shalallohu alaihi wasallam: “Orang mu’min yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya.” (H.R. Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiallohu ‘anhu, diriwayatkan juga oleh Ahmad. Dishahihkan oleh Al Bani dalam Ash Shahihah No. 284 da 751.)

b. Menentukan pengertian akhlak, etika, moral, dan budi pekerti.

- akhlak /akh·lak/ n budi pekerti; kelakuan: krisis --; pendidikan – - etika /eti·ka/ /étika/ n ilmu tt apa yg baik dan apa yg buruk dan tt hak dan kewajiban moral (akhlak)

- moral /mo·ral/ n 1 (ajaran tt) baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak;

budi pekerti; susila: -- mereka sudah bejat, mereka hanya minum-minum dan mabuk-mabuk, bermain judi, dan bermain perempuan; 2 kondisi mental yg membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dl perbuatan: tentara kita memiliki -- dan daya tempur yg tinggi; 3 ajaran kesusilaan yg dapat ditarik dr suatu cerita;

-

bermoral /ber·mo·ral/ v 1 mempunyai pertimbangan baik buruk; berakhlak baik: mana ada penjahat yg -

; 2 sesuai dng moral (adat sopan santun dsb): ia melakukan perbuatan yg tidak -

Page 21: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 20

- budi /bu·di/ n 1 alat batin yg merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan

buruk: pendidikan untuk memperkembangkan badan dan -- manusia; 2 tabiat; akhlak; watak: orang yg baik --; 3 perbuatan baik; kebaikan: ada ubi ada talas, ada -- ada balas; 4 daya upaya; ikhtiar: mencari -- untuk mengalahkan lawan; 5 akal (dl arti kecerdikan menipu atau tipu daya):bermain --;

- -- bahasa tingkah laku dan tutur kata; tingkah laku dan kesopanan;

-- bicara akal budi;

-- pekerti tingkah laku; perangai; akhlak;

berbudi /ber·bu·di / 1 v mempunyai budi; 2 v mempunyai kebijaksanaan; berakal; 3 v berkelakuan

baik; 4 a murah hati; baik hati;

memperbudikan /mem·per·bu·di·kan/ v memperdayakan; menipu;

sebudi, (dng) - akal /se·bu·di, (dng) - akal/ (dng) segala usaha

c. Menentukan isi kandungan dari kutipan surat Al-Ahzab ayat 21.

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

5. Memahami dan meningkatkan keimanan kepada Allah melalui sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna serta meneladani sifat Allah

a. Menunjukan pengertian Al-Afuw / Al-Muqsit / Al-Warits.

- Al-Afuw Al-Afuww ialah Dzat yang menghapuskan segala kejahatan dan memaafkan orang-orang

yang telah berbuat maksiat. Kata al-Afuww ini mendekati makna Al-Ghafur, tetapi ia lebih sempurna. Sebab, Al-Ghafur itu adalah as-sitr (merahasiakan), sedangkan Al-Afuww itu adalah al-mahwu (menghapuskan). Dikatakan bahwa para malaikat yang ditugasi untuk mencatat amal perbuatan manusia menghaturkan catatan amal-amalnya pada hari kiamat, lalu mereka lihat sebagian besar lembaran amal itu telah terhapus, padahal mereka mengetahui apa isinya. Maka sadarlah mereka bahwa Allah telah menghendaki kebaikan buat orang itu. Firman Allah: “Dan Dialah yang menerinza tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan…” (QS. Asy-Syura: 25).

- Al-Muqsit

Allah tidak pernah memberatkan satu pihak dengan pihak yang lain, dan Allah tidak meringankan satu pihak dengan pihak yang lain, kaya dan miskin, kedudukan raja dan budak, semuanya di Anggap sama.

- Al-Warits Dalam kehidupan manusia Allah tidak hanya mewarisi harta, tanah atau daerah (QS. Al-

Ahzab 33.27), Al-Qur’an (Qs. Al-Fatir 35.32) bahkan atas izin-Nya seseorang dapat mewarisi ilmu (An-Naml 27.16) yang penting adalah mewarisi surga (QS. Maryam 19.19).

b. Menunjukan contoh perilaku An-Nafi’/ Al-Muiz / Al-Hafizh.

1) An Nafii`النافع Yang Maha Memberi Manfaat. Allah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Hewan, tumbuh-tumbuhan,

bahkan seluruh ciptaan Allah di jagad raya ini. Diantara tumbuh-tumbuhan banyak sekali kasiat yang bermanfaat, sehingga bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita, atas izin-Nya pula seseorang dapat menjadi dokter yang bisa menyembuhkan pasien-pasiennya dan semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan kebesaran Allah swt.

Page 22: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 21

2) Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara. Begitu besarnya Allah, sehingga segala sesuatu dapat dipelihara-Nya tanpa pilih kasih. Manusia

yang kecil, yang sempit wawasannya tidak bisa mengasihi setiap orang. Ia memberikan kesehatan kepada fisik kita, Ia pula yang memenuhi kebutuhan rohani kita dan pada saat melemah Ia lah sumber kekuatan.

3) Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan (makhluk-Nya).

Seseorang bisa bangkrut dari usahanya, sebaliknya seseorang bisa meningkat atau meraih untung dari usahanya. Bahkan ada seorang yang hanya berdagang nasi pecel, tapi ia dapat berangkat haji ke Baitullah. Tidak sedikit pula orang yang hidup bergelimbang harta tetapi hidupnya tidak bahagia, mengapa demikian? Karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang sabar, dan Allah mengangkat derajat orang yang teraniaya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Ini adalah sebagian contoh dari kebesaran Allah melalui sifat-Nya Al-Muizz.

6. Membiasakan perilaku terpuji (husnuzan dan tobat)

a. Menentukan pengertian husnuzan.

Khusnuz-zan berasal dari dua kata “Hasuna” artinya baik dan “Zannun” artinya prasangka. Khusnuz-zan berarti prasangka baik. Dalam keseharian Khusnuz-zan sering di sebut positive thinking. Khusnuz-zan berarti berprasangka baik atau berfikiran bersih rehadap prilaku sikap, dan ucapan orang lain. Islam mengajarkan untuk bertabayyun (klarifikasi) dalam setiapinformasi yang di terima. Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Hujarat/ 49 :6. Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) , yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu”. (Q.S. Al-Hujarat / 49 : 6). Tentunya semua berita harus kita klarifikasi, klarifikasi sumber berita hanya dilakukan bagi orang fasik yaitu orang yang suka berbuat dosa dan kerusakan, tentunya juga harus mempertimbangkan akal dan kata hati. Bagi mereka yang suka berfikir positif, kejatuhan / kegagalan dalam berusaha merupakan suatu keberhasilan yang tertunda. Oleh karena itu orang yang selalu berfikir positif , mereka selalu positif dan percaya diri. Berprasangka baik tidak di lakukan terhadap manusia saja, namun berprasangka baik juga dilakukan terhadap Allah. Segala kejadian yang menimpa manusia hendaknya dapat di ambil hikmahnya yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Demikian juga yang buruk menurut manusia belum tentnu buruk di mata Allah. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah tercantum dalam Q.S Ali Imran / 3 : 154, yang artinya :”Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata ‘Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini ? Katakanlah (Muhammad “Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah).

b. Menentukan pengertian tobat.

kembali ke jalan Allah, dengan sebenar-benarnya taubat tanpa mengulangi dosa-dosa yang lampau.

7. Menghindari perilaku tercela: riya, zalim dan diskriminasi

a. Menentukan pengertian riya

Berasal dari kata ‘ar’a yaitu memperlihatkan. Riya artinya menampakkan ibadah dengan maksud agar dilihat orang agar mendapat pujian. Riya berhubungan dengan penglihatan.

Page 23: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 22

b. Menentukan macam-macam zalim menurut Ali bin Abi Thalib

Rasulullah saww bersabda, “Kezaliman itu ada 3 macam: Kezaliman yang tidak diampunkan Allah, Kezaliman yang dapat diampunkan Allah, dan kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Adapun kezaliman yang tidak diampunkan Allah adalah syirik, firman Allah Taala: “Sesunggahnys syirik itu kezaliman yang amat besar!”, adapun kezaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah, Tuhannya.

Dan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah adalah kezaliman hamba-hamba-Nya di antara sesama

mereka, karena pasti dituntut kelak oleh mereka yang dizalimi.” (HR. al-Bazaar & ath-Thayaalisy)

c. Menentukan kandungan Q.S Al-Hujurat : 13 dan Al-Qashash : 77

1) Q.S Al-Hujurat/49 : 13

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

2) Q.S Al-Qashash/28 : 77

77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

8. Memahami pengertian ilmu kalam

a. Menentukan pengertian ilmu kalam.

o -harfiah ; “pembicaraan” atau pembicaraan yang bernalar. o -istilah ; ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah,sifat-sifat wajib pada-Nya, sifat-sifat mustahil

pada-Nya, sifat-sifat yang mungkin ada pada-Nya. Sedangkan menurut istilah Ilmu Kalam ialah sebagai berikut: o Menurut Ibnu Khaldun, Ilmu Kalam ialah ilmu yang berisi alasan –alasan mempertahankan

kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepecayaan aliran golongan salaf dan ahli sunah

o Menurut Husain Tripoli, Ilmu Kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan agama Islam dengan bukti- bukti yang yakin

Page 24: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 23

o Menurut Syekh Muhammad Abduh definisi Ilmu Kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib bagi-Nya, sifat-sifat yang jaiz bagi-Nya dan tentang sifat-sifat yang ditiadakan dari-Nya dan juga tentang rasul-rasul Allah baik mengenai sifat wajib, jaiz dan mustahil dari mereka

o Menurut Al-Farabi definisi Ilmu Kalam adalah disiplin ilmu yang membahas Dzat dan Sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam

o Menurut Musthafa Abdul Razak, Ilmu Kalam ialah ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang di bangun dengan argumentasi-argumentasi rasional

Ilmu Kalam juga dinamakan Ilmu Tauhid, tauhid ialah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ilmu Kalam dinamakan Ilmu Tauhid, karena tujuannya ialah menetapkan keesaan Allah dalam Zat dan perbuatan-Nya dalam menjadikan alam semesta dan hanya Allah yang menjadi tempat tujuan terakhir alam ini.

Ilmu Kalam juga dinamakan Ilmu Aqaid atau Ilmu Ushuludin, karena persoalan kepercayaan yang

menjadi pokok ajaran agama itulah yang menjadi pokok pembicaraannya/pokok bahasannya meliputi persoalan-persoalan mendasar (ushul) di dalam agama (din).

Ilmu kalam menyerupai Ilmu Theologi, terdiri dari dua kata yaitu ”Theo” artinya ”Tuhan”

dan ”Logos” artinya ”Ilmu” jadi theologi bermakna ilmu tentang ketuhanan. Dari penjelasan di atas, kita dapatkan definisi ilmu kalam yaitu ilmu yang membicarakan tentang

wujud Allah, sifat-sifat yang wajib ada pada-Nya, sifat-sifat yang mustahil bagi-Nya, dan sifat-sifat yang mungkin ada pada-Nya. Ilmu ini juga membicarakan tentang rasul-rasul Allah dan cara menetapkan kerasulannya, serta mengetahui sifat-sifat yang wajib ada pada mereka, dan sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada mereka.

Ahli ilmu kalam disebut mutakallimin. Golongan ini dianggap sebagai kelompok tersendiri yang

menggunakan akal pikiran dalam memahami nash-nash agama untuk mempertahankan keyakinannya. Mereka berbeda dengan golongan Hambali (dalam pengajaran fiqih) yang berpegangan teguh pada keyakinan orang salaf. Mutakallimin juga berbeda dengan kelompok tasawuf yang mendasarkan pengetahuannya kepada pengalaman batin dan renungan (kasyf).

b. Menentukan hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya (ilmu tafsir, ilmu akhlak)

- Dengan ilmu tafsir Ilmu Kalam tidak mungkin berdiri sendiri tanpa mengindahkan sumber-sumber rujukan yang

mendukung, seperti kitab-kitab tafsir Al-Qur’an dan ilmu-ilmu tafsir. Bila kita cermati berbagai tafsir dan takwil terhadap ayat-ayat seperti Fussilat: 53 dan Al-Anbiya:

22, kita akan menemukan sejumlah keterangan yang menegaskan hubungan yang kuat antara ilmu kalam dengan dalil-dalil logika yang dibangun di atasnya.

- Dengan ilmu akhlak

Bila kita mencermati Kitab Ihya’ Ulum al-Din, masterpiece Imam al-Ghazali, kita akan terpesona dengan kelugasan dan kepiawaian Hujjatul Islam (Sang Pembela Kebenaran Islam) ketika mengulas masalah teologis dalam konteks ilmu akhlak dan tasawuf. Dalam adikaryanya tersebut, Imam al-Ghazali seringkali menggugah kesadaran manusia melalui nalar dan logika ilmu kalam. Dengan menggunakan metode penalaran yang sistematis serta didukung bukti-bukti ilmiah yang tak terbantahkan, Simuh menilai bahwa karya Imam al-Ghazali tsb telah mampu mengharmoniskan kajian ilmu-ilmu ushuluddin (ilmu kalam dan ilmu tauhid) dengan ilmu-ilmu syariat (fiqih, ushul fiqih dan akhwal syakhshiyyah).

Page 25: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 24

c. Menentukan fungsi ilmu kalam

1) Memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis, sehingga kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis (diterima apa adanya) tetapi bisa juga dipaparkan secara rasional.

2) Menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas tiga pilar, yaitu iman sebagai landasan aqidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak.

3) Turut menjawab problematika penyimpangan teologis agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggungan dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen.

9. Memahami aliran-aliran ilmu kalam (Khawarij, Syiah, Al-Asyariyah, Mu’tazilah, dan tokoh-tokohnya) serta teologi transformatif dan teologi pembebasan.

a. Menentukan latar belakang lahirnya ilmu kalam

a. Faktor-faktor dari dalam i. Al-Qur’an di samping mengajak kepada tauhid, mempercayai kenabian dan hal-hal lain yang

terkait dengannya, juga menyinggung golongan-golongan dan agama-agama yang memiliki kecenderungan tidak benar, yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

ii. Kaum muslimin berusaha mempertemukan nash-nash agama Islam dengan doktrin-doktrin dari agama lain yang kelihatannya bertentangan.

iii. Memakai filsafat untuk memperkuat alasannya. iv. Persoalan politik umat islam

b. Faktor-faktor dari luar

i. Pertemuan Islam dengan agama lain. ii. Perdebatan dengan pihak agama lain

iii. Penggunaan filsafat dalam berdebat.

b. Menentukan tokoh-tokoh aliran ilmu kalam (Jabariyah/Qadariyah/Mu’tazilah)

- Jabariyah o Kelompok ekstrim

Jaham bin Shafwan

o Kelompok moderat Dhirar bin Amr, Hafaz Al-Fardi, Husein bin Najjar

- Qadariyah

Ma’bad Al-Juhany, Ghilan Al-Dimasyqi, Al-Ja’d bin Dirham

- Mu’tazilah Tokoh-tokoh aliran Basrah antara lain Washil bin ‘Atha, Al-‘Allaf, An-Nazzam dan Al-Jubba’i. Tokoh-tokoh aliran Baghdad antara lain Bisyr bin Al-Mutamar dan Al-Khayyath. Kemudian pada masa-masa berikutnya lagi ialah Qadhi Abdul Jabbar dan Az-Zamakhsyari.

c. Menentukan pandangan Al-Asy’ariyah tentang dosa besar

Al-Asy’ari berpendapat bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar belum bertobat hingga ia meninggal dunia, tetap tergolong sebagai mukmin dan tidak kafir. Sedangkan di akhirat nanti hukumannya diserahkan kepada Allah swt, apakah akan diampuni dan langsung masuk surga atau akan dijatuhi siksa karena kefasikannya, tetapi pada akhirnya akan dimasukkan ke surga.

Page 26: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 25

d. Mengidentifikasi tentang pokok-pokok ajaran Jabariyah/Qadariyah

- Jabariyah 1) Perbuatan manusia semua atas kehendak Allah. Jadi, perbuatan manusia tanggung jawab Allah.

(jabariyah ekstrim) 2) Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tapi manusia mempunyai bagian di dalamnya.

(Jabariyah moderat) 3) Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. 4) Surga dan neraka tidak abadi, yang abadi adalah Allah.

- Qadariyah

1) Para pelaku dosa besar (kafir atau mukmin) akan kekal di dalam neraka. 2) Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Manusia bebas melakukan perbuatan yang

dikehendakinya.

e. Menentukan pandangan Khawarij tentang orang-orang yang terlibat dalam tahkim (Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah)

1) Ali, Utsman dan orang-orang yang turut dalam peperangan Jamal, dan orang-orang yang setuju adanya perundingan antara Ali dan Mu’awiyah, semua dihukumkan orang-orang kafir.

2) Setiap umat Muhammad yang terus menerus membuat dosa besar, hingga matinya belum tobat, orang itu dihukumkan kafir dan akan kekal di neraka. Di samping itu, ada sekelompok Khawarij yang menyebut dirinya golongan Najdah, mereka tidak menghukumkan orang-orang yang demikian sebagai kafir mutlak, hanya kafir terhadap Allah saja.

3) Boleh keluar dan tidak mematuhi aturan-aturan negara, bila ternyata kepala negara itu seorang yang zalim atau khianat.

f. Menentukan prinsip-prinsip dalam teologi transformatif

1) Prinsip Nahyu ‘Anil-Munkar (Mencegah kemungkaran) Prinsip ini menegaskan bahwa agama sangat membenci semua bentuk rekayasa sosial yang

dapat mengikis dan menelanjangi harkat dan martabat manusia, yang pada akhirnya hanya menyebabkan dehumanisasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kefakiran dalam berbagai bentuk sosialnya merupakan kekufuran yang harus diangkat derajatnya lebih tinggi.

2) Prinsip Amar Bil-Ma’ruf (Memerintah pada kebajikan) Prinsip ini berawal dari sebuah keyakinan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam tempat sosial yang sederajat dan terhormat. Karena itu, bila ternyata manusia dilahirkan dalam kondisi kepayahan atau di tengah keluarga yang memprihatinkan, semuanya harus diubah.

g. Menentukan latar belakang lahirnya teologi modernisme

Pemikiran Modernisasi Dalam Islam bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat Barat. modernisasi bagi umat islam sangat dianjurkan untuk meningkatan kemajuan dalam berbagai bidang. Gerakan-gerakan pembaruan pemikiran keagamaan yang tumbuh dan berkembang di Timur Tengah pada prinsipnya adalah upaya menghidupkan kembali ajaran rasional mu’tazilah dan menolak taklid buta. Tak heran jika banyak orang menyebut pemikiran Abduh sebagai Neo-Mu’tazilah.

Pada prinsipnya, pembaru Islam adalah orang yang memikirkan dan menyikapi fenomena kehidupan,

agar umat terbebas dari belenggu sistem yang stagnan menuju kemajuan (modern) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam hakiki. Jalan mereka untuk membebaskan dan memajukan umat ini pun sangat heterogen, ada yang akomodatif, provokatif, dan radikal.

Page 27: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 26

Munculnya para pemikir dan pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), Muhammad bin Abdil-Wahab (1703-1792 M), Hasan Al-Banna (1906-1949 M), Abul A’la Al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthb (1906-1968 M), dan Ali Abd Ar-Raziq (1888-1966 M), yang kemudian melahirkan apa yang disebut fundamentalisme, modernisme, tradisionalisme, sekularisme Islam, nasionalisme, dan lain-lain adalah bentuk-bentuk riil dari hasil interaksi intensif antara Islam dan persoalan kemasyarakatan.

Kemunduran umat Islam membuat kalangan intelektual Muslim berpikir keras bagaimana

mengentaskan ketertinggalan umat Islam agar dapat berdiri sejajar dengan umat lain. Dalam rangka memajukan umat Islam dan mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, Jamaluddin Al-Afghani misalnya, lebih menitikberatkan pada nasionalisme Muslim dan persatuan umat Islam (Pan-Islamisme) untuk membebaskan umat Islam dari cengkraman penjajah, sedangkan Muhammad Abduh lebih banyak berorientasi pada bidang pendidikan dan pemahaman keagamaan dengan menghidupkan kembali ajaran rasional mu’tazilah dan menolak taklid buta. Tak heran jika banyak orang menyebut pemikiran Abduh sebagai Neo-Mu’tazilah.

Rasyid Ridha, salah seorang murid Abduh, dalam modernisasi umat Islam ia menganjurkan untuk

kembali ke Alquran dan Sunnah. Menurut Ridha, dalam setiap menyelesaikan masalah umat Islam harus berpaling ke dua sumber tersebut, dan tidak perlu berpaling ke Barat. Ridha juga menekankan pembaruan dalam bidang hukum, untuk hal ini memerlukan restorasi Khilafah Islamiyah. Menurutnya, sistem politik Islam yang benar adalah sistem khilafah, di mana khalifah berkonsultasi kepada ulama karena ulama adalah penafsir hukum Islam. Meskipun Ridha mendukung berdirinya sistem khilafah, tetapi ia juga mendukung nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme tidak akan melemah persatuan umat Islam transnasional (Pan-Islamisme) hingga ideal Islam tetap utuh.

Muhammad bin Adil-Wahab menginginkan masyarakat Islam mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw.

secara murni. Gerakan yang dimotorinya adalah gerakan yang bermaksud mengadakan purifikasi (pemurnian) atas ajaran Islam yang telah bercampur dengan budaya lokal. Dia menolak segala bentuk kemusyrikan seperti menziarahi kuburan orang-orang suci dengan maksud meminta berkah dan menyerang praktik-praktik aliran sufi yang dianggapnya sebagai bid’ah. Ia menganjurkan kembali ke Alquran dan Sunah dan menolak otoritas masa lampau dengan tetap menghormatinya. Pemikiran Abdil-Wahab ini diilhami oleh paham Ibnu Taimiyah, yang secara rutin menyerukan untuk kembali ke “asal-usul” Islam. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, dalam memberantas apa yang dianggapnya salah, Abdil-Wahab menggunakan kekuatan bersenjata dan kekerasan.

Hasan Al-Banna (pendiri Ikhwanul Muslimun), Al-Mawdudi (Pendiri Jema’at Islam), dan Sayyid Quthb

(ideolog Ikhwanul Muslimun), adalah tokoh-tokoh yang sama berjuang melawan pemerintah yang tengah berkuasa yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Merekalah, menurut L. Carl Brown (Wajah Politik Islam, 2003: 234), yang memberikan landasan idologis bagi gerakan-gerakan radikal dari kelompok Sunni. Mereka dianggap sebagai inspirator yang melahirkan gerakan-gerakan radikal di seluruh penjuru dunia Islam, karangan-karang mereka merupakan buku yang wajib dibaca bagi mereka yang masuk dalam gerakan-gerakan radikal. Berbeda dengan Brown yang memandang Hasan Al-Banna sebagai fundamentalis, Karen Armstrong melihat Al-Banna tidak sebagai fundamentalis tapi sebagai reformis yang menginginkan reformasi fundamental masyarakat Islam.

Sementara itu, modernisasi umat Islam untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat Barat,

menurut Abdurraziq mensyaratkan pemisahan mutlak antara negara dan Islam. Menurut Raziq, Islam tidaklah datang tidak untuk membentuk sebuah negara dan begitu juga Nabi Muhammad Saw. hanyalah seorang nabi yang bertugas menyampaikan risalahnya, beliau tidak punya kewajiban membentuk sebuah negara. Menurut Abdurraziq, Islam tidak mengenal adanya lembaga kekhalifahan sebagaimana secara umum dipahami oleh kaum Muslim. Lembaga kekhalifahan tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan. Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan kekhalifahan dan juga tidak melarang. Agama (Islam) menyerahkannya kepada pilihan kita yang bebas.

Page 28: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 27

Tak bisa disangkal lagi kemunculan teologi modernism didorong motivasi untuk memodernisasi atau memajukan kaum muslim. Dalam satu dan lain hal, baik secara langsung atau tidak, teologi modernism diilhami oleh dan mempunyai konteks yang kuat dengan program modernisasi yang dilancarkan pemerintahan orde baru. Diantara protagonist terkemuka teologi modernisasi ini adalah Harun Nasution dan Nurcholis Madjid. Teologi modernism pada intinya berargumen bahwa modernisasi dan pembangunan umat Islam Indonesia harus dimulai dari pembaruan teologis dan aspek-aspek pemikiran lain, dengan kerangka seperti itu maka teologi moderenisme pada intinya beragumen bahwa moderenisasidan pembangunan umat Islam Indonesia harus dimulai dengan pembaharuan teologis dan aspek-aspek pemikiran lainya.

10. Membiasakan perilaku terpuji (akhlak berpakaian, berhias, berjalan, dan bertamu)

a. Menentukan pengertian “tsiyab” dan “libas”

- Libas Untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin.

- Tsiyab Digunakan utnuk menunjukkan pakaian lahir.

b. Menentukan kandungan Q.S Al-A’raaf ayat 20 / 26

1) Q.S Al-A’raaf/7 : 20

20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

2) Q.S Al-A’raaf/7 : 26

26. Hai anak Adam[530], Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

[530] Maksudnya Ialah: umat manusia [531] Maksudnya Ialah: selalu bertakwa kepada Allah.

c. Menentukan salah satu dari nilai-nilai positif berhias dalam Islam

a. Kebersihan diri b. Keindahan c. Kesopanan d. Kebaikan diri e. Kemuliaan diri f. Kepribadian g. Penghargaan diri

Page 29: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 28

d. Menentukan kandungan dari Q.S Al-Furqan : 63 dan Al-Isra’ : 37

1) Q.S Al-Furqan : 63

63. dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.

2) Q.S Al-Isra’ : 37

37. dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

e. Menentukan bacaan do’a naik kendaraan

بحان رالذيس اوماهذالناسخ ن قرنينله ك ام ناإلىوإن نقلب ونرب لم Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu

menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami.

f. Menentukan kandungan Q.S An-Nur : 27

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

11. Menghindari perilaku tercela (mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan narkoba)

a. Menentukan kandungan yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 219 dan Q.S Al-Maidah : 90

1) Q.S Al-Baqarah/2 : 219

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

[136] Segala minuman yang memabukkan.

Page 30: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 29

2) Q.S Al-Maidah/5 : 90

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum

pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

b. Dapat menentukan dampak negatif perjudian

a. Perjudian menyebabkan pelakunya ketagihan sehingga kehilangan banyak uang b. Membuat pelakunya senang “bermimpi” memperoleh uang yang banyak tanpa kerja keras c. Memicu percekcokan, pertikaian, permusuhan bahkan pembunuhan bila ada penjudi yang kalah

taruhan/merasa dicurangi d. Dapat membuat pelakunya bangkrut e. Dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga f. Hanya akan menghabiskan waktu yang berharga secara sia-sia dan tanpa hasil yang berguna g. Melalaikan dan melenakan manusia dari kewajiban agama, seperti salat dan puasa h. Menjauhkan manusia dari kehidupan sosial yang normal i. Mendorong pelakunya percaya kepada ramalan nasib dan angka keberuntungan sehingga terjebak

syirik kecil j. Dapat mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat karena banyaknya pengangguran dan orang

yang malas bekerja k. Mendorong pelakunya untuk mencuri/merampas harta orang lain.

c. Menentukan kandungan Q.S An-Nur : 2

2. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

d. Menentukan syarat-syarat hukum potong tangan bagi pencuri

a. Pencuri sudah dewasa b. Pencuri berakal sehat c. Nilai barang yang dicuri telah mencapai nisbah serempat dinar dan diambil dari tempat

penyimpanan yang layak, dan si pencuri tidak ikut memilikinya serta bukan barang yang syubhat. d. Ia seorang yang mukallaf, berniat untuk mencuri, tidak terpaksa dalam mencuri, tidak didapati

adanya hubungan antara pencuri dengan yang dicuri dan tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah seorang yang baligh dan berakal.

e. Tidak terpaksa, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian, dengan ancaman yang membahayakan nyawanya.

Page 31: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 30

f. Tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, di sini pengertiannya adalah harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “ Kamu dan harta kamu adalah milik bapak kamu”, atau harta bapak atau orang tuanya sendiri (menurut pendapat mayoritas para ulama). Karena anaknya adalah bagian dari orang yang akan mewarisi hartanya dan ia masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya, atau dari harta suaminya atau istrinya. Adapun hubungan keluarga/kekerabatan yang lainnya maka tidak ada pengaruhnya.

g. Tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya adalah tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya, misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta, dan sebagainya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,”Ini adalah syubhat yang kuat yang dapat memalingkan hukum had karena ia sangat membutuhkannya. Ini adalah (alasan) yang lebih kuat dibandingkan dengan syubhat yang disebutkan oleh banyak para ulama…).

h. Tangan kanan pencuri di potong di batas pergelangan. Kalau ia mencuri lagi yang kedua kalinya, kaki kirinya dipotong. Kalau ia mencuri yang ketiga kalinya, tangan kirinya dipotong. Kalau ia mencuri lagi yang keempat kalinya, kaki kanannya dipotong. Kalau ia mencuri lagi setelah itu, maka baru akan dipenjara sampai ia bertaubat. Perlu diingat disini bahwa : DIPOTONG HANYA TELAPAK TANGAN SEBATAS PERGELANGAN!! JADI TIDAK BENAR JIKA ADA HUKUM POTONG TANGAN YANG MENCAPAI SIKUT. SELAIN ITU TANGAN BAGI PENCURI DIPOTONG, BUKAN DIGILAS ATAU PUN DENGAN CARA-CARA LAIN SELAIN DIPOTONG.

i. Barang yang dicuri merupakan barang berharga (bukan berupa makanan) dan halal serta tidak diragukan lagi kepemilikannya. Bila ada orang yang kelaparan dan ia kemudian mencuri makanan dan tertangkap, ia tidak diperkenankan dipotong tangannya.

e. Menentukan dampak negatif dari menggunakan narkoba

1. Pecandu daun ganja Cenderung lusuh, mata merah, kelopak mata mengattup terus, doyan makan karena perut

merasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu, rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh, mulut kering, pengendalian diri kurang, sering mengantuk, kurang konsentrasi, depresi.

2. Pecandu Opium (putauw, heroin, morfin, ganja)

Sering menyendiri di tempat gelap sambil dengar musik, malas mandi karena kondisi badan selalu kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis, perasaan senang dan bahagia, acuh tak acuh (apati), malas bergerak, mengantuk, rasa mual, pupil mata mengecil (jika overdosis), gangguan perhatian/daya ingat.

3. Pecandu Amfetamin (shabu, inex,ekstasi)

Suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang, gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada di dalam ruangan ber-AC, suka marah dan sensitive, kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang/bahagia, pupil mata melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, sukar tidur (insomnia), hilangnya nafsu makan.

4. Kokain

Denyut jantung cepat, agitasi psikomotor/gelisah, euforia/rasa gembira berlebihan, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, kejang/pupil manik mata melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat/rasa dingin, mual/muntah, mudah berkelahi.

5. Alkohol

Bicara cadel, jalan sempoyongan, wajah kemerahan, mudah marah, gangguan konsentrasi.

6. Benzodiazepin (pil nipam, BK, mogadon) Bicara cadel, jalan sempoyongan, wajah kemerahan, mudah marah, gangguan konsentrasi

Page 32: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 31

7. Memahami pengertian tasawuf, asal-usul tasawuf, karakteristik tasawuf dan maqomat tasawuf

a. Menentukan pengertian tasawuf menurut asal usulnya (Shaff/Shafwah/Shuffah)

- Shaff Barisan di/paling depan

- Shafwah

Terbaik, tertinggi

- Shuffah Serambi/tempat duduk

b. Menentukan pengertian tasawuf falsafi dan tasawuf ‘amali

- Tasawuf falsafi Tasawuf-tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah filsafat dan metafisika.

- Tasawuf ‘amali Tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah , tujuannya agar diperoleh

penghayatan spiritual dalam setiap melakukan beribadah. Ini disebut juga irfani (yang bersifat pengetahuan batin).

c. Menentukan istilah maqamat-maqamat dalam tasawuf

Secara harfiah Maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat kepada Allah.

Dalam bahasa inggris Maqamat dikenal dengan istilah stages yang artinya tangga. Sedangkan dalam ilmu tasawuf maqamat berarti keddudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui Riyadhah, Ibadah, maupun mujahadah.

Maqamat, bentuk jamak dari maqam berarti tahapan, tingkatan, atau kedudukan. Jadi, maqamat adalah tahapan rohani yang ditempuh oleh para pengamal tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ada beberapa tingkatan dalam maqam yaitu: o Tobat

Orang yang menempuh jalan sufi terlebih dahulu harus bertobat dari dosa, yang dilakukan oleh anggota badan, maupun yang tersembunyi di dalam hati.

o Wara’, Wara’ yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat, yaitu segala sesuatu yang yang diragukan hukumnya, tidak jelas halal-haramnya, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna.

o Zuhud Zuhud yaitu mengosongkan hati dari cinta terhadap dunia dan menjalani hidup untuk beribadah kepada Allah SWT, serta mengosongkan hati dari selain Allah SWT dan memusatkan hati kepada cinta-Nya.

o Faqir Faqir yaitu menjalani hidup dengan kesadaran bahwa ia hanya membutuhkan Allah SWT.

o Sabar Sabar yaitu sabar dalam menjalani perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan sabar atas ni’mah yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepadanya.

Page 33: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 32

o Tawakal Tawakal yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT, tidak bergantung kepada selain-Nya, dan tidak pula kepada amal perbuatannya (nafsunya).

o Rida Rida yaitu menerima dengan senang hati segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT dan menyadari bahwa ketentuan-Nya lebih baik daripada keinginannya.

d. Menentukan tokoh tasawuf serta doktrin (Ittihad/Hulul/Wahdatul Wujud)

- Ittihad Tokohnya Abu Yazid Al-Bustami. Ittihad sendiri adalah pengalaman kesatuan seorang sufi

dengan Allah pada saat ia sedang mabuk dalam kenikmatan bersatu dengan-Nya. Tidak jarang muncul ucapan-ucapan yang ganjil seperti kata-kata: Ana Al-Haq = (Aku adalah Al-Haq), aku adalah Yang Satu.

- Hulul

Tokohnya Abu Manshur Al-Hallaj. Hulul ialah bertempatnya sifat ketuhanan kepada sifat kemanusiaan.

- Wahdatul-Wujud

Doktrin ini bertolak dari pandangan, bahwa semua wujud hanya mempunyai satu realitas, dan realitas tunggal itu ialah Allah swt. Tokohnya Ibnu’ Arabi.

e. Menentukan pengertian wara’/zuhud

Zuhud ialah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia dan mengutamakan akhiratnya dibandingkan dengan dunianya.

Wara’ yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat, yaitu segala sesuatu yang yang diragukan hukumnya, tidak jelas halal-haramnya, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna.

8. Membiasakan perilaku terpuji (Adil dan Ridha)

a. Menentukan kandungan Q.S An-Nahl/16 : 90, Q.S An-Nisa’ : 135, Q.S Al-Baqarah : 282

1) Q.S An-Nahl/16 : 90

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Page 34: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 33

2) Q.S An-Nisa’/4 : 135

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

[361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

3) Q.S Al-Baqarah/2 : 282

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Page 35: Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MA 2013

Ringkasan UAMBN Aqidah Akhlak MAN 2012/2013 by @SONE_009 ft. TFF | Payakumbuh | 130317 Page 34

9. Menghindari perilaku tercela (israf dan tabzir)

a. Menentukan pengertian israf dan tabzir

- Israf o Bahasa

Melampaui batas atau berlebih-lebihan. o Kamus lisan bahasa al-‘arab

Kata saraf dan israf berarti melampaui batas tujuan (mujawazah al-qashd) Kesimpulan, israf adalah membelanjakan harta berlebih-lebihan. Pemboros disebut dengan

musrif. o Menurut Al-Ghazali, israf adalah berlebihan dalam membelanjakan harta, baik untuk yang

diharamkan maupun diperbolehkan. o Menurut Sufyan Ats-Tsauri, israf adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau

memakan sesuatu yang tidak dihalalkan, atau melampaui batas tujuan makan sesuatu yang dihalalkan.

- Tabzir Kata tabzir berasala dari kata bahasa arab yaitu bazara-yubaziru-tabzir yang artinya pemborosan

sehingga menjadi sia-sia, tidak berguna atau terbuang. Secara istilah tabzir adalah membelanjakan/mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan dijalan Allah. Sifat tabzir ini timbul karena adanya dorongan nafsu dari setan dan biasanya untuk hal-hal yang tidak disenagi oleh Allah serta ingin dipuji oleh orang lain Jika israf menekankan pada berlebih-lebihannya maka, tabzir menekankannya pada kesia-sian benda yang digunakan itu. Sikap tabzir dapat terjadi dalam berbagai hal, misalnya boros dalam menggunakan uang, boros dalam menggunakan harta, boros dalam menggunakan waktu dan lain sebagainya. Agama Islam melarang pada setiap umatnya untuk berlaku boros, karena hal tersebut dapat merugikan pada diri sendiri dan orang lain.

b. Menentukan kandungan Q.S Al-Isra’ : 26-27

26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.