Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

download Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

of 121

Embed Size (px)

Transcript of Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  1/121

  DATA GURU (GURU YANG DINILAI)

  Nama Guru : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.

  NIP : 19!"#$119%"%1""1

  N&. Kar' : E *"!$9"

  Tm'a+ La-r : a/ar+a

  Ta0a La-r : $1 Mar+ 19!

  NUPTK : %!#*2#22$""""$

  NRG : "*!#$"!*""2Pa0/a+3G& : Pm4-0a 3 I53a

  TMT Pa0/a+3G& : "13"23$""*

  a4a+a0 Guru : Guru Mad6a, G&. I53a

  TMT a4a+a0 Guru : "13"*3$""*

  0-7 Guru : Guru Ka7

  M0a8ar : Ka7 $

  uma am M0a8ar : 1%

  uma am Wa8-4 : 1%

  TMT d- 7/&a -0- : $13"13$"1$

  Pr-&d '0-a-a0 dar- : "13"*3$"1#

  Pr-&d '0-a-a0 7am'a- : #"3"3$"12

  L&/a7- P0-a-a0 : Kara0/&4ar

  Ta0a P0-a-a0 : $13"!3$"12Ma7a Kr8a Lama : $$ Tau0 11 ua0

  Ma7a Kr8a aru : $# Tau0 11 ua0

  0-7 Kam-0 : La/-a/-

  P0d-d-/a0 +ra/-r 6a0 +a d-0-a- : S1 3 A.I5

  uru7a0 '0d-d-/a0 +ra/-r +a d-0-a- : -m4-0a0 da0 K&07-0

  Pr&ram Ka-a0 :

  TMT S4aa- Guru : "13"%319%

  AKK (/rd-+ d-4u+u/a0) : 1!".""

  AKPK : 1.""

  AKP (A0/a Krd-+ u07ur Pa0u08a0) : 1!.""

  NPK (N-a- Pr&a0 K-0r8a) : 1"";

  Tau0 P0-a-a0 : $"12

  P0d-d-/a0 Tra/-r 7/ara0 : S$uru7a0 P0d-d-/a0 Tra/-r 7/ara0 : Ma-7+r Ma0a8m0

  Aama+ : Kuraa0 K0+0, K

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  2/121

  DATA KEPALA SEKOLAH DATA PENILAI

  Nama K'aa S/&a : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M. Nama P0-a- :

  NIP K'aa S/&a : 19!"#$119%"%1""1 NIP P0-a- :

  Pa0/a+3G& : Pm4-0a3I5.a a4a+a0 P0-a- :

  a4a+a0 Guru : Guru Mad6a G&. I5.a U0-+ Kr8a P0-a- :

  NUPTK KS : %!#*2#22$""""$ NUPTK P0-a- :

  a4a+a0 : K'aa S/&a Pa0/a+3G& :

  TMT G&&0a0 Tra/-r : "13"23$""* Tau0 P0-a-a0 :: :

  : :

  : :

  m6=$0d=7&0

  N-a- PAK Lama 6a0 7uda d-77ua-/a0 N-a- Kumua+-> m-0-ma 6a0 d-

  P0d-d-/a0 S/&a : 1""."""" G& III3a :

  D-/a+ Pra8a4a+a0 : G& III34 :

  Pr&77 Pm4a8ara0 : $%$.1%" G& III3< :

  Pr&77 -m4-0a0 : G& III3d :

  Tua7 a-0 : G& I53a :

  P0m4a0a0 D-r- : ##."""" G& I534 :

  Pu4-/a7- Im-a : G& I53< :Kar6a I0&?a+-> : G& I53d :

  [email protected] 6 +-da/ 77ua- : G& I53 :

  P0du/u0 +ua7 uru : $$.$""

  N-a- PK M-0-ma

  G& III3a : #.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma #

  G& III34 : *.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma #

  G& III3< : 9.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma #

  G& III3d : 1$.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma 2

  G& I53a : 1.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma 2

  G& I534 : 1.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma 2

  G& I53< : 19.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma !

  G& I53d : $!.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma !G& I53 : $!.""" P0m4a0a0 d-r-, m-0-ma !

  TUK MENGISI FORMAT PENILAIAN KINERJA GURU BBUKU 2 PETUNJUK PENILAIAN KINERJA GURU

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  3/121

  DATA SEKOLAH

  TRUUS DWIYANTO, S.Pd. Nama S/&a : SD Nr- # Sa+r-

  192"*1*19%!"%1""1 NPSN : $"#"2"9"

  P0aBa7 TK3SD NSS : 1"1"#"21#"$!

  UPT D-0d-/'&ra K

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  4/121

  P0a+a Muda3III.a Guru Pr+ama G&. III3a 1"" "

  P0a+a Muda T/. I3III.4 Guru Pr+ama G&. III34 1!" !"

  P0a+a3III.< Guru Muda G&. III3< $"" !"

  P0a+a T/. I3III.d Guru Muda G&. III3d #"" 1""

  Pm4-0a3I5.a Guru Mad6a G&. I53a 2"" 1!"

  Pm4-0a T/. I3I5.4 Guru Mad6a G&. I534 !!" 1!"

  Pm4-0a U+ama Muda3I5.< Guru Mad6a G&. I53< *"" 1!"Pm4-0a U+ama Mad6a3I5.d Guru U+ama G&. I53d %!" $""

  Pm4-0a U+ama3I5. Guru U+ama G&. I5F 1"!" $""

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  5/121

  LAMPIRAN I : PERATURAN ERSAMA

  MENTERI PENDIDIKAN NASIOmy_3rd_son DAN KEPALA ADAN KEPEGA

  NOMOR : "#353P3$"1

  NOMOR : 12 TAHUN $"

  TANGGAL : MEI $"1"

  AFTAR USUL

  PENETAPAN ANGKA KREIT GURU

  NOMOR : !"#$ $%&'or($2#)*

  Ins+(ns% : %n(s P,nd%d%&(n- P,m.d( d(n O/(0r(1( M(s( ',n%/(%(n B./(n: #)#2#)3 s4d4 3##"2#)*

  No KETERANGAN PERORANGAN

  1 N a m a EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.

  $ N I P 19!"#$119%"%1""1# NUPTK %!#*2#22$""""$

  2 N&m&r Sr- Kar+u PaBa- E *"!$9"

  ! Tm'a+ da0 Ta0a La-r a/ar+a, $1 Mar+ 19!

  0-7 Kam-0 La/-a/-* P0d-d-/a0 6a0 d-'r-+u0/a0 A0/a Krd-+06a S1 3 A.I5% Pa0/a+3G&&0a0 Rua03TMT Pm4-0a 3 I53a 3 "1"2$""*

  9 a4a+a0 Guru Guru Mad6a, G&. I53a

  1" Ma7a Kr8a G&&0a0 Lama $$ Tau0 11 ua0aru $# Tau0 11 ua0

  11 0-7 Guru Guru Ka7

  1$ U0-+ Kr8a SD Nr- # Sa+r-

  UNSUR 5ANG INILAI

  NO UNSUR- SUB UNSUR AN BUTIR KEGIATAN

  ANGKA KREIT MENURUT

  INSTANSI PENGUSUL

  LAMA BARU JUMLAH LAMA

  ) 2 3 * 6 "

  I UNSUR UTAMA

  ) PENIIKAN

  A. M0-/u+- '0d-d-/a0 da0 mm'r& ar3 [email protected]/+a "."""

  1. D&/+&r (S#) "."""

  $. Ma-7+r (S$) "."""#. Sar8a0a (S1)3D-'&ma I5 1"".""" 1""."""

  . M0-/u+- 'a+-a0 'ra8a4a+a0 "."""

  "."""

  JUMLAH I4)4 P,nd%d%&(n )##4### #4### )##4###

  2 PEMBELAJARAN$BIMBINGAN AN TUGAS TERTENTU

  A. Ma/7a0a/a0 'r&77 'm4a8ara0

  $92.!1* 2#1.1#1 *$!.2%

  . Ma/7a0a/a0 'r&77 4-m4-0a0

  "."""

  .

  1 M08ad- K'aa S/&a3Madra7a 'r +au0 "."""

  $ M08ad- Wa/- K'aa S/&a3Madra7a 'r +au0 "."""

  # "."""

  2 M08ad- /'aa 'r'u7+a/aa0 "."""

  ! "."""

  "."""

  * M08ad- Ba- /a7 "."""

  % M06u7u0 /ur-/uum 'ada 7a+ua0 '0d-d-/a006a "."""

  9 "."""

  1" Mm4-m4-0 uru 'mua daam 'r&ram -0du/7- "."""11 Mm4-m4-0 7-7Ba daam /-a+a0 /7+ra/ur-/ur "."""

  1$ "."""

  Pa+-a0 'ra8a4a+a0 >u07-&0a 4a- uru

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  6/121

  UNSUR 5ANG INILAI

  NO UNSUR- SUB UNSUR AN BUTIR KEGIATAN

  ANGKA KREIT MENURUT

  INSTANSI PENGUSUL

  LAMA BARU JUMLAH LAMA

  ) 2 3 * 6 "

  JUMLAH I424 PEMBELAJARAN- BIMBINGAN- TUGAS 27*46) *3)4)3) 264"*!

  3 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

  A. Ma/7a0a/a0 '0m4a0a0 d-r- 2%.""" 2%."""

  1 M0-/u+- d-/a+ >u07-&0a "."""

  a. Lama06a 4- dar- 9" 8am "."""4. Lama06a a0+ara 21 7.d 9" 8am "."""&rum -m-a "."""a. "."""

  4. "."""

  $. "."""

  a. 1.""" 1."""

  4. "."""

  . "."""

  . "."""

  1) " """

  K-a+a0 /&/+-> uru 6a0 m0-0/a+/a0 /&m'+07-da03a+au /'r&>7-a0 uru

  L&/a/ar6a a+au /-a+a0 4r7ama (7'r+- /&m'&/ /r8auru) u0+u/ '06u7u0a0 'ra0/a+ /ur-/uum da0 a+au'm4a8ara0

  K-/u+7r+aa0 'ada /-a+a0 -m-a (7m-0ar, /&&u-mda0 d-7/u7- 'a0)

  K-a+a0 /&/+-> a-006a 6a0 77ua- d0a0 +ua7 da0/Ba8-4a0 uru

  M08ad- 'mra7ara030ara 7um4r 'ada 7m-0ar a+au&/a/ar6a -m-a

  M08ad- 'mra7ara030ara 7um4r 'ada /&&-um a+aud-7/u7- -m-a

  Ma/7a0a/a0 'u4-/a7- Im-a a7- '0-+-a0 a+au aa7a0-mu 'ada 4-da0 '0d-d-/a0 >&rma

  Mm4ua+ /ar6a +u-7 4ru'a a'&ra0 a7- '0-+-a0 'ada4-da0 '0d-d-/a0 d- 7/&a06a,d-+r4-+/a03d-'u4-/a7-/a0 daam 40+u/ 4u/u 4r ISNda0 d-dar/a0 7

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  7/121

  UNSUR 5ANG INILAI

  NO UNSUR- SUB UNSUR AN BUTIR KEGIATAN

  ANGKA KREIT MENURUT

  INSTANSI PENGUSUL

  LAMA BARU JUMLAH LAMA

  ) 2 3 * 6 "

  $) "."""

  . "."""

  1) "."""

  $) "."""

  #) "."""

  #. "."""

  a. "."""

  1) u/u 'a8ara0 6a0 &&7 '0-a-a0 & SNP "."""

  $) "."""

  #) "."""

  4. Mm4ua+ m&du3d-/+a+ 'm4a8ara0 'r 7m7+r: "."""

  1) "."""

  $) "."""

  #) D-u0a/a0 d- +-0/a+ 7/&a3madra7a 7+m'a+ "."""

  "."""

  1 M0mu/a0 +/0&&- +'a+u0a " """

  Mm4ua+ Ar+-/ Im-a P&'ur d- 4-da0 '0d-d-/a0>&rma da0 'm4a8ara0 'ada 7a+ua0 '0d-d-/a006ad-mua+ d- md-a ma7a +-0/a+ 'r&?-07- (/&ra0

  dara).

  Mm4ua+ Ar+-/ Im-a daam 4-da0 '0d-d-/a0 >&rmada0 'm4a8ara0 'ada 7a+ua0 '0d-d-/a006a.

  Mm4ua+ Ar+-/ Im-a daam 4-da0 '0d-d-/a0>&rma da0 'm4a8ara0 'ada 7a+ua0 '0d-d-/a006ada0 d-mua+ d- 8ur0a +-0/a+ 0a7-&0a 6a0+ra/rd-+a7-

  Mm4ua+ Ar+-/ Im-a daam 4-da0 '0d-d-/a0>&rma da0 'm4a8ara0 'ada 7a+ua0 '0d-d-/a006ada0 d-mua+ d- 8ur0a +-0/a+ 0a7-&0a 6a0 +-da/

  +ra/rd-+a7-3 +-0/a+ 'r&?-07-.

  Mm4ua+ Ar+-/ Im-a daam 4-da0 '0d-d-/a0>&rma da0 'm4a8ara0 'ada 7a+ua0 '0d-d-/a006ada0 d-mua+ d- 8ur0a +-0/a+ &/a (/a4u'a+03/&+a37/&a3madra7a d7+06a).

  Ma/7a0a/a0 'u4-/a7- 4u/u +/7 'a8ara0, 4u/u '0a6aa0,da0 'd&ma0 Guru:

  Mm4ua+ 4u/u 'a8ara0 'r +-0/a+34u/u '0d-d-/a0 'r8udu:

  u/u 'a8ara0 6a0 d-

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  8/121

  UNSUR 5ANG INILAI

  NO UNSUR- SUB UNSUR AN BUTIR KEGIATAN

  ANGKA KREIT MENURUT

  INSTANSI PENGUSUL

  LAMA BARU JUMLAH LAMA

  ) 2 3 * 6 "

  $. M0mu/a0 3 m0 "."""

  $) A0&+a a/+-> $.$!" $.$!". M08ad- +-m '0-a- a0/a /rd-+ "."""

  >. M08ad- +u+&r3'a+-3-07+ru/+ur "."""

  . Pr&a0 '0araa03+a0da 8a7a

  1.

  a. #" (+-a 'uu) +au0 "."""4. $" (dua 'uu) +au0 "."""

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  9/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  10/121

  TIM PENILAI

  BARU JUMLAH

  !

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  11/121

  TIM PENILAI

  BARU JUMLAH

  !

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  12/121

  TIM PENILAI

  BARU JUMLAH

  !

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  13/121

  III LAMPIRAN PENUKUNG UPAK

  1$ Sura+ Pr06a+aa0 ma/u/a0 /-a+a0 '0m4a0a0 /'r&>7-a0 4r/a08u+a0

  # Sura+ Pr06a+aa0 ma/u/a0 /-a+a0 '0u08a0 +ua7 uru

  I8 CATATAN PEJABAT PENGUSUL

  1Kara0/&4ar, $1 M- $"12K'aa S/&a,

  EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.NIP 19!"#$119%"%1""1

  8 CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

  1

  JJJJJJJJJJJJ

  NIP :

  44444444444444444444444444444444444444

  NIP :

  8I CATATAN KETUA TIM PENILAI

  1JJJJJJJJJJJJ.

  K+ua T-m P0-

  NIP :

  Sura+ Pr06a+aa0 ma/u/a0 /-a+a0 'm4a8ara03'm4-m4-0a0 da0 +ua7 +am4aa0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  14/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  15/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  16/121

  DANGARA1"

  "1"

  n%/(%(n K%n,r9(

  K(+,1or%

  , u0+u/ da'a+

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  17/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  18/121

  No Ur(%(n T(n11(/S(+.(n

  H(s%/

  J.m/(08o/.m,K,1%(+(n

  An1&(Kr,d%+

  J.m/(0An1&(Kr,d%+

  J.m/(0 #4## #4## #4##

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  19/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  20/121

  NAS DANNEGARA1"

  "1"

  K,+,r(n1(n$B.&+% F%s%&

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,

  La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

  Sura+ Tua7,Sr+-/a+,La'&ra0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  21/121

  K,+,r(n1(n$B.&+% F%s%&

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  22/121

  K,+,r(n1(n$B.&+% F%s%&

  8u+a0, u0+u/ da'a+

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  23/121

  Lam'-ra0 I5: PERATURAN ERSAMA MENDIKNAKEPALA ADAN KEPEGAWAIAN NENOMOR : "#353P3$"NOMOR : 12 TAHUN

  TANGGAL : !33$"1"

  SURAT PERN5ATAAN

  MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS GURU

  Ya0 4r+a0da +a0a0 d- 4aBa -0-,Nama : TRUUS DWIYANTO, S.Pd.NIP : 192"*1*19%!"%1""1NUPTK : *"29*2$2#$"""1#Pa0/a+3&&0a0 rua03TMT : Pm4-0a 3 I53a

  a4a+a0 : P0aBa7 TK3SDU0-+ Kr8a : UPT D-0d-/'&ra K

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  24/121

  DANGARA1"

  "1"

  KTA PGRI

  SK KS

  SK Pm4a-a0 Tua7

  KTA Pramu/a

  m7+-06a.

  K,+,r(n1(n$B.&+% F%s%&

  [email protected],Tra07/r-',Sura+ [email protected] a8ar

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  25/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  26/121

  JUMLAH

  000 100.0000

  0.0000 0.0000

  8.385 2,0.0555

  0.0000 0.0000

  1-.-162 1-.-162

  10.0000 3.0000

  0.0000 0.0000

  0.0000 0.0000

  5(* '51.8*1*

  0.0000

  12.200 3.6-00

  )00 ('.6800

  '8.6*(* '86.551*

  Ba%9a$%()a$a

  01 J&+ 201

  Oa$a)a

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  27/121

  LAPORAN AN E8ALUASI

  PENILAIAN KINERJA GURU KELAS$MATA PELAJARAN

  Nama Guru : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.

  NIP 3 N&. Sr- Kar' : 19!"#$119%"%1""1Pa0/a+3G&. Rua03TMT : Pm4-0a 3 I53aNUPTK 3 NRG : %!#*2#22$""""$Nama S/&a : SD Nr- # Sa+r-Aama+ S/&a : . Sa+r- Par'aD7a3Kuraa0 : Sa+r-K

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  28/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  29/121

  $.

  #.

  2.

  !. Guru mm4a0+u m0m4a0/a0 '&+07- da0 m0a+a7- //ura0a0 '7r+a d-d-/.

  .

  T&+a 7/&r u0+u/ /&m'+07- 1S/&r ma/7-mum /&m'+07- 1 8uma -0d-/a+&r $

  Pr70+a7 (+&+a 7/&r31$) 1"";N-a- u0+u/ /&m'+07- 1) K+ra0a0:S/&r d--7- " 8-/a +-da/ ada 4u/+- 7-/S/&r d--7- 1 8-/a 4u/+- 7-/ +-da/ 0/a'S/&r d--7- $ 8-/a 4u/+- 7-/ 0/a'.

  K&m'+07- $ : M0ua7a- +&r- 4a8ar da0 'r-07-''r-07-' 'm4a8ara0 6a0 m0Nama Guru : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.Nama P0-a- : TRUUS DWIYANTO, S.Pd.

  S4um '0ama+a0:Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. R0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  30/121

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Guru +a mm4r-/a0 ma+r- 'a8ara0 7.$. Guru +a mm4r-/a0 'ra+-a0 +rada' 7mua 7-7Ba.#. Guru m0u0a/a0 4r4aa- +/0-/ 'm4a8ara0.2. Guru m08aBa4 'r+a06aa0 7-7Ba d0a0 4a-/.

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

  1. Pru ada06a '0m4a0a0 ma+r- aar a0a/ 4- ua7 mmaam- ma+r- 'a8ara0.

  S+a '0ama+a0:Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. R0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  31/121

  T&+a 7/&r u0+u/ /&m'+07- $S/&r ma/7-mum /&m'+07- $ 8uma -0d-/a+&r $Pr70+a7 (+&+a 7/&r31$) 1"";N-a- u0+u/ /&m'+07- $

  ) K+ra0a0:S/&r d--7- " 8-/a +-da/ ada 4u/+- 7-/S/&r d--7- 1 8-/a 4u/+- 7-/ +-da/ 0/a'S/&r d--7- $ 8-/a 4u/+- 7-/ 0/a'.

  K&m'+07- # : P0m4a0a0 /ur-/uumNama Guru : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.Nama P0-a- : TRUUS DWIYANTO, S.Pd.

  S4um '0ama+a0:Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12

  D&/um0 da0 4aa0 1. Kur-/uum, S-a4u7, Pr&+a, Pr&m7a-0 6a0 d-'r-/7a $. R0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  32/121

  D&/um0 da0 4aa0 1. S-a4u7, Pr&+a, Pr&m7, R0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  33/121

  #. Lm4ar Kr8a S-7Ba2. Aa+ 'raa3aa+ 'm4a8ara0.

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:K0/a'a0 'r&77 'm4a8ara0 ada da0 +a d-7u7u0 d0a0 4a-/.

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

  Sama '0ama+a0:Ta0a Tur7da6, N&?m4r $1, $"1#D&/um0 da0 4aa0 1. u/u a+a+a0 S-7Baa-0 6a0 d-'r-/7a $. u/u Ma+r- Pa8ara0

  #. Lm4ar Kr8a S-7Ba

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Guru da'a+ mm'r/-ra/a0 a0a/ 6a0 m0aam- /7u-+a0 4a8ar.

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

  S+a '0ama+a0:

  Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. R7um /-a+a0 'm4a8ara0.a-0 6a0 d-'r-/7a

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:Guru da'a+ m0u08u//a0 +-0/a+ /4ra7-a0 'r&77 'm4a8ara0 6a0 +a d-a/u/a0.

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

  P0-a-a0 u0+u/ /&m'+07- 2: K-a+a0 Pm4a8ara0 6a0 M0d-d-/

  Ind%&(+or

  1. Guru ma/7a0a/a0 a/+-?-+a7 'm4a8ara0 77ua- d0a0 ra0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  34/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  35/121

  Nama P0-a- : TRUUS DWIYANTO, S.Pd.

  S4um '0ama+a0:Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. u/u Da>+ar Had-r 7-7Ba.a-0 6a0 d-'r-/7a $. u/u A0a-7-7 Ha7- a8ar 7-7Ba

  #. u/u Pr&ram Pr4a-/a0 da0 P0a6aa0

  2. u/u R0+ar Had-r S-7Ba.a-0 6a0 d-'r-/7a

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Guru +a m0ama+- 7+-a' '7r+a d-d-/ 7ama 'r&77 'm4a8ara0.$. Guru +a mm4r-/a0 m&+-?a7- +rada' a0a/ d-d-/.

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

  1. Pru '0/a0a0 da0 m&+-?a7- 4- 8au aar 7-7Ba 4- -a+ 4a8ar

  S+a '0ama+a0:Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. Da>+ar Had-r 7-7Baa-0 6a0 d-'r-/7a $. u/u a+a+a0 S-7Ba

  #. u/u Da>+ar N-a-

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:

  1. Guru da'a+ m08a7/a0 +-0da/ a08u+ 7+a 77a- 'r&77 'm4a8ara0.

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  36/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  37/121

  Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. Da>+ar K&m'&/ a8ar.a-0 6a0 d-'r-/7a $. Su7u0a0 +m'a+ dudu/ 7-7Ba

  #. Da>+ar Pr+a06aa0 u0+u/ 7-7Ba aar 7-7Ba -a+ 4a8ar

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Da>+ar K&m'&/ a8ar 7uda ada da0 d-4ua+ d00a 4a-/.

  $. K&m'&/ 4a8ar +a +r74ar 7$. Guru da'a+ m08a7/a0 'r7'7- +0+a0 /&mu0-/a7- d0a0 7-7Ba

  P0-a-a0 u0+u/ /&m'+07- : K&mu0-/a7- d0a0 '7r+a d-d-/

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  38/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  39/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  40/121

  K&m'+07- % :r+-0da/ 77ua- d0a0 0&rma aama, u/um, 7&7-a da0 /4uda6

  Nama Guru : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.Nama P0-a- : TRUUS DWIYANTO, S.Pd.

  S4um '0ama+a0:

  Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. KTP, KK.a-0 6a0 d-'r-/7a $. a+a+a0 K-a+a0 E/7+ra/ur-/ur.

  #. Ar7-' /-a+a0 /aamaa0.2. Gam4aram4ar3aa+ 'raa3aa+ 'm4a8ara0 d- /a7

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:Guru da'a+ m08a7/a0 'a0da0a006a +0+a0 /4raama0 4a07a I0d&07-a(m-7a06a: 4uda6a, 7u/u, aama).

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

  Pma0+aua0:Ta0a Wd07da6, Ma6 $1, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. KTP, KK.a-0 6a0 d-'r-/7a $. a+a+a0 K-a+a0 E/7+ra/ur-/ur.

  #. Ar7-' /-a+a0 /aamaa0.2. Gam4aram4ar3aa+ 'raa3aa+ 'm4a8ara0 d- /a7

  a+a+a0 da0 Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Guru m0a8ar/a0 /-du'a0 4r'a0 ma/7a0a/a0 -4ada 77ua- aama 6a0 d-a0u+06a.#. Guru 4r7-/a' m0&rma+- &ra0 a-0 m7/- 4r4da /6a/-0a0 a+au aama.

  P0-a-a0 u0+u/ /&m'+07- %:

  Ind%&(+or

  1.

  $.

  #.

  2. Guru mm--/- ra7a 'r7a+ua0 da0 /7a+ua0 74aa- 4a07a I0d&07-a.

  !.

  r+-0da/ 77ua- d0a0 0&rma aama, u/um,I0d&07-a

  Guru m0ara- da0 mm'r&m&7-/a0 'r-07-''r-07-' Pa0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  41/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  42/121

  #.

  2.

  !. Guru 4r'r-a/u 4a-/ u0+u/ m0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  43/121

  P0-a-a0 u0+u/ /&m'+07- 1":

  Ind%&(+or

  1. Guru m0aBa- da0 m0a/-r- 'm4a8ara0 d0a0 +'a+ Ba/+u.

  $.

  #.

  2.

  !.

  .

  *.

  %. Guru mra7a 4a0a d0a0 'r&>7-06a 74aa- uru.

  T&+a 7/&r u0+u/ /&m'+07- 1"S/&r ma/7-mum /&m'+07- 1" 8uma -0d-/a+&r $

  Pr70+a7 (+&+a 7/&r31) 1"";N-a- u0+u/ /&m'+07- 1") K+ra0a0:S/&r d--7- " 8-/a +-da/ ada 4u/+- 7-/S/&r d--7- 1 8-/a 4u/+- 7-/ +-da/ 0/a'S/&r d--7- $ 8-/a 4u/+- 7-/ 0/a'.

  K&m'+07- 11 : r7-/a' -0/u7->, 4r+-0da/ &46/+->, 7r+a +-da/ d-7/r-m-0a+->

  Nama Guru : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.Nama P0-a- : TRUUS DWIYANTO, S.Pd.

  Sama '0ama+a0:Ta0a Wd07da6, Ma6 12, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. u/u K&07u+a7- /'ada &ra0 +ua3Ba-.a-0 6a0 d-'r-/7a $. u/u Da>+ar N-a-.

  #. u/u a+a+a0 Kma8ua0 Ka7.2. u/u a+a+a0 S-7Ba

  Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Guru mam'u 4r/&mu0-/a7- d0a0 7-7Ba.$. Guru da'a+ 4r-0+ra/7- d0a0 7-7Ba d0a0 4a-/.

  E+&7 /r8a, +a0u0 8aBa4 6a0 +-0-, da0 ra7am08ad- uru

  -/a uru aru7 m0-0a/a0 /a7, uru m0a/+->/a0 7-7Ba d0a0 ma/u/a0 a+r/a-+ d0a0 ma+a 'a8ara0, da0mm-0+a uru '-/+ a+au uru a-0 u0+u/ m0aBa7- /a7.

  Guru mm0u- 8am m0a8ar da0 da'a+ ma/u/a0 7mua /-a+a0 a-0 d- uar 8am4rda7ar/a0 -8-0 da0 'r7+u8ua0 '0&a 7/&a.

  Guru mm-0+a -8-0 da0 mm4r-+au 4- aBa, d0a0 mm4r-/a0 aa7a0 da0 4u/+-+-da/ m0ad-r- /-a+a0 6a0 +a d-r0 da0 0&0'm4a8ara0 d0a0 +'a+ B

  7+a0dar 6a0 d-++a'/a0.

  Guru mma0>aa+/a0 Ba/+u ua0 7a-0 m0a8ar u0+u/ /-a+a0 6a0 'r&du/+-> +r/a-+ua706a.

  Guru mm4r-/a0 /&0+r-4u7- +rada' '0m4a0a0 7/&a da0 mm'u06a- 'r7+a4rdam'a/ '&7-+-> +rada' 0ama 4a-/ 7/&a.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  44/121

  T-0da/ a08u+ 6a0 d-'ru/a0:

  Pma0+aua0:Ta0a Wd07da6, Ma6 $1, $"12D&/um0 da0 4aa0 1. u/u 0&+u0 ra'a+a-0 6a0 d-'r-/7a $. u/u /u08u0a0 / Ba- mur-d

  a+a+a0 da0 Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Guru m0 +rada' 7mua d-7/u7- >&rma da0 -0>&rma +r/a-+ d0a0 '/r8

  Guru 7r-0 4r-0+ra/7- d0a0 '7r+a d-d-/ da0 +-da/ mm4a+a7- 'ra+-a006a a06/&m'&/ +r+0+u (m-7a06a: '7r+a d-d-/ 6a0 'a0da-, /a6a, 4ra7a dar- dara 6a0d0a0 uru).

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  45/121

  a-0 6a0 d-'r-/7a $. u/u Ku08u0a0 S-7Ba3Ora0 Tua3Wa- Mur-d#. u/u N&+u0 Ra'a+3'r+mua0 d0a0 &ra0 +ua 7-7Ba

  a+a+a0 da0 Ta0a'a0 P0-a- +rada' d&/um0 da03a+au /+ra0a0 uru:1. Guru da'a+ 4r/&mu0-/a7- d0a0 &ra0 +ua 7-7Ba3Ba- 7-7Ba.$. Guru m0&rma mau'u0 +-da/ >&rma a0+ara uru da0 &ra0 +ua,78aBa+, da0 da'a+ m0u08u//a0 4u/+-06a.

  Guru -/u+ 4r'ra0 a/+-> daam /-a+a0 d- uar 'm4a8ara0 6a0 d-70ara/a0 &ma76ara/a+ da0 da'a+ mm4r-/a0 4u/+- /-/u+7r+aa006a.

  Guru mm'ra+-/a0 7/&a 74aa- 4a-a0 dar- ma76ara/a+, 4r/&mu0-/a7- d0a07/-+ar, 7r+a 4r'ra0 daam /-a+a0 7&7-a d- ma76ara/a+.

  P0ua7aa0 ma+r- 7+ru/+ur /&07' da0 '&a '-/-r /-mua0 6a0 md-am'u

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  46/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  47/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  48/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  49/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  50/121

  $

  1

  $

  1

  $

  91$

  *!.""#

  -d-/

  +u/

  mua '7r+a

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  51/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  52/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  53/121

  S&or=>

  $

  $

  ra0. 1

  $

  *%

  %*.!"2

  a+r- a8ar

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  54/121

  S&or=>

  $0 7

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  55/121

  $

  1

  $

  $

  $

  1

  a7. $

  $

  $

  1

  19$$

  %.#2

  a8ar '7r+a

  7-a da0

  a8ara0,4- dauu

  4r-/a0

  0a0

  +u/ /-a+a0

  a0/a0

  6a 70d-r- aar

  +//a0 da0

  'r&77aua7-

  0-0/a+/a0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  56/121

  .

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  57/121

  S&or=>

  $

  $

  $

  $

  1

  $

  1

  1$12

  %!.*12

  7r+a d-d-/

  -d-/ u0+u/

  /ra+-?-+a7 da0

  r-/a0

  4a8ar

  06a ma7-0

  0+u/

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  58/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  59/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  60/121

  S&or=>

  $

  1

  1

  $

  1

  *1"

  *".""#

  a- /&m'+07-

  -a0 >&rma

  a+r-

  7u-+ 7-0ad-a da0

  +/a08ara0,

  0 6a0 a/a0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  61/121

  a0 0a7-&0a I0d&07-a

  S&or=>

  $

  $

  $

  $

  $

  &7-a da0 /4uda6aa0 0a7-&0a

  da0 +-/a 4a-

  a0'a

  4radaa0

  06a: 4uda6a,

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  62/121

  1"1"

  1"".""2

  .

  S&or=>

  $

  1

  mua '7r+a

  r/a u0+u/

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  63/121

  1

  $

  $

  %1"

  %".""2

  ru

  7r+a d-d-/,'r&77

  7m'a+a0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  64/121

  S&or=>

  1

  1

  $

  $

  $

  1

  1

  $

  1$1

  *!.""#

  4a0a

  a 'r&du/+->

  0a8ar

  6a0 7a 8-/a/a7.

  a/+u 77ua-

  + d0a0

  - 6a0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  65/121

  a'a+.

  -7/r-m-0a+-> m08ad- uru

  S&or=>

  $

  $

  $

  1"".""2

  r+a d-d-/, da0 ma76ara/a+

  ua0 77ua-

  aa006a.

  a 'ada 7ama

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  66/121

  S&or=>

  $

  1

  $

  !

  %#.##2

  /a0, &ra0 +ua '7r+a d-d-/, da0

  /'ada &ra0+ma0

  7/&a da0

  a76ara/a+

  0du/u0 ma+a 'a8ara0 6a0

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  67/121

  S&or=>

  1

  1

  $

  2

  .*#

  r /-mua0 6a0 m0du/u0

  8ara0 6a00

  d-'ru/a0.

  7a0aa0

  a7- 6a0m4a8ara0.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  68/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  69/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  70/121

  FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREIT PK GURU KELAS$MATA PELAJARA

  a. Nama : EKO WAHYONO, S.Pd., M.M.NIP : 19!"#$119%"%1""1

  Tm'a+3Ta0a La-r : a/ar+a, $#%$$

  Pa0/a+3a4a+a03G&&0a0 : Pm4-0a 3 I53aTMT 74aa- uru : %31319%Ma7a Kr8a : $# Tau0 11 ua0

  0-7 Kam-0 : La/-a/-P0d-d-/a0 Tra/-r3S'7-a-7a7- : S1 3 A.I5 3 -m4-0a0 da0 K&07-0Pr&ram Ka-a0 6a0 d-am'u :

  4. Nama I07+a07-3S/&a : SD Nr- # Sa+r-T' 3 Ca : ....................Kuraa0 : Sa+r-K

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  71/121

  Lam'-ra0 1

  Tau0$"12

  N%/(%=>

  ##222

  2#

  22#

  22

  #

  #

  6#

  -mum 2

  ar, 21*%"

  /&a

  O, S.Pd., M.M.19%"%1""1

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  72/121

  Lam'-ra0 1D

  !"

  %9.$9

  a-/1"";

  *.2#%

  $1 M- $"12

  /&a

  O, S.Pd., M.M.19%"%1""1

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  73/121

  FORMAT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

  my_2nd_son

  1. Kompetensi Kepribadian dan Sosial PKKS 1!

  No Kriteria Indi"ator

  1.1. Berakhlak mulia, 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama 1.

  mengembangkan yang dianutnya.

  budaya dan tradisi 2. Sikap dan perilaku keteladanan bagi warga 2.

  akhlak mulia, dan sekolah.menjadi teladan 3. Empati terhadap masalah yang dihadapi 3.

  akhlak mulia bagi warga sekolah.

  komunitas di . !emampuan mengembangkan budaya 4.

  sekolah"madrasah senyum, salam, sapa, sopan, santun.

  #. $engakuan dari warga sekolah terhadap

  keteladanannya

  1.2. Melaksanakan 1. Mampu menerapkan kejujuran dalam melaksa% 1.

  tupoksi sebagai nakan tugas pokok dan &ungsinya.

  kepala sekolah 2. Mampu menerapkan ketulusan dalam melak% 2.

  dengan penuh sanakan tugas pokok dan &ungsinya.

  kejujuran, 3. Mampu menerapkan komitmen yang tinggi dalam3.

  ketulusan, melaksanakan tugas pokok dan &ungsinya.

  komitmen, dan . Mampu menerapkan integritas yang tinggi dalam 4.

  integritas. melaksanakan tugas pokok dan &ungsinya.

  1.3. Bersikap terbuka 1. 'erbuka menerima pendapat, kritik dan 1.

  dalam melakssana% saran dari pihak lain.

  kan tugas pokok 2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan 2.

  dan &ungsi sebagai dalam penyusunan program sekolah.

  kepala sekolah" 3. 'erbuka dalam pengelolaan keuangan sekolah 3.

  madrasa . 'erbuka dalam membangun sistem in&ormasi

  manajemen sekolah

  1.. Mengendalikan 1. Mampu mengendalikan emosi(

  1.diri dalam a) sabar,

  menghadapi b) tenang, 2.

  masalah dan *) bijaksana

  tantangan sebagai d) berjiwa besar 3.

  kepala sekolah " 2. Mampu menghadapi masalah 4.

  madrasah 3. Mampu meme*ahkan masalah.

  . Mampu mengelola tantangan baru

  1.#. Berpartisipasidalam 1. Berperan akti& dalam pelaksanaan program 1.

  kegiatan sosial pemerintah dibidang sosial kemasyarakatan

  kemasyarakatan +*ontoh( donor darah, ben*ana alam) 2.

  2. Berperan akti& dalam kegiatan sosial kemasya%

  rakatan di lingkungan sekolah +*ontoh( gotong% 3.

  royong, kerja bakti kebersihan lingkungan).

  3. Berperan akti& dalam kegiatan sosial kemasya%

  rakatan di lingkungan tempat tinggal +*ontoh(

  pengurus ', - dan lainnya).

  . Berperan akti& dalam kegiatan sosial kemasya%

  rakatan berkaitan pelestarian lingkungan hidup.

  1.. 'anggap dan peduli 1. Mampu bersi&at simpatik"tenggang rasa ter% 1.

  terhadap hadap orang lain.

  kepentingan orang 2. Mampu bersi&at empati"sambung rasa ter% 2.

  atau kelompok hadap orang lain.

  3. $eduli terhadap kepentingan orang atau 3.

  kelompok lain

  . Mampu bersi&at objekti& dalam mengatasi

  kon&lik internal sekolah.

  1./. Mengembangkan 1. Mampu meren*anakan kerjasama dengan lem% 1.

  dan mengelola baga pemerintah, swasta dan masyarakat.

  hubungan 2. Mampu melakukan pendekatan dalam rangka 2.

  sekolah"madrasah memperoleh dukungan dari lembaga pemerintah

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  74/121

  No Kriteria Indi"ator

  luar sekolah dalam dan masyarakat

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  75/121

  No Kriteria Indi"ator

  rangka mendapatkan 3. Mampu memelihara hubungan kerjasama de% 4.

  dukungan ide, ngan lembaga swasta, pemerintah dan

  sumber belajar,dan masyarakat.

  pembiayaan . Mampu meman&aatkan dukungan masyarakat

  sekolah"madrasah untuk meningkatkan S0M kependidikan yang

  pro&esional, manajemen yang e&ekti& dan ling%

  kungan pendidikan yang kondusi&.

  J$mla( S"or

  S"or Rata)rata * J$mla( S"or + , *

  0eskripsi !inerja yang telah dilakukan(

  1. Kepala sekolah telah melaksanakan tugas dengan didasari kepribadian dan sosial yang baik.

  *) Skor diisi rentang 1 s.d. 4, sesuai dengan bukti fisik yang ada.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  76/121

  No Kriteria Indi"ator

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  77/121

  No Kriteria Indi"ator

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  78/121

  -. Kompetensi Kepemimpinan Pembelaara

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  Wawancara dengan guru

  3

  2.1. Bertindak sesuai 1.

  dan murid dengan

  Ada program kegiatan isi dan misi 2.

  keagamaansekolah"

  Ada dokumen Kegiatan madrasah 3.

  keagamaan

  Pengakuan warga masyarakat

  sekitar .

  2.2. Merumuskan Mamp

  Hasil wawancara dengan

  4

  tujuan yang prinsip

  guru siswa dan masyarakat menantang diri 1.

  !emiliki dokumenm komitmen sendiri dan

  dengan komite sekolah orang lain untuk 2.

  "okumen hasil ker#a sama men*apai standar 3.

  dengan komite sekolah yang tinggi .

  Pakta $ntegritas #.

  2.3. Mengembangkan 1.

  Hasil wawancara dengan

  3

  sekolah"

  guru siswa dan masyarakat madrasah 2.

  !emiliki dokumenm komitmen menuju

  dengan pemangku kepentingan organisasi

  "okumen hasil ker#a sama pembelajar

  dengan komite sekolah +learning 3.

  organi6ation).

  Hasil wawancara dengan

  4

  .

  guru siswa dan masyarakat%uku da&tar !asalah yang

  pernah ada'ter#adi 2.. Men*iptakan 1.

  %uku Penyelesaian Kasus budaya dan iklim

  "a&tar tantangan yang ada sekolah" madrasah

  di lingkungan sekitar 7ang kondusi& 2.

  dan inoati& bagi

  Hasil wawancara dengan

  3

  pembelajaran.

  guru siswa dan masyarakat 3.

  "okumen kegiatan bersama

  warga masyarakat

  (oto)&oto kegiatan bersama.

  warga masyarakat.

  2.#. Memegang teguh 1.

  tujuan sekolah

  dengan menjadi

  *ontoh dan

  Hasil wawancara dengan

  3

  bertindak sebagai

  guru siswa dan masyarakat pemimpin 2.

  Hasil wawancara dengan pembelajaran

  teman se#awat

  "okumen kegiatan bersama

  KKK* KK+ 3.

  Hasil wawancara dengan

  guru siswa dan masyarakat .

  "okumen ker#a sama dengan

  pemangku kepentingan

  "okumen program ker#a

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  79/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  dan dokumen laporan ker#a 2.. Melaksanakan 1.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  80/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  81/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  didik dalam rangka

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  82/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  pengembangan

  kapasitasnya

  se*ara optimal.

  2.

  3.

  .

  0eskripsi !inerja yang telah dilakukan(

  Kepala sekolah dapat melaksanakan tugas se

  dengan /isi dan misi *" 0egeri 3 *latri.

  *) Skor diisi rentang 1 s.d. 4, sesuai deng

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  83/121

  FORMAT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

  my_2nd_son

  PKKS -! 0. Kom

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  Mampu menyusun program sekolah sesuai 1. isi !isi -u#uan sekolah

  4

  3.1.

  dengan isi dan misi sekolah. 2. ,K! ,K- ,K* ,KA*

  Mampu menerapkan program sekolah sesuai 3. aporan Hasil Kegiatan

  dengan isi dan misi sekolah. *ekolahMampu mengambil keputusan dan berani 4. "okumen /aluasi "iri

  menghadapi tantangan"resiko untuk *ekolah

  ter*apainya isi dan misi sekolah.

  Mampu mengealuasi program sekolah sesuai

  dengan isi dan misi sekolah

  merumuskan tujuan sekolah4 yang sesuai 1. isi !isi -u#uan sekolah

  3

  SM5' 2. ,encana Ker#a *ekolah

  Spe*i&i* +tujuan yang &okus pada pen*apaian 3. "okumen Pelaksanaan

  standar) ,encana Ker#a *ekolah

  Measurable +dapat diukur) 4. "okumen /aluasi Ker#a

  5*hieable +dapat di*apai) *ekolah

  ealisti* +berbasis kondisi nyata)

  'ime bound +target waktu yang jelas)

  Mampu meren*anakan program 1. Program Pengembangan

  4

  3.2.

  pengembangan +sumber daya manusia) S0M. *"!

  Mampu melaksanakan program 2. %uku Pembinaan +uru

  pengembangan S0M melalui berbagai *ara ( 3. %uku Kegiatan KKK*'KK+

  a) pelatihan4 b) seminar4 *) M;M$"M;$"!!;4 4. *erti&ikat Piagam *urat

  d) M!!S"!!!S"M!'5S4 e) studi lanjut Keterangan *--P

  Mampu melaksanakan $enelitian 'indakan . ,encana Penelitian -indakan

  Sekolah"$enelitian 'indakan !elas Kelas

  Mampu men*iptakan suasana sekolah yang 5. aporan Hasil Penelitian

  mendorong semua warga sekolah untuk 6. "okumen Kegiatan

  terus menerus belajar

  Mampu membuat program berkaitan dengan 1. Hasil wawancara dengan

  3

  3.3.

  budaya dan iklim sekolah yang kondusi& dan guru siswa dan masyarakat

  inoati& bagi pembelajaran 2. Program %udaya *ekolah

  Mampu melaksanakan program berkaitan 3. "okumen Pelaksanaan

  dengan budaya dan iklim sekolah yang rpogram budaya sekolah

  kondusi& dan inoati& bagi pembelajaran 4. ,encana tindaklan#ut

  Mampu mengealuasi program berkaitan program budaya sekolah.

  dengan budaya dan iklim sekolah yang

  kondusi& dan inoati& bagi pembelajaran

  Mampu melaksanakan program tindak lanjut

  berkaitan dengan budaya dan iklim sekolah

  yang kondusi& dan inoati& bagi pembelajaran.

  Mampu menunjukkan konsistensi dalam meme% 1. "okumen KK! *K

  3

  ..

  gang teguh tujuan sekolah berkaitan dengan program ekstrakurikuler

  prestasi akademik dan nonakademik siswa 2. Program Pengembangan

  +*ontoh( peningkatan !!M, pengembangan sumber daya manusia

  ekstrakurikuler) 3. !emiliki dokumen hasil

  Mampu menunjukkan konsistensi dalam meme% %intek Pelatihan "iklat

  gang teguh tujuan sekolah berkaitan dengan 4. !emiliki dokumen pembela)

  peningkatan kompetensi guru +*ontoh( #aran seperti7

  workshop pendidikan karakter) ) ,PPMampu menunjukkan konsistensi dalam meme% ) *ilabus Prota Promes

  gang teguh tujuan sekolah berkaitan dengan ) "okumen K-*P

  peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

  +*ontoh( bintek e&ektiitas dan e&isiensi kerja).

  Mampu menjadi *ontoh pemimpin pembelajaran

  +*ontoh( memodelkan pembelajaran $5!EM,

  beradaptasi dengan perubahan baru dalam pem%

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  84/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  Mampu menerapkan kepemimpinan yang dapat 1. Hasil wawancara dengan

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  85/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  86/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  kaitan dengan peserta didik baik akademik baik siswa maupun guru

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  87/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  maupun nonakademik dalam rangka pengem% 2. !emiliki program prestasi

  3

  bangan potensinya se*ara optimal +*ontoh( akademik dan non akademik

  program pengenalan bakat minat, tes

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  88/121

  FORMAT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

  my_2nd_son

  etensi Pen&emban&an Se"ola( PKKS 0!

  Kriteria Indi"ator

  Menyusun ren*ana 1. Mampu melibatkan semua unsur di sekolah

  $engembangan dalam menyusun en*ana $engembangan 1.

  sekolah"madrasah Sekolah +$S)" en*ana !erja Sekolah+!S),

  jangka panjang, dalam rangka men*apai isi,misi dan tujuanmenengah, dan sekolah +*ontoh( membentuk 'im 2.

  pendek dalam $engembang Sekolah +'$S)).

  rangka men*apai 2. Mampu mengidenti&ikasi kekuatan dan 3.

  isi, misi, dan kelemahan sebagai bahan penyusunan 4.

  tujuan sekolah" ren*ana pengembangan sekolah.

  madrasah. 3. Mampu mengidenti&ikasi peluang dan

  tantangan sebagai bahan untuk

  mendiagnosis jenis kebutuhan yang

  diperlukan dalam perbaikan mutu sekolah.

  . Mampu memimpin penyusunan ren*ana

  pengembangan sekolah dan membekalisemua unsur di sekolah dalam pembuatan

  ren*ana pengembangan sekolah +*ontoh(

  Mengembangkan 1. Mampu menyusun struktur organisasi yang 1.

  Struktur e&ekti& dan e&isien sesuai dengan kebutuhan

  organisasi pengembangan sekolah.

  sekolah" 2. Mampu menyusun deskripsi tugas setiap 2.

  madrasah yang komponen dalam struktur organisasi.

  e&ekti& dan 3. Mampu membuat pendelegasian tugas

  e&isien sesuai untuk memonitor pelaksanaan tugas setiap 3.

  dengan komponen dalam struktur organisasi.

  kebutuhan . Mampu mengealuasi struktur organisasi

  4.sesuai dengan kebutuhan pengembangan

  sekolah.

  Melaksanakan 1. Mampu menyususn $rogram en*ana !erja 1.

  $engembangan Sekolah +!S"$S) yang terdiri dari en*ana

  sekolah"madrasah !erja >angka Menengah +!>M), en*ana

  sesuai dengan !erja 'ahunan +!'), en*ana !egiatan 2.

  ren*ana jangka 5nggaran Sekolah +!5S) dalam rangka

  panjang, menengah men*apai isi, misi dan tujuan sekolah. 3.

  dan jangka pendek 2. Mampu melaksanaan program en*ana

  sekolah menuju !erja Sekolah +!S) . 4.

  ter*apainya isi, 3. Mampu mengealuasi program en*ana

  misi dan tujuan !erja Sekolah +!S)

  sekolah. . Mampu melaksanakan program tindak

  lanjut en*ana !erja Sekolah +!S).

  Mewujudkan 1. Mampu meningkatkan kinerja sekolah se*ara 1.

  peningkatan signi&ikan sesuai dengan isi, misi, tujuan

  !inerja sekolah sekolah yang berkaitan dengan bidang manajer

  yang signi&ikan +*ontoh( peningkatan kinerja sekolah se*ara 2.

  sesuai dengan e&ekti& dan e&isien dibidang saranaprasarana,

  isi, misi,tujuan pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan 3.

  sekolah dan serta pembiayaan).

  standar nasional 2. Mampu meningkatkan kinerja sekolah se*ara 4.

  pendidikan signi&ikan sesuai dengan isi, misi, tujuan

  sekolah yang berkaitan dengan bidang

  akademik +*ontoh( peningkatan kinerja sekolah .

  se*ara e&ekti& dan e&isien dibidang standar isi,

  S!?, standar proses, standar penilaian).

  3. Mampu membuat inoasi dalam rangka mening%

  katkan kinerja sekolah se*ara signi&ikan sesuai

  dengan isi, misi, tujuan sekolah yang ber%

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  89/121

  Kriteria Indi"ator

  . Mampu membuat inoasi dalam rangka mening%

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  90/121

  Kriteria Indi"ator

  katkan kinerja sekolah se*ara signi&ikan sesuai

  dengan isi, misi, tujuan sekolah yang

  berkaitan dengan bidang akademik.

  Melakukan 1. Mampu melakukan monitoring pelaksanaan 1.

  monitoring, program kegiatan sekolah se*ara terprogram

  ealuasi, dan +*ontoh( ada program monitoring yang memuat 2.

  pelaporan latar belakang, tujuan,prosedur, jadwal,

  pelaksanaan penanggung jawab.

  program 2. Mampu melakukan ealuasi pelaksanaan pro% 3.kegiatan sekolah gram kegiatan sekolah se*ara terprogram

  "madrasah +*ontoh( ada program ealuasi yang memuat

  dengan prosedur latar belakang, tujuan, prosedur, jadwal, 4.

  yang tepat. penanggung jawab).

  3. Mampu membuat pelaporan pelaksanaan

  program kegiatan sekolah.

  . Mampu membuat sistem monitoring, ealuasi

  dan pelaporan dengan prosedur yang tepat

  +*ontoh( menggunakan $aket administrasi).

  Meren*anakan 1. Mampu membuat program tindak lanjut 1.dan monitoring, ealuasi dan pelaporan +*ontoh(

  menindaklanjuti program tindak lanjut sesuai dengan hasil

  hasil monitoring, monitoring, ealuasi, pelaporan). 2.

  ealuasi 2. Mampu melaksanakan program tindak lanjut

  dan pelaporan monitoring, ealuasi dan pelaporan.

  3. Mampu mengealuasi pelaksanaan program 3.

  tindak lanjut monitoring, ealuasi dan pelaporan

  . Mampu membuat sistem pelaksanaan program 4.

  tindak lanjut monitoring, ealuasi dan pelaporan

  +*ontoh( siklus penerapan paket administras.

  Melaksanakan 1. Mampu membuat program penelitian tindakan 1.penelitian sekolah"kelas dalam rangka meningkatkan

  tindakan sekolah kinerja sekolah +*ontoh( program mendatang% 2.

  dalam rangka kan narasumber dalam membimbing workshop

  meningkatkan workshop pembuatan $'S "$'! untuk !epala 3.

  kinerja sekolah" Sekolah dan ;uru, mempunyai program ber%

  madrasah. kelanjutan $'S"$'! melalui M;M$ sekolah).

  2. Mampu melaksanakan penelitian tindakan 4.

  sekolah"kelas dalam rangka meningkatkan

  kinerja sekolah.

  3. Mampu membuat ealuasi program penelitian

  tindakan sekolah"kelas dalam rangka mening%

  katkan kinerja sekolah.

  . Mampu membuat program tindak lanjut

  penelitian tindakan sekolah"kelas dalam

  rangka meningkatkan kinerja sekolah.

  J$mla( S"or

  S"or Rata)rata * J$mla( S"or + , *

  i !inerja yang telah dilakukan(

  *ekolah mampu menyusun ,K! ,K* ,KA*n dan disusun dengan baik bersama guru dan komite sekolah.

  paya untuk melaksanakan program sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perencanaan.

  diisi rentang 1 s.d. 4, sesuai dengan bukti fisik yang ada.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  91/121

  Kriteria Indi"ator

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  92/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  93/121

  5. Kompetensi Manaemen S$mber 6a7a P

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  4

  .1. Mengelola dan 1.

  Hasil wawancara dengan mendayagunakan

  guru siswa dan komite pendidik dan

  sekolahtenaga

  Ada ,K! ,K- 8,K*9 kependidikan

  ,KA*. se*ara optimal

  !emiliki analisis *W:-

  !emiliki -im Pengembang 2.

  *ekolah 8-P*9

  3.

  .

  .2. Mengelola dan 1.

  Hasil wawancara dengan

  4

  mendayagunakan

  guru siswa dan komite sarana dan

  *ekolah prasarana

  !emiliki struktur organisasi sekolah"

  sekolah dan struktur madrasah se*ara

  organisasi komite sekolah optimal demi

  Ada *K -ugas tertentu untuk kepentingan 2.

  guru pembelajaran.

  !emiliki dokumen dan arsip

  hasil pelaksanaan tugas3.

  Hasil wawancara dengan

  3

  guru siswa dan komite

  sekolah.

  !emiliki ,K* ,KA* .

  dan dokumen pendukungnya

  Ada e/aluasi hasil pelak)

  sanaan program sekolah

  !emiliki program tindaklan#ut .3. Mengelola keuangan 1.

  ,encana Ker#a *ekolah sekolah"madrasah

  sesuai prinsip

  prinsip e&isiensi,

  transparansi dan

  Hasil wawancara dengan

  4

  akuntabilitas

  siswa komite sekolah dan 2.

  guru

  !emiliki dokumen prestasi

  akademik siswa 3.

  !emiliki dokumen prestasi

  non akademik siswa

  !enggunakan teknologi dan .

  in&ormasi untuk menun#ang

  kiner#a

  %erusaha membuat ino/asi .. Mengelola 1.

  untuk meningkatkan kiner#a lingkungan

  sekolah sekolah yang

  menjamin keamanan

  keselamatan dan

  kesehatan

  2.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  94/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  95/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  3.

  !emiliki #adwal monitoring

  3

  dan super/isi guru .

  !elaksanakan monitoring

  dan super/isi guru baik

  akademik maupun klinis

  !emiliki dokumen pelaporan .#. Mengelola 1.

  hasil pelaksanaan tugas ketatausahaan

  sebagai K*. sekolah"

  !emiliki administrai pelak) madrasah dalam

  sanaan sebagai kepala mendukung

  sekolah pen*apaian

  tujuan sekolah" 2.

  madrasah

  3.

  !emiliki program tindaklan#ut

  3

  hasil monitoring e/aluasi dan

  pelaporan .

  !elaksanakan tindaklan#ut

  monitoring e/aluasi dan

  pelaporan

  !emiliki dan menger#ak#an .. Mengelola sistem 1.

  administrasi sistem pelaporan in&ormasi

  Ada dokumen program dan sekolah"

  pelaksanaan pelaporan madrasah dalam

  mendukung

  !emiliki rencana penelitian

  3

  penyusunan

  sekolah program dan 2.

  "okumen Penelitian tindakan pengambilan

  sekolah 8P-*9 keputusan

  !emiliki rencana tindaklan#ut 3.

  hasil penelitian tindakan

  sekolah

  !emiliki laporan hasil .

  penelitian tindakan

  ./. Mengelola layanan% 1.

  layanan khusussekolah" madrasah

  yang mendukung

  kegiatan pembelajar%

  -5 an dan kegiatan

  0.5-8 peserta didik di

  sekolah. 2.

  3.

  .

  .8. Meman&aatkan 1.

  teknologi se*ara

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  96/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  97/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  98/121

  FORMAT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

  my_2nd_son

  KS 5! #. !omp

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  Mampu membuat program pengelolaan dan 1. Program pelatihan guru

  3

  #.1.

  pendayagunaan pendidik dan tenaga 2. *K pembagian tugas guru

  kependidikan se*ara optimal +*ontoh( latar 3. *K Kegiatan ekstrakuriku)

  belakang pengelolaan dan pendayagunaan, ler sekolahapa tujuannya, bagaimana mekanisme dan 4. "okumen kegiatan sekolah

  prosedurnya, *iri%*iri programnya menjawab

  #[email protected]).

  Mampu melaksanakan program pengelolaan

  dan pendayagunaan pendidik dan tenaga

  kependidikan se*ara optimal).

  Mampu membuat ealuasi pelaksanaan program

  pengelolaan dan pendayagunaan pendidik

  dan tenaga kependidikan se*ara optimal.

  Mampu membuat program tindak lanjut #.2.

  pengelolaan dan pendayagunaan pendidik

  dan tenaga kependidikan se*ara optimal.

  Mampu membuat program pengelolaan dan 1. Program pengembangan

  4

  pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah sarana dan prasarana

  se*ara optimal untuk kepentingan pembelajaran 2. "a&tar in/entaris barang

  +*ontoh( latar belakang pengelolaan dan 3. "a&tar mutasi barang

  pendayagunaan, apa tujuannya, bagaimana 4. Kartu in/entaris ruangan

  mekanisme dan prosedurnya, *iri%*iri . *K %endahara *ekolah

  programnya menjawab #[email protected]). 5. *K Pengelola *arana dan

  Mampu melaksanakan program pengelolaan Prasarana

  dan pendayagunaan sarana dan prasarana

  sekolah se*ara optimal untuk kepentingan

  pembelajaran.

  Mampu membuat ealuasi pelaksanaan

  program pengelolaan dan pendayagunaan

  sarana dan prasarana sekolah se*ara

  optimal untuk kepentingan pembelajaran.

  Mampu membuat program tindak lanjut

  pengelolaan dan pendayagunaan sarana #.3.

  dan prasarana sekolah se*ara optimal

  untuk kepentingan pembelajaran.

  Mampu membuat program peren*anaan pe% 1. ,KA*

  4

  ngelolaan keuangan sekolah sesuai prinsip 2. *K %endahara *ekolah

  e&isien, transparan, dan akuntabel+*ontoh( 3. ,K*

  program menga*u pada !5S, ada skala 4. "okumen aporan Keuangan

  prioritas, ada media untuk publikasi, ada . Hasil monitoring dan

  mekanisme yang jelas dalam penggunaan). e/aluasi keuangan

  Mampu melaksanakan program peren*anaan sekolah

  pengelolaan keuangan sekolah sesuai prinsip

  e&isien, transparan, dan akuntabel.

  Mampu membuat pelaporan pengelolaan

  keuangan sekolah sesuai prinsip e&isien,

  transparan, dan akuntabel.

  Mampu membuat ealuasi pengelolaan

  keuangan sekolah sesuai prinsip e&isien,

  transparan, dan akuntabel.

  Mampu membuat program berwawasan 1. Program sekolah sehat #..

  lingkungan yang menjamin keamanan, 2. (asilitas sanitasi yang

  keselamatan dan kesehatan +*ontoh memadai

  program( ada latar belakang, tujuan, ada 3. "okumentasi program

  jadwal, ada lokasi, ada penanggung jawab, sekolah sehat

  ada prosedur kerja, ada pembiayaannya). 4. "okumen dokter kecil

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  99/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  lingkungan yang menjamin keamanan, program sekolah sehat

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  100/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  keselamatan dan kesehatan.

  Mampu membuat ealuasi pelaksanaan program

  berwawasan lingkungan yang menjamin

  keamanan, keselamatan dan kesehatan.

  Mampu membuat program tindak lanjut

  dari hasil ealuasi pelaksanaan program

  berwawasan lingkungan yang menjamin

  keamanan, keselamatan dan kesehatan.

  Mampu membuat program kerja ketatausahaan 1. Program Ker#a K*

  4

  sekolah dalam mendukung pen*apaian tujuan 2. *truktur organisasi sekolah #.#.

  sekolah +*ontoh program( ada latar belakang, 3. *truktur organisasi komite

  ada tujuan, ada jadwal, ada penataan tempat sekolah

  untuk pengarsipan, ada pembagian tugas, ada 4. "okumen pelaksanaan

  prosedur kerja, ada pembiayaannya). Program sekolah

  Mampu melaksanakan program kerja . Program tindak lan#ut

  ketatausahaan sekolah dalam mendukung pelaksanaan program

  pen*apaian tujuan sekolah. sekolahMampu membuat ealuasi pelaksanaan

  program kerja ketatausahaan sekolah dalam 0eskripmendukung pen*apaian tujuan sekolah. Kepala

  Mampu membuat program tindak lanjut Kepala

  dari hasil ealuasi pelaksanaan program

  kerja ketatausahaan sekolah dalam

  mendukung pen*apaian tujuan sekolah.

  Mampu membuat program sistem in&ormasi 1. Programker#a sekolah

  3

  *) Skor

  sekolah dalam mendukung penyusunan 2. "okumen pelaksanaan

  program dan pengambilan keputusan +*ontoh program sekolah

  program ( ada latarbelakang, ada tujuan, ada 3. ;ndangan rapat

  jadwal, ada prosedur kerja, ada pembagian 4. 0otulen rapat

  tugas, ada pembiayaan).

  . "a&tar pembagian tugasMampu melaksanakan program sistem in&ormasi 5. "a&tar hadir rapat

  sekolah dalam mendukung penyusunan 6. Program tindaklan#ut

  program dan pengambilan keputusan. pelaksanaan program sekolah

  Mampu membuat ealuasi pelaksanaan program

  sistem in&ormasi sekolah dalam mendukung pe%

  nyusunan program " pengambilan keputusan.

  Mampu membuat program tindak lanjut dari

  hasil ealuasi pelaksanaan program sistem

  in&ormasi sekolah dalam mendukung penyusun%

  an program dan pengambilan keputusan.

  Mampu membuat program layanan%layanan 1. Program bimbingan dan

  3

  khusus sekolah yang mendukung kegiatan konseling

  pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 2. %uku konsultasi ke orang tua

  sekolah +*ontoh program( ada latar belakang 3. %uku kun#ungan ke orang tua

  tujuan, jenis layanan misal koperasi sekolah, 4. %uku kehadiran orang tua

  kantin kejujuaran, kotak saran, ada prosedur . "okumen layanan kepada

  operasional, ada penanggung jawab) siswa

  Mampu melaksanakan program layanan

  layanan khusus sekolah yang mendukung

  kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta

  didik di sekolah.

  Mampu membuat ealuasi program layanan

  layanan khusus sekolah yangmendukung

  kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta

  didik di sekolah.

  Mampu membuat program tindak lanjut dari

  hasil ealuasi program layanan%layanan khusus

  sekolah yang mendukung kegiatan pembelajar%

  an dan kegiatan peserta didik di sekolah

  Mampu mengoptimalkan peman&aatan teknologi 1. Hasil wawancara dengan

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  101/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  manajemen sekolah +*ontoh( ada inoasi alat 2. Ada dukungan teknologi

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  102/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No

  peraga pembelajaran, multimedia pembelajaran yang dibutuhkan

  4

  meman&aatkan teknologi in&ormasi dalam 3. "okumen kepemilikan

  manajemen sekolah). alat)alat -$K

  Mampu mem&asilitasi guru meman&aatkan 4. Ada tenaga yang memadai

  teknologi se*ara e&ekti& dalam kegiatan menguasai -$K

  pembelajaran +*ontoh(peman&aatan barang

  bekas menjadi alat peraga pembelajaran,

  mem&asilitasi penggunaan =A$, ?0 dan

  multimedia).

  Mampu mem&asilitasi tenaga administrasi

  sekolah meman&aatkan teknologi se*ara

  e&ekti& dalam menyelesaikan pekerjaan

  administrasi sekolah +*ontoh( peman&aatan

  komputer dan internet dalam menyelesaikan

  pekerjaan administrasi sekolah).

  Mampu mem&asilitasi guru dan tenaga

  administrasi sekolah dalam kreati&itas,

  inoasi sehingga pembelajaran dan

  manajemen sekolah semakin e&ekti& sesuai

  dengan tuntutan perubahan.

  J$mla( S"or -8

  S"or Rata)rata * J$mla( S"or + * 0.2-4

  n sumber daya secara baik dan maksimal didukung seluruh guru

  rid9

  embela#aran menggunakan teknologi baik kepada guru maupun kepada

  n bukti fisik yang ada.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  103/121

  FORMAT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

  my_2nd_son

  etensi !ewirausahaan +$!!S #)

  Kriteria Indi"ator

  Men*iptakan 1. Mampu mem&asilitasi kreati&itas dan inoasi 1.

  inoasi yang yang berman&aat bagi pengembangan

  berman&aat bagi sekolah +*ontoh( mem&asilitasi guru dalam

  pengembangan pembelajaran $5!EM, mem&asilitasi tenaga 2.sekolah" administrasi sekolah dalam meman&aatkan 3.

  madrasah teknologi in&ormasi komunikasi).

  2. Mampu menerapkan kreati&itas dan inoasi

  yang berman&aat bagi pengembangan 4.

  sekolah.

  3. Mampu membudayakan kreati&itas dan inoasi

  yang berman&aat bagi pengembangan sekolah.

  . Mampu mengembangkan budaya kreati& inoati&

  yang berman&aat bagi pengembangan sekolah.

  Memiliki motiasi 1. Mampu memberikan *ontoh kedisiplinan dan 1.

  yang kuat untuk kinerja guru untuk mewujudkan isi dan misi 2.sukses dalam sukses sekolah dalam melaksanakan tugas

  melaksanakan pokok dan &ungsinya sebagai pemimpin

  tugas pokok dan pembelajaran +*ontoh( *ontoh mengajar 3.

  &ungsinya sebagai $5!EM, ada kemauan yang kuat untuk 4.

  pemimpin mengembangkan diri, pelatihan kepemimpinan,

  pembelajaran. belajar dari kepala sekolah yang sukses).

  2. Mampu akti& dalam &orum pertemuan ilmiah

  untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok

  dan &ungsinya sebagai pemimpin pembelajaran

  +*ontoh( seminar pendidikan, karya tulis ilmiah).

  3. Mampu akti& dalam &orum musyawarah"

  kelompok kerja kepala sekolah, M;M$ dan

  organisasi pro&esi lainnya.

  . Mampu memberikan keteladanan dan akti& dalam

  pengembangan kepro&esian berkelanjutan

  +*ontoh( ada karya inoasi pendidikan, publikasi

  ilmiah, pengembangan diri).

  Memotiasi 1. Mampu memotiasi diri dalam melaksanakan 1.

  warga sekolah tugas pokok dan &ungsinya sebagai kepala

  untuk sukses sekolah+*ontoh( antusias dalam melaksanakan 2.

  dalam tugas sebagai guru, kepala sekolah).

  melaksanakan 2. Mampu memotiasi siswa untuk sukses. 3.

  tugas pokok dan +*ontoh( menjadi *ontoh dalam berkata,bersikap 4.

  &ungsinya dan bertindak yang memotiasi misal memberi

  masing%masing. dorongan, memberi pujian, betutur kata positi&).

  3. Mampu memotiasi guru dalam melaksanakan

  pembelajaran.+*ontoh( menjadi *ontoh dalam

  berkata, bersikap dan bertindak yang memoti%

  asi misal memberi dorongan, memberi pujian,

  betutur kata positi&).

  . Mampu memotiasi tenaga administrasi sekolah

  dalam bekerja.+*ontoh( menjadi *ontoh dalam

  bersikap dan bertindak yang memotiasi misal

  memberi dorongan, memberi pujian, bertutur

  kata positi&).

  $antang 1. Mampu berperilaku konsisten dan pantang 1.

  menyerah dan menyerah dalam menangani setiap

  selalu men*ari permasalahan yang dihadapi sekolah

  solusi terbaik +*ontoh(menegakkan kedisiplinan dalam 2.

  dalam menangani guru dan karyawan yang tingkat

  menghadapi kehadirannya rendah). 3

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  104/121

  Kriteria Indi"ator

  dihadapi sekolah" terbaik dalam setiap permasalahan yang

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  105/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  106/121

  Kriteria Indi"ator

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  107/121

  Kriteria Indi"ator

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  108/121

  2. Kompetensi S$per9isi Pembelaaran PK

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  Hasil wawancara dengan

  3

  .1. Menyusun Mamp

  guru siswa dan komite program superisi akade

  sekolah akademik dalam pro&esi

  Program kewirausahaanrangka 1.

  Penggunaan -$K dalam peningkatan 2.

  menun#ang kegiatan dan pro&esionalisme

  kewirausahaan guru 3.

  .

  .2. Melaksanakan 1.

  superisi

  akademik dalam

  "a&tar Hadir K* dan +uru

  4

  rangka

  "okumen keikutsertaan peningkatan

  melakukan pengembangan kualitas guru.

  kepro&esian berkelan#utan

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  109/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  kasus baik siswa maupun *) Skor diisi rentang 1 s.d. 4, sesuai deng

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  110/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

  guru 3

  !epala Sekolah yang dinilai

  Hasil wawancara dengan

  3

  E!= -5A7=C=, S.$d., M.M.

  guru dan siswa C$ 19#:321198:81::1

  Program budaya sekolah

  ,encana target prestasi

  sekolah

  1,

  0.533

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  111/121

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  112/121

  #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/! No Kriteria

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  113/121

  FORMAT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

  my_2nd_son

  S 2!

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/!

  menyusun program tahunan superisi 1. Program *uper/isi akademik

  3

  ik dalam rangka meningkatkan 2. Program super/isi klinis

  onalisme guru yang meliputi. 3. adwal *uper/isi

  Dokus pada perbaikan proses dan hasil belajar 4. adwal pelaksanaan dan istrumen superisi . -indak lan#ut super/isi

  akademik

  0ikomunikasikan pada bulan pertama di

  awal tahun.

  $endelegasian dan pembagian tugas

  superisor kepada guru senior.

  Mampu membagi tugas pelaksanaan 1. "okumen super/isi guru

  3

  superisi akademik kepada wakil dan guru kelas

  senior yang memenuhi syarat +*ontoh( 2. "okumen super/isi guru

  membuat tim pelaksana superisi akademik, mata pela#aran

  menugaskan wakil dan guru senior yang 3.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  114/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/!

  n bukti fisik yang ada.

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  115/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/!

  !arangkobar, 21 Mei 2:1

  $enilai !epala $' 0indikpora

  !e*amatan !arangkobar

  'BS 0-75C'=, S.$d. 0rs. $=C5C, S.$d.

  C$ 19:/1/198#:81::1 C$ 191:/1 1982:1 1 ::

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  116/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/!

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  117/121

  Indi"ator #$"ti %an& Teridenti'i"asi S"or/!

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  118/121

  REKAPITULASI HASIL

  PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

  TAHUN 2#)*$2#)6

  S NEGERI 3 SLATRI KECAMATAN KARANGKOBAR

  No Kom',+,ns% Kod, S&or R(+(r(+(

  1 K'r-4ad-a0 da0 S&7-a PKKS 1 #.$%$ K'm-m'-0a0 PKKS $ #.!""# P0m4a0a0 S/&a PKKS # #.2$9

  2 P0&aa0 Sum4r Da6a PKKS 2 #.$!! KB-rau7aaa0 PKKS ! #.2""

  Su'r?-7- Pm4a8ara0 PKKS #."""

  To+(/ S&or 2#4237

  !*433#

  )4###

  )!4!)"

  K+ra0a0:1) NKKS T&+a S/&r : $2

  $) NPK PKKS 8-/a NKKS 91," 1"" 1$!;

  *," 9",9 1"";

  1," *!,9 *!;

  !1," ",9 !";Kura0 dar- !1 $!;

  #) N-a- A0/a Krd-+ 1 +au0 (AKK AKPK AKP) (M : W) NPK : 2 $!;

  Kara0/&4ar, $

  K'aa S/&a 6a0 d-0-a- P0-a-

  EKO WAHYONO, S.Pd., M.M. TRUUS DWIYA

  NIP 19!"#$119%"%1""1 NIP 192"*1*1

  N%/(% K%n,r9( K,'(/( S,&o/(0 ?NKKS>1)

  N%/(% P,ro/,0(n K%n,r9( ?NPK> PKKS$)

  N%/(% An1&( Kr,d%+ ) T(0.n PKKS#)@

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  119/121

  K(+,1or%

  B(%&

  Ama+ a-/

  a-/

  u/u'

  Sda0Kura0

  M- $"12

  -

  NTO, S.Pd.

  %!"%1""1

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  120/121

  Pa0/a+=G& a4a+a0 AKK P0a+a Muda 3 III3a Guru Pr+ama, G&. III3a 1""."""P0a+a Muda T/. I 3 III34 Guru Pr+ama, G&. III34 1!"."""P0a+a 3 III3< Guru Muda, G&. III3a $""."""P0a+a T/. I 3 III3d Guru Muda, G&. III34 #""."""Pm4-0a 3 I53a Guru Mad6a, G&. I53a 2""."""Pm4-0a TK. I 3 I534 Guru Mad6a, G&. I534 !!"."""

  Pm4-0a Muda 3 I53< Guru Mad6a, G&. I53< *""."""Pm-0a Mad6a 3 I53d Guru U+ama, G&. I53d %!"."""Pm4-0a U+ama 3 I53 Guru U+ama, G&. I53 1"!"."""

 • 7/25/2019 Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Angka Kredit (PAK)

  121/121

  AKK=1=Tau0 AKPK AKP=ma/7 AK=PM=Ma/7!".""" #.""" !.""" 1".!""!".""" *.""" !.""" 9.!""

  1"".""" 9.""" 1".""" $".$!"1"".""" 1$.""" 1".""" 19.!""1!".""" 1.""" 1!.""" $9.*!"1!".""" 19.""" 1!.""" $9."""

  1!".""" 19.""" 1!.""" $9."""$"".""" $!.""" $".""" #%.*!"$"".""" $!.""" $".""" #%.*!"