PBL 2.2 PPt

download PBL 2.2 PPt

of 17

Embed Size (px)

Transcript of PBL 2.2 PPt

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  1/17

  SWINGLI Y.R MAWUNTU

  102014248E1

  Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Berbasis MDGs

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  2/17

  Skenario E

  Primary Hea!" #are

  Gam$ar %i a!a& mer'(akan an)akakema!ian i$' (a%a !a"'n 1**4 &.%

  200+. Pre%ik&i %an !ar)e! M,G& (a%a!a"'n 201- a%aa" 102 (er 100.000

  kea"iran "i%'(.

  ea&kana" $er$a)ai /ak!or yan)

  "ar'& %i(er!im$an)kan a)ar !ar)e!

  !er&e$'! %a(a! %ia(ai. U'n)!om$aknya a%aa" P'&ke&ma&.

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  3/17

  Ii%en!ika&i I&!ia"

  M,G&

  Mienni'm ,e3eo(men! Goa&

  '(aya'(aya oe" ne)ara an))o!a P55yan) !ea" %i&e(aka!i 'n!'k memeran)ikemi&kinan6 kea(aran6 (enyaki!6 $'!a"'r'/6 %e)ra%a&i in)k'n)an6 %an

  %i&krimina&i !er"a%a( (erem('an.

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  4/17

  R'm'&an Ma&aa"

  U(aya men'r'nkan an)ka kema!ian i$'&e&'ai (re%ik&i %an !ar)e! M,G& !a"'n200-.

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  5/17

  Anai&i& Ma&aa"

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  6/17

  Hi(o!e&i&

  5er$a)ai '(aya yan) "ar'& %iak'kan'n!'k mena(ai !ar)e! M,G&.

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  7/17

  Sa&aran Pe$eaaran

  Mema"ami an)ka"an)ka" 'n!'kmena(ai !ar)e! M,G&.

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  8/17

  Visi Indonesia Sehat 2010

  )am$aran6 (re%ik&i a!a' "ara(an!en!an) kea%aan ma&yaraka! In%one&ia

  )am$aran ma&yaraka! In%one&ia %i

  ma&a %e(an yan) (en%'%'knya "i%'(%aam in)k'n)an %an (eriak' &e"a!

  in)k'n)an &e"a!

  (eriak' (roak!i/

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  9/17

  M,G&

  ,i$'a! (a%a Se(!em$er 20007 !ar)e! 201-

  8 (ro)ram

  mem$eran!a& kemi&kinan %an kea(aran yan) ek&!rim7

  mena(ai (en%i%ikan %a&ar 'ni3er&a7

  mem(romo&ikan ke&e!araan )en%er %an (em$er%ayaan(erem('an7

  men)'ran)i an)ka kema!ian anak7

  menin)ka!kan ke&e"a!an i$'7

  memeran)i HI9 : AI,S6 maaria6 %an (enyaki! ainnya7 mema&!ikan kee&!arian in)k'n)an7 %an

  men)em$an)kan kemi!raan )o$a 'n!'k (em$an)'nan.

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  10/17

  Primary Hea!" #are

  (eayanan ke&e"a!an (okok yan)$er%a&arkan ke(a%a me!o%e %an!eknoo)i (rak!i&6 imia" %an &o&ia

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  11/17

  Primary Hea!" #are

  Un&'r

  Menak'( '(aya ; '(aya (romo!i/6(re3en!i/6 k'ra!i/ %an re"a$ii!a!i/6

  Mei$a!kan (eran &er!a ma&yaraka!6 %an

  Mei$a!kan kera &ama in!a& &ek!ora

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  12/17

  An!ena!a #are

  (eayanan ke&e"a!an oe" !ena)ake&e"a!an !era!i" 'n!'k i$' &eamama&a ke"amiannya6 %iak&anakan &e&'ai

  %en)an &!an%ar (eayanan an!ena!ayan) %i!e!a(kan %aam S!an%arPeayanan

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  13/17

  An!ena!a #are

  T''an

  meman!a' kema'an ke"amian &er!a mema&!ikan ke&e"a!ani$' %an !'m$'" kem$an) $ayi6

  menin)ka!kan %an mem(er!a"ankan ke&e"a!an &ik6 men!a

  %an &o&ia i$' &er!a anin6 men)enai &eara %ini keainan a!a' kom(ika&i yan) m'n)kin

  !era%i &eama "ami6 mem(er&ia(kan (er&ainan 'k'( $'an6

  mea"irkan %en)an &eama! %an men)'ran)i &ekei m'n)kin!era%inya !ra'ma (a%a i$' %an $ayi6

  mem(er&ia(kan i$' 'n!'k menaani ma&a ni/a& %anmem(er&ia(kan (em$erian air &'&' i$' >ASI? ek&'&i/6 %an

  mem(er&ia(kan (eran i$' %an ke'ar)a 'n!'k menerimakea"iran %an !'m$'" kem$an) $ayi.

  http://www.indonesian-publichealth.com/2012/10/eksklusif-nya-air-susu-ibu.htmlhttp://www.indonesian-publichealth.com/2012/10/eksklusif-nya-air-susu-ibu.html
 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  14/17

  Po&yan%'

  Saa" &a!' $en!'k U(aya A

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  15/17

  Pem$a"a&an

  U(aya (romo!i/6 (re3en!i/ $er'(a"ea!" (romo!ion6 &(ei (ro!e!ion

  Sarana (o&yan%'

  5er%a&arkan M,G&6 9i&i In%one&ia Se"a!

  %an Primary Hea!" #are

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  16/17

 • 7/23/2019 PBL 2.2 PPt

  17/17

  Terima