PPKN PEMILU.doc

download PPKN PEMILU.doc

of 20

 • date post

  27-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PPKN PEMILU.doc

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  1/20

  LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

  BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEMALANG

  MASA JABATAN 2016-2020

  Laporan

  Di!!n !n"!# M$%$n!&i T!'a P$r(ai#an

  Ma"a P$)a*aran PPKN

  U*ian A#&ir S$#o)a& S$%$"$r I

  SMA N$'$ri 1 P$%a)an'

  Ta&!n P$)a*aran 201+,2016

  o)$&

  Aia& N!r!) .i"ri

  /II MIPA 2

  No Pr$$ni

  SEKOLAH MENENGAH ATAS 3SMA4 NEGERI 1 PEMALANG

  Jln. Jend. Gatot Subroto Pemalang Telp. (0284) 321437, Fa!m!le (32"22#)

  $eb%!te & $$$.%man1'pemalang.%.!de'ma!l &%man%a*pml+aoo.om

  201+

  KATA PENGANTAR

  http://www.sman1-pemalang.sch.id/mailto:smansa_pml@yahoo.commailto:smansa_pml@yahoo.comhttp://www.sman1-pemalang.sch.id/mailto:smansa_pml@yahoo.com
 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  2/20

  Pu-! %uur ead!rat /lla ST %e!ngga penul!% dapat mela%anaan

  tuga%na %ebaga! pengamat dan part!%!pan pe%ta demora%! terpent!ng bag! raat

  abupaten Pemalang a!tu Pem!l!an mum upat! dan a!l upat! Pemalang

  Taun 201".

  /dapun laporan a%!l pengamatan Pem!l!an mum upat! dan a!l upat!

  Pemalang Taun 201" !n! d!%u%un %ebaga! %ala %atu e$a-!ban untu memenu!

  tuga% perba!an langan /!r Seme%ter 5ata Pela-aran Pend!d!an Pana%!la dan

  e$arganegaraan %erta %ebaga! %ala %atu bentu pertanggung -a$aban penul!%

  %ebaga! part!%!pan dalam eg!atan Pem!l!an mum ter%ebut.

  T!da lupa penul!% uapan ter!ma a%! ang %ebe%ar'be%arna epada

  %eluru -a-aran pan!t!a penelenggara Pem!l!an mum be%erta Seretar!atna. Suarabe%erta Seretar!atna, elompo Penelenggara Pemungutan Suara %erta p!a

  p!a la!nna ang memung!nan ter%elenggarana %eluru Taapan, Program dan

  Jad$al Pem!l!an mum upat! dan a!l upat! Pemalang Taun 201" dapat

  ter%elenggara dengan ba!, lanar dan tanpa ambatan apapun.

  6em!!an laporan !n! penul!% buat untu baan %eperluna.

  Pemalang, 6e%ember 201"

  Penul!%

  BAB I PENDAHULUAN

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  3/20

  A La"ar B$)a#an'

  Pem!l!an mum adala %uatu eg!atan mem!l! pem!mp!n'pem!mp!n

  %erta $a!l'$a!l raat ang pela%anaanna tela d!%uratan dalam ndang'

  ndang 6a%ar epubl! ndone%!a Taun 14", d!mana mem!l! %erta d!p!l!

  merupaan a dar! %et!ap arga 9egara ndone%!a ang memenu! etentuan

  menurut peraturan Perundangundangan. :eb! lan-ut lag!, om!%! Pem!l!an

  mum, %ebaga! !n%t!tu%! re%m! pengemban amana %ebaga! penelenggara

  pem!l!an umum %ebaga!mana d!%ebutan dalam ndang undang 9omor 22

  Taun 2007 tentang Penelenggara Pem!lu.erda%aran amana ter%ebut, maa pada %et!ap eg!atan Pem!l!an

  mum ba! Pem!l!an Pre%!den, Pem!l!an :eg!%lat!; %ampa! dengan Pem!l!an

  mum epala 6aera dan a!l epala 6aera, om!%! Pem!l!an mum

  mengemban tuga% pent!ng dalam mema%t!an elanaran, eberlan-utan %erta

  mema%t!an ba$a pela%anaanna tela %e%ua! dengan peraturan perundang'

  undangan dengan mengutamaan pr!n%!p lang%ung, umum, beba%, raa%!a, -u-ur,

  dan ad!l.

  /dapun untu memenu! tuga% perba!an 5ata Pela-aran Pend!d!an

  Pana%!la dan e$arganegaraan penul!% mengamat! -alanna pela%anaan

  Pem!l!an mum upat! dan a!l upat! Pemalang ang d!%elenggaraan pada

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  4/20

  dan a!l epala 6aera %ebaga!mana tela d!ruba ole Peraturan

  5enter! 6alam 9eger! 9omor "7 Taun 200=

  7 P$ra"!ran Ko%ii P$%i)i&an U%!%

  a. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 31 taun 2008 tentang ode

  >t! Penelenggara Pem!lu=b. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor #3 taun 200 tentang

  Pedoman Penu%unan Tata er-a om!%! Pem!l!an mum Pro?!n%!,

  om!%! Pem!l!an mum abupaten@ota, Pan!t!a Pem!l!an eamatan,

  Pan!t!a Pemungutan Suara, dan elompo Penelenggara Pemungutan

  Suara 6alam Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l epala 6aera

  %ebaga!mana d!ruba ole Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 10

  Taun 2010=. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor #4 taun 200 Pedoman Tata

  Aara Pemantauan Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l epala

  6aera=d. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor ## taun 200 tentang

  Penetapan 9orma, Standar, Pro%edur dan ebutuan Pengadaan Serta

  Pend!%tr!bu%!an Perlengapan Penelenggaraan Pem!l!an mum epala

  6aera dan a!l epala 6aera %ebaga!mana tela d!ruba ole

  Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 17 Taun 2010=e. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor # taun 200 tentang

  Pedoman Ten!% ampane Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l

  epala 6aera %ebaga!mana tela d!ruba ole Peraturan om!%!

  Pem!l!an mum 9omor 14 Taun 2010=;. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 72 taun 200 tentang

  Pedoman Tata Aara Pela%anaan Pemungutan Suara dan Peng!tungan

  Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l epala 6aera d! Tempat

  Pemungutan Suara %ebaga!mana tela d!ruba dengan Peraturan om!%!

  Pem!l!an mum 9omor 1" Taun 2010=g. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor # Taun 2010 tentang

  Pedoman Pelaporan 6ana ampana Pe%erta Pem!l!an mum 6alam

  Penelenggaraan Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l epala

  6aera %ebaga!mana tela d!ruba dengan Peraturan om!%! Pem!l!an

  mum 9omor 18 Taun 2010=. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 7 Taun 2010 tentang

  Pedoman /ud!t :aporan 6ana ampane Pa%angan Aalon epala 6aera

  dan a!l epala 6aera 6alam Pem!l!an mum epala 6aera=!. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 0 taun 2010 tentang

  Pedoman Penu%unan Taapan, Program dan Jad$al Penelenggaraan

  Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l epala 6aera=

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  5/20

  -. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 11 taun 2010 tentang

  Pedoman Pela%anaan So%!al!%a%! dan Penampa!an n;orma%! 6alam

  Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l epala=

  . Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 12 taun 2010 tentangPedoman Tata Aara Pemuta!ran 6ata dan 6a;tar Pem!l! dalam

  Pem!l!an mum epala 6aera dan a!l epala 6aera=l. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 13 taun 2010 tentang

  Pedoman Ten!% Tata Aara penalonan Pem!l!an mum epala 6aera

  dan a!l epala 6aera=m. Peraturan om!%! Pem!l!an mum 9omor 1# taun 2010 tentang

  Pedoman Tata Aara Pela%anaan eap!tula%!

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  6/20

  . Ter-agana tert!b adm!n!%tra%! d! l!ngungan om!%! Pem!l!an mum

  abupaten Pemalang

  D M$"o5$ P$n$)i"ian

  5etode ang d!gunaan penul!% dalam menu%un :aporan

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  7/20

  BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

  A P$%!n'!"an 5an P$n'&i"!n'an S!ara

  Pemungutan %uara Pem!l!an mum upat! dan a!l upat! Pemalang 5a%a

  Jabatan 201#'2020 d!la%anaan tanggal 6e%ember 201" %erenta d! %eluru

  abupaten Pemalang dan dalam pela%anaanna berlang%ung %eara aman,

  dama!, tert!b dan ondu%!; %epert! ura!an dar! %ampel " TPS ber!ut !n!.

  1 TPS 00;

  Ga%(ar 21 Ko"a# S!ara TPS 00;

  Ga%(ar 22 Pro$ P$%an"a!an Pa

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  8/20

  2. 5ubaed! 3. Suaro

  4.

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  9/20

  a. Tempat Pela%anaan & Jl. Serau Gg. raan T.04@.0

  ebondalem Pemalang

  b. atu Pemungutan & Puul 10.00 %@d 12.30

  . atu Per!tungan Suara & Puul 13.00 %@d 14.10 d. Pan!t!a Penelenggara Pem!lu

  etua & u%lan! S.Pd, S6

  /nggota & 1. /nd! Sa;ar!anto 2. Sat! Purnamade$!

  3. ud! urn!a$an

  4. a%!anto ". :a%tr!da 5e! Sarant!

  #. /bdul od!r

  San%! & 1. Tr! 5uammad arun!a$an2. Slamet !dodo

  3. Sant! !da%tut!

  Hai) P$r&i"!n'an S!ara TPS 00;

  9omor dan 9ama Aalon 1.5uammad

  /r!;!n /.5d.

  Te%, dan om!

  nd!arto S. Pt

  2.

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  10/20

  Hai) P$r&i"!n'an S!ara TPS 00>

  9omor dan 9ama Aalon 1.5uammad

  /r!;!n /.5d.

  Te%, dan om!

  nd!arto S. Pt

  2.

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  11/20

  Perolean Suara 33 223 70

  Jumla Suara Sa 32# %uara

  Jumla Suara T!da

  Sa

  1 %uara

  Jumla Pem!l!

 • 7/25/2019 PPKN PEMILU.doc

  12/20

  BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI

  Pela%anaan Taapan, Program dan Jad$al Penelenggaraan Pem!l!an

  mum upat! dan a!l upat! Pemalang Taun 201" tentu %a-a t!da terlepa% dar!

  perma%alaan dan ambatan. /an tetap! perma%alaan ter%ebut t!da men-ad!

  alangan %e!ngga abupaten Pemalang tela bera%!l mela%anaan %eluru

  Taapan, Program dan Jad$al Penelenggaraan Pem!l!an mum upat! dan a!l

  upat! Pemalang Taun 201". /dapun perma%alaan ang t!mbul dalam

  pela%anaanna antara la!n mengena! regula%! %erta perma%alaan ten!% dalam

  penelenggaraanna. Perma%alaan !n! merupaan !n?entar!% dan ma%uan ang

  d!dapatan dar! %eluru un%ur penelenggara be%erta -a-aran %eretar!atna.

  A P$r%aa)a&an

  1 K$$#r$"aria"an

  a. urang ber;ung%! dan urang ompa=

  b. /nggota %eretar!at PP terlalu bana %e!ngga urang e;et!;=

  . urang oord!na%! dengan tuga% ma%!ng'ma%!ng=d. T!da adana -ula dan -un!% tentang pembag!an tuga% PP dan

  %ertar!at=

  e. urangna pemaaman teradap Tupo%!=;. urangna %arana /T >letron! (omputer)=

  g. Seretar!at urang pro;e%!onal dengan tuga% dan urangna omun!a%!=

  . 6ana m!n!m dan t!da %e%ua! dengan beban er-a.

  2 P$%!n'!"an S!ara

  a. 5enurunna part!%!pa%! pem!l! d!arenaan urangna -umla TPS=

  b. atu dalam pemungutan %uara terlalu lama=

  . /dana e%!mpang%!uran data dengan u! ount d! PPS dan PP e

  P=

  d. Jumla 6PT d! TPS terlalu bana=e. Sa%! d! TPS melauan e%alaan.

  B So)!iSolu%! alternat!; !n! d!tuangan dalam %ebua u%ulan dar! berbaga! p!a

  terutama dar! penelenggara t!ngat PPS %end!r!. 6!arapan u%ulan atau

  reomenda%! !n! men-ad! baan d!%u%! e depan untu penanganan problem

  tera!t. Solu%! ter%ebut d!paparan %e%ua! dengan