Hardyyyy ppkn

download Hardyyyy  ppkn

of 41

 • date post

  15-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Hardyyyy ppkn

 1. 1. WPS PRESENTATION Tentang : WAWASAN NASIONAL INDONESIA (WAWASAN NUSANTARA) Dosen Pengampu : Drs.H.Raihani,M.AP Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Semester : 2 Class 2 C Ruang 3 Nama : Ahmad Fikri NIM/NPM : 14.16.04108 Nama : Baihaqi NIM/NPM : 14.16.04125 Program : S1 Administrasi Negara Disusun Oleh Kelompok XI (Sebelas) Nama : Hardi NIM/NPM : 14.16.04140 Nama : Misran Erfannor NIM/NPM : 14.16.04175 Yayasan Bakti Muslimin Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Amuntai) Tahun Akademik 2015/2016
 2. 2. KATA PENGANTAR uji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ahmat-Nya penyusunan WPS Presentation ini dapat diselesaikan. WPS Presentation dengan judul WAWASAN NASIONAL INDONESIA WAWASAN NUSANTARA)ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti egiatan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan atau mata kuliah endidikan Kewarganegaraan Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rima kasih kepada: Drs.H.Raihani.,M.AP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan WPS Presentation ini.Rekan-rekan atau Teman-teman dan Mahasiswa-Mahasiswi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tahun angkatan 2014 atas bantuannya.Penulis menyadari bahwa WPS Presentation ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun semoga WPS Presentation ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Next's
 3. 3. Next's
 4. 4. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Tujuan Penulisan F. Metode Penulisan BAB II PERMASALAHAN Next's
 5. 5. B BAB III PEMBAHASAN Teori-teori Paham Kekuasaan Teori-teori GeopolitikC D E F G H I Konsep-konsep Geopolitik yang Berkembang di Lingkungan Negara-negara Dunia Kedudukan Wawasan Nusantara Konsep Wawasan Nusantara Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia Arah Pandang Wawasan Nusantara Fungsi Wawasan Nusantara H I Next's BAB III PEMBAHASAN Teori-teori Paham Kekuasaan Teori-teori Geopolitik Konsep-konsep Geopolitik yang Berkembang di Lingkungan Negara-negara Dunia Kedudukan Wawasan Nusantara Konsep Wawasan Nusantara Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia Arah Pandang Wawasan Nusantara Next'sNext'sNext's
 6. 6. J Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kerangka Konsep Geopolitik Next's
 7. 7. BAB IV PENUTUP DAFTAR PUSTAKA A. KESIMPULAN B. SARAN C. KESANNext's Next's Next'sBAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN
 8. 8. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang H. Arah Pandang Wawasan Nusantara Dengan segenap faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia, maka konsekuensi yang harus dimiliki oleh wawasan nasional Indonesia (wawasan Nusantara) haruslah meliputi arah pandang ke dalam dan ke luar.Untuk arah pandang ke dalam haruslah dapat menjamin integrasi nasional, yang arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah sedini mungkin faktor-faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dengan berupaya untuk tetap membina dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Next's
 9. 9. ementara untuk arah pandang ke luar wawasan Nusantara diarahkan untuk gaimana caranya dapat mengamankan kepentingan nasional di tingkat ernasional dalam semua aspek kehidupan (politik,hukum,ekonomi, knologi,sosial budaya,pertahanan,dan keamanan) dalam rangka memenuhi manat dari alenia keempat pembukaan UUD 1945 untuk memajukan sejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut elaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian adi dan keadilan sosial. Next's
 10. 10. Bagaimana kita semua mengatasi suatu masalah/problem yang ada di kedudukan wawasan nusantara & arah pandang wawasan Nusantara berikan contohnya....?????? Apa pendapat kamu tentang persamaan antara teori-teori negara organisme & teori dasar geostrategik global....????? Apa saja prinsip-prinsip utama geopolitik daerah jantung.....??? Apa pengertian geografi politik....?????? B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Next's
 11. 11. 1. Untuk mengetahui mengatasi suatu masalah/problem yang ada di kedudukan wawasan nusantara & arah pandang wawasan nusantara Beserta contohnya. 2. Untuk mengetahui tentang persamaan antara teori-teori negara organisme & teori dasar geostrategik global. C. Tujuan 3. Menambah dan meningkatkan beserta memahami prinsip-prinsip utama geopolitik daerah jantung. 4. Menambah dan meningkatkan pengertian geografi politik.
 12. 12. 5.Untukmemenuhitugasmata kuliahpendidikan kewarganegaraantentang WawasanNasionalIndonesia (WawasanNusantara).
 13. 13. D.Manfaat Bagi Penulis Menambah wawasan pengetahuan dan pendidikan kewarganegaraan tentang Wawasan Nasional Indonesia (Wawasan Nusantara.) Bagi Pembaca Memberikan wawasan tentang Wawasan Nasional Indonesia (Wawasan Nusantara.)serta dapat menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan
 14. 14. Padadasarnyatugasinidibuatsebagaiwujuddari pertanggungjawabansayaatastugasyangdiberikan olehdosensebagaisyaratuntukmemenuhiaspek penilaianmatakuliahpendidikankewarganegaraan.
 15. 15. F.MetodePenulisan Metodeyangdapatdigunakandalampenulisan WPSPRESENTATIONiniadalahmengunakan metodeTinjauanPustakadansearcinginternet.
 16. 16. BABIIPERMASALAHAN ARAHPANDANG WAWASANNUSANTARA MawasKedalam MawasKeluar Dalamupayamewujudkan persatuandankesatuannasional yangkokohdalamkebhinnekaan Denganmencegahsedinimungkin faktor-faktoryangmenimbulkan disintegrasibangsa Mengikutsertakankualitasbangsadalam segalaaspekkehidupan Dalamupayamewujudkan persatuandankesatuannasional yangkokohdalamkebhinnekaan Dalamupayamewujudkan persatuandankesatuannasional yangkokohdalamkebhinnekaan
 17. 17. BABIIIPEMBAHASAN B.Teori-teoriPahamKekuasaan MenurutMachiavelli,kekuasaansuatunegaradapatsajadicapai apabiladilakukandenganmenghalalkansegalacarauntuk merebutnya. SementarabagiNapoleonBonaparte,kekuasaansuatunegaradapat dicapaiapabiladidukungolehmiliteryangkuat,logistik,danekonomi yangkuatsertadidukungpuladenganpenguasaandibidangilmu pengetahuandanteknologi. SedangkalaumenurutClausewitz,satu-satunyacarauntuk memperolehataupunmemperluaskekuasaanyaknidengan melakukanpeperangan. SedangkanbagiFeurbachdanHegel,kekuasaansuatu negaradapatdirebutkalaudidukungolehsurplusekonominegaratsb.
 18. 18. C.Teori-teoriGeopolitik Banyakbatasandanpengertianyangdiberikanpadageopolitik. Dariberbagaidefinisiataupengertiantersebutpalingtidak terdapatkandungan4unsuryangterpadudalam1pengertian yaitu: 1.Geografi 2.Politik3.Hubunganantarageografidenganpolitik 4.Penggunaannyabagikepentingannegaradanbangsa
 19. 19. Secarasederhanageopolitiktadidapatdidefinisikan sebagai:"ilmuyangmempelajaritentangpotensi,yang dimilikiolehsuatubangsaatasdasarjatidirinyadan merupakankekuatansertakemampuanuntukketahanan nasional. Sedangkangeografipolitiksendirimengandung pengertiansebagaiilmuyangmempelajarihubungan antarakekuatanpolitiksertageografidengantuntutan perkembanganataupertumbuhannegara.
 20. 20. Teori-teoridasargeopolitik Teori-teoriNegara Organisme TeoriDasarGeostrategik Global
 21. 21. Teori-teoriNegaraOrganisme Teoriinimenjelaskandanmenguraikan tentang"negaraorganisme"dan "ruang"sesuaiapayangtelah diajarkanolehFrederickRatzel (1844-1904).Teoriiniberpendapatbahwanegaraitumerupakansuatu organismeyangmengalamisuatusiklushidupyaitulahir,tumbuh,dan berkembangsertamencapaipuncaknya(titikoptimum),kemudian menyusutdanmati. TeoriDasarGeostrategikGlobal Teoridasargeostrategikglobaladalahteorigeopolitikyangbertumpu kepadakonsep-konsepkekuatan(power-concept)dimanakekuasaandi duniaakandipengaruhiolehfaktorlingkunganatauruangdimanasuatu bangsaataumasyarakatberada.
 22. 22. D.Konsep-konsepGeopolitikyang BerkembangdiLingkunganNegara-negara Dunia 1.KonsepGeopolitik"DaerahJantung" 2.PahamdanKonsepGeopolitikRimland 4.PahamdanKonsepGeopolitikHakkoIchiuJepang 3.PahamdanKonsepGeopolitikChanaknyaIndia 5.PahamdanKonsepGeopolitikCina 6.PahamdanKonsepGeopolitikLain
 23. 23. KONSEP-KONSEP GEOPOLITIK YANG BERKEMBANG DI DUNIA RUSIA KONSEP GEOPOLITIK DAERAH JANTUNG PENYIAPAN WILAYAH PENYANGGAH KOMANDO TERPUSAT EKSPANSIF PELABUHAN AIR PANAS DAN PEMANFAATAN KONDISI LAND LOCKED USA KONSEP GEOPOLITIK TANAH PINGGIRAN DAN BULAN SABIT INDIA KONSEP GEOPOLITIK CHANAKNYA EKSPANSIF CAMPUR TANGAN TERHADAP KONFLIK INTERNAL NEGARA TETANGGA PENYIAPAN DAERAH PENYANGGA
 24. 24. JEPANG KONSEP GEOPOLITIK HAKKO ICHIU CINA KONSEP GEOPOLITIK KONTINENTAL DAN MARITIM PEMIMPIN DUNIA MILITERISME PERSAHABATAN SEMU EKSPANSIF DEFENSIF SERANGAN-SERANGAN ERBATAS DI PERBATASAN NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK MEMPROYEKSIKAN PENGARUH
 25. 25. E. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia 1. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Suasana Sosial Kebudayaan Bangsa Indonesia 1. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Suasana Sosial Kebudayaan Bangsa Indonesia 4. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Kesejarahan Bangsa Indonesia 1. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Filsafat Pancasila 3. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Suasana Sosial Kebudayaan Bangsa Indonesia 2. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Kewilayahan Nusantara Next"s Next"s Next"s Next"s
 26. 26. 1. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Filsafat Pancasila Hakikat yg terkandung pada filsafat Pancasila telah menunjuk kepada bahwa manusia Indonesia adalah manusia yg berketuhanan ,yg menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,yg cinta tanah air,yg berkerakyatan dan yg berkeadilan.
 27. 27. Adapun nilai-nilai pada sila-sila Pancasila yg melatar belakangi diperlukannya wawasan nasional bagi bangsa Indonesia adalah dapat dilihat pada penggaliannya sbb: a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab c. Sila Persatuan Indonesia d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pe