Pelan Taktikal HIP

download Pelan Taktikal HIP

of 7

Embed Size (px)

Transcript of Pelan Taktikal HIP

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  1/14

  IN CLASS

  1. My Magic Book (Vocabulary Book)

  Pelan Strategik 

  Bil Matlamat Objektif KPI

  1. Mewujudkan buku

  erbenda!araankata "My MagicBook# untuk $emuamurid.

  Melua$kan erbenda!araan

  kata Ba!a$a Inggeri$ keada$emua murid.Meningkatkan moti%a$i muriduntuk membina ayat& menuli$karangan dan bertutur dalamBa!a$a Inggeri$.

  Bilangan murid

  mengua$aierbenda!araan kata.(' erkataan $e!ari)

  Pelan Taktikal

  Bil angka! anggungjawab emo! mula emo! ak!ir

  1 Mengenala$tikumulan $a$aran

  (Murid a!un 1* a!un +)

  ,uru Ba!a$a Inggeri$ -1 Mac -1+ - Mac -1+

  Menyediakan buku Murid -/ Mac -1+ -0 Mac -1+

  / Menyediakanerbenda!araankata

  ,uru Ba!a$a Inggeri$ - Mac -1+ -2 3o% -1+

  2 Menyediakan jadualelak$anaan (4adualPdP guru BI)

  Penolong KananPentadbiranKetua Panitia BI

   4anuari *

  ' Melak$anakanakti%iti

  ,uru Ba!a$a Inggeri$ - Mac -1+ -2 3o% -1+

  + aoran ,uru Ba!a$a Inggeri$ 1 Mac -1+- May -1+- 4un -1+

  ' Mac -1++ May -1+2 4un -1+

  5. 6%iden ,uru Ba!a$a Inggeri$ -1 7ril /- 4un -1+

  PELAN OPERASI

  Nama projek  "My Magic Book#

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  2/14

  Objektif 1.Melua$kan erbenda!araan kata Ba!a$a Inggeri$ keada $emua murid.. Meningkatkan moti%a$i murid untuk membina ayat& menuli$ karangan danbertutur dalam Ba!a$a Inggeri$.

   arik! dantemo!elak$anaan

  1 Mac -1+ 8 2 3o%ember -1+

  9a$aran Murid a!un 1 8 a!un +

  Bil murid 22/ orang

  Langkah Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Statussemak 

  Mengenala$tikumulan$a$aran (Murid

   a!un 1* a!un+)

  1. Menyemakmaklumat murid dari7P:M

  . Mengambilmaklumat& nama dankela$ $emua murid.

  /. :aftar murid2. Menyediakan

  borang untukelaoran.

  ,uru Ba!a$a Inggeri$;Pn. 4uni&'7&+7)

  Pn. =artina Binti?o$di(27&'>&+>)

  6n. ?o&7&/7)

  Pn. Ma$linaKamaluddin(/>)

  6n. 7li$ =a@)

  -1*- Mac-1+

  Menyediakanbuku

  1. Mengenal jeni$ buku(Buku gari$ $atu 0-muka $urat)

  . Menyediakan buku/. Menyediakan kulit

  buku yang $elara$untuk $emua murid.

  2. Menamal danmeng!ia$ kulit buku.

  '. Menuli$ maklumat

  diri (3amaKela$)

  ,uru Ba!a$a Inggeri$

  Murid,uru Ba!a$a Inggeri$

  Murid

  Murid

  Menyediakanerbenda!araankata

  1. Merujuk keada:9KP dan buku tek$mengikut a!un yangdiajar.

  . Menyediakan $enaraierbenda!araankata.

  /. Mengenala$tibilangan erkataan

  ,uru Ba!a$a Inggeri$

  ,uru Ba!a$a Inggeri$

  ,uru Ba!a$a Inggeri$

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  3/14

  yang akan diberikankeada murid$ema$a PdP.

  Menyediakan jadualelak$anaan(4adual PdP guruBI)

  1. Mengenala$ti ma$aelak$anaan didalam kela$.

  . Mengikut 4adual PdP.

  ,uru Ba!a$a Inggeri$

  Melak$anakanakti%iti

  1. ' minit $ebelum PdPbermula.

  . ' ata! erkataan$e!ari.

  /. Mencatat erkataanyang diberi dalambuku "My MagicBook#.

  2. Menyebut erkataandengan $ebutan yangbetul (Cun earning

  7cti%ity)'. Mencari mak$ud

  erkataan dalamBa!a$a Melayu.

  +. Menyemak !a$il kerjamurid dan memberiganjaran.

  ,uru Ba!a$a Inggeri$

  Murid

  ,uru Ba!a$a Inggeri$dan murid

  Murid

  ,uru Ba!a$a Inggeri$

  aoran 1. Menyediakan laoran$ebanyak / kali.

  Penyelara$ =IP9etiau$a!a Panitia BI

  1 *' Mac-1+- * + May-1+

  - *2 4un-1+

  6%iden$ 1. Mengumul !a$ilkerja murid.

  ,uru Ba!a$a Inggeri$ -1 7ril*/- 4un-1+

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  4/14

  OUT O CLASS

  1. "4OM# 63,I9=

  Pelan Strategik 

  Bil Matlamat Objektif KPI

  1. Mewujudkaner$ekitaran Ba!a$aInggeri$ dalamkawa$an $ekola!.

  Memberi keyakinan danmemoti%a$ikan warga $ekola!untuk bertutur dalam Ba!a$aInggeri$.

  Peratu$ warga $ekola!bertutur dalam Ba!a$aInggeri$ $etia minggu.

  Pelan Taktikal

  Bil angka! anggungjawab emo! mula emo! ak!ir

  1. Mengenala$tikumulan $a$aran($emua warga$ekola!)

  ,uru Ba!a$aInggeri$

  Cebruari -1+ Cebruari-1+

  . Menyediakan$enarai $emak

   4adual Pelak$anaan.

  PK Kokurikulum 1 Cebruari -1+ Cebruari-1+

  /. Memerbanyakkan$enarai $emak.

  6n. Aainuddin B.7!mad (P?7)

  Cebruari -1+ / Cebruari-1+

  2. Peneranganmengenai Programkeada warga$ekola!.

  ,uru Be$arPenyelara$ =IP

  / Cebruari -1+ / Cebruari-1+

  '. Mengedarkan$enarai $emakkeada warga$ekola!.

  Penyelara$ =IP / Cebruari -1+ / Cebruari-1+

  +. Melak$anakanakti%iti

  Darga $ekola! -/ Mac -1+ - 3o% -1+

  5. aoran Penyelara$ =IP9etiau$a!a Panitia6ngli$!

  1 Mac -1+- May -1+- 4un -1+

  ' Mac -1++ May -1+2 4un -1+

  0. Mengumul e%iden PK Kokurikulum -1 7ril -1+ /- 4un -1+

  PELAN OPERASI

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  5/14

  Nama projek  "4OM# 63,I9=

  Objektif Memberi keyakinan dan memoti%a$ikan warga $ekola! untuk bertutur dalamBa!a$a Inggeri$.

   arik! dantemo!elak$anaan

  - Mac -1+ 8 - 3o%ember -1+

  9a$aran Darga $ekola!

  Bil murid '-1 orang

  Langkah Proses kerja Tanggungjawab

  Tempoh Statussemak 

  Mengenala$tikumulan$a$aran.

  1. Menyemak $enaraibilangan warga$ekola!.

  . Mengambilmaklumat $emuawarga $ekola!.

  :aftar warga $ekola!2. Menyediakan borang

  untuk elaoran.

  PK Kokurikulum Cebruari -1+

  Menyediakan$enarai $emak

   4adualelak$anaan

  1. Mengenal a$titarik! elak$anakan.

  . Menyediakan$enarai $emak.

  /. Mencetak $enarai$emak.

  PK Kokurikulum 1 Cebruari -1+

  Memerbanyakk

  an $enarai$emak.

  1. Menerima $alinan

  a$al $enarai $emakdari PK Kokurikulum.

  . Memerbanyakkan$enarai $emak.

  /. Menyera! $enarai$emak keadaPenyelara$ =IP.

  6n. Aainuddin B.

  7!mad (P?7)

  - Cebruari -1+

  PeneranganmengenaiProgram keadawarga $ekola!.

  1. Mengenala$ti tarik!dan ma$a.

  . Menyamaikanmaklumat keada

  warga $ekola!.

  ,uru Be$arPenyelara$ =IP

  / Cebruari -1+

  Melak$anakanakti%iti

  1. 9etia !ari ?abudalam mingguer$ekola!an.

  . Bertutur dalamBa!a$a Inggeri$dalam erbualanada !ari ter$ebut.

  /. Menanda ( ) ada$enarai $emak yangtela! di berikan.

  Darga $ekola!

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  6/14

  aoran 1. Menyediakanlaoran $ebanyak /kali.

  Penyelara$ =IP9etiau$a!aPanitia BI

  1 *' Mac -1+- * + May -1+- *2 4un -1+

  6%iden$ 1. Mengumul $enarai$emak.

  PK Kokurikulum -1 7ril*/- 4un-1+

  E!TRA CLASS1. 963E=73 97F73, (I3E9 .-)

  Pelan Strategik 

  Bil Matlamat Objektif KPI

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  7/14

  1. Meng!au$kanbilangan muriditera$a Ba!a$aInggeri$ a!un dan /.

  Mema$tikan $emua murid BI a!un dan / mengua$ai$emua kon$truk.

  Bilangan murid yangmengua$ai kon$truk BI.

  Pelan Taktikal

  Bil angka! anggungjawab emo! mula emo! ak!ir

  1. Mengenala$tikumulan $a$aran(murid BI a!un dan a!un /)

  Penyelara$ I3E9 -1 Mac -1+ - Mac -1+

  . Menyediakan 4adualPelak$anaan.

  Penyelara$ I3E9 -/ Mac -1+ -0 Mac -1+

  /. Menyediakan ba!an. ,uru BI a!un dan a!un /

  - Mac -1+ -2 3o% -1+

  2. Melak$anakanakti%iti

  ,uru BI a!un dan a!un /

  - Mac -1+ -2 3o% -1+

  +. aoran Penyelara$ =IP9etiau$a!a Panitia6ngli$!

  1 Mac -1+- May -1+- 4un -1+

  ' Mac -1++ May -1+2 4un -1+

  5. Mengumul e%iden PK Kokurikulum -1 7ril -1+ /- 4un -1+

   

  PELAN OPERASI

  Nama projek  963E=73 97F73,

  Objektif Mema$tikan $emua murid BI a!un dan / mengua$ai $emua kon$truk.

   arik! dantemo!elak$anaan

  - Mac -1+ 8 - 3o%ember -1+

  9a$aran Murid BI a!un dan a!un /

  Bil murid orang

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  8/14

  Langkah Proses kerja Tanggungjawab

  Tempoh Statussemak 

  Mengenala$tikumulan$a$aran.

  1. Menyemak$enarai bilanganmurid BI.

  . Mengambilmaklumat murid

  ter$ebut./. :aftar murid BI2. Menyediakan

  borang untukelaoran.

  Penyelara$ I3E9 -1*- Mac -1+

  Menyediakan 4adualPelak$anaan.

  1. Mengenal a$titarik! elak$anakan.

  . Menyediakan jadualelak$anaan.

  /. Mengedarkan jadual.

  Penyelara$ I3E9 1 Cebruari -1+

  Menyediakan

  ba!an

  1. Mengenala$ti dan

  menyediakanmodul.

  . Menuli$ maklumatdiri (3amaKela$)

  ,uru BI a!un

  dan a!un /

  - Cebruari -1+

  Melak$anakanakti%iti

  1. 9etia !ari ?abu(1.1- 8 .1- etang)dalam mingguer$ekola!an.

  ,uru BI a!un dan a!un /

  -2 3o% -1+

  aoran 1. Menyediakanlaoran $ebanyak /kali.

  Penyelara$ =IP9etiau$a!aPanitia BI

  1 *' Mac -1+- * + May -1+- *2 4un -1+

  6%iden$ 1. Mengumul $enarai$emak.

  PK Kokurikulum -1 7ril*/- 4un-1+

  OUT REAC"E#

  1. alent ime

  Pelan Strategik 

  Bil Matlamat Objektif KPI

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  9/14

  1. Mewujudkankerja$ama dan!ubungan baikantara $ekola! danPIBK untukmeningkatkanenggunaan Ba!a$aInggeri$ dalam

  kawa$an $ekola!.

  Memberi keyakinan danmemoti%a$ikan warga $ekola!dan PIBK untuk bertuturdalam Ba!a$a Inggeri$.

  Bilangan murid dan ibubaa yang mengambilba!agian ada $etiaminggu.

  Pelan Taktikal

  Bil angka! anggungjawab emo! mula emo! ak!ir

  1. Mengenala$tikumulan $a$aran.

  9etiau$a!a PIB,,uru Kela$

  - Mac -1+ -2 Mac -1+

  . Menyediakan 4adualPelak$anaan.

  PK Kokurikulum Cebruari -1+ -2 Mac -1+

  /. Peneranganmengenai Programkeada warga$ekola! dan PIBK.

  ,uru Be$arPenyelara$ =IP

  Cebruari -1+ -2 Mac -1+

  2. Memromo$ikanrogram keadamurid.

  PK Kokurikulum,uru Ba!a$a

  Inggeri$

  Cebruari -1+ -2 Mac -1+

  '. Membuat o$ter. PK Kokurikulum Cebruari -1+ -2 Mac -1+

  +. Menyediakan danmengedar borangenyertaan danborang !akim.

  Penyelara$ =IP Cebruari -1+ -1 Mac -1+

  5. Menerima borangenyertaan danmengenala$tie$erta (murid danwari$).

  9etiau$a!a PIB,,uru Kela$

  (a!un 1 * a!un +)

  Cebruari -1+ -2 Mac -1+

  0. Melak$anakanakti%iti

  Darga -/ Mac -1+ - 3o% -1+

  . aoran Penyelara$ =IP9etiau$a!a Panitia6ngli$!

  1 Mac -1+- May -1+- 4un -1+

  ' Mac -1++ May -1+2 4un -1+

  1-. Mengumul e%iden PK Kokurikulum -1 7ril -1+ /- 4un -1+

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  10/14

  PELAN OPERASI

  Nama projek   alent ime

  Objektif Memberi keyakinan dan memoti%a$ikan warga $ekola! dan PIBK untuk bertutudalam Ba!a$a Inggeri$.

   arik! dantemo!elak$anaan

  - Mac -1+ 8 - 3o%ember -1+

  9a$aran Murid dan PIBK 

  Bil murid + orang

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  11/14

  Langkah Proses kerja Tanggungjawab

  Tempoh Statussemak 

  Mengenala$tikumulan$a$aran.

  1. Menentukanbilangan e$erta(murid dan wari$).

  . Mengambilmaklumat e$erta.

  /. :aftar e$erta.

  9etiau$a!a PIB,,uru Kela$

  (a!un 1 * a!un+)

  -*-2 Mac -1+

  Menyediakan 4adualPelak$anaan.

  1. Mengenal a$titarik! elak$anakan.

  . Menyediakan jadualelak$anaan.

  PK Kokurikulum Cebruari* -2Mac -1+

  PeneranganmengenaiProgram keadawarga $ekola!dan PIBK.

  1. 7:7P ,uru Be$arPenyelara$ =IP

  -1 Mac -1+

  Memromo$ikanrogram keadamurid.

  1. Meng!eba!kan$etia !ari adaer!imunan agidan di dalam kela$.

  PK Kokurikulum,uru Ba!a$a

  Inggeri$

  Cebruari* -2Mac -1+

  Membuato$ter.

  1. Menyiakan o$ter.. Menamal o$ter

  dalam kawa$an$ekola!.

  PK Kokurikulum,uru Praktikum

  Cebruari* -2Mac -1+

  Menyediakandan mengedarborang

  enyertaan danborang !akim.

  1. Menyediakanborang.

  . Memerbanyakan

  borang./. Mengedar borang

  enyertaan keadaguru kela$.

  Penyelara$ =IP Cebruari* -2Mac -1+

  Menerimaborangenyertaan danmengenala$tie$erta (muriddan wari$).

  1. Menerima borangenyertaan.

  . Melengkakanborang enyertaandengan maklumate$erta.

  /. Menyera!kan

  borang enyertaankeada PKKokurikulum.

  ,uru Kela$(a!un 1 * a!un

  +)

  Cebruari -1+

  Melak$anakanakti%iti

  1. ?abu(Mengikutketetaan jadual) ;

   a!a 1 ; 1.2- 81.1- etang

   a!a ; .-- 8./- etang

  Murid,uruPIBK 

  - Mac -1+

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  12/14

  aoran 1. Menyediakanlaoran $ebanyak /kali.

  Penyelara$ =IP9etiau$a!aPanitia 6ngli$!

  1 Mac -1+- May -1+- 4un -1+

  Mengumule%iden

  1. Mengumul $enarai$emak.

  PK Kokurikulum -1 7ril -1+

  $ORAN% PEN&ERTAAN TALENT TI'E

  TA"UN (((((((((())

  BI

  37M7 37M7 D7?I93O.6

   74EK 

  P6?96MB7=73

   7?IK=

  P6?96MB7=73

  1.

  .

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  13/14

  /.

  2.

  '.

  +.

  5.

  0.

  .

  1-.

  11

  .

  1

  .

  1/

  .

  12.

  1'

  .

  1+

  .

 • 8/19/2019 Pelan Taktikal HIP

  14/14