contoh sintaksis 2

download contoh sintaksis 2

of 70

 • date post

  19-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  82
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of contoh sintaksis 2

 • 1.0 PENDAHULUAN

  Bidang sintaksis merupakan satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,

  struktur dan binaan ayat. Malah, sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan

  ayat, tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam

  ayat. Unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah seperti ayat, klausa dan

  frasa.Walau bagaimanapun, soalan tugasan kami berfokus kepada kajian ayat, yang

  mana kami perlu menganalisis ayat dalam satu cerpen.

  Bahasa Melayu mempunyai berbagai-bagai jenis ayat untuk menyatakan maksud

  yang sama. Ciri-ciri ini menyebabkan bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa yang

  sentiasa hidup serta menarik. Jika hanya satu jenis ayat saja yang digunakan akan

  timbul rasa jemu pada pembaca. Oleh sebab itu, sasterawan dan penulis yang baik

  selalu menggunakan jenis-jenis ayat yang lain, sesuai dengan keperluan.Ahli bahasa

  mempunyai pelbagai takrifan terhadap ayat bergantung pada teori atau pendekatan

  yang dianutinya.

  Malahan, ayat merupakan inti asas sintaksis, menjadi bahagian terkecil daripada

  bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan

  penting.Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat.

  Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama,

  frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Ayat mempunyai dua bentuk susunan

  iaitu susunan biasa dan susunan songsang.Dari segi ragam, ayat bahasa Melayu terdiri

  daripada ayat aktif dan ayat pasif. Dari segi jenisnya pula, ayat terdiri daripada ayat

  penyata, ayat perintah, ayat tanya dan ayat seru.

 • BAHAGIAN A ( Kajian Sintaksis)

 • 2.0 MENJELASKAN DEFINISI AYAT,

  AYAT DASAR, AYAT TERBITAN,

  STRUKTUR BINAAN AYAT, BINAAN

  SUBJEK DAN PREDIKET, SERTA

  MENGANALISIS BINAAN AYAT, BINAAN

  AYAT DASAR, BINAAN AYAT

  TERBITAN, DAN STRUKTUR SUBEJK

  DAN PREDIKET DALAM AYAT

 • 2.1 DEFINISI AYAT

  Ayat boleh dilihat daripada segi ragam, jenis, bentuk dan pola.Terdapat banyak

  definisi dan takrif ayat dan semuanya bergantung kepada teori linguistik yang dipegang

  oleh ahli-ahli bahasa.

  Menurut C.C Fries (1963), A sentence is a group of words expressing a

  complete thought ".Seterusnya, dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasarkan

  pada rangka Tatabahasa Tradisional, A.A Fokker (1980), menakrifkan ayat sebagai

  ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh

  turunnya suara.

  Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasarkan pada

  ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain dan ujaran tersebut

  terletak di antara dua kesenyapan iaitu sebelum dan sesudahnya, (C.C Friess,

  1963).Seterusnya bagi Asmah Hj. Omar (2-8) dalam buku Nahu Kemas Kini

  mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh

  intonasi yang lengkap, yang bermula dengan kesenyapan yang menandakan bahawa

  tutur itu selesai dan mengandungi proposisi yang lengkap.Di samping itu, Asmah telah

  membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan juga ayat

  wacana (konteks).

  Bagi takrif ayat aliran Transformasi Generatif,Noam Chomsky sebagai pengasas

  Tatabahasa Transformasi Generatif tidak memberikan pengertian ayat. Walau

  bagaimanapun, R.A Jacobs dan P.S Rosebaum (1968) sebagai penganut aliran

  Transformasi Generatif, Noam Chomsky, ada memberikan konsep ayat yang

  membayangkan fahaman aliran ini sebagai a sentence is a structured string whose

  words fall into natural groups.

 • Menurut kamus dewan, edisi ketiga, ayat ialah pengucapan yang paling tinggi

  letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap, yang

  pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi

  yang sempurna.

  Seterusnya, menurut Abdullah Hassan (2006), dalam buku Sintaksis, ayat terdiri

  daripada perkataan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok

  tertentu.Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap.Susunan yang lengkap

  mempunyai makna yang lengkap dan setiap satu daripada kelompok tersebut

  mengandungi sekutang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan prediket.

  Seperti yang kita ketahui, setiap bahasa mempunyai jumlah ayat yang tidak

  terhad bilangannya.Walaupun bilangannya tidak terhad, ayat-ayat tersebut sebenarnya

  terbahagi kepada hanya dua golongan ayat dasar dan juga ayat terbitan. Ayat dasar

  juga adakalanya disebut sebagai ayat inti yang daripadanya dapat dibentuk atau

  diterbitkan pelbagai ayat yang lain dan disebut sebagai ayat terbitan, seterusnya

  disebut ayat transformasi dalam istilah ilmu bahasa moden.

  Tuntasnya, ayat merupakan inti asas sintaksis, menjadi bahagian terkecil

  daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan

  penting.Malah, ayat perlu terbina daripada kosntituen subjek dan prediket. Subjek ayat

  terdiri daripada frasa nama dan prediket ayat boleh diwakili oleh frasa nama, frasa

  kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Tambahan lagi, ayat mempunyai dua bentuk

  susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Seterusnya, dari segi ragam, ayat

  bahsa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat terdiri daripada ayat penyata, ayat

  perintah, ayat tanya dan ayat seru.

 • 2.2 DEFINISI AYAT DASAR

  Menurut kamus dewan, edisi ketiga, ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar

  atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Namun, jika

  dikaji asas binaannya, maka semua ayat itu boleh dikenalpasti rangka dasarnya

  sebagai berasal daripada beberapa pola tertentu, walaupun terdapat pelbagai jenis ayat

  dari segi binaan dan susunannya dan dari segi panjang pendeknya dalam sesuatu

  bahasa.Pola-pola rangka ayat itulah disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa dan

  melaluinya maka terbitlah ayat yang lain sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk, ayat

  pendek atau ayat panjang, ayat aktif atau pasif dan lain-lain.

  Seterusnya, menurut Arbak Othman (1985), ayat dasar juga dikenali sebagai

  ayat inti dan ayat ini terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu tidak

  mengandungi sebarang keterangan di dalamnya.Boleh dikatakan juga, ayat dasar ini

  ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa

  prediket.( Nik Safiah Karim et al. 2008).

  Di samping itu, bagi Asraf (2007), beliau mendefinisikan ayat inti dalam Penunjuk

  Tatabahasa Melayu sebagai ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan

  merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu prediket. Tidak

  ketinggalan, Lutfi Abas (1975) menyebut bahawa ayat inti adalah ayat yang dihasilkan

  oleh rumus-rumus struktur frasa transformasi wajib.

  Dengan definisi-definisi ini, jelas menyatakan bahawa ayat inti merupakan ayat

  yang paling dasar iaitu yangg terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami

  transformasi pilihan seperti pasif, negatif dan sebagainya.Oleh sebab itu, ayat inti yang

  dikatakan oleh Paul Roberts (1964) sebagai tne basic, elementary sentences of the

  language, the stuff from which all else is made.

  Oleh yang demikian, mengikut bahasa Melayu, ayat inti adalah ayat yang

  daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. ( Lutfi Abas

  dan Raja Mukhtaruddin Dain, 1986).

 • Kesimpulannya, ayat inti atau ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau

  punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas.Konstituen subjek dan

  prediket hendaklah diisi oleh frasa inti.Kebiasaannya, ayat ini adalah ayat penyata dan

  ayat tunggal.Maksudnya, ayat dasar merupakan bentuk ayat-ayat lain yang dipanggil

  ayat terbitan dan ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan juga ayat majmuk.

 • 2.3 DEFINISI AYAT TERBITAN( Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti )

  Menurut Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu

  mendefiniskan ayat terbitan ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat

  inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah.

  Seterusnya, Lutifi Abas ( 1978), ayat transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat

  yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa (dengan atau tanpa transformasi wajib)

  bersama-sama dengan transformasi bebas (transformasi pilihan).

  Lutfi Abas, Asraf dan Samsuri telah menghasilkan huraian yang lebih padat

  tentang ayat terbitan atau ayat transformasi ini. Samsuri (1978) telah mengemukakan

  tiga jenis transformasi aiatu tranformasi tunggal yang sama maksud dengan

  transformasi satu dasar, transformasi gabungan dan transformasi rapatan. Tambahan

  lagi, transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa.Malah, Asraf (1974)

  telah membahagikan ayat transformasi kepada ayat transformasi satu dasar, ayat

  transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak.Pembahagian ayat

  transformasi adalah berdasarkan pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh

  beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. Koutsoudas (1986) dan Paul Roberts

  (1964).

  Ayat terbitan ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis yang

  melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau

  struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Dalam bahasa

  M