Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

download Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

of 61

Transcript of Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  1/61

  LQQO :>28%7;1R Wim/ 2 Oi/ >1- KCXQPXQ :>>

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  2/61

  Jumhtlo KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;

  @krl Zh`kfsl

  ^hockrkb4@lrhftur Dho`hrkm

  ^ho`l`lfko Oiogirekm `ko Logirekm

  ^hejlok4Qhfrhtkrls @ltdho

  ^ho`l`lfko Oiogirekm `ko Logirekm

  ^hokoccuocdkwkj4@lrhftur ^ho`l`lfko Kokf Xslk @lol

  @hwko Zh`kfsl4Pickr Q Qufleko E/ Ouab Hokb Q

  H`ltir4@wloltk \ Huls HJhrykok H Mkerlk Z

  Mky Iut4Xotuoc Q

  Pktk Xskbk4Qu`k`l Skbyuokolf @ Q/Zkbkyu

  Leke Z

  ^hejkak ykoc thrbirekt -

  Jhotuf%jhotuf phmkykoko phrtuejubko `kophrfhejkocko kokf uslk `lol ykoc thrsh`lkskepkl skkt lol ekslb thrshjkr `kmke jlokkoshduemkb lostkosl ykoc jhrjh`k/ ^isyko`ushjkckl skmkb sktu phmkykoko ^^%KX@ k`kmkbphmkykoko ykoc thrjkoykf ykoc thrsh`lk `lphr`hskko shjkcklekok `lmkpirfko imhb ^ithosl@hsk :>>2//

  ^hocksubko Kokf Xslk @lol `kmke fhmukrckykoc `lprkfthffko imhb lju- kykb- ohohf- jljl`ko mklo%mklo `kmke ehejhrlfko ekfkoko)eloueko- phehmlbkrkko fhshbktko `kophejhrlko stleumko ltu `ljutubfko fkslb skykoc-fhtumusko `ko fhskjkrko/ Qhblocck ehejhrlfko

  fheuocfloko shakrk iptlekm tuejub%fhejkockokf ehodk`l shbkt dksekol%ribkol `ko kokfeholfektl `uolk jhreklo `hocko phoubfhahrlkko/

  /Ehmkmul tumlsko%tumlsko ykoc k`k `kmke h`lsl

  lol- eu`kb%eu`kbko `kpkt ehodk`l jhfkm jkclfhphotlocko phejhrlko mkykoko phrtuejubko`ko phrfhejkocko kokf uslk `lol/

  Qheick jhrekogkkt

  Kmkekt Zh`kfsl4

  @lrhftirkt ^ho`l`lfko Kokf Xslk @lol-@ltdho ^ho`l`lfko Oiogirekm `ko Logirekm-@hpkrtheho ^ho`l`lfko Oksliokm-Fiepmhfs @hp`lfoks Ch`uoc H Mkotkl 3-Dm/ Dho`/ Qu`lreko- Qhokyko- Dkfkrtk ";>:3>,

  pku`/`hp`lfoks/ci/l` h%eklm4fheltrkkoYpku`Nykbii/ai/l`/ thmhpio4 ">:;, 83:80

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  3/61

  Jumhtlo KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :

  Ehou H`lsl Lol

  GIFXQ

  ^riglm ^hmkykoko ^hrtuejubko@ko ^hrfhejkocko Kokf Xslk@lol

  Duemkb kokf Lo`iohslk uslk >%7 tkbuo pk`ktkbuo :>>2 `lphrflrkfko ;1 `krl titkm pho`u`uf-ktku eho`hfktl 1> dutk irkoc/ Qhakrk kjsimut duemkb lol skockt jhskr- `ko ehehrmufko prishstuejub fhejkoc shakrk iptlekm eumkl `krlphocksubko `kmke ruekb ekupuo ehmkmulphmkykoko clzl- fhshbktko- pho`l`lfko-phocksubko- `ko phrmlo`uocko/ shshirkoc`kmke fhbl`upko/

  ^hokoccumkocko Clzl Juruf JkclKokf Xlsk @lol `hocko^ho`hfktko ^ho`l`lfko JhrjkslsFhshbktko

  Euoaumoyk clzl juruf pk`k lo`lvl`u jkyl `kokokf `kpkt thrdk`l shdkf jkyl `kmke fko`uocko"ghtus,/ Fio`lsl lol `kpkt thrdk`l dlfk ksupkocmuaish)zkt cumk ykoc ehodk`l suejhr hohrclutkek dkolo"ekdir hohrcy sujstrkth ig tbh ghtus,tkf thrphoubl/ Cmuaish flrkoyk jhrphrko shjkcklsuejhr jkbko jkfkr ktku hohrcl utkek uotufsheuk shm tujub/

  @krl Zh`kfsl //////////////////////////////////////////// ; Ehou H`lsl Lol///////////////////////////////////////// :

  GIFXQ ^rig/`r/B/ Gksml Dkmkm- ^b/@- Qp/CF

  ^riglm ^hmkykoko ^hrtuejubko @ko^hrfhejkocko Kokf Xslk @lol //////////// 1

  @rs/ Kabek` Ourlh Jklbkqlh- E/^`/^hokoccumkocko Clzl Juruf Jkcl Kokf Xslk @lol `hocko ^ho`hfktko ^ho`l`lfko Jhrjksls Fhshbktko ////////// ;;

  ZHCXMKQL Jk`ko Qtko`kr`lsksl Oksliokm "JQO,

  Qtko`kr Oksliokm Lo`iohslk "QOL,Ekloko Kokf `ko Qkrkok^rkskrkok Qhfimkb///////////////////////////////// :1

  Lr/ Ehmmy Mktlgkb- EQ@r/ Lr/ Bhrlho ^uspltkwktl- E/Qa/^hochokmko ^ho`l`lfko Kokf Xslk @lol @kmke Fhmukrck ykoc JhrwkwkskoCho`hr //////////////////////////////////////////////////////:3

  SKSKQKO @lkok Eutlkb- E/Ql

  Ei`hm ^hejhmkdkrko Pkeko ^ho`l`lfkoKm [urko Ehoudu Eksykrkfkt ykocJhrfkrkfthr Jhrjksls ^krtlslpkslEksykrkfkt ////////////////////////////////////////////// 1>

  F L K P

  Jkejkoc Ju`l QhtlkwkoXpkyk ^hochejkocko Frhktlvltks`ko Fhekepuko ItkfQhdkf Xslk @lol//////////////////////////////////////// 00

  ^rig/ @r/ Q/A/ Xtkel Euoko`kr ^hrkoko Irkoc Puk`kmke Ehochejkocfko Jkfkt `koFrhktlvltks Kokf ///////////////////////////////////// 0>< 1

  GIFXQ

  ^rig/`r/B/ Gksml Dkmkm- ^b/@- Qp/CF;

  Duemkb kokf Lo`iohslk uslk >%7tkbuo pk`k tkbuo :>>2 `lphrflrkfko ;1`krl titkm pho`u`uf- ktku eho`hfktl 1> dutk irkoc/ Qhakrk kjsimut duemkb lol

  skockt jhskr- `ko ehehrmufko prishstuejub fhejkoc shakrk iptlekm eumkl `krlphocksubko `kmke ruekb ekupuo ehmkmulphmkykoko clzl- fhshbktko- pho`l`lfko-phocksubko- `ko phrmlo`uocko/ ^hmkykokojkcl kokf uslk `lol shakrk bimlstlf ykocehmlputl phmkykoko clzl- fhshbktko- pho`l`lfkophocksubko `ko phrmlo`uocko ehepkfkophmkykoko phrtuejubko `ko phrfhejkockokokf uslk `lol "^^%KX@,/ ^hehoubko shmuebfhjutubko kokf uslk `lol imhb phmkykoko%phmkykoko thrshjut shakrk shrhotkf

  `lthfkofko imhb Eyhrs ";

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  5/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 0

  GIFXQ

  ^hmkykoko%phmkykoko thrshjut `ljlok imhb@hpkrtheho ^ho`l`lfko Oksliokm `ko@hpkrtheho Kckek/

  ^h`ieko Xeue ^hochejkocko KokfXslk @lol Bimlstlf Lothcrktlg "Jkpphoks- :>>2,-ehoyhjutfkojkbwk Fhmiepif Jhreklo "FJ,k`kmkb jhotuf phmkykoko sislkm ykocehejhrlfko stleumksl phrfhejkocko thrutkekfhekepuko sislkmlsksl `ko fieuolfksl- cuokehekau `kyk kshrtlg kokf/ FJ ehepkfkomhejkck phmkykoko phocksubko `kophrmlo`uocko kokf phocckotl sislkmlsksl guocslirkoc tuk ykoc slgktoyk shehotkrk- fkrhokguocsl sislkmlsksl ykoc phrtkek `ko utkekk`kmkb pk`k irkoc tuk/ Qhmklo phmkykokomkocsuoc uotuf kokf- FJ duck `kpktehoyh`lkfko ktku ehegkslmltksl phmkykokouotuf irkoc tuk jhepk jlejlocko fiosumtkslthotkoc phocksubko `ko phrmlo`uocko kokf"cii` pkrhotloc sflmm, shrtk pricrke%pricrkeJFJ/

  Pkeko ^holtlpko Kokf k`kmkb Mhejkckphmkykoko phocksubko `ko phrmlo`uocko kokfphocckotl shehotkrk ykoc ehockejlmtkoccuoc dkwkj shakrk muks thrbk`kpphocksubko `ko phrmlo`uocko kokf uslk `lolshehotkrk lju)fhmukrckoyk tl`kf `kpktehmkfufko guocsl thrshjut pk`k skkt ltu/Qhmklo phmkykoko pifif- P^K duck `kmkepislsl uotuf ehoyh`lkfko ktku ehegkslmltkslkckr ksphf%ksphf fhshbktko `ko clzl shrtkpho`l`lfko kokf ksuboyk thrphoubl/ @hocko`helflko- dhols phmkykoko `l P^K k`kmkbskockt fieprhbhoslg ehoakfup phmkykokomkocsuoc uotuf kokf ykoc `lmkfufko imhb P^Kltu sho`lrl- `ko phmkykoko ykoc slgktoyk shtkrk`hocko mhejkck phoyhmhocckrk phmkykokofiosumtksl)k`vifksl uotuf lju)fhmukrck/

  Pkeko Fkokf%Fkokf "PF, k`kmkb skmkbsktu jhotuf sktuko pho`l`lfko kokf uslk `lolpk`k dkmur pho`l`lfko girekm ykocehoyhmhocckrkfko pricrke pho`l`lfko jkclkokf uslk 0 "hepkt, skepkl `hocko 7 "hoke,

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  6/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 8

  GIFXQ

  tkbuo/ ^k`k `kskeyk pricrke pho`l`lfko `lZku`bktum Ktbgkm "ZK,)Justbkoum Ktbgkm "JK,skek `hocko ykoc `l%shmhocckrkfko `l PkekoFkokf%fkokf `hocko tkejkbko euktkophokokeko olmkl%olmkl kckek/ ^k`k tkbkp lol`lmhtkffko `kskr%`kskr phrfhejkocko kfbmkfeumlk ehmkmul olmkl [ur#kol `ko `lmkfufko

  phejhfkmko fhslkpko eheksufl Ek`rkskbLjtl`klykb/

  Dhols ^^%KX@ ykoc mklo k`kmkb ^ricrkeJlok Fhmukrck Jkmltk "JFJ, ykoc `lmkfskokfkouotuf ehmhocfkpl pricrke ykoc jhrfkltko`hocko eutu suejhr `kyk ekouslk `ko uotufeho`ufuoc pricrke thrpk`u FhmukrckJhrhoakok ykoc ehephrahpkt OFFJQ"Oirekm Fhmukrck Fhalm- Jkbkclk- `ko/Qhdkbthrk,- threksuf upkyk ykoc jhrfkltko`hocko phejhr`kykko phrhepuko kckr ehodk`l irkoc tuk ktku lju ykoc ekepuehocksub `ko ehejlok tuejub fhejkockokf `hocko jklf/ ^k`k kwkmoykphejhotufko ykltu tkbuo ;>> ykltu ehodk`l:01-82; fhmiepif okeuo fheu`lko thrdk`lphouruoko `ko aktktko jumko @hshejhr :>>7ehoyhjutfko duemkb JFJ tlocckm ;>:/0/

  ^kotl Qislkm Kokf Jkmltk k`kmkb mhejkckphmkykoko phocksubko `ko phrmlo`uocko

  phocckotl shehotkrk jkcl jkmltk ykoc`lphrslkpfko uotuf `lk`ipsl- ykltu jkmltk ykoc`lthmkotkrfko ktku fkrhok shjkj mklo tl`kf`kpkt `lksub imhb irkoc tuk)fhmukrckoyk/Fkrhok fhfbususko guocsl Mhejkck el- ekfk`lphrmufko phouodufko imhb ^hehrlotkb aq@hpsis- fhpk`k Mhejkck ^hoyhmhocckrk^hocksubko lol/ @l skeploc phmkykoko uotufehehoubl fhjutubko kokf thrbk`kp phrk%wktko- phehmlbkrkko- phodkckko- jlejlocko-phejlokko `ko pho`l`lfko- phehoubkofhjutubko kokf thrbk`kp phrmlo`uocko duck

  skockt photloc/ Ehoclockt k`ipsl k`kmkbkmthektlg thrkfblr `krl upkyk fhshdkbthrkkokokf- ekfk Mhejkck lol duck phrmu ehmkfufko

  phmkykoko phrslkpko k`kptksl akmio irkoc tukkocfkt `hocko akmio kokf kocfkt/

  ^QKK k`kmkb Mhejkck phock%subko `kophrmlo`uocko kokf ykoc ehmkfufko tkoccuoc dkwkj phocksubko `ko phrmlo`uocko kokf-fkrhok irkoctuk)fhmukrck tl`kf `kpkt

  ehmkfufko tkoccuocdkwkjoyk/ Jkcl ^QKKykoc ehocksub kokf uslk `lol- phocksubko`ko phrmlo`uocko shsukl uslk kokf bkes`lmkfufko/ Mhejkck duck bkrus ehephr%bktlfko ksphf fhjutubko hshoslkm kokfmklooyk- ykltu fhshbktko `ko clzl shrtkpho`l`lfko ehmkmul eh`lk Fhmiepif Jhreklo`ko PF)ZK)JK/ Jkbfko ^QKK ehelmlfl pithosljhskr uotuf ehmkfufko lolslktlg fhthrpk`ukophmkykoko phochejkocko kokf uslk `lol/

  Fhjhrk`kko ^isyko`u `l`kskrfko pk`k

  fhjutubko eksykrkfkt pk`k kfshs phmkykokofhshbktko `kskr thetkek jkcl kokf uslk `lol`ko lju/ Qhsukl `hocko tuduko pho`lrlko^isyko`u- skskrko utkek ^isyko`u k`kmkbjkyl- kokf jkmltk- lju bkelm- lju ehmkblrfko- ljuolgks `ko lju ehoyusul- shrtk pkskocko uslksujur/ Fhclktko utkek ykoc `lmkfufko `l^isyko`u k`kmkb phmkykoko fhshbktko lju`ko kokf "FLK,- Fhmukrck Jhrhoakok-leuolsksl- phmkykoko clzl- `ko phoahckbkoshrtk phokoccumkocko `lkrh/ ^hmkykoko ykoc`lshmhocckrkfko uotuf jkmltk ehoakfuppholejkocko jhrkt jk`ko `ko phohotukostktus phrtuejubko/ Kpkjlmk k`k thokckfhshbktko ^usfhseks- `lmkfufko pumkphehrlfskko fhshbktko- leuolsksl `ko `hthfsl`lol tuejub fhejkoc- `ko jlmk `ltheufkofhmkloko `kpkt `lruduf fh ^usfhseks/^isyko`u shakrk thfols eh`ls `ljlok imhb^usfhseks/

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  7/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 7

  GIFXQ

  Jhr`kskrfko `ktk ^ithosl @hsk :>>2-shjkoykf 3>->07 `krl 38-0;> `hsk su`kbehepuoykl ^isyko`u `hocko duemkb :82/103^isyko`u ykoc eho%dkocfku kokf >%8 tkbuo/Duemkb ykoc jhskr lol-okepkfoyk jhmue `lcuok%fko shekfslekm euocflo/

  @krl bkslm Zlsht Fhshbktko@kskr "Zlsfhs`ks :>>3,-`lfhtkbul jkbwk 08-0 kokfjkmltk ykoc `ktkoc fh^isyko`u ehmkfufkophekotkuko jhrkt jk`ko ? 0fkml `kmke 7 jumko thrkfblr ykoc jhrkrtl ehekogkktfkoshakrk phoub phmkykoko clzl`ko fhshbktko `l ^isyko`u"Ckejkr 0/;,/ Akfupko loljhrvkrlksl `krl ykoc thrho`kb

  `l Quekthrk Xtkrk ":;-0, `ko ykoc thrtloccl `l@L/ \icykfkrtk "32-8,/ @lskeploc ltu :< `krl

  kokf jkmltk eh%ekogkktfko phmkykoko^isyko`u bkoyk ; %1 fkml `kmke 7 jumkothrkfblr- shblocck ekogkkt ekfslekmphmkykoko ^isyko`u tl`kf `lphrimhb/ Okeuo`helflko- theocfkp pumk jkbwk ^isyko`uehodk`l plmlbko jkcl 32-1 lju uotuf ehekotkuphrtuejubko kokfoyk "ckejkr 0/;,/

  Zlsfhs`ks :>>3 duck ehocuocfkpfko jkbwk07-: kokf uslk ;:%:1 jumko ykoc eho`kpktfkoleuolsksl mhocfkp/ Imhb fkrhok ltu k`kfhaho`heocko akfupko ^isyko`u aufup

  tloccl pk`k fhmiepif kokf uslk >%:1 jumko-ykltu fhtlfk ehrhfk ehejutubfko leuolsksl/Qhthmkb ltu pkrtlslpksl kokf fh ^isyko`uehouruo shlrloc `hocko jhrtkejkboyk uslk/

  Leuolsksl pk`k kokf skocktphotloc `lmkfufko uotufeholocfktfko fhfhjkmko kokfthrbk`kp phoykflt/ Imhb fkrhokltu akfupko leuolsksl pk`kkokf uslk `lol ehodk`l photlocshjkckl skmkb sktu lo`lfktir thotkoc jklf jurufoyk pimkksub kokf Lo`iohslk/ Zlsfhs`kstkbuo :>>3 ehmkpirfko jkbwkakfupko kokf ;:%:1 jumko ykoceho`kpkt leuolsksl `kskr mhocfkp k`kmkb shjkckl jhrlfut4`lphrfitkko 80 `ko `lphr`hskkomhjlb rho`kb ykltu 0;-1/ Pl`kfk`k phrjh`kko ykoc slcolglfko

  kotkrk kokf mkfl%mkfl `hocko kokfphrhepuko/ Akfupko leuolsksl pk`kfhmukrck `hocko pho`l`lfko mhjlbtloccldkub mhjlb jhskr "7>-0,`ljko`locfko `hocko fhpkmk fhmukrckpho`l`lfko ykoc mhjlb rho`kb "18-;,"Crkglf 0/;,/

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  8/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 3

  GIFXQ

  ^ho`l`lfko Kokf Xslk @lol "^KX@, dkmur girekm ehmkmul Pkeko Fkokf%Fkokf thmkb mkek`lmkfufko/ Eumkl tkbuo :>>; `lfhejkocfkopho`l`lfko kokf uslk `loldkmur oiogirekm`hocko skskrko kokf uslk 1%0 tkbuo/

  nQhdkf tkbuo :>>0 Qushoks su`kb`lcuokfko uotuf ehekotku pricrke

  ^KX@ `lkotkrkoyk `hocko ehokoykfkokpkfkb kokf ehoclfutl pricrke prk%shfimkb ykltu mhejkck ykoc ehejhrlmkykoko ^KX@ ktku shdhols- threksufPkeko Fkokf%Fkokf "PF, `ko Zku`bktum Ktbgkm "ZK, ykoc `lpheotuffko jkcl kokfuslk 8%7 tkbuo/ ^hrtkoykko `kmkephocuepumko `ktk Qushoks jhmueeheksuffko pho`l`lfko kokf uslk `lolehmkmul Pkeko ^ho`l`lfko Kmqurko "P^[,/Bkslm Qushoks `kpkt `lmlbkt pk`k "Crkglf0/:,/

  @krl theuko Qushoks :>>0%:>>3-`lfhtkbul jkbwk akfupko mkykoko kokf uslk`lol `l phrfitkko- jklf uotuf mkfl%mkfl `kophrhepuko- eholocfkt shakrk slcolglfko uotufkokf ueur 0- 8- `ko 7 tkbuo- `hockopholocfktko thrjhskr pk`k kokf ueur 8 tkbuo"crkglf 0/:,/ @ktk Qushoks ehouoduffko

  jkbwk tl`kf k`k phrjh`kko akfupko ^KX@kotkrk kokf mkfl%mkfl `ko kokf phrhepuko

  "cho`hrpkrltks skek `hocko ;,/ Qh`kocfko `lphr`hskko- akfupko ^KX@ dkub mhjlb fhalm-bkeplr shpkrib `krl akfupko `l phrfitkko/

  Skmkupuo `helflko tl`kf k`k phrjh`kkoakfupko kotkrk kokf mkfl%mkfl `hocko kokfphrhepuko `l phr`hskko "Crkglf 0/1,/

  ^i`hs tkbuo :>>2 ^i`hs ehocuepumfko`ktk thotkoc fhjhrk`kko sktu ktku mhjlbphmkykoko pho`l`lfko kokf uslk `lol jklfgirekm ekupuo oio%girekm/ Duemkb `hsk ykocehmkfufko phmkykoko kokf uslk `lol thrsh`lk

  `l :>/:3; `hsk `krl titkm 38/0;> `hsk `lshmueb Lo`iohslk/ @lstrljusl `hsk ykocehepuoykl mkykoko kokf uslk `lol `lshtlkp fkjupktho- shphrtl Crkglf 0/0-skockt jhrvkrlksl/ K`k/ 0 fkjupktho)fitkykoc shmueb `hsk k`k mkykoko- kfko

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  9/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 2

  GIFXQ

  thtkpl ekslb k`k ;>3 fkjupktho)fitk `hocko=;> titkm `hsk ehepuoykl mkykoko kokf uslk`lol/

  Qhjkcklekok `lutkrkfko shjhmue lol-fhjhrk`kko pricrke ^^%KX@ `ltudufko uotufehejhrlfko mkykoko clzl- fhshbktko-

  pho`l`lfko- phocksubko `ko phrmlo`uockopk`k kokf uslk `lol threksuf lju- fhmukrck `koeksykrkfkt muks/ ^hmkykoko `l jl`koc clzl `kofhshbktko- shakrk oksliokm su`kb `lmkfskok%fko bkeplr ehrktk shdkf tkbuo ;%ko/ Pl`kfjlsk `lpuocflrl- fho`kmk `kmke phmkfskokkophmkykoko thrshjut pkstl skockt jkoykf `kojhrvkrlksl- eumkl `krl fhthrsh`lko thokck jklf duemkb ekupuo fukmltks- skepkl pk`kfhslkpko eksykrkfkt sho`lrl uotuf ehohrlekmkykoko thrshjut/

  Ehephrbktlfko jhskrko ekskmkb ykocekslb tloccl- phrmu `lhvkmuksl shjhrkpk jhskr phockeb fhthrsh`lkko thokck fhshbktkothrbk`kp phrjklfko clzl eksykrkfkt/ Bkslmfkdlko Zlsfhs`ks :>>3 `ko ^ithosl @hsk :>>2-ehouoduffko photlocoyk phrkoko jl`ko ykocehejhrlfko phmkykoko `l `hsk thrbk`kpekskmkb clzl fbususoyk stuotloc/

  Bkm ykoc ehodk`l phrtkoykko phehckocfhjldkfko `ko eksykrkfkt skkt lol k`kmkbkpkfkb fhk`kko clzl kokf uslk `lol k`k

  bujuockooyk `hocko fhthrsh`lkko thokckfhshbktko thrutkek jl`ko `lfkltfko `hockophotlocoyk phrkwktko fhbkelmko jkcl pithosliptlekm phrtuejubko `ko phrfhejkocko kokfshdkf dkolo- mkblr skepkl uslk `lol/ Crkglf 0/8ehouoduffko bujuocko kotkrk prhvkmhoslkokf pho`hf "stuoth`, `hocko fhjhrk`kkojl`ko `l sheuk `hsk ehourut fkjupktho)fitk/

  Crkglf 0/8 lol ehouoduffko fhjhrk`kkojl`ko ehejhrlfko fiotrljusl pisltlg jkclphouruoko prhvkmhosl kokf pho`hf/ Dlfk`ltlodku mhjlb mkodut- bkm lol thrfklt `hockophrjklfko clzl `ko fhshbktko shwkftu dkoloekslb `kmke fko`uocko- fkrhok phohotukopithosl tloccl shirkoc kokf `lkwkml fhtlfkdkolo

  `kmke fko`uocko `ko thes jhrmkodut skepkluslk `uk tkbuo/ @l mlbkt `krl guocsl jl`ko ykltuehejhrlfko mkykoko jkcl lju bkelm shtl`kfoyk`kmke 8 P ykltu ehocufur Phosl `krkb- Plocclguo`us- Plejkoc jhrkt jk`ko- ehejhrlfkoPkjmht tkejkb `krkb `ko ehejhrlfkoleuolsksl Phtkous ekfk fhjhrk`kko jl`ko `l`hsk eheuocflofko lju bkelm ehrkwktfhshbktko `ko ehehoubl fh%jutubko clzlshblocck kokf ykoc `lmkblrfko shbkt `koehepuoykl jhrkt jk`ko ykoc oirekm "`l ktks:/8>> ce,/

  Ehsflpuo jhmue k`k phohmltlko ykocshakrk sphslglf ehocfkltfko kotkrk kokfpho`hf `hocko fhahr`ksko thtkpl fkrhok

  pktiglslimicl thrdk`loyk kokf pho`hf `leumkl`krl fhfurkocko clzl pk`k dkolo- ekfk pkodkocjk`ko kokf mkblr `kpkt ehodk`l lo`lfktir prifslthrbk`kp jhrkt mkblr shirkoc kokf/

  Fhtlfk `lbujuocfko kotkrk fh%jhrk`kko^isyko`u `hocko prhvkmhosl kokf pho`hf-theyktk fhjhrk`kko ^isyko`u jhrbujuockopisltlg mhekb `hocko phoueoko prhvkmhoslkokf pho`hf/ "Crkglf 0/7,/ @krl bkslm Zlsfhs`ks`ko ^i`hs thrshjut thrmlbkt dhmks jkbwkfhjhrk`kko ^isyko`u `l sheuk `hsk `l `kmke

  fkjupktho)fitk `l Lo`iohslk ehepuoyklbujuocko ykoc skockt jhrvkrlksl `hockoprhvkmhosl kokf pho`hf/ Wkrlksl lol jhrflskr `krl prhvkmhosl kokf pho`hf shfltkr :> pk`k

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  10/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< > `hskoyk skepkl `hocko prhvkmhosl mhjlb`krl 7>/ Bkm el ehouoduffko tl`kf k`kdkelokojlmk ;>> `krl `hsk ehelmlfl ^isyko`u `l tlocfktfkjupktho)fitk kfko ehouruofko prhvkmhosl

  kokf pho`hf/ Fhokpk pk`k fkjupktho)fitkykoc `hskoyk ehelmlfl ;>> ^isyko`uprhvkmhosl kokf pho`hf ekslb tloccl9 K`kfheuocfloko lol `lshjkjfko imhb fukotltks`ko fukmltks phochmimk `ko fk`hr `ko ktkueutu phmkykoko ^isyko`u ykoc rho`kbfkrhok fhfurkocko skrkok `ko prkskrkokshrtk jlkyk iphrksliokm- ykoc tl`kfehegkslmltksl phrtuejubko `ko phrfhejkockokokf uslk `lol shakrk iptlekm/ Imhb fkrhok ltuphrmu `lmkfufko phohmltlko ykoc mhjlb muks `komhjlb `kmke thotkoc hghftlvltks `krl phmkykoko

  ^isyko`u `kmke ehouruofko prhvkmhosl kokfpho`hf/

  Fkjupktho)fitk ykoc ;>> `hskoykehelmlfl phmkykoko pho`l`lfko girekm `ko oio%girekm uotuf kokf uslk `lol jhrbujuocko pisltlg `hocko rho`kboyk prhvkmhosl kokf pho`hf `l"crkglf 0/3,/ "Zlsfhs`ks- :>>3 `ko ^i`hs:>>2,/

  Bujuocko ykoc mhekb kotkrk fhjhrk`kko

  ^isyko`u `l sheuk `hsk `l fkjupktho)fitk`hocko prhvkmhosl pho`hf thrfirhfsl ktkuehodk`l mhjlb fukt fhtlfk `l thepkt ykoc su`kbehelmlfl ^isyko`u k`k pumk phmkykoko

  pho`l`lfko girekm `ko oio%girekm uotuf kokfuslk `lol "Crkglf 0/2,/ Bkm lol ehoylrktfko k`kfirhmksl pisltlg kotkrk `ltkejkbfkooykphmkykoko pho`l`lfko girekm `ko oio%girekm

  kokf uslk `lol thrbk`kp `hsk ykoc su`kbehelmlfl ^isyko`u `hocko phoueokoprhvkmhosl kokf pho`hf/ @kpkt `lksueslfko`hocko fhjhrk`kko phmkykoko pho`l`lfkogirekm `ko oio%girekm kokf uslk `lol `l `hskykoc skek ekfk phmukoc kokf uotufeho`kpktfko phmkykoko ^^%KX@/ Okeuo- fltkbkes bktl%bktl `kmke ehejkak `ktk lol fkrhokjlsk skdk bujuocko kotkrk fhjhrk`kkophmkykoko pho`l`lfko girekm `ko oio%girekm

  kokf uslk `lol `hocko prhvkmhosl kokf pho`hfehrhgmhfslfko jlks phejhotufko pisphmkykoko lol ykoc `l`lrlfko thrutkek `l `hsk%`hsk ykoc su`kb ekdu- ykoc prhvkmhosl kokf

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  11/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;>

  GIFXQ

  pho`hfoyk rhmktlg mhjlb rho`kb/ Xotuf ltu`lphrmufko phohmltlko mhjlb mkodut cuokehephmkdkrl phockrub thepkt phmkykoko kokfuslk `lol `ko fiejloksl fhjhrk`kko thepktphmkykoko lol `ko ^isyko`u thrbk`kpphouruoko prhvkmhosl kokf pho`hf- thrutkek`hocko pho`hfktko phohmltlko miocltu`lokm/

  Pl`kf fkmkb photlocoyk uotuf eheumklphohmltlko `l Lo`iohslk ykoc ehocbujuocfkokotkrk fhahr`ksko kokf `hocko prhvkmhoslkokf pho`hf/

  Jhotuf%jhotuf phmkykoko phrtuejubko`ko phrfhejkocko kokf uslk `lol ykocthrsh`lk skepkl skkt lol ekslb thrshjkr `kmkejlokko shduemkb lostkosl ykoc jhrjh`k/^isyko`u shjkckl skmkb sktu phmkykoko ^^% KX@ k`kmkb phmkykoko ykoc thrjkoykf ykocthrsh`lk `l phr`hskko shjkcklekok `lmkpirfkoimhb ^ithosl @hsk :>>2/ Ehsflpuo jhmueekfslekm phoc%cuokkooyk- okeuo pisyko`u

  ehrupkfko plmlbko thrjkoykf jkcl lju ykocehelmlfl kokf uslk `lol uotuf ehekotkuphrtuejubko kokfoyk- `lskeploc uotufeho`kpktfko leeuolsksl mhocfkp/ QhmkodutoykQushoks :>>0%:>>3 duck ehmkpirfko jkbwkakfupko pho`l`lfko kokf uslk `lol ehsflpuojhmue ekfslekm- fhaho`heocko eholocfkt

  jklf `l phrfitkko ekupuo phr`hskko jklfuotuf mkfl%mkfl `ko phrhepuko/ Akfupkophmkykoko eholocfkt shakrk slcolglfko uotufkokf ueur 0-8- `ko 7 tkbuo- `hockopholocfktko thrjhskr pk`k kokf ueur 8 tkbuo/Qh`kocfko `l phr`hskko- akfupko ^KX@ dkubmhjlb fhalm ykltu bkeplr shpkrib `krl akfupko`l phrfitkko/ Akfupko thrshjut tl`kf thr`kpktphrjh`kko kotkrk kokf mkfl%mkfl `hocko kokfphrhepuko/ Phr grkcehotksloyk ^^%KX@ lolehodk`l skmkb sktu phoyhjkj jhmuethrwudu`oyk phochejkocko kokf uslk `lol

  ykoc bimlstlf%lothcrktlg/

  G i

  t i 4 @

  i f u e h o

  @ l t / ^ K X @

  Fhclktko phejhrlko Leeuolsksl pk`k kokf uslk `lol

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  12/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;;

  GIFXQ

  @rs/ KABEK@ OXZLH JKLBK[LH- E/^`;

  K/ MKPKZ JHMKFKOC

  ^ho`l`lfko jhrjksls fhshbktko ehru%pkfko upkyk uotuf ehehoubl skmkb sktu bkf`kskr rkfykt- ykltu bkf uotuf ehephrimhbphmkykoko fhshbktko shsukl `hocko XX@;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  13/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;:

  GIFXQ

  Xotuf ehehoubl bkf%bkf `kskr kokfthrshjut `lphrmufko upkyk%upkyk ykoc eh%oyhmurub ykoc ehmljktfko shftir phehrlotkb-`uolk uskbk)swkstk `ko eksykrkfkt/

  Ekskmkb ykoc `lbk`kpl `kmke phokoc%cumkocko clzl juruf 4

  k/

  @kok uotuf phokoccumkocko clzl jurufturuo tl`kf thpkt wkftuj/ Fhthrsh`lkko Ekfkoko ^ho%`keploc Klr

  Qusu Lju "E^%KQL, pkjrlfko thrjktksa/ Clzl juruf `lshjkjfko imhb eumtl gkftir

  shblocck phokoccumkockooyk ehehr%mufko fhthrmljktko mlotks shftir- okeuofhoyktkkooyk pricke ykoc k`k `leksloc%eksloc mlotks shftir jhmue thrfiir`loksl`hocko iptlekm

  `/ ^hrshpsl phoccuokko `kok dkefhseksuotuf phokccumkocko clzl juruf tl`kf

  shrkcke- k`k jhjhrkpk ^usfhseks ykocjlsk ehoccuokfko `kok Dkefhseksuotuf phokoccumkocko clzl juruf skepklgksh rhbkjlmltksl- tkpl duck ^usfhseksykoc tl`kf jlsk ehekogkktfko `kokthrshjut/

  h/ @ktk clzl juruf ykoc `lflrle fh priplosljhmue thpkt wkftu

  ^hehakbko ekskmkb `kmke phokoc%cumkockoclzl juruf 4;, ^hokoccumkocko clzl juruf `l%bkrkpfko

  `kpkt ehekogkktfko jhrjkckl suejhr `kyk ykoc thrsh`lk jklf `l ^usfhseksekupuo Fkj/ Fitk

  :, ^hoyumubko Fk`krzl `lmkfskokfko shakrkjhrfhslokejuocko- sh%blocck akfupko KQL hfsmfuslg eholocfkt `ko Ekfkoko^ho%`keploc KQL mifkm `kpkt `lfhe%jkocfko

  1, Eholocfktfko phrko eksloc%ekslocshftir `kmke shtlkp fhclktko ykoc`lmkfskokfko imhb @loks Fhshbktko jklfjhrupk sislkmlsksl ekupuo fiir`loksl

  J/ ^HEJKBKQKO

  L/ JHJHZK^K GKFPIZ ^HO\HJKJPHZDK@LO\K CLTL JXZXF

  ;/ Gkftir Hfioiel

  ^riplosl Ousk Phocckrk Jkrkt thr`lrl `krl`uk pumku jhskr- ykltu pumku Miejif `kopumku Quejkwk ykoc ehelmlfl : jkclkowlmkykb ykoc jhrjh`k/ Jkclko utkrk `lfhokmshjkckl `khrkb phcuouocko `ko cuouocjhrkpl ykoc ehelmlfl suejhr ektk klr thtkp-shpkodkoc tkbuo sh`kocfko jkclko shmktkothr`lrl `krl `krktko tk`kb budko- `lekok pk`keusle budko `kpkt `ltkokel `hocko jhrjkckl dhols tkokeko phrtkolko- okeuo pk`k euslefhekrku- tkokboyk ehodk`l phakb `ko tl`kf`kpkt `ltkokel fkrhok tl`kf ehelmlfl suejhr

  ektk klr ykoc thtkp shjkckl suejhr klr phrtkolko/

  Qkykoc shfkml wlmkykb `krktko ykoc tk`kbbudko lol `ljkclko shmktko dkub mhjlb muks`ljko`locfko `hocko wlmkykb ykoc sujur `ljkclko utkrk/ Gkftir hfioiel shjkckl skmkbsktu phoyhjkj `khrkb lol shpkodkoc zkekoehockmkel fhfurkocko pkocko ykoc shrlocfkml`lshjut `hocko fkotioc fhelsfloko `ko dlfkplbkf%plbkf thrfklt tl`kf lfut jhrpkrtlslpksl`kmke phejhr`kykko fhmukrck- phouotkskofhelsfloko lol kfko ehockfljktfko tlejumoykphrlstlwk clzl juruf jhrfhpkodkocko pk`kkokf%kokf uslk `lol/

  Dlfk `lthocif sh`lflt mhjlb eho`kmke-ekfk fhfurkocko pkocko pk`k suktueksykrkfkt jhr`kepkf pkmloc eheprlbktlofkopk`k lju `ko jkyl/ ^hrmu `lckrlsjkwkbl tumlskoFusue ^/Qbkb- shirkoc ^righsir Ijsthtlas 'Cyohaimicy ";

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  14/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;1

  GIFXQ

  ehelmlfl olmkl clzl shrtk prithftlg fbusus- tkf `kpktm ehocckotlfko shmuruboyk/ Mhjlb%mhjlbkpkjlmk lju%lju lol sho`lrl thrus%ehohrusehockmkel fhfurkocko clzl shakrk friols-`ltkejkb `hocko jhjko phfhrdkko ykoc jhrkt shrtk fhbkelmko jhrumkoc/ Ekfkoko tkejkbkojkcl lju%lju bkelm `ko ehoyusul skepkl jktks

  thrthotu `kpkt ehocurkocl hghf%hghf ohcktlg lol-jklf thrbk`kp lju ekupuo kokfoyk/

  :/ Gkftir ^ho`l`lfko

  ^ho`l`lfko ykoc jhrjksls fhshbktkoshmkmu ehoclocktfko fltk sheuk jkbwk uslkkokf jkmltk ehrupkfko eksk fhhekskoshfkmlcus eksk frltls `kmke tkbkpkofhbl`upko ekouslk ykoc kfko ehohotufkophrfhejkocko kokf shmkodutoyk/ Eksk jkmltklol ehrupkfko eksk ykoc thpkt uotuf

  ehmhtkffko `kskr%`kskr phoche%jkockofhekepuko glslf- jkbksk- sislkm heisliokm-fioshp `lrl- shol- eirkm- `ko olmkl kckek/Xpkyk phochejkocko shmurub pithosl kokfjkmltk `leumkl kckr phrtuejubko `kophrfhejkockooyk thrakpkl shakrk iptlekm/ Bkmlol shsukl `hocko bkf kokf- shjkcklekok`lktur `kmke Xo`koc%Xo`koc oi/ :1 tkbuo:>>: thotkoc phrmlo`uockok kokf ykocehoyktkfko jkbwk4 shtlkp kokf jhrbkf uotufbl`up- tuejub jhrfhejkoc `ko jhrpkrtlslpkslshakrk wkdkr shsukl `hocko bkrfkt `koekrtkjkt fhekouslkko- shrtk eho`kpktphrmlo`uocko `krl fhfhrksko `ko `lsfrleloksl/Qhbujuocko `hocko ltu shtlkp kokf jhrbkfehephrimhb pho`l`lfko `kmke rkocfkehoche%jkocfko prljk`loyk `ko tlocfktfhahr`kskooyk shsukl `hocko elokt `kojkfktoyk/

  K`k 1 Mlocfuocko ^ho`l`lfko

  k/ Mlocfuocko ^ho`l`lfko Fhmukrck^hmkfskokkooyk thrdk`l shakrk logirekm

  fkrhok shakrk tl`kf mkocsuoc kokfehephrimhb phockmkeko shakrk sk`kr

  ekupuo tl`kf sk`kr `ko bkm lol kfkojhrmkocsuoc shueur bl`up/ Irkoc tukjhrphrko uotuf ehmktlb `ko ehockdkrfkokokfoyk uotuf `kpkt jhrjlakrk `ko jhrdkmkoehmktlb jhrjkckl fhthrkeplmko shphrtlehocurus `lrl sho`lrl ehochokm olmkl%olmkl ykocjhrmkfu `ko ehohcokm jhrjkckl ijyhf ykoc

  `ltheukl `l mlocfuocko thr`hfktoyk/ Jkslspho`l`lfko `kmke mlocfuocko fhmukrck ltueho`kskrl shakrk guo`kehotkm shshirkockokf bl`up oirekm `kmke phockturko ekfkokoykoc jhrclzl `ko pimk bl`up ykoc shbkt"Jummhtlo ^K@X- @hshejhr :>>1 bkm/ 8:,

  ^hocksubko Kokf Xslk @lol `kmkefhmukrck ykoc `lprkfthffko imhb lju- kykb-ohohf- jljl `ko mklo%mklo `kmke ehejhrlfkoekfkoko)eloueko- pheh%mlbkrkko fhshbktko`ko phejhrlko stleumko ltu `ljutubfko fkslbskykoc- fhtumusko `ko fhskjkrko/ Qhblocck

  ehejhrlfko fheuocfloko shakrk iptlekmtuejub%fhejkoc kokf ehodk`l shbkt dksekol%ribkol `ko kokf eholfektl `uolk jhreklo`hocko phoub fhahrlkko/

  j/ Mlocfuocko Eksykrkfkt@kmke eksykrkfkt kokf jhrckum `hocko

  irkoc mklo shblocck shakrk mkocsuoc ekupuotl`kf mkocsuoc kfko skmloc ehephockrublpk`k phejhotufko fhprljk`lko kokf/Mlocfuocko eksykrkfkt shakrk fumturkmehejhrlfko rkocskocko ykoc eheuocflofkothr%dk`loyk phrujkbko ykoc ehehrmufkok`koyk phoyhsuklko%phoyhsuklko kckr thrdk`lfhshlejkocko kotkrk ksphf fhbl`upko ykocjhrmkocsuoc shakrk kmkel `ko jhr%fhslokejuocko/ Xotuf ltu phrmu k`koykmkykoko pho`l`lfko ykoc ehephrslkpfko kokfjkmltk shblocck ehrhfk bl`up ykoc mhjlbjhrfukmltks "Jummhtlo ^K@X- @hshejhr :>>1bkm/ :7,/

  a/ Mlocfuocko QhfimkbMlocfuocko shfimkb ehrupkfko

  mlocfuocko girekm ykokc `lmkfskokfko pk`ksuktu mhejkck thrthotu ykoc thmkb thrstruftur `ko ehepuoykl pricrke ykoc jkfu/ Jhrjkckl

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  15/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;0

  GIFXQ

  jhotuf mkykoko pho`l`lfko jkcl kokf jkmltkjkoykf `ltheufko shfltkr jklf ykoc jhrslgktlogirekm ekupuo ykoc girekm elskmoyk PkekoFkokf%Fkokf- Pkeko ^holtlpko Kokf-Fhmiepif Jhreklo- Zbiu`ktum Ktgkm `koshjkckloyk/

  1/ Gkftir Fhshbktko

  Fhshbktko ykoc jhrjksls pho%`l`lfkoshmkmu ehoclo`lfkslfko jkbwk Fltk ehe%jutubfko mhjlb `krl 02 ekake clzl shtlkp bkrl`ko zkt clzl%clzl ltu fltk phrimhb `krl ekfkoko/Okeuo tl`kf k`k sktu ekake ekfkoko ykoc`kpkt ehehoubl zkt thrshjut fhaukml KQL ykoc`kpkt ehoyupmkl shmurub fhjutubko jkylskepkl jhrueur 7 jumko/ K`k sktu ekfkokoykoc ehocko`uoc zkt%zkt clzl mklo `ko clzl%clzl

  ltu phrmu shlejkoc `kmke phochrtlko prkftlsk`kmkb jkbwk zkt%zkt clzl ykoc `ljutubfkobk`lr `kmke ehou ekfkoko ktku `hockok fktkmklo fltk jhrphrlmkfu ekfko shbkt `hockoekfkoko jhrkcke shtlkp bkrl shekflo jkoykfrkcke ekake ekfkoko ykoc fltk shokoclekflo jkmf `ko jk`ko fltk shekflo shbkt/Qhthmkb jkyl jhrueur 7 jumko `lk ehehrmufkoekfkoko tkejkbko fkrhok KQL skdk su`kbtl`kf ehoaufupl mkcl/ Ekfkoko tkejkbko ykoc`ljhrlfko fhpk`k jkyl ehepuoykl `uk guocslutkek ";, ehehoubl tkejkbko zkt%zkt clzluotuf tuojub jhrfhejkoc ":, ehejhotuffhjlksko ekfko uotuf `lfheu`lko bkrl"Jummhtlo ^K@X- @hshejhr :>>1 bkm/ 8:,/

  Fhmhodkr kmkt phrksk jhrfhejkoc skocktphskt pk`k uslk j%;: jumko- shblocckekfkoko ykoc `ljhrlfko pk`k eksk ltuehohotufko fhjlkskko ekfko `lfheu`lkobkrl/ ^hrmu k`koyk phoyumubko clzl thrbk`kplju%lju jklf `kmke phelmlbko jkbko ekfkokoykoc jlsk `ljhrlfko fhpk`k jkmltk ekupuoakrk%akrk phocimkbkooyk-ekfk bkm lol kfkoehejhrlfko `kepkf ykoc mhjlb pisltlg jkclfhshbktko kokf uslk `lol ehejhotuf fhmukrcksk`kr clzl- phehrlskko fhshbktko- phole%jkocko jhrkt jk`ko- phmktlbko tktk mkfskok

  clzl juruf- phejhrlko supmheho clzl `kophokockoko pksak phrkwktko/

  Bkm thrshjut kfko ehejhrlfko `kepkfykoc mhjlb pisltlg jkcl fhshbktko kokf ehrhfk/ Kpkjlmk mkocfkb lol tl`kf `lmkfufko- ekfkrhslfioyk kfko thrdk`l clzl juruf/

  Clzl juruf k`kmkb suktu lstlmkb thfols ykoc

  ueueoyk `lpkfkl imhb fkmkocko clzl-fhshbktko `ko fh`ifthrko/Clzl juruf k`kmkb jhotuf thrpkrkb `krl

  prishs thrdk`loyk fhfurkocko clzl ehokbuo/Clzl kokf jkmltk shbkt ktku furkoc clzl shakrksh`hrbkok `kpkt `lfhtkbul `hocko ehe%jko`locfko kotkrk jhrkt jk`ko ehourutueuroyk "`lslocfkt lo`hfs JJ)X, ktku jhrktjk`ko ehourut tloccl jk`kooyk "`lslocfktlo`hfs JJ)PJ,/ Kpkjlmk lo`hfs shsukl stko`kr kokf `lshjut clzl jklf/ Fkmku sh`lflt `ljkwkbstko`kr `lshjut clzl furkoc `ko kpkjlmk dkub

  `ljkwkb stko`kr `lfktkfko clzl juruf/ Clzljuruf `lshrtkl `hocko tko`k fmlols `lshjutekrkseus ktku fwkslirfbir/ Qhehotkrk ltu-phochrtlko `leksykrkfkt thotkoc Jusuocmkpkr k`kmkb tl`kf thpkt/ Qhjutko Jusuocmkpkr ykoc shjhokroyk k`kmkb fhk`kko ykocthrdk`l kfljkt fhfurkocko pkocko `kmke furuowkftu thrthotu pk`k sktu wlmkykb- shblocckehockfljktfko furkocoyk ksupko zkt clzlykoc `lphrmufko- ykoc pk`k kfblroykjhr`kepkf pk`k fio`lsl stktus clzl furkocktku juruf `ko fhk`kko lol thrdk`l pk`k sheukcimiocko ueur/ Pko`k%tko`k fmlols JusuocMkpkr pk`k ueueoyk skek `hocko tko`k%tko`k pk`k ekrkseus `ko fwkslirfbir/

  Kocfk stktus clzl furkoc jkmltk ehourutbkslm phekotkuko stktus clzl "^QC, ykoc`lfuepumfko shtlkp tkbuo imhb @loksFhshbktko ^riplosl OPJ ehockmkelphouruoko- pk`k tkbuo :>>8 thr`kpkt :>7- tkbuo :>>3 ehouruo ehodk`l :7-83(`ko tkbuo :>>2 ehouruo ehodk`l :;-7>(/

  1 gkftir photloc ykoc ehoyhjkjfkothrdk`loyk clzl juruf- fbususooyk `l OPJ- ykltukokf tl`kf aufup eho`kpkt ekfkoko jhrclzlshlejkoc- kokf tl`kf eho`kpkt ksupko clzl

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  16/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;8

  GIFXQ

  ykoc ehek`kl `ko kokf euocflo eho`hrltkphoykflt loghfsl/

  Jhrjkckl pricrke)fhclktko phokoccu%mkocko clzl juruf thmkb `lmkfufko imhbphehrlotkb jhrskek eksykrkfkt/ ^hokoc%cumkocko clzl juruf k`kmkb pricrke prlirltks`kmke eholocfktfko `hrkdkt fhshbktko

  eksykrkfkt l OPJ/Qhakrk ueue k`k 8 suj pricrke ykoc thmkb`lmkfufko `l OPJ 4;, ^hoahckbko ehmkmul phekotkuko

  phrtuejubko:, ^ho`ktkko `ko ^hoheuko Fksus Clzl

  Juruf "Aksh Glo`loc,1, ^hrkwktko "Pktkmfkskok, Clzl Juruf "Aksh

  Bim`loc,0, ^hejhrlko Ekfkoko Pkejkbko "^EP,8, ^hokockoko Gkftir Qislkm Hfioiel

  Jhfhrdskek @hocko Mlotks Qhftirkm

  ^ifif%pifif fhclktkooyk k`kmkb 4;, Zhvltkmlsksl pisyko`u:, Zhvltkmlksl pusfhseks1, Lothrvhosl clzl `ko fhshbktko0, ^rieisl sk`kr clzl "fk`krzl,8, ^hejhr`kykko fhmukrck7, K`vifksl `ko pho`keplocko3, Zhvltkmlsksl slsthe fhwkspk`kko pkocko

  `ko clzl "QF^C,

  ^HO\HJKJ EKQKMKB CLTL JXZXF

  LL/ FKQXQ KOKF XQLK @LOL @L ^ZIWLOQLOXQK PHOCCKZK JKZKP

  Euoaumoyk clzl juruf pk`k lo`lvl`u jkyl`ko kokf `kpkt thrdk`l shdkf jkyl `kmkefko`uocko "ghtus,/ Fio`lsl lol `kpkt thrdk`l dlfkksupko cmuaish)zkt cumk ykoc ehodk`l suejhr

  hohrcl utkek dkolo"ekdir hohrcy sujstrkth ig tbh ghtus, tkf thrphoubl/ Cmuaish flrkoykjhrphrko shjkckl suejhr jkbko jkfkr ktkuhohrcl utkek uotuf sheuk shm tujub/ Jkbfkocmuaish lol skockt hshoslkm uotuf shm `krkbehrkb "hrytbiayths,- systhe sykrkg pusk"ahotrkm ohrvius systhe,- clodkm- rhtlok ektk-`ko jhjhrkpk dkrlocko thrthotu/ Dlfk cmuaishtl`kf thrsh`lk `hocko aufup- shm%shm ykocskockt thrckotuoc fhpk`k cmuaish lol thpkfskjhrk`kptksl `hocko ehoccuokfko zkt fhtioh"fhtioh ji`lhs, shjkckl suejhr hohrcl

  kmthroktlg- Qhmklo `kepkf juruf phoccuokkofhtio ji`lhs- fhfurkocko cmuaish jhr`kepkfjuruf pk`k ehtkjimlseh tujub mhjlb muks ykockotkrk mklo jhrkfljkt euoaumoyk outrltliokmekrkseus/ Outrltliokm ekrkseus ehrupkfkofhk`kko clzl juruf hftrhe ykoc `lshrtkl chdkmkElols pk`k kokf `ko jkyl/ Okoay G/Jutth-^b/@/";

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  17/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;7

  GIFXQ

  @krl `hsfrlpsl thrshjut `kpkt `ltkocfkpjkbwk tlejumoyk clzl juruf jlsk thrdk`l fkrhokphrtkek- furkocoyk ksupko clzl jklf fkrhokgkatir fhelsfloko- ekupuo rho`kboyk ksupkofkrhok pko`hrltk sh`koc skflt ykoc ehoyh%jkjfko okgsu ekfko blmkoc ktku phoyhrkpkooutrlsloyk thrckoccu/ Fh`uk- fhblmkocko

  outrlhot fkrhok euotkb- `lkrh ktku syo`riekeklkjsirsl/ Fhtlck- fkrhok eholocfktoykfhjutubko hohrcl kfljkt loghfsl- trkuek-`heke- ohipmksek- ckoccuko pk`k systhe dkotuoc `ko phrokgksko "akr`lirhsplrktiry`lstrhss,/

  K`kpuo phrfhejkocko fhk`kko fksusclzl juruf pk`k Kokf Xslk @lol `l OuskPhocckrk Jkrkt thrthrk `krl tkbuo :>>8%:>>;

  Pkjhm ;4 Fksus Clzl Juruf ^k`k Kokf Xslk @lol `l OuskPhocckrk Jkrkt

  :>>8 :>>7 :>>3 :>>2 :>> :/028 ;/773 ;/:>3 :72

  Duemkb fueumktlg fksus ehejklf 1/ :/088 ;/1:2 27 ;/;1; 30; ;11

  Quejhr @ktk4 Mkpirko @loks Fhshbktko ^rivlosl OPJQ)@ Kprlm :>>>< ykoc jhrkrtl tkotkockouotuf ehephrahpkt phouo%tksko clzl jurufphrmu `ltlocfktfko/ Jkoykf uskbk phokoc%cumkocko thmkb `lmkfufk imhb sheuk plbkf/

  LLL/ ^HOKOCCXMKOCKO CLTL JXZXF^K@K KOKF XQLK @LOL @L ^ZIWLOQLOXQK PHOCCKZK JKZKP

  ;/ ^hmkykoko ^ho`l`lfko FhakfkpkoBl`up "Mlgh Qflmm,

  Quihtiei `kmke jufuoyk4 Ekskmkb sislkm`ko upkyk phehakbkooyk- ehocutlp pho`kpktCiutmht ";>

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  18/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;3

  GIFXQ

  Pblofloc ko` Mhkroloc Qflmm Logirektlio ko` aieeuolaktlios thaboimicy"LAP, mlthrkay Ls tbh kjlmlty ti ush- thaboimicy tikaaiepmlsb tblofloc ko` mhkroloc sflmms4

  Arltlakm Pblofloc ' ^rijmhe Qimvloc Qflmms Arhktlvlty ' Looivktlio Qflmms Aieeuolaktlio ' Logirektlio Qflmms Aimmkjirktlio Qflmms Aiothxtukm Mhkroloc Logirektlio ko` Eh`lk Mlthrkay

  Mlgh Qflmms)Fhakfkpko Bl`up Mhk`hrsblp Htblas Kaaiuotkjlmlty K`kptkjlmlty ^hrsiokm ^ri`uatlvlty

  ^hrsiokm Zhspiosljlmlty ^hipmh Qflmms Qhmg @lrhatlio Qialkm Zhspiosljlmlty

  Kpk ykoc shbkrusoyk `lmkfufko uotuf eholoc%fktfko :;st Ahotury Qflmms 9

  Giaus io :;st Ahotury iutaiehs gir hvhry stu`hot- hsphalkmmy tbish mlvloclo uo`hrshrvh` aieeuoltlhs

  Giaus io ^righssliokm @hvhmipehot Giaus io Ksshssehot

  Xotuf ehoahckb ktkupuo ehocktksljhrjkckl phoykflt ltu- irkoc tuk kokf uslk `lolphrmu fhthrkeplmko fhrdk ykoc pri`uftlg/

  Fhthrkeplmko bl`up ykoc pri`uftlg lolmkbshjkckl phmukoc uotuf phejhr`kykko/Ehourut Flhgghr ";

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  19/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;2

  GIFXQ

  1/ ^holocfktko Fukmltks Clzl Kokf^holocfktko stktus clzl kokf jimhb

  `lkocckp shjkckl skmkb sktu pheutus rkotklmlocfkrko shtko `kmke ehokoccumkocl ekskmkbclzl `l eksykrkfkt/ Qhakrk pipumhr uskbkthrshjut kfko jhrfhsko kckf ghoiehokmfkrhok phokockoko kokf clzl juruf `kpkt

  `lrkskfko aufup ehmljktfko ksphf heisliokm`ko ckejkrko hepktby shshirkoc ktkueksykrkfkt// Kokf ykoc eho`hrltk clzl juruf`lshrtkl chdkmk fmlols ekrkseus ekupuofwksblirfir kfko thrmlbkt skockt ehelmufko`hocko jk`ko ykoc skockt furus- `ktkocjhrumkoc jkbfko shrloc su`kb pk`k gksh frltls`hocko firohk ektk ykoc su`kb akakt `kojk`ko skockt furus/ ^itrht ykoc heisliokmthrshjut jkbfko shrlocfkml ehodk`l phockejktthrbk`kp phekbkeko fhjldkfko shblocckshrloc fkml ckckm ehejukt phochrtlko fiofrlt

  ehochokl prijmhek `ko photlocoyk ekmoutrlsl-jkclko pipumksl ykoc ehelmlfl rhslfi thrtloccl`ko gkatir%gkftir thrphotloc ykoc lfut thrmljkt`kmke euoaumoyk ekskmkb clzl- thrutkekphekbkeko jkbwk hghf pithoslkm clzl ljuthrbk`kp fhlkllcsullcko fhbkelmko- bkslmoyk-fheu`lko thrbk`kp stktus clzl jkyl- skocktmkbehoiodim/ Fusue ^/Qbkb ";

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  20/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ;: ^hrshotksh hoheuko Fksus ClzlJuruf l rivlosl OPJ Pkbuo :>>7%:>>: `ko >1 `l

  jkwkb lol/

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  21/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :>

  GIFXQ

  Pkjhm/ >1 Duemkb Fksus Clzl Juruf Pkbuo :>>7%:>>>7,/

  `/ ^hokockoko pksak phrkwktko `l ruekb`lmkfufko `hocko ehe%jhrlfko EkfkokoPkejkbko `krl suejhr jlkyk4 Ehofifhsrk"slsk :>>7,- jkotuko SG^ "Gireumk SBI-fbusus pumku Miejif,/ @kok @hfio ^uskt"Jugghr stiaf E^%KQL uotuf sheukfkjupktho,- jkotuko plbkf mukr "JZL `l@iepu,/

  h/ Xotuf ehouodkoc phokoccumkocko clzl

  juruf `lktks- shmkek tkbuo :>>3- thmkb`lmkfufko fhclktko 4 ^hrjklfko systhe phmkpirko clzl

  juruf "jkotukf XOLAHG, ^hmktlbko tktk mkfskok clzl juruf

  uotuf Quejkwk "jkotuko XOLAHG, ^hekotkuko Clzl juruf "XOLAHG, Fiir`loksl kotkr shatir uotuf E^%KQL

  :>>3 "@L^K, Hvkmuksl) sislkmlksl E^%KQL "@L^K, ^hrtheuko E^%KQL `l Fkj/ MIJKZ-

  MIPHOC ko Ektkrke "@L^K, ^hmktlbko phmkykoko clzl ruekb skflt

  "@L^K, Fiosiml`ksl FK@KZTL `l @hsk Qlkck

  "@L^K, ^holocfktko fkpksltks Fhpkmk @hsk)

  Murkb `ko Fhpkmk @usuo `kmke`hthfsl `lol FMJ Clzl "@L^K,

  ^holocfktko fkpksltks phtucks^usfhseks `kmke `hthfsl `lol FMJClzl Juruf

  ^hochejkocko ph`ieko iph%rksliokm E^%KQL `kmke rkocfk @hskQlkck

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  22/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :;

  GIFXQ

  ^hmkfskoko pho`keplocko fk`hr pk`k fksus clzl juruf `kmke rkocfk`hsk slkck

  ^hejlokko Ksl hfsmuslg & Clzl jurufimhb fk`hr ^isyko`u

  ^hokoccumkocko fksus clzl juruf `kolju bkelm FHF `kmke rkocfk `hsk

  slkck ^holocfktko phekotkuko fksus clzljuruf `kmke rkocfk `hsk slkck

  ^hrlotlsko PGA `ko AGA `kmkerkocfk `hsk slkck

  ^hmkfskokko ^EP phoyumubko `lpisyko`u `kmke rkocfk FK@KZTL`ko pholocfktko fkpksltkseksykrkfkt

  Mifkfkryk `ko k`vifksl tlocfktpriplosl thotkoc cmijkm SBI)XOLAHG `kmke E^%KQL `kolothroktliokm Ai`h ehochoklphekskrko susu gireumk "XOLAHG,

  ^hmktlbko lothrvhosl jkru "phe%jhrlkosupmheho clzl `ko ijkt akaloc `lFkjupktho Miejif Phockb, XOLAHG

  ^hmktlbko Fioshmir ehoyusul"XOLAHG,

  ^hmkpirko fksus clzl juruf ehmkmulQEQ Ckth Sky

  g/ Fhclktko phokoccumkocko clzl juruf ykoc`lmkfufko tkbuo :>>2 skepkl jumko

  @hshejhr :>>2 k`kmkb 4 ^hekotkuko phrtuejubko Jkmltk `l^isyko`u "@l Fkjupktho)fitk,

  ^hejhrlko supmheho clzl kotkrk mkloWltkelo K uotuf jkyl- Jkmltk `ko Ljuolgks- elohrkm elx uotuf jkmltk clzljuruf ykoc `lrkwkt `l ZQX)^usfhseks)PGA- Gh jkcl lju bkelm`ko lju olgks- fkpsum yi`lue jkclSXQ `ko kokf shfimkb `kskr "K^J@)@L^K,

  ^hejhrlko ekfko ^ho`ke%ploc Klr susu lju fhpk`k jkyl ueur 7%;; jumko`kmke jhotuf jujur `ko jkmltk ueur ;:%:0 jumko `kmke jhotuf jlsault"K^J@,

  ^hejhrlko ei`lsai lostkot jkcl jkmltkclzl juruf pksak phrkwktko `l ZQX^)^usfhseks)PGA/ "K^J@,

  Mifkfkryk `ko k`vifksl tlocfkpriplosl thotkoc cmijkm SBI) Xolahg `kmke E^ KQL `ko Lothroksliokm Ai`hehochokl phekskrko susu gireumk

  "XOLAHG, Mifkfkryk ^hejhrlko Ekfkoko pk`kjkyl `ko kokf "^EJK, `ko ZuekbQkflt skykoc lju `ko kokf "ZQLK,`hocko pkfkr Lothrkotliokm sh ^umkuMiejif "XOLAHG,

  ^hmktlbko Fioshmir KQL Hfsfmuslg tkbkp LLL "XOLAHG,

  Hvkmuksl pksak phmktlbko fioshmir ehoyusul "XOLAHG,

  ^hmktlbko eitlvktir Ksl tlocfktpriplosl "XOLAHG,

  Fkepkoyh KQL tlocfkt priplosl `kmkerkocfk ^hfko KQL sh`uolk "XOLAHG,

  Qislkmlksl ^CJE Plocfkt ^rivlosl"XOLAHG,

  c/ Fhclktko thrijisko phokoccu%mkocko clzljuruf `l ^rivlosl OPJ kotkrk mklo 4 ^holocfktko fkpksltks Fhpkmk

  @hsk)Murkb `ko Fhpkmk @usuo `kmke`hthfsl `lol FMJ clzl "@L^K,

  ^hmkfskokko PGA `ko AGA "@L^K, ^hmkfskokko ^heumlbko Clzl Jhrjksls

  Eksykrkfkt "^CJE, `l FkjupkthoMiejif Phockb

  ^holocfktko ^hejhrlko Klr Qusu Lju"^^%KQL, `hocko fhclktko kotkrk mklo4% ^hejuktko Jufu ^h`ieko ^hr%

  slkpko Ehoyusul Jkcl Lju Bkelmshjkoykf lju bkelm `l ^riplosl OPJ

  % Qhruko Cujhrour tkbuo :>>2% ^heuktko Eh`lk FLH "ahtkf `ko

  hmhftriolf,% ^hejhotufko Girue ^h`uml KQL

  OPJ `hocko ehoahtkf eitlvktir KQL `l eksykrkfkt/

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  23/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< ::

  GIFXQ

  Bkslm phoakpklko pricrke Clzl tkbuo :>>8( P1)@ "Jkmltk ykoc tl`kf oklf JJ shmkek 1

  fkml jhrturut%turut4 ;-;7( JCE)@ "Duemkb jkmltk `ljkkb ckrus

  ehrkb,4 :->8%:>>>>3/ Clzl @kmke @kur Fhbl`upko-Jufu Kdkr Lmeu Clzl- Fh`ifthrko HCA-Dkfkrtk/

  Jumhtlo ^K@X-Durokm Lmelkb Kokf Xslk @lol -H`lsl @hshejhr :>>1- @lrhftirkt^ho``llfko Kokf Xslk @lol @lrdho ^MQ@hp`lfoks- Dkfkrtk/

  @loks Fhshbktko ^rivlosl Ousk PhocckrkJkrkt- Mkpirko Prl Sumko Kprlm :>>>0- Ehejkocuo Eksykrkfkt Ehejhr`kykfko Zkfykt - ^P/ Zkglfk K`ltkek- Jko`uoc

  Pkepujimio- :>>1- ^hrlmkfu Fhirckolkslko-Cbkmlk Lo`iohslk Dkfkrtk

  Xo`koc%Xo`koc ; Pkbuo :>>1Photkoc Qlsthe ho`l`lfko Oksliokm /

  Skthrmiw- ;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  24/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :1

  ZHCXMKQL

  ^uskt Qlsthe ^hohrkpko Qtko`kr JQO

  Jk`ko Qtko`kr`lsksl Oksliokm

  jhrtkoccuocdkwkj uotuf ehmkfufko phe%jlokko `ko phochejkocko fhclktko stko`kr%`lsksl `l Lo`iohslk- `ko skmkb sktu tucksutkekoyk k`kmkb ehohtkpfko Qtko`kr Oksliokm Lo`iohslk "QOL,

  Mlocfup Qtko`kr`lskslQhsukl `hocko ^^ ;>: Pkbuo :>>>Qtko`kr`lsksl Oksliokm mlocfup stko`kr`lsksloksliokm4

  Ehtrimicl thfolf- Qtko`kr- ^hocudlko Eutu

  QOL

  Qtko`kr oksliokm Lo`iohslk `lthtkpfkoimhb Jk`ko Qtko`kr`lsksl Oksliokm`ko jhrmkfu shakrk Oksliokm

  @lrueusfko imhb pkoltlk thfols

  ^koltlk thfols Fhkoccitkko ^P ehrhprhshotkslfko

  phekocfu fhphotlocko)stkfhbim`hrsykltu ehmlputl uosur pri`usho)ksislkslpri`usho- phoccuok)fiosueho-rhcumktir- `ko pkfkr `l jl`koc ykocrhmhvko `hocko fiepislsl shlejkoc/

  Fhkbmlko `krl koccitk ^P bkrus `kpktehoakfup rukoc mlocfup ^P/

  Duemkb koccitk threksuf fhtuk- wkflmfhtuk `ko shfrhtkrls ^P `lshsuklfko`hocko fhjutubko shjkcklekok`lshjutfko `kmke jutlr elolekmshejlmko ">2 k`kmkb 33

  Puduko hohrkpko QOL

  ;/

  Eholocfktfko fhpkstlko pkskr)threksuffhshbktko `ko fhkekoko6:/ Ehmlo`uocl fhphotlocko fiosueho `krl

  pri`uf lepir ykoc suj stko`kr 61/ Eholocfktfko hglslhosl trkoskfsl pkskr60/ Ehephreu`kb phejhotufko suppmy abklo/

  ^hohrkpko QOL ^hohrkpko QOL k`kmkb fhclktko phoc%

  cuokko QOL imhb phmkfu uskbk ^hohrkpko QOL `lmkfufko ehmkmul fhclktko

  shrtlglfksl `ko kfrh`ltksl `ko thrbk`kp

  jkrkoc ykoc thmkb ehehoubl sphslglfkslQOL `kpkt `ljhrlfko shrtlglfkt ktku `ljujubltko`k QOL

  Ekloko kokf ykoc jhrh`kr `l pkskr ehocko`uoc jkbkojhrjkbkyk shblocck k`k usumko uotuf ehwkdljfko QOL thrfklt ekloko kokf

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  25/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :0

  ZHCXMKQL

  ^hohrkpko QOL pk`k `kskroyk jhrslgktsufkrhmk

  ^hejhrmkfuko QOL k`kmkb fhputuskopleploko lostkosl thfols ykoc jhrwhokocuotuf ehejhrmkfufko QOL-`hocko phrtle%jkocko stko`kr thrshjut thrfklt `hockofhshmkektko- fhshbktko- fhkekoko `ko

  guocsl phmhstkrlko mlocfuocko bl`up- shrtkphrtlejkocko hfioiels QOL ykoc `ljhrmkfufko wkdlj `hocko akrk

  `lk`ipsl ehodk`l rhcumksl thfols- ekfkphehoubko QOL thrshjut ehodk`l ehoclfkt

  ^rishs hochejkocko QOL

  Qhrtlglfksl ko Kfrh`ltksl^holmklko fhshsuklko- phejuftlko jkbwkphrsykrktko kauko ykoc jhrfkltko `hockoijyhf pholmklko fhshsuklko "pri`uf-prishs- slsthe ktku mhejkck, thmkbthrphoubl/Qhrtlglfksl- phroyktkko fhshsuklko `krlplbkf fhtlck jhrfkltko `hocko pri`uf-prishs- slsthe ktku irkoc/ Kfrh`ltksl- rkocfklko fhclktko girekm imhb

  Fielth Kfrh`ltksl Oksliokm "FKO,- ykocehoyktkfko jkbwk suktu mhejkck ktkumkjirktirlue thmkb ehehoubl phrsykrktko

  uotuf ehmkfufko fhclktko shrtlglfkslthrthotu/

  Lothcrltks QOL ^hohrkpko QOL imhb phmkfu uskbk phrmu

  `l`ufuoc `hocko ehochejkocfko sfhekhvkmuksl phohrkpko pri`uf jhrtko`k QOL

  JQO thmkb ehmkfufko survhy lothcrltkstko`k QOL thrbk`kp pri`uf jhrtko`k QOLshdkf tkbuo :>>7

  ^k`k tkbuo :>>2 thmkb `lmkfufko fkdlkokwkm phohrkpko QOL ekloko kokf `kmkerkocfk eholo`kfmkodutl k`koykphock`uko jkbwk @krl fiir`loksl bkslmsurvhy lothcrltks phohrkpko QOL uotuf

  ekloko kokf pk`k tkocckm :;Iftijhr :>>2- pri`ushoehocusumfko uotuf ehocfkdlkmkt%kmkt phrkck ykoc jhrupk

  ekloko kokf ykoc `lcuokfko `lQhfimkb%Qhfimkb/ Bkm lol eh`irioc JQO uotufehock`kfko fiir`loksl `hockoJQO^ "Jk`ko Qtko`kr Oksliokm^ho`l`lfko, shjkckl phoyusuostko`kr skrkok `ko prkskrkokshfimkb

  QOL ekloko kokf QOL ;:/78:3/;%:>>;

  Fhkekoko Ekloko Jkclko ;4 Qphslglfkslslgkt glsls `ko ehfkols6

  QOL ;:/78:3/:%:>>; Fhkekoko EklokoJkclko :4 Qphslglfksl slgkt eu`kb thrjkfkr6

  QOL ;:%78:3/1%:>>; Fhkekoko EklokoJkclko 14 Qphslglfksl uotuf phrplo`kbkohmheho%hmheho thrthotu- `ko

  QOL ;:/78:3/0%:>>; Fhkekoko EklokoJkclko 04 Qphslglfksl uotuf phrkmktkophraijkko flelk `ko kftlvltks ykoc thrfklt

  QOL ykoc su`kb `lthrkpfko

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  26/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :8

  ZHCXMKQL

  Fhthrkocko4;/ Duemkb QOL ykoc `lthtkpfko JQO:/ QOL ykoc su`kb `lthrkpfko ehmkmul QF Ehothrl

  Ehophrlo`kc)Ehophrlo`kc1/ QOL ykoc su`kb `lthrkpfko ehmkmul QF Ehothrl

  ^hrbujuocko0/ QOL ykoc su`kb `lthrkpfko ehmkmul QF Ehothrl HQ@E8/ QOL ykoc su`kb `lthrkpfko ehmkmul QF Ehothrl thrfklt

  `hocko jl`koc phrtkolko7/ QOL ykoc su`kb `lthrkpfko ehmkmul QF Fhpkmk J^IE3/ QOL ykoc su`kb `lthrkpfko ehmkmul QF ehothrl

  Fhmkutko `ko ^hrlfkoko2/ QOL ykoc `lthrkpfko shakrk sufkrhmk "`ktk ^us`ktlo

  @hprlo`,

  %:>>: Pktk akrk

  phrhoakokko jkocuoko ch`uocshfimkb ehohockb ueue

  QOL ;0%;3>>

  :>>>

  1>>>

  0>>>

  8>>>

  7>>>

  3>>>

  Qhrlhs: 72>< 23 ;: :> ; 0 ;>2 1>> ;2>< :7

  ZHCXMKQL

  Zkoakocko QOL skrkok `ko prkskrkokshfimkb

  ZQOL1 3101%:>>3 Ehdk jhmkdkr `krlfkyu `ko pri`uf fkyu uotuf QhfimkbEhohockb ^hrtkek `ko ykocsh`hrkdkt% :>>3

  ZQOL1 3100%:>>3 Fursl jhmkdkr `krl

  fkyu `ko pri`uf fkyu uotuf QhfimkbEhohockb Ktks% :>>3 ZQOL1 3101%:>>3 Ehdk jhmkdkr `krl

  fkyu `ko pri`uf fkyu uotuf QhfimkbEhohockb ^hrtkek `ko ykocsh`hrkdkt% :>>3

  ZQOL1 310:%:>>3 Ehdk jhmkdkr `krlfkyu `ko pri`uf fkyu uotuf QhfimkbEhohockb Ktks `ko ykoc sh`hrkdkt%:>>3

  ZQOL1 310>%:>>3 Fusl jhmkdkr `krlfkyu `ko pri`uf fkyu uotuf QhfimkbEhohockb ^hrtkek `ko ykocsh`hrkdkt% :>>3

  QOL phrkmktko imkb rkck QOL ;:%:;32%;;Jimk thols QOL ;:%;:27%:>>;Jimk viml QOL ;:%0731%;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  28/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :3

  ZHCXMKQL

  Lr/ Ehmmy Mktlgkb- EQ@r/ Lr/ Bhrlho uspltkwktl- E/Qa- E/Qa/;

  ^HOCHOKMKO

  Fhmukrck k`kmkb uolt thrfhalm `kmkeeksykrkfkt ykoc jhrtkoccuoc dkwkj phoubthrbk`kp eksk `hpko `ko phrlmkfu kokf%kokfoyk/ Fhmukrck bkrus `kpkt ehodkmkofkoguocsloyk shjkckl phmlo`uoc `ko pho`l`lfkokf ykoc `leumkl `krl pho`l`lfko kokf uslk`lol `l `kmke fhmukrckoyk

  Fhmukrck jhrphrko shjkckl pho`l`lf kokf ykocutkek `ko phrtkek- shblocck guocslpho`l`lfko tl`kf `kpkt `lsujstltuslfko"`lckotlfko, imhb lostltusl mkdo "elskmoykshfimkb,/ Guocsl shfimkb k`kmkb shjkcklfiepmhehothr "phmhocfkp ykoc bkes`l`keplocl imhb phrko fhmukrck,/

  ^ho`l`lfko Xslk @lol Jhrwkwksko Cho`hr k`kmkb pho`l`lfko ykoc `l`kskrl ithb

  ;^houmls k`kmkb Qtkg ^hockdkr `l @hpkrtheho LmeuFhmukrck `ko Fiosueho%Gkfumtks Hfimicl Ekouslk%Lostltut ^hrtkolko Jicir

  Fhshtkrkko `ko Fhk`lmko Cho`hr "FFC,`hocko ehejhrlfko fhshepktko ykocskek `ko shmuks%muksoyk fhpk`k kokftkfl%mkfl `ko phrhepuko `kmkeehephrimhb4 Kfshs- ekogkkt- shrtkfhlfutshrtkko `kmke jhrjkckl fhclktko

  `ko dhols pricrke pho`l`lfko kckr fhshodkocko cho`hr `kpkt `lblmkocfko/

  Kykb `ko Lju jhfhrdkskek `kmke ehmkfufkophrko shjkckl pho`l`lf `ko phtlo`uoc kokf`hocko prloslp jhrfhk`Bko cho`hr ykocehrupkfko suj%sht `krl ^ho`l`lfko uotufQheuk `ko suj%sht `krl bkf uotufeho`kpktfko pho`l`lfko shjkckl skmkb sktufiepioho `krl bkf ksksl ekouslk "shsukl`hocko @hfmkrksl Xolvhrskm Bsf KskslEkouslk "BKE, ykoc `lshtudul imhb EkdhmlsXeue ^hrshrlfktko Jkocsk%Jkocsk pk`kPkocckm :> Oivhejhr ;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  29/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :2

  ZHCXMKQL

  Kykb `ko lju bkrus ehephrbktlfkofhjutubko kokf mkfl%mkfl `ko phrhepukojhr`kskrfko fhjutubko sphslglf `kofhjutubko ueue/

  Fhjutubko sphslglf kokf uslk `lol mkfl%mkfl k`kmkb pkfklko kokf mkfl%mkfl/ahmkok `kmke kokf mkfl%mkfd `ko

  ahmkok pho`hf)pkodkoc ykoc `l`hsklouotuf kokf mkfl%mkfl6 Fhjutubko sphslglf kokf phrhepuko

  k`kmkb pkfklko kokf phrhepuko-ahmkok `kmke kokf phrhepuko `koahmkok pho`hf)pkodkoc ykoc `l`hsklouotuf kokf phrhepuko/

  Fhjutubko sphslglf kokf uslk `edmkfOkfl ykoc jhrbujuocko `hockojukoc klr fhalm k`kmkb tilmht jhr`lrl/

  Fhjutubko sphslglf kokf uslk `lolphrhepuko ykoc jhrbujuocko

  `hocko jukoc klr fhalm k`kmkb tilmht`u`uf) diocfif/

  Fhjutubko ueue kokf uslk `lol mkfl%mkfl `ko phrhepuko k`kmkb ekfkokojhrclzl ekloko- phrtlo`uocko glslf `kosialkm shrtk pslfimicl/

  Kykb `ko lju bkrus ehodk`l rimh ei`hm`ko l`im jkcl kokf%kokfoyk/

  Kykb ehejhrlfko aiotib shjkcklkykb ykoc jldkf `ko pheleplo ykocjhrtkoccuoc%dkwkj uotuf ehmlo`uoclsheuk koccitk fhmukrck- ehe%jhrlfko phrbktlko pk`k kokf `hockofkslb skykoc/

  Lju ehejhrlfko aiotib shjkckl ljuykoc jldkf `ko ehmlo`uocl sheukkoccitk fhmukrck/

  Qhko`kloyk lju jhfhrdk `l mukr eekb-uskbkfkomkb shmkmu uotuf eh%oyhlejkocfko fhphrmuko fhmukrck`ko fkrlr ehmkmul pholocfktkojio`loc- fieuolfksl `ko phocksubkoykoc `lmko`ksl imhb fhbkocktko `ko`ufuocko/

  Puejubfko elokt `ko `tk%`tk shtloccleuocflo ehmkmul ahrltk `kooykoylko/

  Pl`kf k`k lstlmkb tkju `ko thrlkrkocjkcl kokf phrhepuko

  uotuf jhraltk%altk ehodk`l prhsl`ho-ehothrl/ plmit- kstrioit/ `mm/

  ^hockektko jkfkt kokf shsukl

  `hocko eloktoyk kfko ehejkotuirkoctuk `kmke ehegkslmltkslphocksubko `ko pho`l`lfko `l `kmkeruekb/

  QH^LOPKQ PHOPKOC FIOQH^ CHO@HZ

  Cho`hr k`kmkb phrjh`kko phrko- guocsl-phrslgktko- fh`u`ufko- tkoccuocdkwkj `kobkf phrlmkfu phrhepuko `ko mkfl%mkfl ykoc`ljhotuf- `ljukt/ `ko `lsislkmlskslfko imhboirek- k`kt fhjlkskko- `ko fhphrakykkoeksykrkfkt shthepkt/ Imhb fkrhok ltu- cho`hr jhrbujuocko `hocko phrko jklf mkfl%mkflekupuo phrhepuko ykoc jhrslgkt rhtktlg- `kpktjhrujkb- `kpkt `lphrtufkrfko shsukl `hockophrfhe%jkocko eksykrkfkt `ko fhjutubkooyk`ko dkekooyk/ ^hrujkbko `rl `ko slgkt%slgkt`krl cho`hr lol `kpkt thrdk`l `krl wkftu fhwkftu `ko `krl sktu thepkt fh thepkt mklo/

  Cho`hr jufko tkf`lr fkrhok jhr%bujuocko`hocko phrko jklf phrhepuko ekupuo mkfl%mkfl ykoc jhrslgkt rhmktlg- `kpkt jhejkb/ @kpkt`lphrtufkrfko shsukl `hocko fhjutubko `kophrfhejkocko eksykrkfkt shrtk dkekooyk/^hrjh`kko ircko jlimicls phrhepuko `ko mkfl%mkfl- fbususoyk pk`k jkclko kmkt%kmktrhpri`ufsl ltumkb ykoc `lshjut tkf`lr/ Qhjkcklfiosh%fuhosl `krl guocsl kmkt%kmkt rhpri`ufsl-ekfk phrhepuko ehepuoykl guocslrhpri`ufsl shphrtl ehostruksl- bkelm/ehmkblrfko `ko ehoyusul6 sh`kocfko mkfl%mkflehepuoykl guocsl ehejukbl/

  @lsfrleloksl cho`hr ehrupkfko fio`lsl ykoctl`kf k`lm shjkckl kfljkt `krl slstle `kostruftur sislkm ykoc ehruclfko jklf

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  30/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< :>< 1>

  SKSKQKO

  @LKOK EXPLKB- E/Ql;

  ;/ Mktkr Jhmkfkoc

  ^ho`l`lfko k`kmkb phrekskmkbkojhskr ykoc ehoykocfut okslj `ko eksk`hpko jkocsk `ko ohckrk/ Fkrhok ltu-tuotutko rhgireksl pimltlf- hfioiel- sislkm-bkf kzksl ekouslk- slsthe phehrlotkbko`ko kcrkrlk tl`kf kfko ehejukbfko bkslmykoc jklf tkopk rhgireksl slsthepho`l`lfko/ Frlsls eumtl`lehosl ykoc ehmko`kohckrk `ko jkocsk Lo`iohslk `hwksk lol- tl`kfbkoyk `lshjkjfko imhb frlsls hfioiel- sislkm`ko pimltlf- ehmklofko duck imhb frlsls pk`kslsthe pho`l`lfko oksliokm/ Phrpurufoykphrhfioielko ohckrk `ltkejkb shekfloehrkdkmhmk%oyk firupsl- fimusl- `ko ohpitlsehshakrk mkocsuoc ehejukt eksykrkfktehodk`l tl`kf jhr`kyk/

  Eksykrkfkt ykoc bl`up `l jkwkb ckrlsfhelsfloko shekflo eholocfkt- phockoccurkooyktk su`kb ehoakpkl 0> dutk- - ekskmkbfrlelokmltks ykoc ekflo eholocfkt- `ltkejkb`hocko ekskmkb sislkm mklooyk ykoc ehejukteksykrkfkt tl`kf jhr`kyk ehehoublfhjutubko pififoyk/

  ; ^hocurus Eusmlekt OX

  Phrpurufoyk jkocsk `ko ohckrkLo`iohslk `hwksk lol- tl`kf bkoyk `lshjkjfkoimhb frlsls hfioiel ehmklofko duck imhb frlslskfbmkf/ Imhb fkrhok ltu- phrhfioielko jkocsk

  ehodk`l kejruf- firupsl- fimusl- ohpitlseh-`ko phrjuktko% phrjuktko ykoc ehruclfkojkocsk ehrkdkmhmk/ ^hrjuktko%phrjuktko ykocehruclfko `lekfsu` k`kmkb phrfhmkblko-phruskfko- phrfiskko- eloueko%elouekofhrks- `ko jkbfko phejuoubko/ Fhk`kkoshphrtl ltu- thrutkek frlsls kfbmkf thrdk`l fkrhokfhskmkbko `uolk pho`l`lfko ktku furkocjhrbkslmoyk `uolk pho`l`lfko `kmkeehoylkpfko chohrksl eu`k jkocskoyk/ @uolkpho`l`lfko thmkb ehmupkfko tuduko utkekpho`l`lfko ykltu ehochejkocfkophochtkbuko- slfkp- `ko fhthrkeplmko shakrksleumtko `ko shlejkoc/ @uolk pho`l`lfko fltkthmkb ehejhrlfko pirsl ykoc skockt jhskr uotuf phochtkbuko- thtkpl ehmupkfko

  Kokf dkmkoko ehodk`l ekskmkb sislkm ykoc ehoiodim `l phrfitkko- kokf%kokf putus shfimkb pk`k sheuk dhodkoc pho`l`lfko ekflo jhrtkejkb

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  32/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 1;

  SKSKQKO

  phochejkocko slfkp)olmkl `ko phrlmkfu `kmkephejhmkdkrkooyk/ @uolk pho`l`lfko skocktehrhehbfko ektk phmkdkrko ykoc jhrfkltko`hocko phejhotufko fkrkfthr jkocsk/

  @l slsl mklo- tl`kf `lpuocflrl jkbwkphmkdkrko%phmkdkrko ykoc ehochejkocfko

  fkrkfthr jkocsk shphrtl ^ho`l`lfko ^koakslmk`ko Fhwkrckohckrkko "^^FO,- ^ho`l`lfko Kckek- Lmeu ^hochtkbuko Qislkm `kmkephmkfskokko phejhmkdkrkooyk mhjlb jkoykfehohfkofko pk`k ksphf ficoltlg `krlpk`kksphf kghftlg `ko pslfieitir/ @l skeploc ltu-pholmklko `kmke ektk%ektk phmkdkrko ykocjhrfkltko `hocko pho`l`lfko olmkl jhmueshakrk titkm ehocufur sisif utub prljk`lslswk/ Ehephrbktlfko bkm%bkm thrshjut- thrdk`lcucktko `ko budktko thrbk`kp `uolkpho`l`lfko- fhpk`k curu- `ko thrbk`kp prishsphejhmkdkrko/ @l skeploc ltu thrdk`lphejlakrkko `ko `lsfusl thotkoc phrmuoykphejhrlko phmkdkrko ju`l phfhrtl shakrkthrplskb `krl ektk%ektk phmkdkrko ykoc su`kbk`k ktku shakrk thrlothcrksl fh `kmke ektk%ektk phmkdkrko ykoc su`kb k`k "^^FO-^ho`l`lfko Kckek- `ko shdholsoyk, fhpk`kpkrk slswk shfimkb `kskr pk`k fbususoyk/

  Imhb fkrhok ltu- phrmu phelflrkojkcklekok ehockdkrkfko pho`l`lfko fkrkfthr ykoc ehelmlfl olmkl%olmkl fbususoyk ykoc shsukl`hocko tuotuoko kckek- `ko shsukl `hockotuduko oksliokm pho`l`lfko uotuf ehoylkpfkochohrksl jkocsk ykoc jhrwktkf mubur `kpktthrakpkl

  Imhb fkrhok ltu pho`l`lfko olmkl kmke krtlmuks "`l ruekb- `l shfimkb- `l mukr ruekb `koshfimkb,/ Fkrhok ltu- `hwksk lol jkoykffiehotkr thrbk`kp phmkfskokko pho`l`lfkoolmkl ykoc `lkocckp jhmue ekepu ehoylkpfkochohrksl eu`k jkocsk ehodk`l wkrck ohckrk

  ykoc mhjlb jklf/ Ehekfokl bkm thrshjutrhpislsl- rh%hvkmuksl- `ko rh`hglolsl pho`l`lfkoolmkl jkcl chohrksl eu`k jkocsk skockt`lphrmufko/ Imhb fkrhok ltu phrmu k`koyk suktu

  pho`l`lfko kmthroktlg ykoc `kpkt ehejhrlfkosimusl `krl phrekskmkbko jkocsk `lktks skmkbsktuoyk ehmkmul Ei`hm ^hejhmkdkrko^ho`l`lfko Pkeko Km%[urko ehoudueksykrkfkt ykoc jhrfkrkfthr ykoc jhrjkslspkrtlslpkslpksl eksykrkfkt/ /

  :/ ^hrekskmkbko

  @kmke phochejkocko ei`hm phehmkdkrkopho`l`lfko Pkeko Km%[urko ehoudueksykrkfkt ykoc jhrfkrkfthr ykoc jhrjkslspkrtlslpksl eksykrkfkt- phoumls ehocheufk%fko jhjhrkpk phrekskmkbko shjkckl jhrlfut

  ;/ Kpkfkb ei`hm phejhmkdkrko Pkeko^ho`l`lfko Km%[urko `kpkt eholocfktfkophekbkeko `ko phocbkyktko thrbk`kpolmkl%olmkl eirkm `ko kdkrko kckek Lsmkeehoudu eksykrkfkt ykoc jhrfkrkfthr 9

  :/ Kpkfkb Ei`hm phejhmkdkrko tkekopho`l`lfko Km%[urko ehelmlfl stko`kr lsl-furlfumue- phochmimkko `ko skrkokprkskrkok 9

  1/ Jkcklekokfkb pkrtlslpksl eksyk%rkfkt`kmke ehochejkocfko ei`hm pho`l`lfkoPkeko ^ho`l`lfko Km%[urko shjkckl`kskr pho`l`lfko pk`k dkmur oio girekm 9

  0/ Jkcklekofkb phrko phehrlotkb `kmkeehejukt fhjldkfko ykoc jhrirlhotkslpk`k pho`l`lfko fhkckekko `kojkcklekokfkb lephmhehotksl fhjldkfkoykoc thmkb `ljukt imhb phehrlotkb `kmkephochejkocko ei`hm phejhmkdkrkoPkeko ^ho`l`lfko Km%[urko 9/

  :/;/ Xrchosl ^hokokeko Olmkl Qhdkf `lol

  Ohckrk ktku suktu jkocsk ruotub fkrhokphdkjkt `ko shjkclko rkfyktoyk jhrphrlmkfutl`kf jhreirkm/ Ehrhfk tl`kf ehelmlflphckocko `kmke ehochmimk ohckrk `ko

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  33/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 1:

  SKSKQKO

  ehoclothrokmlsksl olmkl%olmkl `kmke fhbl`upkojhrohckrk `ko jhrjkocsk/ Imhb fkrhok ltu-olmkl `lkdkrfko kckr chohrksl shfkrkoc `koykoc kfko `ktkoc ekepu jhrphrlmkfu shsukl`hocko eirkm ykoc `lbkrkpfko/ Eirkmltks `kophrlmkfu ykoc `l`kskrfko pk`k olmkl ykoc`lelmlfl shjukb chohrksl kfko `kpkt

  ehochejkocfko fheko`lrlko- fhjhjksko-`ko phrakyk `lrl `krl chohrksl thrshjut/ Fltkehockdkrfko olmkl fhpk`k kokf%kokf fkrhoklolmkb kekm ykoc pkmloc oyktk `ko pkmloc hghftlg ykoc `kpkt fltk phrjukt uotuf fhjkbkclkkoehrhfk/ ^hockmkeko pkblt ktku ekols ykoc`lkmkel imhb sktu chohrksl ktku shshirkocehekoc `kpkt ehoykrlfko `ko ehoche%jkocfko olmkl thrshjut `krl phockmkekooyk/Phtkpl- eksk bl`up sktu chohrksl ktkushshirkoc tl`kf aufup mkek uotufehephmkdkrl- ehoykrlfko shtlkp bujuockokotkrk olmkl `ko fhjkbkclkko/ Imhb fkrhok ltu-k`kmkb tucks chohrksl tuk ehwkrlsfko olmklfhpk`k chohrksl eu`k `ko chohrksl eu`kuotuf ehephmkdkrl olmkl ykoc `lwkrlsfkochohrksl thr`kbumu ltu shrtk bujuocko%bujuocko shjkj%kfljktoyk/ Zhgmhfsl fltkk`kmkb su`kbfkb chohrksl thr`kbumuehoykepklfko `ko chohrksl eu`k shfkrkocehochtkbul shakrk eho`kmke thotkocehockpk ehockdkr `ko jhmkdkr olmkl9

  Jkcklekokfkb ehockdkr olmkl9

  ^hejhmkdkrko `kpkt ehmlputl mkocfkbirlhotksl)logireksl- phejhrlko aiotib- mktlbko)phejlkskko- uepko jkmlf- `ko tlo`kf mkodut/Mkocfkb%mkocfkb thrshjut tl`kf bkrus shmkmujhrurutko- ehmklofko jhrujkb%ujkb shsukl`hocko fhjutubko/ @hocko prishs shphrtl ltu-`lbkrkpfko kpk ykoc pk`k kwkmoyk shjkcklphochtkbuko- flol ehodk`l slfkp- `kofheu`lko jhrujkb wudu` ehodhmek ehodk`lphrlmkfu ykoc `lmkfskokfko shbkrl%bkrl/ Ehti`hthrjklf uotuf ehockdkrfko olmkl fhpk`k kokf%kokf k`kmkb aiotib ktku thmk`ko/

  Phmk`ko shmkmu ehodk`l curu ykoc pkmlocjklf/ Qhjkj shsuktu ykoc `lphrjukt ehmkmulfhthmk`koko shmkmu jhr`kepkf mhjlb muks- mhjlb dhmks- `ko mhjlb jhrphockrub `krlpk`k ykoc`lfktkfko/ Fhthmk`koko eutmkf bkrus k`k dlfkloclo chohrksl eu`k jkocsk lol ehodk`lchohrksl ykoc jhrolmkl/ Fhthmk`koko `lekfsu`

  k`kmkb fhthmk`koko `krl sheuk uosur ykltuirkoc tuk- pho`l`lf)curu- pkrk pheleplo- `koeksykrkfkt/ @l skeploc fhthmk`koko shjkcklcuru ykoc utkek- phockdkrko olmkl `l Pkeko^ho`l`lfko Km%[urko phrmu duck ehoccuokfkoehti`h phejhmkdkrko ykoc ehoyhotub heisl`ko fhthrmljktko pkrk slswk shphrtl ehti`hahrltk- phrekloko- sleumksl- `ko lekdloksl/@hocko ehti`h shphrtl ltu- pkrk slswk kfkoeu`kb ehokocfkp fioshp olmkl ykocthrfko`uoc `l `kmkeoyk/

  Qhjkckl lmustrksl `kpkt `lslekf aiotibehochejkocfko olmkl fhdudurko `ko thocckocrksk jhrlfut lol4 ";, Fhdudurko- strkthclphejhmkdkrko ykoc `lfhejkocfko `kpktehmkmul phrekloko shjkj%kfljkt- phrdkodlkouotuf jhrjukt dudur- `ko phocbkrckko ktksfhdudurko6 `ko ":, Phocckoc rksk- strkthclphejhmkdkrko ykoc `lfhejkocfko `kpktehmkmul ehocbkpkm phroyktkko jhrekfok-phrekloko uotuf ehephrbktlfko shsuktu"pheko`kocko,- phrekloko ehephrbktlfko

  bl`uoc- phrekloko ehephrbktlfko fhjutubkoirkoc mklo- phrekloko skbkjkt rkbkslk "Mlo`k-;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  34/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 11

  SKSKQKO

  :/:/ ^hrkoko Eksykrkfkt `kmke ehoche%jkocfko pho`l`lfko olmkl `ko eirkm

  Jkcko ;/ Jhbkvlirkm aiepiohots/

  ^rishs fhclktko phejhr`k%ykkoeksykrkfkt ehmkmul dkmur phejkocuokoeksykrkfkt `hsk `ko fitk " rurkm ko` urjkoaieeuolty hvhmipehot, ehrupkfko suktu bkmurchot kckr thralptk fhshdkbthrkko bl`upeksykrkfkt- jklf fhshdkbthrkko ehotkm ribkolekupuo fhshdkbthrkko ekthrlkm glslf/ @hockojhotufoyk ykoc jhr%vkrlksl- ehmlputlpho`l`lfko girekm `ko oiogirekm- phoyumubkophejkocuoko- fieuolfksl phe%jkocuoko-pho`l`lfko fhshdkbthrkko fhmukrck- pho`l`lfkothotkoc olmkl%olmkl `heifrksl- pho`l`lfkofhthrkeplmko- phmktlbko%phmktlbko- `ko mklo%mklo/Ekrcioi Qmkeht ";

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  35/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 10

  SKSKQKO

  jl`koc pslfimicl ehouoduffko jkbwk tlocfktfhjhrbkslmko shshirkoc `kmke jhrprhstksl`lthotufko imhb bkoyk :> phrsho `krlFhahr`ksko Lothmhftukmoykoyk sh`kocfko 2>phrsho imhb gkftir oio lothmhftukm- skmkbsktuoyk k`kmkb Fhahr`ksko Heislikomoyk/

  Fhthtkpko%fhthtkpko E^Z ;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  36/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 18

  SKSKQKO

  :/1/ ^ho`l`lfko Fkrkfthr6 Olmkl- Ju`l^hfhrtl- Oirek- `ko Eirkm

  ^ho`l`lfko fkrkfthr ehelmlfl kfshotukslpk`k pho`l`lfko olmkl ykoc ehoakfup fkwkskoju`l phfhrtl- olmkl- oirek- `ko eirkm/ Ju`lphfhrtl k`kmkb jukb `krl ju`l ourkol/ Ju`l

  ourkol jhrsuejhr pk`k eirkm/ Eirkmjhrsuejhr pk`k fhsk`krko bl`up ykocjhrpuskt pk`k kmke plflrko "J^% 3-;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  37/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 17

  SKSKQKO

  phrjuktko- fhwkdljko- `ko shjkckloyk/ ^k`kbkflfktoyk eirkm ehouoduf pk`k ufurko%ufurko ykoc thmkb `lthrlek imhb shsuktufieuoltks- shehotkrk htlfk ueueoyk mhjlb`lfkltfko `hocko prloslp%prloslp ykoc`lfhejkocfko `l phmjkckl wkakok htlfk- ktku`kmke kturko%kturko ykoc `ljhrmkfufko jkcl

  suktu prighsl/

  :/0/ ^rloslp % prloslp ^hejhmkdkrko Olmkl

  ^ho`hfktko ktku ei`hm phe%jhmkdkrkotrk`lsliokm aho`hruoc jhrksuesl jkbwk slswkehelmlfl fhjutubko ykoc skek- `ko jhmkdkr `hocko akrk ykoc skek pk`k wkftu ykocskek- `kmke rukoc fhmks ykoc thokoc- `hockofhclktko ekthrl phmkdkrko ykoc thrstruftur shakrk fhtkt `ko `l`ieloksl imhb curu/^k`kbkm- pho`hfktko ktku phejhmkdkrko trk`l%sliokm rkskoyk sufkr uotuf ehoakpkl tudukopho`l`lfko/ Ei`hm phejhmkdkrko trk`lsliokmykoc shfkrkoc jkoykf `lthrkpfko- aho`hruocfurkoc ehephrbktlfko fhmkocsuockophockmkeko slswk ykoc `lphrimhb `kmkefhbl`upko fhmukrckoyk/ Bkm shphrtl lol jhr%thotkocko `hocko fkrkfthr uslk shfimkb `kskr/Qlswk shfimkb `kskr ekslb eho`kejkfkojhrmkocsuocoyk phock%mkeko `l mlocfuockofhmukrck `kpkt `lkmkel pumk `l shfimkb/ Qhmkloltu- phockmkeko ehrhfk ykoc ekslb jhrslgktcmijkm ehouotut `lthrkpfkooyk ei`hmphejhmkdkrko ykoc rhmhvko `hocko fkrkf%thrlstlf ehrhfk "Jrlccs `ko Gitthr- ;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  38/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 13

  SKSKQKO

  "c, Aieeltehot Kpprikab - ykltu pho`hfktkokckr slswk shdkf kwkm `lkdkf ehoyhpkfktlk`koyk suktu pimk plflr `kmke prishspho`l`lfko olmkl6 "b,Xolio Kpprikab- ykltupho`hfktko kckr phshrtk `l`lf `lkrkbfko uotufehmkfskokfko shakrk rllm `kmke suktufhbl`upko/

  Ei`hm k`kmkb shjukb jhotuf fiostrufslykoc `kpkt jhrwudu` fioshp ktku ekfht ykocehocckejkrfko shakrk mhocfkp shjukbphelflrko ktku ckejkrko jhotuf glslf shjukbjho`k `kmke sfkmk ykoc mhjlb fhalm/ Phr`kpkthepkt ei`hm pho`l`lfko eirkm ktku ju`lphfhrtl ykltu thfolf phocuocfkpko olmkl-kokmlsls olmkl- phochejkocko ficoltlg eirkm-`ko tlo`kfko sislkm "Bhrs- ;,/

  Phfolf phocuocfkpko olmkl k`kmkb thfolfykoc eheko`koc pho`l`lfko eirkm `kmkephochrtlko prieitloc shmg%kwkrhohs ko` shmg akrloc `ko jufko ehocktksl ekskmkb eirkmykoc ehejkotu ehocuocfkpfko eirkm ykoc`lelmlfl phshrtk `l`lf thotkoc bkm%bkm thrthotu/^ho`hfktkooyk `lmkfufko `hocko akrkehejkotu phshrtk `l`lf ehoheufko `koeholmkl)ehocudl olmkl ykoc ehrhfk elmlfl uotufehoakpkl phrkskko `lrl/

  Ei`hm kokmlsls olmkl k`kmkb ei`hm ykoc

  ehejkotu phshrtk `l`lf ehephmkdkrlphockejlmko fhputusko ehmkmul prishsmkocfkb `hel mkocfkb `hocko akrk ykocskockt slsthektls/ Ei`hm lol kfko ehejhrlekfok jlmk `lbk`kpfko pk`k upkykehokockol lsu%lsu fhjldkfko ykoc fiepmhfs/

  ^hochejkocko ficoltlg eirkm k`kmkbei`hm ykoc ehejkotu phshrtk `l`lf jhrplflr ehmkmul phrthotkocko `hocko akrk ykoc mhjlb dhmks `ko ehoyhmurub ehmkmul tkbkpko%tkbkpkoueue `krl phrtlejkocko eirkm/

  Plo`kfko sislkm k`kmkb ei`hm ykocjhrtuduko eholocfktfko fhhghftlgko phshrtk`l`lf ehocuocfkp- ehohmltl- `ko ehehakbfko

  ekskmkb sislkm/ Phr`kpkt hepkt bkm photlocykoc phrmu `lphrbktlfko `kmke ehoccuokfkoei`hm pho`l`lfko eirkm ykltu jhrgifus pk`kfhbl`upko- phohrlekko kfko shsuktu-ehehrmufko rhgmhfsl mhjlb mkodut- `ko bkrusehockrkb pk`k tuduko "Zktbs-;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  39/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 12

  SKSKQKO

  ehrhfk thrjlksk jhrphrlmkfu shsukl `hockoolmkl%olmkl `lekfsu`/

  :/7/ Qlkpkfkb ykoc ehockdkrfko olmkl9

  Irkoc tuk skockt ehocko`kmfko-ehouotut- `ko ehocbkrkpfko jkbwk curu

  shfimkb- fykl- phejlok- `ko shdholsoyk `kpktehwkflml ehrhfk ehochejkocfko ju`l phfhrtl`ko slsthe olmkl pk`k kokf%kokfoyk/ Okeuo-irkoc tuk furkoc ehoyk`krl jkbwk kokf%kokfehrhfk bkoyk shjhotkr jhrckum `hocko pkrkpho`l`lf "curu- fykl- phejlok,/ Qhehotkrk ltu-olmkl ykoc `lkdkrfko pkrk curu phrmu `ufuockolfmle ykoc shduf `krl irkoc tuk- `ko jufkoshjkmlfoyk/ Aiotib4 `l shfimkb pkrk pho`l`lfehockdkrfko kckr pkrk slswk jhrjukt dudur-thtkpl irkoc tuk ehockdkrfko6 *Okf+ okotlfkmku k`k thmhpio fktkfko jkbwk Lju tl`kfk`k*- pk`kbkm pk`k skkt ltu ljuoyk k`k `lruekb/ Fkmku bkm ltu thrdk`l- ekfk slsthe olmklykoc `lpupuf thrshjut tl`kf kfko tuejubsujur- ykoc thrdk`l k`kmkb fhfhahwkko `krlsheuk plbkf/ Imhb fkrhok ltu- pho`l`lfko olmklehrupkfko tucks irkoc tuk- pkrk pho`l`lf-`ko eksykrkfkt uotuf jhfhrdk skek shakrkthrpk`u skmloc ehouodkoc/

  Irkoc tuk- skockt jhrpithosl uotufehochejkocfko eirkm kokf/ Fiosh%

  fuhosloyk lkmkb irkoc tuk `kmke fhmukrckbkrus ekepu ehoalptkfko sukskok ykocfio`uslg `kmke ehochejkocfko olmkl/ Kokfbkoyk kfko ehourutl kpk ykoc `lphrlotkbfkoktku thrdk`l `l ruekb/ Fheu`lko shakrkjhrtkbkp pk`k `lrl kokf%kokf kfko tlejumfhsk`krko `ko phochrtlko thotkoc kpk ykoc`lmkfufkooyk/ ^hoalptkko sukskok ykocehouodkoc `l `kmke ruekb ehouotut uskbkkckr irkoc tuk tl`kf bkoyk `hocko jlakrk-thtkpl duck ehejhrl aiotib phrjuktko ykocjklf jkcl kokf%kokfoyk/

  ^hochejkocko eirkm ehmkmul pho`l`lfkotl`kf bkoyk ehockdkrfko olmkl%olmkl shjkcklsmicko bkpkmko- ehmklofko ehochejkocfko

  fhtkktko shrtk fhthrkeplmko `kmke phrlmkfujhreirkm "Qloimuocko- ;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  40/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 1>3 thotkoc pho`l`lfko kckek `kopho`l`lfko fhkckekko pkskm :; kyktehodhmksfko jkbwk pho`l`lfko `lolykb oiogirekm `lshmhocckrkfko `kmke jhotufphockdlko Fltkjkb- Ekdhmls Pkfmle- ^ho`l`lfko Km%[urko- @lolykb Pkfmlelykb ktku jhotuf mkloykoc shdhols/ Mhjlb mkodut `kmke pkskm :0 kykt; `lshjutfko jkbwk tuduko pho`l`lfko Km%[urko k`kmkb uotuf eholocfktfko phshrtk

  `l`lf `kmke eholocfktfko fhekepuko jkaktumls - ehekbkel `ko ehockekmfkofko`uocko Km%[urko/ @ko pk`k kykt : pkskmykoc skek `l shjutfko jkbwk jhotuf

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  42/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 0;

  SKSKQKO

  pho`l`lfko Km%[urko ehmlputl kotkrk mkloPkeko Fkokf%Fkokf Km%[urko "PF[,- Pkekopho`l`lfko Km%[urko "P^[,- Pkmleum [urko `lm Kumk` "P[K, `ko jhotuf mklo ykoc shdhols/

  @lphrdukockfkooyk pho`l`lfko Km%[urko`kmke phrkturko phehrlotkb thrshjut shdktloyk

  ehelmlfl tuduko sujstkoslkm mkcl eumlk ykfolupkyk shakrk girekm fiostltusliokm uotufehwudu`fko pho`l`lfko Km%[urko ykocjhreutu/

  Xpkyk eholocfktfko eutu pho`l`lfko Km%[urko thmkb- sh`koc `ko thrus `lmkfufko imhbphehrlotkb- eksykrkfkt- phochmimk `kostkfhbim`hr pho`l`lfko Km%[urko/ Okeuo`helflko ekslb - fhoyktkkopuo tl`kf jlsk`ltutupl jkbwk ekslb jkoykf fieuoltkseusmle ykoc pho`l`lfko Km%[urkooyk jhmuejhreutu/

  Qkmkb sktu phrekskmkbko eho%`kskr `kmke pho`l`lfko Km%[urko k`kmkbphmkfskokko pho`l`lfko Km%[urko `lLo`iohslk blocck flol jhmue ehelmlfl kauko`kskr ykoc `kpkt `ldk`lfko stko`kr hvkmukslfkrhok phmkfskokkooyk ykoc ekslbaho`hruoc ehoccuokfko pimk `ko slsthe fio%vhosliokm ykoc jhmue ehoyhotub pk`k prishsstko`kr`lsksl shjkcklekok tuotutko `kmke

  slsthe pho`l`lfko oksliokm/ Okeuo `helflkokokmlsls frltls thrbk`kp prishs stko`kr`lskslpho%`l`lfko Km%[urko thtkp `lphrmufko cuokehoahckb mkblroyk ekouslk%ekouslk rijit`ko ehehmlbkrk thckfoyk `heifrkslpho`l`lfko ykoc loivktlg - frhktlg `ko `lokels/

  Phrmhpks ltu sheuk shjkckl fioshfuhoslmicls `krl XX Qls`lfoks Oi/ :> tkbuo :>>1-^hrkturko phehrlotkb Oieir ;< tkbuo :>>8`ko phrkturko phehrlotkb oi/ 88 tkbuo :>>3-prishs stko`kr`lsksl pho`l`lfko Km%[urko

  "Q^[, k`kmkb shjukb loivksl `kmke fhjldkfkofkrhok tlck kmksko 6 phrtkek Q^[ ehrupkfkotuotutko fiostltusl6 fh`uk Q^[ ehrupkfkoshjukb phejkbkruko- ldtlbk`)lfbtlkr6 fhtlck

  Q^[ ehrupkfko `kskr phohrkpko guocslguocsl ekokdheho ykltu phrhoakokko-phmkfskokko `ko phockwksko `kmkepho`l`lfko Km%[urko/ Fhsheukoyk ehrupkfkofhlocloko `ko altk%altk uotuf thrakpkloykpho`l`lfko KM%[urko ykoc jhreutu/

  1/0/ ^itrht ^hmkfskokko fhclktko^ho`l`lfko Pkeko ^ho`l`lfko Km%[urko `l Lo`iohslk ykoc jhrjkslspkrtlslpksl eksykrkfkt/

  ^ho`l`lfko Km%[urko "PF[)P^[) P[K,ehrupkfko mhejkck pho`l`lfko `kophockdkrko Lsmke ykoc tl`kf ehochokm uslkshakrk fkfu/ ^ho`l`lfko thrshjut `kpkt `lmkfufko pk`k kokf%kokf- rhekdk jkbfko irkoc`hwksk ykoc ehodk`lfko phshrtk `l`lfoykekepu ehejkak- ehoumls- ehekbkel `koehockkekmfko fko`uocko lsl Km%[urko`hocko jklf `ko jhokr/ ^hshrtk `l`lf pk`k dhodkoc PF[ k`kmkb kokf%kokf uslk 0 %3 tkbuo-sh`kocfko pk`k dhodkoc P^[)P[K k`kmkbkokf%kokf uslk Q@- QE^ `ko QEX/ Okeuoykoc phoumls siritl bkoykmkb uotuf uslk `lolykltu pk`k dhodkoc PF[/

  Qhakrk `h gkati blstirls- shdkf Lsmkeeksuf fh Lo`iohslk pho`l`lfko Km%[urko `lLo`iohslk thmkb tuejub `ko jhrfhejkoc

  shakrk jhrkcke jklf slsthe- ehti`h- skrkokprkskrkoyk/ ^ho`l`lfko Km%[urko ehrupkfkoskmkb sktu phmkdkrko pifif ykoc fhclktkophejhmkdkrko pho`l`lfko Lsmke ykoc`lfhejkocfko imhb pkrk umkek- `ko ustk`zkb`kmke upkyk eholocfktfko fukmltks fhlekoko-fhtkqwkko `ko fhskmhbko uekt Lsmke pk`kzkeko fhrkdkko Lsmke Ouskotkrk- zkekophodkdkbko blocck skkt lol/

  Qkkt lol pho`l`lfko Km%[urko `l`kmkephohrkpko slsthe- ehti`h `ko skrkok

  pho`l`lfko shrtk phockdkrko ykoc `lthrkpfko`kmke iphrksliokmoyk `lrkoakoc shjkcklpho`l`lfko oio girekm/ Qhblocck ehmkmuljhrjkckl slsthe `ko ehti`h lol throyktk

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  43/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 0:

  SKSKQKO

  eho`kpkt `ufuocko `ko elokt ykoc aufupjhskr- jklf `krl eksykrkfkt ekupuophehrlotkb/ Bkm lol thrmlbkt jkoykfoyk koccitkeksykrkfkt ykoc kotuslks `kmke ehejhotufmhejkck pho`l`lfko Km%[urko ykoc duckehrupkfko bksrkt- bkrkpko `ko elokteksykrkfkt `kmke jhmkdkr ehejkak Km%[urko/

  Ehsflpuo skrkok `kmke pho`l`lfko Km%[urkoshrlocfkml tl`kf ehek`kl shphrtl jkoykfoykmhejkck Pkeko pho`l`lfko Km%[urko ykocekslb ehouepkoc `l eusbimk- eksdl` ktkupuofhmks plodkeko `krl ruekb pho`u`uf- okeuobkm thrshjut tl`kf ehoyurutfko elokteksykrkfkt uotuf eho`lrlfko tkekopho`l`lfko Km%[urko/ Jkoykfoyk phshrtk `l`lfykoc fhjkoykfko jhrkskm `krl cimiockohfioiel ehohckb fhjkwkb `kmke ehoclfutlfhclktko phejhmkdkrko `l Pkeko ^ho`l`lfko Km%[urko shblocck pk`k ueueoyk `kok ykoc

  `lellmlfl tl`kf aufup uotuf ehejlkykliphrksliokm fhclktko phejhmkdkro ykoc k`k/Imhb fkrhok ltu `ljutubfko frhktlvltks `krl pkrkphocurus uotuf ehochmimk `ko ehoakrl`ioktur jkcl fhmkocsuocko pho`l`lfko `lmhejkck Pkeko pho`l`lfko Km%[urko lol/ Kfljkt thrjktksoyk `kok `ko skrkok ykoc k`kehodk`lfko prishs phejhmkdkrko pho`l`lfko Km%[urko tl`kf ehelmlfl phrhoakokko-phmkfskokko `ko phock%wksko ykoc jklf/Fhphrakykko eksykrkfkt thrbk`kp eutupho`l`lfko Km%[urko duck ehrupkfko skmkbsktu fho`kmk ykoc shrlocfkml thrdk`l/ Qhjkclkoeksykrkfkt ekslb hoccko) sumlt ehochmukrfko`kok uotuf fhmkocsuocko jhmkdkr kokfoyk`kmke pho`l`lfko Km%[urko/ Qhjkmlfoykehrhfk kfko ehejkykr lurko uotuf fhclktkomhs J/ Loccrls- Fieputhr- `ko shjkckloyk`hocko mhjlb eu`kb/ ^ho`l`lfko Km%[urkoekslb `lpko`koc shjhmkb ektk imhb shjkclkoeksykrkfkt fkrhok `lkocckp ekthrl phmkdkrkoykoc furkoc photloc jkcl fhmkocsuocko eksk`hpko kokfoyk/ @l slolmkb tkotkocko pkrkphocurus tkeko pho`l`lfko Km%[urko ykoc duck shrlocfkml ehrhfk ehrkocfkp shjkcklcuru bioir `l mhejkck thrshjut/ Ehoylfkpl bkmltu pk`k tkbuo :>>3- phehrlotkb eumkl

  ehephrbktlfko ksphf glokoslkm pkrk ustkz`kb-curu ykoc ehockdkr `l mhejkck pho`l`lfkoPkeko ^ho`l`lfko KM%[urko/ ^k`k tkbuo:>>3 @hpkrtheho Kckek ehmkmul @lrhftirkt@lolykb `ko ^io`if ^hskotrho thmkbehejhrlfko `kok lothoslg fhpk`k pkrk curu `ltkeko pho`l`lfko Km%[urko ykoc eksloc%

  eksloc eho`kpktfko `kok lothoslg shjhskr 8 dutk ruplkb/ Bkm lol uotuf ehejhrlfko eitivkslfhpk`k pkrk phockdkr kckr thtkp lstlqiekb`kmke eholocfktfko fhekepuko ehejkak-ehoumls `ko ehekbkel fko`uocko Km%qurko`ko olmkl%olmkl ykoc thrfko`uoc `l `kmkeoyk/

  @lokelfk PF[ `ko P^[ lol shekflo mkekshekflo ehejklf- `lekok skmkb sktuoykk`kmkb `hocko bk`lroyk jhjhrkpk ^hrkturko`khrkb "^HZ@K, `l shduemkb priplosl ykocehosykrktfko kokf%kokf ehmkodutfko fh dhodkoc Q@)EL- QE^)EPs `hocko ehmkeplrfkoQhrtlglfkt Mumus `krl ^ho`l`lfko Km%[urko-shphrtl Qumkwhsl Phocckrk- Ciriotkmi- Qumshm-Jhocfumu `ko shjkckloyk/ Fhjldkfko lol aufupehocchejlrkfko uotuf eheitlvksl irkoc tuk-eksykrkfkt pk`k ueueoyk kckr ehephrbktlfko pho`l`lfko Km%[urko jkclputrk%putrloyk/ Qhphrtl chrkfko jhjks jutkkfskrk Km%[urko "CJJK[, `l priplosl QumkwhslQhmktko `ko jhjhrkpk priplosl mklooyk/@hocko mkblroyk phr`k%phr`k thrshjut `l shrtklchrkfko jutk kfskrk Km%[urko ekfk bkm lolehelmlfl pkyuoc bufue ykoc mhjlb dhmks-shakrk mkckmltks girekm shfkmlcus ehejkwkkoclo shckr jkcl phmkfskokko pho`l`lfko Km%[urko `l shmurub Lo`iohslk/

  ^houtup

  Bkrkpko `ko phmkfskokko pho%`l`lfkoolmkl ehmkmul Pkeko ^ho`l`lfko Km%[urko ykoc`hwksk lol `lmkfskokfko jhmue jhrdkmko`hocko bkreiols `ko jhr`kyk cuok/ @l skok%

  slol ekslb thrmlbkt k`k fhploakocko/ Qhjkcklkfljktoyk- pho`l`lfko olmkl ykoc `lbkrkpfko`kpkt ehejhotuf kokf jkocsk ykoc jhrolmklmubur jhmue thrakpkl/ Fhtl`kfthrakpklko ltu

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  44/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 01

  SKSKQKO

  `ltko`kl imhb k`koyk frlsls kfbmkf kokfjkocsk/ Imhb fkrhok ltu- kckr pho`l`lfko Km%[urko jhrbkslm `hocko jklf ekfk phrmufhthmk`koko `krl sheuk plbkf6 k`k fhrdk skekykoc jklf kotkrk irkoc tuk- pho`l`lf- `koeksykrkfkt6 k`k fhslokejuocko kotkrkpho`l`lfko ykoc `lshmhocckrkfko `l ruekb- `l

  shfimkb- `ko `l eksykrkfkt6 `ko phejhmkdkrkobho`kfoyk `lshmhocckrkfko `hocko ehti`h%ehti`h ykoc ehoyhotub titkmltks heisliokmkokf/

  @kgtkr ^ustkfk

  Kzls Skbkj- Kj`um/ ;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  45/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 00

  F L K P

  Jkejkoc Ju`l Qhtlkwko ;

  Kokf%kokf pk`k uslk `lol phrmu eho`kpktfkophrbktlko suoccub `krl sheuk plbkf/ Kokfpk`k uslk `lol `lekfsu`fko shjkckl uslk

  `lekok kokf jhmue eheksufl suktu mhejkckpho`l`lfko girekm shphrtl Q@ `ko jlkskoykehrhfk thtkp tlocckm `l ruekb ktku ehoclfutlfhclktko `kmke jhotuf jhrjkckl jhotufmhejkck pho`l`lfko prk shfimkb shphrtlfhmiepif jhreklo- tkeko fkokf%fkokf- tkekopholtlpko kokf/ Alrl kokf uslk `lol- ehockaupk`k thirl ^lkcht- `kpkt `lfktkfko shjkckluslk ykoc jhmue `kpkt `ltuotut uotuf jhrplflr shakrk micls "tkbkp prk iphrksliokm, ykoc`ltko`kl `hocko phelflrko shphrtl4";, Jhrplflr shakrk fiofrlt- `lekok

  fhekepuko rhprhshotksl slejimlf ykoc

  ; Fhpkmk Jkclko Bueks \kyksko Fhshdkbthrkko Kokf Lo`iohslk "\FKL,

  eheuocflofko shshirkocuotuf ehelflrfko bkm kjstrkf

  "shphrtl alotrk ktkufhk`lmko, jhmue `kpkt`lpkbkeloyk6":, Zhkmlseh- ykltufhaho`hruocko ykocfukt uotuf ehokocckpl

  shckmk shsuktu shjkcklbkm ykoc rllm ktku oyktk6

  "1, Hcishotrls- ykltu ehmlbktshckmk shsuktu bkoyk `krl

  su`ut pko`kocoyk sho`lrl `kotl`kf eu`kb ehohrlek phodhmksko `krl

  slsl mklo6"0, Fhaho`hruocko uotuf jhrplflr shakrk

  sh`hrbkok `ko tl`kf eu`kb ehohrlekshsuktu ykoc ekdheuf6 "8, Kolelsehykltu fhaho`hruocko uotuf jhrplflr jkbwksheuk ijyhf `l mlocfuockooyk ehelmlflfukmtlks fhekouslkko shjkcklekok ykoc`lelmlfl kokf6

  "7, Qhotrksl ykltu fhaho`hruocko uotufehocfishotrkslfko `lrl pk`k bkoyk sktuksphf `krl suktu sltuksl6 `ko

  "3, Kokf uslk `lol `kpkt `lfktkfko ehelmlfllekdloksl ykoc kekt fkyk `ko lekdloksl lolshrloc `lfktkfko shjkckl kwkm euoaumoykjljlt frhktlvltks pk`k ehrhfk/

  ^k`k uslk `lol kokf ekslb `kmke tkrkg

  phrtuejubko `ko phrfhejkocko `kmkeshckmk shcl threksuf itkfoyk/ Itkfehrupkfko puskt `krl lothmhchosl pk`k kokf/Fihstmhr thmkb ehocheufkfko suktu thirl

  Irgg lostrueho shjkckl kmkt%kmkt euslf k`kmkb uolf- fkrhokehrupkfko kmkt euslf pufum ykoc jhrok`k ekupuo tkf jhrok`k

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  46/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 08

  F L K P

  thotkoc lstlmkb jhmkbko itkf flrl `ko fkokoykoc tucks `ko guocsl- alrl `ko rhspiooykjhrjh`k thrbk`kp phockmkeko jhmkdkr-ehsflpuo tl`kf `kmke krtl eutmkf/ Zhspiofh`uk jhmkbko itkf lol tl`kf skek- `koehouotut pk`k phockmkeko jhmkdkroyk/

  Kotkrk Itkf Fkoko `ko Itkf Flrl9Qhirkoc kokf shakrk chohtls thmkb mkblr `hocko suktu irckolseh ykoc `lshjutlothmhchosl ykoc jhrsuejhr `krl itkfoyk/Fkmku struftur itkf thmkb `lthotufko shakrkjlimicls- jhrguocsloyk itkf thrshjut skockt`lphockrubl imhb lothrkfsl `hockomlocfuockooyk/ Itkf thrshjut thr`lrl `krl `ukjhmkbko itkf "flrl `ko fkoko,- ykoc `lskejuocimhb shcuepkm shrkjut ykoc `lshjut airpusakmmisue/ Fh`uk jhmkbko itkf thrshjut guocsltucks `ko rhspiooyk jhrjh`k `ko shbkrusoyk

  tuejub `kmke fhshlejkocko/

  ^k`k kokf%kokf `l uslk `lol- ekfk pricrkeykoc `lmkfufko shbkrusoyk k`kmkb upkykehekfslekmfko phochejkocko itkf fkokokokf/ Bkm lol `lshjkjfko jkbwk jhmkbko itkffkoko mhjlb jkoykf jhrguocsl uotufehocutkekfko rhspio ykoc thrfklt `hockophrshpsl bimlstlf- lekdloktlg- frhktlg `kojlsislktlg/ Bkm lol jhrjh`k `hock itkf flrl- ykocmhjlb jhrtucks uotuf ehokocfkp phrshpslficoltlg shrtk jhrplflr shakrk mlolhr- micls-thrktur- mkthrkm/ Jlkskoyk gulocsl itkf flrl mhjlbpk`k jl`koc phockdkrko ykoc vhrjkmlstls`hocko ehohfkofko pk`k shcl bkgkmko `kophrshpsl ficoltlg skdk/

  Xotuf ltumkb cuok ehochghftlgfko itkf fkokokokf shdkf uslk `lol ekfk `lphrmufkohxphrlhotkm mhkroloc "jhmkdkr jhr`kskrfkophockmkeko mkocsuoc, uotuf kokf%kokf uslk`lol cuok mhjlb ehochghftlgfko guocsl`lvhrchooyk "`lekok kokf%kokf `ljlkskfkouotuf shmkmu ehejhrlfko l`h `ko kmthroktlg ykoc tl`kf bieicho,/ Bkm lol kfko jhr`kepkfpk`k kokf ykoc frhktlg- sufk jhrplflr jh`k `kophoub l`h/

  Eholocfktfko Fhekepuko Itkf Fkoko K`k jhjhrkpk alrl ykoc jlsk `lmlbkt pk`k kokfuslk `lol ykoc `lphrakyk shjkckl tko`k%tko`kpisltlg uotuf kokf ykoc frhktlg- ktku alrl%alrlkokf ykoc itkf fkokooyk ehepuoyklfhekepuko mhjlb- ykfol4";, Fhekepuko eitirlf ykoc mhjlb kwkm

  shphrtl fhekepuko uotuf jhrdkmko-ehekodkt- ehekfkl jkdu `ko shpktuktkupuo ehoyukpl `lrl sho`lrl6

  ":, Kokf ekepu jlakrk `hocko fkmlekt ykocmhocfkp- fisk fktk ykoc jkoykf- `kyklockt ykoc jklf `ko ehouoduffkofhlocloko ykoc fukt uotuf jhmkdkr `kobksrkt ykoc jhskr thrbk`kp jufu ktkupuockejkr%ckejkr6

  "1, Ehejko`locfko `hocko kokf ykocmklooyk/ Jlkskoyk kfko thrmlbkt `krlfhaho`hruockooyk uotuf ehoyufkl

  phrekloko ykoc ehrkocskoc `kykfbkykmoyk6 `ko"0, K`koyk `kyk lockt ykoc jklf- fhekepuko

  aijk%skmkb `ko ekepu ehoyhokocl`lrloyk "jhrsljuf `lrl, `kmke wkftu ykocaufup mkek/

  Kokf ehoyufkl phrekloko ykoc ehrkocskoc `kyk fbkykmoyk

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  47/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 07

  F L K P

  Jkcklekok fltk `kpkt ehociptlekmfkofhekepuko itkf fkoko kokf fltk shdkf uslk`lol/ K`k jhjhrkpk ehti`h ykoc `kpkt `lpkfkl-kotkrk mklo `hocko jhreklo euslf- jhreklo-ehocckejkr `mm/ Jhjhrkpk ehti`h thmkb`lfhejkocfko imhb pkrk kbml `kmke upkykeholocfktfko fhekepuko itkf fkoko kokf

  shdkf uslk `lol/ @lkotkrkoyk jhreklo euslf-ckejkr/ @ko kmkt phrekloko h`ufktlg/;/ Jhreklo Euslf/ Qkmkb sktuoyk k`kmkb

  ehti`h jhreklo euslf imhb Akrm Irgg ";2 tkbuo thmkbehocbkslmfko jhjhrkpk bkslm kokmlskoyk/@luocfkpfkooyk jkbwk shtlkp kokf eumklkwkm phrtuejubkooyk "pk`k uslk `lol,jlkskoyk eheumkl `hocko phrli`h airhoceirhoc "sarjjmloc phrli`, skepklkfblroyk kokf%kokf eumklehochejkocfko `kyk alptkoyk/ Jkclshirkoc kokf ehocckejkr ehrupkfkojhotuf phrekloko ykoc shjhokroyk

  kfko ehockskb fhekepuko itkf

  fkokooyk/ Xakpko ^lakssi euocflobkrus ehodk`l rhouocko fltk- Irkoc`hwksk shjklfoyk dkocko ehockdkr kokf%kokf uotuf ehocckejkr- shjklfoykirkoc `hwkskmkb ykoc bkrus jhmkdkr `krlkokf%kokf/

  1/ Kmkt ^hrekloko H`ufktlg/ Qhmklo euslf-upkyk phochejkocko itkf fkoko duck`kpkt `lmkfufko `hocko jhreklo `hocko Kmkt ^hrekloko H`ufktlg "K^H,/Qhjhtumoyk kpk ltu guocsl kmkt jhreklo

  Ehocckejkr ehrupkfko jhotuf phreklokokokf

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  48/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 03

  F L K P

  jkcl kokf uslk `lol9 Jkoykf eklokoshfkrkoc lol ykoc shekflo frhktlg- ekbkm-jhrkohfk ekake/ Photuoyk bkm lol kfkojkoykf ehejukt irkoctuk jlocuoc/Jkoykf ekloko ykoc `ljukt imhb pkjrlfykoc shjhtumoyk furkoc jhrgkh`kb jkclkokf%kokf/ Fkrhok shjhokroyk kmkt

  jhreklo bkoykmko kmkt jkotu skdk jkclshirkoc kokf `ko jufko ehrupkfkolo`lfktir eutmkf uotuf kokf jhrfhejkocmhjlb jklf/ Dk`l ekbkm `ko eurkboyk kmktekloko jufkomkb ehrupkfko lo`lfktir/ Kokf kfko `kpkt jhreklo `hocko ekogkktykoc jhskr kpkjlmk irkoctuk `kpktehochtkbul slsl fhcuokkooyk eklokothrshjut/ K`k ekloko kokf ykoc `lshjut K^H ktku Kmkt ^hrekloko H`ufktlg ykltucimiocko ekloko ykoc jhrslgkt h`ufktlg ktku `kpkt ehehoubl sykrkt shjkckl

  phrkocskoc jkcl kokf uotf thrdk`loykprishs jhmkdkr kokf/ Alrloyk k`kmkb4 ";,@kpkt ehrkocskoc kokf shakrk kftlg jhrpkrtlslpksl `kmke prishs- tl`kf bkoyk`lke shakrk pkslg ehmlbkt skdk6 ":, Jhotufekloko thrshjut jlkskoyk uostrusturhshblocck `leuocflofko jkcl kokf uotufehejhotuf- ehrujkb- ehochejkocfkoshsukl `hocko lekdloksloyk6 "1, @ljukt`hocko tuduko ktku phochejkcokothrthotu- shsukl `hockotkrcht uslk kokf thrthotu/Qhmklo gkftir thrshjut`lktks- bkrus `lmlbkt uslkkokf fltk/ Xotuf ltu bkrus`lplmlb dhols ekloko ykoc`lphrmufko jkcl kokf fltk/Elskmoyk plmlbmkb eklokokokf ykoc `kpktehochejkocfko eitirlffkskr kokf jkclphrfhejkocko frltlsfhekepuko jhrdkmko-elskmoyk ekloko ykoc`ltkrlf/ Qkmkb sktu frlthrlkekloko ltu k`kmkb`lakotuefko phtuoduf

  tuduko ekloko thrshjut uotufehochejkocfko guocsl kpk `ko duck`lshrtkl rhfieho`ksl jkcl uslk jhrkpk-ehoclockt k`k jkbkyk ykoc slkpehockoake kokf%kokf fltk/

  Qhakrk thirltls fltk `kpkt ehejkcl kftlvltks

  kokf `kmke jhreklo lol ehodk`l 0 ekake ykltuykltu4";, Jhreklo glslf- ehrupkfko fhclktko

  jhreklo ykoc jhrfkltko `hocko upkykphochejkocko ksphf eitirlf kokf-shphrtl jhrmkrl- ehmiepkt- ehekodkt-jhrkyuo%kyuo `sj6

  ":, Jhreklo frhktlg- ehrupkfko jhotufjhreklo ykoc hrkt bujuockooyk `hockophochejkocko frhktlvltks shphrtlehoyusuo jkmif- jhreklo `hocko mlmloktku pkslr- ehmufls `hocko dkrl `sj/6

  "1, Jhreklo lekdloktlg ehrupkfko fhckltkojhreklo ykoc ehoyhrtkfko gkotksl kokf-shphrtl jhreklo sko`lwkrk `lekok kokf`kpkt ehochejkocfko lekdloksl `hockophrko ykoc jhrjh`k%jh`k6 `ko

  "0, Jhreklo ekolpumksl- ehrupkfko fhclktkojhreklo ykoc ehoccuokfko kmkt thrthotushphrtl cuotloc- ijhoc- pkmu- mhe- fhrtksmlpkt `sj- uotuf ehochejkocfkofhekepuko fbusus kokf/

  Fhclktko jhreklo ykoc ehoccuokfko kmkt thrthotushphrtl cuotloc- ehrupkfko Kftlvltks JhrekloEkolpumksl

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  49/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 02

  F L K P

  Jhreklo ykoc ehoyhokocfko jkcl kokf lolkfko ehejhrlfko rksk keko `ko jhjksshakrk pslfimicls- suktu fio`lsl ykoc kekt`ljutubfko jkcl upkyk phochejkockofrhktlvltks kokf/ @lskeploc ltu- jhreklo ykoc

  ehrupkfko fhshepktko uotuf ehrkskfkoijyhf%ijyhf `ko tkotkocko cuok ehoheufkoshsuktu `hocko akrk jkru- ehejhrlfkofhshepktko fhpk`k kokf uotuf `kpktehochfsprhslfko iriocko frhktlgoyk/

  ^hrhouockoJkoykf fhfbkwktlrko `ko fhtl`kfehochrtlkoirkoctuk ykoc fk`kocfkmk ehodk`l juehrkocjkcl irkoctuk `kmke eho`l`lf kokf%kokfoykshdkf uslk `lol/ Fhlocloko irkoctuk ykoc bkrus`lmkfufko imhb kokf%kokf- tl`kf dkrkoc

  ehejukt kokf%kokf `l uslk `lol su`kb ehodk`lirkoc `hwksk elol/ Bkm lol tl`kf mklo fkrhokirkoctuk ykoc thrmkmu fbkwktlr `hockophrtuejubko `ko phrfhejkocko kokfoyk/Qlgkt ivhr prithftlg duck fk`koc shrlocehocbkejkt fhekepuko kokf shdkf `loljhrfhejkoc/ Jkbfko fk`kocfkmk irkoctukshrlocfkml tkfut `hocko L[/ Ehrhfk shrlocfkmljhrtkoyk kpkfkb kokf ykoc fhekepuko itkffkokooyk mhjlb thrkskb L[ oyk mhjlb tloccl`ljko`locfko `hocko ykoc mklo9 ^hrtkoykkolol shjhtumoyk eu`kb `ldkwkj- fkrhok ehourutphohmltlko Phreko ; : ( kokf ykoc shphrtlltu ehelmlfl L[ tloccl ykltu ;0>/ Okeuo-irkoctuk shfkrkoc duck bkrus lockt- jkbwktl`kf bkoyk L[ ykoc kfko ehohotufkofhjhrbkslmko kokf%kokf fltk/ Fhekepuko H["Heitliokm [uitlhot,- Q[ "Qplrltukm [uitlhot,-`ko ykoc pkmloc kfblr k`kmkb HQ[ "Heitliokmko` Qplrltukm [uitlhot, throyktk mhjlbehouodkoc `l fheu`lko bkrl/ Bkm lol jhrkrtlirkoctuk duck bkrus thtkp eho`l`lf kokf%kokfshdkf uslk `hocko tl`kf eholocckmfkofieuoltks- mlocfuocko fhmukrck- jhmkdkr `kojhreklo shrtk eholocfktfko fhsk`krko kokfthrbk`kp gltrkb ekouslk shdkf `lol "Ci` Qpit,ykoc jhrkrtl kokf tl`kf thrmhpks `krl ksks

  bujuocko kotkr ekouslk- mlocfuocko `koPubkooyk/ Kfblroyk fltk jhrbkrkp kokf Lo`iohslk eksk`hpko k`kmkb kokf%kokf ykoc frhktlg- phoubl`h- tl`kf thrmhpks `krl bujuocko kotkr ekouslk- mlocfuocko `ko Pubkooyk/ Jlmk bkmltu `lmkfufko- flrkoyk kfko tuejub kokf%kokf

  ykoc frhktlg ykoc ekepu ehelmlfl jhrjkcklvlsl `ko wkwksko `kmke phochejkockoprljk`l ykoc utub `ko jhrekogkkt jkcl `lrloyk`l fhmkf fheu`lko bkrl/

  Zhghrhosl4

  ;/ @kokb Qibkr ko` Lko Ekrsbkmm-Q[% PbhXmtlekth Lothmmlchoah- Mio`io- :>>>

  :/ Fiepks- ;; Oivhejhr ;;0/ Aiooy Qhelkwko- ^hochejkocko

  ^ricrke Kokf Jhrjkfkt - tl`kf `lthrjltfko-8/ Qhti Eumyk`l- Ehrkocskoc Frhktlgltks

  Kokf Qhdkf Xslk @lol - Crkeh`lk- ;

 • 7/22/2019 Buletin PAUD Vol. 8 No. 3

  50/61

  Jumhtlo ^KX@ Wimueh 2- Oi/1- Kcustus :>>< 0>< 8;

  F L K P

  shsuktu- tl`kf ehouodkoc phrwudu`ko jkfkt`ko frhktlvttks kokf/Ehochejkocfko Jkfkt `ko Elokt Kokf

  ;/ Ehejhrl fhshepktko pk`k shtlkp kokf/Fhoyktkko `ko bkslm%bkslm phohmltlkoehouoduffko jkbwk fhjkoykf ckcksko%

  ckcksko ykoc ahehrmkoc tlejum pk`kskkt%skkt shshirkoc jhrk`k `kmkefhk`kko thokoc `ko skotkl "rhmkx,- thokoc`ko skotkl shakrk glslf- thtkpl kmkeplflrkooyk shakrk tl`kf sk`kr jhfhrdkthrus- ehejkotu kmke plflrko sk`kroyk`kmke phehakbko ekskmkb/ Qhtlkp kokfehsflpuo `ko sktu fhmukrck ehepuoyklfhprljk`lko ykoc uolf `ko irkoc%tuk)pho`l`lf bho`kfoyk phfk thrbk`kpelokt `ko fhekepuko eksloc%ekslockokf- uotuf fheu`lko ehejhrl

  fhshepktko pk`k shtlkp kokf uotuf eh%ochejkocfko jkfkt `ko eloktoyk/

  :/ Jhreklo ehrupkfk