Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

download Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

of 21

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  1/21

  PENGKAJIAN KEPERAWATAN

  Nama : ANUGRAH GIFFARI

  NIM : 201510461011029

  Tanggal pengkajian :

  A. RIWAYAT KLIEN/DATA BIOGRAFIS

  Nama : Tn. Nar i

  Alama! : Tl"g" ar#

  Telp. : $

  Tempa!% !anggal la&ir : Malang% 1922 '94 !an(

  )eni* +elamin : ,aki$laki -#k# : )a a

  Agama : I*lam

  -!a!#* erka inan : +a in

  en/i/ikan !erak&ir : -

  li / k ! N ) i ' I*! i (

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  2/21

  li / k ! N ) i ' I*! i (

  1. -!a!#* pekerjaan *aa! ini :

  Tn. Nar i *aa! ini &an a men i #kkan /iri /engan mera a! # # /an *ering meli&a! ke #n kel#arga.

  2. ekerjaan *e el#mn a :

  Tn. Nar i ekerja *e agai pe!ani *a #r.

  . -#m er$*#m er pen/apa!an /an ke #k#pan !er&a/ap ke #!#&an

  : en/apan Tn. Nar i *aa! ini &an a /ari anak$anakn a.

  D. RIWAYAT LINGKUNGAN HIDUP

  1. Tipe !empa! !inggal : R#ma& permanen

  2. )#mla& kamar : . )#mla& "rang ang !inggal /i r#ma& : 6 "rang

  4. eraja/ pri7a*i : 4

  E. RIWAYAT REKREASI

  1 H" i8 i ! !#$ !# k

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  3/21

  1. +el#&an ke*e&a!an #!ama :

  Tn. Nar i menga!akan *ering p#*ing !er#!ama ke!ika ang#n !i/#r /an n eri /i agian kepala.

  $ : n eri *aa! erak!i !a* $ ;: n eri ang /ira*akan !#mp#l $ R : n eri !i/ak menjalar $ - : *kala n eri 4 $ T : n eri ang /ira*akan ka/ang$ka/ang

  2. -!a!#* ke*e&a!an #m#m *elama 1 !an ang lal# : Tn. Nar i menga!akan p#n a /ara& !inggi *ejak 10 !an ang

  lal#.

  . -!a!#* ke*e&a!an #m#m *elama 5 !an ang lal# :

  Tn. Nar i perna& "pera*i pr"*!a!.

  4. enge!aan8pema&aman /an pena!alak*anaan ma*ala&

  ke*e&a!an :

  Tn. Nar i !i/ak menge!ai !en!ang pan!angan makanan agi

  pen/eri!a &iper!en*i.

  Ga a Hi/#p : -#ka makan /aging /an k#rang *a #r. Ti/ak

  "k"k / !i/ k *#k i*

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  4/21

  Tn. Nar i *e el#mn a !i/ak memiliki a!a*an /alam &al

  makanan apap#n. 2. Ri a a! peningka!an a!a# pen#r#nan era! a/an :

  era! a/an Tn. Nar i *!a il.

  . "la k"n*#m*i makanan :

  Tn. Nar i *e&ari makan kali% pagi% *iang /an malam.

  4. Ma*ala& ang mempengar#&i ma*#kan makanan : Ti/ak a/a ma*ala& /alam &al makanan% nam#n Tn. Nar i !i/ak

  menge!ai makanan ang !i/ak /i "le&kan #n!#k pen/eri!a

  Hiper!en*i.

  L. STATUS KESEHATAN MASA LALU

  1. en aki! ma*a anak$anak :

  T N i !i/ k iliki ki! / * k k$k k%

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  5/21

  Tan/a$!an/a 7i!al : T : 1=08100 mmHg% Na/i : 64 >8m% RR : 20

  >8m% *# : 5%? @< : 54 kg T : 169 IMT :

  4. Hea/ !" !"e :

  Integu en

  ,e*i8l#ka : a r#ri!#* : Ti/ak er# a&an pigmen!a*i : a er# a&an !ek*!#r : a

  -ering memar : Ti/ak er# a&an ram #! : a er# a&an k#k# : Ti/ak emajanan lama !er&a/ap ma!a&ari : Ti/ak

  He !"!et#$

  er/ara&an8memar a /"minal : Ti/ak em engkakan kelenjar lim3a : Ti/ak

  Anemia : Ti/ak

  K "%&%

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  6/21

  Ber!ig" : Ti/ak Ri a a! In3ek*i : Ti/ak

  H#'ung '%n (#nu(

  Rin"rea : Ti/ak Cpi*!ak*i* : Ti/ak

  *!r#k*i : Ti/ak N eri pa/a *in#* : Ti/ak

  Ri a a! In3ek*i : Ti/ak Mu&ut '%n Tengg!)!$ -aki! !engg"r"k : Ti/ak ,e*i8#lk#* : Ti/ak +e*#li!an menelan : Ti/ak

  er/ara&an g#*i : Ti/ak +arie* : a Ri a a! in3ek*i : Ti/ak

  "la mengg"*"k gigi : a

  Le*e)

  +ekak#an : Ti/ak N eri8n eri !ekan : Ti/ak

  enj"lan8ma**a : Ti/ak

  ! ! * k Ti/ k

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  7/21

  enj"lan8ma**a : Ti/ak iare : Ti/ak

  +"n*!ipa*i : Ti/ak Melena : Ti/ak Hem"r"i/ : Ti/ak

  er/ara&an re !#m : Ti/ak "la /e3eka*i ia*an a : a

  Pe)$e #*%n

  Frek#en*i : a% k#rang le i& 4 kali *e&ari Mene!e* : Ti/ak Hema!#ria : Ti/ak

  "li#ria : Ti/ak N"k!#ria : Ti/ak Ink"n!inen*ia : Ti/ak N eri *aa! erkemi& : Ti/ak

  a# in3ek*i : Ti/ak

  Mu($u&u($e&et%&

  N eri per*en/ian : Ti/ak +ekak#an : Ti/ak

  em engkakan *en/i : Ti/ak

  Ti/ k

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  8/21

  In/e> ar!&el 'ak!i7i!a* ke&i/#pan *e&ari$&ari(: INDEX BATHEL

  A$t# t%( S !)e

  M%$%n 0 D an!#an pen#& 5 D an!#an #n!#k mem"!"ng% meng"le* men!ega% m"/i ka*i /ie! 10 D in/epen/en!

  0 5 0

  M%n'# 0 D Men #!#&kan an!#an 5 D in/epen/en! 'mengg#nakan *&" er(

  0 1

  Be)'%n'%n 0 D erl# an!#an

  5 D in/epen/en! er e/ak8men i*ir8g"*"kgigi8men #k#r

  0 1

  Me %((%ng B%2u 0 D engan an!#an 5 D engan an!#an 50E 10 D in/epen/en! 'mengan ing aj#% re*!le!ing(

  0 1 10

  Bu%ng H%2%t 34u%ng %#) 4e(%)5 l k (

  0 1 10

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  9/21

  Be)2%&%n '# t%ngg%

  0 D an!#an pen#&5 D engan an!#an '7er al% p& *i al% arr ing ai/( 10 D in/epen/en!

  0 5 0

  TOTAL 30 - 005 70

  +e*imp#lan : 8 - 00 9 %n'#)# : 6 ?0 : an!#an *e/ang : 0 5 : mem #!#&kaan an!#an pen#&

  O. STATUS KOGNITIF/AFEKTIF

  ari &a*il pengkajian 3#ng*i in!elek!#al pa/a Tn. Nar i /i/apa!kan

  a& a k"gni!i3 Tn. Nar i ma*i& #!#& /an aik.

  POSISI DAN KESEIMBANGAN 3Su&+%n5

  N" Te* k""r/ina*i +e!erangan Nilai 1 er/iri /engan p"*!#r n"rmal Mamp# 4 2 er/iri /engan p"*!#r n"rmal% men#!#p ma!a Mamp# 4

  er/iri /engan kaki rapa! Mamp# 4 4 er/iri /engan *a!# kaki Mamp# 4 5 er/iri% ek*i !r#nk /an er/iri ke p"*i*i ne!ral Mamp# 4 6 er/iri% la!eral ek*i !r#nk Mamp# 4 = erjalan% !empa!kan !#mi! *ala& *a!# kaki /i/epan jari kaki

  l i Mamp# 4

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  10/21

  4 imana alama! an/a J 5 erapa #m#r an/a J

  6 +apan an/a la&ir J= -iapa pre*i/en In/"ne*ia J ? -iapa pre*i/en In/"ne*ia *e el#mn a J 9 -iapa nama i # an/a J

  10 +#rangi /ari 20 /an !e!ap peng#rangan /ari *e!iap angka ar#% *e ara men#r#n.

  JUMLAH = Inte)")et%(#9 -ala& 0 : F#ng*i in!elek!#al #!#& -ala& 4 5 : F#ng*i in!elek!#al ker#*akan ringan

  S%&%* = > 8 9 Fung(# #nte&e$tu%& $e)u(%$%n (e'%ng -ala& 9 10: F#ng*i in!elek!#al ker#*akan era!

  MMSE 3 Mini Mental Status Exam 5 N !

  A("e$ K!gn#t#, N#&%# M%$(# %&

  N#&%# Ken

  K)#te)#%

  1 rien!a*i 5 4 Men e #!kan /engan enar Tan : 2016 M#*im : H#jan Tanggal: 1= Hari : *ela*a

  #lan : )an#ari 2 rien!a*i 5 5 imana *ekarang ki!a era/aJ

  Negara : In/"ne*ia r"pin*i: )a!im

  +a #pa!en8k"!a: Malang l ! Tl" " #

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  11/21

  perin!a& erik#! ang !er/iri langka&:

  1. A 4#& $e)t%( '#t%ng%n%n'% 2. L#"%t 'u%

  . T%)u* '# &%nt%# erin!a&kan pa/a klien #n!#k

  &al erik#! ' ila ak!i !a* *e*#ai perin!a& nilai *a!# p"in(. K!#!#p ma!a an/aL

  erin!a&kan kepa/a klien

  #n!#k enu( $% %t /anmen alin gam ar. T!t%& n#&%# ?0 22

  Inte)")et%(# *%(#& 9 24 0 : !i/ak a/a gangg#an k"gni!i3

  8 > ;? 9 g%nggu%n $!gn#t#, (e'%ng 0 $ 1= : gangg#an k"gni!i3 era! +e*imp#lan : Tn. Nar i era/a pa/a gangg#an k"gni!i3 *e/ang /imana &a*il /ari !e*! MM-C men#nj#kkan &a*il 22.

  Inventaris Depresi Beck 3IDB5 S$! )e

  Pe)n6%t%%n

  2

  A. 3Ke(e'#*%n59 -a a *anga! *e/i&8!i/ak a&agia /imana *a a !i/ak /apa! meng&a/apin a. -a a gala#8*e/i& *epanjang ak!# /an !i/ak /apa! kel#ar /arin a.

  l

 • 8/17/2019 Askep Pada Tn.s (Hipertensi)

  12/21

  1 0

  2

  1 0

  21 0

  2

  1 0

  2 1 0

  2 1

  Saya merasa kece a dengan diri sendiri. G. 3Me 4%*%6%$%n '#)# (en'#)#59

  -a a akan mem #n#& /iri *a a *en/iri jika *a a memp#n ai ke*empa!an.-a a memp#n ai ren ana pa*!i !en!ang !#j#an #n#& /iri. -a a mera*a le i& ma!i. Saya tidak mempunyai pikiran mengenai membahayakan diri sendiri. H. 3Men%)#$ '#)# '%)# (!(#%&59 -a a !ela& ke&ilangan *em#a mina! *a a pa/a "rang lain /an !i/ak pe/#li pa/a mereka *em#a. -a a !ela& ke&ilangan *em#a mina! *a a pa/a "rang lain /an memp#n ai *e/iki! pera*aan pa/a mereka.

  Saya kurang berminat pada orang lain dari pada sebelumnya.-a a !i/ak ke&ilangan mina! pa/a "rang lain. I. 3Ke)%gu-)%gu%n59 -a a !i/ak /apa! mem #a! kep#!#*an *ama *ekali. -a a memp#n ai an ak ke*#li!an /alam mem #a! kep#!#*an. -a a er#*a&a mengam il kep#!#*an. Saya membuat keputusan yang baik.

  J. 3Pe)u4%*%n g% 4%)%n '#)#59 -a a mera*a a& a *a a jelek a!a# !ampak menjijikkan.

  -a a mera*a a& a a/a per# a&an ang permanen /alam penampilan *a a%/an ini mem #a! *a a !i/ak menarik. -a a k#a!ir a& a *a a !ampak !#a a!a# !i/ak menarik. Saya tidak merasa bah a saya tampak lebih buruk dari pada sebelumnya. K. 3Ke(ut%n $e)2%59 -a a !i/ak melak#kan pekerjaan *ama *ekali. -a a !ela& men/"r"ng /iri *a a *en