03. Rapor Kelas 4a

download 03. Rapor Kelas 4a

of 130

 • date post

  24-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 03. Rapor Kelas 4a

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  1/130

  NO No Induk NAMA SISWA 1.1

  1

  4693

  Achmad Rayyan Parlos

  4

  2 4694 Aisyah Zahrotul Maulida3 4695 Akbar Hernandi Condro Wiboo4 4696 Audre Chairunnisa!5 469" Aura #ina $alsabila6 469% #ima &ai urris i7 4"(( )iki Adr an A i Putrandhani8 4"(+ &ir,a Maulana &ebrian9 4"(- .haitsa Zahira $ha/a

  10 4"(3 Hikmah Ramadhani Hardianti11 4"(4 0ati/a Al Hamid12 4"(5 0u'ith Hadiyan $yah1utra13 4"(6 Moch &arkhan14 4"(" Moch2 au/i' Hidayat15 4"(% Muchammad Mas kur &irmans a16 4"(9 Muhamad2 rsha Ramadhani17 4"+( Muhammad &arrel ,ra18 4"+- Muhammad lham Akbar19 4"+3 Muhammad $au i Albani20 4"+4 Muhammad $ultan Ananda Rakh21 4"+5 adine 7delia Rashida22 4"+" ur Astin Prabansari23 4"+% Rahmat A/riliansyah Maulidin Ars24 4"+9 Ratna Ayu )eitasari25 4"-( Rosalina Andita Putri26 4"-+ $ha/ira Anind a Maharani27 4"-- $iti Aisyah28 4"-3 $ ala ndah &irdaus29 4"-4 $yamsir Adie 8udhoyono30 4"-5 Wardatun a/isah31 4"-6 Zannuba Arri/ah32 4"44 Muhammad A,mi Maulana33 5("3 Moh2Haykal hamdun34

  35363738

  ketaatan menghafalkando'a-do'a harian,

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  2/130

  KOMPETENSI SPIRITUAL

  1.2 1.3 1.4

  ke!!!n "e#do$! %!d!!&!' d!n !k()#%e'!*!#!n +

  ke")!,!!n -en!*)A'/u#$!n+

  -en,uku#) %e-"e#)!nA''!(+

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  3/130

  An!nd!

  -enun*ukk!n ,)k!%

  1.5

  1

  o'e#!n,) ke%!d! e-!n!n -e'!k,!n!k!n)"!d!(+

  Ananda Achmad Rayyan Parlos menunjukkan sikap ketaatan menghafalkando'a-do'a harian, yang sangat menonjol perlu pembinaan dalam toleransikepada teman yang melaksanakan ibadah,

  Ananda Aisyah Zahrotul Maulida menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda Akbar Hernandi ondro !ibo"o menunjukkan sikap ketaatan

  Ananda Audrey hairunnisa' menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda Aura #ina $alsabila menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda #ima %ai&urris&i menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-do'a

  Ananda "iki Adryan Aji Putrandhani menunjukkan sikap ketaatan

  Ananda %ir(a Maulana %ebrian menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda )haitsa Zahira $hafa menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-

  Ananda Hikmah Ramadhani Hardianti menunjukkan sikap ketaatanAnanda *atifa Al Hamid menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-do'a

  Ananda *u&ith Hadiyan $yahputra menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda Moch %arkhan menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-do'a

  Ananda Moch+ aufi& Hidayat menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda Muchammad Masykur %irmansyah menunjukkan sikap ketaatan

  Ananda Muhamad+ rsha Ramadhani menunjukkan sikap ketaatan

  Ananda Muhammad %arrel (ra menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda Muhammad .lham Akbar menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda Muhammad $au&i Albani menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda Muhammad $ultan Ananda Rakha menunjukkan sikap ketaatan

  Ananda /adine 0delia Rashida menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda /ur Astin Prabansari menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-

  Ananda Rahmat Afriliansyah Maulidin Arsyad menunjukkan sikap ketaatan

  Ananda Ratna Ayu e"itasari menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda Rosalina Andita Putri menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda $hafira Anindya Maharani menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda $iti Aisyah menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-do'a

  Ananda $yal"a .ndah %irdaus menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda $yamsir Adie 1udhoyono menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda !ardatun /afisah menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda Zannuba Arrifah menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-do'a

  Ananda Muhammad A(mi Maulana menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan

  Ananda Moh+Haykal hamdun menunjukkan sikap ketaatan menghafalkan do'a-Ananda menunjukkan sikap yang sangat menonjol perlu pembinaan dalam

  Ananda menunjukkan sikap yang sangat menonjol perlu pembinaan dalamAnanda menunjukkan sikap yang sangat menonjol perlu pembinaan dalam

  Ananda menunjukkan sikap yang sangat menonjol perlu pembinaan dalam

  Ananda menunjukkan sikap yang sangat menonjol perlu pembinaan dalam

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  4/130

  !n ,!n! -enon*o' %e#'u %e-")n!!n d!'!-

  ke!!!n -en(!!'k!ndo$!do$! (!#)!n+

  ke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!n

  ke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!nke!!!n -en (!!'k!n

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  5/130

  o'e#!n,)ke%!d!e-!n!n

  o'e#!n,)

  o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)

  o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)o'e#!n,)

  o'e#!n,)

  o'e#!n,)

  o'e#!n,)o'e#!n,)

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  6/130

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  7/130

  percaya diri,

  NO No Indu NAMA SISWA 2.11 4693 A(-!d R!!n P!#'o,2 4694 A),!( !(#ou' M!u')d!3 4695 Ak"!# e#n!nd) ond#o )"o&o4 4696 Aud#e (!)#unn),!$5 4697 Au#! )n! S!',!")'!6 4698 )-! !) u##), )7 4700 :&)k) Ad#!n A*) Pu#!nd(!n)8 4701 )#;! M!u'!n! e"#)!n9 4702 ud(oono30 4725 !#d!un N!=,!(31 4726 !nnu"! A##)!(32 4744 Mu(!--!d A;-) M!u'!n!33 5073 Mo(.! k!' (!-dun34 0 035 0 036 0 037 0 0

  38 0 0

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  8/130

  KOMPETENSI SPIRITUAL

  d),)%')n+ "eke#*!,!-!+ ,!nun+ e'))+ !nun *!&!"+

  2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  9/130

  An!nd!

  -enun*ukk!n ,)k!%

  An!nd! 0 -enun ukk!n ,)k! e#'u e-")n!!n d!'!- ,)k!An!nd! 0 -enun ukk!n ,)k! e#'u e-")n!!n d!'!- ,)k!An!nd! 0 -enun ukk!n ,)k! e#'u e-")n!!n d!'!- ,)k!An!nd! 0 -enun ukk!n ,)k! e#'u e-")n!!n d!'!- ,)k!

  An!nd! 0 -enun ukk!n ,)k! e#'u e-")n!!n d!'!- ,)k!

  An!nd! A(-!d R! !n P!#'o, -enun ukk!n ,)k! e#! ! d)#) e#'uAn!nd! A), !( !(#ou' M!u')d! -enun ukk!n ,)k! d),) ')n e#'uAn!nd! Ak"!# e#n!nd) ond#o )"o&o -enun ukk!n ,)k! "eke# !,!-!An!nd! Aud#e (!)#unn),!$ -enun ukk!n ,)k! e')) e#'u e-")n!!nAn!nd! Au#! )n! S!',!")'! -enun ukk!n ,)k! d),) ')n e#'uAn!nd! )-! !) u##), ) -enun ukk!n ,)k! e#! ! d)#) e#'uAn!nd! :&)k) Ad# !n A ) Pu#!nd(!n) -enun ukk!n ,)k! "eke# !,!-!An!nd! )#;! M!u'!n! e"#)!n -enun ukk!n ,)k! "eke# !,!-! e#'uAn!nd! ud(o ono -enun ukk!n ,)k! "eke# !,!-!An!nd! !#d!un N!=,!( -enun ukk!n ,)k! "eke# !,!-! e#'uAn!nd! !nnu"! A##)!( -enun ukk!n ,)k! d),) ')n e#'u e-")n!!nAn!nd! Mu(!--!d A;-) M!u'!n! -enun ukk!n ,)k! d),) ')n e#'uAn!nd! Mo(.! k!' (!-dun -enun ukk!n ,)k! "eke# !,!-! e#'u

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  10/130

  %e#'u %e-")n!!n d!'!- ,)k!%

  ++

  ++

  ++

  ++

  n+++

  n++

  ++

  +n+

  ++

  n+++

  ++

  +++

  ++

  +

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  11/130

  NO No Indu NAMA SISWA 3.1 3.2 3.3

  1 4693 A(-!d R!!n P!#'o,,! ! #ou !u !

  !# e#n!n on #o o&ou #e ! #unn ,!u#! n! ! ,! !-! ! /u## ,/& #!n u #!n !n#;! !u !n! e # !n

  ! ,! ! #! ! !-! !-! !n !# !n! ! !-u/ ! !n ! %u#!o !# !no . !u / !!u !--! !, u# #-!n,!

  16 4709 Mu(!-!d. E#,(! R!-!d(!n)u !--! !##e ;#!u !--! !- !#u !--! !u/ !nu !--! u !n n!n ! ! !! ne e ! !, !

  u# , n #! !n,!#! -! # !n,! !u n #,!!n! u e& !,!#o,! n! n ! u#! #! n n ! ! !#!n

  ,!! &! n ! # !u,!-, # e u oono!# !un ! ,!!nnu ! ## !

  -ene!(u) A''!()u !d! -e'!'u)%en!-!!ne#(!d!%-!k('uk )%!!n

  N! d) ,ek)!##u-!( d!n,eko'!(+

  -ene!(u) -!kn!)-!n ke%!d!-!'!)k!-!'!)k!A''!( "e#d!,!#k!n%en!-!!n

  e#(!d!% d)#)n!d!n !'!- ,ek)!#+

  -ene!(u)-!kn!A,-!u'u,n!? A'!,()#+A'@Ad)'+A'@A;()-

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  12/130

  u !--! ;- !u !n!o . ! ! !- un

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  13/130

  KOMPETENSI :ASAR 3

  3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

  4 1

  4 1

  -ene!(u)!!!#! "e#,u) d!#)(!d!, ke)' d!n(!d!, "e,!#,e,u!) keenu!n,!#)! I,'!-

  -e-!(!-)-!kn!"!!!n,(o'!

  -ene!(u) k),!(kee'!d!nN!") Au"!.,.

  -ene!(u) k),!(kee'!d!nN!"):;u'k)= !.,.

  -ene!(u)k),!(kee'!d!n N!")!#un!.,.

  -ene!(u)k),!(kee'!d!nN!") Mu,! !.,.

  -ene!(u)k),!(kee'!d!n%!('!&!nd!n &!')&!')A''!(

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  14/130

 • 7/25/2019 03. Rapor Kelas 4a

  15/130

  M!-%u + %e#'u %e-")n!!n d!'

  3.11

  -ene!(u) ,)k!%,!nun d!n-en(!#!),e,!-! d!#) N!")Mu(!--!d SA

  Mampu menetahui tata cara bersuci darihadats kecil dan hadats besar sesuaiketentuan syariat .slam , perlu

  pembinaan dalam mengetahui kisahketeladan pahla"an dan "ali-"ali Allah

  Mampu mengetahui makna iman kepada ,e !#+

  Mampu menetahui tata cara bersuci dari

  Mam u menetahui tata cara bersuci dari

  Mampu mengetahui kisah keteladan

  Mampu mengetahui makna iman kepada ,e !#+

  Mam u menetahui tata cara bersuci dari

  Mampu menetahui tata cara bersuci dari

  Mam u men etahui makna iman ke ada ,e !#+Mam u men etahui makna iman ke ada ,e !#+

  Mampu mengetahui makna iman kepada ,e !#+

  Mam u men etahui makna iman ke ada ,e !#+

  Mam u men etahui makna iman ke ada ,e !#+

  Mampu mengetahui makna iman kepada ,e !#+