Draft Pedoman konseling Adiksi Napza

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.556
 • download

  48

Embed Size (px)

Transcript of Draft Pedoman konseling Adiksi Napza

PEDOMAN KON5ELING GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZABAGI PETUGA5 KE5EHATAN KEMENTERIAN KE5EHATAN RI 2010 2

DAITAR ISI: Kala Sanlulan Iiakala Kala Iongalai al 1. IondahuIuan 1.1.Lalai loIakang 1.2.Maksud dan Tujuan 1.3.Landasan Kolijakan & Hukun 1.4.ToininoIogi al 2. Iiinsip Dasai KonsoIing Cangguan Ionggunaan NAIZA 2.1. Iongolahuan Dasai lonlang Cangguan Ionggunaan NAIZA 2.2.IonahananIiososIoiulahanIoiiIakupadaCangguanIonggunaan NAIZA 2.3. Asosnon dan Roncana Toiapi 2.4. Kodo Llik KonsoIing al 3. InpIononlasi KonsoIing Cangguan Ionggunaan NAIZA 3.1. Toknik Dasai KonsoIing 3.2. Moningkalkan Molivasi unluk oiulah 3.3. MoIilalkan KoIuaiga/ Iasangan daIan Iiosos KonsoIing 3.4. Kanluh (rc|apscs dan S|ips al 4. LvaIuasi Iiosos KonsoIing 4.1. Insliunon LvaIuasi 4.2. Indikaloi KoloihasiIan al 5. Ionulup Daflai Rofoionsi Lanpiian 1 Lanpiian 2 3

KATA PENGANTAR ukupodonaninidisusunlagipolugaskosohalanvangnonloiikanIavanan kopadakIiondonganCangguanponggunaanNAIZA,khususnvavang nonloiikan konsoIing. Nanun donikian podonan ini juga dapal dinanfaalkan lagioiangIainvangnonpunvaininalunluknonoIongsosanavang nongaIani pondoiilaan akilal gangguan loisolul. SolagainanadonganpodonanIain,daIanlukuinilooiilidakdilahassocaia IuasdannondaIan,noIainkanhanvavangdipoiIukanunlukIolihdapal nonahani kIion dongan Cangguan ponggunaan NAIZA. oloiapa nodaIilas sopoili 12 Iangkah daii A|ccnc| Ancnuncus (AA, Mc|ita|icna| |n|crticuing(MIhanvadilahassocaiasingkalsolalsudahdilahasdaIanuku Iodonan Lavanan Toiapi dan RohaliIilasi Konpiohonsif pada Canggauan IonggunaanNAIZAloilasisRunahSakilvangjugadiloililkanoIoh Kononliian Kosohalan RopulIik Indonosia. ConlohfoinuIiicalalannodiskIionjugalidakdiloiikandaIanpodonanini kaionajugasudahloinualdaIanukuIodonanIonalaIaksanaanModis CangguanIonggunaanNAIZA.HaIinidinaksudkanagailidakloijadi dupIikasidandonikosoiaganan.OIohkaionailu,kodualukupodonanloisolul saIing noIongkapi dan haius digunakan loisana. DaIanlukupodonankonsoIinginidilahaslonlangpongolahuandasai CangguanponggunaanNAIZA,asosnondanioncanaloiapi,piinsipdasai konsoIingpadaununnvadanpadaCangguanponggunaanNAIZA,soloIun dilahasloknikdasaikonsoIingunlukkIiondonganCangguanponggunaan NAIZA. AkhiinvadaIanlukupodonaninijugadilahaslonlangpoiankoIuaiga, pasangan, dan oiang signifikan Iain, poncogahan loihadap kanluh (rc|apsc dan s|ips, ovaIuasi dan indikaloi koloihasiIan. 4

Bab 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Bc!akang UnluknononuhikoluluhanloiapidaniohaliIilasikIiondonganCangguan ponggunaanNAIZA,DiiokloialKosohalanIiva(nananvavakluilu KononloiianKosohalanRIpadalahun1972loIahnonloiikaninsliuksikopada RunahSakilIivaIonoiinlahdisoIuiuhIndonosiadannonganjuikankopada sonua Runah Sakil Iiva Svasla unluk nonvodiakan 1O daii kapasilas lonpal liduinva unluk kasus-kasus dongan Cangguan ponggunaan NAIZA. CangguanponggunaanNAIZAadaIahsualunasaIahlio-psiko-sosio-kuIluiaI vangsangalkonpIoks.ToiapidaniohaliIilasiCangguanponggunaanNAIZAhaiusloisifalhoIislikdongannonpoihalikanfakloilioIogis,psikoIogisdan kopiiladian, soila fakloi sosio-kuIluiaI daIan aili vang Iuas ( loinasuk spiiiluaI, okononi, IogaI . IakloilioIogisioIalifnudahdialasidonganpondokalanfainakoIogis, sodangkanfakloisosio-kuIluiaIsoiingkaIisuIilunlukdijangkauoIohloilagai upavaloiapidaniohaliIilasi,solaldilonlukoIohloilagaifakloi,lidaksaja kIionilusondiii,noIainkanjugakoIuaiga,koIuaigalosai,Iingkunganlonpal linggaI, Iingkungan sokoIah/pokoijaan, dan nasvaiakal socaia Iolih Iuas. OIohkaionailupiogianloiapidaniohaliIilasiloiulanadilujukankopada individukIion,vailunonjadikankIionnonjadiIolihnanpunonopis ponggunaanNAIZA.DaIankonloksini,poianloiapipsikoIogisloinasuk konsoIing nonogang poian ponling. DaiiovaIuasivangdiIakukanoIohKononloiianKosohalandilonukanlahva nasvaiakalkuiangnonanfaalkanpoIavananunlukCangguanponggunaan NAIZAvangloisodiadiRunahSakilIiva.oloiapaponvolalkuiangnva ponanfaalan ilu adaIah anlaia Iain: O AdanvaslignaloihadapgangguanjivasohinggasooiangkIiondongan Cangguan ponggunaan NAIZA sogan unluk loiolal di Runah Sakil Iiva. O IoIavananvangdiloiikanoIohRunahSakilIivalidaknononuhi koluluhankIion.oloiapaRunahSakilIivahanvanonloiikan poIavanandoloksifikasisajasodangkannodaIilasloiapiIainnvasoila konanpuan sunloi dava nanusiavang ada nasihloilalas. OIohkaionailu,unluknoningkalkankuaIilassunloidavananusiavang loikaildonganIavananCangguanponggunaanNAIZA,diloililkanluku IodonanKonsoIingCangguanponggunaanNAIZAlagiIolugasKosohalan. 5

ukupodonaninilakdapaldipisahkandaiidualukuIainnva,vailuuku IodonanIonalaIaksanaanModisCangguanIonggunaanNAIZA,soilauku ModuIIoIalihanKonsoIingCangguanponggunaanNAIZAlagiIolugasdi Lavanan Kosohalan Adiksi. 1.2.Maksud dan Tujuan Maksud Solagaipodonanlagipolugas kosohalandaIannonloiikan konsoIingkopada kIion dongan Cangguan ponggunaan NAIZA Tujuan MoningkalkankonanpuanIolugasKosohalandaIannonloiikankonsoIing kopada kIion dongan Cangguan ponggunaan NAIZA 5asaran IolugasKosohalandiRunahSakilIiva,RunahSakilUnun,Iuskosnas, aIkosnas,IusalToiapiRunalanMoladon,LSM,IusalRohaliIilasi,dan LAIAS. YangdinaksuddonganpolugaskosohalanadaIah:dokloi,poiaval,lidan, psikoIog,pokoijasosiaIpiofosionaI,saijanakosohalannasvaiakal,konsoIoi adiksi non piofosionaI vang nononuhi svaial. 1.3. Landasan Hukum dan KcbIjakan Landasan HukumIonangguIanganCangguanponggunaanNAIZAdiIndonosiadiIandasioIoh poialuian poiundang-undangan. 1. Undang-Undang Nonoi 8 Tahun 1981 lonlang Hukun Acaia Iidana ( Lonlaian Nogaia Tahun 1981 Nonoi 76, lanlahan Lonlaian Nogaia Nonoi 32O92. Undang-Undang Nonoi 36 Tahun 2OO9 lonlang Kosohalan ( Lonlaian NogaiaTahun 2OO9 Nonoi 1443. Undang-Undang Nonoi 5 lahun 1997 lonlang Isikoliopika ( Lon- aian Nogaia Tahun 1997 Nonoi 1O, Tanlahan Lonlaian Nogaia Nonoi 36714. Undang-Undang Nonoi 7 Tahun 1997 lonlang Iongosahan Konvonsi Ioisoiikalan angsa angsa lonlang Ionloianlasan Ioiodaian CoIap NaikolikadanIsikoliopika(UnilodNalionsConvonlionAgainslIIIicil Tiaffic in Naicolic Diugs and Isvcholiopic Sulslancos ( Lonlaian Nogaia Tahun 1997 Nonoi 17, Tannlahan Lonlaian Nogaia Tahun 1997 Nonoi 36736

5. Undang-UndangNonoi35Tahun2OO9lonlangNaikolika(Lonlaian Nogaia Tahun 2OO9 Nonoi 1436. Undang-undangNonoi39lonlangHakAsasiManusia(Lonlaian Nogaia Tahun 1999 Nonoi 165, Tanlahan Lonlaian Nogaia Nonoi 38487. Kopulusan Iiosidon Nonoi 17 Tahun 2OO2 lonlang adan Naikolika NasionaI 8. Ioialuian Monloii Kosohalan Nonoi 1575/Monkos/Ioi/ XI/2OO5 lon- lang Tala Koija Kononloiian Kosohalan solagainana loIah diulah dongan Ioialuian Monloii Kosohalan Nonoi 1295/Monkos/Ioi/XII/ 2OO7 KcbIjakan KolijakanKononloiianKosohalanRIdaIanIonangguIanganCangguan ponggunaan NAIZA adaIah loidasaikan : KopulusanMonloiiKosohalanNonoi486/Monkos/SK/IV/2OO7lonlang KolijakandanRoncanaSlialogisIonangguIanganIonvaIahgunaanNaikolika, Isikoliopika dan Zal Adiklif Iainnva (NAIZA 1.3.TcrmInn!ngI Asoilif : nonpoiIihalkan sifal ( kopiiladianvang kual dan poicava diii ( Oxfoid Advanco Loainois Diclionaiv . Avoisi (Atcrsicn : iasa lidak suka vang sangal kual (Oxfoid Advanco Loainois Diclionaiv CangguanIonggunaanNAIZA(Zal:ponggunaanNAIZA(zalvangloisifal paloIogispaIingsodikilloIah loiIangsung1luIansohingga noninluIkan hondava fungsi sosiaI dan / alau pokoijaan (IIDCI II. Inloksikasi Akul: sualu kondisi poiaIihan vang linluI akilal nonggunakan NAIZA sohingga loijadi gangguan kosadaian, fungsi kognilif, poisopsi, afoklif alau poiiIaku, alau fungsi dan iospon psikofisioIogis Iainnva ( IIDCI III Kognisi:piososnondapalkan,nongoIahdannonggunakanpongolahuanalau infoinasivangdipoioIohkaionafungsiinloIok(SvnopsisofIsvchialiv,Sadock & Sadock . 7

KonsoIoiadiksinonpiofosionaI:polugasdonganpondidikannininaISMA, loipongaIanankoijapadaIavananadiksi NAIZAsoIananininaI1lahun,noniIiki IalailoIakangpoIalihandilidangadiksi NAIZAsoilanondapaliokonondasidaii Iinpinan Lonlaga. Napza: akionin daii Naikolika, Isikoliopika dan Zal Adiklif Iain. Naikolika:zalalauolalvangloiasaIdaiilanananalaulukanlanananlaik sinlolisnaupunsonisinlolisvangdapalnonvolalkanponuiunan alau poiulahan kosadaian, nonguiangi sanpai nonghiIangkan iasa nvoiidan dapal noninluIkan koloiganlungan (UU RINo 35 lahun 2OO9 lonlang Naikolika. IoIalihanasoilif : noIalih kIion nonjadi individu vangnanpu nonang- gapi siluasi sosiaI socaia nonadai, nanpu nonvalakan pondapalnva dongan caia vangsosuai dongan niIai dan noina, soila nanpu daIan usaha noncapai lujuan. ( Svnopsis of Isvchialiv, Saddock & Sadock . Ionlanjiian(|ccding:sualuloknikloiapipoiiIakudongancaiakIiondipaksa lanpadapalnonghindai,unluknonghadapisiluasi vanglidaknvanan(koconasan,kolakulansocaia loiluli-luli(kaionailudisolulponlanjiiandongan lujuannonghiIangkaniasalidaknvananilukaiona sudahloiliasasocaialoipaksanongaIaninvasocaia loiluli-luli(ToiapiunluknongulahTingkahLaku, W.M.Roan Iolugaskosohalan:dokloi,poiaval,lidan,psikoIog,pokoijasosiaIpiofosionaI, saijanakosohalannasvaiakal,konsoIoiadiksinon piofosionaI vang nononuhi svaial. Isikoliopika:zalalauolalaIaniahnaupunsinlolislukannaikolika,vang loikhasialpsikoaklifnoIaIuipongaiuhsoIoklifpadasusunan saiafpusalvangnonvolalkanpoiulahankhaspadaaklivilas nonlaIdanpoiiIaku(UURINonoi5Tahun1997lonlang Isikoliopika. 8

Roaksi AIoigi :adaIah sualu ioaksi vang lak diinginkan solagai akilal loijadi- nva sonsilisasi ( nonjadi sonsilif soloIunnva loihadap sualujonis zalalau zal Iain vang sliuklui kiniavinva niiip. Roaksi aIoigi dinodiasi oIoh sislon inun ( kokolaIan . Conloh: sooiang poilana kaIinva nondapalolal ponisiIin lidak loijadi ioaksi vang lak diinginkan, lolapi pada ponloiian kodua alau Iolih kaIinva linluI ioaksi vang lak diinginkan. ( Coodnan & CiIInan sTho IhainacoIogicaI asis of Thoiapoulics, 11lh.Ld. Roaksi Idiosinkialik : adaIah sualu ioaksi alnoinaI vang anoh ( pccu|iarpada sosooiang. Roaksi idiosinkialik dapal loiupa ioaksi sangal poka. Conloh : oiang vangnukanva nonjadi noiah kaiona ninun aIkohoI daIan junIah sangal sodikil vang nana pada kolanvakan oiang lidak akan noninluIkanioaksi donikian. SolaIiknva ada oiang vang nonoiIukandosis olal lius soloIun diopoiasi daIanjunIah vang Iolih losai daiipada kolanvakan oiang ( lukan kaiona loIoiansi( Coodnan & CiIInans Tho IhainacoIogicaI asis of Thoiapoulics, 11lh. Ld Tooii loIajai kognilif:loifokus padaponahananlonlang hulungan solal dan akilal, anlaia poilualan dan konsokuonsi daii poilualan ilu, soila ponahanan lonlangdiiinva dan Iingkungannva (Svnopsis of Isvchialiv, Sadock & Sadock. Toiapi avoisif : sualu nolodo loiapi lohavioiaI dongan nonloiikan slinuIus vang noninluIkan iasa lidak nonvonangkan vang kual ( sli- nuIus ilu lisa fisikaI, konikaI,oIokliikaI alau sosiaI ( Svnopasis of Isvchialiv, Sadock & Sadock .

ToiapiKognilif:loidasaikanlooiilahvapoiasaandanpoiiIakusosooiang loilonluk solagian losaialas dasai lagainana ia nonlonlukdannonpoisopsiduniasokilainva(SvnopsisofIsvchialiv, Sadock & Sadock.

ZalAdiklif:zalvangliIadipakaisocaialoialui,soiing,daIanjunIahvang cukuplanvakdapalnoninluIkankoloiganlungan(adiksi. Conloh:aIkohoI,nikolin,kafoin.(CangguanMonlaIdanIoiiIaku Akilal Ionggunaan Zal Isikoaklif , Salva Ioovana, LCC, 2OO3 . 9

Bab 2.PRIN5IP DA5AR KON5ELING GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA 2.1.PcngctahuanDasar tcntang Gangguan cnggunaan NAPZA SopanjangloicalaldaIansojaiahnanusia,NAIZAdipujakaionananfaalnva lagi nanusia lolapi sokaIigus dikuluk kaiona ofok luiuk vang diakilalkannva. NAIZAaIani sudah dikonaI nanusia sojakIolih daiiIina iilu lahun SoloIun Masohi(opiundiAsiaKociI,ganjadiChina,daunkokadiAnoiikaSoIalan, aIkohoIdiMosiidanIoisia.NAIZAsinlolikdansonisinloliklaiudikonaI daIansojaiahsokilaisalusanpaiduaaladvangIaIu(laililuial,19O3 lonzodiazopin, 1957. oloiapanasaIahvangdianggaploikailan donganponggunaanNAIZA Iolih soiingdidasaikanniIai-niIaialaunoina-noinadanpoisopsinasvaiakallonangponggunaan NAIZA danpongguna NAIZAdaiipadaalas dasaisifal-sfalfainakoIogisNAIZA.HanvadongannonahanicaiakoijaNAIZAdannanfaalNAIZAsosooiangdapalnonlodakannanapoiiIakuvang diakilalkanponngunaanNAIZAdannana vang disolalkan kaionasolalIain nisaInvaadanvagangguanjivaalaufakoiolnik,kuIluiaI,usia,alaufakloi poikonlangan. AdaloloiapaaIasannongapasosooiangvanglokoijadaIanlidangvang loikaildonganCangguanponggunaanNAIZAhaiuspahanlonlang fainakoIogi,vailuunluknonfasiIilasikonunikasi,nonjaIinrappcr|dan onpali loihadap kIion, nonloiikan konsuIlasi dan noiujuk ko piofosi Iain, soila supava pongolahuannva soIaIu dipoilaiui agai lidak loilinggaI. a||cr-fa||cr uang ncncngaruni cfc| sua|u NAPZA. LfoksualuNAIZAadaIahhasiIinloiaksivangsangalkonpIoksdaiilanvak fakloi, vailu1. sifal-sifal fainakoIogis vang khas daii NAIZA ilu sondiii, 2. kondisi fisik pongguna, 3. kondisi psikoIogis pongguna, 4. Iingkungan sosio-kuIluiaI di nana NAIZA ilu dikonsunsi. Sifal-sifal fainakoIogis vang khassoliap jonis NAIZA NAIZAadaIahzalvangnonongaiuhisliukluialaufungsiloloiapalagian luluh oiang vang nongonsunsinva ( Rav & Ksii, 1999 . MoIihallalasanloisoluldialasdapaldinongoililahvalalasanloisolul loiIakujugaunlukolal-olalvanglidakloinasukNAIZAsopoilianliliolika, anliloksin, vilanin, ninoiaI, lahkan aii dan udaia. Aii,udaiadannakananadaIahosonsiaIlaginanusiasohinggalidak digoIongkan solagai olal. Nanun dapal diingal lahva oksigon dapal diloiikan

unlukiovilaIisasikopadaalIilvangkoIolihanalaukIiondongangangguanpoinafasan.SolaIiknva,lunlunasakdanponvodapnakanandapal nonongaiuhi lokanan daiah, faaI janlung, iolonsi aii dan ioaksi aIoigik. DonikianpuIadonganvilanindanninoiaIvangdianggapsolagai nikionuliionvangdipoiIukannanusia,dapalnoninluIkankoiacunanalaupoiulahansliukluialaufaaIluluh.oloiapajonisolalvanglidakloigoIong NAIZAdanlidakliasadisaIahgunakan,lolapinongandungiisikoliIa digunakan socaia loiIolihan oIoh oiang vang ionlan. KosinpuIannvaiaIahlahvaNAIZAnaupunolalvanglidakloigoIong NAIZAlukansosualuvanglaiknaupunluiuk.Manfaalnaupuniisiko ponggunaanNAIZAdanolalnon-NAIZA loiganlungpadasoloiapalanvak, soloiapasoiing,caianonggunakannva,danloisanaandonganolalalau NAIZA Iainapadikonsunsi. Dosis Iadaununnva,NAIZAnonpunvaiofoknajonuk.Lfokvangnanadan soloiapa kual ofok loisolulsolagian loiganlung pada soloiapa lanvak NAIZA iludikonsunsi.IadadosisiondahaIkohoIdapalnonvolalkansanlaidan disinhilisi,noiangsangiasaIapaisodangkanpadadosislinggidapal nonvolalkan Iolih dan nuaI. Unluk soliap jonis NAIZA loidapal dosis nininaI ( anlangdi nana di lavah dosis loisolul lidak akan noninluIkan gojaIa alau ofokvangdapaldianali.MakinlinggidialasdosisnininaInakinkualofok vang dilinluIkan oIoh sualu NAIZA. Lfok naksinaI sualu NAIZA dilonlukan oIoh konanpuan fisioIogis pongguna. DosisnininaI(dosisanlangdandosisnaksinaIlagisoliapofokdaiisalu jonis NAIZA lidak sana. Dosis nininaI ofok A dan dosis nininaI unluk ofok daiisaluNAIZAlidaksoIaIusana.LananvaloiIangsungofokAdanofok jugalidaksana.IadipaiaponggunaNAIZAakannongaIaniofokvang loiloda socaia kuaIilalif naupun kuanlilalif daii jonis NAIZA vang sana Kalogoii Lfok- ofokNAIZA Lfok najonuk NAIZA dapal dikalogoiikan nonjadi 1. ofok vang diinginkan, vailu ofok vang nonjadi aIasan NAIZA ilu dikon- sunsi. Unluk lujuan pongolalan, ofok loisolul dinanakan ofok loiapoulik. 2. ofok Iainnvadinanakanioaksi vang lak diinginkan ( adtcrsc drug rcac|- icn . Roaksi vang lak diinginkandan dapal dipaslikan lakaI loijadi, da- pal diduga, dan soiing loijadi disolul ofok sanping. Daii poispoklif kIion, ofok sanpingloIun lonlu dipandang solagai ofok vang lak diinginkan. Adaolal vang nonpunvai dua ofok alau Iolih socaia loisanaan, nisaInva aspiiin dapal nonghiIangkan iasa nvoii dan nonuiunkan donan.

RoaksiaIoigikloilodadonganofoksanping.LfokaIoigikIolihjaiangloijadi dilandingkan ofok sanping dan lidak lisa diduga loiIolih duIu loijadinva. Roaksi idiosinkialiksangal jaiang loijadi, lak dapal dianlisipasi soloIunnva dan lidak dapal dipoicava pasli loijadi. LfokloksikloijadikaionanongonsunsiolaldaIandosisvangnonalikan (dosisIolaIalaunondokalidosisvangnonalikan,soiingdisolulsolagai koadaan koIolihan dosis. Conloh:ofokloiapouliknoifinadaIahnonghiIangkaniasanvoii,ofok sanpingnvaadaIahnuaI,ofokaIoigiknvaadaIahgalaI-galaIdikuIil,ioaksi idiosinkialiknva adaIah loijadi oksilasialau slinuIasi, dan ofok loksiknva adaIah hanlalan pada poinafasan, kona, dan konalian. Iolonsi Iolonsi adaIah sojunIah olal vang dipoiIukan unluk nonghasiIkan ofok loilonlu. MakinpolonsualuolalnakinkociIjunIahvangdiluluhkanunluk nonghasiIkan sualu ofok loilonlu. AIkohoI adaIah olal vang ioIalif kuiang polon kaionadiluluhkanloloiapagianunluknoninluIkangojaIavangdapal dianali pada poninunnva. SolaIiknva LSD adaIah zal vang sangal polon solal hanvadiluluhkanloloiapanikiogianunluknoninluIkangojaIapada ponakainva. IolonsiolaldilonlukanoIohafinilasdanofikasiolalloisolul.AfinilasadaIah konanpuanolalunluknoIokalkandiiialaunongikalkandiiipadaiosoploi alau lonpal lokoijanva olal loisolul. Rosoploi dapal diilaialkan solagai Iulang kunci vang loidapal pada dinding soI ( daIan haI NAIZAadaIah soI saiaf alau nouion.Rosoploinonoiinadannonloiiiosponloihadapsliukluikiniavisposifikvangdapaldiilaialkansolagaisoluahkunci.Olaldonganafinilas vang Iolih linggi akan loiikal dongan laik dongan iosoploinva LfikasiadaIahkokualanslinuIasiolalloihadapiosoploi.Olaldonganofikasi lingginonsliunuIasiiosoploidongankual.Agaisualuolalloikhasial,olal loisolul haius nonpunvai afinilas dan ofikasi. Rasio Toiapoulik alau alas Anan RasioloiapoulikadaIahhulungananlaiadosisIolaI(nonalikandandosis ofoklif.DosisLfoklif(DLadaIahdosisvangdipoiIukanunluknonghasiIkan ofokloilonludaIanpiopoisiloilonludaIan popuIasi. DL5Oailinvadosis vang ofoklif pada 5O popuIasi. DL5O adaIah dosis vang nonvolalkan konalian pada 5OpopuIasi.RasioDLdanDLnonloiikanganlaiansoloiapaanansualu olal. Rasio ini disolul Rasio Toiapoulik alau alas Anan sualu olal. Dosis LolaI 2

loloiapajonisNAIZAloIundapaldilonlukan.OIohkaionailuloIundapal dilonlukan iasio loiapouliknva. Konposisi Iiopaial olalliasanva nongandung loloiapalahan Iain soIainlahan olal ilu sondiii(vangloikhasial,vailulahanpoiokal,lahanpongisisohingga voIunonvacukuplosaisohinggapanlasnonjadiloilonlukolal,poIaiul, povaina,ponvaIul,danponloiiiasa.ahan-laaninaklifiniliasanvalidak noninluIkanofokapapunkopadapongguna,akanlolapidapalsajaloijadi ioaksiaIoigik.OIohkaionailuolalvangsanavangdipioduksioIohponlual olal vang loiloda dongan lahan inaklif vang loiloda dapal nonloii ofok vang loiloda. Olal vang loiodai di pasai goIap ( iIogaIsangal loivaiiasi daIan haI kuanlilas, kuaIilas naupun konuiniannva. LkuivaIonsi Olal LkuivaIonsiOlaladaIahcaialagainanaduaalauIoliholaldapal dilandingkansaluloihadapvangIain.Ada3caiaunluknonlandingkan okuivaIonsi olal. 1. LkuivaIonsikiniavi:ailinvalagianaklifdan/alauinaklifdua piopaial olal socaia kiniavi idonlik 2. LkuivaIonsilioIogik:disoluljugalioavaiIaliIilas,vailuduajonis piopaial olal nonloiikan lahan aklif daIan junIah vang sana. 3. LkuivaIonsi kIinikaI : vailu liIa ofok kIinis vang dapal dianali sana. Iiokuonsi Ionggunaan SoloiapasoiingsosooiangnongonsunsiolalsangalponlinginpIikasinva loihadap ofok vang dihasiIkan oIoh olal loisolul. iIaolalloiIaIusoiingdikonsunsinakaakanloijadipoiulahanfisioIgis naupunpsikoIogisvangIolihlosaijuga.IadikondisiponggunavangloIahloiulahakilalponggunaanvangsoiingdaIansualukuiunvakluakan nongaIani ofok olal vang loiulah juga. MasaIahIainakilalponggunaanolalvangloiIaIusoiingiaIahloijadi ponunpukan ( kunuIasihasiI sanpingan nolaloIisno olal loisolul. Caia Ionloiian Olal Adalanvakcaianongosunsiolal.Ada3caiavangsoiingvailudiloIan, disunlikkan dan dihiiup ( inhaIasi . CaiaolaldikonsunsiakannonongaiuhikapanolalnuIainonpoiIihalkan ofoknva(onsol,loicapainvapuncakofokdanIananvaofokolalloisolul loiIangsung ( duiasi . Olal vang dikonsunsi noIaIui nuIul nonluluhkan vaklu sokuiang-kuiangnva 15nonilsoloIunofoknvaloiIihal.isajuga nonluluhkanvakluIolih daii15 nonilloiganlungnakananvangadadaIanpoiuldankonposisiolalvang 3

diloIan.OlalvangdiloIanliasanvaIolihIanlalnuIailokoijadilandingkan dongan caia sunlikan alau inhaIasi. Inloiaksi Olal ApaliIaduaalau IolihnacanolaldikonsunsidaIan vakluvangloidokalan, dapalloijadiofokkunuIalifvailunakinkualnvaofokolalloisoluldanIolih Iana lokoijanva. Ada 3 jonis inloiaksi olal 1. Tipoadilif:liIakonlinasiduanacanolalalauIolihakan noningkalkaninlonsilasdanduiasikoijanvadilandingkaninlonsilas dan duiasi nasing- nasing olal, conloh: aIkohoI dan lonzodiazopin. 2. Tiposinoigislik:liIainloiaksiolallidakdihaiapkan.Iongolahuan lonlang nasing-nasing olal lidak dapal nonpiodiksiofok iosuIlandaii konlinasi olal loisolul, conloh: anfolanin dan hoioin. 3. Tipoanlagonis:liIaofoknasing-nasingolaldaIankonlinasisaIing noIonahkan ofok nasing -nasing olal, conloh: dopiosan dan slinuIan. Pcran Faa! Tubuh Pcngguna Obat Iungsi faaI luluh soiing nonongaiuhi ofok olal. Ionling unluk nonahanicaia luluh nanusianonanggapi dan noniosos olal daIan luluhnva.Tidak ada dua oiangvangnoiasakanofokolalvangpoisissana.Soliapoiangjugaakan nongaIani ofok olal vang loiloda daIan vaklu vang loiloda. IainakokinoliknonpoIajaiipiososfaaIapavangloiIangsungdaIanluluh loihadapadanvaolal.IiososilunoIipulialsoilsi, disliilusi,nolaloIisnodan okskiosi olal IainakodinaniknonpoIajaiilagainanadandinanaolallokoijadaIan luluhsohingganonloiikanofokloilonlu.DaIanhaINAIZAlokoijanvaadaIah pada sislon saiaf Faktnr-faktnr vang mcmcngaruhI cfck NAPZA LfokNAIZAloihadapponggunalidakhanvaloiganlungpadadosis,caia nonggunakandankonuinianNAIZAloisolul,lolapijugaloiganlungpada lanvak fakloi vang loidapal pada pongguna. &nur.oial ladan loivaiiasi nonuiul unui. avi dan kanak-kanak soila Ianjul usia loial ladan kuiang dilandingkan dongan usia ionaja dan dovasa. Kondisi loilagaioiganluluhloilodapadaloilagailingkalanunui.Iadalavidan kanak-kanak loloipa oigan loIunloifungsi ponuh. SolaIiknva pada Ianjul usia lanvak oigan loIah nongaIani konunduian fungsi sopoili janlung, paiu, ginjaI. Iungsi susunan saiaf juga loiloda pada loilagai lingkalan unui. 4

cndcr.adanIaki-IakipadaununnvaIolihloialdaiipadaladanpoionpuan.IiopoisiIonakpadapoionpuanioIalifIolihlosaisodangkanpiopoisiloial olol Iolih losai pada Iaki-Iaki. Donikian puIa hoinon koIanin Iaki-Iaki loiloda dongan hoinon koIanin poionpuan. cra|adan.oialladansoiingsolagaiindikaloipoilandinganlanvaknva IonakdanzalpulihloIuidaIanluluhsosooiang,voIunodaiahdanfungsi kaidiovaskuIoi. ||nis.Konposisikiniavidaiahsoiingloilodapadaolnisvangloiloda.HaI ini nungkin disolalkan kaiona poilodaan susunan nakanan sohaii-haii.AsupanGizi.Agailuluhdapalloifungsidonganlaik,diluluhkanasupan nakanan soinlang vang nongandung pioloin, kailohidial, Ionak, ninoiaI dan vilanin. MolaloIisno NAIZA alau olal Iain dan nakanan nonluluhkan onsin vang loilonluk daii asupan nakanan loisolul. Konanpuan nolaloIisno soliap individu lidak sana. |n|cra|siMa|anandanNAPZA.AdaloloiapajonisNAIZAvangdapal loiinloiaksidongannakanansohingganonguiangialaunoningkalkankhasial NAIZA loisolul, conloh: aIkohoI akan nonguiangi alsoipsi Vilanin 1 dan 6, sohingga akan diluluhkan asupan vang Iolih lanvak. KaraktcrIstIk PsIkn!ngIs Pcngguna NAPZA LfoksualuNAIZAloihadapponggunavangdiakilalkankaionakaiakloiislik kiniaviNAIZAiludisolulofoksposifik.LfokNAIZAvangdiakilalkan kaionavaiialoIpsikoIogisdansosiokuIluiaIdisolulofoknonsposifik.Kadang-kadang ofok non sposifik Iolih kual daiipada ofok sposifik. Ada 4 vaiialoI psikoIogis vang ulana: pongaIanan soloIunnva dongan NAIZA, haiapanakanNAIZAloisolul,suasanapoiasaan,danaklivilasvangakan diIakukan Pcnga|anan scoc|unnua dcngan NAPZA.MonggunakanNAIZApoilanakaIisoiingnonvolalkanpanik,solal pongguna loIun nongonaI ofok NAIZA loisolul. Oiang vang laiu poilana kaIi nongguna NAIZA soiing kaIi loIun lahu ofok apa solonainva vang ia caii alau kohondakidanofoknanavangnonvonangkan.Ionggunavangsudah loipongaIananlahulahvaofokiluhanvasononlaiadanakannonghiIang dongansondiiinva.Iasudahdapalnonvosuaikandongansonsasi,kognisidan poiasaanvangdiaIanisohinggaialidakpanikdanjaiangnongaIani pongaIanan vang lidak onak ( oad |rip . Koadaan ini disolul loIoiansi lohavioiaI. ToIoiansi SiIang loijadi liIa sosooiang sudah loIoian loihadap salu jonis NAIZA jugaloIoianloihadapNAIZAIainvangsojonisalauvangnonpunvaikhasial fainakoIogis niiip, nisaInva loIoiansi siIang anlaia aIkohoI dan laililuial. 5

#ctcrsc%c|cranccloijadiliIaponggunaanNAIZAnakinIananakinsodikil unluknonpoioIohkhasialvangsananisaInvapadaganja. HaIinidisolalkan adanva kunuIasi zal aklifganja ( loliahidiokanalinoI .ToIoiansi Copal loijadi pada aIkohoI. Inloksikasi aIkohoI Iolih copal loijadi padasaal AL ( |ccd A|ccnc| |ctc|noningkal daiipadasaal AL luiun. Harapan uang ingin dicapai HaiapanvangingindicapailoihadapofoksualuNAIZAloisunloidaii loloiapafakloi:pongaIanannonggunakanNAIZAloisolul,adanvalonan-lonan alau sooiang diii, dan infoinasi vang dikolahui lonlang NAIZA loisolul. HaIloisolulniiipdonganponloiianpIasolo.LfokpIasololoiganlungdaii caianonggunakannva,infoinasivangdiloiikanlonlangpIasoloilu,lahkan ujudnva ( vaina, ukuian, iasa . Suasana Pcrasaan HukunWiIdoinonvolulkanlahvaofoksualuolallidakdapalnoIanpaui kapaliIilas pongguna, laik dilinjau daii sogi poiiIaku, onosi naupun kognisi. OIohkaionailuofokNAIZAloiganlungpadapoiasaansonuIa(inisiaI soloIunnonggunakanNAIZA,lahkannonuiulHukunWiIdoinaIahlisa loijadi ofok solaIiknva ( conloh: noliIfonidal , sualu slinuIanvang sangal ofoklif nongondaIikan anak hipoikinolik. A||iti|as uang ingin di|a|u|an AklivilasapavangingindiIakukanoIohponggunaNAIZAsaaldilavah pongaiuhNAIZAnonongaiuhiofokNAIZA.NAIZAIolihlanvak nongganggu aklivilas vang loisifal iunil, alsliak, dan vang laiu saja dipoIajaii, alaupoiiIakuloinolivasiIonah.Conloh:SooiangpoIajaivangnonggunakan NapzaakannongaIanikosuIilannonvoiappoIajaian.Napzalidaklanvak nonggangguaklivilasvangsodoihana,konkiol,loIahdipoIajaiidonganlaik, alaupoiiIakudongannolivasilinggi.Conloh:SooiangponganonponaIu nonpoioIoh koloianian unluk nonganon soloIah nonggunakan Napza. LIngkungan 5nsInku!tura! Lfok NAIZA loiloda liIa digunakan di iunah sakil alau fasiIilas kosohalan Iain unluk lujuan pongolalan dilandingkan liIa digunakan di lonpal hiluian daIan suasana posla. Kohadiianoiang(-oiangIaindanpoiiIakunvanonongaiuhiofokNAIZA loihadapponggunanva.Kohadiianoiang-oiangIainakannononlukansuasana apakahsuasanalahagiaalausodih.Iadiakannononlukansuasanapoiasaandan iiana onosi di lonpal ilu. Iongguna loIajai aluian dan iiluaI nonggunakan NAIZAdaiioiangIain.IoiiIakuoiang-oiangIaindisokilainvaakannonjadi slandaipoiiIakuvangakannonjadiponlandingloihadappoiiIakupongguna NAIZAilu.Oiang-oiangIain iluakannonjadiponandudaninlopioloi unluk 6

nonlanlusooiangponggunaNAIZAnongidonlifikasi,nononolukandan noniIai ofok-ofoksualuNAIZA.Oiang IaindisokilaiponggunaNAIZAakannondukungalaunoncoIapoiiIakuvangpanlasalaulidakpanlasakilal nonggunakan NAIZA. 2.2. Pcmahaman Prnscs Pcrubahan PcrI!aku ada Gangguan Pcnggu- naan NAPZA. Pcrubahan crI!aku akIbat !angsung cnggunaan NAPZA. NAIZAloigoIongzalpsikoaklif,vailuzalvangliIadikonsunsiakan noninluIkanpoiulahanpoiiIaku,poiasaan,kognisi,poisopsidankosadaian padaoiangvangnongonsunsinva.IoiulahanpoiiIakuiluloiganlungpada jonis NAIZA,lolapi juga pada pongaIanan nonggunakan NAIZA soloIunnva, haiapan pongguna akan ofok olal loisolul, suasana poiasaan soloIun nonakai, fungsiNAIZAloisolulsoilaIingkungansosio-kuIluiaIsopoilivangloIah diuiaikansoloIunnva. Pcrubahan crI!aku akIbat tak !angsungcnggunaan NAPZA. iIaponggunaanNAIZAsanpaipadalaiafkoloiganlungan,nakakoluluhan NAIZAhaiusdiponuhisolalliIalidakdiponuhiakanlinluIgojaIapulus NAIZA.KaionaloijadinvaloIoiansi,nakakoluluhanNAIZAloisolulnakin Iananakinlanvaksohinggadiluluhkanliavavangloilanlahlosai. Koluluhan ini nondoiong kopada poilualan kiininaI. Kaiona soiing nongaIani inloksikasiakilalNAIZA,ponggunaakannongaIanikonunduiandaIan sludinvanaupunpioslasididaIanpokoijaannvadonganakilaldapal dikoIuaikandaiisokoIahalaupokoijaannva.OIohkaionanonganggui, konungkinannoIakukanpoilualanvanglidaksosuaidongannoina,niIaidan hukun lisa loijadi. Dua| Dlagnosls. MonuiulponoIiliandiRunahSakilKoloiganlunganOlaldanlanvaklonpal Iain,CangguanponggunaanNAIZAsoiingloidapalloisanagangguanjiva IainsopoiliCangguanconas,Cangguansuasanapoiasaandangangguan psikolik vang sudah ada soloIun ia nonggunakan NAIZA. Adanva gangguan-gangguaninijugaakannonvolalkanpoiulahanpoiiIakupadapongguna NAIZA, lahkan sudah ada soloIun ia nonggunakan NAIZA. Prnscs cmu!Ihan IonuIihandaiiCangguanponggunaanNAIZAadaIahsualupiososvang panjang dan lukannvasualupoiisliva vang loijadi sokolika. IadaponvakilasnalionkiaIososaknafasdapalsonluhsokolikasoloIahkIion diloiipongolalanunlukasnalionkiaIo(vaIaupunlisakanluh.Ionvakil 7

iadangususlunlusonluhdaIanvakluloloiapahaiisoloIahnonjaIani opoiasi dan lidak akan kanluh konlaIi. Iiochasca,DiCIononlo&Noicioss(1992nonvolulkanadanva5lahapan daIan piosos ponvonluhan Cangguan ponggunaan NAIZA:

PrecontempIationContempIationPreparationActionMaintenanceTermination Tahap1adaIahlahappra|cn|cnp|asi.IadalahapiniponggunaNAIZAloIun loinialloihonlinongguanakanNAIZA.Moionungkanunlukloihonli sokaIipunloIunada.IanasihloisikaplakpoduIiloihadapnasohalalau ponvuIuhan. Tahap2.adaIahlahap|cn|cnp|asi.IadalahapiniponggunaNAIZAnuIai noionungkanjaIanhidupnvasoIanaini,soloIunnaupunsoloIahnonpunvai koliasaan nonggunakan NAIZA. Ia nuIai nonlandingkan diiinvadonganlonan-onannvavangsudahIolihloihasiIdaIanhidupnva naupun vang loIah noninggaI dunia akilal koIolihan dosis naupun kocoIakaan. IanuIainoninlang-ninlangunlungdaniuginvaliIaloiusnonggunakan NAIZA alau loihonli nonggunakannva. Tahap3adaIahlahappcrsiapan.IadalahapiniponggunaNAIZAnuIai nonpoisiapkandiiiunlukloihonlinonggunakanNAIZA.IanuIailoilanva lonan-lonannva vang sudah poinah nonjaIani loiapi. IasiIilas loiapi nana vang laik,apasajavangdiIakukandifasiIilasloiapi,apakahdikuiung,,apakah nonngaIani asa nvoii alau iasa lidak nvanan Iainnva. Tahap 4 adaIah lahap ocr|inda|. Ia akan dalang ko fasiIilas loiapi dan iohaliIilasi soila nonjaIani piosos loiapi dan iohaliIilasi. 8

Tahap5adaIahlahapruna|an.Iadalahapinipoihaliandipusalkanagai pongguna lidak sIips alau kanluh konlaIi. TahapaninipoiIudikolahuioIohkonsoIoisohinggapadasaalkonsoIingapa vangdilicaiakansosuaidonganlahapanloisolul.IadalahappiakonlonpIasi loIunpoiIudilicaiakanlonlangfasiIilasdannodaIilasloiapi.Ionlahasan nasihloilalaslonlangkondisiponggunasaalinidansiluasivangdihadapi ponggunasaalinisoilakondisidansiluasivanglagainanavangingindicapai oIoh pongguna. IadalahapkonlonpIasidapaldilahaslonlangunlungdaniuginvaliIa ponggunaloiusnonggunakanalauloihonlinonggunakanNAIZAdanloIun saalnva licaia socaia iinci lonang nodaIilas loiapi. IadalahappiopaiasinuIaidilicaiakanlonlangloilagaifasiIilasloiapidan iohaliilasi soilanodaIilas loiapi vang ada. Tahaploilindak.IadalahapinidiIakukanovaIuasiIongkaploihadapkIion, diagnosis dilolapkan dan ioncana loiapi dilual dan diIaksanakan. IadalahapiunalandilahaskondisiapasajadanIingkunganvangnungkin loisifal kondusif loijadinva kokanluhan. 2-3.Ascsmcn dan Rcncana TcraI CangguanponggunaanNAIZAadaIahnasaIahvangsangalkonpIoksdan ponvolal sosooiang nonggunakan NAIZA dilonlukan oIoh lanvak fakloi. MasaIahnvalidaksosodoihanasopoilipondapallahvaalslinonsiasana dongansohaldanlidakalslinonsiasanadongansakil.Alslinonsiasajalidak akan nonlava poiulahan daIan sogi kohidupan vang Iain daii kIion. Soliap kIion haius nondapalkan loiapi socaia individuaI dan loiloda ( okIoklikkaionanoiokanonpunvainasaIahvangloiloda-loda.AdaloloiapapoIa ponggunaanNAIZA,vailuponggunaanvangloisifalcola-colaunluk nononuhiiasainginlahu(cxpcrincn|a|usc,unlukloisosiaIisasinisaInva hanvanonggunakanpadasaalposlaalauiosopsi(rccrca|icna|crsccia|usc, unluk nongalasi iasa lidak nvanan sopoili koadaan loilokan ( dis|rcss ,ansiolas, dopiosi(si|ua|icna| usc,alausaIah-guna(nisuscnisaInvaunluknongalasi suIilliduidonganninunanaIkohoI,ponggunaanvanglogiluloialsohngga loijadidanpaknogalifloihadapkosohalanjasnani,nonlaIdankohidupan sosiaInva(aousclahkansanpaikopadakoloiganlungan(ccnpu|sitcusc. dcpcndcn|. oidasaikansonuapoilinlangandialas,soloIunnonolapkandiagnosisdan loiapi soila iohaliIilasi, poiIu diIakukan asosnon vang loIili dan nonvoIuiuh. UnluknonahaninasaIahponggunaanNAIZA,konsoIoipoiIunongoili lonlangkIion,unlukilupoiIudiIakukanvavancaiakonpiohonsifdanliIa nungkinlospsikoIogi.DongandonikianlidaknonloiikankosanpadakIion lahvaioncanaloiapihanvadidasaikanpadavavancaiaavaIvanghanva loiIangsung sopinlas. 9

#luaat Penggunaan NAPZA IongunpuIan dala lonlang kIion diavaIi dongan vavancaia vang konpiohonsif. Wavancaia ilu noIipuli: 1. Siapa vang noiujuk 2. KoIuhan ulana kIion 3. Rivaval nasaIah ( ponvakilsokaiang 4. Rivaval ponggunaan dan ponvaIahgunaan NAIZA 5. Siluasi Kohidupan a. Lingkungan lonpal linggaI l. Ioikavinanc. Anak-anak d. Kohidupan sosiaI o. Ioian saal ini daIan koIuaiga 6. Rivaval koIuaiga a. Saudaia kandung l. Oianglua dan/alau anggola koIuaiga Iain c. DisipIin daIan koIuaiga d. againana dan di nana kIion dilosaikan 7. Lalai loIakang aganadan kohidupan loiagana 8. RivavalpokoijaankIion,saudaiakandung,oiangluadanpasangan hidupnva 9. Rivavalloiuiusan dongan ponogak hukun 1O.Rivaval kohidupan soksuaI 11.Slalus nonlaI (Iihal luku podonan ponalaIaksanaan nodik 12. Ioisopsi (1 HaIusinasi (2IIusi 13. Dava ingal (1 Dava ingal jangka panjang (2 Dava ingal jangka pondok (3 Dava ingal sokolika 14.Iungsi inloIokluaI unun (1. Iongolahuan unun (2. Konanpuan loipikii dan noniIai (#cascning dan udgncn|) (3. oihilung 15. TiIikan Conloh foinuIii iivaval ponggunaan NAIZA dapal diIihal pada Lanpiian 2. Asesmen Perl|aku SoloIahfoinuIiiiivavalponggunaanNAIZAdiIongkapi,soIanjulnvakonsoIoi noIakukan asosnon poiiIaku dan anaIisis fungsionaI. 2

MoIaIuiasosnonpoiiIakukonsoIoiakannongolahuiponvolaldaiidankonsokuonsikIionnonggunakanNAIZA.MoIaIuiasosnonpoiiIakudan anaIisisfungsionaI,konsoIoijugaakannongolahuiapavangnondoiongdan apavangnonjauhkankIiondaiiponggunaanNAIZA.MoIaIuianaIisis fungsionaI,konsoIoijugaakannongolahuikapan,dinana,dongansiapa, lagainanadannongapakIionnonggunakanNAIZA.Donganasosnon poiiIakudananaIisisfungsionaI,konsoIoidapalnoioncanakanloiapisosuai dongan vang diluluhkan kIion. AsosnonpoiiIaku dan anaIisis fungsionaI diIakukan socaia voilaI oIoh konsoIoi vang haius sonsilif dan loiaiah. nstrumen untuk asesmen Asosnon vang dilahas daIan luku podonan ini adaIah vang nudah dipoioIoh, dapaldipoicava,sahih,nudahdiIaksanakandandiloiiskoi,piaklis,sosuai unlukkIinik, dan sosuai dongan koluluhan di nogaia kila saal ini. oloiapa insliunon vang dapal digunakan unluk asosnon: O Addiclion Sovoiilv Indox (ASI O AIcohoI Snoking Sulslanco Uso InvoIvononl Sciooning and Tosl (ASSIST O Culdovn, Annovod, CuiIlv, and Lvo Oponoi (CACL Infoinasi Iolih Ianjul lonlang insliunon-insliunon di alas dapal dipoioIoh padavolsilo WHO InloinalionaI vvv.vho.inl Dlagnosls IndonosianonpunvailukuIodonanIonggoIongandanDiagnosisCangguan Iiva ( IIDCIodisi III. OIoh kaiona ilu dianjuikan daIan nonolapkan diagnosis Cangguan ponggunaan NAIZAsupava loipodonan pada IIDCI III.DaIan sonua luku podonanloikailan dongan NAIZAvang diloililkan oIoh KononloiianKosohalanRIloIahdisopakaliunluksocaiakonsislon nonggunakan loinnoIogi Cangguan ponggunaan NAIZA doni aIasan piaklis. Di daIan IIDCI III, gangguan jiva vang loikailan dongan ponggunaan NAIZA dikoIonpokkandaIansalukoIonpokdongannanaCangguanMonlaIdan IoiiIaku Akilal Ionggunaan Zal Isikoaklif #encana Teral Roncana loiapi noiupakansaIah salu lokaI unluk loihasiInva sualu loiapi Roncana loiapi sangal dipoiIukan kaiona: 1. nonloiikansalu sliuklui di nana konsoIoi naupun kIion loipoian, 2. okspoklasi vang ingin dicapai oIoh kIion nonjadi joIas, 3. liIa loijadi kosaIah fahanan dongan nudah dapal disoIosaikan, 4. nonungkinkankonsoIoinaupunkIionunluknonolapkanlujuan konsoIing socaia sposifik sosuai dongan lahapan poiiIaku kIion 5. nonpoinudah noniloiing dan ovaIuasi konajuan loiapi 2

Roncana loiapi dapal digunakan unluk sasaian jangka pondok soIana 3-6 luIan dansasaianjangkapanjang(unluknasaIahvangdapaldisoIosaikansanpai vaklu1lahundannungkinpoiIunoniloiingloiusnonoiussoIanahidup kIion . Monolapkan sasaian jangka pondok dan jangka panjang dipongaiuhi oIoh 1. Iuasnva dan loialnva nasaIah vang dihadapi kIion 2. nolivasi kIion 3. sc||ing 4. piovoksi jangka vaklu loiapi 5. piIihan kIion loisana konsoIoi 6. koija sanadongan figui signifikan (oiang loinakna daIan hidup kIion Iada konsoIing kIion dongan Cangguan ponggunaan NAIZA soiingkaIikondisi gavalpoiIunondapalkanpiioiilasulanaunlukdialasi,nisaInvakIionvang koloiganlunganaIkohoIhaiusnondapalkanloiapidoloksifikasiIolihduIu soloIunnongikuliloiapivangIain.KIiondonganpoicolaanlunuhdiiihaius dialasi loiIolih duIu dopiosinva.KIion vangpsikolik haius diolali loiIolih duIu sohingga gojaIa dapal dikuasai. KIionvangnolivasinvakuiangunlukloihonlinonggunakanNAIZAdan lidak paluh daIan loiapi solaiknva diloii lugas vang sodoihana sohingga dapal disoIosaikandongannudahdandaIanvaklusingkal.KoloihasiIaniniakan noningkalkan iasa poicava diii kIion. HaI ini dapal noningkalkan nolivasi kIion unluk nonoiuskan loiapi dan noningkalkan hasiI loiapi oloiapanodaIilasloiapihanvalisadiloiikandaIanuniliavalinap (nisaInvadoloksifikasiaIkohoI.ToiapidosonsilisasidankIionvanghaius lokoija dapal diloiikan di fasiIilas iaval jaIan. TopiknasaIahvangakandilahasdaIankonsoIinghaiusdilicaiakanloisana anlaiakIiondankonsoIoiunlukdisopakali.KoloiIilalankoIuaigaalauoiang IainvangsignifikandaIankohidupankIionsangalponlingkaionadapal nonjadiloiapisnaIuiiahnisaInvanonoIongkIion,nonloiikaninlauan, nonloiidukungandansonangal,alausolaIiknvalisanonjadiponghanlal loiapi nisaInva nonghukun kIion. 2.4. Kndc EtIk Knnsc!Ing & KnnfIdcnsIa!Itas Masa|an ||i| DidaIankonsoIingkIiondihaiapkanloisifalloilukadanjujuiloihadap konsoIoi vang akan nonloii poiloIongan psikIogis vang loisifalloiapoulik. SolaIiknvakonsoIoihaiuslisadipoicavadapalnonvinpansonuainfoinasi vangdipoioIohdaiikIiondaIankonsoIing.SooiangkonsoIoijugaloiikalpada olika konsoIing. KonsoIoilidakloIohnonganliIkounlungansonala-naladaiipokoijaannva solagai konsoIoi. Llika lidak hanva loiaili laal kopada aluian lolapi juga kopada 22

suaiahalinuiani.KonsoIoisoiingdaIanposisivangIolihloikuasadan kaionanvalidakloIohnonvaIahgunakankodudukannvadonipioslasi,anlisi alau koponlingan piiladi. KonsoIoi juga haius loihali-hali daIan nonlicaiakan kIiondonganpihakkoligavaIaupunsonala-nalaunlukkolaikankIion. KonsoIing Ioval nodia konunikasi solaiknva dihindaikan iIa konsoIoi noniIaikIion lidak nonpoioIoh nanfaal daii konsoIing alau loiapiiahaiusnongakhiiikonsoIingdannoiujukkopiofosiIainalaukonsoIoiIainvangIolihsosuaiunlukkIion.iIaloinvalakIionvangdiloiikonsoIingdiIuai konpolonsinva, nisaInva kIion psikolik ( dua| diagncsiskonsoIoi haius noiujuk kopiofosiIainvangsosuai.UnluknoiujukkIionhaiusdipiIihpiofosialau konsoIoiIainvangIolihkonpolonalaukofasiIilasvangsosuaidonganvang dipoiIukankIion.TidakIaholisnoiujukkofasiIilasloidasaikankoponlingan alaukounlunganpiiladi.Kadang-kadangloijadikolidak-sosuaianalaulahkan loilonlangananlaiaanjuiannonuiulpoialuianpoiundang-undangandanpoilinlanganolis.IoiIusoIaIudingallahvalanggungjavalulanasooiang konsoIoi adaIah nonoIong kIion socaia piofosionaI. Kcnfidcnsia|i|as MonjagakonfidonsiaIilasdaIanlidangCangguanponggunaanNAIZAsoiing noninluIkannasaIahsolaladanvaundang-undangloikailandongan ponggunaan NAIZA vang sangal konpIoks dan nonlingungkan.WaIaupunsudahloidapalpodonanolikapiofosi,soiingkaIidiIapangan loidapal kasus vang lidak dapal disoIosaikan loidasaikan podonan olika piofosi vang loIah ada. iIa loidapal kasus donikian, konsoIoi solaiknva nonlahasnva loisanakonsoIoiIainalaupiofosiIainvangnonjadiiokankoija(dokloi, poiaval,pokoijasosiaI,psikoIog,alasanIangsungalaupinpinaninslilusidi nanakonsoIoiilulokoija.iIapoiIu,loikonsuIlasidonganpongacaiavang dilolapkan oIoh pinpinan inslilusi. Sura| Pcrnua|aan Pcrsc|ujuan ( |nfcrncd Ccnscn| ) SogaIainfoinasivangdipoioIohkonsoIoilonlangkIiondaIankonsoIingvang sohaiusnvadisinpansolagaiiahasiapiofosidapaldiungkapkankopadapihak koliga jika ada suial poinvalaan poisolujuan ( infcrncd Ccnscn|daii kIion. Iihak vangsudahnondapalinfoinasivangdiungkapkanloisolullidakloIoh nongungkapkan kopada pihak Iain ( pihak ko onpal . HaiusdipoilinlangkanlahvainfoinasivangloIahdiungkapkanlisa disaIahgunakanunluklujuanIainlaikoIohpihakkoliganaupunoIohkIion sondiii.HaIvanghaiusdiluIiskansodapalnungkinsosuaidonganlujuannva. KoloianganvangdiluluhkanoIohalasankIionalaupihakvangnonanggung liava pongolalan liasanva hanva noIipuli diagnosis, poikiiaan Iana poiavalan danjonisIavananvangdiloiinakIion,KonsoIoihaiusnonpoilinlangkan 23

lahvapongungkapanloisoluldapalnoiugikankIion.DaIanhaIvang loikailan dongan nasaIah hukun solaiknva dininlakan pondapal pongacaia.DaIan suial poisolujuan loisolul haius loicanlun 1. nana inslilusi / piogian vang nongungkapkan iahasia2. nana inslilusi /oiang vang nonoiina infoinasi vang diungkapkan 3. nana dan idonlilas kIion 4. naksud dan unluk kopoiIuan apa pongungkapan 5. poinvalaan kIion loIoh nonlalaIkan poisolujuan pongungkapan loisolul soliap saal. 6. langgaI,kojadianalaukondisidinanapongungkapanloisolullidak loiIaku Iagi 7. landa langan kIion alau oiang vang diloii kuasa 8. langgaI suial poinvalaan ilu di landa langani 24

BAB 3. IMPLEMENTA5I KON5ELING GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA UnluknonginpIononlasikankonsoIingCangguanponggunaanNAIZA sooiangkonsoIoihaiusnonpunvaikonpolonsiloilonlu,laikdaIanianah pongolahuan ( |ncu|cdgc, kolianpiIan ( s|i||naupun sikap ( a||i|udc . KonsoIoi unluk Cangguan ponggunaan NAIZA ( konsoIoi adiksi lisa sooiang konsoIoi piofosionaI, konsoIoi sokoIah, dokloi, poiaval, psikoIog, pokoija sosiaI, guiu linlingan dan konsoIing, alau uIana( liansdisipIinoivang loIah loiIalih unluk lujuan ilu. KonsoIoi adiksihaius nonpunvai Iandasan solagai loiikul. 1. nonahani adiksi ( Cangguan ponggunaan NAIZA2. pongolahuan lonlang loiapi 3. ponoiapan daIan piaklok 4. kosiapan piofosionaI

Unluk noniIiki koonpal Iandasan loisolul, sooang konsoIoi haius nonguasai: 1. ovaIuasi kIinis 2. ioncana loiapi 3. iujukan 4. odukasi loihadap kIion, koIuaiga, dan nasvaiakal 5. dokunonlasi 6. kooidinasi Iavanan 7. langgung javal piofosionaI dan olikaI 8. KonsoIing 3.1.TcknIk Dasar Knnsc!Ing KonsoIingadaIahpiososponloiianpoiloIongansocaiapsikoIogisoIoh sosooiang vang loiIalih unluk ilu. KonsoIing lukan poiloIongan nodis, finansiaI naupun sosiaI. etraml|an dasar seorang konse|or SooiangkonsoIoilidangapapunhaiusnoniIkikolianpiIandasaisolagai loiikul: 1. nanpu nonpoihalikan kIion dongan laik, 2. nonfasiIilasi kIion unluk nongungkapkan nasaIahnva, 3. nongikuli aius ponikiian kIion dongan salai 4. nonanggapi kIion dongan laik 5. nonpoijoIas apa vang disanpaikan oIoh kIion 6. nonggaIi infoinasi daii kIion 7. noniIai pandangan kIion loihadap nasaIah vang dihadapi 8. nanpu nonahani dan nonganaIisis nasaIah kIion 9. noIihal kIion solagai nanusia souluhnva 1O.nonvadaii polonsi vang ada pada kIion 25

11.nonunluhkan konauan unluk loikonlang pada kIion 12.nonunjukkan lanlangan vang dihadapi kIion 13.nonahani Ialai loIakang sosiaI, ludava, dan agana kIion 14.nonvadaii niIai-niIai dilaIik ungkapan-ungkapan voilaI kIion 15.dapal nonguasai onosinva sondiii Tahaan ada roses konse|lng Lgan nonlagi piosos konsoIing daIan 3 lahap: 1. Tahap okspIoiasi IadalahapokspIoiasikonsoIoinonlonlukrappcr|vanglaik, nongunpuIkaninfoinasivangdipoiIukan,idonlifikasidankIaiifikasi nasaIah kIion. 2. Tahap inlopiolasi IadalahapinlopiolasikonsoIoinoIakukanasosnonloihadapnasaIah kIion dan nonolapkan konlaIi poinasaIahannva socaia piofosionaI. 3. Tahapnononlukan lujuan danloilindak IadalahapinikonsoIoiloisanakIionnononlukansasaianvangingin dicapai dan noioncanakan loiapi. enguasal teorl konse|lng dasar TujuankonsoIingadaIahnonlanlukIionunlukIolihnonahanicaia nongokspiosikanpoiasaannva,caialoipikiinvasoilapoisopsilonlangdiiidan IingkungannvasohinggakIiondihaiapkannonjadiIolihnanpunongalasi nasaIah vang dihadapi socaia Iolih ofision dan ofoklif soila Iolih adaplif. SoliapkIionnonpunvaisifalvangunikdannasaIahvangdihadapijuga loiloda-loda.OIohkaionailusooiangkonsoIoisolaiknvanonguasailoilagai looiikonsoIingdasaivangakandigunakansolagaiaIaldaIannonloiikan IavanansosuaidongankoluluhankIion(ilaialnoniIikikuncipasdongan loilagai ukuian unluk nui vang ukuiannva juga loiloda-loda . MisaInva kIion dopiosi nonluluhkan loiapi kognilif, kIion panik nonluluhkan loiapiioIaksasi,kIionfolianonluluhkanloiapidosonsilisasi,kIionCangguan ponggunaanNAIZAnonluluhkanloiapikogniliflohavioiaI,dannasaIah hulungansuaniisliinonluluhkankonsoIingdonganpondokalananaIisis liansaklionaI. Kokualan konsoIing loiganlung pada 2 fakloi vangsangal oial hulungannva. 1. Konanpuan konsoIoi unluk nonfasiIilasi konsoIing 2. SlialogivangdipiIihunluknonciplakansuasanavangposilifunluk noIakukan okspIoiasi dan poiulahan. emamuan memfasl|ltasl KonanpuannonfasiIilasiunluknoIakukanokspIoiasidanloijadinva poiulahan pada kIionnoIipuli konanpuan unlukloionpali, koluIusan unluk 26

nonoIong,soIaIusiap,kohangalan,nonghaigaikIion,danpokaakanludava kIion. O |npa|i. LnpaliadaIahkonanpuanunluknonghavalipoiasaan,pikiiandansikap oiangIain(daIanhaIinikIion.DonganonpalilidakloiaililahvakonsoIoi akannongaIanipoiasaan,pikiiandansikapsopoilikIion,noIainkan nonunjukkanlahvakonsoIoinondapalganlaianvangjoIaslonlangsiluasi vangdihadapikIion.IadionpalinonunjukkankopoduIiankonsoIoilukan sinpali.LnpalisangalponlingpadakIiondonganCangguanponggunaan NAIZA, solal kIion liasanva loisikap anlivaIon anlaia loihonli nonggunakan alau loius nonggunakan NAIZA. KonsoIoi dongan loionpali dapal nonlanlu kIionunluknongonaIipoiasaannvaloihadapsisiposilifnaupunsisinogalif daii ponggunaan NAIZA. O Kc|u|usan DongansikapvangluIuskonsoIoiakanlolapnonjadidiiinvasondiiidan nonghindaii loisikap loipuia-puia dan lidak nonganliI sikap dofonsif. KIiondonganCangguanponggunaanNAIZAsoiingdianggaplidakjujuidan nanipuIalif.iIakonsoIoinonpunvaianggapanvangdonikian,nakasuIil unlukloisikapluIus.KoluIusaniniponlingunluknonpoilahankankIion daIan loiapi. O |nncdiacu (#cspcnsif) |nncdiacunoIilalkanpoiasaan-poiasaanvangsosungguhnvaanlaiakonsoIoi dan kIion saal ilu dan di lonpal ilu ( ncu and ncrc . IdoaInva konsoIoi dan kIionloilagi iasa apa vang loijadi di anlaia noioka socaia loiluka dan jujui. Caia ini akan nonfokuskan kIion kopada konvalaan dan nonjaga supava konsoIing lolap loiada pada jaIui vang lonai. O Kcnanga|an KohangalanloikailandongankoluIusan.KohangalandipoiIihalkansocaianon-voilaI,nisaInvaloisonvunalaunonganggukkankopaIa.Kohangalan nonunjukkanlahvakonsoIoijugananusiadanhaIiniakannoningkalkan konanusiaankIion.KIiondonganCangguanponggunaanNAIZA nonluluhkanlahvadiiinvadiloiinadongankohangalandandihaigai,solal soIana ini ia kuiang dapal diloiina daIan nasvaiakal alau koIuaiganva. O inargai KIionhaiusdihaigaisolagaiindividuvangnanpunongalasipoisoaIanvang dihadapinva. Moiokacukup nanpu dan lolas nononlukan piIihannva sondiii, loinasuk piIihan unluk nongikuli loiapi alau lidak. 27

O Kcpc|aan |crnadap |a|ar oc|a|ang oudaua ||icn KonsoIoihaiusnonunjukkanlahvaianonpoihalikanIalailoIakangludava kIion.KIionhaiusdivakinkanlahvavaIaupunkonsoIoiloiasaIdaiiIalai loIakang ludava vang loiloda, haI loisolul lidak akan nonghaIangi loicapainva hulungan vang laik daIan konsoIing. $trategl untuk mencltakan suasana ang konduslf untuk ter]adlna erubahan. iIaioIasidaIankonsoIinganlaiakIiondankonsoIoiloIahloilonluk,konsoIoi haiusnonusalkanpoihaliannvaunluknondalangkansiluasivangnonloii iasaanankopadakIionsohinggakIiondapaldidoiongunlukloiluka. Konanpuan unluk nonlangun konunikasi dan nondongaikan dongan coinal pada faso ini adaIah sangal ponling. Pcr|anuaan |crou|a. KonsoIoinondoiongkIionunluknoncoiiloiakannasaIahnvaIolihIanjuldan IolihnondaIan dongan nongajukan poilanvaan loiluka vang okspIoialif. MisaInva:Dapalkahanda loicoiiloiaIolihIanjullonlangpokoijaananda`.... Alau: ..Anda dapal noncoiiloiakan nasaIah ilu Iolih Ianjul,,,,, Pcrnua|aan u|ang KonsoIoinonguIangpoinvalaankIiondonganIolihjoIas.Ioinvalaaniniakan nonpoikualikalanloiapoulik.KIionakannoiasalahvakonsoIoi nonpoihalikandanpoduIiloihadapdiiinva.Conloh:sonuanonganggap lahvakoliasaansavaninunninunankoiasadaIahsualunasaIah.Ada laiknva kaIau licaia dongan oianglua sava, noioka vang punva nasaIah lukan sava.. Tanggapan konsoIoi:.. Nanpaknva anda kuiang sonangakan sonua lokanan vangdilujukankopadaandadanlahvaandakuiangvakinkiianvaanda nonpunvainasaIah.Soandainvasavaloilonudonganoiangluaanda, lagainana kiianva poilonuan ilu dapal nonoIong anda ` #cf|c|si RofIoksiakannonfasiIilasikonunikasidannonloiiiasaanankopadakIion dan lahva ia dipoihalikan sohingga nonpoikual ioIasi daIan konsoIing. Conloh: KIion : Soliap kaIi sava nonikiikan koliasaan sava ninun, iasanva sava ingin nonvondiiidannonangis.Kadang-kadangloipikiioIohsavalahvaIolih nudah sava ninun loius, nungkin sava akan copal nali KonsoIoi : Kodongaiannva anda sangal naIu loihadap koliasaan ninun anda. Anda nanpaknva lidak punva haiapan dan sangal sodih 28

Mcndcrcng ||icn un|u| ocrani nu|aiocroicara. Mongajukan poilanvaan dapal nonpoijoIas koluluhan, poiasaan dan kovakinan kIionsohinggadapalnonanlahvavasanloipikii,konajuanloiapidan ponahanan diii. Ioilanvaan loiluli - luli lidak laik lagi piosos loiapi. Iangan nongajukanpoilanvaanunluknongisivaklu.IoilanvaanvanglaikadaIah dongankalalanvaapaalaulagainana.Ioilanvaandongankalalanva nongapanonviialkansaIah-lonaisohinggadapalnoniculinluInva nokanisno dofonsi inloIokluaIisasi, iasionaIisasi alau ponvangkaIan. andingkan koliga poilanvaan di lavah ini: KonsoIoi: Apa vang nonvolalkan ninun aIkohoIilu ponling lagi anda ` KonsoIoi : againana poiasaan anda kaionaliasa ninun ` KonsoIoi : Mongapa anda ninun` Hcning oloiapa konsoIoi loipondapal lahva honing adaIah lalu daIan konsoIing. HaI loisolullidaklonai.KonsoIoihaiuslisanoiasanvanandonganhoninglolapi konsoIoihaiusnonggunakanhoningsocaialopal.Diandapalnonloii kosonpalan unluk inliospoksi dan loijadinva koconasan vang loisifal loiapoulik. Koadaan ini dapal nondoiongkIion unluk noIangkah Iolih Ianjul nonghadapi lahap loiapi vang suIil dan nonvakilkan. #cs|ru||urisasi |cgni|if Kolika kIion loIah lanvak noncoiiloiakan lonlang diiinva, konsoIoi dapal nuIai noningkalkankonunikasi dongan kIion pada lingkal vang Iolih daIan. Dongan iosliukluiisasikognilifkIiondiIalihunluknonvanpaikanidodankovakinandongan caia vang Iolih sosuai dongan konvalaan daiipadafanlasi. Conloh : Sava lidak dapal loiulah nonjadi Sava lidak nau loiulah Sonua oiang lidak suka sava nonjadi oloiapa oiang lidak suka sava Unluk nongonlangkan iosliukluiisasi kognilif, kIion diIalihunluk nongajukan poilanvaan-poilanvan solagai loiikul: 1. Apakah sava loipikii loidasaikan ioaIilas alau angan-angan ` 2. Apakah pikiian sava daIan siluasi ini unluknonlanlu savanoIindungi kohidupan sava alau kosohalan sava ` 3. ApakahpikiiansavainidapalnonoIongalaunonghanlalsavaunluk noncapai sasaian jangka pondok naupun panjang ` 4. ApakahpikiiansavailuakannonlanlusavanonghindaiikonfIikdongan oiang Iain ` 5. Apakahpikiiansavanonlanlusavanoiasakanonosisopoilivangsava inginkan ` 29

Kcnfrcn|asi KonfionlasinoiupakanaIalponlingunluk nondoiongkIionunluknaju,lolapi hanvaakanofoklifliIaloilonlukioIasiloiapoulikvangsoIiddanliIakIion loIah siap nonghadapinva. DaIan koadaan ini, konfionlasi hanva diIakukan liIaloidapalkolidak-sosuaiananlaiakaladanapavangnoiokaaIani,anlaiaapa vang dikalakan kIion konaiin dan vang dikalakan sokaiang, apa vang dikalakan loda daii vang diIakukan. Ada 5 lipo konfionlasi: 1. KonfionlasiokspoiionsiaI:konfionlasiiniloijadikaIaukIionnongalakan sosualulolapikonsoIoinonangkapnvalahvanoiokalidaknoiasakanapa vang dikalakan kIion. 2. Konfionlasikokualan:loijadiliIakIionnonvalakanIonahdanlidak loidavalolapikonsoIoinonloiidoiongandongannonunjukkankonvalaanlahvaapavangkIionnvalakanlidaksosuaidongan konanpuan vang solonainva. 3. KonfionlasikoIonahan :loijadi liIa kIionnonvangkaIadanvapoiasaan sakilhalidanloisikapsooIah-oIahialidakloipongaiuhoIohhaIvang nonvolalkanpoiasaansakilhaliilu.KonsoIoiakannondoiongkIion unluknoninggaIkanponvangkaIaniludannongakuikoadaanvang solonainva. 4. Konfionlasiaksi : loijadi liIa kIion nonpoiIihalkan poiiIaku lak loidava noIaksanakansualulugasdankonsoIoinondoiongkIionunluk nonvoIosaikan lugas loisolul. 5. KonfionlasifakluaI:loijadiliIakonsoIoinongoioksinilosalaufakla lidak lonai vang dikonukakan kIion. Mcngcna|i dan Mcnga|asi Si|uasi #isi|c %inggiiIakIiondankonsoIoinongolahuisiluasivangiavanunluknonggunakan NAIZA,nakakIiondonganlanluan konsoIoidapalnonvusun ioncanaunluk nonghadapi siluasi loisolul. Ada Iina donainsiluasi ( CaiioII, 1998: 1. SosiaI:nisaInvadongansiapakIionnonghaliskanvaklunva,dongan siapa ia nonggunakan NAIZA, lagainana hulungannoioka. 2. Lingkungan : nisaInvavaklu dan lonpal khusus nonggunakan NAIZA. 3. LnosionaI : adanva poiasaan hali nogalif naupun posilifvang loikailan dongan ponggunaan NAIZA 4. Kognilif : pikiian vang linluI soliap kaIi soloIun nonggunakan NAIZA. 5. Iasnani:koadaanjasnanidansonsasipadaindia(poialaan, pondongaian, dIIsoloIun nonggunakan NAIZA. |a|inan #c|a|sasi O|c|LalihanRoIaksasiOlolloigunapadakoadaanconasdankologangan.Iada CangguanpongunaanNAIZAioIaksasiloigunaunluknongalasiansiolas (dua|diagncsis,nonpoinudahlidui,nongalasikoconasanvangliasanva nuncuIsoloIunkanluh,alaunoiodakankologanganpadasiluasionosionaI 3

alausosiaI.CaiaininudahdiIaksanakandansoloIahdiIalihkIiondapal noIakukan sondiii. Lananva sokilai 3O-6O nonil. LatIhan KctramI!an KolianpiIanhidupadaIahnulIakdipoiIukanunlukpoiulahanpoiiIakupada CangguanponggunaanNAIZA.DongannoniIikikolianpiIanhidupkIion dapalnongalasisiluasivangkondusifkopadaponggunaanNAIZA.Dongan noniIkikolianpiIanhidupkIionjugaakanIolihloihasiInoncapailujuan loiapi,KolianpiIaninlia-daninloi-poisonaIjugaakannoningkalkan konanpuannvanonpoilahankan poIa hidupnva vang laiu. CaiIsondanLovisnonlagikolianpiIanhidupvangloinanfaallagikIion dongan Cangguan ponggunaan NAIZA solagai loiikul: 1. asoilif 2. kolianpiIan sosiaI 3. pongodaIian diii loihadap poiiIaku 4. nononukan aIloinalif daii nonggunakan NAIZA 5. ponvoIosaian nasaIah 6. nongalasi onosi 7. nonojonon slios. Mcnc|a| NAPZA dcngan ocrsi|ap ascr|if KolianpiIan unluk nonoIak NAIZA noIipulikolianpiIanunluk 1. noninla poiloIongan 2. nonloii insliuksi 3. nonvakinkan oiang Iain 4. nongonaI poiasaan sondiii 5. nongokspiosikan poiasaan 6. nonghadapi konaiahan oiang Iain 7. nongalasi poiasan lakul 8. nanpu nongondaIikan diii 9.nanpu nonloIa haknva 1O. nonanggapi godaan 11. nonghindaii loinasaIah dongan oiang Iain 12. lidak noIilalkan diii daIan poikoIahian 13.nongalasi iasa naIu 14.nongalasipoiasaan dilinggaIkan 15.nonanggapi lujukan 16.nonghadapi kogagaIan 17.nonghadapi dakvaan 18.siap nonghadapi ponlicaiaan vang suIil 19.nonghadapi lokanan koIonpok 2O.nonlual kopulusan 3

Mcni|in a||crna|if SoloIahloiliasanonggunakanNAIZAdaIanvakluvangIana,kolikalidak nonggunakanIagikIionnoiasakohiIangansosualudanloisisavakluIuang. UnluknongisivakluIuangilusolaiknvaloisodialoinacan-nacankogialan. KIionnoniIihsalualauduakogialanvangsosuaiunlukkIion.UnluknonuIai sualukoliasaanlaiulidaksoIaIunudah.DaIanhaIinikonsoIoinondoiong kIionunluknonuIai.SoloIahnoncolasalukaIi,soIanjulnvaliasanvaakan loijaIan Iancai. Mcnga|asi cncsi IonggunaanNAIZAcondoiungnonulupionosinva.OIohkaionailukolika kIion loiada pada avaI ponvonluhan, sukai nongonaIi onosinva. OIohkaionailu,IangkahpoilanaunluknongalasionosiadaIahnongonaIinva loiIolihduIu.SoloIahilukIionhaiusloIajainonoiinaonosiilu.Langkah soIanjulnvaadaIahnongulahonosiilunoIaIuipondokalankognilif.MisaInvasavahaiuslidaknonpunvaipoiasaanininonjadilidakapasava nonpunvaionosiinisojauhsavalidaknoIakukanpoilualanvangnoiugikan diiisondiiinaupunoiangIainLangkahsoIanjulnvaadaIahnoonlukan poiiIakuapasajavanglisanongalasionosiiluloapilidaknoiugikandiiinva sondiii naupun oiang Iain. SoIanjulnva ia nonolapkan poiiIaku nana vang akan dipiIih dan diIaksanakan. Mcnga|asi S|rcs Tidak jaiang kIion nonggunakan NAIZA unluk nongalasi slios. OIoh kaiona ilu konanpuannongalasisliosadaIahponlinglagikIionvangloihonli nonggunakan NAIZA. Oiangdapalnongalsisliosdongannongulahcaialoipikiidaiivangloisifal nogalifkocaialoipikiiposilif.OiangjugadapalnongalasisliosdongannongulahiosponloihadapsliosnisaInvadonganIalihanioIaksasiolol. Donikian puIa oiang dapal nongalasi slios dongan nongulah Iingkungan 12 |ang|an 12IangkahlukansoluahloiapinoIainkannonlanluoks-kIiondaIanfaso iohaliIilasiunluklolaplolasdaiiNAIZAnoIaIuisualukogialankoIonpok dongannondoiongsoliapanggolanongonlangkandiiidongannoniIikdiii sondiiidannonpoihalikannasaIahvangdiakilalkanoIohNAIZA(aIkohoI unlukA|ccnc|Ancnuncus,naikolika-daIanhaIiniopioida-unlukNarcc|ics Ancnuncus,kokainunlukCccaincAncnuncus.IadadasainvainiadaIahsualu koIonpokToIong-Diii,loisifalniiIala,loisolaidisoIuiuhdunia,lidak loiafiIiasi donganagana alau Ionlaga, dongan sliuklui oiganisasi vang sangal nininaIdanlidaknonloiihukunanalaunonguciIkananggolanva. Koloiangannongonai12IangkahdapaldiIihalpadalukuIodonanLavanan 32

ToiapidanRohaliIlasikonpiohonsifpadaCangguanIonggunaanNAIZA oilasis Runah Sakil. Pcnccanan Masa|an IoikonlanganogosooiangdonganCangguanponggunaanNAIZAsoiingkaIi lidaksolagainanadihaiapkansohingganudahlinlangdansuIilnonganliI kopulusan vang lijak. OIoh kaiona ilu juga nonjadi nudah nongikuli pondapal, saian alau lujukan oiang Iain. Monocahkan nasaIah nongikuli lahapan solagai loiikul: 5-lalo voui piolIon O-ulIino voui iosponso L- isl voui aIloinalivos V- iov lho consoquoncios E- vaIualo voui iosuIl. Langkah-Iangkah vang diIakukan oIoh konsoIoi adaIah: 1. nongkIaiifikasi nasaIah vang dihadapi kIion loisana kIion 2. nondoiong dan nonlanlu kIion unluk nonghasiIkan piIihan 3. nonlanlu kIion nonganaIis piIihan vang ada socaia kiilis 4. nonoIong kIion unluk nonIih piIihan vang loilaik 5. nonlanlu kIion nongonlangkanioncana lindakan 6. nonlanlu kIion unluk nongovaIuasi hasiI piIihannva, 3.2. MENINGKATKAN MOTIVA5I UNTUK BERUBAH MolivasiadaIahsonuafakloivangnonlangkilkan,nonpoilahankandan nongaiahkanpoiiIakusosooiang.Manusialidakakannonoiapkanapavang loIahnoiokapoIajaiiliIaapavangloIahdipoIajaiikolikadiIaksanakanlidak nondalangkan inlaIan alaunonpunvai niIai lagi diiinva.WavancaianolivasionaI(nc|ita|icna||n|cticuing.M|nondoiongloijadinva poiulahanpadakIiondongannonghindaiiponloiianIaloIdannonokankan lahvaponganliIankopulusanadadilangankIion.KonsoIoinongunpuIkan dalasocaiaIongkapdanloIilisoilaloilagidalailukopadakIion.SoIanjulnvaloisoiahlagainanakIionakannonggunakandalaloisolul.iIadaIan vavancaiakonsoIoinonloiiIaloIpocandukopadakIionalaukonsoIoi nonloiikosanlahvasonuanasaIahvangdihadapikIionadaIahakilal ponggunaanNAIZAnakaakanlinluIsikapdofonsivopadakIion.DaIan noIaksanakanMIfasovangpaIingsuIilunluknoiulahpoiiIakukIionadaIah lahapkonlonpIasinongingalanlivaIonsikIionsangalkualsohingga dipoiIukan Iangkah loiikul vakni Mc|ita|icna| |nnanccncn| %ncrapu (MLT(LihalukuIodonanIonangguIanganCangguanIonggunaanNAIZA, Kononkos RI . 33

3.3.MELIBATKANKELUARGA/PA5ANGANDALAMPRO5E5 KON5ELINGDaIankonvalaan,lidakadakIiondonganCangguanponggunanNAIZA nonpoioIohofokloiapivangofokliflanpanonpoihalikaninloiaksisosiaInva. DaIan haI ini poian koIuaiga adaIah vang paIing ponling. KonsoIoihaiusnonpoihalikandinanikadaIankoIuaigakIion.KoIuaigailu sondiii nungkin nonjadi sasaianunluk poiulahan. KonsoIoi haius nonpunvai sopoiangkal konpolonsi unluk noIilalkan koIuaiga daIan loiapi. 1. nonahanikaiakloiislikdandinanikakoIuaiga,pasangan,alauoiang loinakna Iainnva. Iongolahuan : a. Dinanikavangloikailandonganponggunaan,ponvaIahgunaan dankoloiganlunganNAIZAdaIankoIuaiga,donganpasangan alau oiang loinaknaIain. l. DanpakpoIa inloiaksi pada poiiIaku nonggunakan NAIZA. c. Danpakponggunaan NAIZA loikailan donganludava.loihadap koIuaiga,pasangan, alau oiang loinakna Iain. d. Tooii sislon dan dinanika ( koIuaiga . o. Tanda-landa dan poIa kokoiasan daIan iunah langga. f. Danpak poiiIaku nonggunaan NAIZA loihadap poIa inloiaksi. KolianpiIan: a.nongonaIiinloiaksidaIankoIuaigavangnanpaknvaakan nonongaiuhi ponuIihan. l. nongonaIi poian oiang-oiang loinaknadaIan sislon sosiaI kIion. c. nonoiina fakloi poilodaan kuIluiaI daIan koIuaiga vang nonongaiuhi kaiakloiislik dan dinanikakoIuaiga, pasangan alau oiang signifikan Iain. Sikap a. nongonaIi poiiIaku non konsliuklif koIuaiga solagai isu daIan sislon l. nonoiina lahvainloiaksi sislonik loipoian pada poiiIaku nonggunakan NAIZA. c. nonoiina fakloi ludavaloiagan vang nonongaiuhi dinanika koIuaiga, pasangan alau oiang loinakna Iain. 2. Monliasakandannononpalkanponggunaandiagnosisdaninloivonsi koIuaiga, pasangan, alau oiang loinakna Iain socaia lopal. Iongolahuan: a. Slialogiinloivonsiunluksislonpadaloilagailingkal poikonlangan nasaIah 34

l. Slialogiinloivonsi vang sosuai unluk poiiIaku kokoiasan c. Hukun vang loikailan dongan lindak kokoiasan d. SlialogiinloivonsikoIuaigavanglidakloilonlangan dongan ludava o. Insliunonasosnonvangloisodiadansosuaiunluk koIuaiga, pasangan alau oiang loinakna Iainnva. KolianpiIan: a, nonoiapkan insliunon asosnon koIuaiga, pasangan dan oiang loinakna Iainnva. l. nonoiapkan slialogi vang sosuai dongan ludava, Sikap: a. nonghaigaikIionsolagaiindividudanlagiandaii koIuaiga solagai soluah sislon.l. nonoiinakoanokaiaganandaIankoIuaiga,pasangan alau oiang loinakna Iainnva. SoIanjulnvakonsoIoijugananpunonfasiIilasikoloiikalananggolakoIuaiga vangloipiIih,pasangandanoiangloinaknaIainnvadaIanloiapidanpiosos ponvonluhan. KonsoIoijuganonlanlukoIuaiga,pasanganalauoiangloinaknaIainnva unluknongadopsislialogipoiiIakuvangakannonpoilahankanponuIihandan nonpoilahankan hulungan laik dongan oiang Iain. KonsoIoijuganonlanlukoIuaiga,pasanganalauoiangloinaknaIainnva unluknongoiliinloiaksianlaiasislonkoIuaigadanpoiiIakunonggunakan NAIZA. Tahaan da!am Pcmu!Ihan Kc!uarga. KoIuaiganonpunvaikoluluhanvangloilodapadasoliaplahapponuIihan.opko dan Kioslan ( 1985nonvolulkan ada 3 lahapdaIan loiapi. O TahappoilanavailunoncapaikoadaanlolasNAIZA:padalahapini kosoinlangandigovahkansohingganonungkinkanloijadinva poiulahan. O TahapkoduaadaIahnonvosuaikandongankoadaanlolasNAIZA. KoIuaiga,pasangan,alauoiangloinaknaIainnvaloiusahanonvoinlangkan konlaIi sislon. O TahapkoligaadaIahnonpoilahankanlolasNAIZAjangkapanjang,di nana loijadi kosoinlangan konlaIi daIan sislon. IiososponuIihankoIuaiganoiupakansualupiososlukansualukojadian sosaal sopoili poiulahan pada kIion ( Iiochaska . Tidak sonua anggola koIuaiga nonpunvaikocopalanpoiulahanvangsana.KonsoIoihaiusnonoIongsoliap anggolakoIuaigasosuaidonganlahapnvanasing-nasinganggolakoIuaiga loisolul. 35

KonsoIoinonlanlukoIuaigaloisana-sanadonganlonan-lonannondosak kIion unluk nonjaIani loiapi di sualu pusal loiapi. Caia ini lidak nonlava hasiI dan ada kaIanva lahkan loiakilal luiuk. CaiavangIolihlaikdanIolihloihasiIadaIahdongancaianoIopaskoIokalan ( discngagcncn| . KoIuaiga dapal nuIai noIakukan poiulahan lanpa noIilalkan kIion. KonsoIoi nondoiong anggola koIuaiga Iain unluk loiulah dongan lujuanpoikonlangan diii vang Iolih laik dan doni kosohalannva sondiii. Pcngaruh ada Anak DanpakCangguanponggunaanNAIZApadadinanikadaIankoIuaigadapal loidanpak luiuk kopada anak-anak. KonsoIingunlukanak-anakvangnasihlinggaIsoiunahdonganoiangluanva vangnongaIaniCangguanponggunaanNAIZAloilujuanulanaunluk nonloiidukungandannonlanlukIiondapalnongonlangkankolianpiIan agaisupavananpunongasuhanaknvadonganlaik,sokaiangnaupundi konudianhaii.Dihaiapkananaklidaknonghadapisiluasilidaknononludan loihindai daii nasaIah onosionaI vang kionis. AnakdaiikoIuaigavangnongaIanidisfungsilisanonjadipahIavan koIuaiga ( nonganliI aIihlugas vang noslinva nonjadi langgung javal oiang dovasa , nonjadi kanling hilan koIuaiga ( dianggap lukang likin nasaIah dan nonaiik poihaliankoIuaiga,anakvanghiIang(kuiangdipoihalikandanIolihlanvakloiada di loIakang , alau nonjadi naskol (nonjadi pusal poihalian unluk nongaIihkanpoihaliandaiinasaIahkIionsohinggadapalnoiodakan kologangan . AnakvangsudahionajadaiisooiangdonganCangguanponggunaanNAIZAlidaklanvakvangloilingkah.Kolanvakandaiiionajailunonondan poiasaannva,danloilualsolaiknungkinunlukloiadaplasidanloilahan linggaI dongan koIuaiga. Akan lolapi sikap vang donikian ilu nonlava akilal kuiang poicava diii, kosopian, poiasaan loisaIah dan naIu, sodih sohingga poiIu pongavasan,kuiangasoilif,pulusasaunluknonpoioIohkolahagiaan,dan sangal poka loihadap kiilik.

3.4.Kckambuhan ( #e|ase . KanluhadaIahponggunaankonlaIiNAIZAkopoIavangIanasoloIahpoiiodoalslinonsia.KanluhadaIahsaIahsalunasaIahlosaivangdihadapi oIoh kIion naupun konsoIoi. SosooianglisasajakonlaIinonggunakanNAIZAlanpahaiuskonlaIipada poIanvavangIana(lidakkonlaIikojoniszalsonuIaalaudonganfiokuonsi vangjaiang.ApaliIaiasosokaIinonggunakanIagidisolulS|ips,apaliIaia loiuIang kaIi nonggunakan disolul |apscs. 36

Faktnr-faktnr dctcrmInan ada kckambuhan KIiondonganlanluankonsoIoinongidonlikasifakloi-fakloiapasajavang nonvolalkan s|ips alau kanluh 1. Siluasidonganiisikolinggi:vailusiluasivangnongancankonanpuan nongondaIikandiii,nisaInvanasukkoiuangdinanakavan-kavan sodangnongonsunsiNAIZA,noIaIuijaIandinanaiaduIunonloIi NAIZA. 2. Iikiiandansikap:nisaInvapadaavaIponuIihan,kIionnoiasasonangdanvakinlahvalidakakanadanasaIahdinasavangakandalang. Kolika ia nonghadapi sualu nasaIah ia loIun siap nonghadapinva. Iuga soiing loijadi lahva kIion noiasa vakin dapal nonghadapi siluasi iavankanluh. 5tratcgI Pcnccgahan tcrhada Kckambuhan Iiovonsi loihadap konungkinan kanluh noiupakan pondokalan loispok- liunIuas,noIilalkanpiosoduiinloivonsisposifikunluknonghindaiialau nonlalasis|ipsdankanluhsoilanonjagakosoinlanganhidup.Iiovonsi loihadap kanluh sudah diloiikan pada saal kIion nasih nonjaIani loiapi. 5tratcgI untuk McnvIngkIrkan RIsIkn 1. Moniloiing diii sondiii Moniloiing diii adaIah aIal poilana vang diajaikan daIan poIalihan.KIion nonlual calalan kapan, dinana dan nongapa koinginan unluk nonggunakan NAIZA nuncuI. KIion IaIu diIalih caianongalasi siluasi loisolul. 2. Molodo Ionganalan Langsung Kopada kIion diloiikan daflai Iongkap loilagai siluasi iavan kanluh dan dininla unluknonloiikanuiulan siluasi daii vang paIing iavan sanpai vang paIing kuiang iavan. 3. KolianpiIan nongalasi siluasi iavan kanluh. SoloIah kIion nongonaIi siluasi iavan,kIion diIalih unluk nongalasinva. Ada siluasi vang haius dihindaikan dan ada siluasi vang haius dapal dialasi, nisaInvadonganIalihanioIaksasi,Ialihanasoilif,caialoikonunikasivang lopal,dan nonojonon slios. Conloh nonojonon slios : O Hanva nongoijakan salukogialan alau pokoijaansoliap saal O MonghiIangkan kologangan fisik ( ioIaksasiO oIajai unluk lidak nonjadi poifoksionis O Hunoi O Moncaii lanluan oiang Iain vang lonai O Sodiakan vaklu unluk loisondiiian O MiIikiholi alau kogialan vang lidak loikailan dongan NAIZA 37

O Iangan loisikap kaku noIainkan nodoial O Makan dan lidui vang laik O Monvoinlangkan pongoIuaian dan nanfaalnva lagi hidup 4. Moningkalkan Lfikasi Diii Lalihan unluk noningkalkan ofikasi diii diIakukandongan caia inajinasi, dinana kIion dininla unluk nonlavangkan siluasi iavan kanluh dan lagainana kIion nongalasinva. 5. Konliak IoiiIaku Suial konliak poiiIaku dilanda langani oIoh kIion dan konsoIoi di alas noloiai, dilual sosodoihana nungkin, lidak loisifal nonghakini alau nonghukun. Isinva nonvalakan lahva s|ips lukanIah sualu ko- gagaIan dan lahva kIion nonpunvai konanpuan unluk noncogah s|ips Iagi. iIa loijadi s|ips/|apscs ia akan sogoia nonghulungi konsoIoi alau inslilusialau fasiIilas loiapi / iohaliIilasi. KIion juga diloii luku saku vang nonual lip vang sodoihana dan Iugas.

6. Monlangun konlaIisliuklui kognisi iIa kIion sudah kanluh, naka digunakan iosliukluiisasi kognilif, vailu kIion diIalih unluk nongonlangkan sikap nonlaI posilif. KIion diIalih unluk loipikii socaia olvoklif, iasionaI dan adiI. 5tratcgI IntcrvcnsI KnmrchcnsIf Slialogi IongondaIian Diii Konpiohonsif digunakan unluk nonpoikual konlaIi usaha poncogahan kanluh dan nonungkinkan kIion unluk nonghindaiisanasokaIisiluasiloiisikolinggivangdiakilalkanoIohpoIa hidup vang lak soinlang. Mongusahakan poIa hidup vang soinlang IiososkanluhliasanvadinuIaidonganpoIahidupvanglaksoinlangIoIa hiduplaksoinlangininongakilalkansliosalauhaI-haIvangnogalifpada kIion.IongondaIiandiiisocaiaununloilujuannoningkalkansonaksinaI nungkinkonanpuankIionunluknongalasisliosdannongalasisiluasiiisiko linggi,vailudongannoningkalkanofikasidiii,nongusahakankosoinlangan anlaia koija dan iokioasi, kolahagiaan dan kosodihan, kosakilan dan koniknalan. KIiondianjuianunluknonpunvaivakluunlukloisanlai,holivanglidak nongandung slios,dan lanvak vaklu unluk diii sondiii. Iuga dapal dianjuikan unluknonjadiadiksiloihadaphaI-haIvangposilifsopoilijcgging,nodilasi, nonvuIan,danIain-Iain.AklivilasiniliIadipadukandonganpoIahidupsohal akan noncapaikosoinlangan hidup. 38

MononuhiKopuasan vang Adaplif iIaoiangnongaIanifiusliasidaIanpoIahidupvanglidaksoinlang, soiingkaIioiangilunoncaiikopuasansolagaiinlaIannva.Iadapiogian poncogahankanluhdongannonloiikopuasanvangloiakilallaikdan lukannvanonloiiofokvangluiuk.KIiondapalnongikulioIahiagasopoili fulsaI,nainloIa,nainliIiai,laskol,nondakigunung,loiIilui,loionang, nonlon fiIn, loijaIan sopanjang panlai dan solagainva. Monghindaii Doiongan danRasa Koinginan vang Kual. KIionhaiusnonghindaiilonpalalausiluasidinanaakannoniculinluInva doiongan dan koinginan kualunluknonggunakanNAIZA.MisaInvajaIandi dopansoluahlai,noIovaligangdinanaliasaloijadijuaIloIiNAIZAiIogaI, nonciun lau ganja dan solagainva. 39

BAB 4. PENCATATAN & EVALUA5I PRO5E5 KON5ELING 4.1.PENCATATAN IoncalalanpiososkonsoIingpadaCangguanponggunaanNAIZA lidakIahloilodadonganponcalalanpiososkonsoIingIainnva.Agaidapal nonjadiIandasanloilindaklagipolugaskosohalan,hondaknvaponcalalan diIakukanpadacalalan/iokannodis.Ioinalponcalalansodoihana,noIipuli nonoiiokannodis,nanakIion,langgaIkonsoIing,konsoIoi,konudian diikuliponcalalanpiososkonsoIing.IoncalalanhondaknvalidakdilualdaIanlonluk koIonagainonudahkankonsoIoiunluknonuIiskanapapunvang diiasakannva ponling. IoncalalanpiososkonsoIingununnvadiIakukanpadasaalpiosos konsoIing loisolul loijaIan. oloiapa konsoIoi noiasakan haI ini solagai sosualu vangnongganggudanlidakpoiIuunlukdiIakukankaionadapalnongganggu piososkonsoIingilusondiii.IandanganinilidaksoponuhnvasaIah,loiulana liIakonsoIoilogilufokusunluknonuIisdannongalaikankoloiadaankIion. Nanundonikian,noIakukanponundaanponcalalansoiingkaIijusliu kohiIangankala-kalakuncikIionvangponlingunlukdijadikanIandasan pongonlanganpiososkonsoIing.Unlukiludisaiankanunluklolapnonlual calalansoIagipiososkonsoIingloiIangsung.oiikuladaIahhaI-haIvangpoiIu diIakukan agai poncalalan loijaIan ofision: - TuIiskanIahhanvakala-kalakuncikIion:haI-haIvangdilokankanoIoh kIion,laiknoIaIuikalavangdiuIang-uIang,inlonasisuaia,isvaialnon-voilaI, naupun vang loikailan dongan isu vang sodang dilahas.- TuIiskanIahhasiIponganalanalaspoiiIakunon-voilaIkIion:apakah okspiosi onosi sosuai dongan apa vang diucapkannva` - Sogoia soloIah soIosai konsoIing, IongkapiIah calalan dongan haI-haI vang diiasakan poiIu unluk dilanlahkan IoncalalanpiososkonsoIingloidiiidaiiduahaI:poncalalanavaIdan poncalalanIanjulan.IoncalalanavaIununnvanoiupakanlagiandaiipiosos asosnonkIionCangguanponggunaanNAIZApadaununnva(Iihaliincian donain asosnon pada sul lal 4.2 di lavah ini. Infoinasi vang dipoioIoh pada saalpiososkonsoIingununnvadapalnoIongkapipongisiandonain-donain vangada.SolaIiknva,piososkonsoIingjugadapaldinuIaidaiiinfoinasivang dipoioIoh daii piosos asosnon. Ioncalalan avaI noncakup nasaIah ulana vang dihadapikIionsoilanasaIah-nasaIahIainvangloikaildongannasaIahulana. IoncalalanIanjulanununnvahanvanoncakuppadanasaIahulanavang dilahaspadasosikonsoIingvangloiIangsung,sokaIipunlidaknonulup konungkinan unluk juga noncalal haI-haI ponling Iainnva. 4

4.2.IN5TRUMEN EVALUA5I Ada dua jonis ovaIuasi piogian, vailu ovaIuasi piosos dan ovaIuasi hasiI. LvaIuasipiososloilujuanunluknongolahuiapakahIavananloijaIan solagainanadihaiapkan.LvaIuasihasiIadaIahunluknongolahuiapakah Iavanan vang diloiikan loIah nononuhi koinginan kIion alau konunilas.LvaIuasipiososdapaldiIaksanakandongannonciplakansisloninfoinasi nonojonon loipadu vang noIipuli: O Infoinasilonlangkonunilas:noIipulidaladonogiafik,kaiakloiislik sosiaI okononi daii kIion. O Infoinasi lonlang kIion:noIipuli nasaIah vang dikoIuhkan kIion, iivaval ponvakil, jonis Iavanan vang diloiina, Iananva poIavanan, Ialai loIakang koIuaigadansosiaIokononi,pokoijaan,lingkalkopuasan,danhasiI Iavanan. O Infoinasi lonlang Iavanan: noIipuli jonis Iavanan apa saja vang ada pada inslilusiloisolul,junIahkIionvangdiIavani,junIahkIionvangnuIai ikulkonsoIingdanvangsoIosainongikulipiogiankonsoIingdaIan kuiun vaklu loilonlu O Infoinasilonlangslaf:loinasukIanavakluvangdiluluhkansooiang slaf daIan nonloiikan Iavanan, voIuno Iavanan konsoIoi (nisaI: junIah kIion vang diIavani. O Infoinasilonlangliava:loinasukliavasoIuiuhkogialaninslilusi,liava soliap jonis Iavanan vang haius dilavai kIion LvaIuasihasiIpadagangguanponggunaanNAIZAnonghadapiloloiapa nasaIah,vailupongukuianhasiIdongankiiloiiavangloiIaIusonpildanlidak sonsilif,suIilnononuikIion,kuiangakuialnvaIapoianvangdilualoIohkIion sondiii IoniIaian dongan kiiloiia vang sonpil adaIah poniIaian loidasaikan kIion nasih nonggunakanNAIZAalausanasokaIilidaknonggunakanNAIZA. IandangannuIlivaiialloihadapCangguan ponggunaanNAIZAnonghasiIkan nolodoovaIuasihasiIdongankiiloiialanlahandongannonanvakanhaIhaI dilavah ini daIan kuiun vaklu liga puIuh haii loiakhii: a. Apakah kIion nonvoIosaikan piogian konsoIing alau lidak. l. oiapa kaIikIion nasuk pusal iohaliIilasi. c. Ioda vaklu loijadinva konalian sojak alau soloIahnongikuli piogian d. Kosohalanjasnani:loiapa IanakIionnondoiilanasaIahnodik,loiapa Iana ninun olal vang diloiikanoIoh dokloi, Iana poiavalan di iunah sakil. o. IoiiIakunonggunakanNAIZA:loiapahaiikIiondaIankoadaan alslinonsia lanpa lanluan olal. f. IonggunaanNAIZAIain:loiapaIanaiaalslinonsiaalaulidak alslinonsia daii NAIZA Iain ilu. 4

g. MasaIahhukun:loiapakaIikIiondilahanloikailannaupunlidak loikailan donganponggunaan NAIZA h. MasaIahpokoijaan:lagainanaslaluskopogavaiannva,junIahhaiikIion lokoija. i. IungsikoIuaiga/sosiaI:soloiapanonuaskanhulunganinloipoisonaIdan nulu vaklu songgangnva j. Lnosi: apakah kIion nonpunvai koIuhan psikiliis oloiapa insliunon vang lisa dipakai unluk ovaIuasi hasiI adaIah: a. HO Qua|i|u cf |ifc l. Addic|icn Sctcri|u |ndcx. dan Iain-Iain 4.3.INDIKATOR KEBERHA5ILAN SoloIunnonolapkanindikaloikoloihasiIan,IolihduIupoiIudisopakalihaI vangdinaksuddongankoloihasiIandaIankonsoIingkIiondongan Cangguan ponggunaan NAIZA. ApaliIa vang dinaksud dongan koloihasiIan adaIahkIion sana sokaIi lidak nonggunakan NAIZA, naka kIion loiaili lidak nonggunakan sonua jonis NAIZA loinasuk lonlakau ,kopi, dan aIkohoI. IoiIudiingalkonlaIilahvavangdinaksuddonganCanguanponggunaan NAIZA adaIah poIa ponggunaan NAIZA vang nongakilalkan gangguan pada kosohalansoilafungsisosiaIdanokupasionaI,loinasuknasaIahokononi, sosiaI, dan hukun. Sooiangvangliasaninunkopi,nonghisapiokoklonlakaualauninun ninunanloiaIkohoIlanpanongaIaniakilalpadakosohalandanlidak nongganggufungsisosiaIdanpokoijaanlidakdapaldigoIongkangangguan ponggunaanNAIZA.Sooiangvangnonghisapganja,nongonsunsiocslasv, alauninunolalliduilukanalasnasohaldaniosopdokloiadaIahiIogaIdan dapal loiuiusan dongan ponogak hukun. OIohkaionailuindikaloikoloihasiIanpadakonsoIingkIiondongangangguan ponggunaanNAIZAdidasaikankopadapoiulahanpoiiIakudaiivang naIadaplifnonjadiadaplifdanlidaknondoiilagangguanpadakosohalannva alau ponvakil vang ( loiIanjuididoiilanondapal pongolalan.1. Lnosi : slaliI, dapal nongokspiosikan poiasaannva socaia vajai. 2. IoiiIaku:dapalnongondaIikanpoiiIakudonganlaikdanlidak nonpoiIihalkan poiiIaku vang naIadaplif 3. Kognisi : dapal loipikii socaia iasionaI danioaIislis 4. Ioisopsi:lidaknongaIanigangguanpoisopsi,dapalnonpoispsi diii dan Iingkungannva dongan laik 5. Hulungan inloipoisonaI : nonuaskan lagi diiinva dan oiang Iain 42

6. IungsisosiaI:dapalloIajaidonganlaikjikanasihnononpuh pondidikan dan dapal lokoija dongan pioslasi vang laik liIa sudah lokoija. 7. IungsikoIuaiga:dapalnonunaikanlugasnvasolagaianggola koIuaiga(solagaisuani,solagaiislii,solagaioiangluaalau solagai anak8. Tidak loiIilal nasaIah hukun vang loikailan dongan NAIZA 9. IoIahidupvanglaik,loialuidansoinlang:nakananvangsohal dancukup,isliiahaldanliduivangcukupdanloialui,iokioasi vang sohal SonuanvainiloidapaldaIanWHO-OOLdandapaldiaksosnoIaIui vvv.vho.inl 43

BAB5.PENUTUP CangguanponggunaanNAIZAadaIahsualugangguanjivavangkionis donganangkakokanluhanvanglinggi.Iiososponvonluhannva lidakIinoaii, noIainkannoIaIuiloloiapalahap(IiochaskadansoiingkaIinongaIanipoijaIanan nundui dan naju daii lahap salu ko lahap vang Iain. IoiankonsoIoiadaIahnonlanlukIionnoIaIuilahapanladisolaiknungkin supava sosodikil nungkin nongaIani poijaIanan nundui. IadadasainvakonsoIingadaIahnonlanlukIionnongaIanipoiulahan poiiIakudaiivangnaIadaplifnonjadiadaplif.SasaiankonsoIingunluk nongulahpoiiIakukIionsoiingkaIikuiangdisadaiioIohpolugaskosohalan, kIionnaupunkoIuaigakIion.MoiokaIolihnonghaiapkanpoiulahandaii nonggunakan NAIZA nonjadi lidak nonggunakan NAIZA sana sokaIi. MonpoIajaiipoiiIakusosooianglidakcukuphanvanonpoIajaiioiangilu sondiii,noIainkanjugaIingkungandinanaoiangiluloiada.OIohkaionailu unluknongulahpoiiIakusooiangdonganCangguanponggunaanNAIZA poiIunoIilalkanIingkungannvaloiulanaoianglua,pasangan,danoiang loinakna Iainnva. OIohkaionaCangguanponggunaanNAIZAadaIahgangguanvangsoiingkanluh, nakaponling unluknoncogah kokanluhan. IoiankonsoIoilidaksoIosaisoloIahkIionsoIosainonjaIaniloiapi,lolapilolap loipoian daIan poncogahan kanluh vailu nonpoikual konlaIi kIion agai lolap loilahanunluklidakkonlaIikopadapoiiIakusonuIa.iasanvakonsoIing unluk nongualkan konlaIi socaia loikaIasoloIah loiapi loiakhii.

44

DAFTAR REFEREN5I Addiclion CounsoIing, Conpoloncios, TAI 21, US Dopailnonl of HoaIlh And Hunan Soivicos, 2OO8. Cangguan MonlaI dan IoiiIaku Aklal Ionggunaan Zal Isikoaklif, Ioovana.S, LCC, Ldisi 2, 2OO5. Masloiing CounsoIIing Thooiv, Rav CoIIodgo, IaIgiavo MacniIIan, 2OO2. Sulslanco Aluso CounsoIing, Lovis, I.A., Dana, R.O., Iovins C.A iooks/CoIo, 3id od. 2OO2. Sulslanco Aluso, Infoinalions foi SchooI CounsoIois, SociaI Woikois, Thoiapisls and CounsoIois Iishoi, C.L. , Haiiison, T.C., AIIvn & acon, 1997. Svnopsis of Isvchialiv, Sadock .I., & Sadock,V.A. Lippincoll, WiIIians & WiIkins, 1Olh od.2OO9 Coodnan & CiInans Tho IhainacoIogicaI asis of Thoiopoulics, 11lh. od

45

LamIran 1 A5E5MEN AWAL PERILAKU DAN ANALI5I5 FUNG5IONAL Nana KonsoIoi......... TanggaI........... Nonoi Rokan Modik.................... I. iodala KIion Nana............Ionis KoIanin:........ Unui:...........Slalus Ioikavinan:........ Agana:.......... Suku angsa:.......... AIanal: ........................... No ToIopon Runah:........No HI............ Rivaval pongolalan soloIunnva ( iaval jaIan dan iaval inapunluk Cangguan ponggunaan NAIZAdan gangguan psikialiik Iain:..... ............................. ............................. .............................. II. MasaIah vang dihadapi ( fiokuonsi, inlonsilas, Iananva, lidak vajai, lidak Iada lonpalnvaA. IoiiIaku vang loiIolihan:................ ........................... . IoiiIaku vang kuiang.................. ............................ III. Konanpuan dan Kokualan ( saal ini naupun vang loilaik di nasa IaIuA. Rapi......................... .............................. . KolianpiIan nonoIong diii sndiii:................ C. KolianpiIan sosiaI ( loinasuk konvoisasi, iokioasi, dan poisahalalan ............................. D. Iondidikan & Lalihan VokasionaI ............................. IV. AnaIisis IungsionaIloihadap MasaIah A. Apa konsokuonsi posilif naupun nogalif daiipada poinasaIahan vang dihadapi kIion saal ini ` ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 1. Siapa alau apa vang nonlujuk alau nonaksa kIionloiolal ` 46

.......................................................... 2. SiapavangnonpoikualnasaIahkIiondongansinpali,poiloIongan, poihalian, alau ioaksi onosionaI ` ........................................................ 3. Apa vang akan loijadi liIa nasaIah ilu dialaikan `............................................................ ............................. Monjadi Iolih jaiang `............................................................................ .............................. 4. Apa kounlungan lagi kIion liIa nasaIah ilu disingkiikan `.................. ............................ . .............................. . Ionicu vang doloininan apa alau kondisi alau sc||ingvang nonvolal- kan loijadinva nasaIah `............................................................................... ................................ 1. Di nana `................................................................................................. 2. Kapan `.................................................................................................... 3. Dongan siapa`......................................................................................... C. Kosanaan daii apa vang diuiaikan kIion dan apa vang diIihal oIoh ponganal-ponganal Iain `.......................................................................... ............................... .............................. V.Suivoifakloi-fakloipondoiong.IaslikanunluknoIakukanasosnonlonlang kosanaananlaiaapavangkIionkalakandanvangandasoilaoiangsignifikan Iain anali A. Oiang. Dongan siapa kIion nonghaliskan vaklu loilanvak ( koIuaiga, sanak koIuaiga, lonan, sojaval koija` 1............. 4.............. 2............5.............. 3..............6............... KIion Iolih suka nonghaliskan vakludongan siapa ` 1..............3.............. 2..............4.............. . Tonpal. Di nana kIion nonghaliskan vaklunva loilanvak ` ( kanai lidui, dapui, haIanan iunah, noliI, koija, loko, nusoIa, dsl ` 1................4.............. 2..............5.............. 3..............6.............. 47

Di nana kIion Iolih suka nonghaliskan vaklunva ` 1..............3.............. 2..............4.............. C. onda. KIion nonghaliskanvaklunva loilanvak donganlaiang apa ` ( luku, holi, lonlakau, nakanan,ninunan, pakaian,niIik favoiil 1..............5............ 2..............6............ 3..............7............ 4...............8.............. KIion ingin nonpunvai aksos paIing nudah dongan londa alau nakanan apa` 1...............3............... 2...............4............... D. Aklivilas. Aklivilas apavang dijaIanipaIing soiing dan paIing Iana oIoh kIion ` ( lokoija,noiokok, oIah iaga, nonlon TV, nondongaikan nusik, nonaii, lidui siang, loisondiiian, nongonudi kondaiaan,nonlaca` 1................5.............. 2................6............... 3............... 7.............. 4............... 8............... Aklivilas apa vang kIion ingin lingkalkan ` 1..............3.............. 2..............4............... L. Iongual nogalif. SlinuIus dan kojadian apa vangnonvonangkan kIion ` ( oiang, zal, siluasi, aklivilas, isoIasi sosiaI` 1................4.............. 2................5.............. 3................6.............. I. Hukunan. SlinuIus dan kojadian avoisif apa vang lidak nonvonangkan kIion `( oiang,siluasi, aklivilas, kolakulan, isoIasi sosiaIdII1...............4.............. 2...............5.............. 3...............6.............. C. Iongual noliaI.Siapa di anlaia oiang-oiangdongan siapa kIionsoha- ii-haii loihulungan vang dapal nonjadi nodialoi daIan konsoIing ` 1..............5............. 2..............6.............. 3..............7.............. 4...............8.............. 48

VI. AnaIisis lioIogik A. MasaIah nodis dan suigikaI dan Iinilasi loihadap kogialan ` 1...............3............ 2...............4............ . TanggaI ponoiiksaan nodis loiakhi............. Nana dan aIanal dokloi vang nonoiiksa.......... ........................... ........................... C. Toiapi nodis dan nana olal saal sokaiang........... ........................... ............................ D. Olal-olal psikoliopika. 1. Saal ini DosisRosop oIoh TanggaI .................. .................. 2. Yang IaIuDososRospon ...... .................. ...... ... .............. ...... .................. L. Rivaval koIuaiga. Apakah ada anggola koIuaiga Iain vang nondoiila gangguan pskikialiik alau Cangguan ponggunaan NAIZA `.............. ............................. ............................ VII. AnaIisis sosiokuIluiaI A.olan daIan Iingkungan saal ini ( nigiasi, konfIk anlai gonoiasi, konfIik daIan koIuaiga, pindah koija dII .......... .......................... ............................ .......................... Ioiulahan hulungan sosiaIloIun Iana ini ( poipisahan,poicoiaian, konalian ........................... ........................... ........................... C. ahasa dan niIai-niIai ( konfIikanlaia koIonpok ninoiilas dongan ludava navoiilas .................... ............................ ............................ 49

D. Tiauna dan slios Iain laiu- laiu ini.............. ............................. ............................. ............................. VIII. Iiulahan poiiIaku vang ingin dicapai ( solulkan socaia sposifik A. Moningkalkan poiiIaku vang diinginkan ( loinasuk nonpoikual asol ( nodaI diii1. Iangka pondok (3 luIan 2. Iangka panjang (9 luIan-1 lahun ........................... ........................... ........................... . Monguiangi alau nonghiIangkan poiiIaku vang lak diinginkan 1. Iangka pondok ( 3 luIan2.Iangka panjang(9 luIan -1 lahun ........................... ........................... ............................. C. Toknik loiapi dan inloivonsi 1............................ 2............................ 3............................ 4............................ 5............................ 6............................ 7............................ D. Molodo -nolodo poncalalanIoiiIaku-poiiIaku 1............. ......... ..................... ..................... ...................... Diagnosis:............................................................................................................................................................................................................................................. 5

LAMPIRAN 2KUE5IONER TENTANG PENGGUNAAN NAPZA BcrI!ah tanda sI!ang dI tcmat vang scsuaI. Pcrtanvaan-crtanvaantcrscbutdIbawahInIhanvamcrujukuntukkurun waktubu|an terakhlr Ya lidak 1. Moiasa loisaIah kaionanonggunaan NAIZA ` ((2. MonpoioIoh niIai luiuk pada vaklu ujian alau nonlual nakaIahakilal nonggunakan NAIZA naIan soloIunnva ` ((3. Monggunakan NAIZA soloIun ko sokoIah alau soloIun los`((4. oihonli sokoIah alaukohiIangan pokoijaansoloIah loloiapa kaIi nonggunakan NAIZA`((5. ToiIanlalnonvoiahkan lugas daii guiukaiona haii ilu alau naIan soloIunnva nonggunakan NAIZA` ((6. Apakah ada oiang vang dokal dongan anda nongoIuh lonlang koliasaan anda nonggunakan NAIZA dannonvaiankan agai nonguiangi `((7. ToiIilalsokssosudah nonggunakan NAIZA di nana konudian anda nonvosaI dan noiasa naIu `((8.Moncapai high akilal NAIZA soloIun koncan ` ((9.Iassod oul daii ponggunaan NAIZApada saalkon- can alau poigi loisana lonan ` ((1O.oilongkai donganlonan alau konaIansosudah nonggunakan NAIZA `((11. Monggunakan NAIZA dan linggaI di iunah daiipadapoigi loisana lonan-lonan `((12. Dusla loihadap lonan lolnanganda nonggunakan NAIZA`((13. Lolih soiing loidolal dan naiah sosudah nongguna- kan NAIZA `((14. Tidak nonvonangkan loisana dongan lonan lanpa nonggunakan NAIZA ` ( (15. MongaIani nvoii poiul pada pagi haii sosudah nong- gunakan NAIZA ` ( (16. Moncodoiai cukup loial diii sondiiiakilal nonggunakan Napza sohingga poiIu pongolalan `( (17. Lupa apa vang anda IakukannaIan soloIunnvakolika anda nonggunakan NAIZA `( (18. CagaI ikul poIajaian pada pagi haii akilal nangctcr 5

19. Monggunakan NAIZA kolika noiasa kosopian alau sodih ` ((2O. Makin sodih kolika nongonsunsi NAIZA ` ((21. Maluk sosudah gagaI ujian alau nongaIani kokocovaan Iain `((22. Takul loihadap ioaksi anda loihadap NAIZA `((23. oios kaiona anda loiIaIu lanvak nonloIanjakan uang unluk nonloIi Napza` ((24. MongaIani nasaIah dongan poIisi alau pojalal sokoIah aki- lal poiiIaku anda di lavah pongaiuh NAIZA `( (25. Monghaliskan uang Iolih lanvak unluk nonloIi NAIZA daiipada vang sohaiusnva nonuiul pikiian anda ` ((26. Moiusak laiang niIik piiladi alau niIik sokoIah sosudah no- ngonsunsi NAIZA `((27. Mongonudikan kondaiaan vaIaupun anda nonvadaii loIah nonggunakan NAIZAloiIaIu lanvak `(( 28. Mongonudikan kondaiaan soloIah nongonsunsi NAIZA sohingga nongaIani kocoIakaan ` ((29. iasa nongonsunsi NAIZA loloiapa kaIi agai copal non- poioIoh nign ` ((3O. Lolih suka lidak nongunjungi poilonuan ianah lanah solal lidak loisodia NAIZA ` ((31. Monanlah junIah NAIZA vang dikonsunsi ` ((32. Monvadaii lahva anda nonggunakan Iolih lolapikuiang nonvukai ` ( (33. Hanpii soliap haii nongaIani Hign kaiona nongonsunsi NAIZA `( ( 34. Monggunakan NAIZA agai noIupakan nasaIah alausupava noiasa Iolih nvanan ` ( (35. oipondapallahva anda akan nonpunvai nasaIahNAIZA ` ( (36. SoloIah nonjaval sonuapoilanvaan-poilanvaan loisolul di- alas apakahanda loiulah pondapal lonlangponggunaanNAIZA anda ` ((

OOOOOOOOOOOOOOOOO