strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

download strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

of 15

Transcript of strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  1/38

  PROMOSI KESEHATAN

  Strategi Rancangan

  Pembelajaran dengan

  Sasaran Individu

  Oleh :

  D IV Keperawatan Tingkat 1

  KELOMPOK 8

  1) Putu ana !anti Putri "PO#1$%$1&% $')

  $) (uh Agutina Raha*u "PO#1$%$1&% +%)+) I ,uti A*u Ari Dewi "PO#1$%$1&% +#)

  KEMENTERIAN KESEHATAN RI

  PO(ITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 

  TAH-N PE(AARAN $%1&.$%1/

  BAB

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  2/38

  A0 PENDAH-(-AN

  10 KONSEPKONSEP K-N2I

  $0 PET-N-K 

  +0 T--AN PEM3E(AARAN

  a0 Tu4uan Pe56ela4aran -5u5 60 Tu4uan Pe56ela4aran Khuu

  30 PEN!AIAN MATERI

  20 T-,AS DAN (ATIHAN

  D0 PEN-T-P

  10 RAN,K-MAN

  $0 TES AKHIR 3A3

  S7al

  E0 DA8TAR P-STAKA

  Halaman1

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  3/38

  A. PENDAHULUAN

  Latar Belakang

  Dala5 5elakukan auhan keperawatan9 perawat akan ihaapi

   paa 6er6agai pertan*aan 5engenai 5aalah keehatan0 Maka ari itu

   perawat haru 6ia 5e56erikan pen*uluhan keehatan paa paien0

  Peniikan keehatan paa aarn*a untuk 5eningkatan era4at

  keehatan "kee4ahteraan) 5enurunkan ketergantungan an

  5e56erikan kee5patan paa ini;iu9 keluarga9 kel75p7k9 an

  k75unita untuk 5engaktualiaikan irin*a ala5 5e5pertahankan

  keaaan ehat *ang 7pti5al0

  Peniikan keehatan 5erupakan tinakan 5aniri keperawatan

  ala5 5e56antu klien "ini;iu9 kel75p7k9 5a*arakat) ala5

  5engatai 5aalah keehatann*a 5elalui kegiatan pe56ela4aran9 *ang

  iala5n*a perawat e6agai peniik0

  Perawat 5engalihkan pengetahuan9 ketera5pilan an pe56entukan

  ikap ela5a pe56ela4aran *ang 6er

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  4/38

  a. Di5eni aaran peniikan : ini;iu9 keluarga9 kel75p7k 

  khuu an 5a*arakat0

  b. Di5eni te5pat pelakanaan: ek7lah9 pela*anan keehatan9

   peruahaan9 te5pat 6eker4ac. Di5eni tingkat pela*anan keehatan : pr757i keehatan9

   perlinungan khuu9 iagn7i ini an peng76atan egera9

   pe56ataan ke=a=atan an reha6ilita0

  Tujuan

  Tu4uan peniikan keehatan

  Tu4uan peniikan keehatan aalah untuk 5eningkatkan perilaku

  ehat ini;iu 5aupun 5a*arakat0 Men=egah ti56uln*a pen*akit an

   6erta56ahn*a 5aalah keehatan0 Me5pertahankan era4at keehatan

  an 5enurunkan ketergantungan erta 5e56erikan kee5patan paa

  ini;iu9 keluarga9 kel75p7k9 an k75unita untuk 5engatualiaikan

  irin*a ala5 5e5pertahankan keaaan ehat *ang 7pti5al0

  Peniikan keehatan tiak han*a 5e56erikan in

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  5/38

  keehatan 5enganalkan klien untuk 5e5aha5i *arat*arat

   pe5eliharan keehatan0

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  6/38

  '. TU&UAN PEMBELA&ARAN

  a0 Tu4uan Pe56ela4aran -5u5

  Mahaiwa 5a5pu 5e5aha5i trategi atau ran=angan

   pe56ela4aran engan aaran ini;iu0

   60 Tu4uan Pe56ela4aran Khuu

  Melalui 5akalah ini9 pe56a=a iharapkan 5a5pu 5e5aha5i

  5engenai :

  1) Peniikan keehatan

  a) Pengertian

   6) Tu4uan peniikan keehatan

  =) Pengka4ian

  ) Ienti

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  7/38

  +0 Menurut N*waner "1@) *ang ikuti< N7t7at5747 "1@@#)

  5engatakan 6ahwa peniikan keehatan aalah pr7e peru6ahan

   perilaku *ang ina5i9 6ukan pr7e pe5inahan 5ateri ari

  ee7rang ke 7rang lain an 6ukan pula eperangkat pr7eur0 Hal

  itu apat ilihat ari e

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  8/38

  5enghinari ke6iaaan *ang 6uruk an 5e56entuk ke6iaaan

  *ang 5enguntungkan keehatan0

  Menurut 2ra;en an Hirnle "1@@>)9 5engatakan 6ahwa

   peniikan keehatan aalah pena56ahan pengetahuan an

  ke5a5puan ee7rang 5elalui teknik praktik 6ela4ar atau intruki9

  engan tu4uan untuk 5engingat

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  9/38

  Tu4uan e=ara u5u5 ari peniikan keehatan aalah 5engu6ah

   perilaku ini;iu.5a*arakat i 6iang keehatan "?HO9 1@/&) *ang

  ikuti< 7leh N7t7at5747 "1@@#)0 Tu4uan tere6ut apat iperin=i

  5en4ai :

  10 Men4aikan keehatan e6agai euatu *ang 6ernilai i 5a*arakat

  $0 Men7l7ng ini;iu agar 5a5pu e=ara 5aniri atau 6erkel75p7k 

  5engaakan kegiatan untuk 5en=apai tu4uan hiup ehat0

  +0 Men7r7ng penge56angan an penggunaan e=ara tepat arana

   pela*anan keehatan *ang aa0

  Tu4uan e=ara 7perai7nal peniikan keehatan iperin=i 7leh

  ?7ng "1@#&) *ang ikuti< Ta

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  10/38

  . Kebutu*an

  Saaran 5et7e peniikan keehatan ini;iu aalah atu

  7rang klien an 1 7rang k7nel7r9 i5ana tanggung 4awa6 klien

  le6ih 6an*ak tergantung paa k7nel7r0 Daar igunakann*a

   penekatan ini;iual ini ie6a6kan karena etiap 7rang

  5e5pun*ai 5aalah atau alaan *ang 6er6ea6ea 6erhu6ungan

  engan peneri5aan atau perilaku 6aru tere6ut0

  Dala5 hal ini9 para k7nel7r 6erhu6ungan e=ara langung

  5aupun tiak langung engan aaran e=ara pere7rangan9 antara

  lain: kun4ungan ru5ah9 hu6ungan telep7n an lainlain0

  %.  Ke+a+puanSe7rang k7nel7r etiakn*a uah 5e5aha5i =ara *ang

   6aik untuk klien ala5 pr7e k7neling0 Sehingga nantin*a paa

  aat pr7e k7neling 6erlangung9 k7nel7r tiak 5engala5i

  keulitan *ang =ukup 6erat ala5 5e56erikan 4alan keluar ata

   per5aalahan *ang iala5i klien0 Apalagi engan klien *ang

  intr7;ert9 tentun*a k7nel7r haru tanggap engan keaaan ini an

  5ene5ukan =ara *ang 6aik untuk per5aalah klien0 Dengan kata

  lain9 k7nel7r haru 5e5pun*ai ke5a5puan *ang 5e5aai untuk 

  klien engan tiak 5e56uat klien 5eraa igurui 7leh k7nel7r0

  D. $DENT$,$KA!$ MA!ALAH

  . $-entiika/i Ma/ala*

  Maalah *ang akan ti56ul paa 5et7e peniikan

  ini;iu 5ialn*a9 klien ala5 pen*a5paian per5aalahan tiak 

  e5uan*a iutarakan kepaa k7nel7r0 Sehingga nantin*a akan

  5e5perulit pr7e k7neling *ang akan 6erlangung 4ika paatahap awal klien tiak 5au ter6uka epenuhn*a kepa k7nel7r0

  Dan k7nel7r 4uga akan 5engala5i keulitan ala5 5e56erikan

  aran ata per5aalahan *ang ihaapi klien0 Meia 7ral *ang

  igunakan 4uga 5e5pun*ai kekurangan terhaap klien *ang

  intr7;ert0 Tetapi9 han*a 5eia 7ral pr7e k7neling apat

   6erlangung0

  %. $-entiika/i Pen0ebab Ma/ala*

  Halaman9

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  11/38

  Maalah *ang ti56ul alah atu =7nt7hn*a *aitu klien *ang

  5e5pun*ai i

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  12/38

  Tahap awal

  5eliputi pengenalan "intr7u=ti7n)9 kun4ungan "in;itati7n)9 an

  ukungan lingkungan "en;ir7n5ental upp7rt)0

  Tahap

   pertangahan "a=ti7n)

  Halaman11

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  13/38

  3erupa kegiatan pen4elaan 5aalah klien9 an 5e56antu apa

  *ang akan i 6erika5 6eraarkan penilaian ke56ali 5aalah

  klien0

  Tahap akhir 

  "ter5initati7n)0

  Ditanai penurunan ke=e5aan klien0Terapat peru6ahan

   perilaku kea rah p7iti

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  14/38

  1) S7lui *ang itawarkan k7nel7r tiak elalu euai engan

  keinginan klien ie6a6kan 7leh ketiakakuratan ata atau

  kurangn*a kelengkapan ata 6ahkan 5ungkin karena

  kealahan ala5 analii ata0

  $) Dala5 pr7e k7neling9 klien 6eri

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  15/38

  $0 Kekurangan 5eia 7ral antara lain e6agai 6erikut:

  a0 Kurangn*a raa per=a*a iri klien terhaap k7nel7r 

   60 Ter4ain*a per6eaan penapat *ang tiak aa pen*eleaiann*a

  ). P$L$HAN METODE DAN MED$A MENURUT KELOMPOK . METODE

  Menurut kel75p7k ka5i 5et7e *ang paling e

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  16/38

   pr7e 6ela4ar9 5ialn*a keiapan 6ela4ar9 57ti;ai untuk 6ela4ar9 an

  tingkat ke5a5puan 5e56a=a0 Selain penggalian ata 5elalui

  wawan=ara9 perawat 4uga haru 5elakukan 76er;ai terhaap

  ke5a5puan an ke6utuhanke6utuhan klien0 Ke6utuhan 6ela4ar apat

   4uga iienti

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  17/38

  5en4ai 7n7r 7rgan tu6uh9 an tiak 67leh 5enggunakan alat

  k7ntraepi0

  3er6agai aerah 5e5pun*ai keper=a*aan an praktik

   praktik tereniri0 Keper=a*aan ala5 6ua*a tere6ut apat

   6erhu6ungan engan ke6iaaan 5akan9 ke6iaaan

  5e5pertahankan keehatan9 ke6iaaan 5enangani keaaan

  akit9 erta ga*a hiup0 Perawat angat penting 5engetahui hal

  tere6ut9 na5un e5ikian tiak 67leh 5enarik au5i 6ahwa

  etiap ini;iu ala5 uatu etnik engan kultur tertentu

  5e5pun*ai ke6iaaan *ang a5a9 karena hal ini tiak elalu

  ter4ai0 Oleh karena itu9 perawat tetap haru 5engka4i an5enilai klien e=ara ini;iual0

  Keaaan ek7n75i klien apat 6erpengaruh terhaap pr7e

   6ela4ar klien0 3agai5anapun9 perawat haru 5engka4i hal ini

  engan 6aik9 karena peren=anaan peniikan keehatan

  iran=ang euai engan u56eru56er *ang aa paa klien

  agar tu4uan ter=apai0 ika tiak9 ran=angan tiak akan euai

  an ulit untuk ilakanakan0 3agai5ana =ara klien 6ela4ar 

  aalah hal *ang angat penting untuk iketahui0 2ara 6ela4ar 

  *ang ter6aik 6agi etiap ini;iu 6er;ariai0 2ara ter6aik 

  ee7rang ala5 6ela4ar 5ungkin engan 5elihat atau

  5en7nt7n untuk 5e5aha5i euatu engan 6aik0 Dilain pihak9

  *ang lain 5ungkin 6ela4ar tiak engan =ara 5elihat9 tetapi

  engan =ara 5elakukan e=ara a=tual an 5ene5ukan

   6agai5ana =ara=ara 5enger4akan euatu hal0 !ang lain

  5ungkin apat 6ela4ar engan 6aik engan 5e56a=a euatu

  *ang ipreentaikan 7leh 7rang lain0 Perawat perlu

  5eluangkan waktu an 5e5upuk ketera5pilan untuk 5engka4i

  klien an 5engienti

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  18/38

  angat e

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  19/38

  atau le6ih 6er

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  20/38

  ipengaruhi 7leh ikap an keper=a*aan0 27nt7hn*a9 57ti;ai

   6ela4ar e7rang pria etengah 6a*a *ang in*atakan hiperteni

  an 5ulai 5enapat peng76atan anti hiperteni untuk 

  5engenalikan tekanan arahn*a 5ungkin akan renah 4ika

  te5an ekatn*a 5en=eritakan 6ahwa ia i5p7tent etelah

  5enapat peng76atan *ang a5a0

  Pengka4ian tentang 57ti;ai 6ela4ar ering 5erupakan

   6agian ari pengka4ian keehatan e=ara u5u5 atau iangkat

  e6agai 5alah *ang pei

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  21/38

  5ateri 6a=aan *ang 5uah an 4ika ee7rang

  ala5 keaaan tre e6aikn*a i5ulai engan

  5ateri eerhana9 6aru ke5uian ita56ahkan *ang

  le6ih k75plek0

   6) Menggunakan inek SMO, untuk 5engka4i

  tingkat ke5a5puan 5e56a=a klien terhaap 5ateri

   peniikan keehatan ehingga ke5uian apat

  itentukan keeuaian 5ateri untuk p7pulai *ang

  akan 5e56a=an*a0 3erikut ini ia4ikan =ara

  5enentukan Tingkat Keiapan ari paa Materi

  Tertuli engan 5enggunakan inek SMO,0

  -ntuk 5enentukan tingkat 5ateri 6a=aan9 untuk 

   6ela4ar klien9 pilihlah +% kali5at ala5 6a=aan0

  A56illah 1% kali5at ari 6agian awal9 1% kali5at

  ari tengah an 1% kali5at ari 6agian akhir 

   6a=aan0 Hitunglah e5ua kata *ang 5enganung +

  atau le6ih uku kata "S*lla6e)9 ke5uian

   4u5lahkan0 Ke5uian te5ukan 4u5lah tere6ut

  iala5 a

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  22/38

  Te6el Inek SMO,

  &u+la* kata"kata 0ang +engan-ung '

  atau lebi* /uku kata

  Tingkat bacaan

  % F $

  + F >

  # F 1$

  1+ F $%

  $1 F +%

  +1 F &$

  &+ F />

  /# F #$

  #+ F @%

  &

  /

  >

  #

  '

  @

  1%

  11

  1$

  %. Pengkajian ,akt2r Pe+ungkin8akt7r pe5ungkin 5en=akup ketera5pilan erta u56er 

  a*a *ang penting untuk 5ena5pilkan perilaku *ang ehat0

  Su56er a*a i5aku 5eliputi

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  23/38

   penguat tere6ut 6ergantung kepaa tu4uan an 4eni pr7gra50 Di

  ala5 peniikan keehatan klien i ru5ah akit9 5ialn*a9

   penguat i6erikan 7leh perawat9 7kter9 ahli gii9 atau klien lain

  an keluarga0 Di ala5 peniikan keehatan i ek7lah penguat

  5ungkin 6eraal ari guru9 te5an e6a*a9 pi5pinan ek7lah9 an

  keluarga0 Apakah

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  24/38

  Se6agai =7nt7h iagn7i keperawatan *ang ike5ukakan 7leh

   North Americans Nursing Diagnosis Assosiation "NANDA) aalah

  e6agai 6erikut :

  . Kurang pengetahuan: iet renah kal7ri 6erhu6ungan engan tiak 

   pun*a pengala5an0

  %. Kurang pengetahuan: iet Dia6ete Mellitu 6erhu6ungan engan

  tiak

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  25/38

  5eningkatkan ter=iptan*a peren=anaan *ang 6erguna an 5erangang

  57ti;ai klien0 Klien *ang 5e56antu 5eru5ukan peren=anaan

   penga4aran akan le6ih 5uah untuk 5en=apai tu4uan *ang itetapkan0

  . Menentukan Pri2rita/ PengajaranKe6utuhan 6ela4ar klien haru iurut 6eraarkan pri7rita0

  Perawat an klien henakn*a 5elakukann*a e=ara 6era5aa5a0

  Salah atu *ang 5en4ai =riteria *ang ipri7ritakan aalah 57ti;ai

  klien untuk 6erk7nentrai paa ke6utuhan 6ela4ar ke6utuhan

   6ela4ar *ang telah iienti

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  26/38

  Tu4uan 6ela4ar *ang itetapkan apat ia5akan engan tu4uan

   paa pr7e auhan keperawatan0 Ketika 5enetapkan hal ini 6aik 

  ekali iingat 5engenai tiga ranah 6ela4ar *aitu k7gniti

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  27/38

  Me56eri tana

  Mengurutkan

  Men477hkan

  Mena5akan

  Men*iapkan

  Meren=anakan

  Meletakkan ke56ali

  Men*atakan ke56ali

  Me5e=ahkan

  Merangku5

  Menggari 6awahi

  Menuli

  Menuruti.5engikuti

  Me5pertahankan

  Menikuikan

  Me56antu

  3eker4aa5a

  3erpartiipai

  Merep7n

  Me5per6aiki

  Me5;eri

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  28/38

  5elalui peniikan9 6uku9 4urnal keperawatan9 an perawat lain atau

  7kter atau angg7ta ti5 pela*anan keehatan lain0 Su56er *ang

  ipilih henakn*a: akurat9 ter6aru9 iaarkan ata tu4uan 6ela4ar9

  ieuaikan engan uia klien9 6ua*a9 an ke5a5puan9

  k7niteni9 erta ipilih engan 5e5perti56angkan waktu an

  u56er a*a *ang kungkin untuk 5enga4ar0

  . Me+ili* !trategi Belajar

  Me5ilih 5et7e 5enga4ar henakn*a =7=7k untuk ini;iu9

  =7=7k engan 5ateri *ang ipela4ari9 an =7=7k engan penga4ar 

  an 6er6agai

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  29/38

  :. Me+buat Rencana E7alua/i

  Ren=ana e;aluai haru ie6utkan ala5 peren=anaan kegiatan

   peniikan keehatan9 5ialn*a waktu an aaran *ang akan

  ie;aluai9 an inikat7r apa *ang akan ipakai ala5 e;aluai itu0

  E;aluai apat i6eakan:

  a. E;aluai peniikan keehatan9 *akni 5enilai langkah

  langkah *ang telah i4awalkan ala5 peren=anaan9 apakah

  euai atau ter4ai peru6ahan ala5 pelakanaann*a0

  Mialn*a tentang 4awal waktu9 te5pat9 an alat 6antu

   peraga0b. E;aluai hail kegiatan9 *akni euai engan tu4uan *ang

  ingin i=apai engan peniikan keehatan *ang i5aku0

  Mialn*a ter4ain*a peru6ahan pengetahuan9 ikap9 an

  tinakann*a0

  $$$. #ONTOH !TRATE)$ PEMBELA&ARAN $ND$1$DU

  27nt7h ari trategi pe56ela4aran engan aaran ini;iu *ang terle6ih

  ahulu 5elalui pr7e keperawatan :

  A. Pengkajian

  Se7rang perawat i puke5a Sipa*ung Rengat 5elakukan

   pengka4ian terhaap e7rang wanita *ang 5e5erikakan k7niin*a

  *ang uah parah0 Di6awah ini ia4ikan hail pengka4ian *ang

  iapatkan9 hail pengka4ian itu 5enukung aan*a 5aalah tentang

   prilaku0

  . Ri6a0at Kepera6atan

  Tn0 M i6awa 7leh itrin*a ke Puke5a Sipa*ung Rengat

  engan keluhan : ering puing paa 6agian 6elakang kepala9

   panangn *ang 6erkunangkunang9 telinga ering 6erenging an

  ulit tiur paa 5ala5 hari0 Tn0 M terpaka i 6awa ke Puke5a

  Sipa*ung karena k7niin*a uah parah0 itri Tn0 M 5engatakan

   6ahwa Tn0 M tiak apat 5eng7ntr7l 5akanann* eperti ering

  5e5akan antan an 5akanan tinggi le5ak lainn*a0 Tn0 M uaah

  la5a 5engala5i keaaan eperti ini9 6ahkan TD Tn0 M pernah

  5en=apai 1@%.11% 55Hg9 tapi etiap kali Tn9 M ia4ak ke

  Halaman28

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  30/38

   pela*anan keehatan9 Tn0 M elalu 5en7lak engan alaan han*a

   puing 6iaa0

  %. Kea-aan ,i/ik 

  Paien ta5pak eikit pu=at9 5ata 5erah an ta5pak 5eringi

  a56il 5e5egang 6agian 6elakang kepala0 T3 : 1/> =59 33 : #/

  Kg9 TD : $%%.11% 55Hg9 S : +#9 / G20

  '. Ke/iapan Belajar

  Tn0 M 5engatakan 6ahwa ia tetarik untuk 5e5pela4ari

  5engapa ia ering puing paa 6agian 6elakang kepala9 panangn

  *ang 6erkunangkunang9 telinga ering 6erenging an ulit tiur 

   paa 5ala5 hari0 3eliau 5engatakan ingin =epat e56uh0

  Pengetahuan Tn0 M tentang Hiperteni angat renah karena

  kurangn*a in

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  31/38

  kee5patan untuk Tn0 M 6ertan*a apa *ang tiak i5engerti erta

  5enan*akan ke56ali tentang apa *ang uah ipaha5i 7leh Tn M0

  :. Pengkajian ,akt2r Pe+ungkin

  Di Puke5a Sipa*ung Rengat terapat 6e6erapa perawat *ang

  apat 5e56erikan pen*uluhan atau 5e56erikan in

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  32/38

  Peren=anaan tinakan keperawatan euai engan iagn7a

  keperawatan *ang telah itentukan iata 5aka apat ilakukan

  tinakan euai engan atuan pe56ela4aran 6erikut *ang apat

  ilakanakan e6agai 5ana eharun*a euai engan ran=angan *ang

  telah i6uat an apat ike56angkan euai engan keaaan aat

  i5ple5entai keperawatan

  #. TU)A! DAN LAT$HAN

  10 Pengka4ian e=ara ke6utuhan9 aaran 5et7e peniikan keehatan

  ini;iu 5eliputi:

  a0 1 klien $ k7nel7r 

   60 1 klien 1 k7nel7r 

  =0 $ klien 1 k7nel7r 0 $ klien $ k7nel7r 

  e0 $ klien 1 k7nel7r 

  $0 Kele6ihan 5et7e k7neling antara lain9 kecuali :

  a0 Klien an k7nel7r le6ih inteni

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  33/38

  /0 De0 -ntuk 5en*eerhanakan 5ateri peniikan keehatan apat ilakukan

  engan9 kecuali :

  a0 ,unakanlah katakata *ang 5e5iliki arti gana 60 Hinari katakata engan 6e6erapa uku kata

  =0 Tuli kali5atkali5at penek 

  0 elakan peritilahanperitilahan *ang igunakan

  e0 ,unakan katakata *ang 5uah an ering igunakan

  #0 M7ti;ai ee7rang apat ipengaruhi 7leh 5aalah keuangan9 pen7lakan

  terhaap tatu keehatan9 kurangn*a 7r7ngan ari lingkungan 7=ial9 an

  e6again*a0 Selain itu 4uga apat ipengaruhi 7leh :

  a0 Keenangan

   60 Keka*aan atau ke5ikinan=0 Sikap an keper=a*aan

  0 Ketiak5a5puan 5e56a=a

  e0 Ketiak5a5puan 5engungkapkan halhal *ang iinginkan

  '0 S*arat*arat ala5 5e5ilih ii u6tani 5ateri *aitu :

  a0 akurat9 ter6aru

   60 terkenal an 5ahal

  =0 =akupan lua an 5e56ingungkan

  0 tereleki han*a ari 6e6erapa u56er 

  e0 han*a iper7leh ari 6uku a4a

  Halaman32

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  34/38

  @0 Tu4uan peniikan keehatan 5enurut N7t7at5747 1@@# aalah :

  a0 Men4aikan keehatan e6agai arana pen*a4ian pr7uk 

   60 Men4aikan keehatan e6agai entral kegiatan

  =0 Men4aikan keehatan e6agai la56ang kee4ahteraan

  0 Men4aikan keehatan e6agai e6uah tuntutan 5aa epane0 Men4aikan keehatan e6agai euatu *ang 6ernilai i 5a*arakat

  10. “Pendidikan kesehatan adalah suatu proses perubahan pada diri

   seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan

  individu, dan masyarakat... aalah pern*ataan ari :

  a. ?77 "1@$>)

  b. Stuart "1@>')

  c.  N*waner "1@)

  d. 2755ittee Preient 7n Health Eu=ati7n "1@##)

  2ra;en an Hirnle "1@@>)

  D. PENUTUP

  . RAN)KUMAN

  Strategi pe56ela4aran 5erupakan ren=ana tinakan "rangkaian

  kegiatan) ter5auk penggunaan 5et7e an pe5an

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  35/38

  5en=akup karakteritik klien *ang 5ungkin akan 5e5pengaruhi

   pr7e 6ela4ar9 5ialn*a keiapan 6ela4ar9 57ti;ai untuk 6ela4ar9 an

  tingkat ke5a5puan 5e56a=a0

  Diagn7a keperawatan *ang 6erkaitan engan ke6utuhan 6ela4ar 

  ikel75p7kkan i 6awah kateg7ri0 Kurang Pengetahuan0 De

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  36/38

  &0 Diagn7i keperawatan *ang ike5ukakan 7leh NANDA *aitu :

  a0 Kurang pengetahuan: iet renah kal7ri 6erhu6ungan engan tiak 

   pun*a pengala5an

   60 Riik7 tinggi ter4ain*a gangguan pr7e 5en4ai 7rang tua

   6erhu6ungan engan kurangn*a pengetahuan ala5 5erawat 6a*i an

  5en*uui

  =0 Kurangn*a pengetahuan: pen*alahgunaan at 6erhu6ungan engan

  kurangn*a ketertarikan ala5 5e5pela4ari in

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  37/38

  #0 M7ti;ai ee7rang apat ipengaruhi 7leh 5aalah keuangan9 pen7lakan

  terhaap tatu keehatan9 kurangn*a 7r7ngan ari lingkungan 7=ial9

  an e6again*a0 Selain itu 4uga apat ipengaruhi 7leh :

  a0 Keenangan 60 Keka*aan atau ke5ikinan

  c. !ikap -an keperca0aan

  0 Ketiak5a5puan 5e56a=a

  e0 Ketiak5a5puan 5engungkapkan halhal *ang iinginkan

  '0 S*arat*arat ala5 5e5ilih ii u6tani 5ateri *aitu :

  a. akurat= terbaru

   60 terkenal an 5ahal

  =0 =akupan lua an 5e56ingungkan

  0 tereleki han*a ari 6e6erapa u56er 

  e0 han*a iper7leh ari 6uku a4a

  @0 Tu4uan peniikan keehatan 5enurut N7t7at5747 1@@# aalah :

  a0 Men4aikan keehatan e6agai arana pen*a4ian pr7uk 

   60 Men4aikan keehatan e6agai entral kegiatan

  =0 Men4aikan keehatan e6agai la56ang kee4ahteraan

  0 Men4aikan keehatan e6agai e6uah tuntutan 5aa epan

  e. Menja-ikan ke/e*atan /ebagai /e/uatu 0ang bernilai -i

  +a/0arakat

  10. “Pendidikan kesehatan adalah suatu proses perubahan pada diri

   seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan

  individu, dan masyarakat... aalah pern*ataan ari :

  a. ?77 "1@$>)

  b. Stuart "1@>')

  c. N0/6an-er 3>;4

  d. 2755ittee Preient 7n Health Eu=ati7n "1@##)

  e0 2ra;en an Hirnle "1@@>)

  Halaman36

 • 8/19/2019 strategi rancangan pembelajaran dengan sasaran individu

  38/38

  E. DA,TAR PU!TAKA

  Awan 9 S*ai