Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

download Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  1/20

  MAKALAH BIOLOGI SELULER DAN MOLEKULER

  SEL PROKARIOTIK, SEL EUKARIOTIK DAN VIRUS

  Kelompok 6 :

  Susa P!am"#asa!" $%&'()&)%((*+

  Ika e-. Pu#!"aa $%&'()&)%(%/+

  D0" 1u"#asa!" $%&'()&)%(&6+

  Ap!"l"a D0" A22a" $%&'()&)%('%+

  Maul"#a 3ula Nu2!a4e" $%&'()&)%(''+

  5URUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI

  AKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

  UNIVERSITAS NEGERI OGAKARTA

  &(%'

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  2/20

  A. Biologi Seluler dan Molekuler

  B"olo2" sel 7a molekule! a7ala4 "lmu 8 "lmu .a2 mempela9a!" semua p!oses ke4"7upa 7"

  7alam sel 7a pa7a #"2ka# molekule! U#uk melakuka 4al "#u, "lmu 8 "lmu "" mema;aa#ka

  pe2e#a4ua 7a!" se9umla4 7"s"pl" "lmu 7"a#a!a.a -"ok"m"a, s"#olo2., 2ee#"ka, m"k!o-"olo2",

  em-!"olo2", 7aep!oses

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  3/20

  - S#!uk#u! 7a ;u2s" sel p!oka!"o#"k

  S#!uk#u! sel p!oka!"o#"k se=a!a umum 7apa# 7"l"4a# pa7a 2am-a! s#!uk#u! sel -ak#e!"a 7" a#as

  S#!uk#u! umum sel p!oka!"o#"k #e!7"!" 7a!" kapsul, 7"7"2 sel $mem-!a lua! 7a pep#"7o2l"ka

  me!upaka a22o#a ka!-o4"7!a#+, mem-!a plasma, s"#oplasma .a2 me2a7u2 !"-osom 7a

  ukleo"7

  Ba2"a lua! sel -ak#e!" #e!7"!" 7a!" kapsula, 7"7"2 sel, 7a mem-!a plasma Kapsula .a"#u -a2"a.a2 pal"2 lua! -e!upa le7e! Be-e!apa -ak#e!" mempu.a" kapsul pol"saka!"7a a#au 2l"kokal"ks

  .a2 me2el"l"2" 7"7"2 sel.a Kapsul #e!se-u# 7apa# mel"7u2" -ak#e!" 7a!" sel p!e7a#o! 7a

  -e!;u2s" se-a2a" #empa# meleka#.a -e!-a2a" o-9ek 7a sesama -ak#e!" $S#as;"el7 &((6: @+ Ba4a

  k"m"a pem-a2u kapsula a7ala4 pol"saka!"7a Hamp"! semua -ak#e!" mempu.a" 7"7"2 sel kaku

  .a2 me2el"l"2" mem-!a plasma.a, #e#ap" s#!uk#u!.a -e!-e7a 7a!" sel #um-u4a, .a"#u pa7a

  ka7u2a p!o#e", l"p"7 maupu pol"saka!"7a.a D"7"2 sel "" #e!-ua# 7a!" pep#"7o2l"ka 7a

  #e!7"!" 7a!" -e!-a2a" -a4a sepe!#" ka!-o4"7!a#, p!o#e", -e-e!apa 2a!am ao!2a"k, 7a -e!-a2a" asam

  am"o

  Se#"ap s#!uk#u! pa7a sel -ak#e!" #e!se-u# mem"l"k" ;u2s".a mas"2>mas"2 D"7"2 sel

  mem"l"k" ;u2s" se-a2a" pel"7u2, me2a#u! pe!#uka!a ?a# 7a !ep!o7uks" Se7a2ka mem-!a

  7alam me!upaka -a2"a peu#up .a2 pal"2 7alam Mem-!a plasma -ak#e!" me2a7u2 e?"m

  oks"7a 7a !esp"!as" u2s".a se!upa 7e2a ;u2s" m"#oko7!"a pa7a sel euka!"o#"k Pa7a -e-e!apa

  7ae!a4 mem-!a plasma mem-e#uk l"pa#a ke a!a4 7alam 7"se-u# mesosom u2s" mesosom .a"#u

  u#uk !esp"!as" 7a sek!es" 7a mee!"ma DNA pa7a saa# ko9u2as" $S#as;"el7 &((6: 6+

  A7a susua lamella! 7a!" mem-!a 7" s"#oplasma -ak#e!" me2a7u2 !"-osom le-"4 -a.ak,

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  4/20

  se-a2"a -esa! -e-as 7alam s"#osol, -e-e!apa mu2k" meam-a# pa7a pe!mukaa mem-!a plasma

  R"-osom -e!;u2s" se-a2a" #empa# s"#esa p!o#e" Lamela s"#oplasm"k, #e!u#ama #e!7apa# pa7a

  -ak#e!"a au#o#!op"k .a2 mem-a#u pe!#um-u4a melalu" p!oses ;o#os"#es"s $o" &((): 6>*+

  = Rep!o7uks"

  Pem-ela4a pa7a sel p!oka!"o#"k 7"keal 7e2a pem-ela4a -"e! .a2 a!#".a pem-ela4a

  "" -e!la2su2 se=a!a se7e!4aa 7a spo#a P!oses pem-ela4a "" 9u2a 7"keal 7e2a p!oses

  pem-ela4a am"#os"s Am"#os"s a!#".a pem-ela4a .a2 #"7ak mel"-a#ka k!omosom Pem-ela4a

  -"e! 7apa# 7"#emuka pa7a sel -ak#e!", p!oses pe!#um-u4a sel, 7upl"kas" ma#e!" 2ee#"k, pem-a2"a

  k!omosom, 7a pem-ela4a s"#oplasma

  Pa7a pem-ela4a -"e!, k!omosom 7"7upl"kas" 7a aka meempel pa7a mem-!ae plasma

  Kemu7"a aka #e!9a7" pe!#um-u4a 7" a#a!a 7ua #empa# peleka#a k!omosom #e!se-u# Hal "" u#uk

  melakuka pem"sa4a "#" S"#ok"es"s 7a pem-e#uka 7"7"2 sel kemu7"a #e!-e#uk se4"22a &

  sel aak #e!-e#uk

  7 a!a 2e!ak o!2a"sme p!oka!"o#"k

  Be-e!apa -ak#e!" mem"l"k" ala# 2e!ak -e!upa ;la2el Be-e!apa -ak#e!" la".a me2a7u2

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  5/20

  sepe!#" -al"2>-al"2 "lame "" #e!susu a#as p!o#e" ;la2el" Be-e!apa 9e"s -ak#e!" la".a

  mempu.a" !am-u# pa9a2 .a2 7"se-u# p"l" a#au ;"m-!"ae .a2 #e!7"!" 7a!" p!o#e" .a2 7"se-u#

  p"l" S#!uk#u! "" #"7ak -e!pe!a 7alam mo#"l"#as, aka #e#ap" -e!pe!a 7alam 7a.a leka# -ak#e!"

  #e!4a7ap -ak#e!" la" 7a p!oses ko9u2as" $S#as;"el7 &((6: @+

  1. Sel Eukariot

  a Pe2e!#"a

  Sel euka!"o#"k 9u2a mempu.a" o!2ael 8 o!2ael -e!mem-!a la" 7" 7alam s"#oplasma.a

  $sua#u 7ae!a4 a#a!a u=leus 7a mem-!ae plasma+ S#!uk#u! 8 s#!uk#u! su-selule! "" mempu.a"

  s#!uk#u! 7a ;u2s" .a2 ama# -e!a2am

  Se-a2"a -esa! sel euka!"o#"k mempu.a" m"#oko7!"a, .a2 me2a7u2 e?"m 7a

  meka"sme u#uk !esp!as" ae!o- 7a ;os;o!"las" oks"7a#"; De2a 7em"k"a, ;u2s" u#ama

  m"#oko7!"a a7ala4 me24as"lka a7eos"e #!";os;a# $ATP+, sa#ua u#ama pe!#uka!a ee!2. .a2#e!9a7" 7"7alam sel O!2ael "" 7"kel"l"2" ole4 mem-!ae 2a7a Mem-!ae 7alam.a, .a2

  me2a7u2 !a#a" #!aspo!# ele=#!o 7a e?"m .a2 7"-u#u4ka u#uk me24as"lka ATP, #e!7"!"

  7a!" l"pa#a 8 l"pa#a .a2 7"se-u# k!"s#a $=!"s#ae+ K!"s#a #e!se-u# meo9ol ke 7alam ma#!"ks a#au

  !o22a se#!al M"#oko7!"a mempu.a" DNA 7a !"-osom se7"!", aka #e#ap" se-a2"a p!o#e".a

  7""mpo! 7a!" s"#oplasma $S#as;"el7 &((6: &+

  Sel euka!"o# mel"pu#" sel 4e0a 7a #um-u4a

  % Sel 4e0a

  Sel>sel 4e0a sa2a# -e!-e7a>-e7a 7alam uku!a, -e#uk, susua o!2ael 7a ;u2s" u#ama

  se=a!a ;"s"olo2" Ole4 ka!ea "#u, #"7ak a7a sel .a2 k4as 7apa# me9a7" se-a2a" sua#u =o#o4 7a!"

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  6/20

  semua sel>sel 4e0a 3alaupu 7em"k"a 7alam o!2a"sas".a a7a se9umla4 s#!uk#u! sel .a2 umum

  -a2" se-a2"a -esa! sel>sel 4e0a a2 7"m"l"k" sel 4e0a amu #"7ak 7"m"l"k" ole4 sel #um-u4a

  .a"#u l"sosom 7a se#!osom

  & Sel #um-u4a

  Semua o!2ael .a2 7"u!a"ka se-a2a" pe.usu #e#ap 7a!" sel 4e0a, 9u2a 7"#emuka pa7a

  -a.ak sel #um-u4a Namu sela" o!2ael #e!se-u# -a.ak la" .a2 u"k pa7a sel #um-u4a,

  mel"pu#" 7"7"2 sel .a2 ka.a ka!-o4"7!a#, plasmo7esma#a, klo!oplas 7a kompoe s"#oskele#o s#!uk#u!.a a#a!a la" #a-u2

  -e!o22a, 7"7"2 #e!7"!" 7a!" %' kolom molekul #u-ul" u2s" u#ama .a"u u#uk

  mempe!#a4aka -e#uk sel

  ' M"#oko7!"a

  S#!uk#u! m"#oko7!"a 7"-a#as" ole4 mem-!a 2a7a mem-!a 7alam mem"l"k"

  pel"pa#a ke 7alam $k!"s#a+ u2s".a u#uk !esp"!as" selula!

  ) R"-osomS#!uk#u! !"-ososm #e!7"!" a#as 7ua su- u"# .a2 #e!-ua# 7a!" RNA!"-osom 7a

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  7/20

  p!o#e" 7apa# -e-as 7alam s"#osol a#au #e!"ka# ke RE u2s".a a7ala4 u#uk s"#es"s

  p!o#e"

  @ Klo!oplas

  S#!uk#u! klo!oplas umum.a #e!7"!" 7a!" 7ua mem-!a 7" sekel"l"2 s#!oma =a"!, .a2

  me2a7u2 #"lako"7 -e!mem-!a .a2 #e!#umpuk me9a7" 2!aa $7alam #um-u4a+

  u2s".a u#uk ;o#os"#es"s

  6 Plasmo7esma#a

  Be!upa salu!a .a2 meem-us 7"7"2 sel .a2 me24u-u2ka s"#oplasma pa7a

  sel>sel .a2 -e!se-ela4a

  * Ba7a 2ol2"

  S#!uk#u!.a -e!upa #umpuka ka#o2 p"p"4 -e!mem-!a u2s".a a7ala4 u#uk

  mo7";"kas" p!o#e", ka!-o4"7!a# pa7a p!o#e", 7a ;os;ol"p"7 s"#es"s -a.ak pol"saka!"7a

  pem"la4a p!o7uk>p!o7uk Gol2", .a2 kemu7"a7"lepaska 7alam molekul

  C D"7"2 sel

  S#!uk#u!.a #e!7"!" a#as selulosa , pol"saka!"7a, 7a p!o#e" u2s".a a7ala4 u#uk

  mempe!#a4aka -e#uk sel 7a mel"7u2" sel 7a!" ke!usaka meka"s

  %( Pe!oks"somS#!uk#u!.a a#a!a la" kompa!#eme me#a-ol"k #e!spes"al"sas" .a2 7"-a#as"

  mem-!a #u22al u2s".a a7ala4 u#uk me#!as;e! 4"7!o2e ke a"! $ka!ea

  me2a7u2 e?"m+, me24as"lka 4"7!o2e pe!oks"7a se-a2a" p!o7uk samp"2a, .a2

  7"u-a4 me9a7" a"! ole4 e?"m>e?"m la" 7" pe!oks"som

  %% Re#"kulum E7oplasma

  S#!uk#u!.a 9e9a!"2 luas #u-ulus 7a ka#o2 .a2 7"-a#as" mem-!a Mem-!a

  mem"sa4ka lume 7a!" s"#osol#e!sam-u2 7e2a selapu# ukleus RE Halus -e!;u2s"

  u#uk s"#es"s l"p"7, me#a-ol"sme ka!-o4"7!a#, pe."mpaa a&,7e#oks";"kas" o-a# 7a

  !a=u RE Kasa! -e!;u2s" mem-a#u s"#es"s p!o#e" sek!es" 7a -e!-a2a" p!o#e" la"

  7a!" !"-osom #e!"ka#

  %& Nukleolus

  S#!uk#u!.a 7"kel"l"2" ole4 selapu# ukleus $mem-!a 2a7a+ -e!po!">po!" Selapu#

  ukleus #e!sam-u2 7e2a !e#"kulum e7oplasma u2s".a u#uk me0a7a4"

  k!omosom .a2 #e!-ua# 7a!" k!oma#" Tempa# su-u"# !"-osom 7"-ua#

  %' Vakuola

  S#!uk#u!.a a7ala4

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  8/20

  - Rep!o7uks" sel euka!"o#"k

  Pem-ela4a sel euka!.o#"k se=a!a #ak la2su2 melalu" #a4apa 7"-e7aka me9a7"

  pem-ela4a m"#os"s 7a pem-ela4a me"os"s M"#os"s .a"#u pem-ela4a ukleus .a2 pa7a

  umum.a 7"se!#a" 7e2a s"#ok"es"s, pem-ela4a s"#oplasma Sel .a2 semula sa#u me9a7"

  7ua sel .a2 mem"l"k" 2ee#"k .a2 sama 7e2a sel "7uk Me"os"s pem-ela4a sel .a2

  me24as"lka ) sel aaka 7e2a 9umla4 k!omosom k!omosom "7uk.a $amp-ell

  &((C :&)@>&)6+

  S"klus sel euka!"o#"k #e!7"!" 7a!" ) ;ase ase S a7ala4 #a4ap 7"maa #e!9a7" s"#es"s

  DNA u#uk me!epl"kas" k!omosom 7e2a =a!a mem-e#uk 7ua s"s#e! k!oma#"7 .a2 "7e#"k

  Pe!"o7e a#a!a ;ase S 7a a0al m"#os"s $;ase M+ me!upaka sua#u 2ap, a#au masa

  pe!#um-u4a, .a2 7"se-u# ;ase G& , Gap a#au masa pe!#um-u4a la" .a2 7"se-u# ;ase G%

  #e!9a7" a#a!a ;ase M 7a S 7a me.empu!aka s"klus .a2 #e!9a7" $3"ll"am D &((6 : C>

  %(+

  Ta-el Pe!-e7aa sel 4e0a 7a sel #um-u4a

  No Sel hewan Sel tumbuhan

  % T"7ak mempu.a" 7"7"2 sel Mempu.a" 7"7"2 sel

  & Mempu.a" se#!osom T"7ak mempu.a" se#!osom

  ' T"7ak mempu.a" plas#"7a Mempu.a" plas#"7a) Mempu.a" l"sosom T"7ak mempu.a" l"sosom

  @ a7a2a makaa -!upa lemak 7a 2l"ko2e a7a2a makaa -e!upa pa#" a#au

  am"lum

  6 Uku!a Sel #um-u4a le-"4 -esa! 7a!"pa7a sel

  4e0a

  Uku!a Sel 4e0a le-"4 ke="l

  7a!"pa7a sel #um-u4a

  * Be#uk #"7ak #e#ap Be#uk #e#ap

  / D"k#"osom Ba7a 2ol2"

  C T"7ak mempu.a" %( m"k!ome#e! %(>%(( m"k!ome#e!

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  9/20

  Me#a-ol"sme Aae!o-"= a#au ae!o-"= Ae!o-"=

  O!2aela T"7ak a7a Be!-a2a" ma=am: u=leus,

  m"#oko7!"a, klo!oplas, RE,

  7ll

  DNA Le#ak : 7" s"#oplasma

  Be#uk : s"!kule!

  Le#ak : 7" ukleoplasma

  Be#uk : -e!upa -ea2 4alus

  .a2 sa2a# pa9a2

  RNA 7a P!o#e" RNA 7a p!o#e" 7"s"#es"s

  7alam !ua2 .a2 sama

  RNA 7"s"#es"s 7" u=leus

  P!o#e" 7" s"#oplasma

  S"#oplasma Tapa s"#oskele#, #"7ak a7a

  2e!aka s"#oplasma, p!oses

  e7os"#os"s maupu

  eksos"#os"s

  Mem"l"k" s"#oskele#, #e!9a7"

  2e!aka s"#oplasma, p!oses

  e7os"#os"s maupu

  eksos"#os"s

  Pem-ela4a sel K!oma#" 7"#a!"k 7e2a

  9ala meleka# pa7a selapu#

  plasma

  K!omosoma 7"p"sa4ka ole4

  appa!a#us m"#os"s .a2 #e!7"!"

  7a!" ;"lame# s"#oskele#

  O!2a"sas" selule! Se-a2"a u"selule! Se-a2"a -esa! mul#"selule!,

  7e2a 7";e!es"as" me9a7"

  -e-e!apa ma=am sel

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  10/20

  C. !"#S% Pe2e!#"a

  Mesk"pu sel>sel me!upaka u"# ;u2s"oal #e!ke="l 7a!" o!2a"sme 4"7up, u"# .a2 le-"4

  se7e!4aa 7apa# me.e!-u sel>sel 7a meum-a2ka mes" s"#e#"k.a I" a7ala4

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  11/20

  V"!us -ak#e!" a7ala4

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  12/20

  Asam uklea# 7a!" pa!#"kel

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  13/20

  '+ DNA sel la".a

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  14/20

  % Ma=am 8 ma=am C'+

  5e"s

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  15/20

  9e!uk Pe.e-a-.a a7ala4

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  16/20

  7"#!aslas"ka U#a" 8RNA -e!pe!a se-a2a" =e#aka u#uk s"#es"s RNA .a2 -e!;u2s" se-a2a"

  mRNA P!"#e" u#a" 2eom 8RNA se=a!a peu4 B"asa.a RNA+

  I;lue?a

  ampak

  Me"2"#"s

  Demam -e!7a!a4

  Ra-"es

  V"!us DNA -e!u#a" #u22al #"7akla4 -"asa ka!ea 4a.a mempu.a" DNA sese a#au

  a#"sese DNA sese 7apa# -e!pe!a se-a2a" =e#aka u#uk s"#es"s mRNA 7a DNA a#"sese #"7ak

  7apa# -e!;u2s" se-a2a" =e#aka DNA sese 7apa# se2e!a 7"#!ask!"ps", #e#ap" DNA a#"sese 4a!us

  se-a2" =e#aka 7a4ulu u#uk mes"#es"s u#a" sese

  Be-e!apa =o#o4 2eap .a2 me.e!a2 -ak#e!" Escherichia coli. Eko! pa7a ;a2e #e!se-u# sa2a#

  kompleks ka!ea #e!7"!" a#as : le4e! $=olla!+, selu-u2$s4ea#4+, 7a lempe2 7asa! Pa7a lempe2

  7asa! a7a eam -ua4 se!a-u# eko! .a2 pa9a2, .a2 -e!;u2s" u#uk memasukka asam uklea# ke

  7alam sel -ak#e!" .a2 7"se!a2.a $3a.a Ba0a,%C//:&()>&(@+

  I;eks" -ak#e!" ole4 2eap #e!4a7ap -ak#e!"

  Eschericha coli 7apa# 7"!"=" me9a7" #a4apa -e!"ku# :

  % Bak#e!" 7a

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  17/20

  & Se!a-u# eko!.a meempel pa7a 7"7"2 sel -ak#e!", u#uk meleka#ka ;a2e pa7a #empa# .a2

  #epa# sela9u#.a, #o9ola>#o9ola .a2 #e!7apa# pa7a lempe2 7asa! meleka#ka ;a2e

  #e!se-u# pa7a 7"7"2 sel -ak#e!"

  ' De2a e?"m l"so?"m .a2 #e!7apa# pa7a.a, ;a2e me=e!aka se-a2"a 7"7"2 -ak#e!"

  se4"22a #e!-e#uk lu-a2 ke="l) a2e me.u#"kka DNA melalu" lu-a2 #e!se-u# Se#ela4 DNA ;a2e masuk ke 7alam sel

  -ak#e!", lalu 7"susul ole4 pe24a=u!a DNA -ak#e!" De2a 7em"k"a, .a2 a7a 7alam

  -ak#e!" a7ala4 DNA pa!#"kel ;a2e .a2 u#u4

  * Sel -ak#e!" me2alam" l"s"s, "s".a kelua!, se7a2ka ;a2e>;a2e .a2 #e!-e#uk ke lua! 7e2a

  -e-as Da!" sa#u ;a2e .a2 me2"9eks" DNA ke 7alam sel -ak#e!" 7apa# 7"4as"lkake#u!uaJ sampa" &(( pa!#"kel ;a2e $3a.a Ba0a, %C//:&(6>&(*+

  V"!us oko2e"k

  Onkogen a7ala4 2e selule! .a2 #ela4 #e!mu#as" a#au #e!eksp!es"ka se=a!a sala4 7a

  me2ko7e p!o#e" pa7a 9alu! > 9alu! #!as7uks" s".al Onkoprotein a7ala4 p!o7uk 7a!" 2e

  oko2e"k .a2 -e!;u2s" 7alam 9alu! #!as7uks" s".al u#uk me#!a;o!mas" sel, se4"22a sel 7apa#

  mempe!-a.ak 7"!" se=a!a #"7ak #e!ko#!ol .a2 -"asa.a me24as"lka pe!#um-u4a kake!,

  m"sal.a #umo! 2aaspa7a sua#u 9a!"2a ke!as

  V"!us > sel la" .a2

  p!o#o oko2e.a -"sa me2alam" mu#as" V"!us "" aka me#!as;o!mas" sel pa7a saa# =o#o4 Oko2e a7ala4: Ras, S!=, os, M.-, A-l, 5u

  $ S#as;"el7 &((': C)>C@+

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  18/20

  %. PEN&A"#' !"#S %A(AM )E'!%#PAN

  - Pos"#";

  1. V"!us 7apa# 7"2uaka u#uk memp!o7uks" interveron .a"#u se9e"s se.a0a .a2

  7"ma;aa#ka u#uk me=e2a4 !epl"kas" p!o7uk makaa .a2 7"a0e#ka

  4. V"!us 9u2a 7apa# 7"ma;aa#ka se-a2a" -a4a pem-ua#a insulin Se-a2a" =o#o4 virus

  pe.e-a- kake! 7apa# 7"=a2kokka -e!sama 7e2a gen-genpe24as"l "sul" a#au ?a# la"

  ke bakteri se4"22a -ak#e!" #e!se-u# 7apa# -e!kem-a2-"ak 7e2a =epa# 7a sekal"2us

  memp!o7uks" insulina#au ?a# la"

  5. Be-e!apa kom-"as" genetika Melalu" terapi gen, 2e

  pe.e-a- inveksi .a2 #e!7apa# 7" 7alam virus 7apa# 7"u-a4 me9a7" gen -a"k $gen

  Pe.em-u4+

  6. V"!us -e!ma;aa# se-a2a" antiboi pa7a serum arah se-a2a"maa sekresi pa7a membran

  mukosa .a2 mem-a#u #u-u4 me24a=u!ka usu!>usu! as"2 sepe!#" pe!"s#"0a .a2

  me2e7al"ka ";o!mas" 2ee#"k, ka!ea

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  19/20

  - Ne2a#";

  % Pa7a Tum-u4>#um-u4a:

  Mo?a"k pa7a 7au #em-akau To-a==o Mo?a"= V"!us

  Mo?a"k pa7a ke#a2 Po#a#o Mo?a"= V"!us

  Mo?a"k pa7a #oma# Toma#o Au=u-a Mo?a"= V"!us

  Ke!usaka ;loem pa7a 9e!uk "#!us Ve" P4loem De2ee!a#"o

  & Pa7a He0a

  Te#elo pa7a U22as Ne0 as#le D"sease V"!us

  a=a! pa7a sap" V"=""a V"!us

  L"7a4 -"!u pa7a -"!">-"!" O!-"

 • 8/10/2019 Makalah Bioselmol-kel 2-Sel Eukariotik, Prokariotik, Dan Virus

  20/20

  %a*tar Pustaka

  amp-ell &((&%iologi E7"s" kel"m 9"l"7 % 5ka!#a: E!la22a

  S#as;"el7, 3"ll"am D, 7kk &((6%iologi &olekuler an 'el 5aka!#a: E!la22a

  Su-a7" &(%(&ikrobiologi.Ba7ug: PT Rema9a Ros7aka!.a

  Su!.a", o" &(()%iologi 'eluler an &olekuler o2.aka!#a: U"