Iqtida Jalan Islam vs Jalan Setan

of 420/420
 • date post

  07-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  837
 • download

  26

Embed Size (px)

description

Ibnu Taimiyyah

Transcript of Iqtida Jalan Islam vs Jalan Setan

.j;i-i,Jt

Jor-'./t et ^-it Ji--=

,+,Jt vt-;*\

JuduAsli: I IL I O T I D H A 'S H I R A T H M U S T A O I M UM U K H A L A F A T A A S H H A B I L J A HI M

Pen lis: u S y a i k h ulls l a ml b n uT a i m i y y a h D i T ah q i qo l e h : f l K h a l i d i nA b d u lL a t h iA s - S a b ' uA l a m i y b ; EdisIndonesia i

JALANISLAM VERSUS JALANSETAN

Penerjemah Editor Khaththath DesainSampul

: A B U F UD H A I L f ; D r s . A b d u l l a h N 4 a n aA m i n : Team At'TibYan J : S t u d i o R a f f i s u a l , l C i k a r e tR a y a K o m p l e k C i k a r e tH i j a u B l o k C - 7 Tel./Fax: (0251) 485663 Bogor, 16001 : studio At-Tibyan : P e r t a m a ,O k t o b e r 2 0 0 1 :At-Tibyan - Solo Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117 telP./Fax \0211) 652540 k P u s t a [email protected] t i b Y an .c o m

Layout Cetakan Penerbit

Tidak Patut Seorang Muslim Mengambil Hak Saudatanya fanpa SeiTin Datinya.

vi

AshhabilJahim MustaqimMukhalatata lqtidha' Shirathil

PENGANTAR PENERBIT

BI SM ILLAHI RRAH MAN I RRAHIE M uatu.kenyataan aneh yang menggejala sebagian di besar kehidupan kaum muslimin, yakni pola hiclup /asyab&1fu (meniru-niru) kaum kuffar yang nota bene adilah musuh_

musuh Allah dan Rasul-Nya. Kaum kuffar, baik yahudi, Nashrani atau musyrikin menjadi panutan pada sebagianbesar pola hidup kaum muslimin. Tak scdikit kaum muslimin yang gava hidup, berbicara,berpakaian, bergaul, berhari r.rva,berbujrya d"anlainlain menverupai kaum kuffar. Kemungkinan ini memang jauh_jauhwaktu sebelumnya telah diingatkan Raulullah H dalam banv.rk haditsnva. T n s v n b h r dte n g a n k a u m k r r f f a r r d a l . r h b r h . r v a b e : . r r i a n g t a k d a p a t l dianggap cnteng.

\t

Demi mengingatkan umat Islam terhadap bahaya tasyabbuh dengan kaum kuffar, maka Syaikhul lslam Ibnu lrimivvah sccara khusus menggoreskan tinta cmasnya, dan hasilnya adiLh seb,lah kitab spektakuler yang senantiasa aktual menjadi kajian sepan;ang zaman. Kitab "Iqtidha'us Shirathil Mustaqiem Mukhalafaii Ashhabil fahim"adalah buah karya beliau yang secarakhusus membahas permasalahan di atas. Selain masalah tasyabbuh, beliau juga mengingatkan umat Islam agar mewaspadai bid'ah dan macam ragamnya baik yang berupa i' tiqadiyyah atau amaliah. Bid'ah-bid,ah itu banyak cliiebailuaskan olehpara Qabrrriyyun,(penyembah kubur) dan Shifiyyun (pelaku sufi) d a n b e r b a g a i f i r q a h - f i r q a hs e m p a l a n l a i r L n y a . Silat nl-ghtiuw (berlebihan) terhadap nabi, qubumya, peninggalan_

Pengantar Penerblt

vii

nya atau ahli baitnya, juga termasuk perkara pentrng yang tak luput dari sorotan beliau. Pendek kata, kitab terseblrt betul-betul layak dijadikan rujukan permasalahan agama, mengingat padat dan luasnya persoalan yang dibahas di dalamnya. Dalam edisi terjemahan Indonesia, buku tersebut diberi judul : Jalan Islam Versus falan Setan" . Bagi pembaca yang hendak memiliki panduan meniti Jalan Islam dan menyelisihi Jalan Setan, tetap berada di dalam Shirathal Mustaqicm dan tidak terperosok ke Naar Jahiem, dipersilakan membaca dan menelaahnya. Pilihan untuk menter.jemahkandan menerbitkan kitab Syaikhul Islam terscbut di atas kami anggap tindakan yang tepat dan cermat, mengingat pokok-pokok persoalan yang dibahas di dalamnya sangatlah esensial. Selamat menelaah pasal demi pasal dan dapatkan pemahaman yang selaras dengan manhaj Salaful Ummah.

Penerbit

viii

lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim

X!

lslleqe1

g "" lprun qeSual rc lllg ueSulexdepeqral npr^rpul snlln) 0I "" " rneduelaltl) mmn1nr15 d"XS 6 (se1ug E.lPr-ul') uer8eqa5 upln)lrq Suel ue8ua,raaladua; 'g lodu:o1a;4 " " '- e.,(uuelde:aua111 IepIJ unrupN uprpuaqa) leua8uayq I 0g 'rl)lx delrsrag uep nr.ull ue4,{unqr-uaduary '9 " " " 8l "" " """ ""-"""' peseH I 1t """"" "" ?ue,t lul leurn uelnlelq Lr 'tr uelv Srlero-3uero upp qellx qqv uepselqa) ue6 uer8eqo5 " " 'ruerqseN upp IpnLIeAuprnjnlrx 1u13ue4 g "" 0t lg 0l " 0t "" " " "" " " "" ruerqseN r.{PIPpv /rpnqe1 LIplppV rolrnrx!3 8r-rel r,uney 7 lesasral 3ue.{ "" LIPIIVsnlntc " Sued rqeS qa16 (ue1:eferg) e.,uuqr6 3ue.,( uarq 1 " " "

rqENreSEqas pEruueqntrl 3# E,{usnlnrCEsptr runlaqas ErsnuPtrlEtufl Isrpuox : IEsEd tr ll?, "'-'-"--'--'-"""""""""' IuI n{ng srlnual trP{PS Ise^llol I g """""""""""""""""" qefdlurrul nuql uTEISI 1nq4e,{5 r;erSorg g"""""""""""" ruI nlng Illlauad uEIEunSrc 3ue1 epo1a141

'i:|l:'::,:iim:l::':*::l::1'-1'lTllqrauad relueBua;

tst uvrJvo

Sistematika Lain Dalam Menerangkan Pembagian . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .5 4 11. Kependctaan......................... r 1 2 . M e n j a d i k a n K u b u r ; r n - k u b u a n S e b a g a iM a s j i d . . . . . . .... . . . . . . . .5 5 .13. Pokok Dasar Dien Kaum vang Sesat Adalah .. D c n g a n M e m b a n g k i t k a n N a f s u H e w a n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--5 5. . . . 1.{.Masrng-masing Golongan \{cnyalahkan fiolongan yang Lain .. . 56 15. BeberapaI Ial yang Berkaitan Dengan Ash-ShiratulMustr.lim, .. . . M d a n H r . r b u n g a n a s i n g - m a s i n gD i A n t a r a n y a . . . . . . . - - . . . . . . . . . - 5.7. 16. Pemaparan Scbagian Sebab yang Melatarbelakangi Diwajibkannya Membcdakan Diri Dari Mereka Dalam Caya

Hidup

Pasal : Pemaparan Dalil-dalil Dari Al-Kitab dan AsSunnah SertaIjma', Tentang Perintah Menyelisihi Orangorang Kafir/ dan Larangan Untuk MenyeruPai Mereka17. Mengapa Harus Menyelisihi dan Tidak Menyerupakan Diri...60 18. Ayat-ayat yang Menunjukkan Atas Keharusan Membedakan Diri Dari Ahli Kitab Menetapkan Tat:lttd Uluhiyyah....... . .....61 19. Hikmah Pemindahan (Arah) Kiblat: Menyelisihi Orang'orang . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Kafir ................. 2 0 . K r i t e r i a K a u r n M u k m i n i n d a n O r a n g - o r a n gM u n a f i k i n . . . . . . . . . 7 1 21. Yang Bcrkaitan Dcngan Amalan Den Seseorang,Baik Untuk .-. .. ..73 K e p e n t i n g a nP r i b a d i A t a u O r a n g L a i n . . . . . . . 22. Kedudukan Huruf " Knnf" Dalam Kalimat "Kalladzilna mtn " qablikunr (SebagaimanaOrang-orang Sebelum Kamu)..... .......76 23. "sepertiHari Ini, Tidakyang Dicari, Tidnk PuIa ynng Mencari.". ..76 . . 2 4 . P e n g e r t i a nK a t a K h a l a a q / " B a g i a n " . . . . , . . . . . . . . . . . . ...... . - . . . . . . . . 8.0 "Menikmati Bagian 25. Hikmah Penggabungan Antara ( D i D u n i a ) D c n g a n M e m p e r b i n c a n g k a nK e b a t i l a n " . . . . . . - . . - . . . 8 3 26. Konteks Pcmbicaraan Dalam Al-Qur'an Bcrlaku Untuk 8. S e m u a M a n u s i a H i n g g a A k h i r Z a m a n . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . 5. . . . 27. Hadits-hadits yang Memperingatkan Kita Untuk Tidak Menyerupai Orang-orang yang Dimurkai Allah Dan Orang. . . . . . . . .. . . . . - - - - . . . . . . U o r a n gy a n g S e s a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Kekhawatiran Rasul H Akan Timbulnya Bencana Dari MustaqimMukhalafataAshhabilJahim lotidha' Shirathil

txZEI ItI '" " "" "

tslJeueo"" "' pduurpJeur-rxeJel\tr depeqra:Lsrual uerunurna) " " e,{uuenlps-upnlps depeq.ral srua{ uer,unruna; """ " gF

71 uedelSun nlps rrep lellnyq ueq:a8ual IEIue8uap >1e11n1i uedelSun uqraBuad pJeluv r.Eepaqrad 9l .' e,{ulers:ed-1ersre.1 r1ndqa141 0SI """ "" 'gt Sued (de13ua17runtun) Jrsuaqardtuo;4 e1e;queunrunax " "" uerunluna) ruerptrN ?ll ft p 62I"""""""""-' e , { u e p u a ge 1 e ; u e 8 u a 6 q p l u u a d L21""""""""""' e8nf r1:erag e{:a;,1eley ue1eun33ua1t1 ue8uaq qulurra4 ry ete>I rpIV rlrTrluan eLaX etp) pnuas p.^qeg ueselaluad Zt lzl uplpg rrJp; SZI """" """" rnrurTsn1 urne) upsnlll rueFueual,,q tr 3uer6 ueqelreladrual^ Intun elutpls prpd Suerelalnqreurn It ' '' " " """ """r1;8y Suero-3ue:6 9II''''' nrrualAl ue3ue:e1 ue11nlunuayq Sued ue,rn$1y 1e,{e1e,,{y '6p ' ' " tII''' , , q e , { , ( q r q rS u e r o - 8 u e . r g { ueSuaC urC uelednra.,{ua61 1n1u11ue8uerul 1eua8ua111,, upssqquad rrEC Irqrupr6 esrg 8ue-,(qepreC re8eqlag '69

-snpual I uEurTe,{a)qalo ue)llnqtuplq Suef leqp1y edy" e,{uue1r,rt1eua4 r.ueleq 90I "" "" /qseN s{al rue1e6Suepeyal ueqrsrlasrad' 8 t e8n{ Suepe>ga1 ' (elarrp Sued) 1U""""""""""' epeda;4 ersnuul,q 3rru3ua11Suel qeqa5qelepy ueqrsrlasrad rnedr.uelayrlTrlSuaq (se1eg de>15)dq8eg upp upqopoqa; .L uelquqadual4Sued;e11p11'9S 90I ""plarral e.{rr4eqrlntps r.{cles '99 " "" " " '(ueupMpaq 8uei) 4puot1pl1 ngl" "" lvp1441 'is " " -" '(uuue.u.e1rrq Z0I " " "" )epq 8uef,),nozotauul tt1t1t11 . 'g Z0I " JelprPii rue)rx-urP)ej,^\tr .' uerxrTPqza) uPp ueqopoqax rrPC z0I " " " qeqas-qpqas'z?. (q,prgr}{V upxuplux rC) upr{rsrl3srad IESprag " "" elarr3l)prlrd r{elag Enpsx ' I t 00I'0 00I " " ""urPJel trPnc Ppv ue,rnolv lnlnuatrtrupr.{rsrTasrad " ""'len,qe'{5 66""""""" ""g8 "" rsrqr.uv ueIru,lelal,rl 8ue.{ uer.{rsqaslad:esag uer8eqag '67 " """ tnqasral etunq uerSeg rlpuqrual4i uepserqa)

gupf aplas rp8EqragIIEC 3ue,{ Qpbe1uo14 Zlsas IEsErafl

49. Penyelisihan yang Bersifat Mutlak Tak Dapat Diaplikasikan Dengan Sekedar Penyelisihan Dalam Satu Saja Hal . . . . . . . . . . . . . .1 . 3 2 Apapun Adanya 50. Tujuan Beralih Dari Ungkapan yang Khusus Kepada Ungkapan yang Lebih Umum............... ........133

51. Mengetahui Ungkapan Umum Dengan Tujuannya, Mengharuskan Seseorang Juga Mengetahui Pengertian . .4 U n g k a p a n K h u s u s D e n g a n T u j u a n n y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3 . . . . . 52. Ketentuan Hukum Dcngan Tambahan Kata Sambung "Faa" (maka/lalu) Menunjukkan Itu Merupakan Alasan . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 . 1. . Hukumnya.......,

53. Kekufuran Adalah Penyakit Hati, Maka Hindarilah P e n y e r u p a a nD i r i D e n g a n O r a n g S a k i t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

54. Seluruh Amal Perbuatan Orang-orang Kafir Memiliki Kelemahan yang Menghalangi Mcrcka Untuk Dapat ...........................1 MengambilManfaatnya...... 55. Menyelisihi Orang orang Kafir Termasuk Tujuan Syari'at.....13E 56. Dilarangnya Shalat Pada Beberapa Waktu Tertentu, Karena Dikhawatirkan Menyerupai Orang-orang Kafir ......148

57. Syarl'at Memutus Jalan Penyerupaan Diri Dalam Arah, .5. W a k t u d a n T r : m p a tt e m p a t I b a d a h . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . . . - .1 . . 0. . . . . . 58. Membela Ismc-isme dan Hukurnnya ............. L62 59. Mengorientasikan Diri Kcpada Ungkapan Yang Syar'i itu Lebih Baik Daripada Mengorientasikan Kepada Selainnya..-164 6 0 . K e r u s a k a nD a l a m A g a m a , A d a D u a M a c a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 61. Mcrusak Kehormatan Tempat Pcribadatan Lebih Berbahaya .7 . D a r i p a d a M e r u s a k K e h o r m a t a n W a k t u B e r i b a d a h , . . . . . . . . . . .1 . .0

62. Jahililyah Sebagai Ungkapan Dari Satu Kondisi dan . . . . . . . . . . . . . .L.7 I . .. J a h i l i y y a hD a l a m D i r i P e l a k u n y a 63. Kejahilan Ringan dan Kcjahilan Ganda..................................1

64. Jahiliyvah SecaraMutlak Kejahiliyahan Di Zaman Tak T e r b a t a sd a n K e j a h i l i y a h a nY a n g K h u s u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 1 . 7 3 65. Larangan Untuk Mendatangi Lokasi-lokasi Bekas Tempat Orang-orang yang Disiksa Kecuali Bila Diringi Tangisan dan 7. . l a r a n g a n M c n g g u n a k a n M a t a a i r M e r e k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.4. . . . 185 66. Larangan Shalat Di Tempat Bekas Terjadinya Siksa ............... 67. Tempat-tempat Terjadinya Kekufuran dan Kemaksiatan xii lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim

!!!x

lstreueoueSuaq rlJ) 8ue:o-Bue"rg r8eg epaqtua; ppuEJuDIFaquaL{ Zg :EruE ad rsJa^ : IEsd

"'rlt) 3ue:o-3ue.r6 redn:alual41 :r{plppv r2""""""""""" r{ellv lplteds uep erueSy ue.re{y e.{u:epnruat\l qeqaluad lg q11aquadua11 ue8uerel gg l0Z " Sueln1uep nln) uelr:unBBua11 'slaftadurary "" " "" " ueSuerala;q 9t2 1n1u11 /qe;rsr6l rppalas uelng 8ue,,{ r8eg eualuy re8eqag ue{ie{alrc {nlun r{elPpv'lPJrsqenqasrrec Ipsv unlnH 6l 'qEJErV SuEpEJ

8uAffi rIEIInInsEu qEqlnqx IC rPsagsssEuuafl uEC lrqurErc IEdEC8up,{uerEIEIaJ EdPraqafl IpsEd :." " uernqn) sely rg pr[sey,1 un8uequra6l 1epr1 re8y uele?r.nra.197 'ul)tslhtr3ue:o-Buer6ue8uaq """"""" "" t22 prpluv LunInH rseuurrrlsrq edu8uerepq 11 lrTll lodurola) " " " ruelsl lrul] uelenqrad lzz rleluplng rtspd Suel uenfn1 eduel e:eqtua8ua1,1 IpuV 91 r-JPIIV uPlrmrnl!3 qalo ala Dm n\aua\qns 8lz lDI Sued uelrlnsa;1 e.{ulnrunl.\ ueg epl \tr lu.^tvr{plepvur6 eqeurJhl El qepeq ue8ua6udu1e11 urel'uve1?vetr qze1e1 IIZ '11 upeda;u.{uueseleg uerl:a8uag ue{rleqrua)rC uesprqa) eleBag esen8ua; uer8uqa5 ueln1lr6 Z0Z" """ " eserg8ue.,{ue8uag uelSurpupqrc rqpN 1e1eqg eduue8urs g1 622 " " ueelapuaday dnpr11r.repuq8uay\tr uep 1nsel epeda; upruuag Zl 'e1arc1,rtr rl:ado5 f6I" " "" " " spJa) rlpr{rag upgua6 qelry lp{V rednra.{uaruueSue:e1 11 ". --nll IeH t6t " " "" " Lueleq laral\ redn:a.,{ua11 upc rpnqe elv ueleledJag 0l " n11ue8uag uptrplrag Sued uep eern.{sv rrpH r.uner{S69 68I " "" """ rtqeqz 881 ptef,assnreH lntunllc LupleH uep IeleH preluv upppaqulad gg " snBegqelepy ;il""" """"""" nll IpH'upuprura) upp upleelay u>lulefuat{ lpdrxal uolpelrq nlp1 ?rulsIC esIIS rpufial qeu:a4 {eprl 3ue,{ 66I"""""""'-""'

Kaum Muslimrn Dalam Benhrk Rambut, Pakaian. Nama-nama d a n L a i n S e b a g a i n y a. . . . . . . . ................................25 83. Membedakan Orang-orang Kafir dan Kaum Muslim Dengan Mengharuskan Orang-orang Kafir Itu Untuk Menyembunyikan Kemungkaran-kemungkaran Dalam Agama Mereka ... 255 8 4 . L a r a n g a nM e l a k u k a n S a d l D a l a m S h a l a t- . . - . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . 2 6 2

85. Orang orang Melakukan Sadl Memiliki Keserupaan Dengan O r a n g - o r a n gY a h u d i . . . . . . . . . . . . . . . .........................265 86.V'ersiKedua Berkaitan Dengan Dalil-dalil Dari Ijma' ...............269

Pasal : Perintah Untuk Membedakan Diri Dari Syetan87. Membedakan Diri dari Kelompok Orang Dari Kalangan Badui

A r a b Y a n g B e l u m S e m p ur n a A g a m . r n y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Pasal : Perbedaan Antara Meniru Orang-orang Kafir dan Syetan Dengan Meniru Orang-orang Badui dan Non Arab

88. Mereka YangMenonjol Dalam ilmu Dari Kalangan Keturunan Non Arab .........297 89. Keutamaan DicapaiMelalui Tindak Perilaku,Bukan Itu L e w a tK e t u r u n a n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ....................29 90. Letak I-aranganUntuk Menyerupai Orang-orangBadwi dan Non Arab.......... .................-...2 91. BangsaArab (Secara Umum) Lebih Mulia DaripadaBangsa Non Arab .............................. 92. Menganggap BangsaNon Arab Lebih Utama dari Orang Arab Adalah Kemunafikan... .........................29 93. Dalil-dalilyang Menunjukkan Keutamaan Arab ................... 301 94. Keistimewaan Arab ............306 95. MembenciArab AdalahTandaKemunafikan ........................ 307 Keutamaan 96. Penyebab Adakah Ilmu yang Bermanfaat dan AmalShalih .......................... 97. Larangan Menyerupai Non Arab Melipuii KebiasaanLama Mereka Maupun Kebiasaan Mereka yang SedangPopuler.. 319 98. Cara Memahami dan Menguasai Ajaran Ad-Dien Hanyalah DenganBahasa Arab dan PolaFikir Bangsa Arab.................319 Kebencian, 99. Kecintaan, Pujian dan CelaanHanyalah Atas xiv lqtidha'Shircthil M$taqim Mukhalafata Ashhabil Jahim

AX

lslreueo

"" e,,(EU rreH,,pal, uelua8uad ZII 9 """ " """ i e r q e y {q l e p v z9i" "'""""" ede; ueH uepue${ela4+edural rg qrlaqutafualll '111 e1ara1A1 ' plaratrAl e.{e; r.req-t.re11 ItZ'"""" " "" r{euuns-sv up uP,lnGlV gec Hepirleq '0lI r-npeq8uala,1 Inlun LxPIecl "" "" " rrPq-IIPH e1a:a1ntr e.,{e5 |gE""" 1n113uere1a6 3ue.{ (ue,:nf1y) qelU-lV I'IEC IIIPpJIIEC 60I " " " ueq-uu11rq P{arrl4l e.'(e11 Ig pIaraJAI erupsrag 1n11eluuelure:eqrq 3ue1ua1IIIep llle6 '80I >IEIlntr l Pre)as P{araIAI P,{su uEtI-lrEH rueleo E{araIAI >IEpII : IESPJ u3ua0 IJIC uE{EuEfuaI I ue{qaloqlc 9rs '- " " u]ll-I-ulu'Iupp rPsag edn.raglreg 'snder4g qe1o1Sue.{un{nH rreg uee.,(e:ad '791 ue8uaq urq ue1eure,,{uay,1 Lueleq elaral,^{ lruun ue8uerel uelleuedslq edulesy Fue{ ede-edy gtg '- "" " ". gpcl rrIC uElepaqual{ lnlun qe+urrad'901 ulPlec qell) IIqv

3rI rpefuatrAl uErBEg uEIrsE>IrlrsEl)lc qEru rlqv uPlPnqradIPtuv : IesEd5St ePrn.{sy urneqg '901 ruelpq qell) IIr{y IIEC uIC uplepaquaq eledn:ag lqPN "' qel!) llt{V ue8uag r.rrg ueler.ueduayrtr(Sueuag) ne " " EInS rqeN e,\ qeg e{aral^ ueeledura4 ue6 uPqPMel fgl gt I,t " " r.uelslurnlaqcs 'gg1 eerndsy urneqslag eselqral qepns qeJV 3ue:o-3uer6 .' " r.r3ruPpuoc 'elqe4Bue,{uay,1 pnq rrespplg snre11 detra1 e>1eyq "

EpV lplJ eurplas e1) r8eg ler:ed5 rpe[ua11 3ue1 1y1eq e1r;4urnlaqas lerun 1er:ed5 e,nqeg ueeludu:a4 791 u8n{

P{uuEqEluPg

suas nInqPPraI uEsEr{PqruaduPSuaP uESuElualrag uErnlnuad : Iessd e.{ur1qeq7EuEdIrIEp-IIIPC uEISEqaS nze" """""""""tz " 12e

qrY l0l Sued elra1l.r) e8rl rqnuarua1,1 qeyupy

" " "" " " uPunrnl3) Irllp ueln8 'IPJISupP n)elllad 'eseqpg ueC IEIIUIC ue-qeJV-uou-a{ nElV uP-qPrV-a) '007 "" " "" ' urPIsI uelng nlv ruPIsI lPsec

113.

XVi

lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim

!!AX

lq re\e]

"" "" "' "" "" 8uefeg q1sex uep elurJ esp1 uollnqurual qsed ruru-rrrual trd"TS .tlt glt "" " " " edun:r1rq Sued edy (tn13uapr,1 ledeq) srulqdg de4s.rag Sunrapual ersnuptr\l reseq lelqel .Zll " .' ItpH rallerp) uprp)ntrrd uep ueednrasa;q IIt " " """ e,{upeLral eBn{ rsuanlasuolrag rupr.xsel uesrull -usnrn LUplpCI railprr?) rplnlrag uec nrruatr dnlts .tft { """ "" " " rup.\ry 8ue.ro-8ue:g r8eg LIr uar6 uputeqpruad upnJupra) up)lnquruaj{ lpdpq grspl { (qpqnur) llplpra1 leH ureleq e1a:a61 ue8uap pll) lrlcl uelednro.,{ua11'geqnp1 Sued IpHlpH uC uelprsleu.reX 'uernJn1a) 8unpue8ua1,1 elaraytr e.,{ey rrr{-rreH .0tl \Zn

9It""""""glt IIt" 6It 60t 90f 90t

"

" "" " "elarrtr\tr

uep ueerrqura8a) ueIInqr.uruatr/r\i lpnB rlg ueeSSueqay redn:aluatr41691 +pdECElaral l e,{ey ueq-ue11 eppd Dlara14tr " """ . . r.{puuns-sv ur';t[y ulp ln[un1a.1 upg qnel upjv upqe,prqayue8uaq Inqrs Supl itEH .g0I "" " " 8ue:oasa5 lerrr.plvupp rrunq uednprqa;4 r8eg qnre8ua4IIIIlluJl,\l edulunurn eped rsrg ueq,lreH.lgl " "" " "ulprs)Er.uax nplv uernlnla; epeda;q .9g1 3uur33ua11 edurunur11 u1a:aya,1 ue8uapr:rq rednraduaytl " " urnJnla) epeda;q 8ur:r88uat\ upIV plaral nrruatr{.gtl " "" -- urupe,es rrpH uep ele5 1e,unf ,e,{e11 sruru;q FpH.tl " """ " Fue.r6ue>1n1epq 1e{ueg eserg8ue,,{ uelerslerxa) uer8eqa5 3ue1ua1 uernlnuad .IgI

DrDq4uedqewtppolnw

rs>r! frtt:rj19

"-'rttj

C,=i+--t

a+r K

4AA!l: ffI:*,y"

-1p:>-? |1'e 7ry i_--".

(z0I : uPPrluI/llY ) ,,.(qailv tparla4 urp 1atauaq3ut6,1rurlsrtut Suatoas nSaqas ua4uupru rluut uutlttlas flub! tlopuEua[ uap 'uoam)pp4 ufiutauaq-nuaqas ua\uap 'uruuaq 3uurtSuuto,Suwo 4t11y tptdal uar1oyas nwa4 qapm)pqlaq rut1o1tq,,..^,.L}}'\.

fff

'- :';, Y Lll''-1': \l r'-t

{.;h1 r -

ri/:;tdtrs{r -. c-l

A=i& rrp

rR 5-{.r?1Kt . n-ir .> ... (i 1 ,

-eiN-uPsnln uep eqluPq 'rslpsraq n{e uu6 e,{p-r8eq nqnlas qelepe m perulueqnl4l eMqeq ppu {pprl uep 1e33un1 eqe61 Sued qpllv uelurplatu .reuaq ue8uap rs)esraq n{V Iqepqllp 1eq:aq 8ue,{ ppp )eprt e,,{uese,r.tqeq '1nlunlad e,{ur:aq 'r{ellv r{alo uel}Esasrp 3ue,,{ eders8uereq -r.uaurledep Sued epe )epl ueq 'e,,{uuellesaduau ledep Sued epe IepF ,qelv qalo lnfunlad r.raqrp Sued eders8uereg 'e1r1 uelenqrad lelup uelnrnqal elras e1r>1 e,urI uegeqe[a1r.repue8unpulpad uoqouau uep el11i -epedal undtue elurtuaur'el111-r:ep ue8uololrad uol{otlraru 'e.{;1-r[nurau etl; qellv r8eq rfnd ele8as eduqnSSunsa

b;bqelued qetu!ppelnhl

"Hai sekalian manusia, bertaqzunlah kepnda Rabb-mu yang telah mmciptaknn kamudnri diri yang satu, daripadanya tlnn Altah mcnciptaknn isterinyadartdaripadn keduatnla Allah memperkernbangbinkkan ; lakiIaki dan percmpuan yang banynk. Dan bcrtaEunlah kcpaiaA ah yaug (metnTtergunakan) dengan namn-Nt1n kanu salingmenlintasatLt sann (Tteliharalah) lain,darr hubungan aturrLtlLim. s Ssuttggthnya AIIahselaht " menlaga rncngawasi darr kamtr. (An-Nisaa,:1)

\ii

t'r i; *t Ai\s:t i;v iii

LF.H

9

lvr v.:-,;-\,1=f t:,+; {"Hai orang-orangyang berinnn, bertaqwalah kamu kepndn Altah dnn katakanlah perkataanyang bt'ttnr.n$cnyi Allah mtruplbniki bagimrt a m a l a n - n n t a l n n t u d a n n r e n g a n t p u n ib n g i m u d o s a , d o s a n t uD a n . barangsinpa menta'ati ALlLth dan Rasul-Nya, maka ststltggtrhnya ia telah mendn1tat kentenangnn yang besar." (Al-Ahzaab : T0-71) Sesungguhnyamenghidupkan kembali warisan ajaranIslam yang meliputi pemahaman yang shahih tentang akidah adalah satu persoalan yang urgen, bahkan amat urgen. Khususnya pada masa sekarang ini. Di mana kcbangkitan Islam telah mulai bergulir dan tampak b i a s n y a d i s e g a l ap c n j u r r r d u n i a . Nilai urgensinya betul-betul tcrlihat sekarang ini, karena bagaimanapun juga, umat ini harus -ticlak bisa tidak- memiliki ramburambu yang tepat dalam perjalanannyakembali kepada ajaran Allah. Rambu-rambu itu akan mcnjelaskan metoda vangben.rr dalam me, mahami akidah yang merupakan pondasi dasar dari bangunan rnasyarakat Islami yang benar. Apabila metoda yang ditempuh tidaklah benar, maka kebangkitan Islam akan menyimpang dari jalannya yang lurus. Dan kita meyakini dengan sepenuh hati bahr.r'a metoda (manhaj) Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam memahami Islam, akidah dan ajarannya adalah manhaj yang paling benar yang harus disodorkan kepada umat Islam pada hari ini. Agar betul-betul menjadi umat Islam sejati yang berhak mendapatkan pertolongan Allah dan keridhaan-Nya. 2 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatafata Ashhabil Jahim

e

btbqeluad LlewpputnN

ruerJeHlV qedlnurpl nuql ruelssnpqv urq urleFI Inpqv urq ppur{V urelsl Inr{IrfS qelepe prlnru 8ue,{ rqe51 rleuuns upp reuaq Sued qepr)p Elaquradre9eqasqel1y upllllplrp 3ue.,(erueln pletus rq 'ge11y ee,,(su1 rlueu lrxprl ueq e88urq uelnfuelairaq 'rur Suerelas e38urq u:e1s1 snJal uelr{pq re[e1 elulrq:a1 relnru rrep 'nlr qeprle ue8uap uep Sueluauaur Suei p[es eders ledepuadas lepq qeS3ueduatu uep e.{ue3uluaur 'lplun qpprle pJer{rlar.uarx n1e1as 8ue,{ rlrleqs prupln e:ed ueyrpeqBuau de1a1ollul Ltm zzv qe11y nlr q:adas uuBuudtur.,(uad uep uurpluJla1 qnuad eseu-esuru eped unueS rJrpuas-r.rrpuas lnlrBuad uep urdr.urr.uad 'Irla apol 'ppolau rlrlnxax Sursetu-Burseu 8ue,,( ,[eq {oduolal -ueur uep ue8uoloS reBeq.raqurelep aI qe:adra1 undleurn v1e141 'r{pllv uarp 3ue1ua1 uenqela8uad r>1 -rlruralu Ieprl uep SuedrurduaruSuel ersnuelu uellplo Irser-{ rJp )plo yeseraq r8el uerBeqag rueun1 ple aursrueBedleJpslr;rrpp IessJaq ue -rSuqas Sued prsnueruuelenq Suepun-Suepun ue8uap e,iur1ue33uau eyas u11al ozzv qe11y n,{qe.,u uerele r:ep 8ur1ed:aq Iarrrx leqrlp om nelp 'rur lequeu uep elaroru ue3uedurr-,(uad qalo uelleqrlerp rlsed e,{uqeqaluad '1eun qe8ual rp ue8uedurrduad rpefua1 r1e1der1a5 'uelesasa{ uep ueqetad:ad r:ep rBualuaqral uule 1e1e:edser.u e8nI uerlruap 'ue8uedurr,,{uad uep ue>IESntalrrep eJpllTadJal ledep uele elsnueur Ielp'lur epolau ue8uaq .Elalatu qipnsas 3ue,ro-3uero zpedal uellerse^ plarJur uep qrTeqssnJeles-sv qalo qndualrp 8ue,{ .reuaq Suei (fequeru) ppo}aur qplrul red uep utullsnur unpl Plalaur uflPnl;y u en'1 e,{u.rd pJpr,{llaruarupIa+JaA .g (upnlesal) r{e,er.uet 'e,^.uuelrrlrruarx

Sued qre8 leosleos ue8uap Inlun prsnupurIele r8eq ledual epe >1ep4 ue8tmqnq:aq ?ued qeprle uelposrad 1r13un-1r18un8ulx IpprI t 'EIaralx leqqndsleqqnls uelreduar.u u n d n e l e E l a r a u J u e d e r n u e > 1 : e S u a p u a u1 e p r l ' e 1 a : a u s r y a l e u r r 'qe,plq rlqe up8uap ueleqap:ad r:epurq8uall .g r.rrpeq-8uatulupll 'ffi r{ellnlnseu qnduralrp 3ue,{ uelef epeda>1 qn8al Sue8ad:ag .7 lpqeqps ered 'P^uenpal )EIoualu undlDlrpas lepq 'urel-urel uep qepr]p ueyeos:ad qunlas r-uelep elras ffi qellnlnspd q p u u n s u e p u 1 1 u lo m o z z v r . { p l l n q l r ) e p e d a > 1, u q t ; 7 t r a g . 1 :1eq ede:aqoq urlp rnruraJrJl EIarau rSolopola1,1

- R a h t m a h u l l n hT a a l a . u ' Beliau sungguh banyak memiliki jasa dalam tugas tersebut.Bukubuku beliau yang tak terbilang banyaknya adalah bukti atas hal itu. Di antara buku-buku terscbut adalah buku yang kini di hadapan ktta'Tq ti dhaa-ush Shiraa thil Musta qi em Mukhalafa ta Ash-haabil Jahiem" ini sungguh sebuah buku yang amat bermutu. Banyak persoalan yang bcliau singgrrng dan beliau tuntaskan dalam buku ini. Disertai dcngan dalil-dalil dan penjelasantentang pcndapat mana yang bcnar dalam pcrsoalan-persoalanitu. Buku ini termasuk buku yang penhng dalam pembahasan akidah. Apalagi di zaman sekarang ini, di saat jati diri kaum muslimin sudah luntur, mclcbur ke dalam arus pcmikiran kaum rasionalis, orang-orang Yahudi dan Nashrani serta yang lainnva. Bahkan terus terbuai dalam pelukan mereka, seolah-olahmcreka itu adalah ibu kandung mereka yang rerclnra. Dalam buku ini, penulis menjelaskan dalil-dalil yang gamblang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kesemuanya menunjukkan wajibnya kita membedakan diri dari orang-orang tersebut, yakni mereka yang akan menjadi calon penghuni Al-Jahiem. Beliau juga banyak menjelaskanberbagai perkara yang digeluti kaum muslimin. Perkara-perkaraitu termasuk yang dilarang, sementaramereka tidak mengetahuinya dan lalai dalam menghindarinya. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak akan ada jaminan kaum muslimin akan tegak dan berjaya kembali sebelum mereka kembali berpegangteguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sebenarbenarnya dan berjalan di atas ajaran keduanya tanpa menambah dan menguranginya. Karena menambahnya berarti bid'ah. Sementaranya mengurangrnya berarti meninggalkan sesuatu ilmu yang telah diperintahkan. Kedua hal tersebut akan menghantarkan kepada kebinasaan. Dari sisi itu tampaklah betapa tingginya nilai buku ini. Sungguh penting dalam pembahasannya. Berdasarkansemua ini, saya ingatkan setiap muslim yang memiliki ghirah terhadap diennya untuk menelaah buku ini dan merenungkan isinya. Sesungguhnya buku ini mengandung berbagai manfaat yang banyak sekali, yang hanya diketahui (secara sempurna) oleh Allah saja. Demikianlah, saya memohon kepada AIlah agar menjadikannya pekeriaan saya dalam (mentahqiq) buku ini -meskipun penuh 4 MustaqimMukhalatataAshhabilJahim lqtidha' Shitathil

Dt Dqelu L4e tppe\ nw ad uJ

http://kampungsunnah.wordpress.com

.rur[/

In/qps_sv Jarqle.I lnpqv prleqx :qalo unsnsrc

'Pop ur?Ilnqeguay\tr ellett\tr8up q e l e p p q u l l v e , { u q n S S u n s a gp r s n u p u rr J u p u r q r pu s r q u r l S u n u > 1 e 1 SueuraurSuei nluu:r:ur1a3ra1a1uup uenrrTalal rundr.ueSueuqe11y rebu upg rlutsu leupr) r:eq rp n1ue4leqal Ieuru ue8uequrl Luelup lnseur:a1-eiuepedal leruprqryaq LuplppueropalalJl uep ueBuern)aI

Metoda Yang Digunakan Pentahqiq Buku Ini

h.rkikarnya - sebagaimanayang telah saya ungkapkan "a" akhir mukaddimah--, saya sungguh merasa kurang pad:t l9Tq"_."1 dalam berkhidmad kepada buku ini. Padahal JL fik], i.ri ud.,lrh buku vang amat Penting. Semua itu disebabkan sempitnya waktu strya dan kcsibukan saya dengan berbagai urusan Dengan alasan itu pulalah, saya meringkas pekerjaan.sayadalam menta-hqiqbuku ini. Mctocla yang saya gunakan adalah sebagaiberikut: I h\ 1121f L. Saya mentakhrij ayat dan menisbaikannya kepada surat-surat di mana terdapat ayat-ayat tersebut Saya beri harakat a5;ar dapat dibaca dcngan bacaan vang benar' 2. Saya juga mentakhrij htrdits-hadits yang termuat dalam buku ini. Di dalam mcntakhrijnya, saya mcngflunakan cara scbagai berikut: a. Apabila hadits itu terdaPat dalan Shahihain (Shahih AIEukhari dan Muslim) atau salah satu dari keduanva, saya cukupkan dengan itu saja.Sayatidak mentakhrijnya dengan menyebutkan selain riu'ayat kcduanya, kecuali bila terpaksa' Karena dcngan menvandarkan hadits itu kepada keduanya atau kepacli salah satu dari keduanya, sudah memberi p e n " g u i o n k e s h a h i h a n n y a ,s e h i n g g a t i d a k p e r l u l a g i k disand..rrkancpada rin avat r';ng l.tin b. Apabila tidak terdapat pada keduanya, maka saya cukupkan mentakhrijnya dengan riwavat As-Sunan yang emPat/ Muwattha', Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad pada umumnya. 3. Perlu diketahui, bahwa saya hanya mencermati hadits hadits yang nnft( kepada Rasulullah ff. edapLrn perkataan para Sahabat dan yang lainnya, agak saya kesampingkan pentakhrijannya' hab m M Iqti dha' Shirathit ustaqi MukhalatataAsh i l Jahim

L

blbqetuad uetleunorc 5ueAepopw

'ututlvl rurpl uPdDlSun rrPp rrlp{v rqqurt\oll\npwo\tv :iqc.lPpe 'uplas rJep up rppqud elps Lrepplpr.u-ptpLuas pduurplep Ip ledppJal ,rur e,(es Sued uen:qa1a>1 eye8as ureluauas .qellv rrep eleur-plpruas .qe1ue111uaq uepFalad r.uplpplpdpprat 8ue.{ uereuaqal ele8ag, 'dnprq nPrlaq ,qe.,ra1ep ,nerlaquednp puru rp 1e>leredseur rsrpuo) upp per4[ -rqa{ nqr.uJ-nquerue>1se1a[uar.u lnqasral lur;pJSorq edes rueleg '(n>1nq rp) se18ur: lrlrpas ueSuap qe,{drrurel 1ez're nuql ruplsl lnq>1edgr;e.r8orq ueryrnlue:uaur e8n[ edes nie l .g1 'eduuelselafuaruednl eloledtueu peunupr{nl4tr rpledg 3ue,{ (u.ra8uaurrp 3uern1) Srnsee1e1 ede.raqaq uelseyaluaue8nf edeg.5 'se>18rn: ueSuap tueln qolol ederaqaq r;erSorquplurnlupf,uarx e8nt e,{eg.g .Iensas Sued Brer ueSuap.{rrbpCly ppruureqnl/\tr r{alosqnlrp 8ue.,{ 11e>1 ueleler ede:aqaqdpppqral reluaulol uelrraqrxJrxeSnf edeg .7, 'udrqee;ueuppp {ppq eies leuaq 1n:nu -aru puarel'lul nlnq rrep sndeq BdBsefe8uasSuel reluauro>1 p.{ulupleprp Sued 0 e8rl epe e,,{ue11 (peutueqn6l) sr1n1:a1 3un:n1 enp ppuel rraqluJru uuSuaplnqas:a1sr1nlne11aq 3ue,{ ede epedal ueltre.relsrSuaur e.{es rur nqnq depeq:a1&beg-1y prlupH ppunuellntr r{aloue{uaqrp qela1 3uel rIeI uptp}pruep { rluarlxoI-JeluaruolrTp{as ur.ues qeqn8uaur{epu p,(psuntupN .9 'leluaruol uplqnlnqr.uau 8uu,,( ueseqeq -ruad {olod edraqaqeped :eluauro1 ue)lrraqrxaure3n[ edeg .9 'alo ntlolltlvau7{ru rupqlvlv /oI uarppnrrllseN ppuruerqn1,^\tr rur ppqe s}rpell rtr{p pppda>l nlred repues:aque8uap 1e,,{es uendrueluai splpqas lr,er{p 3ue.{ ueur .7 upp Wr.{er{s Sued sqrpeg-slrppll eupru uelSuerauaur e8nt e,,(e5

BiografiSyaikhullslam lbnu Taimiyyah Rahimahullahu Ta'ala

mumnya par,rtokoh terpeng.rruh leh masa di mana ia o h i d u p , l e b u r d . r l a m o r i e n t . r s id a n k e c e n d e r u n g a n k c c c n d e r u n g . r n c r f i k i r d i m a s . ritu. S i s t e m ,budaya d a n b i f u . Sistem,b u d a y a dan r . r - , ^ ^ ^ ^ . - ' - ,- ' - - ' ' kebiasaan -yang berlaku di masa itupun turut mempcngaruhi mereka, meskipun masa tersebut sudah sedemikian laiut dalam kerusakaan dan kejumudan. lr I I \ Namun penp;aruhsatu masa pada cliri tokoh-tokoh tertentu tidak jarang justru be'rtolak belakang. Kerusakan vang ada di satu masa justru mendorong sescorang untuk berfikir mengadakan perbaikan. Kejumudan yang meresap pada masyarakat kala itu iustru mcndorongnya untr-rkmcnyelidiki sebrb-sebabyang menimbulkan segala keburukan, untuk kemudian mcncabut dan memberantasnya. Di sini, kita tidak akan mungkin memahami kepribadian Ibnu Taimiyyah tanpa tcrlebih dahulrr mengcnal kt'ndisi kh:s yang menegambarkan masa di mana beliau hidup dan berkembang. Kita harus menyelami betul betul budaya dan oricnLrsi berfikir manusia di masa iersebut. Agar menjadi mudah bagi kita menakar untuk kemudian memberikan penilaian terhadap amal perbuatan beliau dengan sebcnar-Denarnya. Ibnu Taimiyyah telah menyadari betapa zamannya telah dipenuhi dengan kehinaan, perpecahan, diktatorisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Seorang penguasa bisa menguasai harta benda milik rakvatnya. Maka beliaupun tampil untuk mengadakan perbaikan. Beliau telah mengetahui bahwa solusi yang amat mudah didapat dalam ajaran Al-eur'an dan As-Sunnah serta amal perbuatan para Sahabatdan para Tabi'ien. Dakwahpun beliau gulirkan untuk mencabut berbagai kebid'ahan dalam beragama dari akar-akarnya serta menga;ak berpegang pada keutamaan akhlak dan keadilan. Scmua itu dalam rangka kembali 8 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatatata AshhabilJahim

qeA!w!e! nuql weq nelteis !pr6o!g

lo8uol{ es8ueq resnasedu 199 unqpl lnqaslal ua8au r8uplaurar.u -p8rpnlal puesJaq uEpJeH upp nerlaq lDaI eser.urp (rrsat^{)nlr ua8au r.uppdsrp rgel uErgBqasupp al nerlaq upqepurdal qBpnsas rulp trsa1,\ rp eludnprq eseur uer8eqas uelsrqeqSuatu qe,,{,{rrurelnuql nlr puare) lnqrasral 1:a8au enpal rp Suns8uel-raqSuel uerndual -:ad uep ue8upradad 1eqr1.ra1 Suel rra8au re8eqraq e1:asr,ue.{guep rrsal rp lruloo rsrpuol EpPoaI r.{alouau snreq eII )epu esrq lepq 'nlr psplu Ip {pllod rsrpuol ue:lleua>gaduau {Bpuar.{ plrl nele) 'nlr plpl rdepeq neqaq 8ue.{ (qe.rt1ep) lpuai al1asre8eqraquelnprlpr) SunSSurduar-u uelr: re8eq:aqlnlrraq qe;esp; e8n[ rure;tr Jrlrrraq rseluarJouup ueer.ue8eal'lprsos '1qr1od rsrs rrep nefuqrp nerlaq dnprq eseur rsrpuoq lelSurs ue8uap ueryeded rurel up{p queN'JpleS-sV rseraua8qalo rnlplrp 3ue,,(dnprq uelef epeda>1

'H

Sisi Politik

r 7 c s i r h l r h m c n i a d i s : k s i s e j . r r . r h' . r n gm c l i h , r ts c r r d i r i r m I l c k e r a r l a a nh e b e r a p . n c g . r r . r c r d c l . r . P , r d am u l . r n v . t , T \ 4 er i r , . l i b . . r u h k c k t r a s a . r n ? n r r 1 n llrr o l o n i ;v . r h . l . r l r r a | L m c n l . r , l i i h u k o t , rA k < r . r d i 1 - v .u h t r r kk c m r r d i , r n e n j . r d i m rn ibu kota dnrrial Fathimiyvah. Kondisi di Mesir berjaltrndengan mcnggunakan sistcm tata negara vang mirip antara satu daulah d c n g a n v a n g l a i n n y a ; s i s t e m k e n e g a r a a nv a n g a m a n d a n d a m a r i . Perjalananscjarahnvatak pernah diusik olch kcjaclianyang menggoncang yang mempunyai nilai tcrsendiri untuk rlijadikan baharr kaiiarr seJarah. S i t u a s i c l a n k o n d i s i d a l a m n e g e r i m e n j . r c l id a t a r a p a a d a n Y a . Pemimpin negara datang silih bcrganti. Daulah yang berku.rs: jtrg.r patah tumbuh hilang berganti. Kondisi clemikian tidak berubah, sampai datang orant-orang Salibis.vang menyerang wilavah timur pada akhir ab;rd ke' scbelas. Kejadian itu diiringi dengan perkembangan situasi politik dalam negeri yang rnenggiring Daulah Fathimiyyah menuju ke Iiang kubur, bcrganti dengan Daulah Ayyubiyyah. Pada tahun 560 II. berdirilah Daulah Ayyubiyyah. Berdirinva daulah tcrsebut seiring dengan pcran besar yang dimainkan oleh Shalahuddien Al-Ayyubi. Namun yang mamPu mendukr,rngtegaknya daulah tersebut pada abad keduabelas itu hanyalah Shalahuddien Al-Ayyubi sendiri. Karena para penggantinya sesudah kematian beliau tak ada lagi vang mampu menindaklanjuti kekuasaanpolitiknya sebagaimana yang beliau lakukan. Justru demikian cepatnya anakanak negeri Daulah Ayyubiyyah itu berpecah-belahdengan sendirinya, paska wafatnya Shalahuddien Al-Avyubi. Masing-masing juga tidak memiliki kemampuan memelihara keutuhan negerinya menghadapi berbagai bahaya dari Iuar ataupun menghadapi persaingan 10 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalatataAshhabilJahim

ll

qeL lwlel nuql uegl Ft+lteASller5otg

'leJ]ng re8uns rgueJaqa,{uau sp8a8Joq pr eduptelual elpq eMeqruaul .rs]ref ue8uaq urpds n[nualu plu8pq Sueluaqral undueleI eSSurqaS /nIlnH e[e11 esen8uad ueesenlal r{e,lteqrp )npun} rnruq rp e,,(uure1 rra8au-r.ra8auuep upsprnr{) 'berl ueesenla4 gE9 unr{el eped 'lue.{g uep .rrsalaq r.ra3cuuednprqal uelnlue1a1rSeq .resaqqn:euad pMequrtu nlr enruaS'r.ue1s1 uee,{epnqal uep uequpprJd 4e33uo1-1eB -3uo1 uelleunlau uep pepq8eg rp qeddrseqqy r{plneq ue)rnJueq -8uaur Sued qple{aJal/^{ rxplsl erunp rp resoqJal ueJuaq ue>1edn:au.r Sued berl r:a8au a>1 lo3uol^{ uenqraduad r{elppe nlr uplpnqrad ,,:esaq Suel u,urgsr:adnqens re8eqasBludeSSueBuau edure9uapuaru Suel SueJo deqas eueurrp uelenq:ad ue>Ill1plaru uep lnrurl uep 8ue1ep Sued ppe nlr JelJpf Suero-8ue:o eJelue rC .rel -JpJ eJplual uelenq:ad leqrlp Luplsl lerun luplprp Sued eueurre8eqas eueJuaq rruele8uaur Sue-,{leurn undnles epp )e:L .edn.r uerluapas Sued ueeqo: eseru rueleSuar.u tleu:ad runlaq unxrlsnru LunDI ,rqeu -=.3pqas peuureqnyl edusnlnrp 1eluar.uag,, :dern;aq uep uelepuau ffi Suud e,(uueqrpasal ueleleduau snreq rrslV Inuql uElqpqaduaur Suel uerpela1 nles 'rnuq rp Ioguoll1 upEselllal qalo u.re:a13ua:rp qeldlds ' J p s a qu p p q o J r r u e l e 3 u a t u : n u 1 1 r ' t a 3 a u - r : o 8 a u , q e l u e r > 1 n u a q 'nlr qepnsas purel uele )el qntrunr e.ra8as qe,{drseqqy qslnpg p^{qeq 1e,'{urs re8eqas,ersral r{elcep rp uederu Sued 1oBuo11 r:a8au uelluScuaur lseq:aq und-nlelnH nlr resnas 'srqrtes ue8uelpl r.rep 3ue1ep Sued ueurerue rqrq -a1aur1r-rc8au r{nrnlas Inlun ueureJu rlaqruaur upp ie{ap Ieue-Ieue 'rnruq qedel.n uetueBualu eBnI lo8uoyq 3uu:o-3ue:o ,ruplp upc 'pp re8uns qeqrual uep .rrsayqa>1 e88urq e,{ude,{Bs ue>lSueqtua8uaur e:{aJaru qplpues r:eg .berl rra8au 3un[n -8un[n a1 e38urq uredg ueesEn)a1 qpmeq rp ua8au-rra8au rp e,,(unInI -n1n1 uolderuur:alu r{plJ} srqrleg ua8au-ua8lu ,ren1rn:p pJpluaurJs 'r.uelpuep JEnl rrep e1a:au r.tc8au leue -1eue rnle8uay4l urelaf,uaur Sued rsrpuol nlps urelep rp e,{uuele1 -nepr) rpucs-rpuas uelqnln8ualu Irlt?ulpl,{ ure.{g uep rrsr14l se}e ueespnlal rsrrpmaur lrletuel,^l quln eq' e,{uu uspnl JI qp,r{pq 16l 'H 099 unq -e1 eped lrleurtsl qelneq ue8uap r1ue8:aq 'qel-,{rqn,{.,(y qplnpq ue -qnlunra{ eser.u qe13ue1ep e.,(u.rrq1e e33ur11:rsa6 r:a8au rp Ipe{-lppI uarx uDlpurasn1r uee(e.ra>1-uue[e:a1 ue8ue1:ndr-ue3 lrrelep uup rpnl r:ep ueSunpurl:ad ruap 'urey uee[e:a1-ueefe:a1 epedal 3un1ue3.raq elaraur 'ueupure8uad uen[n1 lrUull uelpp r:ep e8renlal relue

Mereka terus menguasai Halab, kemudian Damaskus, dilanjutkan terus hingga mencapai Ghazzah dalam sebuah perjalanan menuju ke Mesir. Hulaku juga mengirim utusannya ke Mesir membawa surat yang mengancam Raja Al-Muzhaffar dengan ancaman yang keras. Di dalam surat itu pada awalnya tertera: "Dari Raja diraja timur dan barat." Lalu dilanjutkan: "Hendaknya kalian menyingkir. Biarkan kami mengambil alih negeri kalian. Di bumi mana lagi kalian bisa berpijak, kemana lagi jalan selamat dan negeri mana yang bisa melindungi kalian? Kalian semua tak akan lolos dari sabetanpedang kami?" Akan tetapi ternyata raja Al-Muzhaffar tidak ciut hatinya, tidak bergetar begitu saja dengan ancaman Hulaku. Bahkan beliau segera mempersiapkan pasukan. Tcrutama setelah beliau mendengar kejadian yang mcnimpa Syam akibat serangan tentara Tartar, dan bahwa pasukan mereka akan bergegas mcmasuki Mesir. Beliau berniat mendahului dan mengejutkan mereka. Bersama balatentaranyayang berhasil dihimpunnya setelahkaum muslimin di Mesir bersatu padu di bawah kepemimpinannya, beliau keluar menuju Syam. Kedua pasukan tersebut bertemu di tempat bemama Ainun lalut. Maka terjadilah peperangan yang maha dahsyat yang diakhiri dengan kekalahan tentara Tartar, sehingga mereka melarikan diri ke Himsha. Demikianlah, kita lihat bahwa pergolakan politik di negeri Mesir dan Syam itulah yang menjadi ciri khas yang menggambarkan kondisi masa itu. Silih bergantinya peperangan dan berbagai kejadian, serta berlangsungnya berbagai pertempuran, semuanya menciptakan iklim yang jauh dari ketentraman, serta menghantarkan putra-putra terbaik anak-anak negeri (lslam) ke kancah PePerangandan jihad.

'|2

AshhabilJahim MustaqimMukhalafata lotidha' Shirathil

8t

qeMlute! nuqt ueN prplEIS lle6oq

nuql uarppnzzl r{plppp 1oluouau 3ur1ed 8ue,{ e{alaur erelue tC 'purp8p Dlnurad pred uep eqebry 'erueln runpl BlsE) :enpa4 3ue1 'upleuroqal uep qn:e8uad ruelp Ireq,prpluelaq pqurrr p[r uplreSeq 1eq-1eq 141uau Sued r:rpuas ere8au eyeda>1 qalo relEda{rp 8up.{ (esen8uad),eJeurnelsel uE1en1a1:eureyad 3ue1 :t: rpuas-r: rpuas ue:ad Dllpuaur Surseru-Surserulesaq uelenlal enp qalo rsernrxoprp nlr elI leleJedseru p,^/,qpq:runt'un e:eras ueSuequ'tqrad eleru erel ue8uap uelselafuaur rplnr.u e]rl n:eq 'rur entuas uelederualu r.{Iatas 'e,{ur.ne1 3ue( r:ep r33u1 qrqal nles 8ue.{ pupur 16l uelnpnpa{ uep ptspl uer8equad qeleldr:ra1 n1i uPp P.Mr{eq'efueserq uec urel eurps nlps qrs rueJerxas 1e1e:e.,{suru -rlasraq 3ur1es uep ueneJDla{ 'erer{-nrnr{ edueq rpefral >ledueq Sued unupN uplrqplsal r{rTruraru{Eprt upp uatsrsuo{ {epq'Sueure8 SuBd rre6l epaq-ppaqlaq 8ue,,{ upesprqa{ 1e1e:e.{seu r{ellnrunu'plaraur uep p)rla 'e,{epnq reSeqraq ue8uap erues:aq dnplq pnrxas Dlaratr tr 'rpnq upp Eruaurrv ,:plipJ 'srJuer1 8ue1n[uau qeuun5-sy ue.rele 'pups rp ueJeqalraq :esaq 8ue-{ rra8au rpeI 1e,{ueq urels1 .re,r.4.s-.re,rdg -uaru qeqnJaq qPlal eues Ip uPr,lEl11egr1a1 eluleSai IPbs llsani e,MqPq /qplrnriplay,, :ln{IJaq re8eqas rqlnlns-sv ureurl qalo ue1de13un -rp qeu:ad 8ue.{ ueeledual nles lnqasral rra8au rp ueeu:e8ea>1 le8u -eruas ue>11e13u1uaru rxelep 1ofuouaur 8ue.{ qnre8uad IlrTnuaur IJIP -uas qefftseqqy qplneC ueqpJllpqlal uo1e3aua4 'u!PI-uIel uep uePru -eBeal uese-{e'{-ueseded ueBuequa8uad uep uer:rpuad'qpluelr{Pr.u -r{Eruelqpru uelnluaqurad 'rtsahl Ip qeldrseqqy qelneq ueleB -auad :qelepe e,{ue:e1ue rp 1oluouaur 3ur1ed 8uetr r'ue8e:aq dnlnr n1r ueler8al re8eqraq rselsalueu efuqnSSunsaS eseur 1p ueerue8ea>1 '-t|ofitl4uu1qad - qedfturrel nuql Iruplplp 8ue.{ uednprqal ue8uap ue1re1:aq 3ue.{

esrq etrr1re8y nlr pseru Ip IIIIJ rsrs ele8as leruudo ue8uap 1nd11aur ue8uap uednprqa>1 3ue1ual'se18r.n.r elod uep ueerue8ea>1 lsts uep leuafas undllsar.u 'prplq]aq uele undelrl 'qe,{dnurel uednprqal nuqy uednprqal psEurIp Iprsosuep >1r1r1odue18uede1 elr>1qe1a1a ue8uepued >1eua[as rsrs epedal e1r>1

uerl}|lu|ad elod urp ueerueEeoy !s!s

Pergulatan Beliau Melawan Masyarakat Tersebut

lah "warisan", tak ubahnya harta benda yang bisa diwarisi, sehingga mereka memasrahkan hati, jiwa dan ruh mereka kepada aturan nenek moyang, para ulama dan mayoritas orang. Agar dengan itu masingmasing di antara mereka dapat dengan penuh ketundukan dan kepasrahan menerima ajaran yang ditebarkan oleh mereka. Baik itu berupa kekhurafatan, ilusi-ilusi kosong, paganisme,pemahaman sufi, dan taklid buta. Beliau -Rnhimahlllcft- tumbuh dan tampil di tengah masyarakat dalam keadaan mengerti betul ajaran Kitabullah, mengimani bahwa nikmat itu berasal dari-Nya, yaitu Allah Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana telah mengeluarkannya dari perut seorang ibu tanpa mengenal apa-apa. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan orangorang sebelumnya dan sebagaimana Allah telah mengeluarkan setiap pribadi anak Adam. Namun Allah membcrikan kepadanya jalan untuk mendapatkan ilmu, dengan diciptakan untuknya pendengaran, penglihatan dan hati. Demikian juga dengan segala tanda-tanda kekuasaan-Nya dan segala sunnah ciptaan-Nya yang tak pernah berubah, yang diiebarkan dalam diri beliau juga di segala penjuru ufuk. Sebagaimanasemua itu juga Allah karuniakan kepada orang-orang sebelum dan sesudah beliau dari kalangan anak Adam. Sama, tak berbeda sedikitpun. Syaikhul lslarr -Rahimnhullall- menyadari bahwa semua itu berasal dari Rabb-nya. Maka pemahaman keagamaannya memberontak untuk tidak membiarkan kebenaran itu terlecehkan.Makrifat beliau 16 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim

Ll

qeMtwtel nuql ueq pqltets !!u6otg

nuql urplsl Inr+lels erelue ue8ueladad qellnurecalJaq elel { 'e{aJaru ueunSueq Jnsun-Jnsun upp uelenla) uelqnderaur uep uplr{euralaru 'larar.u nSSualaqtuau 3uu{ elnq pll)pl uep plsnueru lerun ueleurela.(uad uep qe11y epeda4 uee,\\Iela{ n1re,{ leduqeur:ar -leluraJas ue8uop ueldelal nprTaquep uelSueuer neqaq qe1al Sued 'e11nruSuel uenfn1 e.{ueleru uedepeq rp upllelalau H qeltnlnsp1 r1n48uaur ulSunur lerursleuas ueSuap eqesn.raq'ed51-lnse: uep >1e[aI eqrueq epedal r{ellv r{alo uE{}rsE-MIpSued Bde r1nl8uau 'edu-qqe; epedal repues.raq ueSuap n1r uerualasrad 3ue33ue1a8aI rmrnl nprtag 'elararu e.r*rIuep ueq eped uep ueluetuaur loleduad eduepe ueleserau Sued 3ue:o-3ue.ro depeq.ral qrsol Dlararu Euplu rp 'lnqasral lr>1es Ippq selaq qnuad ueBuap elras 'qpllV uepqpua) Irpruarx 1n1tm e.nrI uesel -rp1a1 'ueq ueqn9a1a1'e.{ue:errq upqsera) /r{pums-sv upp ue,rn[lV ue'lele e3:eq:aq ue8unpuel 'se1a[3ue,{ qelfnq edn:aq e1eluas e-nreq -uraur ueSuap (1ueq Sued ue8uap) uen:alasrad 3ue33ue1a8 aI unrnl ne11agSuenhaq de1a1uep reqesraq -4u nqlwryall- uuegl lnqle,,{g 'nsJPu .lrpr{ upp uprurTer{za{ n33ua1eq ele8as r:ep e-,(uurp uelseqaqutau-r erer ue8uap 'ueeu:ndurasal 1elerap epedal ersnupu] 1e1:eq ge13ue -8uaur 1n1un uprpnula; prsnupur eruesas epedal rrrp ueeqlueg8uad rrpp prsnuur u$3{rsraquraur 1n1tm e3n[ upIIIuraCI 'esg eqe61 8ue,{ qe11y epeda>1(uelepeqr:ad) r:rp ueequreq3uad uep prqnel nfnualu qe^{Iep IDle 'lnqasJa} lnsey e.red q.^ {pp IrBp Ie,\^elaq SuBuratu npllaq r{s,lr{pp puale) 'lnss5 e:ed rdepeq8uaru elararx 8ue.,{oru 1au -au uueure8eqas qellu.urel nuql rdepeq8uaru elaraur rde1a1 uely 'e,{ur:rp uesn:n sple pspnl rlrlnuaru rSelede 'e1 -areur urp selp undede esenl r4lruaur Iepq p{a:au e,rlqeq'nqe1 e8nI nerlag '3ue1e1aq rrep 1nunluaru Esrq elueq e,{uSueluauaur 8ue.,{ ueler.Dlluai r.lepIun:e1 unlndsuar.u epc< nlarayq'ud5-ueluaqrp 3r.re.{ epupt-epuel uep qprruns ue1>ledtueuaur /op,DI 'qe V e.f,51-ueesen>1a1 uppr{pual lJeJuaur qeledueq n1r e[:a1 enuras tuelep nerlaq uen[n1 'rqne( elaraur uep 3ue1ua1 plaiarx rut Eul 'uerr4ruad 'urn>1nq-r.un1nqedmaq -e1as8ue.{ ue9ue.re1uep qelur:ad uerele Sued '8,(uue8unpuel ele8as puasaq qeutms-sv uep up,rnfiy plnq p111eiuelle8uruaru Inllm ersnueru leie8u uep epedal 11eqrua1 -aru 'lnqplal nprlaq qe1a1 Sued uJpuaqaI uIlqaiuaru rmdnerlag 'e.{uuerr4tuad uep ulnC -rsledepuad rln4r8uaru qnlun edueq r{pllv ueesenlal upupl -epue1 uerBeqasuolElsnpuar.u Inlun nely 'ud1r1-leurlIu-ipuDIIu Irryn{ -8uaur rpns {l nellaq ueltpe[uar,u e8nf elu-qqeg epdai qpfas 8ue,{

Taimiyyah -Rahimahullahdengan para penentangnyabesertapara pengikut mereka dari kalangan masyarakatawam, kaum birokrat, para pemimpin dan kepala pemerintahan.Beliau tidak gentar menghadapi jumlah merekayang banyak. Beliaujuga tidak takut kepada kekuatan mereka,beliau tidak merasasedih atassegalabencanayang menimpa beliau; ketika beliau disakiti dan dipenjara. Justru semua itu semakin menambah kekuatan dirinya, keteguhan beliau di atas kebenaran,kematanganbeliau dalam segalaperkara,bahkan semakin menimbulkan keberanianbeliau menghadapikebatilan dan justru sebaliknya menimbulkan kegentaran di hati mereka. Pada dasarnya kala itu mereka mampu membunuhnya. Segalakemampuan untuk melakukannya ada pada mereka. Namun mereka berjiwa pengecut. Karena memang Allah telah menanamkanrasa takut di hati mereka, agar tampak dakwah kebenaranyang diajarkan melalui lisan Syaikhul Islam, dan agar terang jalan kebenaranitu di hadapan manusia yang memang tengah hidup di tengah kegelapan akibat kebodohan dan sikap taklid. Merekapun mengintimidasi murid-murid beliau. Mereka ditakut-takuti, namun mereka tidak gentar.Mereka diancam, namun tak sedikitpun ciut hatinya. Tak puas dengan itu, mereka juga berusaha mengusik buku-buku, tulisan dan fatwa-fatwa beliau. Terkadang mereka merobek catatan-catatan aslinya,terkadang mereka menyembunyikannya. Namun semua usaha mereka berakhir dengan sia-sia.

18

lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalalataAshhabil Jahim

6l

qeffitwe! nuqlwelq nqlets ueroorg

-nrua{ inlun/lnqasJal Pslals-es}als unsnluarx uPP uE{lndurn8uaur Sued qeynerlag'H gtl unr{el 1e;e,u8ue.( rbdseureq-py tuprrpH-lv uelpnruax 'elurdelSualaur uep peurr.upr.{nl{ ulq pEluqv qe13ue1ep '1a1e; 'Ipue upp qe,,(e e.{uentuas sllnuaur 8ur1us ,,qrbrg lnynqsn ?ue1 -ua1uerle1 esla>15,, uedrur,,{uaur e8n( qedlnurel e3:en1a1leueg 't,rPe.fi M n rc111,,[,u qelr; e V11 qalo qere.{srpuplpnrxal tsue[,,See,{uyy urelep uelnedg-.{sy ruerul qelepe ( qed.{rurrel IpJ'(,fug lqlpeqv lI reEqpIV Jebe1un14J,, "" ulq pfehl{V) nellaq )ia)ipI qe,{ed qrraf Irseri uesrreM erplue ICI 'eduueuez rp rEsaq erueln e:ed lnseruJal r{pipppurpuas nprlaq IaIeI uep epueqedy 'plaJaur ue8unlSurl rp r{nqurnl uep ntreduaurr.{epnsuenrulal qnd uel-rlplal uep ueeru -plna{ Dlllrruaur'mull elulJ Sued e3renla1 re8eqasleua>gpSueu.rar.u nerlaq Jesaqe8:en1a;;'8tm8e 3ue,{ eueyn Sueroasre8eqaseduue8u -equa1:ad depeq:a1 neqaq:esaqe8renla>1 ue8uelel rp ledepralSuud e8n[ 1n1e4 qeluqr ue8unlSurl r.p:e8uadeduepe'rtns rp SunSSursrp 'nlr PsPur eped lnuolrp 3ue,{ r:ep nrulr uqdrsrp re8eq:aq eureln e.redIrp uep rnpuas e.,{uqede undneqag lnqasral releiaqnerlaqe8nIeues16 n1rr:a8aurp ue1:esaqrp JpupJ EJlualpIFaI 'H 199 unqpl eped sn>lserueq resen8uaur r.raSau npa) euresraqqepurd nerlag aI uerJeH rrep e.,iueniSuerouep sr:3r1 reSuns erelue 'nJurv nuqf qu:rze( rp uree,tg r.ta8aur:up lnp1 rnur{ rp lplalra} SueI e1o1 nIIEA upleH elol Ip H l9o, ^ uped 1( I unl{El Iu,u.4lv In,rqX selaq Bnp nelp qnlndas 1e33ue1 'Iuulrull qe,t,(rturel uellqplrp spqqv InqV uarppn{rrbe1 1y \ nuql uElessnpqv urq urteH Inpqv ulq pPluqv LuPIsl;nlte-" l- J': ..:t.:i

nP!lag ueqnqutnlrarl

eselN ueo uerlqeloy ledwal

dian ditulis ulang. Kumpulan sketsa-sketsaitu menggambarkan rangkaian ilmu yang saling bersambung di antara mereka, demikian juga peran serta mereka dalam mengabdi kepada aiaran Islam. Ibnu Tairniyyah telah mampu menyelamiberbagaiwawasankeilmuan di masanyapada usia dini. Beliau dikenal memiliki daya hafal yang amat kuat. Beliau dapat menghafal segala yang terlihat oleh kedua matanya. Para ulama banyak memperbincangkan berbagai keajaibanketika menelusuri biografi beliau. Selainitu, di masakecilnya beliau sudah sangatmenghargaiwaktu. Tak ada sedikitpun waktu yang beliau sia-siakan.Beliau menghindari kebiasaanbermain yang biasa dilakukan anak-anak seusia beliau. Beliau terus berusahatampil ke depan,hingga beliau menjadi Imam di zamannya.Sertamendapat gelar Syaikhul Islam pada masa hidupnva.

20

lqtidha' Shinthll MustaqinMul,halahb Ashhabil Jahin

lZ

qei lulef nuqt uepl pq,tte{S lletootg

's]Iper{ nrull IunlauJur lll?IIJg uiunuPlupualu uep uep) uefpladr.uJr.u r.lulauau rl9l,, nllei| eq!s,, qutr)i uPfPlrdulrlx nPlTaqnI r{Pla]as 'rrMpo Inpqv ulq IIV Irep qErV rsequq re(lrlJq PBu[ nPtlrg 'IIesV nuql nP(Pln'l IV 'pe{ulrl,\ lnuql uarppnulpz tP{lu{S uarppnsr,ueis qlluis rC :B-,{ueJplue elurln )e.,{ueq upp JPlPlaqe:in[ nIlag 'r.lrpuas nerlag upp Blulnqsn upp LItbgnurll IrPleladr.uaur npuaq ppupLledp

elunrnb ere6epedal 1uleunuraq ueP LIPIIV trPp ,,nertoqueSuap lurpueqrp c,,(51 'eopraq uu8uololrad uoqouaru ieiueq 8ur1edSuei Suero leqrlau n1e 'er(uunlues delrs qalo ueILlPIelrJl llll qeu:ad 1e1 lule,4\ utlluPu'sPJ urPuII -a{ Ie}p^\laq neqag,, :ueldelSunBuaur uBnI rqer.1ez6-zpV '8uue.{u e,{ue:r'ns '-reqa1 ullqe;r ,, ef,pqrxJruuelep ledar upp Llrs-p1 'eles Suepas Suupas nutlaq r-relP,\\PJadElPlIqJaq qPIo -und unpa;q qe,,talarue.'(ulntpue:'e-'{uucqn -qeloase.,(uugeu enpa;,1eNr.rr1a1 1r11pas 'qqnd eiulr1ny,, 'r.uelrq e.,{qn88uu[ ucp eleda>1 lnquer \\ Y

:tnlrdqqPIal Iqeqezg-zpv re8eqas e.{uue11nqa.{uar.r qzgeHl

\y

\\-

-qeilnqeut!qeanellog I!s!J ueo qnqnl rnlsod

Seorang Syaikh) kitab-kitab hadits )/ang cnam ditambah Musnad Imam Ahmad berkali-kali. Bcliau lalu mulai mernpclaiari tafsir Ala Q u r ' . r n ,s e h i n g g a k h i r n y am e n j a d ip a k a r J i b i . l a n gi t u .

Murid-murid beliauPenulis 'fala-ul 'Ainan" menyebutkan biografi bebt'rap.1 1y.nr,* murid Svaikhul Islam yang tergolong tokoh-tokoh Islam termasvhur sesudah masa beliau. Karena mercka telah mcrnbarva pcngaruh vang melambungkan popularitas mereka di segalapcnjuru. Hingua rnanusia di berbagai zaman dapat mengambil manfaat dari mercka. Di anraranya: @ Muridnya yang paling terkenal vang mewarisi keilmuan bcliau; seorang ulama rabbani, Svaikhul Islam kedua; Svamsuddicn Muhammad Ibnul Qayvim Al-Jauziyryah. Beliau banyak mcnulis dari bcrbagai literatur ilmiah. Bcliau juga dipenjara bersarnagurunya Syaikhul Islam di penjara Damaskus. Beliau sendiri barur dibe, baskan setelahkematian Syaikhul Islam. Al-Qadhi Burhanuddien Az-Zar'i menegaskan: "Tak seorangpun di bawah kolong langit ini vang lcbih alim dari bcliau." $ Di antara murid beliau yang lain adalah Al Imam Al-Hafizh ahli s e j a r a h I s l a m ; S y a m s u d c l i e nA b u A b d i l l a h M r r h a m m a d A d z Dzahabi. Beliau adalah penriis Mizanul I'tidaal, Siyaru A'lamin Nubalaa', Tarikhul Islam dan banyak lasi buku-buku bermutu tinggi lainnva. Tajucidicn As-SubIllnqaiuaru r:rpuas qe(e1 nuql e.nqeq e.,{u-7eb 'qzeeJln|ryebeqPJ urPIep3I nPqaqPurPuulr){)nsuruaru rqeqPZC -zpv rsrpbpl{-lv lpeH lnpqv ulq ppun{v ulq pprur.ueqn1^l

Keluasan llmuBeliauSyaikhul Islam gemar menelaah berbagai wawasan keilmuan dalam berbagai cabang ilmu scperti Tafsir, Hadits, Tauhid, Ushul, Fikih, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Balaghah, Bahasa Arab, Al-Jabar, Berhitung, Mantiq, Fisafat dan cabang-cabang ilmu terkenal lainnya_ Beliau juga banyak mengenal dasar-dasar agama-agama seperti yahudi dan Nashrani. Demikian juga halnya dengan golongan-golongan sempalan dan sesat terdahulu atau yang ada pada masa hidupnya semacam al-bathiniJyah dan iain-lain. Beliau banyak menulis tentang cabang-cabang keilmuan tersebut secaraterpisah. Beliau juga seringkali menyinggung banyak persoalan dalam cabang-cabang ilmu itu di sela-sela pembahasan dalam bukubukunya. Semua itu menunjukkan kepiawaian beliau dalam ilmuilmu tersebut. Ibnu Hajar menukil ucapan dari Abul Fath Al-Ya'muri Ibnu SaJyidin Naas -yang mana Al-Hafizh Al-Mizzi menyarankan kepadanya agar menemui Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah- tentang Syaikiul Islam Ibnu Thirniyyah sebagai berikut : "Kudapati dirinya adalah orang yang mempunyai kepiawaian dalam banyak ilmu. Beliau menguasai dengan hafalannya banyak sunnah dan atsar. Bila beliau berbicara tentang tafsir, seolah-olah beliau adalah pembawa panji ilmu itu. Bila berbicara tentang fikih, beliau mengupas hingga ke akar-akarnya. Bila berbicara tentang hadits, beliau adalah pakar ilmu itu sekaligus penyambung riwayatnya. Bila berceramah tentang berbagai agama dan sekte, tak pernah kulihat orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau, tidak juga pernah kulihat orang yang lebih tinggi pengetahuannya daripada beliau. Dalam setiap cabang keilmuan beliau menonjol, melebihi orang-orang yang pakar di bidang itu. Setiap orang yang melihat beliau, niscaya tak pernah melihat yang setara dengan beliau. Setiap matapun tak pemah melihat orang yang semisal dengannriherli hol i;rr r

Beliau telah menguasai dengan mahir ilmu-ilmu itu dan berkemampuan untuk berfatwa dan mengajarkannya ketika beliau belum genap berumur dua puluh tahun. Kebetulan Allah menolongnya dengan banyaknya buku vang beliau pelajari, kekuatan 24 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatafataAshhabil Jahim

9Z

LleMrutel nuql weFI pq\teis llerjorg

spleq nsjeu upp II3u3p PsEluEP rrlp uPIqne(uorx edednJaqnPIlag 'nJr enuras IPlouaur nelTaq up H 061 unqPl PpPdVl enla) rpefuaru unurpu !saq nln8 rp{ual.u LIeuJade,\^rlequPlPllJaJuarx qeuJad qeIPX nuql Inlun uE^^elrp nPrTaq 'pduupqnlnqal snrnBu3ur nlusqruaur ltllnl Sup, qtslnerlaqpJppnes 'esenBuad rrep undlrlrpas elreq lrqtue8uau Ipns 1pl nellag 'trID,bI qelly epedal eduurp ue{lolapulu ledep ?uel efes ue8unlunal rJef,ualu Inlun Elpru-luuras e,tucllJ ede uep lerrqle -plrJ upp uedern uelpe[uaru npllaq nrlsn{ etunp uednprqal 3ue1 -ua1 undlrlrpas ueledueuatu qeurad >1eprt uFnI uep 'eduuelSuerurq -:adruau tulep lpqrlral 1eqr1:a1 eu:ad lBl 'Plunp uPlerulrur1 q uelezalal 3ue1ua1undlrlrpas trnqadulnqaduar.unerlaq leqrlau uep rueq qeu:ad 1e1,, :ue1e1e.{urp,,qe'{'hJVJy ureeLVJV,, ruelu6 edu -ueleuD{rual 1nqa,,{u-inqa-,{uaur neqaq qeurad IPl uup neIIaq sellJI})9 uel1nqr,'(uaur undlrlrpas Ipl rul EIunCl uepplal uelrpehp selued qnSSuns 'prunp updnprqa>1tuelep nerlaq uepnqnzal undepy 'upreurqr] ueI 'H 169 unqel eped rleq uelpues:{elar.unerTag -n)plalu nerTaqpllq elpqpd enp neqaq lSeq ueq uenrrtJl3l-uenllIaIaI r8eq plpli\tr npllaq Inlnr.l uDlnlelaur nerlaq elrqede eleqed nles ne11aq -epuaru r{elal Suel tuerul ered r:ep qoluor ue8uap e,,{uuelSurpueq -uraur sserlupuas uep selaI Sued qu[(nq ueyedeuaur nelTag se&b uep ue8uap qeffnqraq n:1sn[ ne11ag ereJlq IesP Pre]rq slrpeq'ue,Jn}ly -Jaq p)ns lepq e8n[ npllag nsJeu p^ pq uellnJnuadruatu tuap qaue -qaue Sued lpnquaru plns Ipl uep eue8e uelutetu-ureru:adtuaru DIns lppq e8n[ neqag rxplep lprup Sued nu:p rlrllruaur n.r1sn[neqag 'nrup e.{rqrlrpas r:ep uelnq eBn{ uel9uedeq:a1 4e13ue.{ 1e1oue8ue1 -rarua)aI r{rTr\larx n4snI ne11ag .re1euedep upqer.ualal leqDle uelnq ue:e[e uelSunBe upln{EI nllaq n1 pnuras urlpq undneu rrqel ler.reds -8uaur upas rJr{ l'ueleur Ip }lpqs up ueq Suers rp rnelr{s esequeuas nEIIag 'urner{s uPp lelPqs eSBluatu ryUue-4\lltl4out{ru- nella8

4lellnqeu!qea-nellofl uep ue,nqpet'Aelay uepnqnzay'Llepeql

neqaq ntnsas uP{lPJPgBuauI ,, ednl n1e1 ednl qeuJadIEI,, :ueleleduau SuedSuero1t>lpas redures-redrueS 1e1 '1eJeq e,'(ep ueureqetuadueurele1a1 qepnru IPPU'de13ue1 edup uep

dendam. Beliau memiliki karisma yang agung. Ibnu Katsier menceritakan, bahwa Sulthan An-Nashir pernah meminta fatwa kepada beliau, yakni setelah bcliau dipanggil ke kerajaan, tentang hukum membunuh sebagianhakim dan ulama yang menjelek-jelekanpenguasa bahkan juga memfatwakan bahwa si penguasa harus di lengserkan. Para ulama dan para hakim tcrsebut adalah orang-orang yang dahulunya pemah memerangi Ibnu Thimiyyah. Akan teiapi Syaikhul justru tetap menghormati para hakim dan ulama Islam -Rnhimahullafitersebut. Beliau tak mau berfikir menghilangkan nyawa mereka, atau memperlakukan mereka dengan buruk. Beliau berkata: "Kalau anda membunuh mereka, anda tak akan mcndapat lagi orang yang sekualitas dengan mereka." Si penguasa menanggapi: "Tapi mereka juga telah menyakitimu, bahkan seringkali berusaha membunuhmu?" Syaikhul Islam menjawab: "Barangsiapayang menyakiti diriku, sudah kumaatkan. Barangsiapayang (berusaha)menyakiti Allah dan Rasul-Nya, biarlah Allah yang akan membalasnya. Saya tak mau membela diri sendiri." Sikap beliau senantiasr begitu, sampai mereka semua terampuni." Semua ini menunjukkan ketinggian budi pekerti beliau. Para ulama itu terus saia menyebut-nyebut keutamaan beliau ini. Zainuddien bin Makhluf, hakim dari mazhab Al-Malikilyah pernah menyatakan: "Kami belum pernah melihat orang yang setara dengan Ibnu Taimilyyah. Kami berusaha memojokkan beliau, namun kami gagal melakukannya. Ketika ia mampu membalas kepada kami, beliau justru mengampuni kami, bahkan dengan gigih membela kami. Maka para fuqaha memohon maaf atas kekeliruan mereka dan Ibnu Taimiyah menvatakan: "Semuanva sudah kumaafkan."

Jihad BeliauKesibukan menulis dan belaiar tidak menghalangi Ibnu Thirniyyah untuk mencabutpedang,tedun ke medanjihad untukberperang.Beliau maju ke medan laga untuk turut be4ihad, setelahsebelumnyabeliau mengobarkansemangatkaum muslimin dan mengajakmerekaberperang. Kemudian menyampaikan berita gembira akan datangnya kemenangan. Di antara peperangan yang beliau turut ambil bagian dan ber26 lqtidha'Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabit Jahim

LZ

qeLr',!wfel nuql uletq nqlleAS ueraotg

'eIaJarx epPda)i ueBueuarual uelr{PJalnue -8uar.u und-qe11y qeururee.f,el up r{pJn1 'perel-lv tra8au Buerad qelepp qn)t nerlaq eBnI Sued ueBueradad-ue?ueradodP]e]uP rC 'ue8ueuaural eduSuelep uele errqula8 elr:aq ue4r'dure.{u reuPl Jelual rFutrau -atu uep plalarx IJpp qedtuns 1rqu.reBue1o,1 -aur 1rfuel ururllsnlu rxnel lPisel ]tuap JUISPIlxul lrqrue8uaurInlun -epuatu r8rad nEIIag nll uenln1 1n1un EJP]uclelPq uelders.raduau qelepe {IPq uerad r{plat nprlag-H Z0l unqpl vp,ed qeqbe,{5 rpa8e'r1

Tulisan-tulisan Beliau -Rahimahullah-

yaikhul Islam berhasil mempelajari secaramendalam ilmur(-l it^" yang ada pada zamannya. Kemudian dilanjutkan \ d"ttgut ^enyusun tulisan dan bantahan terhadap para L)l par-entangnya.Terutama para ulama kalam, mantiq, tasawwuf dan ?ilsafat.Terkadang lewat tulisan yang ringkas, namun tak jarang dengan tulisan yang panjang lebar.Hasilnya, beliaupun mewariskan banlak sekali tulisan. Sebagianbesar ulama yang menulis biografi lebih dari lima beliiu menyebutkanbahwa beliau telah menyelesaikan ratus karya tulis. Dan bukan satu hal yang aneh bila hasil karya beliau mencapai jumlah sebanyak itu. Karen4 beliau sebagaimanadigambarkan oleh 'Ibnu Abdil Fiadi: "sangat cepat menulis. Beliau seringkali menulis dari hafalan beliau, tanpa menukil dari mana-mana."Ibnul Katbi secarapanjang lebar menyebutkan karya-karya beliau, dan menyebutkan karya-karyabeliau sesuaidengan disiplin ilmu yang beragam' Yakni sebagaiberikut:

A. Dalam Ilmu Tafsir:1. Risalatun Fi Minhajit Tafsir Wa Kaifa Yakun. Telah tercetak' 2. Tafsiru Suratil lkhlaash. Tercetak,dan terangkum dalam Majmu' Al-Fatawa. 3. Jawabu Ahlit IImi Wal Iman Bi Tahqiq Maa Akhbara Bihi rasulur Rahman, Min An "Qul Huwallahu ahad" Ta'dilu Tsulutsal Qur'an. 4, Talsirul Mu'awwidzatain. Sudah tercetak.

28

tfidha' Shinthil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim

6Z

LpA lulel nuqt weql pQtteis Uer0otg 'ur,{drbrr{tuel/^{ Iplp, nppetl-rV'lZ '97 'buue11 lnqpbep 'lnnznN qst!peH nq:e,{5 '61 'qe.{.{r1by IrlnPO nlPeqlql'81 l.lqe,rte{ llleqstl Ig qeJIselPJ 'qed,{r.rteqe5-uy qelrung snfequrlnq'7,1 '91 11by lqpn:e,e1 n-JPCI .{s.ry 1ruy, IrlP-nS-sV 'SI .lnllsnM 1n[r:e,e11'p1 'Ipeleq6 qprtqy nleepebel,n1 'gI tr 'Zl 'qrsel IuaIC PIsppPg ueurl.l r{Ir{eqs qsnqP,^PI IV 'Ieplr.{c-r{peMepng 1nue,{eg'11 '01 'repPo IrB lPelpqllv '6 'qPpeerl IlqIlI?rINnIPIPSDT .r{ed,{n{lspM-ly rlPplbvlV' g 'r1be5 ue14

'/ lV qEIPsIeU-rV ' r4e,{.{r,,r.rer.ueg1y qelpsl;-rv'9 '9 'qelrsPM IeM Inss.^lel-lv 'ueeqlredg -,isr-ee.,{r1,uy upunlpJl-erleM uIPg ueb:ng1y 'p eM 'g 'urbe1sn1,1 11elq5 qsn-eqpqbl 'qeurebqslly'7 'qe.{,{rrnupel 'rrPurl-lv'l :eduerelue IC rlelas 9ued nerlaq nlnq-nlng leduuq letue qeprle treSuapueIel:aq

'qPpl{v urelPo'J'tuee,{rqg qsnlerbell'4 'qe1e:e1{sni41 Irlurlleqzpl\ilV'9

'Pnbo,-,lv's

'tr 'Jnr/Pl { Irg nlruvlv 'r.{eqslH InelelpsQl'0 'pr,ee,^^eolv'Z '1 'seedrQ 1n1e1esq1

'qI{Ii[ nuII IITEIEO'g

22. Raf'ul Malaam

'anil

Aimmatil A'iaam.

23. Al-Washitah Bainal Haqq wal Khalq.

AshhabilJahim lotidha' Shirathil MustaoimMukhalatata

le

nerag depeqJal ewen eJed uebunlues

rl qe..{/{rlez-zv qepeqe,{S-,{sv,, u.Iplep ueqpqupl edr.nlaqurau upp spl8uuaru rueuerP)-lV Jnsn^ urq ar?relI urpr.ul-lV urpnura) 'npllaq 3un[ueduau 8up,,{ pureln rpsaq -qo nlpwtlo>l- ar,gefg-dsy uarppnln{seN unllnqaduaru qe1al uergpqas urq pPrur{v ulq pPurtxpqnlNurq r{PIInPqv urq r1eg nqv ulq ppurureqnl4l qelllpqv nqv qzrJeHiv uepelal Suryed8ue.{ e.{uenp upe 1e1Sued urllvlv luue.u.;l-ly,,r!Jei4 lnppey+V, qelDl srlnuad 'u1nrua1:a1 Suedqerpfasqplq IpSpqraq uup IeuaI:a1Suednlnq-n1nq pre)asuelSrl ruplep qel-{rurrpl nuql uarppndftbel r;erSorqr.rrpuasral -nuatu qlal 3ue,{ Suupuedralpurpln ered uep uepelal ureurl eled rnqelalrp nlrad {elupq Mqpq -e1r1uellun8uau qellv eSouras'uprpuaqal rBdetuau qplal undD{saur ,,'eduleua8uaur {nlun edunsJpu preluaruas'rrrpuas ns;Eu emeq 1n>lr9uad empq qalo r8ueleqraq eduuulplplrp Sued ede nqel uplp Iepq r{opoq 3ue,,(8ue:g nsleu er"req1n> 8uad upp qopoq 8ue.{ Suero qelelueq qeddrurrel nuql 8uB.(9uero 'uEng 1eqqe V rlxa6,, :nerlaqElp) geddg4el rJuaquraru nuql rpequd depeq:a18ue:o uer8eqasueelar rdeSSueuaur urelep plqns-sv uarppn-pqpgr{alo uD{ele,,{rnp Sued ede 1e[rq qn33un5 'e.,{uuelqeleduaruqsed nlensas upp nerTaq uplnpnpa>l Iuaguau ieprl Suel 3ue.r6 neylaqespf-psEf Sued 8ue:g Fra8uatu 1epr18ue,{ 8ue:o qeyedueqe",{o1a[auar.u '-4o nlout|Ioa- nPrlaqeluPu lnqadu-lnqaluau Suul upsrlnt-upsrlnluep qe:efasn>1nq -7 -n1nq u8nf 1e.{upg urpuasral erpJasnerlaq r1e:8orq1e,{ueq If srlnuaur pgnf u{ara] l 'rueysllnqTel5 ue8uap elur:e1i3 tnl 'neqaq 9m[ue,{uaru 3ue,,( -3uaur e1a:a141 iplupq eureln e:e \..,| L

-qellnqeu!qeanelleg depeqraa eu,reln ered ue6unlues

'AIa Ibni Thimisyah'i Di antara para ulama yang kanaa-il Ulamaa memberikan sanjungan kepada beliau adalah: Bcgitu juga Ibnu Daqiqul'lcd, yang menyatakan: "Ketika aku bertemu muka dengan Ibnu Taimivvah, kudapati dirinva adalah seorang lelaki yang segala iimu ada cli hadapan matanya. Ia bisa mengambil dan mcninggalkan mana saja yang dia kehendaki." Di antar:nya lagi adalah Ibnul Qavvim. Ia menvatakandalam biografi Ibnr.rTaimiyyah yang ia tulis: "Beliau adalah Svaikhul Islam dan kaum muslimin vang menegakkan kcbcnaran dan membela agama Islam, menveru untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, beqihad d i j a l a n A l l a h , m e l a l u i t a n g a n A l l a h m c n j a c l i k a na g a m a c e r a h b e r mcnghidupkan kemscri setelahbcnva jah masam dan bcrmuram dr,rrja, bali sunnah yang telah binasa.Beliau adalah cahaya,di mana dcngannya Allah menerangkan berbagai ketidakjclasan di tcngah malam, menyingkap kcsamaran di tengah kegelapan, membuka pintu-pintu hati yang tertr.rtup, menvingkirkan berbagai penyakit dalam jiwa. Maka dengannya juga Allah membungkam orang-orang yang menyelewcng, mencampakkan keraguan orant-orang yang bimbang, mengenyahkan perpecahan yang diperbuat orang-orantj ahli batil. Beliau adalah maha guru sekaligus pakar ilmu, orang yang zuhud, ahli ibadah, khusyu' dalam shalat, ahli ketaatan, hafizh dan ahli ittiba'; ie Taqiyryudd n Abul Abb.rs... Di antaranya lagi adalah Al-Hafizh Al-Mizzi. Banyak para guru yang menceritakan riwayat dari AI-Mizzi bahwa ia pernah mengomcntari Ibnu Taimilyah: " Aku belum pernah melihat orang yang sebanding dengannya, mungkin beliau sendiri juga belum pernah melihat orang yang setara dcngannya. Aku tak pemah melihat orang yang lebih mengenal Kitabullah dan Sunnah Rasulullah H serta lebih konsekuen dengan ajaran keduanya daripada beliau." Al-Mizzi juga pernah menvatakan; "Tak pernah didapati orang yang setara dengan beliau semenjak empat ratus tahun ini." Di antara para ulama lainnya adalah Al-Hafizh Ibnu Rajab. Ia pernah berkomentar tentang Ibnu Taimiyah sebagaiberikut: "Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abil Qasim AlKhadhir Ibnu Taimiyyah. Beliau orang Harran kcmudian menjadi orang Damaskus. Beliau scorang Imam, Ahli Fikih, Mujtahid, Ahli Hadits, Hafizh, Ahli Tafsir, Ahli Ushul Ficlih, orang vang zuhud, Taqilyuddicn Abul Abbas, seniornya para ulama, tokoh segalatokoh, di mana popularitasnya sudah tidak memerlukan lagi untrrk banvak disebut-sebut atau melebih lebihkan urusannya." 32 AshhabilJahim lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatafata

ee

neuagdepeqre!eweln eredueaunlues

qplnelp) 'elur8eq 1ede1Sued seleqase.{ur:epurq8uaru uep qplps pr nt1 ue8uaq 'eder.radralSuBf de88ue erp Suel ede lplouaur ledep qrpeg qqy ue8uelpi qalo ue{pledurp Suedede geleyadruar,u ,:al nele -ndod Suedefuuesrlnl-ues[n] ruelep nellaq uelpledurp Suedede qeel -auau {nlun 'lelpJaq r1rsprx uelSuepas 'nerlaq 3ue1ua1 er uenqela8u -ad uenruera>1 D{lllruau qrseur Sued r8eq uesrueqal nlps e>IeII ,.uelrqolrp IPqraq IPI nerlaq leqeped 'npllaq uDIJIJpISuarue1a:aureueune8eque4oleduaur 8ue,{ elararu r3equeeeqeqa{ raquns qelppp npllag 'uolrlJpIrp neqaq euerure8uq Sued Suero-8ueroIlpq qpnq qelppe nprlaq 'roqury 'e.{u .re8uapuaru ';alndod -qelurn{ Sueirqral{El e8nI nlr Ipr{ uplpp nsllaq .rqeJ-em]eg uep'ledueq 1er.ue nEITaq uesllnt-uesi1nl'qeddrp-eqqlIlV'rlp.{dllnlnH lV'qe,plq IlqV !3pq upurpJup uelle8auaru SuryedSued 8ue.ro qqppp nelag qp[e Sued1er{ nlens qnSSrmsueq,, :eduuedernredrues '' 'ulrullsnur urnel rPsaqr.{oIolqelepe 1qe,{^unel nuql) nprlaqEuaJe) '8,{ur{n33rmsas 8ue.(nelaq ueepe:aqa1 SuudSuuronuly u:a8uaru>1e1 pnp epe (Z) rIJDI SueuraurSuef Frpuas n1r 3ue:6 11; :uer13rmrua1 edueq rlsed :1;e1 qed,{rurrel nuql E.&rqeq uoleleduaur 8ue.{ 3uer6,, ',,r{Ewweex :nlr n{ncl TUPIPP EAuuPlPAruad PrEluPr{-T Jruerno-rpvt pr e,{qnpn{ senl ue8uap qesrdrale.reras ne11aq ue:8oq s{nuarx Lrrpuas nuql qzl]eHlv qelepe eduurel Eureln prelue rC EuruKI 're[e11 ruql rqrbeuel4J rg qe,('(!IW rraqrp 3ue.{ 'rrrpuas:al ere)as ne11aq r;e:8orq JnueeLV-JV,, lnpnf qplepe nerlag.,:uDI sqnuaru e3n[ u1 ,,ueru.roqrpSued ure1s1 lnq4elg -elur(uaur eI'Jezzeg-lv qzlrsHlv edulesrru r3e1eluerelue rq 'nerlaq qnJ uolrf,nsuaru qe11yeSou:ag'qe,(Aurrel nu(U pptuqv spqqv InqV u:e1s11nqTe.,{5e.{u1e;e.r*r unql qlnll 'uedelap qnpd enp snler qnfnl unr{pl r{eleqrluerpnrua),, ;qeIeqrl,J ue1l4qefeprg-Jv,, .ulelep rrsls) nuc1 ueeledu:ad qelepe efuerel 'rpqal 8uefued uep senl -up rC 'npqaq 3un[ue.{uaur11e1as ledueq pI ererasqelftunel nuqy r&:8orq uolplrlaruaru qelal fislpX nuql 'Jrslp) nuql eduleslur e8n[ nerlaq 8unlueduaur 8ue.{ eureln erelue lCI :rs;euad ,,iuP,rnO-lV :le,urnI ueq eped neqaq rleleluaur {rqtm usIS Sueroaslrurm ]pleqs,, -3tred uoge8uap:adrp eur3 rra8aulosolad-1oso1ad ervrqeq'ueryeq rp -e8uaureuela8uadue8uele; 'pw3 uup ueruul ua8au redruese88rnq 'urelsyrra8au enuras:rdureq rp ne11aq 1o1apSued r8elede qne{ 8ue.{ :ueleleduaurnellaq 'nprlaqupueural {nlrm uo{eucsIeyp qreq81e1eqs,, uellnqafuaur BBn( er qelalas qed,{rune; nuql upp rt{el 1e33ue1 r;eorq ue:nlnuad urepp uellnqadueu qpurad e8n[ qeley nuql

Syaikhul Islam hanya memiliki satu murid, vaitu SyamsuddienIbnul penulis dari berbagaikarya ilmiah bermutu Qayyim Al-Jauziyyah, tinggi yang telah diambil manfaatnyaoleh orang yang menyetujui dan juga orang yang menentangnya, kalau hanya itu murid beliau, itu sudahmerupakan puncakpengakuan ataskcdudukanbeliauyang tinggi -Rahim Iah-. ahul Ditambahlagi denganpengakuan bahwa beliaumemiliki keungdalam berbagaiilmu, dalam membedakan gulan antarapemahaman yang tersurat denganyangtcrsiratdalamAl-Qur'an,yang pengakuan itu datangdari para Imam yang semasa denganbeliau dari madzhab Syaf i dan lainJain, terlebih Iagi orang-orangdari pengikut madzhab Hanbali. Maka dengan semua pernyataan dan segalatuduhan yang dilontarkan terhadap beliau, bahwa beliau itu kafir, demikian juga tuduhan kafir yang dilontarkan kepadaorangyang menyatakan bahwa beliau adalahSyaikhulIslam,tidak bisa dipegang,tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dijadikan sandaran.Bahkan orang yang melontarkan hal itu harus ditegur sampai ia meralat ucapannya kembali kepada kebenaran, dan tunduk kepadayang hak. Allah-lah yang memfirmankan yang hak, yang menunjukkan jalan yang benar. Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil.

Wafat Beliau RahimahullahBeliau dimasukkan ke dalam penjara terakhir kali pada bulan Sya'ban ta}lr.n 726 H. Beliau ditahan dalam penjara dan mendekam di dalamnya hingga beliau wafat pada tanggal 26 Dzul Qa'dah tahun 728 H. Beliau jatuh sakit selama dua puluh sekian hari. Banyak orang yang tidak mengetahuibahwa beliau sakit. Maka mereka amat terkejut mendengarkematian beliau. Yangmemberitakankematian beliau adalah muadzin penjara,melalui menaraMasjid Jamie'.Para penjaga penjara juga meneriakkannyadari atas bangunan-bangunanpenjara tersebut. Sehinggaorang banyak dapat mendengarnya.Merekapun berkumpul di sekelilhg penjara.Sampai-sampaipenduduk dari dataran rendah dan padang-padang (yang jauh dari penggembalaan kotad) juga ikut hadir. Pintu penjarapun dibuka, dan manusia bermasuk. desak-desak 34 lqtidha'Shircthil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim

98

qeltwtel nuql welq FeleAS llerdotg

'Iwelqlv qellet { 'uqe/L(rurreJ ruql ueFI r{alo e8n[ {pla]rp qe:Jlfp{fe'{g lV qeIeH, :pdunjnq usSuac 'rpeqllpg-Iv qpfqpS perurueqn] l ] 'qPIesld JnlesPssPn] I qalo {PlaJrp \elal 'urlel{rurreJ ruql eJe, qewwlv IreuesJ lJ qepeqe,{S-,{sh .JeIIrtpZ-zV edun{nq tuelpp p8n[ ur)inuao 'e 'rurPlsl-lv qPl{eN-lv r{alo P3n[ iPla]rp r{lal rrrle\ :weFI pq\!e/b qeltrrurreJ euql eewes uew euuv lg ewe,ez upJ4[ elw r!!e/u pPPeYiv, P.{unlnq ue8uap uarpprurqseN nucu 'z .nuPIsI lv qerlphl-Iv rJ .IeII\JV-IV qalo lqartp weel,V-lvt qelaJ-;.{e'{'ftureJ ruql qrbeuPw Eduqplrl uPSuap Jezzpg-lv relun 'I

rqeIEpPIoL -uouaru 3u{pd Suel elP}uEr{-l 'npllaq dnprq qelPlas pppd ueEpruad uaq -uaur Supd pureln upBuEIpI leduEg ueeqor upp uppluapuad /ppq]f up8uap lerps lprup r{pldrurJ nu(U urelsl Inq>lreds uednpn{a)

nuqllJer60!g srlnuad 6u;1e6 6ue{ qeAfrrurpl

lo[uouan

sele fqqon4alfFlpruDry1y'e,,{uqer*1ep beqly n:n[ Sueroasepedal ue4:aqrp seguedSued elequd epedal qe,+r1ep 'rur sele eleqed ue1 euer.ule8eqas uarp depeqral nerlaq esef-ese[ -uaqruaurqpllv ESoruage,{u1e;er"r qepnsasSun8e3ue:o e8nIuep'edu -dnprq eserurp SunBeSued3ue:o neqag 'qed&rure1nuc1 rlpluqeJaur nerlaq qe11yeSourag lpua{ral uep ralndod lerue nlr .rreds-1e.,(g Sunqeryaq :re.{s uel9unpueua.{uaru Sued eureln ledueg 1nlun 'snlspurPc rp rJns '8r.re:o ue:nqnlad rp uerynqn4p ne11ag nqrr qnlndeurqqe1 Suero-8uero -urnlraq nerlaq pesel SurrSuaru 3wd uep 1e.{e1ad ered lede,uu lnmuau qezeuaf3uur3ua.1 edqqrpas 3uqe4 >ielueqleure rpSSrms ne11aq

' utwolv,

t btllt'cr^ft

6.*l,ae,liegala.puji Bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kita dien kita, melengkapikarunia-Nya atas diri kita, meiidhar Islam sebagaidien kita, dan memerintahkankita untuk memohon kepada-Nya agar ditunjuki jalan-Nya yang lurus: Yaitu jalanorang-orang yang telah dianugerahkannikmat kepada bukan jalan mereka yang termurkai : yaitu orang_oiang Tg.u\u I Yahudi, bukan pula jalan mereka yang tersesat: yaitu orang-orang Nashrani. Sayabersaksibahwa, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kec 'ali Allah Y-ang tiada sekutu bagi-Nya. Sayajuga bersatsi, bahwa Muhammad H adalah hamba sekaligusRasul-N"va_ Dialah yang mengutusnya membawadien yang Lurui,millah yang tulus dan menjadikan dirinya di atas satu syari'at, yang diperintahkan untuk diikuti. Allah memerintahkan beliau untuk *e.rgatukun,' i.:-,-1 r\_/, u+1t,_rs i4 J; ,!tJ\,v-,\J* -::^ *y ", [r.,r:.--"]@ a'4]^i 4 ; ciui :;i --t-1 ..?.i. ',-';:

" Kntakanlah:" Inilah jakn (rtim)ku, ok, do, ororg-oring yang mmgikutiku (kamu) kepadaAllah dengan hujjah yang nyata, Maha Sttci ml:lgajak Allah, dnn aktt tiada temnsuk orang-lrang yang *uiyrik', (yusuf : 10g) ' Shallallahu Alaihi wa 'Aln Aalihi wa SallamaTasliiman. Sesungguhnya, baik sebagaiperintis atau penerus saya telah mela_ rang-seseoranguntuk menyerupai orang-orang kafir daLarnrnerayakan hari-hari raya mereka. Saya juga telah menyampaikan sebagian riwayat dari para As-Salaf dan pengambilan dalil ying syar,i daiam 36 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalatataAshhabil Jahim

LE

rul ryng eius\nn duotopuay,l 6uetr

,.sllnt e!p tlelar 9ue,{,, :uollnqasrp {elaJral 8ue,( slag Lueleg .(uendurarad lnltraq / slluuttlu lutst E?eqas epuel ue8uap) ,,ue1u:rqe1,,uDllnqasrp (llse n{nq leq[) .,uerrqe],, ele1 n1ua1 ,Sueqer -Sueqeuaq 3ue,{ eduqeprel nelel euare) (qop1,-ab) etuqeueAs uesepuel ue>{nq '(un rsepuod qepp e nns rp Sueqer-Sueqerraq3ue1 ,twol uryqsb)IesJa,rnm9ue,{ r.ueJsl

uarp qe|.uelsl p.{upq p^{r{eq 'urlef e1.ras tuplsJ uplpuaqal ueie snlnl up8uap ruplaluaur r{elal uep ueueulra{ pduurp r.uplpp rxeueual qplal SuBd Suero nplo{ 'uDlpl iel rmdedps ,uIqeg .rur upleosJad uplpp n8e: rpefuaru uele /Wbrt rTqp Erpd te{3uerp gue.{ ueleosrad-ueleos -rad up rseluaurnS:e euas lp,uEds qpuDIRl-qprDlrq uep uenln1 runl -auaur 'qrbrJ rrulepua\u r{elal 8up,{ Suero ne1e1 ,uqe,{ 1e1 e.{eg

"f", n1r lede.nzrr:-trelemrr sednl pdes ,eruln etpd uedeJn uep lrleplnpp 'uluods e:eras rde>l8ual edes ne1e1 lqeped le8ur edes SuBd ede sqnl edeg qelllrqpl prunp eppdal ueqrua] eMeqral e1o:ar.uredtues --rdures'nlr r{pqrsnur eua{tal Supl ersnueur >1e,,{ueq qepns eua:e;1 'Ip.dueq 8ue:o .eduueleos 1n1un eun8raq uep Surluad lerxe nlr 1e11 -rad re>Ip qn1ua,,{uaurlpdep eSSurqas tpluauol rJaqruau B,{us re8e uemqlt uer8eqas uSSurqas ,uplepues ue>1peI elaraur Suel lesapuaur eser.ururdo uep urnrun upserqa{ re9eq:aq epedal Sue8ad:aq e1ara61 'qnlag elaraur pserqqEpns 8ue.{ ueeserqa4 Sueluauau de?uelp euar -e>{'lnqasral edes qe13ue1 Eunrauaru ledep lepu upp up.rar{ pspraru Sued Suero uerSeqas ppe rpguap e.{es 'rur nJeq-nipq uerpnua)

qepns Buel pdeupp r8el1uqa1 uererurn{nq $qal

.jfi'T#::

6ue^ !ulnlng sllnuaw Inlun eIeS buo.ropuow'nqoualqnsqpTIVrp{El ue8uap ue4reqal 8ue1epe,{u:rq1e,qe1ru1 '3uere1asr8el qpqasqalo rmure111 8ue.,( ueelueyad lrep le8ur edes 'rur uepos:ad slrU edeg qely{el uequ,uef re8eqas Suedueqepnr,ual Faqrp seleqas uelle8uuaru e,{edruaq de1al edestmu:eu ,,, Sueqer-Streqerraq 1e,{ueqSued lpsJaltun Sued rsepuod ueledntaur uep ,rselrJrpotu.raq :esaqSued1e,r:eds uesppuplrpefuatuqe1aln1rueleosrad ledueq 8ue,,( r1sa1q'(qery uou) uruly 8ue:o-3ue.rouep qplrl rlqe rqrsrlaluau >1n1un qelur:ad rsr:aq Sued ure1s1 lerre.{suerele elnd ue{e{nu]al nle uerpnrua) rururn urqr:dsnurrune{ rJepn}p,qelDlrlqe ueSuolo8 enp ue8ur'; I uep ireg :rr1e1Suero-8ueJodnprq e-,{e8 rrepurq8uaur r.uelep1e,r.rcds r{purlrr{ uergpqasuelselafuaurqplal pdps .nlr Ipos

yang diterima oleh-Nya, bila diingatkan pada soal yang prirsipil iiu (bahaya menyerupai orang-orang kafir), kecuali hatinya yang hidup dan imannya yang sehat akan segera tergugah untuk menyadarkannya sesegeramungkin. Namun kita bcrlindr-rngdari hati yang kelam dan hawa nafsu yang menghalangi untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya.

PASAL

Kondisi Umat Manusia Sebelum Masa Diutusnya Muhammad,*.Sebagai Nabi r)wa diketahui. bahwa Allah Subhanahu Ta'alamengutus Muhammad S kepada umat manusia. Allah amat murka t9rh.ad1npenduduk bumi, baik orang Arab maupun non Arab, kecuali sisa-sisa ahli kitab yang kesemuanya -atau sebagianbesar- telah meninggal sebelum beliau diutus. lJ-\"rt" I lvfl J t Kala itu, manusia ierbagi menjadi dua kelompok: Pertama: kelompok yang berpegang teguh pada kitab samawi, baik kitab itu sudah di ubah-ubah atau sudah dihapus dan pula di antara mereka yang masih memeluk dien samawi yang telah sirna; yang sebagian sudah tak dikenal dan sebagian lagi telah ditinggalkan. Kelompok yang lain adalah kelompok yang ummi (buta huruf) yang terdiri dari orang Arab ataupun Non Arab. Mereka beribadah menurut cara yang mereka anggap baik kepada apa yang merekaUntuk mempermudah da)am mengambil manfaat atasbuku yang tinggi nilainya dan ilmiyah kupasannya ini, kami sengaja memberikan sub-sub judul pada beberapa pembahasannya, dengan judul-judul yang dapat memPermudah pembaca untuk memahami dengan cePat. Kami (dalam buku asli) sengaja meletakkannya antara dua tanda kurung, atau pada catatan kaki (Muhammad). Adapunsaya sendiri (Icralid Abdullathje0, telah membuattanda kurung O beberapa yang telah saya singgung sub judul dalam catatankalci(dalam buku asli).Sebagaimana dalam mukaddirnah.

38

MustaqimMukhalatataAshhabilJahim lotidha' Shirathil

6E

snn to peuueqnw tqeN uJnloqesleun tslpuoy

'P^Ulr]or]]alrurs lp uP)nq ullururr 'n1r 1r:q ue11nlunuaru 8up,{ lt]nq-rllnq uep lt1up-1r1ep 1er(ueg rtsLlprr er6l upp rplns r:rq Buu,i uueure8uqas rhrd uluias qpt-rlpllv r 8 e q e . , ( u e q' e 1 e l , 1 u - , i u u u 8 u r p e q r a d a s e l u a s o : d r n t l e l a l r p l e d u p u gnud:a1ludureu uele uiuunpal 'nur1ac1 edu 1ei Suef uelned:a1a;1 'ue1 -snlnrp rnlelcu 3ue1ep3uu",{ ur:1e[rqa1 ue8ulp uel3urpueqrp n1e1 -Sunqe8rp snlnl uep qrs:aq 8ue,{ uelerue urrdnuru nury Iruq prsnuuru ue>1e[rqa1 e1e8as epqedy sn:n1 8ue.,(dnprq uelel upp r.{pu]r.rI luun /tlrlptjs '1ee;uer-u:aq 3ue{ nulr ednraq 3rru,{'snsnql ere:as IelqIe Iuue eureln e:ed r:peda1 uep'urnurn pJl')as uer-urJaq Fue-,{8up;o-8uero epedal redr.ueseSSurqas';r:e 8ue,{ Suero-3uero nulr qnSSun8uour 'ue1:equu8rp 'uu1.re[u ncrlcq Inlun prlnru n1epa1 8ue,{ 1n[un1a.1 Suel lnlunlad uep qeffnq refeq:aq tp)raq uEp 'H peurueqnJ uprqu -aI lelrJq IlISnueLU leurn 1n[unlad rJaqruatu urrd-qe11y e1ery 'stslal undnulu lllpplllpp pJeluaulas )el llelas eues eduue:epues-uB.rpputss 'urpuas p)arar.u eJplue rp ue3ue:uo8a1 uep uee1a1?uaslad lc,{uq qrseu leqepe4 2Suptppr.llrueJpuJqal euerureSeg epe ne1e1undnlr- uiu -uereuaqJl ue8uop uelSurpueqrp epue8 ledr1.raq qne( u,,(uuelrleqa;1 'undlrlrpas ueupqnlJ1 nrulr redeSSuau ndueur e8n[ lepq 1n1un 'eduqeprbe lqes Suei 3ue.ro qcqo?uaur nele ueurr upsnBLIJ)3ue.,(3ue.ro uplsenrualu srq lpl nlr e;lJJ3Lueqesn nluauau lul uup luunuru iur. r lseq epeda>1 luur$lpru Iel udedn mle1au qelJtrs -esrq nu1e1-rede:uaur e8Burq 'e1qa ue>{sn?tsq sn?equatu 'Uesla uep sr8olorq ueleos.rld -upleosrad urelep Jnqalaru eiue,urf e3liurqrs /lpJLlslrj ue3urp r.,iu111tt uotoBuaLUSued Supro nply u.,{true>1eqa1 relu qn:e3uac1lrlrpirs p,iLrr.H 'qe,prq uelnqJad uelnlelaur lrlrpas 1e.{uequnureu'r,.reis 3uu.{ 1er,ue ue8uap lleueraq >1nqrs 8ue,'{?ue:o-8uero nuly pleq 8uu,i r.rup 1eq Hr-ru,i prptuu ueepaqrJd rBel sela[ 1e1 qe,plq IIr{e uup 3ur.{urr,iuad ul:d nsluu qalo lnpe:ndue::a1 qelal unrueu 'nlnr.lpp,lJl rq?u urrLl rJtp B,l,reLI rsupMrp 3ue,{ nrulr ests-esrsrlrpuaru 8up.,{Suero qplppu Iprur utp nurlr lpq r.lelep )rpq eliraru eJplue rp'prlnu 8ur1ec{ Suci ?ur:g '1esnr e1e.,(u::r1 nplp,fi'lreq e13ues e1a:aur Suud uelenq:ad yuue ueSuag 'uuqopoqal eledural npleA\ rlr.ullel1 pjJJJru p Suel leclupuad-lede uad eped :epues:ag ueqe.,irlrqe[a1 uSuai q qopoq 3ue:o-8ue:o qplppe e{aral\i uiel-urel uup eleqraq/iunlecl lp uernqnl 'eleqraq '?uelurq ednraq nlr Irq llpp;upur u,nequrau de53uu

DienYangDiajarkan ParaRasulKemudian, Allah mengutus beliau untuk mengajarkan Dienul hllm ylng mcrupakan Ash,ShirnatAl-Mustaqin (jalan yang lurus). L a l r , rA l l a h m e n g h a r u s k a n p a r a h a m b a - N v a u n t u k m e m o h o n p ;i t ;rctr.rnjuk-Nvaitr-rberkal i-kal i sc'tia 1.1 .l.rl.tm sh.rla rrereka. Allal.r mensifatinya sebagaijalan yang clilalui oleh mcreka vans mendapat karr.rnia;dari kalangan para nabi, orang or.rng shiddiq (orang vang teguh kcpcrcayaannva kepada kebcnaran rasul), or.rng,orang yang m a t i s y a h i c l a n o r a n s - o r a n sv a n g s h a l i h .B u k a n j a l a n n v ak a u m v a n g d dimurkai dan bukan pula lalan mereka vang scsat.

Kaumyang DimurkaiAdalah yang Yahudi, Tersesat AdalahNashraniA d i v b i n H a t i m R n d l l a i i h t t 'L t t t h u c n c c r i t a k a n : , ' A k u p c r n a h a m datang menghaclap Nabi ..1!. Kala itu beliau sedane ciuciuk-dulluk cli masjid. C)rang orang bekata: "Itu dia ,,\diy bin Harim.' Padahal trku datang tanpa jantinan kcamanan nrar-rpunperjanjian tertulis. Ketika aku didesak mcnemui bcliau, beliar.rmemcgang tanganku. Sebelum itu Acliy memang pernah berkat;r: "Aku mengharap, semoga Allah melctakkan tangannya clitanganku."Beliau bangkit untuk mcnemuiku. Tiba-tiba datang seorangrr,'anita bersamaanak kecilnya sambil bcrkata (kepada beliau): "K.rmi bcrdu;r mcmprunyai keperluan dengan engkau." Beliau kemudian pergi bcrs.tma dengan kedrranva dan menyelesaikan keperluan mereka. Setelah itu bcliau menggandeng tanganku, hingga sampai ke n:mahnva, Lalu pr:tri beliau memberikan bantal kepadanya,maka beli;rupun mendudukinva, sedangk a n a k u d u d u k d i h a d a p a n b e l i a r : . I l e l i i i r rl a l u m c m u j i A l l a h d a n menyanjung-Nya. Kemuclian bertanya: "Apa yang menyebabkan kamu masih menghindar? Apakah kamr-rmasih menghindar rrntuk r, mengatakan Lnn ilnnhnillnllnlttt.' Ap.rk.rh krmLr t.rhu idr yang patutL. Dalan" An-Niltayaf "olt'h Ibnul Atsir disr:butkan,bah.rva beliau bcrt;rnyakepatl.r Adiyy bin Hatinr:'Apa Iang mcmbuirtmu n1enghindaruntuk hany.r mengatakan: Laa ilaaha illallahu? Kata nlnrrd lrlli-nl, (nlenghincl.rri) dcngrn didhammahkan atau dikiisrahkan hunrf Fa.r"nva, artinya melakukan sesuatLl\rang membtrit kita ln ri at.1unlenghinLla rinva Artin\'.t: \|.r\rngmt'mLrrr.rtmrr menghind:rruntuk menyntakan kalim.rt tnuhid? Ll.nyiik kilingan ahli h.rdits l,'ang mcngucapkan kata itu deng.rnclifathahkanhuruf vaa paelafi'i1mudhari'nya (kata keria bcntuk sedang) Yang shahih, vang disebutkan tadi. (Muh.rmmad)

40

lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatalataAshhabit Jahim

Lj

qetv lwnulo 6ue uney lpnqq auP,/,o-Eu8,,c

,,'q8rsH ur.q{Eur|Ies s{pEr{ Fep p,(u.mqqaEuau e{ueq nuq6 :nqlaq rqretrlo)l gsP uEtnfuPt ltDle^ qg;q9, ,,'urstH" :OA 6I : m \ggg,l"WlzrUav ruEIBpPErlr{v tuEu{ ultnqasrpn1el,'qsral {ppppuaur qe(er* leq-rln),, :uollnfuelatu (,{1pV) eL,'(sn.rn1);rueq Suel ne11aq \ry ,,'wsasral qelspe'edps eduqnSSunsag,, :qeaaefuaw u4pnru Srreroas 'uqtnwtp Sual Suvl unatl r{plppe ruErr{spNSuero-3uero uelSuepag r{elEpp rpnqe 3uB:o-8ue:o eduqnSSrmsag,,:elDIJaq 1lpqural nEIIaa n{V ,,ZqEIIV uep resaqq1qa1 Suel epe ngeqnurel ,,'1epr;,,:qer*e(uaur edueq qeledy 'Jpsag pqEW qegy,, uople8uaur Inltm repu.n13uau.r eluqnB8rmsag,, :eduepaq uelpnure) '1eesuderaqaq EreJrqraq nurol npqaq uPrpnue) ,,'IEP!L, :qea're{uawn1y ,,2edp-utelasrqePPqrrp

knmu yang menjadikansrLatu kaunt , si;[Wltlsh ' perhatikanorang-orang1d,ij.l; Li:rr;llJ'' i

r ^ i rt -a! n rD e n ' r l | 1 r l A ,^PL=;Jr. '^ :*_

,

t1."'.' '

t

/

r',:- r, _, "ilt',{1',,iii l,,tf.;t'r;. l5 1.. i: I rnCn.kt. :lclt

;i1;-_-;

-_ .

"'

i.t: .

/;

.r:.'..'r

.

i

'

l)alarn sr :,,i ,,i i..t,.,:..

pat (emurknan ari Allnh."(Al-Baqarah : 61). Dalarl avat r.rrr; l.rirr d (ntendnpn kenturkati " Karcne itit- mereka mertdapatmrtrkl st'srrdah L) n.' ( A l - B a q a r a h : 9 0 ) . B e r k a i t a n d e n g a n o r a n g - o r a n g N ; r s h r a n i .A l i a h b e r f i r i n a n : " S e s u n g g u h n y a a f i r l a h o r a n g - o r a n gy a n g m e n g a t a k n n : k " B a h w a s a i y aA I I a h ' s n l a hs a t u d n r i y a n , q t i g o " , h i n g g a f i r m a n - N y a : "llai altli kitnb, jangr;lait l;gtntt!,tL.tltLtiblelti!ic):. "Kntaknnlah: ( ltelinn::t;, batls) dengan cara tidak benar dalam dienmu. Dan janganlah kanrtt mengilt+iti hawa iafsu orang-orang yang telah sesatdahulunya (sebelum kednt*ngan',Muha mmad) dan mereka t elah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan merekntersesatdari jalan yang ltrus". (Al-Maaidah 73 77)

Allah.ju$a bedirrtran:', .',.1 j,, ',. ', ,_.i..i ? r. lt

Jr'Jl )r 4lrl, l /rpe(ra1 qsed nll qP V uPdelalax 'P)laraur -elrraqrpSuedPuPunESPqes dnprq uele( ue>le etrl uellegugadruaru r{plal r{pIIV /lpq pped 'lnqasJal uPlosrad\rB)lsPlafualu lnltm Pdqedulal uelnq e8n[ uPdurural redrmduraru uedurrluaur Sued uPguaP rurs IC ,,'rueJr{sPN plp{ qeppqr qqe uelSuepag rpnqel 8ue:o-8uro us8uap uedulua{ Sued e1r1Eruln pred,,:ue{eleduaur Pdu redmduraru '3ua.ua1a.f,uaur -urpl 8up{ upp (rqernp.,{n eurEln PrPd nuql ued;n5 Ipsruas JeIES-sV 'ntr qeqas qalo 'nrul eduel qpllv eureu sele ledepuadraq Plarahl 'qppqt rueSer 'qsllv ledueq ruelep upuas pet{ Fep upre(pEpe eduel -qfuaq u4arayq nur1 eduel Sued e1a:aruulenqlad IPurEuep elunul -raq ruEr{seN uBrrynial 8uepa5 'e.{uenpal qnIuaul nPru lPpq u9){ -r{eq nele 'uelenqrad nPle uEdPJnInluaq urPIPpPduqn)fSuaurneur 'uErPuaqa{Inr{Elaguau P{alaru IeqPPPd'eduntul UPI Ippq unrueu -leup8uaru IEI DlarauruarDl r{PIPpP rpm{P uerryn{aI 1e>13ue4 :EduuEIndruIsa)

uPp!pnqe^uelnlnloy leloued luerqseN'eduuelsulaluaru ledulal rtrs rp uolnq LmureN 'utlq und -nut Jrqel Ireq Pduqeqas-qeqasepP nlual 'lsasral Sued urnel reSeqas rueJi{sPN ueP',,IPIJnrulp 3ued,, reSeqasrpnqel 8ue.ro dulnqasrp

tentu akan ikut memasukinya."Mereka (para Sahabat)bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah rnereka itu orang-orang Yahudi dan Nashrani?" Beliau menjawab:"Kalau bukan merekasiapa lagi?"1) Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nva dari Abu Hrll.airahRadhiallahu'anhu, Nabi ffi bahwa beliau beisabda:"Hari dari Kiamat hanya akan terjadi, kalau umatku telah mengikuti jeiak generasi yang telah lampau; sejengkaldemi sejengkal, setapakdemi setapak." Ada yang bertanya:"Wahai Rasulullah,apakah mereka Persiadan Romawi?"Kalau bukan merekaitu, lalu siapa lagi?":) Beliau menjelaskan, bahwa di kalangan umatnya nanti akan ada budaya meniru orang Yahudi dan Nashrani yang mereka adalah ahli kitab; juga meniru orang Romawi dan Persia,yang keduanya adalah orang-orangAjam. 3)

Driwayatkan olehAl-Bukhari dalam kitab 'Al-Anbiyaa"',bab (50)ceritarenra g Bani Israil, hadits No. (3456) :495...dan juga datam kitab 'At-I'tisham-, bab VI (14)tentangsabdaNabi S : "Knnu pastiakenmen giklttijejakumat-uttat sebel kamu . . " haditsNo. (7320) um . XIll I 300.Sedangkan bunyinya dalam bab itu pada masing-masingdari dua rempar tercebut: "Knmupastiakanmmgikuti jejakumat-umat sebelum kamusejengkal demi sejengl,,al, seheste demisehasta sampai-sampai kalaumereka memasuki lubangbiawakpun, kamu pasfi turutjuganemasukinya..." AI-Ilmu,bab (3)Mengikuti gayahidup yahudi dan Jugaoleh Muslim d ala'rr.kitab Nashrani,haditsNo. (2659) IV:2054. Kemudianoleh Ahmad d alam'Al-Musnad" IV : 125.Al-Qadhi Iyyaadh berkata:"Sejengkal, sehasta, masukke lubang biawa! semuanyaadalah perumpamaanmencontohmerekadalam segalahal vang dilarang dan dicelasya at." Lihat 'A1-Fath,'XIII:307. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 'Al-I'tisham,',bab (14)sabdaNabi$: "Kamupastinkanmengikuti jejakumet,umat sebelum kamu..",hadits No. (7319) XIII : 300. Dikhususkannya Persia dan Romawi karena keberadaanmereka berdua pada masa itu sebagaikerajaan terbesar di muka burni, yang paling banyak rakyatnya dan paling besararealkekuasaannya. Lihat ,'Al-Fath,'Xlll : 300- 301. 'Fathul Bai"Xl Al-Hafizh Ibnu Haiar menyatakandalam : 301 : "Al-Kirmani berkatar"Hadits Abu Hurairah berbedadensan hadits Abu Sa'id. Karenadalam hadits Abu Hurairah, umat-umat terdaiulu itu ditafsirkan denean I'ersra dan Romawi, sementara dalam hadits Abu Sa'id ditafsiikan deneanyahudi dan Nashrani. Narnun sebenarnyaorang-orang Romawi Juta berigama Nasrani, sementara tidak sedikit orang-orang Persia yang beragana yahudi. Namun mungkin iuga yang kedua itu disebutkanhanya sebagai perumpamaan.Karena di sihr ditanyakan:"Apakah sepertiPersiadan Romawi....." Namun akansulitdiiawab denganadanyapemyataanNabi:"Kalaubukan mereka siapa lagi?" Karenazhahirnya ucapanitu sbagaipembatas.Kemu-sykilanitu dicoba untuk dipecalkan oleh Al-Karamani denganpemyataanbahwa yang dimakud dengan pengkhususan situ adalah orang-orangyang mengikuti mereka (Perdi

44

lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalalata Ashhabil Jahim

9t

uep ruerrlseN lpnqe|uernlmloy le46ued:0zz lpq(l9I),/,[email protected]

l!,eqo,, urElep reluourolaq r-treqlvJv wala