Hasani Ahmad S, Corak pemikiran kalam tafsir fath al-qadir al-syaukani, TESIS SPs UIN JAKARTA TAHUN...

download Hasani Ahmad S, Corak pemikiran kalam tafsir fath al-qadir al-syaukani, TESIS SPs UIN JAKARTA TAHUN 2007

of 232

 • date post

  07-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  79
 • download

  21

Embed Size (px)

Transcript of Hasani Ahmad S, Corak pemikiran kalam tafsir fath al-qadir al-syaukani, TESIS SPs UIN JAKARTA TAHUN...

 • CORAK PEMIKIR AN KALM TAFSR FATH AL-QADR: TELAAH ATAS PEMIKIRAN

  AL-SYAUKN DALAM TEOLOGI ISLAM

  Tesis Diajukan kepada Sekolah Pasca Sarjana

  Untuk Memenuhi Persyaratan Memperolah Gelar M.A.

  Oleh Hasani

  NIM: O5.2.00.1.05.01.0011

  KONSENTRASI TAFSIR HADITS SEKOLAH PASCA SARJANA

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH

  JAKARTA 1428 H./2007 M.

 • Abstraksi Tesis

  CORAK PEMIKIRAN KALM TAFSR FATH AL-QADR: TELAAH PEMIKIRAN AL-

  SYAUKN DALAM TEOLOGI ISLAM

  Tesis Diajukan kepada Sekolah Pasca Sarjana

  Untuk Memenuhi Persyaratan Memperolah Gelar M.A.

  Oleh Hasani

  NIM: O5.2.00.1.05.01.0011

  Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Salman Harun

  KONSENTRASI TAFSIR HADITS SEKOLAH PASCA SARJANA

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH

  JAKARTA 1428 H./2007 M.

 • CORAK PEMIKIRAN KALM TAFSR FATH AL-QADR: TELAAH ATAS PEMIKIRAN

  AL-SYAUKN DALAM TEOLOGI ISLAM

  Tesis Diajukan kepada Sekolah Pasca Sarjana

  Untuk Memenuhi Persyaratan Memperolah Gelar M.A.

  Oleh Hasani

  NIM: O5.2.00.1.05.01.0011

  Pembimbing,

  Prof. Dr. H. Salman Harun

  KONSENTRASI TAFSIR HADITS SEKOLAH PASCA SARJANA

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH

  JAKARTA 1428 H./2007 M.

 • 1

  CORAK PEMIKIRAN KALAM TAFSIR FATH AL-QADR:

  TELAAH PEMIKIRAN AL-SYAUKN DALAM TEOLOGI ISLAM

  A. Latar Belakang Masalah

  Islam sumber ajaran dasarnya adalah al-Quran dan Hadits1. Al-

  Quran adalah cahaya (Q.S. 6: 174), petunjuk (Q.S. 1: 2), penyembuh

  penyakit yang ada dalam dada (Q.S. 10: 57), pembela terhadap kitab dan

  syariat terdahulu (Q.S. 5: 48), yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

  Saw. sebagai undang-undang yang adil dan syariat yang kekal, sebagai pelita

  yang bersinar terang dan petunjuk yang nyata. Orang yang berkata

  berdasarkan al-Quran adalah benar; orang yang mengamalkannya akan

  mendapat pahala; orang yang menghakimi dengannya adalah adil; dan siapa

  yang mengajak orang lain untuk mengimaninya akan diberi petunjuk kejalan

  yang lurus.2

  Setiap muslim, wajib memahami ajaran-ajaran dasar itu. Oleh karena

  itu, al-Quran dan Hadis perlu ditafsirkan.

  Menelusuri sejarah penafsiran al-Quran, Muhammad Husain al-

  Dzahabi membagi sejarah tafsir kedalam tiga fase/periode (marhalah), yaitu:

  1 Penjelasan hal itu termaktub pada hadits Nabi yang artinya: Aku tinggalkan dua

  perkara, jika kalian berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat, hal tersebut adalah Kitabullah (al-Qurn) dan Sunnah Rasul (Hadts). Lihat Imm Mlik, al-Muwatta, (Mesir: Kitb al-Syabab, t.th.), h. 560, lihat pula Imm Ahmad Ibn Hanbal, Musnd Ahmad ibn Hanbal, (Beirt: Dr al-Sadr, t.th.), jilid III, h. 26, dalam persepsi hadits lain ada juga yang menjelaskan bahwa ajaran pokok Islam hanya al-Qurn saja. Hal tersebut bisa di lihat antara lain pada Ab Dwd, Sunan Ab Dwd, (Mesir, Mustafa al-Bb al-Halab, 1952), jilid I, h. 442

  2 Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir MawduI, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h.1-2

 • 2

  Pertama adalah fase perkembangan tafsir pada masa Nabi dan para sahabat,

  kedua yaitu fase perkembangan tafsir pada masa tabiin, dan ketiga yaitu fase

  perkembangan tafsir pada masa penyususnan dan pembukuan (kodifikasi),

  yang dimulai dari zaman Abbasiyah sampai zaman kontemporer (masa

  hidup al-Dzahabi).3

  Penafsir pertama adalah Rasulullah Saw. Nabi Muhammad senantiasa

  menerangkan ayat-ayat yang bersifat global, menjelaskan arti yang samar-

  samar, dan menafsirkan segala masalah yang dirasa sangat sulit dipahami,

  sehingga tidak ada lagi kerancuan dan keraguan di benak sahabat.4 Sikap

  Nabi tersebut adalah sesuai dengan firman Allah Dan Kami turunkan

  kepadamu (Muhammad) al-Quran, agar kamu menerangkan kepada

  manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (Q.S. al-Nahl (16): 44).

  Dengan tindakan dan kedudukan ini, maka Nabi adalah mufassir pertama

  dan utama.

  Menurut Mustafa al-Maraghi, Nabi Muhammad dalam menafsirkan al-

  Quran meggunakan sunnah qauliyah (perkataan), atau sunnah filiyyah

  (perbuatan).5 Menurut Ibn Taimiyah, Nabi Muhammad Saw telah

  menafsirkan seluruh ayat al-Quran. Sekalipun seluruh penafsiran itu tidak

  3 Muhammad Husain al-Dzahabi, Tafsr wa al-Mufassirn, (Kairo: Maktabah

  Wahbah, 2000), cet. Ke 7, h. 13-14. 4 Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir MawduI, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta:

  Rajawali Press, 1994), h. 2. 5 Ahmad Mustofa al-Maraghi, Tafsr al-Margh, (Bairut: Dr Ihya al-Turs al-Arabi,

  t.th.), juz 1, h. 5.

 • 3

  sampai kepada kita. 6 Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa tafsir

  sudah muncul pada masa Rasulullah Saw.

  Menurut Muhammad Husain al-Dzahabi, para sahabat dalam

  menafsirkan ayat-ayat al-Quran menempuh beberapa langkah yaitu:

  1. Meneliti kandungan ayat-ayat al-Quran sendiri;7

  2. Merujuk kepada penafsiran Nabi Saw;8

  3. Menggunakan rayu atau melakukan ijtihad berdasarkan

  pengetahuan yang mereka miliki;9

  4. Menanyakan kepada tokoh-tokoh ahl al-kitab yang telah masuk

  Islam tentang masalah tertentu;10 dan

  5. Bertumpu pada syair-syair.11

  Kedua adalah fase perkembangan tafsir pada masa tabiin. Mereka adalah

  murid-murid para sahabat yang tersebar di Makkah, Madinah dan Irak.12

  Dan ketiga adalah fase perkembangan tafsir pada masa penyususnan

  dan pembukuan (kodifikasi). Fase ini merupakan fase perkembangan tafsir

  pasca sahabat dan tabiin, yang ketika itu juga telah mulai pentadwnan

  (kodifikasi) hadis Rasulullah Saw.

  6 Lihat Taqiyuddn Ibn Taimiyah, Muqaddimah f Usl al-Tafsr, (Kuwait: Dr al-

  Qurn al-Karm, 1971), h. 35. 7 Al-Dzahabi, al-Tafsr wa al-Mufassirn, juz. 1, h. 37-44 8 Al-Dzahabi, al-Tafsr wa al-Mufassirn, juz. 1, h. 35-46 9 Al-Dzahabi, al-Tafsr wa al-Mufassirn, juz. 1, h. 57-58 10 Al-Dzahabi, al-Tafsr wa al-Mufassirn, juz. 1, h. 61-62. 11 Al-Dzahabi, al-Tafsr wa al-Mufassirn, juz. 1, h. 74-76. 12 Al-Dzahabi, al-Tafsr wa al-Mufassirn, juz. 1, h. 92.

 • 4

  Generasi selanjutnya adalah mufassir yang muncul sesudah

  berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan kematangan mereka dalam

  Islam, sesuai dengan spesialisasi dan ilmu yang dikuasainya.13

  Di sini, ijtihad menyangkut ayat-ayat al-Quran benar-benar sudah

  tidak dapat dielakkan lagi. Sejalan dengan lajunya perkembangan

  masyarakat, berkembang pesat pula porsi peranan akal (ijtihad) dalam

  penafisran ayat-ayat al-Quran. Dengan demikian, berkembanglah manhj

  (pendekatan) tafsir dari manhaj atsari ke manhaj rayi, dan berkembang pula

  tarqah (metode) tafsir. Itu semua kemudian melahirkan corak-corak tafsir.

  Corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini yaitu: corak sastra

  kebahasaan, corak penafsiran ilmiah, corak fiqih/hukum, corak tasawuf, corak

  sastra budaya kemasyarakatan, dan corak filsafat dan teologi (kalam).14

  Muhammad Husein al-Dzahab dalam pendahuluan al-Tafsr wa al-

  Mufassirn menyebutkan bahwa ada empat corak tafsr yang berkembang,

  secara ringkas diklasifikasikan menjadi: pertama, tafsir corak ilmi (al-laun al-

  ilm) yaitu tafsir berdasarkan pada pendekatan ilmiah; kedua, tafsir corak

  madzhab (al-laun al-madzhab), yaitu tafsir berdasarkan madzhab teologi

  atau fikih yang dianut oleh para mufassir; ketiga, adalah tafsir bercorak

  ilhd (al-laun al-ilhd), yaitu tafsir yang mengunakan pendekatan

  menyimpang dari kelaziman; dan keempat, tafsir corak sastra-sosial (al-laun

  13 M. H. Tabtab, Mengungkap Rahasia al-Quran, terj. A. Malik Madany dan

  Hamim Ilyas, (Bandung: Mizan, 1993), h. 63. 14 Lihat lebih lanjut, M. Quraish Shihab dalam pengantar bukunya M. Yunan Yusuf,

  Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam, (Jakarta: Penamadani, 2003), h. xxxiii-xxxiv

 • 5

  al-adab al-ijtim), yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan sastra dan

  berpijak pada realitas sosial.15

  Untuk mengetahui lebih jauh tentang tafsir Fath al-Qadr karya Imam

  al-Syaukn, diperlukan suatu penelitian yang mendalam dengan fokus kajian

  masalah pemikiran kalam. Ilmu kalam, sebagaimana didefinisikan oleh al-Ijli,

  adalah ilmu yang memberi kemampuan untuk membuktikan kebenaran

  akidah (Islam) dengan mengajukan hujjah guna melenyapkan keragu-

  raguan.16 Dalam kaitan ini, ilmu kalam disamping membahas soal-soal

  kerasulan, wahyu, kitab suci al-Quran, soal orang yang percaya kepada

  ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu soal mukmin dan muslim,

  soal orang yang tidak percaya kepada ajaran itu, yakni orang kafir dan

  musyrik, soal hubungan makhluk dan khalik, terutama manusia dan

  penciptanya, soal akhir hidup manusia, yaitu soal surga dan neraka. 17

  Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa ilmu kalam adalah sebagai ilmu

  yang mengandung argumentasi rasional yang membela akidah-akidah

  imaniah dan mengandung penolakan terhadap golongan bidah yang dalam

  akidah-akidahnya menyimpang dari madzhab Salaf dan ahl al-Sunnah.18

  Lain lagi dengan al-Ghazl yang dikutip oleh Mustafa Abd al-Razik,

  menurut al-Ghazali ilmu kalam bertujuan menjaga akidah ahl al-Sunnah dari

  bisikan ahl al-bidah yang menyes