135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

of 39

 • date post

  01-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  250
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  1/39

  Pendidikan Matematik

  Maksud atau pengertian

  Peranan Matematik

  TOPIK 1

  Hasil Pembelajaran

  Memahami maksud-maksud matematik yang dikemukan oleh paratokoh Matematik.

  Menerang peranan yang terkandung dalam Matematik.

  Kerangka Konsep

  RAJAH 1Antara konsep pendidikan Matematik.

  1.1 Maksud atau pengertian MatematikPenduduk Malaysia kini !." juta

  PUTRAJAYA: Malaysia kini mempunyai 28. !uta penduduk dengan "ilangan

  lelaki mele"ihi #anita$ demikian menurut laporan %an&i Penduduk dan

  Perumahan Malaysia 2'('.

  Penduduk lelaki kini adalah ().*+ !uta orang dan #anita (.,, !uta orang$ kata

  Menteri di Ja"atan Perdana Menteri Tan ri or Mohamed Yak&op ketika

  mengumumkan laporan itu$ yang turut dihadiri /etua Perangka#an 0atuk 1an

  Ramlah 1an A"dul Rao.-%3RAMA

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  2/39

  RAJAH /eratan akh"ar yang menggunakan elemen Matematik.

  etelah anda mem"a&a dan mem"uat analisis keratan akh"ar yang telahanda lakukan se"entar tadi$ pada pandangan anda$ adakah sim"ol matematik

  hanya sekadar sim"ol-sim"ol seperti yang dinyatakan4 Jom kita ka!i le"ih lagi

  untuk mendapatkan kepastian5

  Marilah kita mendalami maksud matematik "erdasarkan tokoh 6

  tokoh matematik.

  Maksud Matematik mengikut toko#$toko# matematik

  James dan James 7(,+9 dalam kamus matematiknya menyatakan "aha#amatematik adalah ilmu mengenai "entuk$ susunan$ pem"esaran$ dan konsep-

  konsep yang "erhu"ungan antara satu dengan yang lainnya dengan !umlah

  yang "anyak. a ter"ahagi kepada tiga "idang iaitu al!a"ar$ analisis dan

  geometri.

  Johnson dan Rising 7(,29 dalam "ukunya mengatakan "ah#a matematik

  adalah pola "erikir$ pola mengorganisasi$ pem"uktian yang logik$ matematik

  (9 enaraikan sim"ol matematik yang dinyatakan

  dalam keratan akh"ar di atas.29 %erapakah "ilangan patah perkataan dalam petikan

  akh"ar terse"ut.3) Apakah sim"ol-sim"ol matematik yang "iasa anda

  lihat dalam kehidupan seharian4 enaraikan.

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  3/39

  itu "ahasa yang menggunakan istilah yang dideinisikan dengan &ermat$ !elas

  dan tepat$ persem"ahannya dengan sim"ol dan padat$ le"ih "erupa "ahasa

  sim"ol mengenai idea daripada mengenai "unyi.

  Reys 7(8)9 dalam "ukunya mengatakan "aha#a matematik adalah ka!ian

  tentang pola dan hu"ungan$ suatu !alan atau pola pemikiran$ suatu seni$

  suatu "ahasa dan suatu alat.

  /line 7(,9 dalam "ukunya mengatakan "ah#a matematik itu "ukanlah

  pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna kerana dirinya sendiri$ tetapi

  adanya matematik itu terutama untuk mem"antu manusia dalam memahami

  dan menguasai permasalahan sosial$ ekonomi dan alam.

  %&'I(I)I *M*M

  Matematik adalah satu &ara yang mem"olehkan manusia mendapat

  kuantiti atau nilai "erapa "anyak$ "erapa "esar$ "erapa &epat$ "erapa

  pan!ang dan se"againya. 0i samping itu$ ia adalah suatu "adan ilmu yang

  amat "erguna kepada saintis i;ik dan sosial$ ahli alsaah$ ahli logik dan

  artis.

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  4/39

  A0A APA 03=A MAT3MAT/4 Persoalan se"egini selalu mun&ul diminda

  kita$ kita sering mendengar "aha#a matematik selalu diaplikasi dalam

  kehidupan seharian kita$ namun$ se!auh manakah anda sedar akanpengertian matematik terhadap diri anda4

  %erikut adalah pengertian yang "oleh kita takrian "agi matematik:

  (. Matematik adalah ka!ian tentang pola dan perhu"ungan.

  2. Matematik adalah &ara "erikir.

  . Matematik adalah seni.

  ). Matematik adalah satu "ahasa.

  *. Matematik adalah alat atau instrumen.

  elan!utnya$ kita akan melihat se&ara terperin&i "erkaitan takrian-

  takrian yang telah dinyatakan se"entar tadi. 0iharap guru

  matematik dapat memahami maksud atau pengertian dengan le"ih

  mendalam.

  (9 Apakah maksud matematik mengikut James dan

  James 7(,+9429 Terangkan deinisi umum matematik dengan

  menggunakan pemahaman anda.3) yatakan * takrian matematik.

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  5/39

  Matematik adala# kajian tentang pola dan per#ubungan.

  esuatu yang "erulang itu dinamakan se"agai pola manakala sesuatu yang

  "erlaku atas se"a" sesuatu perkara pula meru!uk kepada perhu"ungan.

  0alam konteks ini$ pola dan perhu"ungan hendaklah "eker!asama "agi

  menghasilkan idea matematik yang logik. Pola dan perhu"ungan !uga "oleh

  diteroka dalam "idang mu;ik$ seni$ tekstil dan se"againya.

  =am"ar ra!ah di se"elah adalah salah satu petak

  a!ai" yang "iasa kita lihat. Jika kita perhatikan

  petak a!ai" ini$ setiap hasil tam"ah pada mana-

  mana "ahagian dalam petak ini akan

  menun!ukkan hasil !a#apan yang sama> (*.

  Maka$ pola yang "etul adalah kun&i kepada

  !a#apan petak a!ai" ini. 0ari segi perhu"ungan pula$ operasi asas menam"ah

  telah digunakan "agi mendapat !a#apan petak a!ai" ini.

  Pada gam"ar ra!ah di se"elah kanan pula$ segi tiga Pas&al turut

  menggunakan pola dan perhu"ungan dalam

  menghasilkan se"uah segi tiga yang amat "erguna

  sehingga hari ini. Tatkala kita hendak menulis

  ungkapan yang mempunyai pu&a kuasa yang

  "esar$ segi tiga Pas&al ini akan diru!uk agar

  penulisan ungkapan terse"ut tidak

  mengalami se"arang kesilapan. 0i sini

  kita "oleh lihat "aha#a semakin ke

  "a#ah pola terse"ut semakin mele"ar manakala perhu"ungannya pula

  adalah "ahagian paling tengah setiap tingkat segi tiga ini akan men!adi angka

  yang ter"esar.

  (9 Apakah pernyataan matematik yang seterusnya4'$ ($ ($ 2$ $ *$??$ ??$ 2($ )$ **$ 8$??$...

  29 yatakan &ontoh-&ontoh turutan @i"ona&&i yang

  terdapat dalam alam sekitar.

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  6/39

  Matematik adala# +ara ber,ikir.

  Terdapat dua kaedah pemikiran yang ditekankan dalam matematik. /aedah

  yang pertama adalah indukti dan yang kedua pula adalah dedukti. Apa

  per"e;aan antara kedua-dua kaedah ini4

  Per"e;aannya adalah &ara pelakasanaannya. Jika kita lihat pada kaedah

  indukti$ &ara pemikirannya adalah penyampaian maklumat se&ara khusus

  terle"ih dahulu kemudian "arulah "eralih kepada penyampaian maklumata

  yang le"ih umum. e"aliknya$ kaedah dedukti pula$ &ara pemikirannya

  adalah "erla#anan kepada kaedah indukti di mana penyampaian maklumat

  se&ara umum akan dilakukan terle"ih dahulu se"elum penyampiaianmaklumat yang le"ih khusus.

  Aktiiti (: Men&ari segi tiga yang sama dengan segi tiga yang lain.

  Ja#apan: Mempunyai sisi$ mempunyai "u&u dan hasil tam"ah sudut

  pedalaman adalah (8'B.

  INDUKTIF

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  7/39

  Aktiiti 2: Mengenal pasti !umlah segi

  tiga yang terdapat di dalam satu segi

  tiga yang le"ih "esar.

  Ja#apan: (2

  Matematik adala# seni.

  Antara kesenian yang terdapat dalam matematik adalah seni mu;ik$ seni

  "ina$ seni lukis dan seni "udaya.

  eni mu;ik memerlukan koordinasi

  anggota tu"uh "adan terhadap nota-nota

  mu;ik "erupa nom"or-nom"or tertentu.

  etiap nota mu;ik ini mempunyai sim"ol

  atau angka tertentu "agi mem"e;akan

  setiap "unyi yang akan dihasilkan.

  eni "ina slam "anyak memggunakan geometri dalam mem"uat perhiasanpada dinding dan ku"ah mas!id. =eometri sering "erhu"ungkait dengan

  DEDUKTIF

  (9 Terangkan per"e;aan antara kaedah indukti dan

  kaedah dedukti.2) Pada pandangan anda$ kaedah yang manakah

  le"ih sesuai untuk diguna pakai se&ara

  menyeluruh dalam sistem pendidikan negara kita4

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  8/39

  matematik. Maka$ kita "oleh mem"uat

  kesimpulan "aha#a kesenian dalam geometri

  tidak kurang he"atnya.

  eni lukis !uga

  terdapat dalam

  "idang matematik. Cal ini "oleh dilihat

  pada &orak kain "atik yang dihasilkan

  la;imnya melalui pengulangan

  &orak tertentu.

  eni "udaya khususnya dalam tarian !uga

  menggunakan konsep matematik. Cal ini

  kerana para penari kena ingat langkah-

  langkah dalam menari mengikut "ilangantertentu.

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  9/39

  Matematik adala# satu ba#asa.

  Antara keunikan matematik adalah ia mempunyai "ahasa yang tersendiri.

  0alam permasalahan kehidupan seharian kita$ matematik telah

  memperkenalkan sim"ol-sim"ol dan operasi asas yang tertentu. etiap

  masalah yang "erangkai "oleh di selesaikan dengan mudah.

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud Peranan Tabii Dan Nilai Nilai Matematik

  10/39

  Matematik adala# alatan atau instrumen.

  @ungsi matematik memang tidak "oleh lari daripada kehidupan seorang

  manusia. /e"ergantungan kita terhadap nom"or$ masa$ mata #ang dan

  se"againya sedikit se"anyak telah mempengaruhi aktiiti rutin kita.

  Penggunaan mata #ang dalam sistem pertukaran mata #ang memerlukan

  kemahiran menukar nilai . e&ara tidak langsung$ kita mengaplikasikan

  konsep matematik "agi men!ayakan permasalahan terse"ut.

  RAJAH Alatan untuk mengukur

 • 7/26/2019 135654863 Modul 1 Maksud P