1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

download 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

of 17

Transcript of 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  1/17

  MIFTAHULHAQDosen Al-Islam danKemuhammadiyahan (AIK)

  Jl. Wijayakusuma 14 RT 11/RW 13idoa!um

  "odean leman D.I. #o$yaka!%a

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  2/17

  IDTITA

  • ama 5a%a Kuliah A$ama Islam 1Aidah Akhlak

  • '!o$!am %udi 5#6AIKA

  • 7o8o% * K 9 * : ; mn%/m$$

  • emes%e! I

  • &a!i< 'ukul 5#6AIKA

  • Ruan$ 5#6AIKA

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  3/17

  5ATA K6=IA&A$ama Islam 1 Aidah Akhlak

  5a%a kuliah A$ama Islam 1 Aidah Akhlakme!u>akan ma%a kuliah >endukun$ke>!i8adian yan$ 8e!%ujuan a$a!

  mahasis?a memiliki >emahaman<>ene!a>an< >enilaian< >em8im8in$an<>em8iasaan aidah Islamiyah dan akhlakulka!imah sehin$$a menjadi >!i8adi yan$memiliki sika>< >e!ilaku< dan >ola hidu>yan$ sesuai den$an aidah islamiyah danakhlakul ka!imah

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  4/17

  K@5'TI 6TA5A DA'D6K6"

  • 5ahasis?a da>a% memahami maknaal-Dîn dan u!$ensinya dalamkehidu>an manusia

  • 5ahasis?a da>a% memahami konse>Aidah Islam sea!a %e>a%

  • 5ahasis?a da>a% memahami a%u!anAkhla Islam sea!a 8ena! se!%amam>u mene!a>kan dalamkehidu>an >!i8adi dan masya!aka%.

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  5/17

  K@5'TI 6TA5A DA'D6K6"

  • 5ahasis?a da>a% menjelaskan8e8e!a>a >e!masalahan mendasa!dalam Aidah< ya!iah B Akhla<

  %e!masuk kedudukan B ka!ak%e!is%ikAidah B Akhla

  • 5ahasis?a da>a% mem8e!ikan on%oh

  >ene!a>an mem8iasakan akhlaIslam dalam kehidu>an seha!i-ha!i

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  6/17

   T5A K6=IA&

  • @!ien%asi dan 'e!kenalan• A!%i Dîn/a$amaC 6!$ensi dalam Kehidu>an

  5anusia< dan is%ima%ika aja!an Islam

  • Aidah Islamiyah< Tauhid< dan &ikmahnyadalam Kehidu>an• Konse> dan &ikmah Iman ke>ada

  5alaika%< Rasul dan Ki%a8 Allah

  • Konse> dan &ikmah Iman ke>ada &a!iAkhi! dan Takdi!• 'enyim>an$an dan '!o8lema%ika Aidah

  dalam Kehidu>an 5asya!aka%

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  7/17

   T5A K6=IA&

  • Konse> %ika< o!ma< dan Akhlak dalam Islam• Ke%e!kai%an An%a!a Iman< I8adah< dan Akhlak

  se!%a K!i%e!ia 7aik dan 7u!uk dalam AkhlakIslam

  • '!i8adi 5uslim Ideal/6n$$ulan dan %!a%e$i5em8an$un Ka!ak%e! dan Akhla mulia

  • Konse> 'e!$aulan dalam IslamC dalamKelua!$a< 7eke!ja< dan An%a! esama dan=a?an Jenis

  • &idu> 7e!%e%an$$a< 7e!masya!aka%< dan Relasi5uslim dan on 5uslim

  • 'enyim>an$an dan '!o8lema%ika Akhlakdalam 5asya!aka%

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  8/17

  RRI

  •  #unaha! Ilyas< Kuliah Aqidah< =''I 65#•  #unaha! Ilyas< Kuliah Akhlak < =''I 65#• 5uhammad Ehi!Fin< Konsep dan Hikmah

   Aqidah Islam< 5i%!a 'us%aka #o$yaka!%a

  • Ahmad Amin< Etika (Ilmu Akhlak)< 7ulan7in%an$ Jaka!%a• Ismail Raji Al-a!ui< Tauhid< 'ene!8i%

  'us%aka 7andun$

  • 5. #a%imin A8dullah< Studi Akhlak dalamPerspektif Al-ur!an< AmFah Jaka!%a• 'edoman &idu> Islami Wa!$a

  5uhammadiyah• Dll yan$ !eleGan

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  9/17

  'I=AIA

  • Kehadi!an dan Keak%ian

  •  Tu$as• 6jian 5idle emes%e!

  • 6jian emes%e!

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  10/17

  MENGAPAMENGAPA

  BERAGAMA ?BERAGAMA ?

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  11/17

  1. Naluri manusia (Kisah Nabi Ibrahim mencariTuhan)

  Dan demikianlah Kami >e!liha%kan ke>ada I8!ahim %anda-%andakea$un$an (Kami yan$ %e!da>a%) di lan$i% dan 8umi dan(Kami mem>e!liha%kannya) a$a! dia %e!masuk o!an$ yan$yakin.

  Ke%ika malam %elah $ela>< dia meliha% se8uah 8in%an$ (lalu) dia8e!ka%a HInilah TuhankuH< %e%a>i %a%kala 8in%an$ i%u%en$$elam dia 8e!ka%a Haya %idak suka ke>ada yan$%en$$elam.H

  Kemudian %a%kala dia meliha% 8ulan %e!8i% dia 8e!ka%a HInilah Tuhanku.H Te%a>i se%elah 8ulan i%u %e!8enam< dia 8e!ka%aHesun$$uhnya jika Tuhanku %idak mem8e!i >e%unjukke>adaku< >as%ilah aku %e!masuk o!an$ yan$ sesa%.H

  Kemudian %a%kala ia meliha% ma%aha!i %e!8i%< dia 8e!ka%a HInilah Tuhanku< ini yan$ le8ih 8esa!.H 5aka %a%kala ma%aha!i i%u%e!8enam< dia 8e!ka%a H&ai kaumku< sesun$$uhnya aku8e!le>as di!i da!i a>a yan$ kamu >e!seku%ukan. (al-Anam;-)

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  12/17

  *. A"A5A adalah ja?a8an da!i >e!%anyaan

  yan$ selalu munul >ada di!i manusiaTRILOGI !RTAN"AAN A#A$I

  (  لخال

   سئة

  )) (م أنا ))sia>a sayasia>a sayaم أنا

  )يأ

   لإ

  )يأ

   لإ

  ke mana sayake mana saya(() ذال) ذالmen$a>amen$a>a(

  Al8e!% ins%ein (1,-1,;;) mosi yan$ >alin$ indahdan >alin$ mendalam yan$ da>a% ki%a alami adalah

  kesada!an akan >e!ka!a->e!ka!a yan$ 8e!sia%s>i!i%ual. @!an$ yan$ %ak kenal emosi ini< yan$ %idakla$i me!asa ka$um dan %e!>esona ka!ena !asa ho!ma%yan$ mendalam< 8oleh dika%akan ma%i.

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  13/17

  KTRKAITA ALIDA& DAAK&=AK 

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  14/17

  KTRKAITA ALIDA& DAAK&=AK 

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  15/17

  KTRKAITA ALIDA& DAAK&=AK 

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  16/17

  A#@ KITA =AK6KAM

 • 8/16/2019 1-Perkenalan Pribadi Aqidah Akhlak

  17/17

  K'AKATA