Aqidah akhlak ma.sma

Click here to load reader

 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  66.496
 • download

  321

Embed Size (px)

Transcript of Aqidah akhlak ma.sma

 • 1. Akidah AkhlakMadrasah AliyahTelaah kurikulumKelompok 10

2. TUJUAN AKIDAH AKHLAK PADA MADRASAH ALIYAH 1.Menumbuh kembangkan akidah melaluipemberian, pemupukan, dan pengembanganpengetahuan,penghayatan,pengamalan,pembiasaan, serta pengalaman peserta didiktentang akidah Islam sehingga menjadimanusia muslim yang terus berkembangkeimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT 2. Mewujudkan manusia Indonesia yangberakhlak mulia dan menghindari akhlak terceladalam kehidupan sehari-hari baik dalamkehidupan individu maupun sosial, sebagaimanifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidahIslam. 3. Standar Kompetensi LulusanMA Akidah-Akhlaka. Memahami istilah-istilah akidah, prinsip-prinsip, aliran-aliran dan metode peningkatan kualitas akidah serta meningkatkan kualitas keimanan melalui pemahaman dan pengahayatan al-asma al-husna serta penerapan perilaku bertauhid dalam kehidupan.b. Memahami istilah-istilah akhlak dan tasawuf, menerapkan metode peningkatan kualitas akhlak, sertamembiasakanperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. 4. MA Akidah AkhlakStandar Kompetensi Kelas X semester 1 1. Memahami prinsip-prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah 2. Memahami Tauhiid 3. Memahami syirik dalam Islam 4. Memahami masalah akhlak dan metode peningkatan kualitas akhlak 5. Standar KompetensiMA Akidah Akhlak Kelas X, Semester 2 Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui sifat-sifatnya dalam al-asma al husna Membiasakan perilaku terpuji Menghindari perilaku tercela 6. MA Akidah AkhlakStandar Kompetensi Kelas XI, Semester 1 Memahami ilmu kalam Memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya Membiasakan perilaku terpuji Menghindari perilaku tercela 7. MA Akidah Akhlak Standar KompetensiKelas XI, Semester 2Memahami tasawufMembiasakan perilaku terpujiMembiasakan perilaku terpujiMenghindari perilaku tercela 8. Ruang lingkup Akidah AkhlakMadrasah Aliyah Kelas X dan XI Madrasah Aliyah 9. Ruang lingkup Akidah-Akhlak di Madrasah AliyahA. Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip aqidahdan metode peningkatannya, al-asma al-husna,macam-macam tauhiid seperti :Tauhiid uluuhiyah, tauhiid rubuubiyah, tauhiidash-shifat wa al-afal, tauhiid rahmaaniyah, tauhiidmulkiyah dan lain-lain, Syirik dan implikasinya dalam kehidupan,pengertian dan fungsi ilmu kalam serta hubungannyadengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam ilmukalam (klasik dan modern), 10. LANJUTAN B. Aspek akhlak terdiri atas: masalah akhlak yangmeliputi pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpujidan tercela, metode peningkatan kualitas akhlak;macam-macam akhlak terpuji seperti : Husnuzh-zhan, taubat, akhlak dalam berpakaian,berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, adil,rida, amal salih, persatuan dan kerukunan, akhlakterpuji dalam pergaulan remaja; serta pengenalantentang tasawuf.Ruang lingkup akhlak tercela meliputi: riya,aniaya dan diskriminasi, perbuatan dosa besar (sepertimabuk-mabukan, berjudi,zina, mencuri,mengkonsumsi narkoba), israaf, tabdzir, dan fitnah. 11. MA Akidah Akhlak Analisis Materi Kelas XI semester 1 Standar Kompetensi. Menghindari perilaku tercela Kompetensi DasarMenjelaskan pengertian dosa besar (mabuk- mabukan, berjudi, zina)Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh dosa besar (mabuk-mabukan, berjudi, zina)Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat perbuatandosa besar (mabuk-mabukan, berjudi, zina) 12. MA Akidah AkhlakAlasan pemilihan materiPada zaman sekarang ini, anak muda mencarikesenangan dan keuntungan dalam kehidupandunia. Pada umumnya mereka tidak mau tahu,apakah yang dilakukan halal atau haram, yangpenting dapat memuaskan nafsunya. Oleh karena itu kami pemakalah akan mencoba menelaah tentang akhlak tercela yang meliputi; mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba. Yang saat ini didominasi oleh kalangan remaja 13. MA Akidah Akhlak Isi MateriA. Berjudi adalah mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, permainan judi banyak ragam dan jenisnya terutama dalam kehidupan modern ini. Seperti yg dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah 90-91 .Permainan judi memiliki banyak ragam dan jenisnya terutama dalam kehidupan modern ini:- Dadu- Kartu remi- Lotre- Semua permainan yang melupakan ibadah- Menjual benda yang belum jelas- Menyabung binatang- Permainan yang merusak badan 14. Bahaya perjudian Hukuman orang yangberjudi> Merugian diri sendiri > Dihukum menurutdan orang lainhukum yang berlaku> Menimbulkan > Tidak diterimapermusuhuan antar persaksiannyasesama> Boleh di usir dari> Menghalangi dzikir dantempat tinggalnyaberibadah > Tidak boleh> Menghilangkan rasamengucapkan salammalu dan kasih sayang ketika bertemu> Merugikan ekonomi dengannyakarena ketidak pastian> Dihukum secara fisikusaha yang dilakukanberupa pukulan, dandihancurkan alatjudinya 15. MA Akidah Akhlak Isi MateriB. Berzina Berdasarkan ijma ulama, perbuatan zina ituhukumnya haram dan merupakan salah satu bentukdosa besar. Menuduh berzina juga merupakan salahsatu kejahatan yang hukumnya haram, bahkanmerupakan salah satu dosa besar. Seperti dalamfirman Allah Q.S Al-Isra:32 Secara garis besar hukuman zina ada tigamacam yaitu, rajam, dera dan tagrib (diasingkan). 16. Hikmah diharamkannya zina1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik.2. Menjaga dari jatuhnya harga diri dan rusaknya kehormatan keluarga.3. Menjaga ketertiban urusan rumah tangga.4. Menimbulkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.5. Terjaganya akhlak Islamiah yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan Allah. 17. MA Akidah Akhlak Isi materiC. Minuman Keras Minuman keras adalah semua jenis minuman yangmemabukkan dan menghilangkan kesadaran orang yangmeminumnya. Hukum haramnya minuman keras tidakterbatas banyak atau sedikit sebab yang diharamkanbukan hanya mabuknya, tetapi juga meminumnya. SepertiFirman Allah Q. S Al-Maidah 90-91. 18. Lanjutan Bahkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dalam persoalan Khamar ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya (yaitu) : pembuat, pengedar, peminum, pembawa, pengirim, penuang (penghidang), pemakan uang hasilnya, pembayar , dan pemesannya. ( H.R Ibnu Majah & Tirmidzi) 19. Hal-hal yang Hikmah meninggalkanmenunjukkan haramnyaminuman keras minuman keras> Disebut sebagai perbuatan> Masyarakat terhindar darikeji atau kotor. kejahatan orang yang mabuk.> Dapat menghalangi> Menjaga kesehatan jasmanimengingat Allah dan shalat.dan rohani dari bahaya pengaruh miras.> Dapat menjadi sebab > Masyarakat terhindar daripermusuhan dari kebencian di sikap kebencian danantara kaum muslimin. permusuhan. 20. MA Akidah AkhlakSaran Penyelesaian Dalammenyampaikan materi ini guru sebaiknyamenggunakan metode active learning, berarti kamitidak menyarankan untuk metode ceramah. Banyak kasus pada kalangan remaja , apabila merekadilarang maka yang terjadi adalah sebaliknya, jadidiusahakan guru tidak melarang tapi menjelaskansebab-akibat dari perbuatan tsb dan membuat merekapaham. Pemilihan Sumber belajar yang tepat dan bekerja samadengan guru BP. 21. Berikut adalah cuplikan videotentang akhlak tercela 22. renungan 23. Daftar Pustaka MA Akidah Akhlaq Roli Abdul Rohman dan M. Khamzah, MenjagaAkidah dan Akhlak untuk kelas XI Madrasah Aliyah.Solo : PT Tiga serangkai Pustaka Mandirihttp://www.youtube.com/watch?v=_eZ-ik5y3OI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=D6Jynj4bf7Q Ensiklopedi. Hukum Islam. Jakarta : PT Ichtiar BaruVan Hoeve. 1997 24. Hazana Itriya(Desain Power Point)Izzah Fauziah(Analisis Materi)Wildan Mukhollad (Pengumpul Materi Cetak) Kelompok 10 kelas V D PAI 25. Sekian dari kami .Wassalamualaikum