Yasin Fadhilah Bacaan Dan Terjemahannya

37
ِ مْ يِ جَ ّ ر ل اِ انَ طْ يَ ش ل اَ نِ مِ له لا اِ بُ ذْ وُ عَ اAku berlindung Allah dari godaan setan yang tekutuk. $ ِ مْ يِ جَ ّ ر ل اِ نَ مْ حَ ّ ر ل اِ له ل اِ مْ سِ بDengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. س. ب س ب س ب س ب س ب س ب س بYaa siin(Hanya Allah yang mengetahui MAknanya) وَ . ِ مْ يِ كَ حْ ل اِ نَ اْ رُ 0 قْ ل اDemi Alqur’aan yang penuh hikmah. اِ َ نْ يِ لَ سْ رُ مْ ل اَ نِ مَ لَ 9 كَ ّ ن. Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. ٍ مْ يِ 0 قَ 0 تْ شُ ّ مٍ اطَ رِ ص ىَ لَ ع. (yang berada) diatas jalan yang lurus.

description

yasin fadhilah dan terjemahannhya

Transcript of Yasin Fadhilah Bacaan Dan Terjemahannya

Aku berlindung Allah dari godaan setan yang tekutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. .Yaa siin(Hanya Allah yang mengetahui MAknanya) .Demi Alquraan yang penuh hikmah. .Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. .(yang berada) diatas jalan yang lurus. .(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. .Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringtan,karena itumereka lalai. .Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan(ketentuan Allah)terhadap kebanyakanmereka, karena mereka tidak beriman. .Sesungguhnya kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. .Dan kami adakan dihadapan merekadinding dan di belakang mereka dinding(pula) dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. .dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.

.Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. ,.Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. .Sesungguhnya kami menghidupkan otang-orang mati dan kami menuliskn apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata(lauh mahfud). .Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu Penduduk suatu negeri ktika utusan-utusan datang kepada mereka. .(Yaitu)ketika kami mengutuskepda merka kedua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya;kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ktiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. .Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Alllah yang maha pemurah tidak menurunkansesuatu pun, kamu tidak lain pendusta belaka,

.Mereka berkata,Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. .Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (Perintah Allah) dengan jelas., .Mereka menjawab,sesungguhnya kami bernasibmalangkarena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami),niscahaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. .Utuasn-Utusan itu berkata,Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (Kamu mengamcam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas". .Dan datanglah seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dari ujungkota, dengan bergegas-gegas ia berkata,Hai kaumku, ikutilah utsan-utusan itu. .Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk. .Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nyalah kamu (semua) akan di kembalikan? .Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika(Allah) yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak(pula) dapat menyelamatkanku? .Sesunggguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. .Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu maka dengarkanlah(pengakuan keimanan)ku , .Dikatakan(Kepadanya),masuklah kesurga . ia berkata,Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetauhi. .Tentang ampunan yang telah diberikan padaku oleh Tuhanku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

.Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. .Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang di muliakan. .Dan kami tidak menurunkankepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. .Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja ; maka tiba-tiba mereka semua mati.

, .Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olok kannya. .Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya ummat-ummat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang(yang telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. .Dan setiap mereka semuanya akan dikumplakan lagi kepada kami. .Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darnya mereka makan. .Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa air. .Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? .Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. .Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah malam : kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. .Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah keteapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. . . . . . . . . . .demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.10x. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu . .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu . .demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. .Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga ( setelah dia sampai ke manzilah terakhir ) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. .Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masingberedar pada garis edarnya. .Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. .Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. .Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tidaklah bagi mereka penolong dan tdak pula mereka diselamatkan. .Tetapi (Kam selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi kesenangan hidup sampai suatu ketika. .Dan apa bila dikatakan kepada mereka,Takutlah kamu akan siksa yang di hadapmu dan sisa yamg akan datang supaya kamu dapat rahmat,(niscaya mereka berpaling). .Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan tuhan mereka, melainkan selalu berpaling darinya. , .Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagaian dari rizeqi yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. .Dan mereka berkata,Bilakah(Terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu orang-orang yang benar? .Mereka tidak menunggu melainkan suatu teriakan saja yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. .Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tadak(pula) dapat kembali pada kkeluarganya. .Dan ditiuplah sangkala, Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya(Menuju) kepada tuhan mereka. .Mereka berkata,Aduh, celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (Kubur)? inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasul-(Nya). .Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. .Maka pada har itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibala, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

.Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (Mereka). .Mereka an istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atass dipan-dipan. .Disurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka pinta. . . . . . . . . . . .(kepada mereka dikatakan),Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya, Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad .Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya, Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya, Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu. .Dan (dikatakan kepada orang-orang yang kafir),berpisalah kamu(Dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang jahat. , .Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai bani Adam, supaya kamu tidak meyembah setan? Sesungguhnya setan itu dalah musuh yang nyata bagi kamu. .Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. .Seunggunya setan itu menyeastkan sebagian besar di antaramu.maka apakah kamu tidak memikirkan? .Inilah jahannam yang duhulu kamu diancam (dengannya nya.) .Masuklah kedalamnya pada hari ini disebabkan kamu duhulu mengingkarinya. .Pada hari ini kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan beri kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. .Dan jikalau kami menghedaki,pastilah hapuskan penglihatan mereka;lalu mreka berlomba-lomba (mencari)jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (Nya). .Dan jikalau kami menghendaki,pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada; mak mereka tidak sanggup berjalanlagi dan tidak (pu la) sanggup kembali. .Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya,niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan. , .Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan ber syair itu tidaklah layak baginya. ALQuran itu tidak lain hanyalah pelajaran da kitab yang memberi peneranagan. .Supaya dia(Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah ketetapan (Azab) terhadap orang-orang kafir. .Dan apakah mreka tidak melihat bqhwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, Yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kaimi sendiri, lalu mereka menguasainya. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi kami rintangan-rintangankeduanya berkat kebenaransuratyang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad .Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dunia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi kami rintangan-rintangan keduanya berkat kebenaransuratyang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad .Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi kami rintangan-rintangan keduanya berkat kebenaransuratyang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu. .Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untk mereka; maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. , .Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minumman. Maka mengapakah tidak bersyukur? .Mereka meengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. .Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. .Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu.sesungguhnya kami mengetauhi apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. .Dan apaka manusia tidak memperhatikan bawa kami ciptakannya dari setitik air(mani), maka tiba-tiba ia menjadi penangtang yang nyata? .Dan dia membuat perumpamaan bagi kami;dan dia lupa kepada kejadiannya;ia berkata,Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang,yang telah hancur luluh? .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad .Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

.Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad .Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad .Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu. , .Katakanlah,ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. .Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu. .Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur? .Benar bahwa dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan, keselamatan, dan menghirdarkan kami dari segala cobaan dan bencana serta memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. .Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur? .Benar, bahkan dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan, keselamatan, dan memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat.

. . .Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. .Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur? Benar, dia mahakuasa. Dan dialah Maha pecipta lagi Maha mengetahui. .Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya,jadilah! maka terjadilah. .Maka Maha suci (Allah) yang ditangan kekuasaan-Nya segala sesuatu berada dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. .Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

.Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. .Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. .Dengan menyebut Nama Allah yang dengan menyebut nama-Nya tiada sesuatupun yang membahayakan, baik si bumi maupun di langit; dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad .Wahai yangmelepaskan semua kesusahan, lepaskanlah kami segala kesusahan. Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongann, tolanglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. .Wahai yang msha pemurah, Wahai yang maha pemurah, kasihanilah kami, Wahai yang maha pemurah, Sayangilah kami.

.Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikansuratYaa siin sebagai penawar bagi orang yang membacanya dan kesembuhan bagi orang yang ia di bacaka kepadanya, dengan seribu kesembuhan, seribu pengobatan, seribu berkah, seribu rahmat, dan seribu nikmat. .Dan Engkau namakansuratini melalui lisan Nabi-Mu Muhammad Saw. Dengan sebutanAl-Muimmahkarena ia dapat melimpahkan kepada pembacanya kebaikan dunia dan akhirat. .Dan juga berNamaDafiahkaerena dapat menolak semua kejahatan, bencana, dan kesedihan serta menghindarkan kita darinya, dan juga dapat memenuhi semua keperluan kita. Peliharalah kami (Ya Allah) dari dua perkara yang memalukan, yaitu kemiskinan dan hutang. .Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua beban utang, Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua kesedihan. Maha sci Tuhan yang menjadikan pendarahan-Nya di antara Kaf dan Nun (Yakni lafaz kun).

.Maha suci dia yang menetapkan suatu perkara maka tiada lain hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Maka Maha suci Tuhan yang di dalam genggaman kekuasaa-Nya kamu akan dikembalikan. . .Maha suci Tuhanmu, Yang memiliki keperkasaan, dari apa yang mereka (orang-orang Kafir) gambarkan, dan semoga salam dari semua rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semests Alam. .Wahai Tuhan pelepas duka, bebaskanlah kami dari segala kesusahan. Wahai Tuhan pelepas semua duka, bebaskanlah kami dari segala kesusahan dengan segera berkat dan rahamat Engkau. Wahai yang Maha penyayang di antara para penyayang. .Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan segenap keluarga dan para sahabatnya. . .Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Wahai Tuhahn yang maha penyayang dinantara para penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.Harap perhatikan dalam mengamalkan dzikir ini, tiada niat lain kecuali hanya berharap pertolongan dan ridho dari Allah SWT.Semoga amalan dzikir ini bisa menjadikan saudara/i lebih memantapkan keimanan kepada Allah SWT. Aamiin !