Yasin Fadhilah Bacaan Dan Terjemahannya

Click here to load reader

 • date post

  11-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  50

Embed Size (px)

description

yasin fadhilah dan terjemahannhya

Transcript of Yasin Fadhilah Bacaan Dan Terjemahannya

Aku berlindung Allah dari godaan setan yang tekutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. .Yaa siin(Hanya Allah yang mengetahui MAknanya) .Demi Alquraan yang penuh hikmah. .Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. .(yang berada) diatas jalan yang lurus. .(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. .Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringtan,karena itumereka lalai. .Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan(ketentuan Allah)terhadap kebanyakanmereka, karena mereka tidak beriman. .Sesungguhnya kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. .Dan kami adakan dihadapan merekadinding dan di belakang mereka dinding(pula) dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. .dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.

.Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. ,.Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. .Sesungguhnya kami menghidupkan otang-orang mati dan kami menuliskn apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata(lauh mahfud). .Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu Penduduk suatu negeri ktika utusan-utusan datang kepada mereka. .(Yaitu)ketika kami mengutuskepda merka kedua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya;kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ktiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. .Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Alllah yang maha pemurah tidak menurunkansesuatu pun, kamu tidak lain pendusta belaka,

.Mereka berkata,Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. .Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (Perintah Allah) dengan jelas., .Mereka menjawab,sesungguhnya kami bernasibmalangkarena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami),niscahaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. .Utuasn-Utusan itu berkata,Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (Kamu mengamcam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas". .Dan datanglah seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dari ujungkota, dengan bergegas-gegas ia berkata,Hai kaumku, ikutilah utsan-utusan itu. .Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk. .Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nyalah kamu (semua) akan di kembalikan? .Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika(Allah) yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak(pula) dapat menyelamatkanku? .Sesunggguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. .Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu maka dengarkanlah(pengakuan keimanan)ku , .Dikatakan(Kepadanya),masuklah kesurga . ia berkata,Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetauhi. .Tentang ampunan yang telah diberikan padaku oleh Tuhanku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

.Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. .Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang di muliakan. .Dan kami tidak menurunkankepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. .Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja ; maka tiba-tiba mereka semua mati.

, .Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olok kannya. .Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya ummat-ummat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang(yang telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. .Dan setiap mereka semuanya akan dikumplakan lagi kepada kami. .Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darnya mereka makan. .Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa air. .Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? .Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. .Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah malam : kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. .Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah keteapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. . . . . . . . . . .demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.10x. .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu . .Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. .Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu . .demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. .Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga ( setelah dia sampai ke manzilah terakhir ) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. .Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masingberedar pada garis edarnya. .Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. .Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. .Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tidaklah bagi mereka penolong dan tdak pula mereka diselamatkan. .Tetapi (Kam selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi kesenangan hidup sampai suatu ketika. .Dan apa bila dikatakan kepada mereka,Takutlah kamu akan siksa yang di hadapmu dan sisa yamg akan datang supaya kamu dapat rahmat,(niscaya mereka berpaling). .Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan tuhan mereka, melainkan selalu berpaling darinya. , .Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagaian dari rizeqi yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. .Dan mereka berkata,Bilakah(Terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu orang-orang yang benar? .Mereka tidak menunggu melainkan suatu teriakan saja yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. .Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tadak(pula) dapat kembali pada kkeluarganya. .Dan ditiuplah sangkala, Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya(Menuju) kepada tuhan mereka. .Mereka berkata,Aduh, celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan ka