Tugas Biologi SMA

18
KEJADIAN JAGAD RAYA MENURUT ISLAM Sungguh sangat menarik untuk membandingkan konsep pembentukan alam raya ini dengan pandangan dari Agama Islam terhadap pandangan dari kosmologi. Terjadinya alam raya ini seperti difirmankan dalam Al-Qur’an surat Fush Shilat 41 ayat 11 – 12 yang maknanya kira – kira adalah : “ Kemudian ia merancang dari langit dan bumi yang masih berbentuk gas seperti asap. Lalu tuhan berfirman kepada langit dan kepada bumi sekaligus jadikanlah, engkau keduanya, secara sukarela atau terpaksa langit dan bumi berkata “ kami jadi secara sukarela (patuh)”. Lalu diselesaikan –Nya penciptaannya menjadi tujuh langit dalam dua rangkaian waktu (masa). Kepada setiap langit diwahyukan tentang hukumnya sendiri – sendiri. Dan kami hiasi langit terdekat dengan bintang – bintang siarat yang merupakan lentera – lentera (lampu – lampu) dan pelindungan – pelindungan yang berkelip – kelip”. Makna yang dirangkum di atas setelah mempelajari beberapa terjemahan dan terutama didasarkan pada perbandingan terjemahan Al-Qur’an kedalam bahasa inggris oleh Khatib atas tugas Universitas Al – Azhar pada tahun 1984, Abdullah Yusuf’Ali dan Asad. Teori Ledakan Maha Dahsyat juga tergambarkan dalam firman Allah pada Al- Qur’an surat Anbiya(21) ayat 30 : 1

description

Tugas Biologi SMA Antartika Sidoarjo

Transcript of Tugas Biologi SMA

KEJADIAN JAGAD RAYA MENURUT ISLAMSungguh sangat menarik untuk membandingkan konsep pembentukan alamraya ini dengan pandangan dari Agama Islam terhadap pandangan dari kosmologi.Terjadinya alam raya ini seperti difirmankan dalam Al-Quran surat Fush Shilat 4ayat! " yang maknanya kira ! kira adalah #$ %emudian ia meran&ang dari langit dan bumi yang masih berbentuk gas sepertiasap. 'alu tuhan berfirman kepada langit dan kepada bumi sekaligus jadikanlah(engkau keduanya( se&arasukarelaatau terpaksalangitdan bumiberkata$kamijadi se&ara sukarela )patuh*+. 'alu diselesaikan !,ya pen&iptaannya menjadi tujuhlangit dalamdua rangkaian -aktu )masa*. %epada setiap langit di-ahyukantentang hukumnya sendiri ! sendiri. .an kami hiasi langit terdekat dengan bintang! bintang siarat yang merupakan lentera ! lentera )lampu ! lampu* danpelindungan ! pelindungan yang berkelip ! kelip+. /akna yang dirangkum di atassetelah mempelajari beberapa terjemahan dan terutama didasarkan padaperbandingan terjemahan Al-Quran kedalam bahasa inggris oleh %hatib atas tugas0ni1ersitas Al ! A2har pada tahun 344( Abdullah 5usufAli dan Asad.Teori 'edakan /aha .ahsyat juga tergambarkan dalam firman Allah padaAl- Quran surat Anbiya)"* ayat 67 # yang maknanya kira ! kira apakah merekaorang ! orang kafir itu tidak mengutahui bah-a langit ! langit )ruang alam* danbumi )materi alam* itu asalnya berpadu( lalu kami pisahkan keduanya. Selanjutnya(kami buat dari air semua makhluk hidup.Teori 'edakan/aha.ahsyat jugamengatakanadanya pemuaianalamsemesta. 8al ini sejalan dengan Al-Quran surat Ad2- .2aariyaat)9* ayat 4:( yangmaknanya kira !kira # $ .anlangit )ruang alam* itukami bangun dengankekuatan( dan kamilah yang sesungguhnya yang meluaskannya+..ari pembandingan sema&am ini dapat kita ketahui bah-a pada akhirnya(fisika yang dikembangkan untuk men&ari kebenaran sampai juga pada fakta yangditunjukkanolehAl-Quran. %enyataanini menggusarkanparafisika-anpadaumumnya karenapen&iptaanalamraya dariketiadaanmemerlukan adanya sang

;en&ipta5ang /aha%uasa( suatukeadaanyangmerekainginhindari. Sebabmereka hanya membi&arakanapa!apayangdapat dinderakanataudideteksidengan peralatan saja.Al-Quran surat Fush-Shilat)4* ayat 96 ( yang maknanya kira ! kira adalah# $ Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat ! ayat kami segenap penjuru dandalam diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bah-a Al-Quran itu yangbenar+.;adateori 'edakan/aha.ahsyat( jugamengatakanadanya pemuaianalam semesta. %emudian galaksi itu akan han&ur kembali dan diserap oleh suatulubang hitam( yang mungkin diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiyaa)"*ayat 74( yang maknanya kira ! kira # $ ;ada hari itu kami gulung langit )bentuktunggal* seperti menggulung gulungan perkamen untuk tulisan. Sebagaimana janjikami yang telah memulai pen&iptaan pertama( kami akan melaksanakannya+.