Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

download Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

of 28

Transcript of Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  1/28

  Pubertas PadaWanita

  Kelompok 6A

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  2/28

  Defnisi Pubertas

  Menurut Root dalam Hurlock (2004 Pubertas merusuatu ta!ap dalam perkemban"an dimana ter#adikematan"an alat$alat seksual dan tercapai kemampureproduksi%

  Menurut World Healt! &r"ani'ation (WH& dalamK)* masa pubertas adala! periode perali!an biomasa kanak+kanak dan masa de,asa* -aitu antara u.0+20 ta!un% !ttps/eduse1orteens%,ordpress%com20

  apa+si!+pubertas+itu+2

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  3/28

  5an#utan

  Menurut KK) (2003 masa rema#a ini diba"i atas 3periode* -aitu/

  Masa Remaja Awal ( 10-12 tahun)

  Masa Remaja Tengah (13-15 tahun)

  Masa Remaja Akhir (16-19 tahun)

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  4/28

  Defnisi Menstruasi

  Menurut Rosenblatt (2007* menstruasi adala! peluru!an la#arin"an pada uterus -aitu endometrium bersama den"an d

  Menstruasi atau !aid adala! perdara!an secara periodik dadari uterus -an" disertai pelepasan (deskamasi endometriu(Pro8era,ati 9 Misaro!* 200:

  Menurut ;oebac!man dan Kissantie (20.2* !aid atau mensmerupakan peluru!an dindin" ra!im -an" terdiri dari dara!#arin"an tubu! -an" ter#adi setiap bulan dan merupakan suaproses normal ba"i perempuan%

  repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter

  repository.usu.ac.id/bitstream/.../Chapter%

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  5/28

  Pen"ertian ;indroma

  Pramenstruasi;indroma pramenstruasi merupakan "an""uansiklus -an" umum ter#adi pada ,anita muda danperten"a!an* ditandai den"an "e#ala fsik danemosional -an" konsisten* ter#adi selama aseluteal pada siklus menstruasi (;ar-ono* 200:%

  ;indroma pramenstruasi adala! sekumpulan"e#ala -an" muncul akibat peruba!an !ormo-an" ter#adi dalam tubu! perempuan men#elmenstruasi (Dita* 20.0%

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  6/28

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  7/28

  Proses Menstruasi

  Pada setiap siklus haid FSH dikeluarkan oleh Lobus anterior hipo

  Folikel primer berkembang menjadi folikel de Graaf yang membu

  esterogen.

  Dibawah pengruh RH folikel de graff semakin lama semakin mata

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  8/28

  5an#utan

  Dibawah pengaruh LH folikel de graff menjadi lebih matang men

  permukaan o!arium dan kemudian terjadi o!ulasi.

  "orpus luteum menghasilkan hormon progesteron.

  #ila tidak ada pembuahan korpus luteum berdegenerasi yang

  menyebabkan kadar esterogen dan progesteron menurun.

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  9/28

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  10/28

  Hormon -an" berperan dalam sik

  menstruasi >stro"en* memainkan peranan pentin" dalam

  perkemban"an pa-udara dan dalam peruba!an siklubulanan dalam uterus%

  Pro"esteron* merupakan !ormon -an" palin" pentinuntuk men-iapkan endometrium -an" merupakanmembran mukosa -an" melapisi uterus untuk implao8um -an" tela! dibua!i

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  11/28

  ?;H -an" dikeluarkan ole! !ipofsis meran"san"perkemban"an olikel+olikel di dalam o8arium (indutelur

  ;etela! o8ulasi ter#adi* dibentukla! korpus rubrum akan men#adi korpus luteum* di ba,a! pen"aru! !o5H dan 5

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  12/28

  ?AK

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  13/28

  ?AK

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  14/28

  ?AK

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  15/28

  ?AK

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  16/28

  ?AK

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  17/28

  =iri $ =iri Pubertas

  Tahap P1: tahap prepubertal, belum ada perubahan payudan pertumbuhan rambut di pubis

  Tahap P2: mulai munculnya tonjolan areolar, mulai ada rahalus pubis dan ketiak.

  Tahap P3: jaringan payudara teraba dan aerola semakin brambut pubis dan ketiak berwarna lebih gelap.

  Tahap P: Payudara dan aerola semakin mendekati ukuradewasa.

  Tahap P!: Payudara dan aerola seperti wanita dewasa. "apubis menyebar sampai paha.

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  18/28

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  19/28

  Kelainan Pada Menstruasi

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  20/28

  Amenorea

  keadaaan tidak ter#adin-a !aid pada seoran" ,anita

  Amenorea primer

  keadaan tidak ter#adin-a !aid pada ,anita usia .6

  Amenorea sekunder* -aitu tidak ter#adin-a !aid sellebi! dari 3 bulan setela! sebelumn-a mendapatkasiklus !aid biasa%

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  21/28

  Pen-ebab amenorea primer:

  Pubertas terlambat

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  22/28

  Oligomenorea

  Keadaan dimana siklus !aid meman#an" lebi! dari 3 !ari*sedan"kan #umla! perdara!an tetap sama

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  23/28

  Polimenorea

  Keadaan dimana seoran" ,anita men"alami siklus !aidlebi! serin"

  Dapat ter#adi akibat adan-a ketidakseimban"an sistem

  !ormonal pada aksis !ipotalamus+!ipofsis+o8arium%;tress dan depresi

  Pasien den"an "an""uan makan

  Penurunan berat badan berlebi!an

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  24/28

  Hipermenorea

  Keadaan dimana perdara!an !aid -an" lebi! ban-ak dari normal (ldari @0ml!ari atau lebi! lama dari normal

  Dapat ter#adi akibat beberapa !al* diantaran-a/

  .% Kelainan or"anik/ ineksi saluran reproduksi

  2% Kelainan !ormon endokrin3% Kelainan anatomi ra!im/ mioma uteri* polip endometrium* !iperpl

  endometrium* kanker dindin" ra!im

  4% Batro"enik/ pemakaian !ormon steroid* obat+obatan kemoterapi* oobatan anti+inamasi

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  25/28

  Hipomenorea

  Perdara!an !aid -an" lebi! pendek dan atau lebi! kdari biasa%

  Pen-ebabHipomenorea disebabkan ole! karena

  kesuburan endometrium kuran" akibat dari kuran" pen-akit mena!un maupun "an""uan !ormonal

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  26/28

  Metroragia

  Perdara!an -an" tidak teratur dan tidak ada !ubun"den"an !aid

  Dapat disebabkan ole! luka -an" tidak sembu!*

  carcinoma corpus uteri* carcinoma cer8icitis

 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  27/28

  ;pottin"

  Adala! bercak dara! dikeluarkan dari tubu! saatendometrium sedikit meluru! dan 8a"ina -an"men"eluarkan bercak dara! tersebut%

  !ttp/,,,%e8er-da-!ealt!%compmsspottin"+bet,eends%asp1

  http://www.everydayhealth.com/pms/spotting-between-periods.aspxhttp://www.everydayhealth.com/pms/spotting-between-periods.aspxhttp://www.everydayhealth.com/pms/spotting-between-periods.aspxhttp://www.everydayhealth.com/pms/spotting-between-periods.aspx
 • 7/21/2019 Pubertas Pada Wanita (Tutorial 1 Blok 6)

  28/28

  5an#utan

  Hal+!al -an" membuat spottin" din-atakan men#adiabnormal adala!/

  Keputi!an -an" berbau dan diikuti den"an bercak dkarena adan-a ineksi atau iritasi 8a"ina

  ercak dara! -an" keluar dari rektum!ttp/,,,%,ebmd%com,omentcabnormal+8a"inal+bl+topic+o8er8ie,

  http://www.webmd.com/women/tc/abnormal-vaginal-bleeding-topic-overviewhttp://www.webmd.com/women/tc/abnormal-vaginal-bleeding-topic-overviewhttp://www.webmd.com/women/tc/abnormal-vaginal-bleeding-topic-overviewhttp://www.webmd.com/women/tc/abnormal-vaginal-bleeding-topic-overview