Pidato Sunda

download Pidato Sunda

of 28

 • date post

  13-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  263
 • download

  5

Embed Size (px)

description

pidato sunda

Transcript of Pidato Sunda

Assalamualaikum wr.wb.

Alhmadulillahi robbil alamin.washolatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma badu.

Para hadirin anu mulia, salaku umat Islam atos sawajarna urang mengenal lebih deket junjungan urang yakni Nabi Besar Muhammad SAW. kabehanana eta semata-mata kango ningkatken kataqwaan urang ka Allah SWT. Ku cara seperti kitu urang bisa lebih ngadeketken diri ka Allah SWT, bisa lebih baik nganjalankan perintahna sakaligus ngajauhan laranganana

Hadirin anu berbahagia. dina bulan anu pinuh berkah iyeu urang perlu lewih loba ngalakuken muhasabatun nafsi atawa instrosfeksi diri, ngentengan sorangan. Terutama anu berhubungan jeung peningkatan kualitas sholat urang sadayana khususna jeng kualitas ibadah secara keseluruhan.sabab ges sakuduna urang salaku kaum muslimin kudu ningkatken kualitas diri jeng amaliyah, ibadah ka Allah SWT.Sakumaha pidawuh junjunan urang sadaya man kaana yaumuhu hoirun min amsihi pahua roobihun saha wae jalma anu sae poe ayena tibatan kamari,tah eta jalma anu beruntung batian mun dina dagang mahKacida Cilakana jalma anu amal poe ayeuna lewih buruk tibatan poe kamari,kacida rugi jalma anu amal poe iyeu sarua jeung amal poe kamari,maka beruntunglah orang yang jika amal hari ini lebih baik dari kemarin.

Hadirin anu mulia..sabab amal ibadah sholat eta tolak ukur daripada identitas jalma islam, makana sagala upaya,tarekah kango ngengengken sholat anu khusyu, ikhlas jeng makbul kaasup rangkaian ibadah. Sedengken sholat khusyu, ikhlas jeng makbul eta moal bisa ngawujud jika lamun henteu ditunjang ku ilmu.Tina ku lantaran kitu, Islam ngawajibken sadaya muslimin muslimat milarian ilmu. Sakumaha pidawuh kangjeng nabi muhammad saw:

Tholabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin walmuslimat

Anu pihartosenana milarian elmu teh eta fardu piken muslim lalaki jeng muslim awewe fardu didiyeu fardu ain.anu teu bisa di gantian ku batur seperti solat berjamaah jeng ngurus mayit.

Dina hadits anui sanes dicarioskeun, Teangan ilmu sananjan nepii ka negeri Cina.Hadirin anu mulia.. Lamun ku urang di talaah secara detil jeng mendalam, naun sabana Rasulullah SAW ngahubung-hubungken ilmu jeng Cina ? Aya kepentingan naun ? Sajauh mana pengetahuan baginda rosululloh saw tentang Cina ?

Hadirin anu berbahagia.Umat Islam karek sadar waktu perintah sholat mimiti diwajibken. Ternyata seeur pisan sarana jeng prasarana anu ngadukung kana ibadah sholat anu khusyu. sabab ibadah sholat ngandung syarat jeng rukun. Tah urang moal terang kana perkara rukun jeng syarat shalat lamun teu rajin ngaji elmuna sholat. Sedengken anu menyangkut masalah syarat eta erat hubunganana jeng alat jeng materi. Logikana,Hadirin anu mulia... pada saat sholat diwajibken, maka nutupan aurat eta disyaratken. nutupan aurat eta kudu ku kain, jeng dina waktu harita sekitar taun 621 Masehi, hiji hijina negara anu mampu ngahasilken tekstil kain kur negri Cina. Tah eta sababna pangna Rasulullah SAW ngahubungkan kawajiban nuntut ilmu jeng negeri Cina.

Hadirin anu berbahagia.Bulan Rajab, di mana urang ngalewatina ti taun ka taun. Jeng teu ukur ngaliwati wungkul, urang sadayana salaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab iyeu kuperingatan-peringatan, pengajian-pengajian anu dikaitken jeng uraian tentang sholat. Tapi naha nya, ku datangna bulan rajab iyeu kur ngaliwat kitu wae??? Tangtu henteu. Sabab anu lewih penting kango urang sadayana nyaeta ngalenyeupan,merenungi jeng memakna,i ibadah sholat itu ku aktifitas hirup urang.Pada saat sholat itu diwajibken kudu khusyu maka dina ngalakuken pagawe,an naun wae urang kudu khusyu serius jeng sungguh-sungguh.Ketika sholat itu disyaratkan kudu beresih tina hadats, maka dina ngalakuken naun wae eta kudu bersih tina kebohongan, henteu korupsi jeng saling menzdolimi. Lamun saurang pagawe henteu korupsi waktu, jeng lamun si majikan henteu ngagaweken pagawe secara semena-mena.

Masih seeur hikmah sholat anu perlu ku urang di talaah secara mendalam. Hayu urang aplikasiken makna sholat urang di luar sholat. Mudah mudahan urang sadyana selalu dibere kakuatan, petunjuk, jeng pitulung Alloh SWT, amin.Sakitu anu ka sanggakeun mudah mudahan aya manfaatnaAqulu qouli hadza astaghfirullohal azdim. Wallohul muwafiq ila aqwamit thoriq.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh

Assalamualaikum Wr.Wb.Aujubillah himinassyaiton nirojim.Bismilah hirohman nirohim.

Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama badu.

Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala.

Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna.

Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam.

Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin.

Teu hilap nu di pikahormat bapa.,(eusi kunyalira)Nu di pikahormat bapa,(eusi kunyalira)Nu di pikahormat bapa..(eusi kunyalira)

Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot, naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur.

Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu, hiji elmu nu manpaat, nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur, mamagahan barudak, jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana.

Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas, dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh, mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir, nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala.

Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh, nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana, sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji ,sakola, ngala elmu jeung sajabana, tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna.

Mudah-mudahan urang sadayana tos siap, tos manteng, tos amal sodakoh, tos ngadidik barudak, tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu, sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala.

Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu, bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah, neda dihapunteun. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun.

Bilahi taofik walhidayah.Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Contoh Pidato Sunda | Ngawangun Nagri nu Utami

Innal hamda kullahu lillah. Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruhu wa naudzu min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayyahdillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah.

Asyhadu anla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rosuluhu, la nabiya badah.

Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangran Nu Nu Maha Kawasa, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur.

Alhamdulillah wa syukrillah wa ala nimatillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kumpul ngariung paamprok jonghok dina ieu makom, dina raraga ngamumul atanapi mimut hari jadina Kabupaten Ciamis anu ka 368. Acara ieu parantos janten adat tatali rasa pikeun Pemda Kab. Ciamis jeug sakumna warga masrakat Tatar Galuh Ciamis enggoning ngajantenkeun Kabupaten Ciamis janten Nagari anu Utami. Sakumaha anu parantos dijantenkeun visi og missina Kabupaten Ciamis ku anjeun.

Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun og ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabiin tabiatna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu turut-tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu knging syafaat di yaumil ahir. Amin.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Langkung ti payun neda nyuhun maklum nya paralun mirh sim kuring dina medar ieu carita kirang tata titi duduga peryoga, maklum keuna kana paribasa: ciri sa nagri cara sa dsa jawadah tutung biritna sa carana sa carana bilih aya tingkah paripolah anu kabantun ti pakampungan anu kacandak di padsaan mantak ngajantenkeun reheut kana mamanahan para wargi sadaya, sakali deui sim kuring neda sih tawakuna, hapunten anu kasuhun.

Hadirin hormateun sim kuring!

Peryogi kauninga wirh ngadegna kota Ciamis palias sans ladang ntng, tinangtos tina hasil pross anu rumpil tur panjang. Sim kuring kataji ku salah sawios pupuhu anu janten Bupati Galuh anu ka genep welas, anu jenenganana Raden Adipati Aria Kusumadiningrat, anu parantos kaamanahan ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara Galuh Ciamis dina taun 1839 dugi ka taun 1886.

Saha kinten anu katelah satria linuhung kajamparing angin-angin, kakoncara ka janapria th? Raden Adipati Aria Kusumadiningrat th kalebet tokoh anu luhung ku lmu, beunghar ku komara tiasa janten ngawujud ngaraga sukma ka Bapa Engkon Komara jenenganana nyambuangkeun wawangi arum, lantaran Kangjeng Prebu kagungan lmu linuhung, Bupati munggaran anu tiasa ngaos aksara latn. Marntah adil palamarta,wedi asih ka rahayat.

Pamarntah kolonial harita keur meujeuhna ngagederkeun Tanam Paksa ta. Saenyana ari di tatar Priangan mah ti taun 1677 og geus dilaksanakeun anu disebut Preangerstelsel atawa sistim Priangan nu tumali jeung komoditi kopi th.

Tepi ka ayeuna lan