Basa sunda

download Basa sunda

of 24

 • date post

  26-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.641
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Basa sunda

 • 1. Aksara vokal
 • 2. Aksara Ngalagena
 • 3. Pananda sora
 • 4. Pananda sora
 • 5. Pupuh th nya ta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah og macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modrn, pupuh ilahar dipak dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing- masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun. Pupuh th kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyata patokan jumlah padalisan dina unggal pada sarta lobana engang dina unggal padalisan, sedengkeun guru lagu nyata patokan sora vokal dina tungtung unggal padalisan atawa dang-ding-dung-na sora vokal dina engang panungtung.
 • 6. Macam-macam Pupuh Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah. Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol. Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan. Durma, ngagambarkeun rasa ambek, ged hat, atawa sumanget. Gambuh, ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri. Gurisa, ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung. Jurudemung, ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun. Kinanti, ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah. Lambang, ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana. Magatru, ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan. Maskumambang, ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes hat. Mijil, ngagambarkeun kasedih tapi bari ged harepan. Pangkur, ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat. Pucung, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju hat. Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh. Wirangrong, ngagambarkeun nu kawiwirangan, ra ku polah sorangan. Ladrang, ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran.
 • 7. Biografi Nyaeta pedaran anu ngalakonkeun kahirupan saurang tokoh. Anu nulisna pihak sejen. Otobiografi nayeta ngalakonkeun hirup nu ditepikeun ku soranganna.
 • 8. Unsur-unsur biografi bentuk narasi : 1. Degdeg pamadeg 2. Pasuarang ngarang 3. Kahirupan keur leutik 4. Kasam tukang di kaluarga 5. Riwayat pendidikan 6. Karier 7. Kaparigelan 8. Karya
 • 9. Biografi nu bentuk formulir : 1. Ngaran lengkap 2. Jenis kelamin 3. Status 4. Agama 5. Ngaran kolot 6. Alamat 7. Nomor telepon atawa e-mail 8. Riwayat pendidikan atawa kursus-kursus 9. Pangalaman berorganisasi 10. Pangalaman kerja 11. Pangalaman bidang penelitian 12. Karya-karya 13. Penghargaan-penghargaan/pangajen
 • 10. Harti Dongeng Dongeng nyaeta carita rekaan nu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok.Kesan pamohalanna upamana bae aya sato bisa ngomong,aya parahu jadi gunung Eusi dongeng umumna ngandung atikan moral, contona anu bener salawasna pastimeunang pahala, budak nu teu nurut ka kolot bakal cilaka,jrrd Palaku atawa jejer dina dongeng bisa naon bae, bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan, jin,siluman, jrrd Dongeng teh karya balarea, hartina tara kanyahoan saha nu ngarangna terussumebarna sacara lisan Tehnik ngadongeng :1. lafalna kudu bentes 2. lentong kudu merenah 3. pasang peta ( aya mimik jeung gestur ) luyu jeung eusi carita
 • 11. Rupa-rupa Dongeng -Dongeng sasakala nyaeta dongeng asal-usul hiji tempat atawa hiji kajadian. Contona dongeng sasakala Situ Bagendit, Talaga Warna, Gunung Tangkuban Parahu2. -Dongeng sasatoan / fabel nyaeta dongeng anu palakuna sastoan nu boga kalakuan jeung ngomong siga jelema, contona : sakadang Peucang Maling Bonteng3. -Dongeng Babad karangan anu mangrupa sajarah hiji kajadian atawa hiji tempat,contona : Babad Kuta Maya, Babad Sumedang, Babad Sukapura4. -Dongeng Farabel nyaeta dongeng nu palakuna ngabogaan kalakuan nu teu lumrah jeung batur, contona dongeng si Kabayan5. -Dongeng Pamuk/ sage nyaeta dongeng nu palakuna ngabogaan kasaktian, contona :Mundinglaya Dikusuma
 • 12. Harti Biantara Biantara nyarita hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji perkara, sipatna monolgis, ukur direspon ku unggeuk/gideg, keprok, jeung pasemon Tujuan Biantara Informatif Persuasif jeung Instruktif Edukatif Entertaint Materi Biantara 1. Bubuka 2. Eusi 3. Bahasan 4. Kacindekan
 • 13. Materi Biantara 1. Bubuka 2. Eusi 3. Bahasan 4. Kacindekan Guna Biantara - Pikeun nepikeun rupaning kapentingan/maksud. - Ngaronjatkeun ajen diri - Ngarojong Leadership - Jadi puseur paniten masarakat, dihormat jeung dihargaan. Wanda Biantara -Ceramah -Pamapag/sambutan -Pedaran/bahasan hiji pasualan -Natar (up grading) -Laporan -Kampanyeu/propaganda -Tarekah Ngaronjatkeun Kamampuh Biantara -Diajar dina organisasi -Numuwuhkeun kawani tumanya -Ngaregepkeun ceramah ilmiah -Rea maca
 • 14. Sisindiran th asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol. Luyu jeung ta, dina sastra Sunda anu disebut sisindiran th nyata karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu dikedalkeun th dibungkus ku cangkangna. Wangunan sisindiran th kauger ku purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna, sisindiran th kaasup kana wangun ugeran (puisi).
 • 15. sisindiran dibagi jadi tilu golongan nyata: (1) rarakitan; (2) paparikan, jeung (3) wawangsalan. Ditilik tina eusina, rarakitan jeung paparikan bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan, nyata: (1) silihasih; (2) piwuruk; jeung (3) ssbrd.
 • 16. Conto sisindiran: Aya roda na tanjakan, katinggang ku pangpung jengkol. Aya ronda gogoakan, katinggang ku hulu kohkol. aya listrik di masigit, caangna kamana-mana. aya istri jangkung alit, cangkengna kamana-mana
 • 17. Paguneman nyaeta kagiatan nyarita nu mangrupa kalimah langsung sarta para palakuna silih tempas ngalakukeun tanya jawab.
 • 18. Wawancara mah nu saurang gawena ukur nanya (ngawawancara) nu saurang deui ukur ngajawab (narasumber). Paguneman mah silih tempas, nu ditanya oge bisa nanya
 • 19. 1. Lafal 2. Lentong kalimah 3. Sora 4. Basa 5. Ngajiwaan
 • 20. HAL-HAL NU KUDU DIPIGAWE KU HIDEP DINA NGAREGEPKEUN Parasaan Konsentrasi
 • 21. Paguneman atawa percakapan mangrupa kagiatan nyarita dua arah (dialog). Paguneman beda jeung wawancara nyaeta dina ngalakukeun tanya jawabna.