PENJAGAAN AL-QURAN MENURUT MUFASIR ... i ABSTRAK Nurul Hidayat Penjagaan...

download PENJAGAAN AL-QURAN MENURUT MUFASIR ... i ABSTRAK Nurul Hidayat Penjagaan al-Qur¢â‚¬â„¢an Menurut Mufasir

If you can't read please download the document

 • date post

  30-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PENJAGAAN AL-QURAN MENURUT MUFASIR ... i ABSTRAK Nurul Hidayat Penjagaan...

 • PENJAGAAN AL-QURAN MENURUT MUFASIR INDONESIA

  (KAJIAN ATAS MAKNA ḤĀFIẒŪN)

  Skripsi

  Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin

  Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

  Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

  Oleh :

  Nurul Hidayat

  NIM. 1113034000084

  PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR

  FAKULTAS USHULUDDIN

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

  1441 H / 2020 M

 • Motto

  Apa yang kita beri itulah yang kita punya

 • i

  ABSTRAK

  Nurul Hidayat

  Penjagaan al-Qur’an Menurut Mufasir Indonesia (Kajian Atas

  Makna Ḥāfiẓūn)

  Dalam skripsi ini ada satu pertanyaan besar yang ingin disampaikan

  oleh penulis, yaitu siapa yang menjaga dan memelihara keotentikan al-

  Qur’an dari pengurangan dan penambahan? Terdapat perbedaan

  pendapat para mufasir yang ada pada desertasi Eva Nugaraha dari abad

  pertama sampai abad ke 14 dalam memaknai laḥāfiẓūn, ada yang

  menyatakan penjagaan al-Qur’an hanya Allah, dan ada pula yang

  menyatakan penjagaan al-Qur’an melibatkan banyak pihak, sama

  halnya mufasir Indonesia dalam memaknai laḥāfiẓūn terdapat

  perbedaan.

  Penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan

  metode (Library research) dan komparatif dengan pengumpulan data

  pokok yang akan diteliti. Penelitian ini adalah untuk mengetahui

  pandangan Mufasir Indonesia terkait penafsiran tentang penjagaan al-

  Qur’an yang dipertegas pada Q.S al-Hijr/15:9. Tentu menarik

  mengetahui pendapat-pendapat mereka, berkaitan dengan penjagaan al-

  Qur’an, karena Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam yang

  sudah barang tentu merujuk kepada pandangan para Mufasir Indonesia.

  Hasil penelitian ini adalah berkesimpulan bahwa penjagaan al-

  Qur’an menurut mufasir Indonesia. Jika dilihat dari penggunaan

  metodologi para mufasir, mereka yang bermetode ijmali berpandangan

  bahwa penjagaan al-Qur’an itu hanya Allah semata. sehingga tidak

  seorang pun yang sanggup menyelewengkan apalagi menghapusnya,

  Sedangkan mereka yang bermetode tahlili berpandangan penjagaan al-

  Qur’an itu Allah dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat di dalamnya,

  yaitu mereka yang menghafal dan orang yang melakukan usaha-usaha

  untuk menjaga dan memelelihara al-Qur’an.

  Kata kunci: Penjagaan Al-Qur’an, Pemeliharaan Al-Qur’an, Lafadz

  Laḥāfiẓūn.

 • ii

  KATA PENGANTAR

  Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas keberkahan,

  rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis,

  sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul PENJAGAAN AL-

  QURAN MENURUT MUFASIR INDONESIA (KAJIAN ATAS

  MAKNA ḤĀFIẒŪN) sebagai syarat untuk menyelesaikan Program

  Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu

  Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

  Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan

  yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya, berkat

  adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral

  maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan

  ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen Eva

  Nugraha, atas arahan dan motivasinya yang tiada henti, juga ucapan

  terimakasih kepada keluarganya yang telah berkenan menyediakan

  tempat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah

  membalas segala kebaikan kepada beliau dan keluarganya.

  Ucapan terima kasih juga kepada segenap jajaran dosen UIN

  Syarif Hidayatullah:

  1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A. Selaku

  Rektor Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

  2. Dr. Yusuf Rahman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin

  3. Dr. Eva Nugraha, MA. Selaku Ketua Prodi Program Ilmu Al-

  Qur’an dan Tafsir (IAT).

 • iii

  4. Dr. M. Suryadinata, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang

  telah memberikan kontribusi bermakna dalam penyelesaian

  skripsi.

  5. Fahrizal Mahdi, Lc. MIRKH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-

  Qur’an dan Tafsir yang selalu melayani penulis dalam urusan

  administrasi akademik.

  6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang dengan kebaikan dan

  kemurahan mereka, secara sadar, telah mendorong penulis

  untuk tidak surut sebelum menang dalam menggali ke dalam

  dan keindahan ayat-ayat suci serta ke-uswah-an Nabi

  Muhammad saw. Jazāhumullāh wanafa‘anā bi ‘ulūmihim.

  Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan

  kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Bai Nurjaya dan Hj.

  Nafi’ah (Alm), Allāhummaghfir lahumā warhamhumā kamā

  Rabbayānā Ṣigārā. Dengan kasih sayangnya yang tiada batasnya dan

  kehangatan do’anya yang tiada henti dilantunkan, sehingga penulis

  telah sampai pada tahap sekarang ini. Tidak lupa pula kepada keluarga

  tercinta, Ka Udin, ka Dede, teh Titi, teh neneng, teh mega dan teh iyah,

  yang selalu mensuport penuh terhadap proses perkulihan penulis,

  semoga mereka semua selau dalam lindungan Allah SWT. Tidak lupa

  pula penulis ucapkan kepada Pendiri Pondok Pesantren Peradaban

  DAAR EL-HASANAH, yaitu KH. Bakroni Latar, S.Pd.I, Lc, MM.

  Semoga beliau selalu dimudahkan dalam mendidik santri-santrinya.

  Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman

  seperjuangan dan teman nongkrong dan ngopi, Ilmu al-Qur’an dan

  Tafsir Angkatan 2103. Khususnya kepada sahabat-sahabat terbaik, Rio

  Anjasmara (belo), M. Munawwar (kempues), saukatuddin, Aep

 • iv

  Fahruroji, Didi Maldini dan yang lainnya yang ikut andil dan

  memberikan arahan dalam isi skripsi ini, Serta kepada teman angkatan

  PP DAARUL FALAH, dan yang lainnya. Susah senang kita lewati

  bersama, kenangan indah yang tidak pernah bisa penulis lupakan

  bersama mereka, semoga kita semua bisa ambil hikmah dan

  keberkahan dari proses perjalanan hidup dan perjuangan menimba ilmu

  serta dapat berkumpul kembali di kemudian hari, dan semoga Allah

  meridhai kita semua.

  Jakarta, 28 Januari 2020

  Penulis

 • v

  PEDOMAN TRANSLITERASI

  Pedoman transliterasi hasil keputusan bersama (SKB) Mentri

  Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomer. 1987 dan

  Nomer: 0543b/U/1987.

  1. Padanan Aksara

  Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

  Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

  B Be ب

  T Te ت

  Ṡ Es dengan titik di atas ث

  J Je ج

  Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

  Kh Ka dan Ha خ

  D De د

  Ż Zet dengan titik di atas ذ

  R Er ر

  Z Zet ز

  S Es س

  Sy Es dan Ye ش

  Ṣ Es dengan titik di bawah ص

  Ḍ De dengan titik di bawah ض

  Ṭ Te dengan titik di bawah ط

  Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 • vi

  ʻ_ Apostrof terbaik ع

  G Ge غ

  F Ef ف

  Q Qi ق

  K Ka ك

  L El ل

  M Em م

  N En ن

  W We و

  H Ha ه

  Apostrof ’_ ء

  Y Ye ي

  2. Vocal

  Vokal terdiri dari dua bagian, ialah vokal tunggal dan vokal

  rangkap, transliterasi vokal tunggal sebagai berikut:

  Tanda Vokal Vokal Latin Keterangan

  A Fathah ا َ

  I Kasrah ا َ

  U Ḍammah ا َ

  Brikut ini adalah vokal rangkap berupa gabungan antara harakat

  dan hurup.

 • vii

  Tanda Vokal Vokal Latin Keterangan

  Ai a dan i َـ ي

  Au a dan u َـ و

  3. Vokal panjang

  Ketentuan alih aksara vokal panjang bahasa arab dilambangkan

  dengan harkat dan huruf, yaitu:

  Tanda Vokal Vokal Latin Keterangan

  Ā a dengan topi di atas ا َ

  Ī i dengan topi di atas ا َ

  Ū u dengan topi di atas ا َ

  4. Kata Sandang

  Kata sandang dilambangkan dengan huruf ال dialih aksara

  menjadi ‘I’ baik di sandangkan dalam huruf syamsiyah maupun di

  sandangkan dengan huruf qamariyah. Contoh: al-ẓikr bukan az-ẓikr.

  5. Syaddah (Tasydīd)

  Syaddah atau Tasydīd dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan

  sebuat tanda Tasydīd ( َّ ), dalam translit ini di lambangkan dengan

  perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Tasydīd. Contoh:

  ب ن ا ْين ا rabbanā : ر قَ najjaīnā : ن جَّ al-ḥaqq : ا ْلح

 • viii

  6. Cara penulisan kata

  Setiap kata, baik kata kerja, kata benda, maupun huruf ditulis

  secara terpisah. Berikut contohnya dengan berpedoman pada ketentuan-

  ketentuan diatas:

  Innā naḥnu nazzalnā al-żikra ِاَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذ ِْكرح

  ُكُم ِِبحا ٱلناِبيُّونح ۡ Yaḥkumu bihā al-nabiyyūna َيح

  Istuḥfiẓū ٱۡسُتۡحِفظُواْ

  7. Singkatan

  Huruf Latin Keterangan

  Swt Subḥanahu wa ta‘ālā

  Saw Ṣalla Allāh ‘alaihi wa sallam

  Q.S Quran Surat

  M