PANDUAN KONTRAKTOR DAN MENJILID DOKUMEN TENDER · 2020. 3. 1. · PANDUAN KONTRAKTOR DAN MENJILID...

of 166 /166
PANDUAN KONTRAKTOR DAN MENJILID DOKUMEN TENDER 1. Setiap satu pembelian Tender , kontraktor/ perunding akan menerima ; 1.1 Muka hadapan dokumen Tender yang telah dicetak dengan kertas berwarna, telah dicap dan diisi maklumat nama kontraktor / perunding tarikh dokumen dijual, tanda tangan wakil MPBP, nombor bilangan, dan nombor resit dan menyertakan salinan resit. 2. Pentender / Penyebutharga dikehendaki ; 2.1 Muat turun dokumen Tender di laman web MPBP aplikasi e-borang- Unit Perolehan dalam talian (http://www.mpbp.gov.my/) yang mengandungi dokumen tender. 2.2 Mencetak dokumen dengan kertas bersaiz A4 dalam format PDF : 1. Lampiran A Senarai Semakan Dokumen Wajib 2. Lampiran B Arahan Pertender 3. Lampiran F Borang Cadangan Kos 4. Lampiran G Borang Cadangan Teknikal 5. Lampiran J Dokumen Sokongan (Borang A,B,C,D,F,E,G, CA,GA) 2.3 Menjilid dokumen dengan mengikut susunan dan cara berikut : 2.3.1 Muka hadapan asal yang telah diberikan (Salinan tidak dibenarkan) 2.3.2 Dokumen yang telah dicetak 2.3.3 Dokumen sokongan ; Salinan pendaftaran Kontraktor CIDB (Kerja), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (Kerja), Sijil PKK (Kerja), Sijil SSM (Bekalan dan Kerja), atau Sijil Kementerian Kewangan (MOF) Penyata Bank 3 Bulan terakhir (Bagi Kerja G2 dan bekalan RM200,000 ke atas) , Kementerian Kewangan (Bekalan & Perkhidmatan) dan Lain-lain dokumen yang diperlukan dalam dokumen Sokongan.

Embed Size (px)

Transcript of PANDUAN KONTRAKTOR DAN MENJILID DOKUMEN TENDER · 2020. 3. 1. · PANDUAN KONTRAKTOR DAN MENJILID...

 • PANDUAN KONTRAKTOR DAN MENJILID DOKUMEN TENDER

  1. Setiap satu pembelian Tender , kontraktor/ perunding akan menerima ;

  1.1 Muka hadapan dokumen Tender yang telah dicetak dengan kertas

  berwarna, telah dicap dan diisi maklumat nama kontraktor / perunding

  tarikh dokumen dijual, tanda tangan wakil MPBP, nombor bilangan, dan

  nombor resit dan menyertakan salinan resit.

  2. Pentender / Penyebutharga dikehendaki ;

  2.1 Muat turun dokumen Tender di laman web MPBP –aplikasi e-borang-

  Unit Perolehan dalam talian (http://www.mpbp.gov.my/) yang

  mengandungi dokumen tender.

  2.2 Mencetak dokumen dengan kertas bersaiz A4 dalam format PDF :

  1. Lampiran A – Senarai Semakan Dokumen Wajib

  2. Lampiran B – Arahan Pertender

  3. Lampiran F – Borang Cadangan Kos

  4. Lampiran G – Borang Cadangan Teknikal

  5. Lampiran J – Dokumen Sokongan (Borang A,B,C,D,F,E,G, CA,GA)

  2.3 Menjilid dokumen dengan mengikut susunan dan cara berikut :

  2.3.1 Muka hadapan asal yang telah diberikan (Salinan tidak dibenarkan)

  2.3.2 Dokumen yang telah dicetak

  2.3.3 Dokumen sokongan ; Salinan pendaftaran Kontraktor CIDB (Kerja),

  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (Kerja), Sijil PKK (Kerja), Sijil SSM

  (Bekalan dan Kerja), atau Sijil Kementerian Kewangan (MOF)

  Penyata Bank 3 Bulan terakhir (Bagi Kerja G2

  dan bekalan RM200,000 ke atas) , Kementerian Kewangan

  (Bekalan & Perkhidmatan) dan Lain-lain dokumen yang diperlukan

  dalam dokumen Sokongan.

 • 2.3.4 Disusun semua dokumen di atas mengikut turutan dan dikepil di

  sebelah tepi kiri ( atas , bawah dan tengah) dokumen.

  2.4 Mengisi dan menandatangani borang-borang yang disediakan seperti

  biasa dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Jabatan

  Kewangan sebelum tarikh dan masa tutup tender.

  PERINGATAN

  Mana-mana pihak kontraktor/pembekal yang cuba mencetak / menyalin lebih dari

  satu dokumen dalam satu belian dan membeli kepada pihak kontraktor yang lain dan

  kemudiannya cuba menyertai tender , jika dapat diketahui oleh pihak MPBP ,

  keduadua pihak kontraktor akan dibatalkan penyertaan dan disenarai hitamkan.

  Kawalan akan dibuat berdasarkan pada muka hadapan yang diberi hanya satu

  setiap pembelian yang lengkap diproses oleh pihak MPBP

 • ISI KANDUNGAN - LAMPIRAN A

  KERAJAAN MALAYSIA

  MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

  TENDER : MPBP - 8 -2020 TAJUK PERKHIDMATAN : Perkhidmatan Perunding Penilaian Am Semula

  Tahun 2020 Bagi Pegangan Bercukai Dan Belum

  Bercukai Di Kawasan MPBP (Pakej 2) -

  Sebahagian Bandar Penggaram Hingga Ke

  Semerah & Tongkang Pecah

  TABLE OF CONTENT

  PERKARA

  LAMPIRAN

  SERAHAN DOKUMEN WAJIB

  - Panduan Mengisi Tender - Isi Kandungan - Senarai Semakan Mengisi Dokumen - Surat Akuan Pembida - Surat Akuan Petender - Surat Perwakilan Kuasa - Senarai Semakan Dokumen Wajib Yang Perlu

  Diserahkan Bersama Tender

  A

  - ARAHAN KEPADA PETENDER - LAMPIRAN Q

  B

  - SYARAT- SYARAT AM TENDER

  C

  - SYARAT- SYARAT PERJANJIAN

  - Format Daf Perjanjian Piawai Perkhidmatan Perunding

  D

  - TERMA RUJUKAN

  E

  BORANG CADANGAN KOS

  - Lampiran F 1 - Muka Hadapan Cadangn Kos - Lampiran F 2 - Ringkasan Cadangan Kos

  F

 • ISI KANDUNGAN - LAMPIRAN A

  - Lampiran F3 - Cadangan Kos

  BORANG CADANGAN TEKNIKAL

  - Lampiran G1 - Muka Depan Dan Senarai Semak Dokumen Mandatori Untuk Cadangan Teknikal

  - Lampiran G2 - Declaration Form - Lampiran G3 - Surat Akuan Kepentingan Perunding - Lampiran G4 - Maklumat Petender - Lampiran G5 - Senarai Pengalaman Petender

  Melaksanakan Kajian Kerajaan, Swasta Dan Negara Luar

  - Lampiran G6 - Curriculum Vitae Kakitangan - Lampiran G7 - Ringkasan Curriculum Vitae

  Kakitangan Yang Terlibat - Lampiran G8 - Carta Ahli Pasukan - Lampiran G9 - Cadangan Jadual Pelaksanaan

  Kajian - Lampiran G10- Metodologi - Lampiran G11 - Penyata Kewangan Tahunan - Lampiran G1 2- Program Kepastian Kualiti

  G

  KRITERIA PENILAIAN

  H

  LAMPIRAN DELIVERABLES

  - Lampiran I 1 - Penyata Pemilik - Lampiran I 2 – Pelan Lokasi - Lampiran I 3 – Pelan Lelaut - Lampiran I 4 – Pelan Tapak - Lampiran I 5- Pelan Lantai - Lampiran I 6 –Gambar Harta - Lampiran I 7- Laporan Usul Periksa - Lampiran I 8- Laporan Penilaian

  I

  - BORANG MAKLUMAT AM PENENDER

  Borang A - Surat Pengakuan Kebenaran

  Maklumat dan Pengesahan Dokumen Yang Dikemukakan Oleh Pertender

  Borang B - Maklumat Am Latar Belakang Pentender

  Borang C - Data-data Kewangan

  J

 • ISI KANDUNGAN - LAMPIRAN A

  /Borang CA

  Borang D - Rekod Pengalaman Kerja

  Borang E - Kakitangan Teknikal

  Borang F - Keempunyaan Loji dan Peralatan Pembinaan Utama

  Borang G - Senarai Kerja Kontrak

  Borang GA - Laporan Penyeliaan Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Pertender

  Lain-lain Borang Garanti Bank Syarikat Insuran

 • SERAHAN

  DOKUMEN

  WAJIB

  LAMPIRAN A

  Majlis Perbandaran Batu Pahat

 • SENARAI SEMAKAN MENGISI DOKUMEN Tender Untuk :

  PERKHIDMATAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020 BAGI PEGANGAN BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP (PAKEJ 2) - SEBAHAGIAN BANDAR PENGGARAM HINGGA KE SEMERAH & TONGKANG PECAH

  Nota a. Senarai semakan ini bertujuan bagi menolong pentender mengemukakan satu tender yang lengkap dan

  tanpa sebarang kesilapan. Semua penender adalah dinasihatkan supaya menggunakan senarai semakan ini bagi menyemak tender mereka sebelum menyerahkan tender masing-masing.

  b. Segala usaha telah diambil untuk menyenaraikan perkara-perkara yang lazimnya perlu diambil tindakan

  oleh seorang penender dalam mengemukakan tendernya. Walaupun begitu, adalah menjadi tanggungjawab penender sepenuhnya bagi menentukan lengkapnya sesuatu tender yang dikemukakannya itu.

  Bil Perihal Semakan Tindakan/ catatan

  1.0

  Semakan Am

  1.1 Naskah salinan Dokumen Tender yang diberikan kepada penender hendaklah mengandungi dokumen-dokumen sepertimana yang disenaraikan di dalam Dokumen Tender. Sila semak dan pastikan supaya dokumen-dokumen ini terdapat pada Naskah Dokumen Tender anda sebelum meninggalkan pejabat di mana Dokumen Tender dikeluarkan.

  1.2 Adalah menjadi tanggungjawab seorang penender untuk meneliti

  bahawa salinan-salinan itu adalah sebenarnya salinan-salinan dokumen yang termasuk dalam Dokumen Meja Tender. Jika terdapat apa-apa perbezaan atau percanggahan antara mana-mana salinan yang diberi kepada pentender dengan salinan dalam Dokumen Meja Tender atau antara-antara mana-mana dokumen yang termasuk di dalamnya maka adalah tanggungjawab penender untuk memohon secara bertulis kepada pihak yang mengeluarkan Dokumen Tender tidak lewat dari tujuh (7) hari sebelum tarikh akhir yang ditetapkan dalam Notis Tender bagi penyerahan tender supaya dibetulkan perbezaan atau percanggahan itu.

  1.3 Sila semak Dokumen Tender anda dengan Dokumen Meja Tender yang

  dipamerkan bagi menentukan supaya tidak ada mukasurat yang tertinggal (missing pages) atau diberi lebih dari yang sepatutnya (ducplication of pages).

  1.4 Penender tidak dibenarkan membuat apa-apa perubahan atau

  tambahan kepada Borang Tender atau mana-mana Dokumen Tender yang lain yang boleh dianggap mengenakan had syarat atau perjanjian tambahan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender oleh Kerajaan.

  Semua maklumat yang diisi oleh pentender hendaklah dengan menggunakan dakwat tidak mudah luntur. Jika terdapat sebarang kesilapan dalam mengisi maklumat, kesilapan tersebut hendaklah dibetulkan dengan cara memotong kesilapan tersebut dengan satu garisan bersih melintang dan ditandatangani ringkas oleh penender dan saksinya. Penggunaan pemadam getah atau kimia cecair adalah dilarang.

 • Bil Perihal Semakan Tindakan/ catatan

  2.0 Lampiran A – Surat Akuan Pembida & Surat Akuan Petender

  i) Isi nama wakil syarikat, no kad pengenalan dan no pendaftaran syarikat bagi SSM, KKM, ROC, (hendaklah seorang yang dibenarkan menandatangani kontrak bagi pihak syarikkat petender menurut pendaftaran PKK)

  ii) Turunkan tandatangan setelah membaca dan memahami Surat Akuan Pembida

  iii) Isi nama , nombor kad pengenalan dan tarikh

  iv) Turunkan Cop Syarikat

  3.0 Lampiran B – Lampiran Q

  i) Isi nama syarikat, alamat ,

  ii) Isi kadar harga bagi sebulan dan nilai tempoh 12 bulan dalam ringgit Malaysia. ( Merujuk kepada jadual tawaran Harga / Final Summary)

  iii) Turunkan tanda tangan, Isi Nama, Alamat petender, Tarikh

  iv) Turunkan Cop Syarikat

  4.0 Lampiran F- Borang Cadangan Kos

  i) Harga-harga yang ditawarkan adalah termasuk semua kos berkaitan Kos perkhidmatan perunding yang terdiri daripada yuran perunding berdasarkan Skala Yuran Piawai (SOF) yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan.

  ii) Petender Yang Berjaya diterima tawarannya tidak boleh mengenakan kadar harga yang berasingan atau kos tambahan terhadap harga tawaran asalnya

  iii) Mengira harga, menjumlah dan memindahkan jumlah a. Semak pengiraan harga bagi setiap item b. Semak jumlah setiap muka surat c. Pastikan bahawa jumlah setiap muka surat yang berkenaan dipindahkan ke muka surat ‘Final Summary’ dengan betul. d. Pastikan bahawa jumlah setiap muka surat ‘Collection’ dipindah ke muka surat ‘summary’ dengan betul

  iv) Sila semak dokumen senarai kuantiti dan senarai dokumen di dokumen meja tender yang dipamirkan bagi menentukan tidak ada muka surat yang tertinggal (missing pages) atau terdapat muka surat yang sama dimasukkan lebih dari satu

  v) Final Summary’ a. Semak pengiraan harga bagi setiap item. b. Semak jumlah setiap muka surat c. Pastikan bahawa jumlah setiap muka surat yang berkenaan dipindahkan ke muka surat ‘Final Summary’ dengan betul d. Pastikan bahawa jumlah setiap muka surat ‘Collection’ dipindah ke muka surat ‘summary’ dengan betul.

 • 5.0

  Lampiran G – Borang Cadangan Teknikal

  i) Mengisi Senarai – Senarai seperti dilampirkan

  ii) Petender dan saksi turunkan tanda tangan, Isi Nama, Alamat petender, Tarikh

  iii) Cadangan Teknikal hendaklah dilampirkan pada helaian tambahan

  iv) Semua butiran ini hendaklah diisi dengan betul dan lengkap

  v) Cadangan Teknikal dan Maklumat yang di isi merujuk kepada kriteria Penilaian sebagaimana Lampiran H

  6.0

  Section H- Borang Maklumat Penender

  Tindakan atas Lampiran-lampiran di Dokumen Sokongan

  i. Borang A, B, C, D, E, F ,G, CA, GA

  Semua butiran ini hendaklah diisi dengan betul dan lengkap. Kegagalan mengisi maklumat atau memberi maklumat palsu, jika dikesan akan mengakibatkan tender ditolak atau/tindakan tatatertib diambil terhadap penender berkenaan.

 • SURAT AKUAN PEMBIDA

  Bagi PERKHIDMATAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020 BAGI

  PEGANGAN BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP (PAKEJ 2) -

  SEBAHAGIAN BANDAR PENGGARAM HINGGA KE SEMERAH & TONGKANG

  PECAH

  Saya, _____________________________________________(Nama Wakil Syarikat) nombor

  K.P ______________________yang mewakili _________________ (Nama Syarikat) nombor

  Pendaftaran _______________________________________(MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)

  dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili

  syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu

  dalam________________________________________________(Nama Kementerian/Agensi)

  atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga*

  seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili

  syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

  2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba

  menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam __________________

  (Nama Kementerian/Agensi) atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam

  tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-

  tindakan berikut diambil :

  2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau

  2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan

  2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

  3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau

  mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih

  dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera

  melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

  Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

  Yang Benar,

  __________________________

  Nama :

  No. KP :

  Cop Syarikat :

  Catatan : i) * Potong mana yang tidak berkaitan

  ii) Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan

  Kuasa

 • SURAT AKUAN PETENDER

  PERKHIDMATAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020 BAGI PEGANGAN

  BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP (PAKEJ 2) - SEBAHAGIAN

  BANDAR PENGGARAM HINGGA KE SEMERAH & TONGKANG PECAH

  TENDER - MPBP-08-2020

  Kepada : Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat

  Jalan Pejabat, 83000 Batu Pahat

  Johor

  Tuan,

  Kami yang bertandatangan seperti di bawah, setelah membaca perkara yang berkaitan

  dengan syarat-syarat Tender Perkhidmatan Perunding Penilaian Am Semula Tahun

  2020 Bagi Pegangan Bercukai Dan Belum Bercukai Di Kawasan Mpbp (Pakej 1) -

  Sebahagian Bandar Penggaram Hingga Ke Rengit sebagaimana dinyatakan di

  Lampiran C dan Lampiran D : Syarat-syarat Am dan Syarat-syarat Perjanjian, telah

  bersetuju menyediakan Tender kami menurut terma dan syarat itu berserta terma yang

  berikut:

  (i) Kami telah meneliti kandungan tender dan dengan ini kami menawarkan

  untuk menyediakan perkhidmatan yang dinyatakan dalam Cadangan

  Teknikal dan cadangan Kewangan;

  (ii) Mengakui semua kenyataan yang diberikan adalah benar dan jika

  sekiranya mana-mana kenyataan yang tidak benar Kontraktor bersedia

  diambil tindakan oleh pihak Kerajaan;

  (iii) Kami faham dan bersetuju harga yang dinyatakan dalam Jadual Harga

  akan dijadikan asas penilaian bayaran untuk perkhidmatan tersebut;

  (iv) Jika tender ini diterima, kami berjanji akan membekalkan, menyerahkan

  dan menjalankan semua perkhidmatan pada harga yang disebut seperti di

  Jadual Harga: dan

  (v) Kami faham bahawa Kerajaan tidak bertanggungjawab menerima mana-

  mana tender terendah atau menerima semua perkhidmatan yang

  diterangkan secara teperinci dalam Cadangan Teknikal dan

 • CadanganKewangan atau memberikan apa-apa sebab kerana tidak

  menerima mana-mana tender.

  Tandatangan Kontraktor : …………………………………

  Nama : ……………………………………………………….

  No. K/Pengenalan : ……………………………………….

  Jawatan : ………………………………………………….

  Cop Syarikat : ……………………………………………...

  Tarikh : ……………………………………………………….

  Tandatangan Saksi : ……………………………………….

  Nama : ……………………………………………………….

  No. K/Pengenalan : …………………………………………

  Jawatan : ……………………………………………………

  Cop Syarikat : ………………………………………………

  Tarikh : ……………………………………………………….

 • LAMPIRAN A

  SURAT AKUAN KEPENTINGAN PERUNDING (Disertakan Bersama Cadangan Perunding)

  Saya, …………………… No. Kad Pengenalan/No. Pasport...............................

  selaku pemilik ......................................................dengan nombor pendaftaran

  .......................................... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-

  mana individu yang mewakili syarikat initidak akan menawar atau memberi rasuah

  atau menggunakan pengaruh kepada mana-mana individu dalam Majlis

  Perbandaran Batu Pahat atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk

  mendapatkan perolehan ini.

  2. Sekiranya didapati ada sebarang percubaan rasuah daripada mana-mana pihak,

  saya akan membuat aduan dengan segera kepejabat Suruhanjaya Pencegahan

  Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar bahawa

  kegagalan saya berbuat demikian adalah satu kesalahan di bawah Akta

  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [ Akta 694].

  Yang Benar,

  ..........................................

  Nama : ......................................

  No. Kad Pengenalan/No. Pasport : ......................................

  Tarikh : ......................................

  Cop Syarikat

 • SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB DIHANTAR LAMPIRAN A

  No.

  SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB

  Dokumen Yang Perlu Diserahkan

  Sila Tanda (√)

  Ditanda oleh

  Petender

  Ditanda oleh Jawatankuasa

  Pembuka Tender

  Muka Surat di Cadangan Kos/Teknikal

  CADANGAN KOS

  LAMPIRAN A

  1. Panduan Kontraktor Dan Menjilid

  Dokumen Tender

  2 Isi kandungan

  3 Surat Akuan Pembida

  4 Surat Akuan Petender

  5 Surat Akuan Perunding

  6 Surat Perwakilan Kuasa- Jika Wakil

  7 Senarai Semak Dokumen Wajib Dihantar

  LAMPIRAN B

  8 Lampiran Q

  LAMPIRAN F

  9 Lampiran F 1 - Muka Hadapan

  Cadangan Kos

  10 Lampiran F 2 -Ringkasan Cadangan

  kos

  11 Lampiran F 3 - Jadual Cadangan Kos

  LAMPIRAN J

  12 Borang A - Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat dan Pengesahan Dokumen

  13 Borang B - Maklumat Am Latar Belakang Pentender

  14 Borang C - Data-data Kewangan/ Borang CA

  15 Borang D - Rekod Pengalaman Kerja

  16 Borang E - Kakitangan Teknikal

 • SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB DIHANTAR LAMPIRAN A

  No.

  SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB

  Dokumen Yang Perlu Diserahkan

  Sila Tanda (√)

  Ditanda oleh

  Petender

  Ditanda oleh Jawatankuasa

  Pembuka Tender

  Muka Surat di Cadangan Kos/Teknikal

  17 Borang F - Keempunyaan Loji dan Peralatan Pembinaan Utama

  18 Borang G- Senarai Kerja Kontrak

  19 Borang GA- Laporan Penyeliaan Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Pertender

  20 Lain-Lain - Borang Garanti Bank Syarikat Insuran ( Jika Ada)

  CADANGAN TEKNIKAL

  21 Muka Depan Dan Senarai Semak Dokumen Mandatori Untuk Cadangan Teknikal format di Lampiran G1

  22 Declaration Form mengikut format di Lampiran G2

  23 Surat Akuan Kepentingan Perunding mengikut format di Lampiran G3

  24 Maklumat Petender mengikut format di Lampiran G4

  25 Senarai pengalaman petender melaksanakan kajian sama ada bagi Kerajaan, Swasta dan Negara Luar mengikut format di Lampiran G5

  26 Curriculum Vitae Kakitangan Yang Terlibat (Termasuk Prinsipal/Pemilik Firma) mengikut format di Lampiran G6

  27 Ringkasan Curriculum Vitae

  Kakitangan Yang Terlibat (Termasuk Prinsipal/Pemilik Firma) mengikut format di Lampiran G7

  28 Carta Ahli Pasukan kajian berkenaan berserta peranan dan tanggungjawab dilabelkan Lampiran G8

  29 Cadangan Jadual Pelaksanaan Kajian dilabelkan Lampiran G9

  30 Metodologi yang dicadangkan dilabelkan Lampiran G10

  31 Penyata Kewangan Tahunan yang

 • SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB DIHANTAR LAMPIRAN A

  No.

  SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB

  Dokumen Yang Perlu Diserahkan

  Sila Tanda (√)

  Ditanda oleh

  Petender

  Ditanda oleh Jawatankuasa

  Pembuka Tender

  Muka Surat di Cadangan Kos/Teknikal

  telah diaudit bagi satu (1) tahun terkini atau dilabelkan Lampiran G11

  32. Senarai Program Kepastian Kualiti dilabelkan Lampiran G12

  33 Satu (1) CD mengandungi soft copy

  Cadangan Teknikal yang telah lengkap diisi oleh petender

  34 Muka Depan Dan Senarai Semak Dokumen Mandatori Untuk Cadangan Teknikal format di Lampiran G1

  35 Declaration Form mengikut format di Lampiran G2

  36 Surat Akuan Kepentingan Perunding mengikut format di Lampiran G3

  …………………………………………

  (Tandatangan Pentender)

  …………………………………………………

  (Tandatangan Saksi)

  Nama : …………………………

  Nama : …………………………………..

  Jawatan : …………………………

  Jawatan : …………………………………..

  Alamat : …………………………

  Alamat : …………………………………..

  …………………………

  …………………………………..

  …………………………… …………………………………..

  Tarikh : ………………………… Tarikh : …………………………………..

 • ARAHAN

  KEPADA

  PETENDER

  &

  LAMPIRAN

  Q

  LAMPIRAN B

  Majlis Perbandaran Batu Pahat

 • ARAHAN KEPADA PENENDER

  Arahan dan syarat tender di bawah ini adalah sebahagian daripada kontrak dan

  hendaklah dipatuhi:-

  1. Perihal Tender

  1.1 Tender ini adalah tender Perkhidmatan Perunding Penilaian Am

  Semula Tahun 2020 Bagi Pegangan Bercukai Dan Belum Bercukai

  Di Kawasan Mpbp (Pakej 2) - Sebahagian Bandar Penggaram

  Hingga Ke Semerah & Tongkang Pecah

  1.2 Pelawaan adalah terikat kepada Arahan dan Syarat-Syarat Am

  serta Arahan dan Syarat-Syarat Tambahan Tender yang

  dikembarkan bersama-sama dokumen tender ini.

  1.3 Semua Petender hendaklah mematuhi sepenuhnya syarat-syarat

  ini apabila menyertai tender. Petender hendaklah membaca

  arahan-arahan dan syarat serta menyemak kandungan dokumen

  tender dengan teliti sebelum membuat tawaran dan mengisi borang

  melalui sistem ePerolehan. Kegagalan mematuhi mana-mana

  syarat yang telah ditetapkan menyebabkan tawaran tender

  tersebut tidak dipertimbangkan.

  1.4 Kos penyertaan tender dan penyediaan dokumen tender

  ditanggung sendiri oleh Petender. Kementerian tidak akan

  bertanggungjawab atas apa-apa jua kos yang terlibat.

  1.5 Semua dokumen yang diserahkan oleh Petender hendaklah dalam

  Bahasa Malaysia.

  1.6 Kerajaan boleh membatalkan tender ini tanpa memberikan

  sebarang alasan kepada semua petender dan kos-kos yang terlibat

  semasa penyediaan tender ini tidak akan ditanggung oleh

  Kerajaan.

 • 2.0 ARAHAN/SYARAT KEPADA PETENDER

  2.1 Tanggungjawab Petender

  2.1.1 Adalah menjadi tanggungjawab petender untuk

  memahami dan mematuhi semua arahan/syarat/lampiran

  termasuk cara-cara pengisian borang-borang yang

  terkandung di dalam dokumen pelawaan ini.

  2.1.2 Petender adalah dibenarkan untuk mengemukakan

  pertanyaan sekiranya terdapat ketidakfahaman ke atas

  mana-mana arahan/syarat/lampiran termasuk cara-cara

  pengisian borang-borang di dalam dokumen pelawaan ini

  tertakluk pertanyaan tersebut hendaklah dibuat secara

  bertulis kepada Urusetia Tender selewat-lewatnya tiga (3)

  hari sebelum tarikh tutup tender.

  2.1.3 Semua pertanyaan yang dikemukakan akan cuba

  dijawab dengan secepat mungkin. Namun demikian,

  sekiranya terdapat kelewatan di pihak MPBP dalam

  memberikan maklum balas ke atas pertanyaan yang

  dikemukakan, ia tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh

  petender untuk mendapatkan pelanjutan tempoh tender bagi

  mengemukakan Cadangan Tendernya.

  2.1.4 Tiada pertanyaan boleh dibuat selepas tarikh tutup

  tender. Bukti penghantaran pertanyaan tidak boleh dianggap

  sebagai bukti penerimaan oleh pihak Kerajaan.

  2.1.5 Penetapan kaedah bayaran yuran perunding untuk

  kajian ini adalah secara Skala Yuran Piawaian (SOF)

  bagi mass valuation services for local authorities yang

  telah ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir Dan

  Ejen Hartanah Malaysia dan telah dipersetujui oleh

  Kementerian Kewangan. Sehubungan itu, Petender

  bertanggungjawab untuk memastikan tawaran Cadangan

  Kos yang dikemukakan hendaklah diperincikan dengan

  menggunakan format yang telah ditetapkan di Lampiran B2.

  2.1.6 Petender TIDAK DIBENARKAN menawarkan sebarang

  diskaun ke atas kos perkhidmatan perunding ataupun

 • menawarkan kos secara lump sum basis. Tawaran

  Cadangan Kos hendaklah tidak melebihi SOF yang

  ditetapkan.

  2.1.7 Petender bertanggungjawab untuk memastikan

  semua maklumat yang diperlukan di dalam borang-

  borang di dalam dokumen pelawaan ini hendaklah diisi

  dengan lengkap tanpa membiarkannya kosong,

  terutamanya maklumat mengenai status kakitangan

  sama ada kakitangan tetap/sementara, gaji pokok dan

  tempoh penglibatan bagi setiap kakitangan pasukan

  projek (sama ada di Cadangan Teknikal mahupun di

  Cadangan Kos). Kegagalan petender untuk

  melengkapkan maklumat tersebut akan mengakibatkan

  petender kehilangan markah di dalam proses penilaian

  tender.

  2.1.8 Petender dikehendaki mematuhi semua arahan dan

  syarat di dalam Dokumen Pelawaan ini serta tidak boleh

  mengenakan sebarang syarat-syarat tambahan ke atas

  MPBP.

  2.1.9 Cadangan Kos yang dikemukakan oleh perunding

  hendaklah tidak termasuk GST. Sebaik sahaja pemilihan

  perunding dan semakan ke atas kos telah dipersetujui oleh

  MPBP, Surat Setuju Terima (SST) kepada perunding yang

  berjaya akan dikeluarkan dengan kenaan SST tertakluk

  firma berdaftar dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia.

  2.2 Syarat-Syarat Penyerahan Cadangan Tender

  2.2.1 Cadangan Tender yang dikemukakan oleh petender

  hendaklah menggunakan Bahasa Malaysia sahaja.

  2.2.2 Petender hanya dibenarkan untuk mengemukakan satu

  Cadangan Tender sahaja. MPBP berhak membatalkan

  penyertaan mana-mana petender yang

  mengemukakan Cadangan Pilihan (Alternative Offer)

  di dalam tender ini.

  2.2.3 Tempoh sah laku Cadangan Tender hendaklah 90 hari

  kalendar dari tarikh tutup tender.

 • 2.2.4 Petender hendaklah mengguna pakai semua borang

  yang disediakan di dalam Dokumen Pelawaan ini.

  Sekiranya ruang yang disediakan di dalam borang

  asal tidak mencukupi, petender dibenarkan

  mengemukakan borang tambahan. Walau

  bagaimanapun, borang tambahan tersebut

  hendaklah sama dengan format dalam borang asal.

  Satu (1) CD yang mengandungi soft copy bagi

  borang-borang tersebut turut disertakan bersama

  dengan Dokumen Pelawaan ini.

  2.2.5 Cadangan Tender yang diserahkan hendaklah

  mengandungi perkara-perkara berikut:

  2.2.5.1 Cadangan Teknikal

  2.2.5.1.1 satu (1) DOKUMEN ASAL berbentuk

  hard copy dan empat (4) DOKUMEN

  SALINAN berbentuk hard copy termasuk satu

  (1) CD yang mengandungi soft copy di dalam

  format editable Microsoft Office.

  2.2.5.1.2 Semua dokumen sokongan termasuk

  borang-borang yang telah lengkap diisi

  hendaklah dijilidkan bersama dengan

  Cadangan Teknikal secara ring bounded agar

  tersusun rapi dan tiada keciciran maklumat.

  2.2.5.1.3 Kelima-lima Cadangan Teknikal di atas

  hendaklah diikat bersekali dan dibalut dengan

  brown paper serta hendaklah ditandakan

  “Cadangan Teknikal” di sebelah kiri atas

  sampul berkenaan.

  2.2.5.2 Cadangan Kos

  2.2.5.2.1 satu (1) DOKUMEN ASAL berbentuk

  hard copy dan empat (4) DOKUMEN

  SALINAN berbentuk hard copy termasuk satu

  (1) CD yang mengandungi soft copy di dalam

  format editable Microsoft Office.

 • 2.2.5.2.2 Semua dokumen sokongan termasuk

  borang-borang yang telah lengkap diisi

  hendaklah di jilidkan bersama dengan

  Cadangan Kos secara ring bounded agar

  tersusun rapi dan tiada keciciran maklumat.

  2.2.5.2.3 Kelima-lima Cadangan Kos di atas

  hendaklah diikat bersekali dan dibalut dengan

  brown paper serta hendaklah ditandakan

  “Cadangan Kos” di sebelah kiri atas sampul

  berkenaan.

  2.2.6 Kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos di

  atas hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz

  besar/kotak yang berlakri (sealed). Sampul/kotak berkenaan

  hendaklah ditulis seperti berikut:

  Nota: ( ) adalah nombor yang akan diberikan oleh

  Urusetia Tender kepada setiap petender yang diedarkan

  Dokumen Pelawaan ini. Nombor tersebut adalah

  berbeza bagi setiap perunding.

  2.2.7 Petender hendaklah menghantar Cadangan Tender yang

  lengkap dan sempurna diisi secara SERAHAN TANGAN

  ke dalam Peti Tender yang disediakan sebelum tarikh

  dan waktu tutup tender seperti di alamat berikut:

  TENDER UNTUK :

  NO. TENDER : XXXXXXXXX

  No. Siri Dokumen Pelawaan : XXXXXXXXX

 • Unit Perolehan

  Majlis Perbandaran Batu Pahat

  Jalan Pejabat,

  83000 Batu Pahat,

  Johor.

  2.2.8 Serahan Cadangan Tender secara pos/kurier/emel/faks

  Tidak Akan Dipertimbangkan.

  2.2.9 Semua dokumen dan CD yang dikemukakan bersama

  Cadangan Tender oleh petender adalah menjadi hak

  milik MPBP dan tidak akan dikembalikan.

  2.2.10 MPBP tidak terikat untuk menerima Cadangan Tender

  yang terendah atau mana-mana Cadangan Tender atau

  memberi apa-apa sebab di atas penolakan tersebut.

  MPBP juga berhak menerima keseluruhan atau

  sebahagian daripada Cadangan Tender dan keputusan

  MPBP adalah muktamad.

  2.3 Format Cadangan Tender

  2.3.1 Cadangan Tender hendaklah mengandungi Cadangan

  Teknikal dan Cadangan Kos, di mana kedua-dua cadangan

  tersebut hendaklah dikemukakan dengan lengkap dan

  mematuhi format yang telah ditetapkan. Format Cadangan

  Tender yang telah ditetapkan adalah seperti berikut:

  2.3.1.1 Cadangan Teknikal hendaklah mengandungi

  semua item di Lampiran G1 hingga G12; dan

  2.3.1.2 Cadangan Kos hendaklah mengandungi

  semua item di Perkara 6 Borang Tender 5.1.

  2.3.2 Semua Cadangan Kos yang dikemukakan oleh petender

  hendaklah menggunakan mata wang Ringgit Malaysia

  (RM) sahaja.

  2.3.3 Petender tidak perlu mengemukakan slip gaji dan

  penyata KWSP di dalam Cadangan Kos sebagai

  dokumen sokongan bagi kakitangan yang dinamakan. Ini

  adalah kerana adalah memadai pengesahan yang akan

 • ditandatangani oleh petender mengesahkan bahawa

  maklumat yang dikemukakan adalah benar dan sahih.

  Sekiranya MPBP mendapati maklumat yang

  dikemukakan oleh petender adalah tidak benar dan

  diragui dan terbukti maklumat tersebut adalah palsu,

  petender akan dikenakan tindakan berdasarkan

  Pekeliling Perbendaharaan Perolehan Kerajaan Bil. 8

  Tahun 2013 sekali gus mengakibatkan tawaran kajian

  ditarik balik.

  2.3.4 Cadangan Kos petender akan disemak semula oleh

  pihak MPBP bagi sebarang kesilapan aritmetik di dalam

  pengiraan yang dikemukakan. MPBP juga berhak membuat

  pelarasan sekiranya didapati SOF yang dikemukakan oleh

  petender di dalam Cadangan Kos melebihi kadar-kadar yang

  telah ditetapkan seperti dalam Jadual Ketujuh, Kaedah-

  Kaedah Penilai,Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (Pindaan)

  2000 [P.U.(A) 47].

  2.3.5 Sekiranya terdapat percanggahan maklumat di antara

  soft copy dengan hard copy, MPBP akan menggunakan

  maklumat di dalam hard copy sebagai penentu.

  2.4 Percukaian

  2.4.1 Selaras dengan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan

  2014 [Akta 762] yang berkuat kuasa mulai 1 April 2015,

  sebanyak 6% daripada jumlah keseluruhan kos kontrak

  (yuran perunding) akan disediakan oleh Majlis di mana

  pembayaran kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia

  (JKDM) akan dibuat oleh petender yang berjaya bagi

  pihak Majlis tertakluk perunding telah berdaftar dengan

  JKDM.

  2.4.2 Selaras dengan Akta Cukai Pendapatan 1967, Cukai

  Pegangan adalah dikenakan ke atas perkhidmatan yang

  diberikan oleh individu/firma asing. Sekiranya di dalam

  Cadangan Tender ada dinamakan kakitangan asing,

  petender yang berjaya hendaklah mengenakan Cukai

  Pegangan ke atas kakitangan tersebut dengan membuat

  pemotongan terus ke atas yuran perunding kakitangan

 • asing berkenaan dan mengemukakan bayaran tersebut

  kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.

  3 Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah

  3.1 Merujuk kepada Surat Arahan Perbendaharaan rujukan

  S/K.Kew/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld 26 SK. 7 (3) bertarikh 28 Februari

  2009.

  i) Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau

  memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah

  kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini

  merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan

  Rasuah 2009 (Akta 694);

  ii) Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa–apa

  suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak

  yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan

  segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

  atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah

  merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 2009

  (Akta 694);

  iii) Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib

  terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan

  Kontraktor atau Petender boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat

  dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 2009

  (Akta 694); dan

  iv) Mana-mana Kontraktor atau Petender yang membuat tuntutan

  pembayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau

  tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada

  perkhidmatan diberi dan manamana anggota perkhidmatan awam yang

  mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di

  bawah Akta Pencegahan Rasuah 2009 (Akta 694).

  4. Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan

  3.1 Perkara ini adalah merujuk kepada Surat Arahan Perbendaharaan

  rujukan S/K.Kew/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld 29 SK. 6 (11) bertarikh 16

  Disember 2010.

 • 3.1.1 Kesemua petender yang menghantar dokumen tender / sebut harga

  hendaklah menandatangani Surat Akuan Pembida (Lampiran D) bahawa

  petender tidak akan menawar atau memberi rasuah sebagai sogokan

  untuk mendapatkan kontrak. Wakil syarikat yang menandatangani Surat

  Akuan Pembida hendaklah melampirkan Surat Perwakilan Kuasa

  (Lampiran E) yang telah ditandatangani bagi pihak syarikat sebagai tanda

  bahawa beliau adalah individu yang diberi kuasa untuk berurusan dengan

  pihak Kerajaan bagi urusan perolehan/perjanjian bagi perkara ini.

  Kegagalan mengemukakan dokumen-dokumen berikut boleh

  menyebabkan tawaran tender tidak akan dipertimbangkan.

  3.1.2 Petender yang berjaya dan telah dilantik secara rasmi oleh pihak

  kerajaan dikehendaki menandatangani Surat Akuan Pembida Berjaya

  bahawa ia tidak akan memberi rasuah sebagai ganjaran kerana

  mendapatkan kontrak. Wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan

  Pembida Berjaya hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa

  yang telah ditandatangani bagi pihak syarikat. Kegagalan mengemukakan

  dokumen-dokumen berikut boleh menyebabkan tawaran tender akan

  dibatalkan.

  5. Borang Tender

  5.1 Penawaran tender hendaklah dibuat di atas borang-borang yang telah

  disediakan dalam Borang Tender seperti berikut:

  PERKARA

  LAMPIRAN

  SERAHAN DOKUMEN WAJIB

  - Senarai Semakan Mengisi Dokumen - Surat Akuan Pembida - Surat Akuan Petender - Surat Perwakilan Kuasa - Senarai Semakan Dokumen Wajib Yang Perlu

  Diserahkan Bersama Tender - Surat Pelawaan Mengemukakan Cadangan

  A

  - ARAHAN KEPADA PETENDER - LAMPIRAN Q

  B

  - SYARAT- SYARAT AM TENDER

  C

 • - SYARAT- SYARAT PERJANJIAN - Format Daf Perjanjian Piawai Perkhidmatan

  Perunding

  D

  - TERMA RUJUKAN

  E

  BORANG CADANGAN KOS

  - Lampiran F 1 - Muka Hadapan Cadangn Kos - Lampiran F 2 - Ringkasan Cadangan Kos - Lampiran F3 - Cadangan Kos

  F

  BORANG CADANGAN TEKNIKAL

  - Lampiran G1 - Muka Depan Dan Senarai Semak Dokumen Mandatori Untuk Cadangan Teknikal

  - Lampiran G2 - Declaration Form - Lampiran G3 - Surat Akuan Kepentingan Perunding - Lampiran G4 - Maklumat Petender - Lampiran G5 - Senarai Pengalaman Petender

  Melaksanakan Kajian Kerajaan, Swasta Dan Negara Luar

  - Lampiran G6 - Curriculum Vitae Kakitangan - Lampiran G7 - Ringkasan Curriculum Vitae

  Kakitangan Yang Terlibat - Lampiran G8 - Carta Ahli Pasukan - Lampiran G9 - Cadangan Jadual Pelaksanaan

  Kajian - Lampiran G10- Metodologi - Lampiran G11 - Penyata Kewangan Tahunan - Lampiran G1 2- Program Kepastian Kualiti

  G

  KRITERIA PENILAIAN

  H

  LAMPIRAN DELIVERABLES

  - Lampiran I 1 - Penyata Pemilik - Lampiran I 2 – Pelan Lokasi - Lampiran I 3 – Pelan Lelaut - Lampiran I 4 – Pelan Tapak - Lampiran I 5- Pelan Lantai - Lampiran I 6 –Gambar Harta - Lampiran I 7- Laporan Usul Periksa - Lampiran I 8- Laporan Penilaian

  I

 • - BORANG MAKLUMAT AM PENENDER

  Borang A - Surat Pengakuan Kebenaran

  Maklumat dan Pengesahan Dokumen Yang Dikemukakan Oleh Pertender

  Borang B - Maklumat Am Latar Belakang Pentender

  Borang C /Borang CA

  - Data-data Kewangan

  Borang D - Rekod Pengalaman Kerja

  Borang E - Kakitangan Teknikal

  Borang F - Keempunyaan Loji dan Peralatan Pembinaan Utama

  Borang G - Senarai Kerja Kontrak

  Borang GA - Laporan Penyeliaan Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Pertender

  Lain-lain Borang Garanti Bank Syarikat Insuran

  J

  5.2 Petender hendaklah menggunakan Dokumen dan Borang Tender

  ini sahaja. Petender tidak boleh membuat sebarang pindaan atau tambahan

  maklumat dalam Borang Tender dan Dokumen Tender tanpa kebenaraan

  pihak Kerajaan. Kementerian berhak menolak tender yang melanggar syarat

  ini.

  5.3 Sebarang pindaan yang dibuat ke atas mana-mana ruangan

  mestilah dipotong dan ditandatangani ringkas oleh individu yang

  menandatangani Dokumen Tender. PENGGUNAAN SEBARANG

  PEMADAM CECAIR ADALAH TIDAK DIBENARKAN. Kegagalan mematuhi

  mana-mana syarat yang telah ditetapkan membolehkan tender tersebut

  tidak akan dipertimbangkan / ditola

 • 6. Penyediaan Borang Tender

  Penender adalah dikehendaki mengisi segala maklumat dengan sepenuhnya

  pada:-

  Sampul Tawaran Perkara

  LAMPIRAN

  CADANGAN

  KOS

  (Dimasukkan ke

  dalam sampul

  Cadangan Kos)

  Dokumen Wajib Cadangan Kos

  Lampiran A

  Senarai Semakan Mengisi Dokumen

  Surat Akuan Pembida

  Surat Akuan Petender

  Surat Akuan Perunding

  Surat Perwakilan Kuasa

  Senarai Dokumen Wajib Yang Perlu

  diserahkan Bersama Tender

  Surat Pelawaan Mengemukakan

  Cadangan

  Lampiran B Lampiran Q

  Lampiran F

  Muka Hadapan Cadangan Kos– F1

  Ringkasan Cadangan kos – F2

  Jadual Cadangan Kos – F3

  Lampiran J

  (Borang A

  dan B)

  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran

  Syarikat SSM/MOF/Badan Ihtisas

  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran

  Syarikat Bumiputera

  Lampiran J

  (Borang C

  dan Borang

  CA)

  Salinan Penyata Bank 3 Bulan

  Terakhir DIAKUI SAH oleh Pegawai

  Bank

  ATAU

  Salinan Laporan Tahunan Syarikat

  yang diaudit oleh Juruaudit

  Bertauliah bagi Syarikat Sdn. Bhd.

  / Berhad dan DIAKUI SAH oleh

  SETIAUSAHA SYARIKAT (jika ada)

  ATAU

  Salinan dokumen/surat

  pengesahan/perakuan yang

  menunjukkan syarikat mempunyai

  sumber kewangan lain seperti

 • kemudahan pembiayaan daripada

  bank/institusi kewangan (contoh:

  Over Draft (OD), Simpanan Tetap

  (FD), Tabung Haji, Akaun

  Simpanan, ASB, ASN dan

  sebagainya yang diakui sah oleh

  pihak institusi berkenaan

  Nota : Semua dokumen berkenaan

  hendaklah dikemaskini dalam tempoh

  tiga (3) bulan sebelum tarikh tutup

  tender

  (Borang D) Rekod Pengalaman Kerja

  (Borang E) Kakitangan Teknikal

  (Borang F ) Keempunyaan Loji / Peralatan/ pejabat ( jika berkenaan)

  (Borang G) Senarai Kontrak Kerja (jika ada)

  (Borang GA) Laporan Kerja Semasa (jika ada)

  Lain-lain Borang Garanti Bank Syarikat Insuran

  LAMPIRAN

  CADANGAN

  TEKNIKAL

  (Dimasukkan ke

  dalam sampul

  Cadangan

  Teknikal

  Dokumen Wajib Cadangan Teknikal

  LAMPIRAN

  G

  -Lampiran G1 - Muka Depan Dan

  Senarai Semak Dokumen Mandatori

  Untuk Cadangan Teknikal

  -Lampiran G2 - Declaration Form

  -Lampiran G3 - Surat Akuan

  Kepentingan Perunding

  -Lampiran G4 - Maklumat Petender

  -Lampiran G5 - Senarai Pengalaman

  Petender Melaksanakan Kajian

  Kerajaan, Swasta Dan Negara Luar

  -Lampiran G6 - Curriculum Vitae

  Kakitangan

  -Lampiran G7 - Ringkasan Curriculum

  Vitae Kakitangan Yang Terlibat

  -Lampiran G8 - Carta Ahli Pasukan

  -Lampiran G9 - Cadangan Jadual

  Pelaksanaan Kajian

  -Lampiran G10- Metodologi

  -Lampiran G11 - Penyata Kewangan

  Tahunan

  -Lampiran G1 2- Program Kepastian

  Kualiti

 • 6.2 Semua butiran ini hendaklah diisi dengan lengkap oleh Penender.

  Kegagalan mengisi maklumat atau memberi maklumat palsu, jika dikesan

  akan mengakibatkan tender ditolak atau/tindakan tatatertib diambil terhadap

  penender berkenaan.

  6.3 Tulisan hendaklah terang dan dibuat dengan dakwat. Segala

  kesilapan hendaklah dipotong dengan cermat dan ditandatangan ringkas.

  7. Penyerahan Dokumen Tender

  a) Dokumen Tender yang telah diisi dengan lengkap hendaklah

  dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan kepada

  Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat,

  83000 Batu Pahat, Johor dan di sebelah kiri atas sampul dicatatkan

  No. Tender , Tajuk Tender (sepertimana butiran di dalam iklan

  tawaran). Kemuadian hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender

  Majlis Perbandaran Batu Pahat pada masa dan tempat yang

  ditetapkan dalam Kenyataan Tender.

  b) Jika Dokumen Tender tidak diserahkan dengan tangan, Kontraktor

  hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba

  pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan.

  c) Dokumen Tender yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan atas

  sebab apa sekalipun, tidak akan dipertimbangkan.

  8. Hak Kerajaan untuk Menerima/Menolak Tawaran Sebutharga

  Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah

  atau mana-mana Sebutharga atau memberi apa-apa sebab di atas

  penolakan sesuatu Sebutharga. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga

  adalah muktamad.

  9. Tempoh Sah Tender

  Tender ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Tender . Penender tidak

  boleh menarik balik Tender sebelum tamat tempoh sah. Pengesyoran

  tindakan tatatertib akan diambil sekiranya Penender menarik balik tender

  sebelum tamat tempoh tersebut.

 • 10. Tindakan Tatatertib

  Penender tidak perlu membayar wang sandaran tetapi sekiranya

  pentender enggan menerima tender setelah ditawarkan kepada selaras

  dengan keputusan yang telah dibuat, ataupun Penender menarik diri dari

  tender, pendaftaran akan digantung selama dua (2) tahun bagi kesalahan

  kedua kalinya, dan bagi kesalahan yang ketiga pendaftaran penender

  akan dibatalkan..

  11. Bayaran Levi LPIPM (Jika Berkaitan)

  Semua tender yang bernilai RM500,000.00 ke atas akan dikenakan levi

  sebanyak 0.25% daripada jumlah kontrak kepada LPIPM sebagaimana

  yang ditetapkan dalam seksyen 34 (2) Akta 520. Kegagalan penender

  yang Berjaya untuk membuat pembayaran akan mengakibatkan denda

  boleh dikenakan tidak melebihi RM50,000.00 dan tindakan sewajarnya ke

  atas pendaftaran di ambil. Pihak Kontraktor hendaklah memastikan

  semua arahan dari LPIPM yang dikeluarkan dipatuhi.

  12 Penjelasan Lanjut Mengenai Dokumen Tender

  Sekiaranya apa-apa maklumat, yang terkandung dalam Dokumen Tender

  ini tidak jelas dan bercanggah, penender boleh berhubung dengan

  Majlis Perbandaran Batu Pahat, Johor Darul Takzim (Unit Perolehan)

  di no talian 07-43410006 / 07- 43410008 / 07-4341045 untuk

  mendapatkan penjelasan lanjut.

  …………………………………………

  (Tandatangan Pentender)

  …………………………………………………

  (Tandatangan Saksi)

  Nama : …………………………

  Nama : …………………………………..

  Jawatan : …………………………

  Jawatan : …………………………………..

  Alamat : …………………………

  Alamat : …………………………………..

  …………………………

  …………………………………..

  …………………………… …………………………………..

  Tarikh : ………………………… Tarikh : …………………………………..

 • LAMPIRAN Q

  ( Arahan Perbendaharaan No. 170 ) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini.

  No. Tender

  MPBP -8-2020 (Kew.284-Pin. 5/94)

  PERKHIDMATAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020 BAGI PEGANGAN BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP (PAKEJ 2) - SEBAHAGIAN

  BANDAR PENGGARAM HINGGA KE SEMERAH & TONGKANG PECAH

  TENDER

  Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditafsirkan sebagai sebahagian daripada Perjanjian Sebut Harga

  Kepada (Nama Syarikat)

  .................................................................................

  .................................................................................

  No. Telefon : ............................................................

  No. pendaftaran dengan Kementerian Kewangan :

  ........................................................................ Kod bidang pendaftaran yang relevan dengan

  pembelian ini : ........................................................

  Pelawaan Tender Di Keluarkan Oleh :- Majlis Perbandaran Batu Pahat Jalan Pejabat 83000 Batu Pahat Johor No. Telefon :1-300-88-6727 Tarikh : __________/___________/2020

  1. Sila beri sebut harga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

  1.1 Syarat-syarat penyerahan : Berdasarkan perincian yang telah ditetapkan

  1.2 Tarikh penyerahan / penyempurnaan : _________________________ [diisi oleh syarikat]

  1.3 Arahan Pengiriman : _______________________________________________________ 1.4 Sebut harga mestilah di masukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda

  nombor sebut harga No. MPBP/________/2020

  1.5 Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas

  tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada __ / / 2020

  1.6 Tempoh sah laku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup.

  Tarikh : ................................ Tandatangan : ................................... Nama Pegawai : ................................ Jawatan : ...........................................

 • BIL KAWASAN

  ANGGARAN

  BILANGAN PEGANGAN

  JUMLAH ANGGARAN BILANGAN PEGANGAN

  KOS SEUNIT

  (RM)

  JUMLAH KOS (RM)

  KAWASAN BANDAR PENGGARAM (JALAN PUSAT BANDAR)- (3308 PENGANGAN)

  1 Jalan Abdul Rahman 65

  2783

  2 Jalan Abu Bakar 241

  3 Jalan Ah Mong 9

  4 Jalan Bakau Condong 682

  5 Jalan Batin 15

  6 Jalan Haji Bajuri 13

  7 Jalan Halia 14

  8 Jalan Hup Choon Kang 8

  9 Jalan Ismail 25

  10 Jalan Ismail Lorong 1 15

  11 Jalan Jenang 150

  12 Jalan Jenang Dalam 9

  13 Jalan Lada 2

  14 Jalan Lada Hitam 16

  15 Jalan Ludin 28

  16 Jalan Megat 54

  17 Jalan Mohd. Akil 254

  18 Jalan Mohd. Don 78

  19 Jalan Mohd. Khalid 45

  20 Jalan Mustaffa 174

  21 Jalan Mustaffa Lorong 1 40

  22 Jalan Omar 85

  23 Jalan Panglima Perang 1

  24 Jalan Peng Kai 14

  25 Jalan Penghulu Abdul Kadir 6

  26 Jalan Penghulu Abdul Majid 29

  27 Jalan Penjaja 22

  28 Jalan Penjaja 1 10

  29 Jalan Penjaja 3 55

  30 Jalan Penjaja 3/A 6

  31 Jalan Puteri 20

  32 Jalan Rahmat 209

  33 Jalan Rugayah 198

  34 Jalan Rugayah Lorong 2 18

  35 Jalan Shahbandar 155

  36 Jalan Shahbandar Lorong 1 9

  37 Jalan Shahbandar Lorong 2 9

  JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN

 • BIL KAWASAN

  ANGGARAN

  BILANGAN PEGANGAN

  JUMLAH ANGGARAN BILANGAN PEGANGAN

  KOS SEUNIT

  (RM)

  JUMLAH KOS (RM)

  JUMLAH DI BAWA DARI BELAKANG

  38 Jalan Soga 93

  525

  39 Jalan Sulaiman 25

  40 Jalan Sultanah 133

  41 Jalan Syed Abdullah 15

  42 Jalan Tay Kim Peow 3

  43 Jalan Temenggung 20

  44 Jalan Zabedah 130

  45 Jalan Zabedah Lorong 1 15

  46 Jalan Zabedah Lorong 3 9

  47 Jalan Zabedah Lorong 5 34

  48 Jalan Zahir 38

  49 Jalan Tan Swee Hoe 2

  50 Jalan Pasir Tinggi 8

  KAWASAN BANDAR PENGGARAM (TAMAN-TAMAN/ SIMPANG KANAN) –(13526 PEGANGAN )

  51 Taman Banang 686

  7408

  52 Taman Batu Pahat 821

  53 Taman Berlian Jaya 81

  54 Taman Damai 50

  55 Taman Damai 2 103

  56 Taman Damai 3 81

  57 Taman Dato' Abd Rahman Jaafar

  254

  58 Taman Desa Botani 472

  59 Taman Emas 164

  60 Taman Emas II 194

  61 Taman Emas Jaya 131

  62 Taman Emas Indah 10

  63 Taman Flora Utama 602

  64 Taman Jenang 1

  65 Taman Kiambang 83

  66 Taman Kurnia 325

  67 Taman Maju 996

  68 Taman Makmur 569

  69 Taman Nira 656

  70 Taman Putera 50

  71 Taman Puteri 310

  72 Taman Puteri Indah 769

  JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN

 • BIL KAWASAN

  ANGGARAN

  BILANGAN PEGANGAN

  JUMLAH ANGGARAN BILANGAN PEGANGAN

  KOS SEUNIT

  (RM)

  JUMLAH KOS (RM)

  JUMLAH DI BAWA DARI BELAKANG

  73 Taman Sejahtera 157

  5995

  74 Taman Setia Harmoni 20

  75 Taman Setia Jaya 1054

  76 Taman Sri Jaya 829

  77 Taman Tai Huat 46

  78 Taman Tasek 67

  79 Taman Tasek II 114

  80 Taman Bilal 67

  81 Taman Bilal Jaya 48

  82 Taman Cemerlang 53

  83 Taman Cemerlang Indah 31

  84 Taman Cemerlang Jaya 123

  85 Taman Cemerlang Ria 58

  86 Taman Desa Cemerlang 44

  87 Taman Hajjad 126

  88 Taman Indah 90

  89 Taman Kemunting 41

  90 Taman Melodi 70

  91 Taman Mulia Indah 100

  92 Taman Mulia Jaya 43

  93 Taman Permata 116

  94 Taman Putera 2 212

  95 Taman Puteri Emas 38

  96 Taman Puteri Jaya 773

  97 Taman Puteri Jaya 2 59

  98 Taman Seri Berkat 170

  99 Taman Seroja 76

  100 Taman Seroja Indah 71

  101 Taman Seroja Jaya 85

  102 Taman Sri Berlian 175

  103 Taman Sri Idaman 30

  104 Taman Sri Mulia 272

  105 Taman Sri Mulia 2 19

  106 Taman Sri Wangi 214

  107 Bukit Pasir / Parit Bilal 352

  108 Rumah Kilat 32

  109 Taman Emas Suria 82

  110 Pusat Komersial Bentara 38

  JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN

 • BIL KAWASAN

  ANGGARAN

  BILANGAN PEGANGAN

  JUMLAH ANGGARAN BILANGAN PEGANGAN

  KOS SEUNIT

  (RM)

  JUMLAH KOS (RM)

  JUMLAH DI BAWA DARI BELAKANG

  111 Taman Sinar Berlian 63

  123

  112 Taman Peserai Mewah 15

  113 Taman Peserai Bahagia 26

  114 Parit Lapis, Bakau Condong 19

  KAWASAN PESERAI / BAGAN- (1355 PEGANGAN)

  115 Peserai 376

  1355

  116 Simpang Lima - Parit Sulong 209

  117 Taman Bendahara 149

  118 Taman Bintang Jaya 30

  119 Taman Cahaya Purnama 49

  120 Taman Molek 48

  121 Taman Peserai 65

  122 Taman Peserai Ceria 9

  123 Taman Peserai Impian 12

  124 Taman Peserai Indah 29

  125 Taman Peserai Jaya 94

  126 Taman Sri Fajar 41

  127 Taman Tuah Peserai 29

  128 Taman Warisan 82

  129 Taman Bagan Indah 20

  130 Taman Simpang Lima 57

  131 Taman Mampan Indah 8

  132 Taman Bagan Jaya 24

  133 Taman Bagan Ceria 24

  KAWASAN SIMPANG KIRI - (1833 PEGANGAN)

  134 Taman Sri Sulong Mewah 15 1833

  135 Taman Industri Sri Sulong 1818

  KAWASAN SEMERAH – ( 238 PEGANGAN)

  136 Taman Sidek Permai 24

  238

  137 Taman Semerah Harmoni 24

  138 Taman Semerah Permai 20

  139 Semerah 170

  JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN

 • BIL KAWASAN

  ANGGARAN

  BILANGAN PEGANGAN

  JUMLAH ANGGARAN BILANGAN PEGANGAN

  KOS SEUNIT

  (RM)

  JUMLAH KOS (RM)

  JUMLAH DI BAWA DARI BELAKANG

  KAWASAN LINAU-( 2245 PEGANGAN)

  140 Taman Anggerik 156

  2245

  141 Taman Bindu 33

  142 Taman Bintang Emas 59

  143 Taman Bistari 203

  144 Taman Bunga Raya 76

  145 Taman Harmoni 149

  146 Taman Harmoni Indah 132

  147 Taman Industri Emas Jaya 70

  148 Taman Kapal Layar 134

  149 Taman Koperasi Jaya 64

  150 Taman Linau 64

  151 Taman Santalia 84

  152 Taman Wiramas 19

  153 Taman Wiramas 2 21

  154 Perindustrian Kapal Layar 16

  155 Tongkang Pechah 532

  156 Kaw. Perindustrian Tongkang Pechah

  76

  157 Taman Perindustrian Teknologi

  14

  158 Jalan Bindu 229

  159 Jalan Parit Jalil 114

  KOLAM OKSIDASI - (62 PEGANGAN)

  160 Dalam skim-skim perumahan

  MPBP 62 62

  HARTA TANAH KHAS - (36 PEGANGAN)

  161 Dalam kawasan Pakej 2 36 36

  JUMLAH KESELURUHAN CADANGAN KOS ( RM ))

  JUMLAH KESELURUHAN CADANGAN KOS TERMASUK SST 6% ( RM )

 • Rumusan ;

  BIL JENIS PEGANGAN BIL PEGANGAN

  (KUANTITI) KADAR (SATU PEGANGAN)

  JUMLAH (RM)

  1. Pegangan Biasa 22,567 45.00

  (Kos Siling) RM965,970.00

  2. Pegangan Khas 36 1,000.00

  (Fi Minimum RM400.00)

  RM231,000.00

  JUMLAH KESELURUHAN CADANGAN KOS ( RM ) RM1,196,970

  JUMLAH KESELURUHAN CADANGAN KOS TERMASUK SST 6% ( RM )

  (i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan

  (ii) Tarikh penyerahan/ penyempurnaan ialah : ................................................. [sila nyatakan tempoh] Saya/ Kami dengan ini menawarkan untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan dibelakang ini. Tandatangan Penyebut Harga

  : ..................................................

  Alamat Syarikat : ....................................... ........................................

  ....................................... Nama dan K.P : ...................................................

  ................................................... Tarikh :

  .......................................

  .......................................

  Mustahak – Lihat Syarat-Syarat Am

 • SYARAT-

  SYARAT

  AM

  LAMPIRAN C

  Majlis Perbandaran Batu Pahat

 • SYARAT-SYARAT AM TENDER

  Petender-petender hendaklah mematuhi sepenuhnya syarat-syarat ini apabila menyertai tender :

  1. KELAYAKAN UNTUK MEMASUKI TENDER

  1.1 Semua petender yang ingin menyertai Tender Perkhidmatan Perunding Majlis Perbandaran Batu Pahat hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal dan Sub-Kepala (d) Kewangan 340402 (Kajian Percukaian) dan 340403 (penilaian Harta/Hartanah) yang masih sah dan berkuatkuasa.

  1.2 Petender hendaklah mengemukakan penyata bank/ salinan penyata bank yang disahkan bagi tiga (3) bulan terkini berturut-turut bagi bulan Dec 2019 , Jan 2020 dan Feb 2020 seperti berikut:

  a) Penyata bank asal bagi setiap bulan MESTI disahkan oleh pihak bank; atau

  b) Salinan penyata bank asal yang telah disahkan oleh pihak bank boleh disahkan semula oleh pegawai Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional / Pesuruhjaya Sumpah / Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Parlimen / Jaksa Pendamai / Penghulu atau setaraf.

  1.3 Sekiranya petender mempunyai kemudahan kewangan dari bank / institusi kewangan, petender hendaklah mengemukakan surat pengesahan daripada bank / institusi yang berkaitan. .

  1.4 Petender hendaklah membaca arahan-arahan dan syarat-syarat serta menyemak kandungan dokumen tender dengan teliti sebelum membuat tawaran. Dokumendokumen lain tidak diterima kecuali dokumen-dokumen yang mesti dikemukakan. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat yang telah ditetapkan membolehkan tender tersebut tidak dipertimbangkan.

 • 2. HARGA TAWARAN

  2.1 Harga Tawaran / Cadangan Kos petender hendaklah diisi dalam Jadual Harga mengikut (Lampiran F). Harga-harga yang ditawarkan adalah termasuk semua kos berkaitan Kos perkhidmatan perunding yang terdiri daripada yuran perunding berdasarkan Skala Yuran Piawai (SOF) yang telah diluluskan oleh

  Kementerian Kewangan.

  2.2 Harga yang ditawarkan dalam tawaran ini adalah tetap, harga bersih dalam Ringgit Malaysia (RM) sahaja dan tidak boleh dipinda selepas penawaran tender ini ditutup serta akan berkuatkuasa dalam tempoh sah laku tender. Harga yang ditawarkan oleh petender yang berjaya hendaklah dipatuhi sepanjang masa kontrak berkuatkuasa dan tidak boleh dibuat sebarang perubahan KECUALI atas persetujuan bersama oleh kedua-dua pihak.

  2.3 Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang terendah. Walau bagaimanapun, harga yang ditawarkan oleh petender bukanlah nilai kontrak muktamad yang akan ditetapkan oleh Kerajaan sekiranya berjaya di dalam penawaran tender ini.

  3. SPESIFIKASI

  3.1 Spesifikasi (Penentuan Skop Perkhidmatan) adalah seperti mana yang dinyatakan dalam Lampiran E , lampiran F dan Lampiran G.

  4. PERLANGGARAN SYARAT-SYARAT TENDER / KONTRAK

  4.1 Petender yang tidak mematuhi syarat-syarat Tender / Kontrak boleh dikenakan tindakan seperti berikut

  4.1.1 Kesalahan Melanggar Syarat Tender

  i) Menarik diri ii) Pakatan harga iii) Memalsukan maklumat dengan tujuan menyertai tender iv) Lain-lain kesalahan yang dinyatakan dalam dokumen dan borang tender

  serta peraturan-peraturan semasa yang sedang berkuatkuasa.

  4.1.2 Kesalahan Kerana Melanggar Syarat Kontrak

  i) Perkhidmatan tidak menepati spesifikasi

 • ii) Bilangan pekerja yang dibekalkan tidak mengikut penentuan iii) Tidak menyerahkan Bon Pelaksanaan dalam tempoh yang ditetapkan 30

  hari daripada tarikh penyerahan Surat Setuju Terima iv) Sub Kontrak; dan v) Lain-lain kesalahan yang dinyatakan dalam dokumen kontrak serta

  peraturan-peraturan semasa yang sedang berkuatkuasa.

  4.1.3 Jenis-Jenis Tindakan / Hukuman

  i) Amaran ii) Denda iii) Rampasan Bon Pelaksanaan iv) Penamatan Kontrak v) Batal Tajuk Pendaftaran vi) Gantung Pendaftaran vii) Senarai Hitam Syarikat

  5. SURAT SETUJU TERIMA

  5.1 Kerajaan adalah berhak menyetujuterima tender tersebut sama ada kesemuanya ataupun sebahagiannya daripadanya. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling murah atau sebarang tawaran.

  5.2 Keputusan Kerajaan adalah muktamad. Kerajaan tidak akan melayan sebarang surat menyurat yang berupa rayuan daripada petender-petender mengenai sebab-sebab tawaran mereka tidak berjaya.

  5.3 Petender-petender yang berjaya dikehendaki menandatangani satu Perjanjian Kontrak dengan Kerajaan Malaysia dan adalah terikat dengan syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian tersebut.

  5.4 Surat Setuju Terima (SST) hendaklah ditandatangani dan diserahkan kepada Kerajaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh SST tersebut diterima. Kegagalan menyerahkan kembali SST dalam tempoh tersebut akan menyebabkan tawaran tender TERBATAL.

  6. MENARIK BALIK TAWARAN / MENOLAK TAWARAN

  6.1 Petender tidak boleh menarik balik tawaran sebelum tender dipertimbangkan atau menolak tawaran setelah tawaran dibuat. Jika petender menarik diri atau menolak tawaran, nama petender akan dikemukakan kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk tindakan/disenaraihitamkan.

 • 7 TEMPOH SAH LAKU TAWARAN

  7.1 Tempoh sah laku tender adalah selama 90 hari bermula daripada tarikh tender ditutup. Tempoh ini boleh dilanjutkan dengan persetujuan bersama secara bertulis oleh keduadua belah pihak jika dan apabila perlu.

  8. BAYARAN KEPADA PETENDER YANG BERJAYA

  8.1 KERAJAAN akan membuat pembayaran apabila berpuas hati bahawa pelaksanaan Tender memenuhi penentuan yang dipersetujui oleh keduadua belah pihak. Walau bagaimanapun tiada apa-apa bayaran akan dibuat sebelum Sijil Perakuan Siap Kerja dimeterai oleh kedua-dua belah pihak.

  8.2 KERAJAAN tidak boleh membuat bayaran jika didapati kerja/peralatan yang dibekalkan tidak menepati spesifikasi atau jika peralatan yang dibekalkan tidak berfungsi dengan sempurna. Bayaran hanya boleh dibuat setelah Kontraktor membuat penggantian atau pembaikan terhadap masalah yang dilaporkan.

  9. DOKUMEN PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING

  9.1 SST adalah dianggap sebagai dokumen perundangan yang sah dan merupakan

  daripada dokumen perjanjian antara MPBP dan petender yang berjaya

  sehingga. Dokumen Perjanjian rasmi dimeterai oleh kedua-dua pihak.

  9.2 Semua syarat yang terkandung di dalam dokumen tender adalah merupakan

  sebahagian daripada perjanjian yang akan ditandatangani di antara MPBP dan

  petender yang berjaya. Petender yang berjaya dikehendaki menandatangani

  perjanjian dengan pihak Kerajaan dan membayar segala ganti rugi jika tidak

  memenuhi syarat-syarat perjanjian.

  9.3 Format perjanjian yang akan digunakan antara pihak MPBP dan petender

  berjaya bagi kajian ini adalah berdasarkan format perjanjian piawai seperti di

  Lampiran D.

 • 10.0 KRITERIA PENILAIAN

  10.1 Penilaian ke atas Cadangan Tender akan dilaksanakan berdasarkan kriteria-

  kriteria di Lampiran H .

  10.2 Pengiklanan Semula Oleh Petender

  10.2.1 Tiada maklumat mengenai tender ini boleh disiarkan di dalam

  sebarang akhbar, majalah atau medium pengiklanan yang terkini

  melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar dan diluluskan oleh

  MPBP terlebih dahulu.

  11. PENGENAAN GANTI RUGI TERTENTU & DITETAPKAN (LIQUIDATED &

  ASCERTAINED DAMAGES - LAD) KEPADA PERUNDING BAGI PROJEK/KAJIAN

  KERAJAAN

  11.1 LAD boleh dikenakan ke atas petender yang berjaya sekiranya

  melibatkan kelewatan penyerahan deliverables mengikut tempoh/tarikh akhir

  yang telah dipersetujui bersama.

  11.2 Pengenaan LAD kepada petender yang berjaya adalah dibuat melalui

  pemotongan bayaran kemajuan perkhidmatan perunding berdasarkan formula

  yang telah ditetapkan oleh Kerajaan seperti berikut:

  LAD = Base Lending Rate (BLR) x Consulting Fees* 100 365

  (subject to a minimum of RM100 per day)

  *Consulting Fees (Yuran Perunding) ditakrifkan sebagai kos perkhidmatan

  perunding.

  11.3 Kerajaan tidak akan mempertimbangkan mana-mana cadangan/

  kaedah/formula lain bagi pengiraan LAD sebagaimana dinyatakan di atas.

  11.4 Kadar BLR adalah pada kadar tarikh SST ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Kadar tersebut adalah berdasarkan kadar yang dikeluarkan oleh Bank Islam Berhad.

 • 12.0 SUMBER-SUMBER RUJUKAN ATAU BAHAN BACAAN

  12.1 Petender hendaklah merujuk kepada peraturan berikut yang melibatkan

  perolehan perunding bagi projek/kajian Kerajaan:

  12.1.1 1PP/PK 3.1

  Perolehan Perkhidmatan Perunding

  12.1.2 1PP/PK3.2

  Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2011 (Pindaan Kedua)

  12.1.3 1PP/PK3.3

  Pentadbiran Kontrak dan Format Perjanjian Piawai Perunding

  12.2 Ketiga-tiga peraturan di atas boleh dimuat turun dari laman web Kementerian

  Kewangan, www.treasury.gov.my.

  13.0 PINDAAN

  16.1 Kerajaan berhak untuk membuat pindaan ke atas tempoh kuat kuasa kontrak.

  http://www.treasury.gov.my/

 • SYARAT-

  SYARAT

  PERJANJIAN

  LAMPIRAN D

  Majlis Perbandaran Batu Pahat

 • LAMPIRAN D

  DRAF PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING

  DRAF PERJANJIAN YANG AKAN DIGUNAKAN BAGI KAJIAN INI

  CONSULTANCY SERVICES

  FOR : PERKHIDMATAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020

  BAGI PEGANGAN BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP

  (PAKEJ 2) - SEBAHAGIAN BANDAR PENGGARAM HINGGA KE SEMERAH &

  TONGKANG PECAH)”

  CONTRACT NO. : ..................................................

  BETWEEN

  MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

  AND

  (name of consultancy firm)

  ………………………………………………………….

  (Company registration no with Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

  (COMPANY NO. :................................................................................................)

 • TABLE OF CONTENTS

  1.0 DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS 2 1.1. Definitions 2 1.2. Interpretations 3 1.3. Entire Agreement 4 2.0 APPOINTMENT AND CONSIDERATION 4 3.0 EEFECTIVE DATE AND DURATION OF THIS AGREEMENT 5 3.1. Contract Period 5 3.2. Extension of Contract Period 6 4.0 VALUER’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 6 5.0 VALUER’S OBLIGATIONS 7 5.1. Quality of Services 7 5.2. Timeliness of Services 8 5.3. Consequences of Delay 8 5.4. Instructions by The Council 9 5.5. Valuer’s Personnel 9 5.6. Information and Records 9 5.7. Liability 10 5.8. Indemnity 10 5.9. Confidentiality 11 5.10. Notice of Delay 12 5.11. Assistance in Arbitration Inquiry or Litigation 12 5.12. Situation Beyond Control Of Valuer 13 5.13. Prohibition on Association 13 5.14. Prohibition on Conflicting Activities 13 5.15. Independent Valuer 14 5.16. Technology and Knowledge Transfer 14 5.17. Intellectual Property Rights 14 6.0 COUNCIL’S OBLIGATIONS 15

  6.1. Appointment of CR 15 6.2. Obligation to give instructions, decisions, etc. without delay 15 6.3. Obligation to Supply Relevant Information and Assistance 16 6.4. Payment to the Valuer for Services 16 6.5. Withholding Payment 18

  7.0 COUNCIL’S RIGHTS 19 7.1. Proprietary Rights of The Council in Relation to Documents 19 8.0 DISPUTE RESOLUTION 20 8.1. Dispute Resolution by Council Representative 20 8.2. Dispute Resolution Committee 20 9.0 SUSPENSION 21 9.1. Suspension and Resumption of Services 21 9.2. Extension of Time 21 9.3. Consequences of Mutual Termination 22 10.0 TERMINATION BY THE COUNCIL 22 10.1. Withholding Payment 22

 • 10.2. Default by the Valuer 22 10.3. Events of Default 23 10.4. Consequences of Termination by the Council 23 11.0 TERMINATION BY THE VALUER 24 11.1. Consequences of Termination by the Valuer 24 12.0 TERMINATION ON NATIONAL INTEREST 25 13.0 TERMINATION ON CORRUPTION, UNLAWFUL OR ILLEGAL ACTIVITIES 25 14.0 PAYMENT UPON SUSPENSION AND TERMINATION 26 15.0 FORCE MAJEURE 27 15.1. Events 27 15.2. Notification of Force Majeure 28 15.3. Termination by Force Majeure 28 15.4. Consequences of Termination due to Event of Force Majeure 28 15.5. Delay 28 15.6. Restoration 29 15.7. Insurance 29 16.0 AMENDMENT 29 17.0 NOTICES 30 18.0 GOVERNING LAW 30 19.0 COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS 30 20.0 SEVERABILITY . 30 21.0 RELATIONSHIP OF THE PARTIES 31 22.0 ADVERTISEMENT 31 23.0 TIME 31 24.0 COSTS AND STAMP DUTY 31 25.0 INCOME TAX 31 26.0 SCHEDULES AND APPENDICES 32 27.0 WAIVER 32 28.0 CUSTODY OF AGREEMENT 32 29.0 SUCCESSORS BOUND 32 SPECIAL PROVISIONS 33 SIGNATORIES TO THE AGREEMENT 34 APPENDIX 1 : TERMS OF REFERENCE (TOR) 35 APPENDIX 2 : TECHNICAL DOCUMENTS FOR PROJECT IMPLEMENTATION 36 APPENDIX 3 : LETTER OF ACCEPTANCE 37 APPENDIX 4 : DELIVERABLES 38 APPENDIX 5A : SUMMARY OF TOTAL CONSULTING COST 39 APPENDIX 5B : CONSULTING FEES 40 APPENDIX 6 : SCHEDULE OF AGREED ITEMS 41 APPENDIX 7 : SERVICES IMPLEMENTATION SCHEDULE 42 APPENDIX 8 : VALUER’S PERSONNEL 43 APPENDIX 9 : VALUER’S SERVICES TAX LICENSE 44 APPENDIX 10 : SCHEDULE OF PAYMENT 45

 • CONTRACT NO. : ……………………..

  “AGREEMENT”

  THIS AGREEMENT is made on …………..day of ………………… BETWEEN

  BATU PAHAT MUNICIPAL COUNCIL, a statutory body established under the Local Government Act 1976 and having its address at Jalan Pejabat, 83000 Batu Pahat, Johor (hereinafter referred to as “COUNCIL”) of the first part; AND ……………………………………………………………………,a company incorporated under the Companies Act 1965 having its registered office at ……………………………………………………(hereinafter referred to as “the VALUER”) of the second part. WHEREAS (A) By a Letter of Offer dated …………………… the COUNCIL has appointed the

  VALUER to undertake, carry out and complete the valuation of the improved value of rateable holding totalling ………………… holding within the COUNCIL’s area for porpose of rating as provided under Part XV of the Local Government Act 1976 (Act 171) (hereinafter called “LGA 1976”) and for the porpose of this Agreement the valuation of the improve value of rateable holdings shall be confined to those area as stipulated in SCHEDULE A hereto (hereinafter refered to as the “Revaluation”). A copy of the letter of Offer dated ………………… is annexed to this Agreement and shall be taken, read and construed as an integral part hereof.

  (B) The VALUER is engaged in the business of valuation and has agreed to

  accept this said appointment by the COUNCIL to undertake, carry out and complete the Revaluation subject to the terms and conditions hereinafter contained.

  NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

 • PART A

  GENERAL

  1.0 DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS 1.1. Definitions Under this Agreement, unless the context otherwise requires the following words and expressions used under this Agreement shall have the following meanings: (a) “Agreement” means this document and shall comprise the clauses,schedules and appendices of this Agreement and include any supplemental written agreement thereto as may be executed and be in force from time to time or any time; (b) “Contract Price” means the ceiling of total consulting fee as specified under clause 2.0; (c) “Contract Period” means the contract period as prescribed under Clause 3.1 herein; (d) “Council’s Representative (“CR”) means the person under item 5 in Appendix 6 or such other person as may be appointed from time to time by the COUNCIL and notified in writing to the VALUER to carry out of duties of th CR and the person so designated or appointed may be described by position; (e) “Deliverables” means all deliverables (including drawings, details, plans, calculations, reports, Valuation List and key-in Valuation System) as specified in Appendix 4 to be submitted to the COUNCIL by the VALUER as particularly specified in the Terms of Reference in Appendix 1 of this Agreement; (f) “Holdings” means each and every individual rateable property; (g) “Services” means the professional consultancy services for the project which the COUNCIL has engaged the VALUER to perform in accordance with the Terms of Reference, Technical Documents and Deliverables as specified in Appendices 1, 2 and 4; (h) “Steering Committee” means the committee, comprising of COUNCIL officials whose main function is to provide directions, review, consider and approve the Deliverables;

  (i) “Technical Committee” means the committee, comprising of COUNCIL officials who will monitor the progress and implementation of the Services and provide input and feedback to the findins or recommendations of the VALUER;

 • (j) “The Valuer” means a company incorporated under the Companies Act1965 in Malaysia and having its registered address at……………………..…………………; (k) “Valuation List” means a Valuation List of the improved value of holdings prepared under Section 137 LGA 1976.

  1.2. Interpretations Under this Agreement, except to the extent that the context otherwise requires: (a) references to any law, legislation or to any provisions of any law and legislation shall include any statutory modification or re-enactment of, or any legal or legislative provision substituted for and all legal or statutory instruments issued under the legislation or provisions; (b) references to clauses, appendices, and schedules are references to Clauses, Appendices, and Schedules of this Agreement; (c) words denoting the singular shall include the plural and vice versa; (d) words denoting individuals shall include corporations and vice versa; (e) recitals and headings are for convenience only and shall not affect the interpretation thereof; (f) reference to clauses shall be read in the case of sub-clauses, paragraphs and sub-paragraphs as being references to sub-clauses, paragraphs and sub- paragraphs as may be appropriate; (g) the Appendices hereto and any documents therein referred to shall be taken, read and construed as an essential and integral part of this Agreement PROVIDED HOWEVER that in the event of any conflict between the clauses and the Appendices of this Agreement, the clauses shall prevail; (h) the expression of "this Agreement" or any similar expression shall include any supplemental written agreement thereto as may be executed and be in force from time to time or any time; (i) references to any document or agreement shall be deemed to include references to such document or agreement as amended, novated, supplemented, varied or replaced from time to time; (j) words denoting any gender shall include all genders; (k) any reference to an “approval” is a reference to an approval in writing; and “approved” shall be construed accordingly;

 • (l) any reference to an “amendment” includes any variation, deletion or additions, and “amend” or “amended” shall be construed accordingly;

  (m) any technical term not specifically defined under this Agreement shall be construed in accordance with the general practice of such relevant profession in Malaysia; (n) for the purpose of calculating any period of time stipulated herein, or when an act is required to be done within a specified period after or from a specified date, the period is inclusive of, and time begins to run from, the date so specified; (o) wherever there shall appear any reference to a time within which an act should be done or agreement reached or consent given, such reference shall be deemed to be read as including the expression "or any other period agreed in writing between the Parties from time to time"; (p) any reference to a “day”, “week”, “month” or “year” is a reference to that day, week, month or year in accordance with the Gregorian calendar. 1.3. Entire Agreement This Agreement contains the entire understanding between the Parties withrespect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements or understandings, inducements or conditions, express or implied, oral or written. 2.0 APPOINTMENT AND CONSIDERATION The COUNCIL hereby appoints the VALUER and the VALUER accepts the appointment to undertake, carry out and complete the Revaluation upon the terms and conditions hereinafter appering. (a) The VALUER hereby agree and covenant that it shall carry out, execute, perform and complete all those works set out and specified in Appendix 2 hereto and/or such additional Revaluation works as the VALUER may be required by the COUNCIL to execute, perform and complete in the manner and in conformity in all respects with the terms and conditions set forth in the said schedules hereto. (b) The VALUER also hereby agree and covenant that in performing its obligations as stipulated in clause (a) above that it shall perform and comply with all the terms and conditions thereto and shall :-

  i. Diligently carry out execute and complete the Revaluation in accordance with the terms of this Agreement and the Schedules hereto;.

 • ii. Diligently carry out execute and complete any other subsidiary works in accotdance with the instructions from tha COUNCIL from time to time.

  (c) The total consideration to be paid to the VALUER in respect of the

  Revaluation of the improved value of rateable holding to be performed and completed under this Agreement shall be calculated on the basis of 21,653 holdings (for the purposes herein each rateable holding so defined under LGA 1976 shall mean each unit of that holding which is given an improved valued and entered into the Valuation List as having a separate Improved Value) in the sum of RM1,061,715.00 (Ringgit Malaysia : One Million Sixty One Thousand Seven Hundred Fifteen Only) (hereinafter refered to as the “Valuation Fees”).

  (d) It is hereby agreed that in the event the holding exceeds 21,639 holdings the

  VALUER shall be entitled to claim for an additional sum in respect of each holding (hereinafter referred to “Extra Holding”) at the rate of RM 45.00 (Ringgit Malaysia Forty Five Only) PROVIDED that the VALUER first obtains the consent and approval of the COUNCIL in respect of the Extra Holdings.

  3.0 EEFECTIVE DATE AND DURATION OF THIS AGREEMENT 3.1. Contract Period This Agreement shall be for a period of six month (4 month) as specified

  under item 2 in Appendix 6 (hereinafter referred to as the “Contract Period”) commencing from …………………(hereinafter referred to as “Commencement Date”) and shall expire on the date stated under item 3 in Appendix 6 (hereinafter referred to as the “Contract Expiry Date”) unless terminated earlier in accordance with the provisions of Part E of this Agreement.

  3.2. Extension of Contract Period (a) The VALUER shall, upon it becoming reasonably apparent that the progress of the Services is delayed, apply in writing to the COUNCIL for the approval of extension of the Contract Period. The VALUER shall further furnish to the COUNCIL relevant information as to the causes of delay together with a revised Services Implementation Schedule and estimated revised cost (if any), for the approval of the COUNCIL. (b) The COUNCIL shall have the absolute discretion whether or not to consider such application. In the event the COUNCIL agrees to extend the contract period, the Parties may, as soon as reasonably practicable, negotiate the terms and conditions of such extension …………………prior to the Contract Expiry Date as specified under item 4 in Appendix 6. If the Parties fail to reach an agreement, this Agreement shall automatically expire on the Contract Expiry Date.

 • PART B

  VALUER’S REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND OBLIGATIONS

  4.0 VALUER’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES The VALUER hereby represents and warrants to the COUNCIL that – (a) it is a corporation validly existing under the laws of Malaysia;

  (b) it is registered as a consultancy firm with the Ministry of Finance Malaysia

  (MOF); (c) the VALUER shall keep current all such registrations and ensure their

  validity throughout the duration of this Agreement; (d) the VALUER has the legal capacity to enter into and perform its obligations

  under this Agreement and to carry out the Services as contemplated by this Agreement;

  (e) the VALUER has taken all necessary actions to authorize the entry into and

  performance of this Agreement and to carry out the Services contemplated by this Agreement;

  (f) as at the execution date, neither the execution nor performance by the

  VALUER of this Agreement nor any transactions contemplated by this Agreement will violate in any respect any provision of –

  (i) its Memorandum and Articles of Association; or

  (ii) any other document or agreement which is binding upon it or its assets;

  (g) no litigation, arbitration, tax claim, dispute or administrative proceeding is

  presently current or pending or, to its knowledge, threatened, which is likely to have a material adverse effect upon it or its ability to perform its financial or other obligations under this Agreement;

  (h) no corruption or unlawful or illegal activities or practices have been used to

  secure this Agreement; (i) this Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of the

  VALUER and is enforceable in accordance with its terms and conditions; (j) it has the necessary financial, technical, and professional capability and

  expertise to provide the Services under this Agreement,and the VALUER acknowledges that the COUNCIL has entered into this Agreement in reliance on its representations and warranties as aforesaid.

 • 5.0 VALUER’S OBLIGATIONS 5.1. Quality of Services (a) The VALUER shall maintain a professional standard of service and competence and shall exercise all reasonable skill, care and diligence in the discharge of the professional services agreed to be performed under this Agreement in the best interests of the COUNCIL and, in so far as their duties are discretionary, shall act fairly between the COUNCIL and any third party. (b) The VALUER shall have sufficient knowledge of the project and other regulations relating to the project, and shall advice the COUNCIL accordingly in matters affecting the implementation of the project. 5.2. Timeliness of Services (a) The VALUER shall prepare a draft services implementation schedule

  incorporating the key dates specified for carrying out the Services which shall be in accordance with the requirements of the Terms of Reference, for the approval of the COUNCIL.

  . (b) The agreed draft service implementation schedule as approved by the

  COUNCIL shall be the Service Implementation Schedule as in Appendix 7; which shall be amended only with the approval of the COUNCIL. Any subsequent changes or amendments approved by the COUNCIL shall form part and be read together with the Service Implementation Schedule.

  (c) The VALUER shall provide the COUNCIL scheduled progress reports in such

  form and details as prescribed in the Terms of Reference. (d) The VALUER shall undertake to provide status updates through reports and

  presentations relevant to the Services as required by the COUNCIL and attend all deliberations and meetings of the Technical Committee and Steering Committee.

  (e) The VALUER shall take remedial action as advised by the Technical

  Committee and Steering Committee as deemed appropriate and shall prepare the final reports, incorporating the issues raised for the consideration and approval of the Steering Committee.

  5.3. Consequences of Delay (a) If the VALUER fails to deliver any Deliverables by the due date(s) agreed by

  both parties as specified in Appendix 4 of this Agreement without reasonable cause, the VALUER shall pay Liquidated and Ascertained Damages (LAD) to the COUNCIL for the delay. The period of delay shall be calculated beginning

 • from the scheduled delivery date and ending on the actual date as delivered and submitted to the COUNCIL.

  (b) The LAD shall be computed on a daily basis for each day of delay at every stage of deliverables based on the formula specified under item 10 in Appendix 6 of this Agreement. 5.4. Instructions by The COUNCIL (a) The VALUER shall comply with all instructions issued by the COUNCIL in regard to matters expressly empowered under this Agreement. The VALUER shall follow the COUNCIL procedures so far as possible and shall obtain prior approval in writing from the COUNCIL of any departures from such procedures. Nothing in this clause shall be deemed to affect the responsibilities of the VALUER in connection with the Services. (b) The VALUER shall attend or be represented at all meetings convened by the COUNCIL to which the VALUER may be summoned, and shall advise and assist the COUNCIL on all matters relating to the Revaluation. 5.5. Valuer’s Personnel (a) The VALUER shall provide efficient, suitably qualified and experienced Personnel and acceptable to the COUNC