OPPM KOKO INDUK 2015.xls

14
7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 1/14

Transcript of OPPM KOKO INDUK 2015.xls

Page 1: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 1/14

Page 2: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 2/14

enjelang 2$2$alam temp&' 1! ta'un

ta'un 2$2$

eng'argai kepelbagaian

akkan mempelajari ba'asa tamba'an

Page 3: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 3/14

 A"ATA( PE())KA( (E7E8) SEM")9A(8UMUSA( PE9A( ST8ATE7)K 2$13 + 2$1! 12:24:2$

Page 4: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 4/14

Page 5: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 5/14

 A"ATA( PE())KA( (E7E8) SEM")9A(8UMUSA( PE9A( ST8ATE7)K 2$13 + 2$1!

PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 201

Sektor / PPD Sektor Jaminan Kuaiti

Program Utama / AktivitiTempo Pe!ak"a#aa#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ;

#rogram #emantauan (ersepa$u emilang O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O(&ekti) K%mp%!a# Sa"ara# KP*

40 uru (esar

20 #engetua

20 uru (esar (ilangan sekola" ang men.apai (an$ 1

15 #engetua

50 #engetua uru (esar #eratus sekola" meningkat sekurangkurangna 1 (an$

Mengupaakan kepimpinan sekola" melaksanakan pemantauan21 <oa."ing Mentoring22 #rogram Kun'ung (antu

Meningkatkan kualiti pengurusan $an kepimpinansekola"

(ilangan sekola" ang memperole"i &K#M =a"apemilang

Page 6: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 6/14

Mene$iakan kertas ker'a % pelan tin$akan ang mempunai keperluan minimumseperti ,erikut

a*  =a'uk

,*  =arik" Masa =empat

.*  Kumpulan &asaran

$*  O,'ekti 

e*  K#> >n$ikator Output  $an Outcome*

*  >mplikasi Ke:angan (a'et*

g*  Ja:atankuasa >n$uk Ker'a $an #emantauan

"*  &trategi #elaksanaan % Ja$ual % #engisian #rogram

Page 7: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 7/14

=eras &trategik 1 Akses kepada kejayaan Aspirasi &istem 1 &istem ang memaksimumkan ke,er"asilan muri$ mengikut perun

 An'akan 3 9 10

>su &trategik #restasi pen.apaian pela'ar $alam ,i$ang kokurikulum $an sukan

Matlamat Meningkat $an menam,a" kema"iran guru melalui seminar kursu

O(&ekti)

(ilangan ke$u$ukan Jo"an $i perin

a* +aera"

,* -egeri

.* Ke,angsaan

/ penertaan m

/ ke"a$iran m

/ penertaan m

/ ke"a$iran m

/ perlaksanaan aktiiti minggua

(ilangan kursus kepim

Strategi Program / Pro&ekO O

O

O O O O

!ari Anugera" Kokurikulum

O O O O

O O O

1 2 3 4

Meningkatkan ta"ap pen.apaian muri$ $alam ,i$ang kokurikulum$an sukan

Meningkatkan ke"a$iran muri$ $alam aktiitiaktiiti ang$i'alankan

Meningkatkan keterli,atan muri$ $alam aktiitiaktiiti ang$i'alankan

Meningkatkan ta"ap pengurusan Kela, #ersatuan nit(eruniorm $an &ukan #ermainan 1m 1s*

Meningkatkan kema"iran $ankepakaran guru $an pela'armelalui seminar $an kursusan'uran sekola" ##+ J#-&$an agensiagensi tertentu

KursusKe'urulati"an guru

Meningkatkan kema"iran $ankepakaran guru $an pela'armelalui seminar $an kursusan'uran sekola" ##+ J#-&$an agensiagensi tertentu

Kursus untuk AJK tertinggi setiapunit kokurikulum 1m 1s

Memastikan aktiitikokurikulum $i'alankan$engan ,erkesan melaluiperkongsian kema"iran $anpengalaman $alam kalanganguru

Mo$ulati"an%

 Aktiiti

#ela'ar $iagi"kan mengikutminat $an kema"iran masingmasing $alam ,i$angkokurikulum

Meningkatkan $anmempel,agaikan aktiiti

kela, serta mem,eripengiktiraan atau gan'arankepa$a pela'ar ang akti $anke"a$iran ,aik

#erk"ema"an $an #ertan$inganantara unit % ruma" sukan

Menam,a"kan segalakemu$a"an $an kuantitiaktiiti melalui peruntukanang a$a $an sum,angan$ari pi"ak tertentu

#em,elian peralatan untuk setiapunit 1m 1s $an ,e,erapa unitkokurikulum

Page 8: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 8/14

Nota

O

O

O

O

O

   &   %   3

   K   O   K   O

Page 9: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 9/14

Sektor / PPD/SEK SMK Peneta Za'!a

Program Utama / Aktiviti1 2 3 4

O(&ekti) K%mp%!a# Sa"ara#

Page 10: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 10/14

ENGURUSAN PROGRAM TAHUN 201

Tempo Pe!ak"a#aa#U#it $erta#gg%#

5 6 7 8 9 10 11 12

KP* TO+S

201

Page 11: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 11/14

 &a'a( $a&et Ke"e!%r%a#

a"ara# / ,apaiNota

201 2015

Page 12: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 12/14

=eras &trategik 1 Akses Kepada Kejayaan Aspirasi &istem 1 K?<?KA#A- &istem ang memaksimumkan ke,er"asila

 An'akan 12910

>su &trategik #restasi pen.apaian muri$ $alam peperiksaan a:am masi

Matlamat #restasi pen.apaian muri$ $alam peperiksaan $alaman $

O(&ekti) 

Meningkatkan pen.apaian (> &#M $ari segi kualiti $an kuantiti

Strategi Program / Pro&ek

?nglis" >n <amp

1 2 3 4

1Melaksanakan program peningkatanprestasi aka$emik pela'ar $engan

,antuan pi"ak luar 

=eknik Men'a:a,=ingkatan 5

=eknik Men'a:a,=ingkatan 3

2Mene$iakan program aka$emik,erokus pa$a "u'ung minggu musim

.uti $an selepas peperiksaan per.u,aan

3Meningkatkan #engli,atan pela'ar

$alam aktiiti Ko Aka$emik

Page 13: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 13/14

n muri$ mengikut peruntukan se$ia a$a

" ,elum men.apai sekurangkurangna 90/

n a:am $ipertingkatkan

KP* TO+2015

#eratus ulus 812 85

(ilangan Men$apat A 23 250

#M# 622 55

Tempo Pe!ak"a#aa#

O O O O

O O O O O

O

5 6 7 8 9 10 11 12

   !   ?   M

(A-   A   K   +

   M   >   K

   K   O   K   O

   K   A   3

   -   &

Page 14: OPPM KOKO INDUK 2015.xls

7/23/2019 OPPM KOKO INDUK 2015.xls

http://slidepdf.com/reader/full/oppm-koko-induk-2015xls 14/14

Sa"ara# / ,apaiNota

201- 201.

87 90

27 30

52 48

Ta#gg%#g&a'a(

;

O

   K   (

   K   #

 

   ?  n 7

   A   l   i