KEWARISAN JANIN DALAM HAK WARIS JANIN PERBANDINGAN MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB...

download KEWARISAN JANIN DALAM HAK WARIS JANIN PERBANDINGAN MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI¢â‚¬â„¢I) SKRIPSI . Untuk

of 10

 • date post

  26-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KEWARISAN JANIN DALAM HAK WARIS JANIN PERBANDINGAN MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB...

 • i

  KEWARISAN JANIN DALAM KANDUNGAN

  (PENERAPAN METODE INTIQA’I DALAM MENETAPKAN

  HAK WARIS JANIN PERBANDINGAN MADZHAB HANAFI

  DAN MADZHAB SYAFI’I)

  SKRIPSI

  Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

  Memperoleh Derajat Gelar S-1

  Program Studi Ahwal Syakhshiyyah

  Disusun oleh :

  AMILIA AMIN

  NIM : 201410020311044

  FAKULTAS AGAMA ISLAM

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  November 2018

 • iv

  KEWARISAN JANIN DALAM KANDUNGAN

  (PENERAPAN METODE INTIQA’I DALAM MENETAPKAN

  HAK WARIS JANIN PERBANDINGAN MADZHAB HANAFI

  DAN MADZHAB SYAFI’I)

  AMILIA AMIN

  201410020311044

  Telah disetujui

  Pada hari/tanggal, Jum’at/ 19 Oktober 2018

  Pembimbing I Pembimbing II

  Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I Jamal, S.Hi,. M.Sy

  Dekan Ketua Program Studi

  Fakultas Agama Islam Ahwal Syakhshiyyah

  Prof. Dr. Tobroni, M.Si Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I

 • v

  S K R I P S I

  AMILIA AMIN 201410020311044

  Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

  pada hari/tanggal, Sabtu/ 20 Oktober 2018

  dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

  memperoleh gelar Sarjana Hukum

  di Program Studi Ahwal Syakhshiyyah

  Universitas Muhammadiyah Malang

  SUSUNAN DEWAN PENGUJI

  Ketua / Penguji : Drs. M. Sarif. M.Ag

  Sekretaris / Penguji : M. Arif Zuhri, M.H.I

  Penguji : Ahda Bina Afianto, M.H.I

  Penguji : M. Arif Zuhri, M.H.I

 • xvi

  KATA PENGANTAR

  نِ للاِ بِْســــــــــــــــــمِ ْحم ِحْيمِ الرَّ الرَّ

  Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan sekalian

  alam Yang Maha Penyayang. Atas rahmatNya, skripsi ini dapat diselesaikan.

  Shalawat serta salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam, Nabi

  Muhammad SAW.

  Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu,

  pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang

  sedalam- dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan

  bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin

  mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

  1. Ibunda dan Ayahanda serta adik-adikku tercinta.

  2. Pembimbing I Ibu Idaul Hasanah, M.HI dan Pembimbing II Bpk. Jamal,

  M.Sy.

  3. Untuk teman-teman, terutama Uci, Balqis, Jely.

  4. Teman seperjuangan angkatan 2014.

  Untuk semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak di atas,

  penulis mendoakan semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberikan

  dengan sebaik-baik balasan dan selalu berada di bawah limpahan rahmatNya.

  Amin Ya Rabb al-Alamin.

  Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun banyak sumbangan peemikiran

  termasuk dari para penulis yang buku atau tulisan mereka dikutip, tetapi segala

  kekeliruan, kelemahan, dan kelalaian dalam skripsi ini adalah tanggung jawab

  penulis pribadi.

  Malang, 20 Oktober 2018

  Penulis,

  Amilia Amin

 • xvii

  DAFTAR ISI

  KEWARISAN JANIN DALAM KANDUNGAN ............................................................ i

  PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................................... ii

  HALAMAN HASIL DETEKSI PLAGIASI .................................................................. iii

  KEWARISAN JANIN DALAM KANDUNGAN ...........................................................iv

  NOTA DINAS PEMBIMBING........................................................................................vi

  ABSTRAK ........................................................................................................................ vii

  PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................................................... viii

  MOTTO ........................................................................................................................... xiv

  PERSEMBAHAN ............................................................................................................ xv

  KATA PENGANTAR ..................................................................................................... xvi

  DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................. xix

  BAB I .................................................................................................................................. 1

  PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

  A. Latar Belakang ...................................................................................................... 1

  B. Rumusan Masalah ................................................................................................ 6

  C. Tujuan dan Kontribusi ......................................................................................... 6

  D. Penelitian Terdahulu ............................................................................................ 7

  E. Metode Penelitian .................................................................................................. 8

  F. Sistematika Pembahasan .................................................................................... 11

  BAB II .............................................................................................................................. 12

  KAJIAN PUSTAKA ....................................................................................................... 12

  A. Hukum Kewarisan dalam Islam ........................................................................ 12

  B. Pengertian Janin ................................................................................................. 18

  C. Pengertian Ijtihad Intiqa’i .................................................................................. 19

  D. Instrumen Kontemporer yang Mempengaruhi Ijtihad Tarjih dan Intiqa’i .. 20

  BAB III ............................................................................................................................. 24

  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA ........................................................................ 24

  A. Ketentuan Kewarisan Janin dalam Kandungan menurut Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanafi dan Dasar Hukumya ............................................................. 24

 • xviii

  B. Penerapan Metode Intiqa’i dari madzhab Syafi’I dan madzhab Hanafi Mengenai Kewarisan Janin dalam Kandungan ....................................................... 32

  BAB IV ............................................................................................................................. 41

  PENUTUP ........................................................................................................................ 41

  A. Kesimpulan .......................................................................................................... 41

  B. Saran .................................................................................................................... 42

  DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 43

  TERJEMAHAN .............................................................................................................. 47

  DAFTAR RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... 49

 • 43

  DAFTAR PUSTAKA

  Al-Qur’an

  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

  Aplikasi

  Ensiklopedia Hadits

  Buku

  Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam “Permasalahannya dan

  Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

  Al-Bugha, Musthafa Dieb dan Muhyiddin Mitsu. Al-Wafi: Syariah Hadis Arba‟in

  Imam an-Nawawi. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

  Al-Qardhawi, Yusuf. Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai

  Penyimpangan. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

  As-Sarkhosi, Muhammad bin Ahmad. Al-Mabsuth. Libanon: Dar: al-Ma‟rifah,

  1993.

  Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Pokok-Pokok Pegangan Imam

  Madzhab. Semarang: PT Pustaka Putra,1997.

  As-Shabuni, Muhammad Ali. Al-Mawarits fi Syari‟atil Islamiyah „ala Dhau‟ al-

  Kitab wa as-Sunnah. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

  Asy-Syurbasi, Ahmad. Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab. Jakarta: PT

  Bumi Aksara, 1991.

 • 44

  Az-Zhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Darul Fikr, 2011.

  Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2010.

  Hasan, M. Ali. Perbandingan Mazhab. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

  Irfan, M. Nurul. Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah,

  2012.

  Karim, Muchit A. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di

  Indonesia. Jakarta: kemenag RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang

  Kehidupan Keagamaan, 2012.

  Muchtar, Kamal. U