Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

of 108 /108

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Page 1: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017
Page 2: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Menunaikan Ibadah Haji ada 3 cara, yaitu :1.Haji Ifrad (Ifrad artinya sendiri-sendiri).Mengerjakan Haji sendiri dan Umrah sendiri.2.Haji Qiran (Qiran artinya bersama-sama)Mengerjakan Haji dan Umrah secara bersamaan .Membayar DAM (denda) seekor domba.3.Haji Tamattu (Tamattu artinya bersenang-senang).Mengerjakan Umrah di bulan-bulan Haji (Syawal-Dzulqa’dah-Dzulhijjah) kemudian melaksanakan Haji pada tahun itu juga – Membayar DAM (denda) seekor domba.

ا من أهل بالحج ا من مفردامن ا قرنومن ومنعمن تمت

Dari Ummul Mu’minin Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; "Di antara kami ada yang ihram untuk haji Ifrad (mendahulukan haji dari umrah),

ada yang ihram untuk haji Qiran (mengerjakan haji digabung dengan umrah sekaligus) dan ada pula yang ihram untuk haji Tamattu’ (mendahulukan umrah dari pada haji)." (HR. Muslim no.2118)

HAJIDAN

UMRAH

Page 3: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Haji Ifrad Haji Qiran Haji Tamattu

Pakai Ihram - Ihlal Hajji

Di Masjidil Haram - Thawaf QudumShalat Sunat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim - Sa’i

Pakai Ihram - Ihlal Haji & Umrah Pakai Ihram - Ihlal Umrah

Tetap pakai Ihram sampai 8 Dzulhijjah Tahallul - Lepas Ihram sampai 8 Dzulhijjah

Miqat Miqat

Berangkat ke Mina

Mekkah 8 Dzulhijjah

Setelah Terbit Fajar menuju Mina untuk Mabit

Pakai Ihram – Ihlal Haji - Berangkat ke Mina

Setelah Terbit Fajar – Berangkat menuju ArafahWukuf dari waktu Tergelincir -- Terbenamnya Matahari

Setelah Matahari TerbenamBerangkat ke Muzdalifah untuk Mabit sepanjang malam

Setelah Terbit Fajar Berangkat menuju Mina

Melontar Jumrah Aqabah – Tahallul Awwal (Lepas Ihram)Qurban (Hadyu) bagi Haji Qiran dan Tamattu

Thawaf Ifadah – Tahallul Tsani Kembai ke Mina sebelum Maghrib

Melontar Jumrah Ula – Wustha – Aqabah (Ba’da Dhuhur)Nafar Awwal – 12 Dzulhijjah keluar dari Mina

9 DzulhijjahMina - Arafah

9-10 DzulhijjahArafah – Muzdalifah

10 DzulhijjahMina

11-12-13 DzulhijjahMina

Melaksanakan Thawaf Wada sebelum meninggalkan Mekkah

Selesai seluruh rangkaian Ibadah HajiMekkah

Page 4: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ه صلى عن سراقة بن مالك بن جعشم قال قام رسول اللم خطيبا في الوادي ه عليه وسل أال إ�ن العمرة فقالالل

يامة� دخلت ف�ي الحج إ�لى يوم� الق�Dari Suraqah bin Malik bin Ju'syum dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri khutbah di sebuah lembah. Beliau mengatakan: "Sesungguhnya umrah itu masuk dalam rangkaian ibadah haji hingga datangnya hari kiamat.“ (HR. Ahmad no.16921, Ibnu Majah no.2968)

Syarat Haji / Umrah : 1.Islam2.Baligh3.Berakal sehat4.Merdeka5.Istitha'ah

Setiap orang yang belum memenuhi syarat tersebut belum wajib Haji/ Umrah.

Page 5: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Rukun Haji Rukun Umrah1 Ihram 1 Ihram2 Wukuf di Arafah 2 Thawaf3 Thawaf Ifadhah 3 Sa’i4 Sa’i 4 Tahallul5 Tahallul 5 Tertib6 Tertib Apabila meninggalkan salah satu rukun Haji,

maka Hajinya tidak sah (batal). Apabila meninggalkan salah satu rukun Umrah,

maka Umrahnya tidak sah (batal).

Page 6: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Wajib Haji :1.Ihram di Miqat2.Mabit (bermalam) di Muzdalifah3.Mabit di Mina4.Melontar Jumrah5.Menjauhkan diri dari segala yang diharamkan6.Thawaf Wada

Apabila meninggalkan salah satu wajib Haji, maka wajibmembayar DAM.

Page 7: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

IhramIhlal (kalimat ikrar) untuk memulai ibadah Haji /Umrah di Miqat.

الحج أشهر معلومات وال فسوق وال رفثفمن فرض فيهن الحج فال

في الحججدال“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersebadan), berbuat fasik dan jidal (berbantah-bantahan) di dalam masa mengerjakan haji........”. (QS. Al-Baqarah : 197).

Page 8: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم من حج للولدته أمه

Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melaksanakan hajji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya".(HR. Bukhari no.1424, Muslim no2404, Ahmad no.6939, Ad-Darimi no.1728).

ي منا سككم خذوا عن"Ambillah dariku ibadah (manasik) haji kalian”

Dalam menjalankan ibadah haji kita wajib mengetahui (faham) Manasik Haji (sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya), jangan sampai kita banyak melakukan bid'ah.

Page 9: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ه ه ال حول وال قوة إال بالل لت على الل ه توك بسم الل

Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada dayadan kekuatan kecuali dengan izin Allah. (HR. Abu Daud no.4431, Tirmidzi no.3348(

Do’a keluar dari rumah

BISMILLAAHI TAWAKKALTU 'ALALLAAHI LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHI

Page 10: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ه اكبر )× ( 3اللا له مقرنين ر لنا هذا وما كن ذي سخ }سبحان ال

نا لمنقلبون{ ا إلى رب وإنقوى ا نسألك في سفرنا هذا البر والت هم إن الل

هم ومن العمل ما ترضى اللهم أنت ا بعده الل هون علينا سفرنا هذا واطو عن

فر الصاحب في السي أعوذ بك من هم إن والخليفة في األهل الل

فر وكآبة المنظر وعثاء السوإذا رجع وسوء المنقلب في المال واألهل

قالهن وزاد فيهن نا حامدون آيبون تائبون عابدون لرب

Do’a Safar

Page 11: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Do’a SafarAllah Maha Besar (3 kali)Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan kami akan kembali kepada Rabb kami. “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga." Dan jika beliau kembali pulang, beliau membaca do'a itu lagi dan menambahkan di dalamnya,"AAYIBUUNA TAA`IBNUUNA 'AABIDUUNA LIRABBINAA HAAMIDUUNA” Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami.” (HR. Muslim no.2392, Abu Daud no.2232, Ahmad no.6086, Darimi no.2557, Tirmidzi no.3369)

Page 12: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Do’a naik kendaraanي لغفور رحيم ه مجراها ومرساها إن رب بسم الل

BISMILLAAHI MAJREEHA WAMURSAAHAA INNA RABBII LAGHAFUURUR-RAHIIM

Dengan nama Allah kendaraan ini bergerak dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhan-ku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Hud [11] : 41)

Page 13: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

أستودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك"Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan akhir dari amal perbuatanmu.“ (HR Ahmad no.4295, Tirmidzi no.3364, Ibnumajah no.2816, Abudaud no.2233) (Ibnu Hibban no.2376, Hakim II/97 – disepakati Imam adz-Dzahabi. Hadits ini Hasan Silsilah Ahaadits as-Shahiihah no. 14).

Do’a mengantar orang yang hendak Safar

ر قوى وغفر ذنبك و يس زودك الله الت Semoga Allah memberikan bekal ketaqwaan kepadamu, semoga Allah"لك الخير حيثما كنت

mengampuni dosamu, semoga Allah memudahkan kebaikan kepadamu dimanapun saja kamu berada.“(HR. Tirmidzi no.3366, Darimi 2555, Hakim II/98 disepakati oleh Imam adz-Dzahabi, IbnuHibban no. 2378 (Mawaarid Zham-aan)). Hadits ini Hasan Lihat Shahihul Jami' no. 3579).

Page 14: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, ia berkata: "Datang seseorang kepada Nabi Shallallahu 'alahi wa sallam kemudian ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak melakukan safar, maka berikanlah aku bekal!‘ Kemudian Nabi Shallallahu 'alahi wa sallam menjawab, 'Semoga Allah memberikan bekal ketaqwaan kepadamu, kemudian orang itu bertanya lagi, 'Tambahkanlah lagi bekal bagiku…." Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam menjawab, 'Semoga Allah mengampuni dosamu." kemudian orang itu bertanya lagi, 'Tambahkanlah lagi bekal bagiku…“ Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam menjawab, 'Semoga Allah memudahkan kebaikan kepadamu dimana saja kamu berada." (HR. Tirmidzi no.3366, Darimi 2555, Hakim II/98 disepakati oleh adz-Dzahabi,Ibnu Hibban no. 2378 (Mawaarid Zham-aan).Hadits ini Hasan Lihat Shahihul Jami' no. 3579).

Page 15: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

UMRAH ( HAJJI TAMATTU )DIKERJAKAN PADA BULAN-BULAN HAJJI (SYAWWAL – DZULQA'DAH - DZULHIJJAH)

Di rumah/Pondokan sebelum naik pesawat/kendaraan Mandi dan pakai Wangi-wangian (hanya bagi kaum laki-laki).

1.Menjelang sampai di Miqat – Pakai baju Ihram.

2.Sampai di Miqat – Ihlal untuk Umrah :

“LABBAIKALLAAHUMMA UMRATAN” هم عمرة الليك لب

Page 16: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: "Kami berangkat menuju Makkah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kami mengucapkan talbiyah (ihlal ihram): "Labbaikallahumma labbaika bilhajj" (Ya Allah kami memenuhi panggilanMu untuk berihram hajji). Maka kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami, maka kami menjadikannya sebagai ihram untuk 'umrah". (HR. Bukhari no.1468, Ahmad no.14304).

ي الله عنهما قال قد�منا مع جاب�ر بن عبد� الله� رض�رسول� الله� صلى الله عليه� وسلم ونحن

فأمرنا رسول الله� لبيك اللهم لبيك ب�الحج نقولعمرةصلى الله عليه� وسلم فجعلناها

Page 17: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Izar

RidaIdhthiba’

(Pundak Kanan Terbuka)

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Membuka pundak kanan, dan mengusap hajar aswad, serta bertakbir kemudian berlari-lari kecil sebanyak tiga kali putaran....... (HR. Abudaud no.1613)

Pakaian Ihram

Terbuka

Ketika melaksanakan Thawaf Qudum / Umrah

Page 18: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Yaitu menjadikan pertengahan Rida’ (kain ihram bagian atas) di bawah ketiak kanan ketika memulai menjalankan thawaf, kemudian meletakkan ujung yang lainnya di pundak kiri, sehingga nampak pundak kanan itu terbuka. Dari Ya’la bin Umayyah, ia berkata,

jjلم- طافjjه وسjjه عليjjلى اللjjص- jjبى أنjj النمضطبعا

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa melakukan thawaf dalam keadaan idhthibaa’” (HR. Ibnu Majah no.2945. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Idhthibaa’ disunnahkan bagi laki-laki dilakukan di setiap putaran ketika thawaf. Ketika selesai dari thawaf, tidak lagi dalam kondisi idhthibaa’, artinya pundak kanan kembali ditutup. Sampai-sampai ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah memakruhkan shalat dalam keadaan pundak kanan masih terbuka (dalam keadaan masih idhthibaa’).

Al Idhthibaa’

Page 19: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Adapun yang sunnah bagi orang yang ihram adalah menjadikan selendang (Rida) pada kedua pundak dan kedua ujungnya di dada. Ini adalah yang sunnah dan yang dilakukan Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam. Jika seseorang berihram akan melaksanakan Thawaf Qudum, ia menjadikan tengah selendangnya di bawah ketiak kanan dan kedua ujung selendang pada pundaknya yang kiri dan membuka pundaknya yang kanan (Idhthiba’), ini khusus dalam Thawaf Qudum (ketika pertama datang ke Mekkah untuk Haji atau Umrah). Setelah selesai Thawaf Qudum, lalu memindahkan selendangnya dan dijadikannya pada kedua pundaknya lalu shalat dua raka'at Thawaf. Maka orang yang selalu membuka salah satu pundaknya adalah menyalahi Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula orang yang membuka dua pundaknya. Sesungguhnya yang sesuai Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah menutupi kedua pundak dengan selendang ketika sedang ihram kecuali dalam Thawaf Qudum seperti telah disebutkan. Dan jika seseorang meletakkan selendangnya tidak menutup kedua pundaknya pada waktu dia duduk atau ketika makan atau ketika berbincang-bincang bersama kawan-kawannya maka tidak mengapa. Tapi yang sesuai sunnah jika dia memakai selendang maka dengan menutup kedua pundak dan ujung-ujung selendang berada pada dadanya.

Al Idhthibaa’

Page 20: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Miqat Makani

"Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan Miqat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al Juhfah, bagi penduduk Najed di Qarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi mereka yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut bila melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk hajji dan 'umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu (yang tinggal lebih dekat ke Makkah dari pada tempat-tempat itu), maka dia memulai dari kediamannya, dan bagi penduduk Makkah, mereka memulainya dari (rumah mereka) di Makkah". (HR. Bukhari no.1427, Muslim no.2022)

Maka dia ('Umar) berkata:"Perhatikanlah batassejajarnya dari jalan kalian"Lalu dia menetapkan miqatmereka di Dzatu 'Irq. (HR. Bukhari no.1433)

Page 21: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

لبيكاللهم عمرة

اللهم لبيكعمرة

Miqat Makani

Page 22: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

3.Mulai Talbiyah dengan suara lantang :

يك يك ال شريك لك لب يك لب هم لب يك الل لبعمة لك والملك ال شريك إن الحمد والن

لك“LABBAIKALLAAHUMMA LABBAIK,

LABBAIKA LAA SYARIIKA LAKA LABBAIK, INNALHAMDA WANI'MATA LAKA WALMULK

LAA SYARIIKALAK”

"Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanMu, Tidak ada sekutu bagiMu. Sesungguhnya segala puji, nikmat milikMU begitu pula kerajaan. Tidak ada sekutu bagiMu" (HR. Bukhari no.1448)

Page 23: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Do’a masuk dan keluar Masjid

بي صلى إذا دخل أحدكم المسجد م على الن ليسلم ه عليه وسل ثم ليقلالل

هم افتح لي أبواب رحمتك هم فإذا خرج فليقل الل اللي أسألك من فضلك إن

“Apabila salah seorang dari kalian masuk Masjid, maka bershalawatlah untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (Bismillahi wash Shalatu was Salamu ‘ala Rasulillah), kemudian ucapkanlah: 'Allahummaftahlii Abwaaba Rahmatika (Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu)', dan apabila keluar maka ucapkanlah: 'Allahumma Inni As`aluka min Fadllika (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia-Mu'.)” (HR. Abu Daud no.393, Ibnu Majah no.764, Ad-Darimi no.1358)

Page 24: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Do’a Melihat Ka'bah

هم زد هذاالبيت تشريفا وتعظيما وتكريما الل ومهابةفه ممن حجهوزدمن واعتمره تشريفا شر

ا وتعظيما وتكريما وبر

Ya Allah, tambahilah rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kehebatan, dan tambahilah orang-orang yang memuliakannya dan menghormatinya diantara orang-orang yang ber-haji dan ber-umrah padanya kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. (HR. Asy-Syafi’i dari Ibnu Juraij)

Page 25: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

4.Sampai di MakkahThawaf Qudum (Dalam keadaan suci).

م حين ه عليه وسل ه صلى الل رأيت رسول اللة يقدم مك

كن األسود أول ما يطوف يخب إذا استلم الربع ثالثة أطواف من الس

"Aku melihat Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam tatkala datang ke Makkah (melaksanakan haji atau 'umrah) bila menyentuh sudut Al Hajar Al Aswad ketika melaksanakan Thawaf Qudum, Beliau berlari-lari kecil pada tiga kali putaran dari tujuh putaran"

(HR. Bukhari no.1500, Muslim no.2212, Nasa’i no.2893)

Page 26: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Wanita yang sedang haid – Tunggu sampai bersih.Mulai Thawaf dari Hajar Aswad

(Tanda Lampu Hijau dan Hajar Aswad).Cium Hajar Aswad atau mengusapnya kemudian

tangan dicium atau isyarat Tangan (istilam).

Page 27: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

1. Hajar Aswad2. Pintu Ka’bah3. Talang Air (Mizrab Al Rahma)4. Pondasi Ka’bah5. Hijir Ismail (Hateem)6. Multazam7. Maqam Ibrahim8. Rukun Hajar Aswad9. Rukun Yamani10. Rukun Syami11. Rukun Iraqi12. Kiswah (Penutup Ka’bah)13. Garis coklat sebagai tanda mulai/

akhir thawaf (Sekarang diganti dengan lampu hijau)

KA’BAH

Page 28: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Area untuk Memulai & mengakhiri Thawaf

Thawaf

Page 29: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Mulai Thawaf dengan membaca :

ه اكبر، ه والل بسم اللهم ايمانابك وتصديقابكتابك ووفاءبعهدك الل

ك محمد ة نبي باعابسن وت“BISMILLAHI WALLAAHU AKBARDengan nama Allah dan Allah Maha Besar (HR. Ahmad no.4400)

ALLAHUMMA IIMANANBIK, WATASHDIIQAN BIKITAABIK, WAWAFAA'AN BI'AHDIK, WATTIBAA'AN BISUNNATI NABIYYIKA MUHAMMAD”. Ya Allah (aku berbuat ini) karena percaya kepada-Mu, karena membenarkan kitab-Mu dan karena menyempurnakan perjanjian dengan-Mu, dan karena menurut sunnah Nabi-Mu Muhammad. (HR. Thabrani dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Al-Haitsami berkata, para perawinya shahih).

Page 30: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Arah Putaran Thawaf

فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه

……...kemudian beliau menyentuh atau mencium Hajar Aswad, lalu berjalan ke arah kanannya……….(HR. Tirmidzi no.784)

Page 31: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Hajar Aswad

Page 32: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ه اكبر ه والل بسم اللهم ايمانابك وتصديقابكتابك ووفاءبعهدك الل

ك محمد ة نبي باعابسن وت

Melambaikan Tangan

Hajar Aswad

Cium Sentuh

Page 33: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

بي صلى ه عنهما أن الن عن ابن عمر رضي اللم ه عليه وسل الل

األول يخب ثالثة كان إذا طاف بالبيت الطواف أطواف ويمشي أربعة

Dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam apabila thawaf di Ka'bah Baitullah (Thawaf Qudum) berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran lainnya. (HR. Bukhari no.1512 & 1535)

Arah Putaran Thawaf berlawanan dengan arah jarum jam(sebanyak 7 putaran).

Tiga putaran pertama dengan lari-lari kecil (Raml) – khususbagi laki-laki.

Page 34: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Setiap sampai di rukun Yamani Usap atau Istilam kemudianmembaca :

“RABBANAA AATINAA FIDDUN YAA HASANAH, WAFIL AAKHIRATI HASANAH, WAQINA 'ADZAABANNAAR” (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka) (QS. Al Baqarah [2] : 201). (HR. Abu Daud no.1616, Ahmad no.14852)

ار نا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب الن رب

Page 35: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Setiap sampai di rukun Hajar Aswad (Tanda Lampu Hijau dan Hajar Aswad) – Cium/Usap/Istilam dan membaca :

ه اكبر، ه والل بسم اللهم ايمانابك وتصديقابكتابك ووفاءبعهدك الل

ك محمد ة نبي باعابسن وت“BISMILLAHI WALLAAHU AKBARDengan nama Allah dan Allah Maha Besar (HR. Ahmad no.4400)

ALLAHUMMA IIMANANBIK, WATASHDIIQAN BIKITAABIK, WAWAFAA'AN BI'AHDIK, WATTIBAA'AN BISUNNATI NABIYYIKA MUHAMMAD”. Ya Allah (aku berbuat ini) karena percaya kepada-Mu, karena

membenarkan kitab-Mu dan karena menyempurnakan perjanjian dengan-Mu, dan karena menurut sunnah Nabi-Mu Muhammad.

(HR. Thabrani dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Al-Haitsami berkata, para perawinya shahih).

Page 36: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ب�سم� الله� والله اكبر

سبحان الله� والحمد �له إ�ال الله ل�له� وال إوالله أكبر وال حول

وال قوة إ�ال ب�الله�

ربنا آت�نا ف�ي الدنيا حسنة وف�ي

نا رة� حسنة وق� اآلخ�عذاب النار�

Rukun Yamani

Rukun Hajar Aswad

Thawaf

Page 37: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Selama Thawaf perbanyak Dzikir : Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir

dan berdo'a apa saja (sesuai dengan hajat masing-masing).

ه أكبر وال ه والل ه وال إله إال الل ه والحمد لل سبحان الله حول وال قوة إال بالل

Subhanallah (Maha Suci Allah), Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah), Laa ilaaha Illallah (Tiada Tuhan kecuali Allah), Allahu Akbar (Allah Maha Besar), 'Laa haula wa laa quwwata illaa billaah (Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah (HR. Ibnu Majah no.2948- sanadnya dhaif)

Seorang yang sedang thawaf hendaknya berdo’a dengan do’a apa saja yang disenanginya dari kebaikan dunia dan akhirat, dan menyebut Allah dengan dzikir-dzikir yang masyru’ berupa : Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau membaca Al-Qur’an.(MANASIK HAJI DAN UMRAH dan Beberapa Kesalahan Yang Dilakukan Sebagian Jama’ah : Syaikh Muhammad Shalih Al ‘Utsaimin)

Page 38: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Selesai putaran ketujuh – Mendekat ke Maqam Ibrahim.

وأتى المقام فقرأ خذوا من مقام إبراهيم مصلى { وات

{ فصلى خلف المقامKemudian pergi ke Maqam Ibrahim dan membaca : “WATTIHIDZUU MIM-MAQAAMI IBRAAHIIMA MUSHALLAA”

Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat shalat (QS. al Baqarah : 125) dan shalat di belakang Maqam.

(HR. Tirmidzi no.790)

Page 39: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Selesai Thawaf

Lalu ditempatkannya maqam itu diantaranya dengan Baitullah. Sementara itu ayahku berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca dalam shalatnya: "QUL HUWALLAHU AHAD" (Al Ikhlas: 1-4). dan "QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN.." (Al Kafirun: 1-6) (HR. Muslim no.2137)

Shalat sunat 2 raka'at di arah belakang Maqam Ibrahim.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Barangsiapa shalat dengan menggunakan satu kain, maka hendaklah ia serempangkan pada kedua pundaknya.“ (HR. Bukhari no.347)

Page 40: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

'Apabila kamu meminumnya, menghadaplah ke Kiblat, bacalah bismillah, bernafas sebanyak tiga kali, dan berpuas-puaslah sampai seperti mau keluar lagi, dan apabila kamu telah selesai, pujilah Allah 'azza wajalla. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:'Sesungguhnya tanda perbedaan diantara kita dan orang-orang munafiq adalah tidak berpuas-puas meminum air zamzam.‘ (HR. Ibnu Majah no.3052)

Minum air zamzam dan membasahi kepala dengannya.

ه واذكر اسمإذا شربت منها فاستقبل القبلة اللع منها فإذا وتنفس ثالثا وتضله عز وجل ه صلى فرغت فاحمد الل فإن رسول الل

م قال ه عليه وسل اللعون من هم ال يتضل إن آية ما بيننا وبين المنافقين إن

Page 41: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Zamzam

Pintu Masuk ke Sumur Zamzam(Ditutup tahun 2004)

Page 42: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

jى أسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء هم إن أللDo'a minum air Zamzam

Ya Allah Aku memohon padamu ilmu yang manfaat, rizqi yangluas, obat dari segala penyakit. (HR. Al-Haakim)

Page 43: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Mendekat Hajar Aswad – Istilam dengan membaca :

“BISMILLAHI WALLAAHU AKBAR”. ه ه والل بسم الل اكبر

(HR. Ahmad no.4400)

كعتين فاستلمه ثم ثم أتى الحجر بعد الرخرج إلى الصفا

Kemudian mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Lalu beliau pergi menuju ke bukit Shafa.

(HR. Tirmidzi no.784 dari Jabir bin Abdullah Radliallahu ‘anhu)

Menuju bukit Shafa untuk melaksanakan Sa'i.

Page 44: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

5. SA'I – Berjalan bolak-balik 7 kali antara Shafa dan Marwah

Mendekati bukit Shafa – membaca : إن الصفا والمروة منه شعائر الل“INNASH-SHAFA WALMARWATA MIN SYA'AAIRILLAH”. (QS. [2]:158) (HR. Bukhari no.4235)Di Shafa, menghadap Ka'bah dan berdo'a dengan mengangkat tangan :

ه وحده ال شريك له له ه اكبر ال إله إال الل ه اكبر ، ألل ه اكبر، ألل أللالملك وله الحمد

ه وحده أنجز وعده ونصر وهو على كل شيء قدير ال إله إال اللعبده وهزم األحزاب وحده

“ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAH, LAHULMULKU WALAHULHAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR, LA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAH ANJAZA WA'DAH WANASHARA 'ABDAH WAHAZAMAL AHZAABA WAHDAH”. ( HR. Muslim no.2137 )

Bacaan ini diucapkan 3 kali dan setiap mengulang diiringi do'a menurut hajat (kebutuhan) masing-masing (dalam bahasa yang kita mengerti).

Page 45: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Sampai di Marwah – Menghadap Ka'bah dan berdo'a sebagaimanayang dilakukan di Shafa.

Pelaksanaan jalan dari Marwah ke Shafa adalah sebagaimana dari Shafa ke Marwah. Jalan biasa – lari-lari kecil (di lembah, sekarang antara dua tanda hijau) – jalan biasa.

Setiap sampai di Shafa maupun di Marwah, membaca do'asebagaimana yang pertama kali kita kerjakan di Shafa.

Bukit Shafa dan Marwah

Page 46: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Jalan ke arah Marwah dengan jalan biasa sampai tanda hijau, kemudian lari-lari kecil (raml) “untuk laki-laki” sampai tanda hijau berikutnya (bathnil wadi), kemudian jalan biasa lagi sampai Marwah

ت قد ماه في ى إذا انصب ثم نزل إلى المروة حتىبطن الوادي سعى حت

ى أتى المروة ففعل على إذا صعدتا مشى حتالمروة كما فعل على الصفا

Kemudian beliau turun ke Marwah, Ketika sampai di lembah, beliau berlari-lari kecil. Dan sesudah itu, beliau menuju bukit Marwa sambil berjalan kembali, setelah sampai di bukit Marwa, beliau berbuat apa yang diperbuatnya di bukit Shafa. (HR. Muslim no.2137)

Page 47: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Tahallul Umrah

Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Makkah Beliau memerintahkan para sahabat Beliau agar thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa‘i di bukit Shafaa dan Marwah kemudian agar mereka bertahallul lalu mencukur rambut (gundul) mereka atau memendekkannya". (HR. Bukhari no.1616)

Lepas Ihram dan ganti dengan pakaian biasa sampai denganhari Tarwiyah (8 Zulhijjah).

Selesai pada putaran ketujuh di Marwah–Tahallul Dengan cara : Gunting beberapa helai rambut dari sisi kanan,bagian atas kemudian sisi kiri – Selesai Umrah.

Page 48: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

“ Allahummarham almuhalliqiina wal muqashshiriin “Ya Allah rahmatilah orang-orang yang bercukur (gundul), dan yangmenggunting (sedikit rambut) (Muttafaq ‘alaih)

قين هم ارحم المحل والمقصرينالل

Do’a Setelah Tahallul

Page 49: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

1

2

5

6

7

Thawaf Qudum (Umrah)

3 X4 X

Shafa

Marwah

3

41. Thawaf2. Shalat di Maqam Ibrahim3. Minum Zamzam4. Istilam ke Hajar Aswad5. Mulai Sa’i dari Shafa6. Mengakhiri Sa’i di Marwah7. Tahallul

Page 50: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

HAJJI TAMATTU8 DZULHIJJAH (TARWIYAH)

Di Pondokan (Makkah). Pagi-pagi mandi dan pakai wangi-wangian – pakai Ihram.

Ihlal Hajji : “LABBAIKALLAAHUMMA HAJJAN”

يك لب هم حجا الل Mulai Talbiyah dengan suara lantang :

يك يك ال شريك لك لب يك لب هم لب يك الل لبعمة لك والملك ال شريك لك إن الحمد والن

Page 51: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Berangkat menuju Mina dan tinggal disana (Mabit) sampai besok paginya.

م ه عليه وسل بي صلى الل ان النروية بمنى وصلى صلى الظهر يوم الت

الغداة يوم عرفة بهاNabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat Dhuhur pada

hari Tarwiyah di Mina dan shalat Subuh pada hari Arafah di sana.“

(HR. Ahmad no.2567, Abu Daud no.1632, Ibnu Majah no.2995)

Page 52: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Mina

Makkah

7 Km

Di Pondokan (Makkah). Pagi-pagi mandi dan pakai wangi-wangian (laki-laki), pakai baju Ihram.Ihlal Hajji : “LABBAIKALLAAHUMMA HAJJAN”Berangkat menuju Mina

HAJJI TAMATTU8 DZULHIJJAH (TARWIYAH)

Page 53: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Mabit di Mina (Tarwiyah)

“Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat Dhuhur pada hari Tarwiyah di Mina dan shalat Subuh pada hari Arafah di sana.” (HR. Ahmad no.2567, Abu Daud no.1632, Ibnu Majah no.2995) Perbanyak baca Al Qur_an, Dzikir, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir dan do'a apa saja yang disenangi dari kebaikan dunia dan akhirat.

Page 54: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Setelah beliau shalat shubuh (di Mina) pada pagi hari 'Arafah hingga beliau sampai di 'Arafah tepatnya di Namirah. Namirah yaitu suatu tempat yang beliau pergunakan untuk beristirahat sewaktu di 'Arafah. Hingga jika dhuhur tiba, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam meneruskan perjalanan di panas terik dan menjamak antara shalat dhuhur dan Ashar. Kemudian beliau berkhuthbah di hadapan manusia, lalu beliau berjalan dan melakukan wuquf di Arafah. (HR. Ahmad no.5856, Abu Daud no.1634)

Masjid Namirah

Page 55: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ه وحده ال شريك له له الملك وله الحمد ال إله إال الل LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKALAHUوهو على كل شيءj قدير

LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN QADIIR

(Tiada Ilah melainkan Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah segala kerajaan dan pujian dan Dialah Maha menguasai atas segala sesuatu). (HR. Tirmidzi no.3509)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari 'Arafah dan sebaik-baik apa yang aku dan para Nabi sebelumku katakan adalah

Perbanyak baca Al Qur_an, Dzikir, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir dan do'a apa saja yang disenangi dari kebaikan dunia dan akhirat.

Page 56: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

9 DZULHIJJAH (ARAFAH) Setelah Matahari terbit menuju Arafah – Singgah di

Namirah (Shalat Dhuhur & Ashar) (Jama’ dan Qashar). Mendengarkan Khutbah Arafah. Wukuf di Arafah mulai tergelincir Matahari sampai

terbenamnya Matahari.

Perbanyak baca Al Qur_an, Dzikir, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir dan do'a apa saja yang disenangi dari kebaikan dunia dan akhirat.

Page 57: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Arafah

Page 58: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Wukuf di Arafahه وحده ال شريك له ال إله إال الل

له الملك وله الحمد وهو على كل LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKALAHUشيء قدير

LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN QADIIR

(Tiada Ilah melainkan Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah segala kerajaan dan pujian dan Dialah Maha menguasai atas segala sesuatu).“ (HR. Tirmidzi no.3509)

Perbanyak baca Al Qur_an, Dzikir, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir dan do'a apa saja yang disenangi dari kebaikan dunia dan akhirat.

Page 59: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Toilet (Hammam) di Arafah

Page 60: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Setelah Matahari terbenam segera menuju Muzdalifah untukMabit (bermalam).

Shalat Maghrib & Isya (Jama Ta'khir Qashar) di Muzdalifah.

م بين المغرب ه عليه وسل بي صلى الل جمع النوالعشاء بجمع

ح بينهما وال على كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبإثر كل واحدة منهما

Dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menjama' shalat Maghrib dan 'Isya' di Jama' (Muzdalifah), pada setiap shalat tersebut dibacakan iqamat namun beliau tidak shalat sunnat diantara keduanya dan juga tidak setelah keduanya". (HR. Bukhari no.1561)

Page 61: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Muzdalifah

Dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjama' shalat Maghrib dan 'Isya' di Jama' (Muzdalifah), pada setiap shalat tersebut dibacakan iqamat namun beliau tidak shalat sunnat diantara keduanya dan juga tidak setelah keduanya". (HR. Bukhari no.1561)

Page 62: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Mabit di Mina (Tasyriq)

Perbanyak baca Al Qur_an, Dzikir, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir dan do'a apa saja yang disenangi dari kebaikan dunia dan akhirat.

Page 63: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Lorong Tenda di Mina

Page 64: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Terowongan Mina

Page 65: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Toilet (Hammam) di Mina

Page 66: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

10 DZULHIJJAH (NAHR)

Shalat Subuh di Muzdalifah. Dari Fajar sampai sebelum Terbit Matahari berdo'a di

Masy'aril Haram (Muzdalifah). Menuju Mina untuk melempar Jumrah Aqabah (7 KERIKIL)

ر مع كل حصاة فرمى بسبع حصيات يكبMelempar dengan tujuh kerikil dengan bertakbir pada setiap kerikil lemparannya. (HR. Bukhari no.1632)

ه اكبر، هم اجعله حجا م ألل برورا ودنبا مغفوراالل“ALLAAHU AKBAR, ALLAAHUMMAJ'ALHU HAJJAN MABRUURAN

WADZAMBAM MAGHFUURAN” Allah Maha Agung, Ya Allah jadikanlah haji yang mabrur

dan jadikanlah dosa yang diampuni (HR. Ahmad no.3855) Hentikan Talbiyah.

Page 67: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Escalator

10 DZULHIJJAH (NAHR)

حر م الجمرة يوم الن ه عليه وسل ه صلى الل رمى رسول اللمس Dari Jabir, ia berkata : “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ضحى وأما بعد فإذا زالت الش

melontar Jumrah pada hari Nahr (sepuluh Dzulhijjah) di waktu Dluha; dan sesudah itu (yaitu tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas) sesudah matahari tergelincir.” (HR. Muslim no.2290)

Page 68: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Abu Az Zubair sesungguhnya telah mendengar Jabir dan Ibnu Zubair Bahwa sesungguhnya (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) melempar jumrah dengan kerikil sebesar kelingking. (HR. Ahmad no.13840)

Ukuran Kerikil

بير يعني ه سمع جابرا وابن الز بير أن أبو الزه رمى الجمرة بمثل حصى الخذف أن

Page 69: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

“Hendaklah umatku menunaikan dengan baik Manasiknya (tata cara ibadat) dan lemparlah sebagaimana melempar dalam khadzf (melempar dengan dua jari)” (HR. Ahmad no.13703)

Khadzf

الخذفلتأخذ أمتي مناسكها وارموا بمثل حصى

Page 70: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ه اكبر، هم اجعله ألل اللAllah Maha Besar, Ya Allah jadikanlah Haji yang mabrur danبروراودنبامغفوراحجام

jadikanlah dosa yang diampuni. (HR. Ahmad no.3855)

ر مع فرمى بسبع حصيات يكبكل حصاة

Melempar dengan tujuh kerikil dengan bertakbir pada setiap kerikil lemparannya. (HR. Bukhari no.1632)

Lontar Jumrah

Page 71: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

قين هم ارحم المحل الل والمقصرين

Tahallul Awwal Haji

Dari Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah rahmat orang-orang yang mencukur gundul (Al Muhallaqiin)." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambut (Wal Muqashshiriin)?" Beliau mengulanginya: "Ya Allah, berilah rahmat orang-orang yang mencukur gundul." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambut?" Beliau bersabda: "Dan orang-orang yang memendekkan (Wal Muqashshiriin).“ (HR. Malik no.785 dan Mutaffaq ‘alaihi)

Page 72: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Qurban (Hadyu)

Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). (QS. Al Hajj [22] : 36)Lazimnya, unta disembelih dalam keadaan berdiri.

ه عليها صوآف ...... لل سم ذكرو � ف ٱ ٱ ا� ٱ

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam tidak bertahallul hingga Al Hadyu sampai pada tempat penyembelihannya". (HR. Bukhari no.1609 dari Abu Musa Al As'ari)

Page 73: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

10 DZULHIJJAH (NAHR)

LONTARAQABAH

THAWAF IFADHAH

MUZDALIFAH / MINA

Page 74: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Tahallul Awwal (Lepas Ihram), afdolnya kepala digundulin(laki-laki),

Menyembelih Qurban (Hadyu) – atau hari-hari Tasyriq. Ke Makkah dengan pakaian biasa untuk Thawaf Ifadhah,

atau hari-hari Tasyriq. Thawaf Ifadhah tanpa lari-lari kecil seperti Thawaf Qudum. Shalat Sunat di Maqam Ibrahim. Sa'i antara Shafa dan Marwah. Tahallul Tsani – Halal seluruh perbuatan mubah yang

diharamkan ketika Ihram. Sebelum Matahari terbenam harus sudah kembali ke Mina

untuk Mabit. Selama mabit di Mina, perbanyak baca Qur_an, Dzikir, Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir dan do'a apa saja yang disenangi dari kebaikan dunia dan akhirat.

Page 75: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Urutan Amalan Haji pada hari itu berdasarkan Sunnah Nabi, Melontar Jumrah Aqabah Menyembelih seekor kambing (hadyu) bagi haji Tamattu dan Qiran Menggundul kepala atau memendekkan rambut, bagi laki-laki,

sedangkan bagi wanita menggunting rambut seukuran ujung jari. Thawaf Ifadhah Sa'i, kecuali jika telah melakukan sa'i bagi haji Ifrad dan Qiran.

Namun berdasarkan petunjuk nabi pula, amalan-amalan di atas pada hari itu dapat dimundur majukan, misalnya seseorang thawaf dahulu baru kemudian dia melontar, atau cukur dahulu baru dia melontar, atau menyembelih dahulu baru dia melontar, hal tersebut tidak mengapa . Terkenal ucapan beliau tentang masalah tersebut, yaitu,

�فعل وال حرج اIf'al walaa haraj

Lakukanlah dan tidak apa-apa(HR. Bukhari, no.1621, Muslim, no.2305, Ahmad no.6201)

Page 76: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

‘ULAWUSTHA AQABAH

Jamarat (‘Ula-Wustha-Aqabah)

Melontar di hari Tasyriq

Page 77: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu melempar Al Jumrah Ad-Dunya (Al Ulaa) dengan tujuh kerikil kemudian bertakbir pada setiap kali lemparannya, kemudian dia maju hingga sampai pada permukaan yang datar dia berdiri menghadap qiblat dengan agak lama, lalu berdo'a dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian melempar jumrah Al Wustha seperti itu pula, dia mengambil jalan sebelah kiri pada dataran yang rata lalu berdiri menghadap qiblat dengan agak lama, lalu berdo'a dengan mengangkat kedua tangannya kemudian melempar jumrah Al 'Aqabah dari dasar lembah dan dia tidak berhenti disitu lalu berkata: "Begitulah aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakannya". (HR. Bukhari no.1634) (Nasa’i no.3033)

Do’a Setelah Melempar Jumrah

Page 78: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

11 DZULHIJJAH (TASYRIQ) Setelah Dhuhur melontar Jumrah Ula – Wustha – Aqabah

secara berurutan (sambil bertakbir). Selesai melontar “ULA” menghadap Qiblat dan berdo'a

sambil mengangkat tangan. Selesai melontar “WUSTHA” menghadap Qiblat dan

berdo'a sambil mengangkat tangan. Selesai melontar “AQABAH” - tidak berdo'a.

Page 79: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

12 DZULHIJJAH (TASYRIQ) Setelah Dhuhur melontar Jumrah Ula – Wustha – Aqabah

secara berurutan (sambil bertakbir). Selesai melontar “ULA” menghadap Qiblat dan berdo'a

sambil mengangkat tangan. Selesai melontar “WUSTHA” menghadap Qiblat dan

berdo'a sambil mengangkat tangan. Selesai melontar “AQABAH” - tidak berdo'a. Nafar Awwal – kembali ke Pondokan di Makkah.

(Harus sudah keluar Mina Sebelum Matahari terbenam).

Page 80: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

13 DZULHIJJAH (TASYRIQ) Setelah Dhuhur melontar Jumrah Ula – Wustha – Aqabah

secara berurutan (sambil bertakbir). Selesai melontar “ULA” menghadap Qiblat dan berdo'a

sambil mengangkat tangan. Selesai melontar “WUSTHA” menghadap Qiblat dan

berdo'a sambil mengangkat tangan. Selesai melontar “AQABAH” - tidak berdo'a. Nafar Tsani – kembali ke Pondokan di Makkah.

Page 81: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

HARI SEBELUM MENINGGALKAN MAKKAH

ى يكون آخر عهده ال ينفرن أحد حتالطواف بالبيت

"Janganlah seseorang pulang sebelum dia thawaf wada' (akhir) di Baitullah.“ (HR. Muslim no.2350, Ahmad no.1835, Darimi no.1851, Abu Daud no.1711, Ibnu Majah no.3061)

Thawaf Wada (Perpisahan) – tanpa lari-lari kecil. Shalat Sunat di Maqam Ibrahim.

“SELESAI SELURUH RANGKAIAN IBADAH HAJJI”

Page 82: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

08/12MEKAH

MINA 11-13/12

ARAFAH

JAMARAT

10/1209/12

10/12

MUZDAIFAH

Flow Chart Haji Tamattu

Hari Tarwiyah Mabit di Mina

Page 83: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

08/12MEKAH

MINA 11-13/12

ARAFAH

JAMARAT

10/12

10/12

MUZDAIFAH

Flow Chart Haji Tamattu

Hari Tarwiyah langsung ke Arafah

Page 84: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Flow Chart Haji Tamattu 8

DZULHIJJAHYaumut Tarwiyah

MAKKAH M I N A• Pagi-pagi – Pakai Ihram• Ihlal Hajji - Mulai Talbiyah• Berangkat menuju Mina

• Mabit (Bermalam)• Shalat Dhuhur – Ashar – Maghrib – Isya – Subuh (Dhuhur, Ashar dan Isya di Qashar tapi tidak di Jama’)

9 DZULHIJJAHYaumul Arafah

M I N A ARAFAH MUZDALIFAH• Setelah matahari terbit Berangkat menuju Arafah• Singgah di Namirah – Shalat Dhuhur & Ashar (Jama Taqdim Qashar)

• Mulai Wukuf setelah matahari tergelincir sampai terbenam.• Khutbah Arafah• Berangkat ke Muzdalifah

• Shalat Maghrib & Isya (Jama' Ta'khir Qashar)• Mabit (Bermalam)

10 DZULHIJJAHYaumun Nahr

MUZDALIFAH M I N A MAKKAH• Shalat Subuh• Fajar sampai sebelum matahari terbit berdo'a di Masy'aril Haram (Muzdalifah)• Berangkat menuju Mina

• Lontar Jumrah Aqabah/ Kubra (Hentikan Talbiyah)• Tahallul Awwal (Lepas Ihram)• Menyembelih Qurban (Hadyu) (atau hari-hari Tasyriq)• Ke Makkah dengan pakaian biasa untuk Thawaf Ifadhah (atau hari-hari Tasyriq)

• Thawaf Ifadah (tanpa Raml)• Shalat sunat di Maqam Ibrahim• Sa'i (Shafa - Marwah)• Tahallul Tsani (Halal seluruh perbuatan mubah yang haram ketika Ihram)• Sebelum matahari terbenam sudah kembali ke Mina

11 DZULHIJJAHYaumut Tasyriq

M I N A• Setelah Dhuhur melontar 3 Jumrah ( ULA – WUSTHA dan AQABAH/KUBRA )• Selesai melontar “ULA” - menghadap Qiblat dan berdo'a sambil mengangkat tangan.• Selesai melontar “WUSTHA” - menghadap Qiblat dan berdo'a sambil mengangkat tangan.• Selesai melontar “AQABAH” – tidak berdo’a.

12 DZULHIJJAHYaumut Tasyriq

M I N A• Setelah Dhuhur melontar 3 Jumrah ( ULA – WUSTHA dan AQABAH/KUBRA )• Selesai melontar “ULA” - menghadap Qiblat dan berdo'a sambil mengangkat tangan.• Selesai melontar “WUSTHA” - menghadap Qiblat dan berdo'a sambil mengangkat tangan.• Selesai melontar “AQABAH” – tidak berdo’a.• Nafar Awwal – kembali ke Makkah (harus keluar Mina sebelum matahari terbenam)

13 DZULHIJJAHYaumut Tasyriq

M I N A• Setelah Dhuhur melontar 3 Jumrah ( ULA – WUSTHA dan AQABAH/KUBRA )• Selesai melontar “ULA” - menghadap Qiblat dan berdo'a sambil mengangkat tangan.• Selesai melontar “WUSTHA” - menghadap Qiblat dan berdo'a sambil mengangkat tangan.• Selesai melontar “AQABAH” – tidak berdo’a.• Nafar Tsani – kembali ke Makkah

Hari Sebelum Keluar Makkah

MAKKAH• Thawaf Wada (Perpisahan) – tanpa Raml• Shalat sunat di Maqam Ibrahim ............................................ SELESAI IBADAH HAJJI

Page 85: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Jarak antara Tempat-tempat Ritual Haji

Makkah (Ka’bah) Tenda Mina 7.0 Km

Mina Arafah 12.5 Km

Arafah Muzdalifah 8.0 Km Muzdalifah Tenda Mina 4.5 Km Tenda Mina Jamarat 2.0 Km

Jamarat Makkah (Ka’bah) 4.5 Km

Jarak diatas diperkirakan dengan acuan Google Earth

Page 86: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Batas Tanah Haram Makkah

Page 87: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Miqat Makkah & 2 Jabal

Gua Hira

Page 88: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Denah Ka’bah

Page 89: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Ruangan Dalam Ka’bah

Page 90: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Multazam

Hajar AswadPintu Ka’bah

Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya, ia berkata; "Aku pernah melakukan thawaf bersama Abdullah bin 'Amru dan setelah kami selesai dari putaran ke tujuh, kami shalat di belakang Ka'bah. Aku kemudian berkata; 'Tidakkah kita seharusnya memohon perlindungan kepada Allah dari neraka?' Maka ia berkata; 'Aku berlindung kepada Allah dari neraka.' Kemudian ia berlalu, lantas mengusap rukun Hajar Aswad, kemudian berdiri di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah lalu menempelkan dada, kedua tangan dan pipinya di sana seraya berkata; 'Beginilah aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya'.“ (HR. Ibnu Majah no.2953)

Page 91: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

LARANGAN DALAM IHRAM1. Mencukur rambut2. Memotong kuku3. Menutup kepala dengan penutup yang melekat di kepala4. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki5. Memakai minyak wangi dengan sengaja pada badan,

pakaian, dalam keadaan ihram6. Membunuh hewan buruan darat7. Akad nikah8. Jima’ dan yang dapat mengantarkan kepadanya9. Bertengkar dan berjidal

Page 92: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

1. Mencukur rambut, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ه ى يبلغ الهدي محل وال تحلقوا رءوسكم حتفمن كان منكم مريضا أو به أذى من

أسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban"رsampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajib atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban." [Al Baqarah:196]

Page 93: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

2. Memotong kukuDalam permasalahan ini tidak ada nash, baik dari Al-Qur'an atau Sunnah. Oleh karena itu Ibnu Hazm tidak memasukkannya ke dalam hal-hal yang dilarang dengan sebab ihram, akan tetapi jumhur ulama bahkan hampir seluruhnya mengqiyaskan hal tersebut kepada rambut, bahkan Imam Ibnu Qudamah dan Ibnu Mundzir menukilkan Ijma' tentang ketidak bolehan memotong kuku.

Page 94: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

3. Menutup kepala dengan penutup yang melekat di kepalaHal itu karena larangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kisah seorang yang sedang berihram dan jatuh dari ontanya dengan mengatakan:

ال تخمروا رأسه"Janganlah kalian tutupi kepalanya".

(HR. Bukhari dan Muslim)

Page 95: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

4. Memakai pakaian berjahit bagi laki-lakiSebagaimana larangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Umar ketika beliau ditanya apa yang dipakai seorang muhrim? Beliau menjawab:

ال يلبس المحرم القميص وال العمامة وال البرنس وال أن ه ورس وال زعفران وال الخفين إال راويل وال ثوبا مس الس

ى يكون أسفل من الكعبين ,Janganlah seorang muhrim memakai gamis, imamah, burnus"ال يجد نعلين فليقطعهما حتcelana, pakaian yang terkena wars dan za'faran dan tidak memakai kaos kaki kulit kecuali jika tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memotongnya sampai menjadi dibawah dua mata kakinya“ (HR. Bukhari no. 131 dan Muslim no.353)

Page 96: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

5. Memakai minyak wangi dengan sengaja pada badan, pakaian, dalam keadaan ihram ال يلبس المحرم القميص وال العمامة وال البرنس وال

ه ورس راويل وال ثوبا مس السى أن ال يجد نعلين فليقطعهما حت وال زعفران وال الخفين إال

,Janganlah seorang muhrim memakai gamis, imamah, burnus, celana"يكون أسفل من الكعبين pakaian yang terkena wars dan za'faran (keduanya adalah jenis minyak wangi) dan tidak memakai kaos kaki kulit kecuali jika tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memotongnya sampai menjadi dibawah dua mata kakinya“ (HR. Bukhari no.131 dan Muslim no.353)

عفران وال الورس ه الز ياب شيئا مس وال تلبسوا من الثDan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan Za'faran dan Wars." (HR. Bukhari no.1442 dan Muslim no.2012)

Page 97: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

6. Membunuh hewan buruan darat"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadya (kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau bershiyam seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah mema'afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan" [Al-Maidah :95-96]

Page 98: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

7. Akad nikah, dengan dalil sabda Rasulullah

المحرم ال ينكح وال يخطب"Seorang yang berihram tidak boleh menikah dan meminang" [HR Muslim] dan dalam riwayat lain dari shahabat Utsman bin Affaan dengan lafadz.

إن المحرم ال ينكح وال ينكح "Sesungguhnya seorang yang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan orang lain“ [HR. Muslim]

Page 99: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal". [Al-Baqarah :197]

8. Jima’ dan yang dapat mengantarkan kepadanya.9. Bertengkar dan berjidal (debat kusir).

Kedua hal diatas ini dilarang dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Page 100: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

1

2

3

4.5 Km

Ja’fariyahJumaizah

Jarwal

Hafair

Syib Amir

Aziziah

Wisma Haji

Indonesia

JiadMisfalah

Bakhutmah

Mahbas JinRaudah

Syisyah

ZahirNuzhah

Jamarat

Mina

Page 101: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Makkah Tunnel

Mahbas JinMasjidi Haram

2,5 KM

Jamarat

Page 102: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Terminal Bis Mahbas Jin

Page 103: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Makkah Tunnel

Page 104: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Makkah TunnelDari Aziziah (Mahbas Jin) ke Masjidi Haram

Page 105: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Makkah Tunnel Dari Mahbas Jin, Aziziah

Page 106: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

Haji tanpa ke Makkah

م ليتعل من راح إلى المسجد ال يريد إالمه خيرا أو يعل

فله أجر حاج تام الحجة.

Pergi ke Masjid untuk belajar agama atau mengajarkannya

Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda :

“Barangsiapa pergi ke Masjid, tanpa ada maksud lain kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya; niscaya ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna”. (HR. Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu’anhu dan dikuatkan oleh al-‘Iraqi, adz-Dzahabi serta al-Albani).

Page 107: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

jه منj صjلى الغداةj فjي جماعةj، ثمj قعد يذكر اللمس، ى تطلع الش حت

jلى ركعتينjص j؛ ثم jوعمرة jكأجر حجة jله jكانت… تامة تامة تامة.

Duduk di Masjid untuk berdzikir hingga Matahari terbit lalu shalat dua rakaat

Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda :

“Barang siapa shalat Shubuh berjamaah, kemudian duduk berdizikir (mengingat) Allah hingga matahari terbit, lalu shalat dua raka’at; maka ia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna”. (HR. Tirmidzi dari Anas radhiyallahu’anhu dan dinilai hasan oleh al-Albani).

Haji tanpa ke Makkah

Page 108: Download Panduan Manasik umroh dan haji 2017

ALLAHU TA’ALA A’LAM