Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

download Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

of 63

Embed Size (px)

Transcript of Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  1/63

    IM INGAN MANASIK HAJI

  IM INGAN MANASIK HAJI

  Direktorat Pembinaan HajiDirektorat Pembinaan Haji

  Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan UmrohDitjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  2/63

  PRINSIP DASAR

  RINSIP DASAR

  I ADAH HAJI DAN UMRAH

    ADAH HAJI DAN UMRAH

   

  IBADAH HAJI DAN UMRAH BERSIFATIBADAH HAJI DAN UMRAH BERSIFATPHSI!"#PHSI!"#

  HAJI DAN UMRAH MASIN$%MASIN$ BERDIRIHAJI DAN UMRAH MASIN$%MASIN$ BERDIRISENDIRI#SENDIRI#

  HAJI DI"A&U&AN PADA BU"AN%BU"AN HAJI'HAJI DI"A&U&AN PADA BU"AN%BU"AN HAJI'UMRAH DI"A&U&AN &APAN SAJA &E!UA"IUMRAH DI"A&U&AN &APAN SAJA &E!UA"IPADA HARI ARAFAH DAN HARI%HARI TASRI(#PADA HARI ARAFAH DAN HARI%HARI TASRI(#

  HAJI DAN UMRAH DI)AJIB&AN BA$I AN$HAJI DAN UMRAH DI)AJIB&AN BA$I AN$MAMPU' SE&A"I SEUMUR HIDUP#MAMPU' SE&A"I SEUMUR HIDUP#

  PEN$$ABUN$AN HAJI DAN UMRAH PADAPEN$$ABUN$AN HAJI DAN UMRAH PADABU"AN HAJI' )AJIB MEMBAAR DAM#BU"AN HAJI' )AJIB MEMBAAR DAM# )ANITA AN$ HAID ATAU NIFAS B*"EH)ANITA AN$ HAID ATAU NIFAS B*"EH

  ME"A&U&AN SEMUA AMA"AN HAJIME"A&U&AN SEMUA AMA"AN HAJI&E!UA"I THA)AF&E!UA"I THA)AF

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  3/63

  PERSIAPAN SEBELUM

  BERANGKAT HAJI / UMRAH

  MEMBERSIH&AN DIRI+TAUBATMEMBERSIH&AN DIRI+TAUBAT

  MENAMBUN$ SI"ATURAHMIMENAMBUN$ SI"ATURAHMI MEMBAAR HUTAN$MEMBAAR HUTAN$

  BE&A" HARTA AN$ HA"A"BE&A" HARTA AN$ HA"A"

  MEMPE"AJARI I"MU A$AMA+MEMPE"AJARI I"MU A$AMA+

  MANASI& HAJIMANASI& HAJI

  MEMANTAP&AN NIATMEMANTAP&AN NIAT

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  4/63

  KEUNTUNGAN 

  IBADAH HAJI BERTAMBAH PEN$A"AMANBERTAMBAH PEN$A"AMAN

  NAF&AH DISAMA&AN INFA(NAF&AH DISAMA&AN INFA(

  FISABI"I""AHFISABI"I""AH

  PAHA"A IBADAH DI"IPAT $ANDA&ANPAHA"A IBADAH DI"IPAT $ANDA&AN

  MENDAPAT&AN TEMPAT AN$MENDAPAT&AN TEMPAT AN$

  MUSTAJAB UNTU& BERD*,AMUSTAJAB UNTU& BERD*,A D*SANA DIAMPUNID*SANA DIAMPUNI

  HATINA BERTAMBAH SA&INAHHATINA BERTAMBAH SA&INAH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  5/63

  MIQAT JAMAAH HAJI INDONESIA 

  MIQAT JAMAAH HAJI INDONESIA 

  $E"*MBAN$ I DI BIR

  A"I+D-U"HU"AIFAH

  $E"*MBAN$ II DI JEDDAH

  .AIRP*RT &IN$ ABDU" A-I-/

  BERDASAR&AN 0

  12 &EPUTUSAN &*MISI FAT)A MUI TAHUN 1345 AN$

  DI&U&UH&AN TAHUN 1341

  62 FAT)A IBNU HAJAR A" HAITAMI BERDASAR&AN JARA&

  JEDDAH+&IN$ ABD2 A-I- INTERNATI*NA" AIRP*RT .&AIA/

  DEN$AN MA&&AH ME"EBIHI DUA MARHA"AH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  6/63

  7272 MA-HAB HANAFI DAN MA"I&I BERPENDAPAT0MA-HAB HANAFI DAN MA"I&I BERPENDAPAT0

  BA$I JEMAAH HAJI AN$ ME"E)ATI DUA MI(AT DAPAT MEMU"AIBA$I JEMAAH HAJI AN$ ME"E)ATI DUA MI(AT DAPAT MEMU"AIIHRAMNA DARI MI(AT AN$ &EDUA' &ENATAANNA JEMAAHIHRAMNA DARI MI(AT AN$ &EDUA' &ENATAANNA JEMAAH

  HAJI IND*NESIA ME"A"UI DUA MI(AT + DUA $ARIS MI(ATHAJI IND*NESIA ME"A"UI DUA MI(AT + DUA $ARIS MI(AT

  . A"AM"AM DAN JEDDAH /. A"AM"AM DAN JEDDAH /

  8282 PENDAPAT SEIH NURUDDIN ATHAR ME"ETA&&AN JEDDAH PADAPENDAPAT SEIH NURUDDIN ATHAR ME"ETA&&AN JEDDAH PADA

  $ARIS MI(AT AN$ SUDAH DITE$AS&AN PARA FU(*HA$ARIS MI(AT AN$ SUDAH DITE$AS&AN PARA FU(*HA

  9292 FAT)A MAH&AMAH SAR,IAH NE$ARA (ATAR TENTAN$ JEDDAHFAT)A MAH&AMAH SAR,IAH NE$ARA (ATAR TENTAN$ JEDDAH

  SEBA$AI MI(ATSEBA$AI MI(AT

  :2 &EPUTUSAN PBNU TAHUN 1338' JEDDAH SEBA$AI MI(AT DEN$AN:2 &EPUTUSAN PBNU TAHUN 1338' JEDDAH SEBA$AI MI(AT DEN$AN

  A"ASAN BAH)A PESA)AT HAJI IND*NESIA TIDA& MENUJU &EA"ASAN BAH)A PESA)AT HAJI IND*NESIA TIDA& MENUJU &E

  MA&&AH TETAPI MEMBE"*& &E &IRI DAN &E &ANAN MENUJUMA&&AH TETAPI MEMBE"*& &E &IRI DAN &E &ANAN MENUJU

  BANDARA &AIA JEDDAH2BANDARA &AIA JEDDAH2

  ;2 &EMAS"AHATAN JAMAAH IND*NESIA UNTU& MEN$HINDARI;2 &EMAS"AHATAN JAMAAH IND*NESIA UNTU& MEN$HINDARI

  MASA((AHMASA((AH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  7/63

  1212 BA$I PRIA DI"ARAN$0BA$I PRIA DI"ARAN$0

  a2 MEMA&AI PA&IAN BERJAHIT+ BERTAN$&UP

  b2 MEMA&AI SEPATU AN$ MENUTUPI MATA &A&I

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  8/63

  12 BA$I PRIA

  DUA "EMBAR &AIN TIDA& BERJAHIT+TIDA& BERTAN$&UP

  .SATU "EMBAR DISARUN$&AN DAN SATU "EMBARDISE"ENDAN$&AN DI BAHU/

  62 BA$I )ANITA

  PA&IAN SH*"AT+BUSANA MUS"IMIMAH

  .MENUTUP SEMUA AN$$*TA BADAN' &E!UA"I

  MU&A DAN &EDUA TE"APA& TAN$AN/

  PAKAIAN IHRAM  AKAIAN IHRAM 

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  9/63

  NIAT IHRAM HAJI/UMRAH

  PERSIAPAN SEBE"UM IHRAM

  MEM*T*N$ &U&U

  MANDI MEMA&AI &AIN IHRAM MEMA&AI MINA& )AN$I MENISIR RAMBUT

  SHA"AT SUNNAT IHRAM DUA RA&AAT

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  10/63

  NIAT IHRAM BA$I AN$ HAJI TAMATTU 0

  NIAT IHRAM UMRAH' UNTU& ME"A&SANA&AN

  TA)AF' SA,I DAN MEN$$UNTIN$ + MEN!U&UR

  RAMBUT + TAHA""U" UMRAH' SEDAN$&AN

  NIAT IHRAM HAJINA PADA TAN$$A" 4D-U"HIJJAH2

  BA$I AN$ HAJI IFRAD 0

  NIAT IHR*M HAJI SAJA' SETE"AH SE"ESAI

  HAJI BARU UMRAH

  BA$I AN$ HAJI (IRAN 0

  NIAT IHRAM HAJI DAN UMRAH SE&A"I$US

  .DUA NIAT SATU PE&ERJAAN/

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  11/63

  IHRAM BERSYARAT

    ADA"AH NIAT IHRAM AN$ DISERTAI DEN$ANPERSARATAN &ARENA DI&HA)ATIR&ANHAJI ATAU UMRAHNA A&AN TERHA"AN$*"EH SESUATU MASA(*H+&ESU"ITAN

    .HR2 MUS"IM DAN AISAH/ 

  NIAT IHRAM BERSARAT AITU 0

  NIAT IHRAM HAJI ATAU UMRAHDITAMBAH DEN$AN &A"IMAT = JI&A A&U

  TERHA"AN$ *"EH SESUATU &ESU"ITAN

  MA&A TAHA""U"&U DIMANA SAJA A&U

  MENEMUI &ESU"ITAN>

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  12/63

  !*NT*H NIAT IHRAM BERSARAT

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  13/63

  )A&TU MEMBA!A TA"BIAH

  BA$I AN$ ME"A&SANA&AN UMRAH' DIMU"AISEJA& NIAT SAMPAI A&AN MU"AI THA)AF 

  1.

  BA$I AN$ ME"A&SANA&AN HAJI' DIMU"AI SEJA&

  NIAT SAMPAI ME"*NTAR JUMRAH A(ABAH 

  2.

  TAL IYAH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  14/63

  2.2. Bagi kedua-duanya dilarang:Bagi kedua-duanya dilarang:

  a2 MEMA&AI )AN$I%)AN$IAN &E!UA"I AN$ DIPA&AI SEBE"UM

  BERIHRAM

  b2 MEM*T*N$ &U&U DAN MEN!U&UR ATAU MEN!ABUT BU"U

  BADAN

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  15/63

  THAWAF

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  16/63

  HIJRISMAI"

  &A,BAH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  17/63

  SYARAT SAHNYA THAWAF

  .MENURUT MA-HAB SAFI,I/

  12 SU!I DARI HADAS DAN NAJIS

  62 MENUTUP AURAT

  72 BERADA DA"AM MASJIDI" HARAM

  82 MENEMPURNA&AN ; &A"I PUTARAN

  92 MEMU"AI DARI HAJAR AS)AD+ARAH SEJAJAR

  :2 MENJADI&AN &A,BAH BERADA DI SEBE"AH &IRI

  ;2 SE"URUH BADANNA TIDA& MENENTUH &A,BAH DAN

  SAD-AR)AN

  42 NIAT THA)AF .JI&A THA)AFNA BU&AN THA)AF

  RU&UN ATAU THA)AF (UDUM/

    . Al%Mghni Fi Fihil Hajj )al Umrah hal 144 C143 /

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  18/63

  12 THA)AF (UDUM 0

  BA$I *RAN$ AN$ ME"A&U&AN HAJI IFRAD ATAU

  (IRAN

  62 TAH)AF IFADHAH 0THA)AF RU&UN AN$ DI&ERJA&AN SETE"AH JAMAAH

  HAJI ME"A&SANA&AN )U&UF DI ARAFAH

  72 THA)AF )ADA 0

  BA$I JAMAAH AN$ A&AN MENIN$$A"&AN MA&&AH'DAN HU&UMNA )AJIB

  82 THA)AF SUNAT 0

  DI"A&U&AN &APAN SAJA DAN TIDA& ADA &AITANNA

  DEN$AN HAJI DAN UMRAH

  MACAM-MACAM THAWAF MACAM-MACAM THAWAF 

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  19/63

  DO'A TAWAF 

  DA"AM HADIS AN$ DIRI)AAT&AN IBNU MAJAH DARIABU HURAIRAH R2A2 NABI MEN$ANJUR&AN UNTU&

  MEMBA!A D*A DA"AM TA)AF SEBA$AI BERI&UT 0

  ARTINA 0

  " MAHA SUCI ALLAH. SEGALA PUJI BAGI ALLAH.

  TIDAK ADA TUHAN YANG (BERHAK) DISEMBAHSELAIN ALLAH. ALLAH MAHA BESAR. TIADADAYA (UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT) DANKEMAMPUAN (UNTUK MENOLAK KESULITAN)KECUALI BERSUMBER DARI ALLAH YANG MAHATINGGI DAN MAHA AGUNG)".

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  20/63

  DO'A YANG DIBACA DI ANTARA RUKUN YAMANI

  DAN A!AR A"#AD$ ADI" RI#AYAT AMAD BINABI DAUD DARI ABDU%%A BIN A" "AID R.A.

  "&BAGAI B&RIKUT :

  ARTINYA :"WAHAI TUHAN KAMI, ANUGERAHKANLAH KAMI

  KEBAIKAN DI DUNIA DAN AKHIRAT DANHINDARKANLAH KAMI DARI SIKSA NERAKA".

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  21/63

  12 TUN$$U SAMPAI SU!I &ARENA' 

  HAID

  NIFAS

  MINIMA"

  MA&SIMA"

  1 HARI

  19 HARI

  MINIMA"

  MA&SIMA"

  SESAAT

  :5 HARI

  62 MEMA&AI *BAT UNTU& MENUNDA HAID.HADIST DARI IBNU AMAR/

  THAWAF IFADHAHBAGI WANITA HAID/NIFAS 

  THAWAF IFADHAHBAGI WANITA HAID/NIFAS 

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  22/63

  72 MA-HAB HANAFI MEMB*"EH&ANTHA)AF' TAPI HARUS BAAR DAMSEE&*R UNTA ATAU SAPI ATAU ;E&*R &AMBIN$

  82 SE&HU" IS"AM IBNU TAIMIAH DANIMAM IBNU (*IM DARI MA-HABHAMBA"I MEMB*"EH&AN BI"A

  TERPA&SA+TA&UT DITIN$$A"&ANR*MB*N$AN

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  23/63

  SA’I

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  24/63

  DENAH MAS’A

  KETERANGAN

  D: ROUTE SAI MULAI DARI SHAFA

  A: MAS’A BAGI JEMAAH SEHATB: MAS’A BAGI JEMAAH SAKIT

  C: SA’I BERAKHIR DI MARWAH

  KA’BAH

  B: MAS’A BAGI JEMAAH SAKITB: MAS’A BAGI JEMAAH SAKIT

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  25/63

  12 DI DAHULUI DENGAN THAWAF

  2. TERTIB DALAM SA’I (DIMULAIDARI BUKIT SHAFA DAN DI

  AKHIRI DI BUKIT MARWAH)3. MENEMPUH JARAK PERJALANANANTARA SHAFA DAN MARWAH

  4. MENYEMPURNAKAN TUJUH KALIPERJALANAN

  5. DILAKSANAKAN DI TEMPAT SA’I

    ( Al-Mughni Fi Fiqhil Haji hal . 217 – 221)

  SARAT SAHNA SA,I0

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  26/63

  DO'A SA'I

   

  HADIS YANG DIRIWAYATKAN IMAM MUSLIM,

  AHMAD DAN NASAI DARI JABIR R.A. DALAM

  KITAB NAILUL AUTHOR JILID 5 HALAMAN 126.DI KALA AKAN MEMULAI SA'I HENDAKLAH

  MENGHADAP KIBLAT LALU BERJALAN DARI

  SHAFA MENUJU MARWAH SAMBIL MEMBACA

  DO'A SEBANYAK 3 SEBAGAI BERIKUT ! 

  ARTINYA

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  27/63

  ARTINYA :TIDAK ADA TUHAN YANG (BERHAK)

  DISEMBAH SELAIN ALLAH. ALLAH MAHABESAR. TIDAK ADA TUHAN YANG

  (BERHAK) DISEMBAH SELAIN ALLAH YANGMAHA ESA TIDAK ADA SEKUTU BAGINYA.KERAJAAN DAN PUJIAN HANYA MILIKNYA.

  DIALAH YANG MENGHIDUPKAN DAN

  MEMATIKAN. DI TANGANNYA SEGALAKEBAJIKAN. DIALAH BERKUASA ATASSEGALA SESUATU. TIDAK ADA TUHAN

  YANG (BERHAK) DISEMBAH SELAIN ALLAH

  YANG MAHA ESA, TIDAK ADA SEKUTUBAGINYA YANG TELAH MENEPATI JANJINYA,MENOLONG HAMBANYA DAN

  MENGALAHKAN SENDIRI KELOMPOK-KELOMPOK MUSUHNYA.

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  28/63

  1. TAHALLUL IALAH : KEADAAN SESEORANG YANG TELAHDIHALALKAN (DIBOLEHKAN) MELAKUKAN PERBUATAN YANGSEBELUMNYA DILARANG SELAMA IHRAM

  2. TAHALLUL UMRAH, DITANDAI DENGAN MENGGUNTINGMENCUKUR RAMBUT SETELAH SELESAI SA’I

  !. TAHALLUL HAJI ADA 2 MACAM :

  A2 TAHA""U" A)A"' AITU ME"A&U&AN 6 .DUA/ DARI TI$A

  PE&ERJAAN # A&NI ME"*NTAR JAMRAH A(*BAH'

  MEN$$UNTIN$+MEN!U&UR RAMBUT' THA)AF IFADH SA,IB2 TAHA""U" TSANI' AITU ME"A&U&AN &ETI$A AMA"AN+

  PE&ERJAAN# AITU ME"*NTAR JUMARAH A(*BAH'

  MEN$$UNTIN$+MEN!U&UR RAMBUT DAN THA)AF IFADAH SA,I

  TAHALLUL

  AHALLUL

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  29/63

  WUKUF DI ARAFAH

  12 )U&UF ADA"AH BERHENTI ATAU BERADA DI

  ARAFAH DA"AM &EADAAN IHRAM PADA

  )A&TU TERTENTU DA"AM RAN$&A

  MEMENUHI &ETENTUAN MANASI& HAJI .FI(IH

  HAJI' DEP2 A$AMA# HA" 9:/

  62 )U&UF DI ARAFAH TERMASU& SA"AH SATURU&UN HAJI' &ARENA TANPA )U&UF HAJI

  SESE*RAN$ TIDA& SAH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  30/63

  WAKTU WUKUF DI ARAFAH

   

  A2 IMAM MA"I& ABU HANAFIAH DAN IMAM SAFI,E#

  DIMU"AI DARI TER$E"IN!IRNA MATAHARI

  TAN$$A" 3 D-U"HIJJAH SAMPAI DEN$AN TERBIT

  FAJAR TAN$$A" 15 D-U"HIJJAH

  B2 IMAM AHMAD IBNU HAMBA" # )A&TU )U&UFDIMU"AI SEJA& TERBITNA FAJAR HARI ARAFAH

  .TAN$$A" 3 D-U"HIJJAH/ SAMPAI DEN$AN TERBIT

  FAJAR TAN$$A" 15 D-U"HIJJAH

  !2 SA"AH SATU (*U" .PENDAPAT/ IMAM MA"I&

  MENATA&AN BAH)A )A&TU )U&UF DIMU"AI

  SEJA& TERBENAM MATAHARI PADA MA"AM HARI

  NAHAR TAN$$A" 15 D-U"HIJJAH SAMPAI TERBIT

  FAJAR

  MENURUT PENDAPAT :

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  31/63

  DO'A WUKUF 

  DOA WUKUF DALAM HADIS YANG

  DIRIWAYATKAN IMAM TURMU!I DAN AHMADDARI AMRIN BIN SYUEB :

  ARTINA 0

  TIDA&ADA TUHAN AN$ .BERHA&/ DISEMBAH SE"AIN

  A""AH AN$ MAHA ESA2 TIDA& ADA SE&UTU

  BA$INA2 &ERAJAAN DAN PUJIAN HANA MI"I&NA'

  DIA"AH AN$ MEN$HIDUP&AN DAN MEMATI&AN2 DITAN$ANNA SE$A"A &EBAI&AN DAN DIA"AH AN$

  MAHA &UASA ATAS SE$A"A SESUATU2

  D*A TERSEBUT ADA"AH D*A AN$ PA"IN$ BANA&

  DIBA!A RASU"U""AH SA) DAN PARA NABI

  SEBE"UMNA2

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  32/63

  KADAR LAMANYA WUKUF

  A. MADZHA HANAFI DAN HAM ALI

  WAJI MENDAPATKAN SE AGIAN

  MALAM DAN SE AGIAN SIANG

  . MADZHA MALIKI MENDAPATKAN

  SE AGIAN MALAM ADALAH RUKUN

  DAN SE AIAN SIANG ADALAH WAJI

  C. MADZHA SYAFI,I SUNAT

  MENDAPATKAN SE AGIAN MALAM

  DAN SE AGIAN SIANG

    ( AL-MUGHNI FI FIQHIL HAJJ, HAL 235 – 237)

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  33/63

  92 BA$I AN$ &ENA PENA&IT $I"A' PIN$SAN' MABU& DAN

  TA& SADAR&AN DIRI SEDAN$ MERE&A BERADA DI

  ARAFAH DA"AM &EADAAN IHRAM' MA&A TERDAPAT 6.DUA/ PENDAPAT AITU0

  A. WUKUFNYA SAH! APA ILA KEADAAN

  TERSE UT DIALAMI SETELAH ERADA DI

  ARAFAH

    . APA ILA KEADAAN TERSE UT DIALAMI

  SE ELUM MEMASUKI ARAFAH:

  MENURUT IMAM ABU HANIFAH SAH )U&UFNA

  MENURUT IBNU MUND-IR' IMAM SAFI,I ' IMAM

  AHMAD IBNU HAMBA" DAN ABU TSUR' TIDA&SAH )U&UFNA

  .A"%FI(H A"A" MA-AHIBI" ARBA,AH HA" :16

  DAN A"%MAJMU SARAH MUHAD-AB JI"ID 4 HA"

  11;/

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  34/63

  SAFARI WUKUF

  DILAKUKAN BAGI JAMAAH HAJI YANG KARENAUD"URSAKIT, DENGAN ANGKUTAN KHUSUS

  DIPANDU OLEH PPIH ARAB SAUDI. BERANGKATDARI MAKKAH TANGGAL # D"ULHIJJAH $ PUKUL1%.&& WAS MENUJU ARAFAH UNTUKMELAKSANAKAN WUKUF BEBERAPA SAATKEMUDIAN SETELAH MAGHRIB MEREKA DIBAWA

  KEMBALI KE MAKKAH TANPA HARUS MABIT DIMU"DALIFAH DAN MINA KARENA UD"UR SYAR’I

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  35/63

  AMALAN DALAM

  PELAKSANAAN WUKUF WUKUF TIDAK DISYARATKAN DALAM KEADAAN

  SUCI DARI HADAS KECIL MAUPUN HADAS BESAR MENDENGARKAN KHUTBAH WUKUF SEBELUM

  SHALAT DHUHUR DAN ASHAR JAMA’ QASHAR

  TAQDIM MELAKSANAKAN SHALAT DHUHUR DAN ASHARJAMA’ QASHAR TAQDIM BERJAMAAH

  MEMPERBANYAK SALAWAT KEPADA NABI!DZIKIR! TAHLIL! TAFAKUR! TADABUR DANMEMBACA AL-QUR’AN

  BERDO’A SAMBIL MENGANGKAT TANGAN!MOHON AMPUNAN UNTUK DIRI SENDIRI! KEDUAORAG TUA DAN ORANG" MUKMIN.

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  36/63

  MABIT DI MUZDALIFAH

  12 HU&UM MABIT DI MU-DA"IFAH

  MENURUT IMAM MALIK, IMAM SYAFI’I DAN IMAMHAMBALI, MABIT DI MU"DALIFAH HUKUMNYA WAJIB'

  MENURUT IMAM HANAFI DAN OUL JADID IMAM SYAFI’I,MABIT DI MU"DALIFAH HUKUMNYA SUNAT

  2. MABIT DI MU"DALIFAH DILAKSANAKAN SETELAH

  SELESAI WUKUF DI ARAFAH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  37/63

  !. WAKTU MABIT DI MU"DALIFAH DIMULAI SETELAH MAGHRIBSAMPAI TERIT FAJAR TANGGAL 1& D"ULHIJJAH.PELAKSANAANNYA DAPAT DILAKUKAN SESAAT SAMPAILEWAT TENGAH MALAM.

  . MENURUT IMAM NAWAWI SESEORANG YANG KARENA UD"URSYAR’I SEHINGGA TIDAK MABIT DI MU"DALIFAH MAKA TIDAK DIKENAKAN DAM . U"UR ITU TERBAGI ! (TIGA)

  MACAM:

  12  TU$AS MEN$URUS + ME"AANI JAMAAH HAJI

  MENJA$A HARTANA &ARENA TA&UT HI"AN$'MERA)AT JAMAAH SA&IT ATAU DIRINA SA&IT JI&A

  ME"A&U&AN MABIT

  72 MEN$$EMBA"A UNTA

  2.

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  38/63

  DO'A DI MASY'ARIL HARAM

  #MUZDALIFAH$ 

  DA%AM ADI" RI#AYAT MU"%IM DARI !ABIR R.A. :DO'A DI MUDA%I(A YAITU M&MBACA TAMID$

  TA%I% DAN TAKBIR "&BAGAI B&RIKUT :

  ARTINYA :

  "SEGALA PUJI BAGI ALLAH, TIDAK ADA

  TUHAN YANG (BERHAK) DISEMBAH SELAIN

   ALLAH. ALLAH MAHA BESAR, BAGI ALLAH

   SEGALA PUJI.

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  39/63

  AMALAN DALAM PELAKSANAAN

  MABIT DI MUZDALIFAH

  A2 SHA"AT JAMA, TA&HIR (ASHAR

  MA$HRIB DAN ISA, BA$I AN$ BE"UM

  ME"A&SANA&AN DI ARAFAH

  B2 BERD-I&IR' BERD*,A DAN TA(ARRUB

  &EPADA A""AH

  !2 MEN!ARI BATU &ERI&I" UNTU&

  ME"*NTAR JAMRAH DI MINA

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  40/63

  MABIT DI MINA

  HU&UM MABIT DI MINA

  A2 )AJIB' MENURUT IMAM MA"I&' IMAMSAFI,I' DAN IMAM AHMAD IBNU HAMBA"

  B2 SUNAT' MENURUT IMAM ABU HANIFAH

  DAN SA"AH SATU (*U" JADID IMAM

  SAFI,I

  !2 BA$I AN$ &ARENA UD-UR SAR,I

  DIPERB*"EH&AN TIDA& MABIT

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  41/63

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  42/63

  MA IT DI LUAR KAWASAN

  MINA

  MABIT DIPERLUASAN KEMAH DIKAWASAN

  LUAR MINA HUKUMNYA SAH SEPERTI

  MINA! SEBAGAIMANA PENDAPAT PARA

  ULAMA MAKKAH SAAT INI DAN PARA

  ULAMA LAIN DAN JUGA MENURUT

  IJTIHAD! KARENA DI MINA SUDAH SESAK

  DAN KEMAHNYA BERSAMBUNG SERTA

  KARENA DARURAT

  KEPUTUSAN HASIL MUDZAKARAH ULAMA TENTANG

  MABIT DI LUAR KAWASAN MINA! TANGGAL %&-%-"&&%

  DAN FATWA AL-HAJJ WAL UMRAH WAZZIARAH! HAL %&"

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  43/63

  AMALAN DALAM PELAKSANAAN

  MABIT DI MINA MELAKSANAKAN MABIT SHALAT BERJAMAAH DI PERKEMAHAN

  MEMPERBANAK !IKIR, ISTIGFAR,MEMBA"A AL-QUR’AN

  MENJAGA K#NDISI KESEHATAN DAN"UKUP ISTIRAHAT

  MEMPERSIAPKAN DIRI DENGANMEMILIH $AKTU ANG AMAN UNTUKMEL#NTAR JAMRAH

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  44/63

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  45/63

  WAKTU MELONTAR JAMRAH

   A. MEL#NTAR JAMRAH AQ#BAH PADA TANGGAL %&

  D!ULHIJJAH, MENURUT IMAM SAFI’I DAN AHAMD BIN

  HAMBAL, DIMULAI SETELAH LE$AT TENGAH MALAM

  PADA MALAM HARI NAHR SAMPAI DENGAN TERBENAM

  MATAHARI PAA HARI TASRIQ TANGGAL %3 D!ULHIJJAH(FIQH HAJJ'DEPARTEMEN AGAMA HAL. 7)

  B. MEL#NTAR JAMRAH ULA, $USTH#, AQ#BAH, PADA

  HARI TASRIQ (TGL %%, %2, %3 D!ULHIJJAH)

  JUMHUR ULAMA (MALIK, ABU HANIFAH, SAFI’I DAN

   AHMAD BIN HAMBAL) MENATAKAN MEL#NTAR JAMRAHHARI-HARI TASRIQ $AKTUNA SETELAH TERGELIN"IR

  MATAHARI

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  46/63

  !2 PEN$EERTIAN SEBE"UM -A)A" 0

  %) SEBAGIAN ULAMA MENGATAKAN SEBELUM

  TERGELIN"IRNA MATAHARI'

  2) SEBAGIAN ULAMA LAIN (IMAM R#FI’I DALAM

  MAD!HAB SAFI’I) MENGATAKAN SETELAH

  TERBIT FAJAR.

  MENURUT PENDAPAT ATH# DAN TH#$US (DUA

  T#K#H FUQAHA) DARI G#L#NGAN TABI’IN ,MENATAKAN B#LEH MEL#NTAR JAMARAH PADA

  HARI-HARI TASRIQ SEBELUM !A$AL.

  (AL QIRA LIQ#SIDI UMMILQURA, HAL 2%5)

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  47/63

  DO'A KETIKA MELONTAR JAMRAH  

  DA%AM ADI" YANG DIRI#AYATKAN IMAM MU"%IM DANABDU%%A BIN MA"'UD R.A.* NABI "A# "&TIA+

  M&%ONTAR !AMRA B&RTAKBIR DAN B&RDO'A "&BAGAI

  B&RIKUT :

  ARTINA 0

   ALLAH MAHA BESAR, YA ALLAH JA!A#LAH

  !BAAH HAJ!$ !#! HAJ! MABR$R A# %SAYA#& !AM'$#! .

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  48/63

  NAFAR

  %. NAFAR IALAH KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI MENINGGALKAN

  MINA PADA HARI TASRIQ TANGGAL %2 ATAU %3 D!ULHIJJAH

  MENUJU MAKKAH

  2. NAFAR TERBAGI MENJADI 2 (DUA)

   

   A. NAFAR A$AL, AITU KELUAR MENINGGALKAN MINA

  SETELAH MEL#NTAR JAMRAH ULA, $USTHA DAN

   AQ#BAH PADA TANGGAL %2 D!ULHIJJAH, SEBELUM

  TERBENAM MATAHARI (MENURUT JUMHUR ULAMA)

  B. NAFAR TSANI AITU KELUAR MENINGGALKAN MINA

  SETELAH MEL#NTAR JAMRAH ULA, $USTHA, AQ#BAH

  PADA TANGGAL, %3 D!ULHIJJAH

   

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  49/63

    SAI&H ISMAI" UTSMAN -AIN

  MUFTI MA-HAB SAFI,I MEN$ATA&AN# 

  *B*"EH &E"UAR DARI MINA (*B"A-A)A"' BAI& NAFAR A)A" MAUPUN

  NAFAR TSANI JI&A BERPED*MAN PADAPENDAPAT U"AMA AN$ MEMB*"EH&ANME"*NTAR (*B"A -A)A"' &ARENAANTARA HU&UM ME"*NTAR DAN NAFARSA"IN$ BER&AITAN>2

    .TAUDHIHU" MA(A" HA"0 8 C 9/

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  50/63

  ("S. AL BA"ARAH 2#3)

    NAFAR A)A" DAN NAFAR TSANI&EDUDU&ANNA SAMA

  DA"AM HU&UM'

   AN$ MEMBEDA&AN &EUTAMAANDARI &EDUANA ADA"AH

  NI"AI &ETA()AANNA

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  51/63

  TAWAF WADA’

  + HUKUM THA$AF $ADA’ MENURUT MAD!HAB

  SAFI’I, HAMBALI DAN HANAFI ADALAH $AJIB

  BAGI #RANG ANG AKAN MENINGGALKAN

  TANAH HARAM MAKKAH KARENA TERKAIT

  DENGAN IBADAH HAJI'

  + SEDANGKAN MENURUT MAD!HAB MALIKIHUKUM THA$AF $ADA’ ADALAH SUNAT DAN

  TIDAK ADA KAITANNA DENGAN IBADAH HAJI'

  + JAMAAH HAJI ANG TELAH MELAKSANAKAN

  THA$AF $ADA’ SE"ARA HUKUM TIDAK DAPATMENGINAP LAGI DI MAKKAH, KE"UALI

  MENURUT MAD!HAB MALIKI.

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  52/63

  RINGKASAN PELAKSANAAN

  HAJI TAMATTU'

  HAJI TAMATTU’ ADALAH MENGERJAKAN UHRAH DAHULUDALAM BULAN HAJI, KEMUDIAN MENGERJAKAN HAJI

  NO KEGIATAN UMRAH HUKUM

  1. MANDI SUNAT IHRAM SUNAT

  2. MEMAKAI PAKAIAN IHRAM WAJIB!. SHALAT SUNAT IHRAM SUNAT

  . NIAT D* MIAT WAJIB

  +. BERTALBIAH SUNAT

  . MENJAGA LARANGAN WAJIB%. TAWAF RUKUN

  -. SA* RUKUN

  #.MENGGUNTINGMENCUKUR(TAHALLUL UMRAH)

  RUKUN

  NO

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  53/63

  NO.

  KEGIATAN HAJI HUKUM

  1. MANDI SUNAT IHRAM SUNAT

  2. MEMAKAI PAKAIAN IHRAM WAJIB

  !. SHALAT SUNAT IHRAM SUNAT

  . NIAT HAJI D* MAKKAH RUKUN

  +. MEMBACA TALBIAH SUNAT

  . MENJAGA LARANGAN IHRAM WAJIB

  %. WUKUF DI ARAFAH RUKUN

  -. BERMALAM D* MU"DHALIFAH WAJIB

  #. MELONTAR JUMRAH AABAH WAJIB

  1&.MENGGUNTINGBERCUKUR

  (TAHALLUL AWAL)

  RUKUN

  11. BERMALAM D* MINA WAJIB

  12. MELONTAR TIGA JUMRAH WAJIB

  1!. NAFAR (NAFAR AWALNAFAR TSANI)

  1. TAWAF HAJI TAWAF IFADAH RUKUN

  1+.MELAKSANAKAN SA’I

  RUKUN

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  54/63

  RINGKASAN

  PELAKSANAAN HAJI

  QIRAN

  HAJI QIRAN ADALAH MENGERJAKAN HAJI

  DAN UMRAH SEKALIGUS (DUA NIAT SATUPEKERJAAN)

  N* &E$IATAN HAJI DAN UMRAH HU&UM

  %. MANDI SUNAT IHRAM SUNAT

  2. MEMAKAI PAKAIAN IHRAM $AJIB

  3. SHALAT SUNAT IHRAM SUNAT

  . NIAT HAJI DAN UMRAH D MIQAT $AJIB

  5. MEMBA"A TALBIAH SUNAT

  . MENJAGA LARANGAN IHRAM $AJIB

  7. TA$AF QUDUM SUNAT

  . $UKUF DI ARAFAH RUKUN

  /. BERMALAM D MU!DHALIFAH $AJIB

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  55/63

  %&. MEL#NTAR JUMRAH AQABAH $AJIB

  %%. MEN"UKUR0MENGGUNTING(TAHALLUL A$AL)

  RUKUN

  %2. BERMALAM D MINA $AJIB

  %3. MEL#NTAR TIGA JUMRAH $AJIB

  %. NAFAR (NAFAR A$AL0NAFAR TSANI)

  %5. TA$AF HAJI 0 TA$AF IFADAH RUKUN

  %. MELAKSANAKAN SA’I(TAHALLUL TSANI)

  RUKUN

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  56/63

  RINGKASAN PELAKSANAAN

  HAJI IFRAD

  HAJI IFRAD ADALAH MENGERJAKAN HAJI DAHULU

  DALAM BULAN HAJI, KEMUDIAN MENGERJAKANUMRAH

  NO

  KEGIATAN HAJI HUKUM

  1. MANDI SUNAT IHRAM SUNAT2. MEMAKAI PAKAIAN IHRAM WAJIB

  !. SHALAT SUNAT IHRAM SUNAT

  . NIAT HAJI D* MIAT WAJIB

  +. MEMBACA TALBIAH SUNAT

  . MENJAGA LARANGAN IHRAM WAJIB

  %. TAWAF UDUM SUNAT

  -. MELAKSANAKAN SA’I RUKUN

  #. WUKUF IARAFAH RUKUN

  1&. BERMALAM D* MU"DHALIFAH WA IB

  %% MEL#NTAR JUMRAH AQABAH $AJIB

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  57/63

  %%. MEL#NTAR JUMRAH AQABAH $AJIB

  %2. MENGGUNTING0MEN"UKUR(TAHALLUL A$AL)

  RUKUN

  %3. BERMALAM D MINA $AJIB%. MEL#NTAR TIGA JUMRAH $AJIB

  %5. NAFAR (NAFAR A$AL0NAFAR TSANI)

  %. TA$AF HAJI 0TA$AF IFADAH RUKUN

  %7. MELAKSANAKAN SA’I(TAHALLUL TSANI)

  RUKUN

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  58/63

  NO KEGIATAN UMRAH HUKUM

  1. MANDI SUNAT IHRAM SUNAT

  2. MEMAKAI PAKAIAN IHRAM WAJIB

  !. SHALAT SUNAT IHRAM SUNAT

  . NIAT HAJI D* MIAT(TANIMJA’RANAH)

  WAJIB

  +. MEMBACA TALBIAH SUNAT

  . MENJAGA LARANGAN IHRAM WAJIB

  %. TAWAF UDUM SUNAT

  -. MELAKSANAKAN SA’I RUKUN

  #. MENGGUNTINGMENCUKUR RUKUN

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  59/63

  HAJI MABRURHADIST NABI TENTAN$ BA"ASAN HAJI MABRUR 0

  TANDA-TANDA HAJI MABRUR

  DILAKSANAKAN DENGAN IHKLAS, SEMATA-MATA

  HANA KARENA ALL#H DAN SESUAI DENGAN

  TUNTUNAN RASULULL#H SA$

  1.

  PERILAKU DAN AMALIAH SETELAH IBADAH HAJI

  LEBIH BAIK DARI PADA SEBELUM HAJI

  2.

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  60/63

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  61/63

  ZIARAH MADINAH

  KEGIATAN JAMAAH HAJI DI MADINAH :

  SHALAT ARBA’IN (SHALAT & $AKTU) DI MASJID NABA$I1.

  !IARAH DI TEMPAT BERSEJARAH MAQ#M RASULULL#H

  SA$, BAQI’ (PEMAKAMAN UMUM) MASJID QUBA, MASJID

  QIBLATTAIN, UHUD DAN H#NDAK.

  2.

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  62/63

 • 8/16/2019 Manasik Haji Dan Umroh Lengkap

  63/63

  SSEELLEESSAAI /..I /..