Besaran Vektor

of 16 /16
1 BESARAN VEKTOR PENGERTIAN BESARAN VEKTOR Kir i 10 m Kesimpulan : Mobil berpindah 10 m ke kiri 15 m X Y 30 o Kesimpulan : Kalelawar bergerak 15 m arah 30 o dari sumbu X BESARAN VEKTOR Adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah disebut besaran skalar. HOME

Embed Size (px)

description

besaran vektor

Transcript of Besaran Vektor

 • *BESARAN VEKTORPENGERTIAN BESARAN VEKTORKiri10 mKesimpulan : Mobil berpindah 10 m ke kiri15 mXY30oKesimpulan : Kalelawar bergerak 15 m arah 30o dari sumbu XBESARAN VEKTORAdalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah disebut besaran skalar.HOME

 • *CONTOH-CONTOH BESARAN VEKTORPerpindahan

  Kecepatan

  Percepatan

  Gaya

  Momentum

  dll

  m ke kanan 20 m v=5m/s kekanan a=10m/s2 kekanan aF = m.a ( newton)m vP=m.v (kg m/s)HOME

 • *CONTOH-CONTOH BESARAN SKALARJarakKelajuanPerlajuanUsahaEnergidllS (m)V=s/t (m/s)a= v/t (m/s2 )W = F. s (Joule)Energi potensialEp = m g h (Joule)Energi kinetikEk = m v2 (Joule)Punya nilai , tetapi tidak memiliki arahHOME

 • *PENJUMLAHAN VEKTOR SECARA GRAFISV1R = V1 + V2HOMER = A + B + C + DABCDV2Cara Poligon

 • Cara Jajarangenjang*V1V2R = V1 + V2

 • *CONTOH PENJUMLAHAN LIMA VEKTORHOME

 • *NILAI PENJUMLAHAN VEKTORR2 = V12 + V22 + 2 V1 V2 COS RV2V1(180O )ABOUntuk mencari arah vektor R dapatDigunakan aturan sinus.Perhatikan OAB :HOME

 • *CONTOH SOAL DUA BUAH GAYA YANG SAMA BESAR MASING-MASING 10 N MENGAPIT SUDUT 60O SEPERTI PADA GAMBAR! HITUNGLAH :RESULTAN KEDUA GAYA TERSEBUTARAH GAYA RESULTAN DARI GAYA F1F160O F2JAWABNF1F260O R 60O (1800-600)HOME

 • *ANALISIS VEKTORF2 cos F1 cos F2 sin F2YF1 sin XF1 F3 = sudut R terhadap sb. XHOME

  FFxFyF1F1 cosF1 sin F2-F2 cos F2 sin F3o-F3Fx=.Fy=.

 • *SOAL UNTUK DIDISKUSIKAN F1 = 4 N37O53OF3 = 10 NF2 = 6 NxyHitung Resultan ketiga vektor tersebut dan tentukanlah arah vektor resultan terhadap sumbu X.HOME

 • *JAWABANF1 = 4 N37O53OF3 = 10 NF2 = 6 Nxy6 SIN 53O4 SIN 37O4 COS 37O6 COS 53O=81,860sin=370=0.6HOME

  FFxFyF14 COS 37O=3,24 SIN 37O=2,4F2-6 COS 53O=-3.66 SIN 53O=4,8F30-10Fx=-0,4Fy =-2,8

 • *PERKALIAN VEKTORPERKALIAN TITIK DUA VEKTORA . B = AB COS BAB COS A . B = B . AA . (B + C) = A . B + A . CSIFAT SIFAT PERKALIAN TITIKHOME

 • *PENERAPAN PERKALIAN TITIK DALAM FISIKAUSAHAFSW = F . S = F S COS HOME

 • *PERKALIAN SILANG DUA VEKTORA X B = A B SIN BABAA X BB X AHOME

 • *PENERAPAN PERKALIAN SILANG DUA VEKTORGAYA LORENTZ PADA MUATAN LISTRIK YANG BERGERAKY+BVX+Z+F = qv x BOq = muatan listrik (C)V = Kecepatan muatan (m/s)B = Medan magnet (web/m2 ) = Sudut antara V dan BF = Gaya Lorentz (N)F = q V B sin HOME

 • *TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYATERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYATERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYATERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA