Banding beza

21
Falsafah Barat Aspek Falsafah Islam Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. Konsep Pendidika n Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. Menurut aliran Progresivisme -Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Matlamat Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalan-amalan yang mulia. Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan Bidang Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

Transcript of Banding beza

Page 1: Banding beza

Falsafah Barat Aspek Falsafah Islam

• Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

• Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

Menurut aliran Progresivisme

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

Matlamat Mendidik murid supaya berakhlak mulia

Mendidik roh supaya halus dan sempurna

Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia

Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia

Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalan-amalan yang mulia.

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

Menurut aliran Rekonstruktivisme

-Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum Al-imaniyah (pendidikan iman)

Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak)

Al-jismiyah (pendidikan jasmani)

Al-aqiliyah (pendidikan mental)

Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

Page 2: Banding beza

social) Al-jinisiyah (pendidikan seks)

Tiada kategori ilmu Kategori ilmu Ilmu wahyu Ilmu akhirat

Boleh dibahagikan kepada dua jenis

-Tradisional-Moden

Jenis Falsafah Boleh dilihat dari dua sudut

-Falsafah Teori-Falsafah Amalan

Page 3: Banding beza

Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, terdapat 6 banding beza yang

terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. Perbezaan

yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. Falsafah Pendidikan Islam

menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul

dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. Falsafah Pendidikan Barat pula

mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani

dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang

baik. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah

ini.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah

Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu

itu sahaja.

Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu

sendiri. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid

tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia, sentiasa melakukan kebaikan, menjaga

adab dan sebagainya. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran

Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi

perubahan.

Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. Falsafah Pendidikan Islam

mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah, ibadah, keterampilan dan juga

kepemimpinan. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang

menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum, kaedah mengajar, peranan guru dan

juga peranan murid.

Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. Falsafah

Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman,

pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan mental, pendidikan jiwa, pendidikan

sosial dan juga pendidikan seks. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran

Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial.

Page 4: Banding beza

Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. Falsafah Pendidikan Islam

mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat. Manakala

Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu.

Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis

falsafah. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan

juga Falsafah Amalan. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan

kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden.

Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini, namun

terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang

mengikut peringkat umur.Kesimpulannya, kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan

dan kelemahan yang tersendiri.

Page 5: Banding beza

PENDAHULUAN

Menurut Mok Soon Sang (2009), istilah falsafah berasal daripada dua perkataan

Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud

kebijaksaan. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah

boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan.

Falsafah, dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya, merangkumi

bidang yang amat luas, termasuk perkara-perkara seperti sains, matematik, teologi,

psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Secara khususnya, falsafah melibatkan diri terhadap

kajian tentang ilmu, alam nyata, fitrah manusia, dan masyarakat. Ini adalah kerana tidak

kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan

manusia melalui usaha mencari ilmu dunia.

Pendidikan mengikut pandangan umum, ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan

dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani

manusia. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan

untuk menyediakan generasi masa hadapan. Sudah tentulah sistem pendidikan itu

mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala

kemungkinan dan cabaran dewasa ini. (Ibrahim Saad, 1989)

Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep

falsafah dan pendidikan. Secara ringkasnya, falsafah pendidikan merupakan konsep

filososfikal dalam pendidikan, yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang

digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di

bawah kajian.

Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar,

rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian

ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah

mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk

perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Berdasarkan huraian tersebut, falsafah

pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap

perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan.

Page 6: Banding beza

FALSAFAH PILIHAN

Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah

Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam

Falsafah Pendidikan Barat.

Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran.

Mengikut Hassan Langgung (1979), perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan

Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid), kepercayaan pesuruh-pesuruhNya, kepercayaan

kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi, manusia mempunyai potensi dalam

perkembangan moral dan kerohanian, setiap individu bertanggungjawab terhadap

tindakan sendiri, kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan

sejagat di antara semua umat Islam.

Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, ilmu Islam masa kini merangkumi

dua disiplin yang utama iaitu, disiplin agama dan disiplin kognitif. Disiplin

membincangkan ajaran al-Quran, teologi, metafizik, bahasa Arab dan sastera.

Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan, alam sekitar, sains

gunaan dan teknologi.

Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran,

maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai

pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. Pendidikan

Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat.

Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia, ilmu dan

kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam.

Page 7: Banding beza

Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji

merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Aliran

Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme. Falsafah

naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Rousseau (1712-1778 : Perancis), Heinrich

Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 1782-

1852), semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Manakala pragmatisme

adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952), William H. Kilpatrick (1871-1965),

Boyd H. Bode (1873-1953), dan Harold V. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat.

Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan

daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Pelopor

utama aliran ini ialah George S. Counts (1899-1974) dan Harold O. Rugg (1886-1960).

Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey.

Page 8: Banding beza

JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH

Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah

ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di

laksanakan di negara Malaysia.

Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini

berasaskan ajaran al-Quran. Mengikut ajaran al-Quran, Allah S.W.T mengurniakan

manusia kuasa, dan menurut kehendakNya, melindungi dunia serta membangunkannya

menjadi makmur dan maju jaya. Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72

yang bermaksud:

“Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit

dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya

dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka

persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang

ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan

manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara

yang tidak patut dikerjakan.”

Maka, Allah S.W.T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk

dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan

menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Selain itu, falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang

pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh. Antara bidang tersebut ialah Al-

Imaniyah (Pendidikan Iman), Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak), Al-Jismiyah

(Pendidikan Jasmani), Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental), Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa),

Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks). Bidang-bidang ini

sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. Oleh itu,

boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan

untuk mengubah, melatih, mendidik akal, jasmani, dan rohani insan.

Page 9: Banding beza

Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah, syariah dan akhlak dalam operasinya

yang sepadu, menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil

dalam semua aspek, sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. Dakwah Rasullullah

S.A.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut

berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu, beriman dan bertakwa.

Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga, gejala sosial dapat dikurangkan. Contoh

yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman, akhlak dan

sosial,murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu.

Oleh itu,murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh

agamanya sendiri. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Datuk Alwi

Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17,303 anak luar nikah Melayu telah

didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh

akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. Menurut beliau lagi, bilangan itu

meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Kenyataan ini jelas menunjukkan

bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan.

Berdasarkan huraian di atas, jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah

pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani,

emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran.Insan

yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang

cemerlang, gemilang dan terbilang.

Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme

juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa

kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan. Oleh itu, di dalam aspek

pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. Kanak-kanak

akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang

dewasa. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik

menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal

fikiran pelajar-pelajar. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, mereka mesti mampu

memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka.

Page 10: Banding beza

Selain itu, cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh

ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Usaha mencari

penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. Dengan

menggunakan kaedah penyelesaian masalah, pelajaran akan menjadi lebih mudah,

lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut

keperluan dan minat pelajar. Melalui kaedah ini, murid dapat dilatih untuk berfikir secara

kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya.

Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut

perubahan arus perdana. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri

dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan

kebaikan dan keburukan.Contohnya, dalam dunia serba moden ini, pembelajaran tidak

lagi menggunakan kaedah ‘chalk and talk’ sebaliknya digantikan dengan kaedah

penggunaan ICT. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer,

penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat

yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang

bermakna serta bermanfaat. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau

dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat

lebih dinamik dan menyeronokkan.

Selain itu, aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang

memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari.

Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia

dapat, dengan usahanya sendiri, mencuba dan meneroka segala kemungkinan. (M.M.

Shariff : 1994). Oleh itu, murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu

yang tidak diminatinya. Contohnya, seandainya murid tersebut bijak dalam bidang

Tauhid, tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk

mendalami lagi bidang tersebut.

Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang

kondusif, mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan

membimbing minat mereka kearah yang produktif. Dengan cara ini juga, potensi murid

Page 11: Banding beza

tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya,agamanya,

bangsanya dan juga negaranya sendiri.

Selain itu, aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah

pengajaran induktif. Melalui pendekatan ini, murid-murid diberi peluang untuk

memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan

pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka

yang sentiasa berubah-ubah.

Selain itu, kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu

pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan

induktif. Oleh itu, pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak

digalakkan sama sekali. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang

untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. Kaedah pengalaman langsung

dengan persekitaran juga digunakan. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke

tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan

isu-isu social, politikal dan ekonomi.

Dalam pada itu, aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. Hal ini

kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang

amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. Jadi, guru boleh

menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari

segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Melalui cara ini, pelbagai masalah sosial

dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar

tersebut. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat

dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini.

Selain itu, kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid

di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti,

sumbangsaran, main peranan dan juga simulasi. Kaedah ini amat sesuai digunakan

kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan

pembelajaran. Melalui kaedah ini, guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap

kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya.

Page 12: Banding beza

Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru, murid-murid perlu

mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana

yang telah dinyatakan. Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup

mengubah paradigma masing-masing. Melalui kaedah ini juga, keyakinan diri

seseorang murid itu dapat dipupuk.

Page 13: Banding beza

Konsep 1Malaysia

Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul

Razak ialah:

“Kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Dan kita

mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam

negara kita;

Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif, dasar untuk menolong kaum

Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi

pertimbangan daripada kerajaan. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok

etnik yang kita amalkan sejak sekian lama.”

Secara tuntasnya, melalui konsep 1Malaysia, YAB Perdana Menteri mahukan

setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan

khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.

Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep

1Malaysia. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan

fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Lapan nilai

tersebut ialah budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan,

meritokrasi, pendidikan dan integriti.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang

mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan

adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan.

Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya

memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk

sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk

sepanjang hayat.

Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji, amat

jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep

1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri. Contoh yang dapat kita lihat ialah

Page 14: Banding beza

Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. Melalui

penerapan nilai ini, maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti

sebuah penghormatan. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya

sesuatu kaum, secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat

Malaysia yang berbilang kaum.

Selain itu, Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam

diri masing-masing. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan

sifat cintakan negara dan tanah air. Rasullullah S.A.W juga pernah bersabda di dalam

sebuah hadis yang membawa maksud, “Cinta kepada negara adalah sebahagian

daripada iman.” Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60

yang bermaksud:

“Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang

lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh

kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya;

sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah

akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.”

Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri

dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak

musuh. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar, mereka akan

belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk

berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa

hadapan.

Seterusnya, konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran

progresivisme yang telah dikemukakan tadi. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar

mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan

mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar

dengan lebih pesat. Misalnya, seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil

keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan

Page 15: Banding beza

pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Ini

membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa

mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing.

Di samping itu, budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi

1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme

yang dipilih. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia

untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi.

Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran

dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. Hal ini bermaksud pelajar juga

berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. Melalui

pendekatan ini, bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan

pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi

kualiti P&P dalam sesebuah sekolah.