Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

download Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

of 22

Transcript of Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  1/22

  Banding beza

  Pendidikan Islam di SMK dan SMKA

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  2/22

  1

  Kandungan muka surat

  Pendahuluan 2

  Perbandingan diantara tajuk sukatan 3

  Perbandingan antara sub tajuk sukatan pelajaran 5

  Perbandingan antara sub tajuk Pengajian al-Quran 5

  Perbandingan antara sub tajuk Hadis nabawi dan Pengajian al-Hadis 7

  Perbandingan antara sub tajuk Akhlak 9

  Perbandingan antara sub tajuk Sirah Nabawi dan Tamaddun Islam 10

  Perbandingan antara sub tajuk Akidah 11

  Perbandingan antara sub tajuk Feqah 12

  Perbandingan antara agihan peruntukan waktu 14

  Carta organaizer 16

  Penutup 20

  Rujukan 21

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  3/22

  2

  Pendahuluan

  Pendidikan Islam merupakan satu usaha kerajaan dalam memenuhi dan memantapkan

  lagi penghayatan dan amalan selaras kewajipan bagi setiap individu islam melaksanakan

  tuntutan Allah s.w.t. dan Rasulnya. Selaras dengan itu Kementerian Pelajaran telahmemperkenalkan Falsafah Pendidikan Negara bertujuan mempastikan setiap daripada

  rakyat mendapat pendidikan yang seimbang di dunia dan di akhirat dan direalisasikan

  dalam kurikulum.

  Kurikulum adalah perkara yang dinamik yang sentiasa berinteraksi dengan

  pelbagai unsur yang terdapat dalam suasana sosial. Ia bukan sahaja dipengaruhi

  persekitaran setempat malah juga persekitaran global yang begitu pesat berubah dan amat

  mencabar. Kerana itu kurikulum perlu sentiasa dimantapkan bagi mempastikan ia kekal

  relevan dengan keadaan dan zaman. Perkara teras dalam usaha memantapkan kurikulum

  persekolahan pada hari ini ialah untuk menjadikan kurikulum relevan dengan keperluan

  pelajar dan tuntutan dunia alaf baru.

  Pelajar-pelajar mempunyai keperluan yang berbeza, terutama dari segi minat,

  gaya pembelajaran dan keupayaan intelik. Dunia alaf ini pula telah dicorakkan oleh

  beberapa elemen baru, termasuklah ekonomi berasaskan pengetahuan dan pembelajaran

  secara elektronik. Hal ini telah dijelaskan dalam dokumen dasar semakan kurikulum yang

  disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu kesemua elemen teras

  ini perlu diberi perhatian dalam perancangan, penyediaan bahan dan perlaksanaan

  kurikulum Pendidikan Islam terutama bagi Sekolah Menengah Kebangsaan dan juga

  Sekolah Menengah Kebangsaan Agama.

  Kedua-dua sekolah ini mempunyai matlamat yang sama iaitu melahirkan insanyang cemerlang dan seimbang diantara dunia dan akhirat tetapi melalui pendekatan yang

  berbeza. Oleh itu pelajar-pelajar didedahkan dengan sukatan yang agak berbeza terutama

  ketika berada di Tingkatan Empat di mana pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan

  (SMK) terus mempelajari Pendidikan Islam manakala Pelajar di Sekolah Menengah

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  4/22

  3

  Kebangsaan Agama (SMKA) pula akan mempelajari Pendidikan Al-Quran dan Al-

  Sunnah dan juga Pendidikan Syariah Islamiah.

  Perbandingan antara komponen tajuk sukatan pelajaran

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menekankan kemahiran asas dalam

  membaca al-Quran, Asas Ulum Syariah dan Asas Akhlak Islamiyah sebagai fardu 'ain

  kepada setiap individu. Asas-asas pendidikan Islam dikembangkan lagi di peringkat

  menengah dengan diperkenalkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

  yang merupakan kesinambungan daripada program Pendidikan Islam Kurikulum

  Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

  Pendidikan Islam KBSM akan memberikan penekanan dan tumpuan yang

  sepenuhnya kepada aspek pengukuhan aqidah Islamiah, pemahaman dan amalan ibadah

  dalam kehidupan seharian serta asuhan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Dalam

  KBSM para pelajar ditingkatkan lagi pengetahuan dan penghayatan mereka dalam bidang

  Pengajian Islam yang terdiri daripada beberapa komponan seperti Akidah, Ibadah, Sirah

  Nabawiah dan Tamadun Islam dan Adab dan Akhlak Islamiah dan juga Tilawah al-Quran

  manakala bagi SMKA pula pelajar-pelajar akan mempelajari Pendidikan Al-Quran dan

  Al-Sunnah yang menyentuh lebih luas berkaitan kedua-dua bidang Al-quran dan Al-

  Sunnah seperti Pengajian al-Quran, Ulum al-Quran, Pengajian al-Hadis, Ulum al-Hadis

  dan dilengkapi pula ilmu yang berkaitan dengannya seperti Akhlak dan Tamaddun Islam.

  Perbandingan di antara tajuk sukatan pelajaran di antara sekolah menengah biasa

  dan sekolah menengah agama.bagi Pendidikan Islam Tingkatan 4.

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Pendidikan Islam Teras Pendidikan Syariah Islamiah

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  5/22

  4

  Akidah Akidah

  Ibadah Usul Feqah

  Sirah Nabawiah dan Tamadun Islam Ayat-ayat Hukum

  Adab dan Akhlak Islamiah Hadis-hadis Hukum

  Feqah

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Al-Quran dan Hadis Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah

  Tilawah al-Quran Pengajian al-Quran

  Hadis Ulum al-Quran

  Pengajian Hadis

  Ulum Hadis

  Akhlak

  Tamadun Islam

  Persamaan dalam kedua-dua sukatan pelajaran Pendidikan Islam ialah kedua-duanya

  merangkumi bidang yang sama iaitu Tilawah al-Quran, Hadis Nabi, Akidah, Ibadah,

  sirah nabi dan juga akhlak islamiah.

  Manakala perbezaanyang terdapat dalam kedua-dua komponan tajuk sukatan pelajaran

  ialah bagi sekolah menengah biasa tajuk-tajuknya ialah secara umun dan keseluruhan

  sebagaimana dijelaskan dalam persamaan antara sukatan pelajaran manakala bagi sekolah

  menengah agama, tajuk-tajuknya diperincikan lagi seperti bagi Pengajian al-Quran

  dengan Ulum al-Quran dan bagi al-Sunnah di perkenalkan ulum al-Hadis dan juga

  diasingkan tajuk Tamadun Islam daripada sirah nabawi bagi memberi ruang yang lebih

  luas kepada pelajar mempelajari sirah islam dengan lebih lanjut lagi. Tajuk-tajuk di

  bawah Pendidikan Syariah Islamiah pula dipecahkan Feqah kepada Usul Feqah dan

  dilanjutkan lagi penjelasannya melalui ayat-ayat hukum dan juga hadis-hadis hukum.

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  6/22

  5

  Perbandingan antara sub tajuk sukatan pelajaran

  Setelah meneliti persamaan dan perbezaan di antara komponan tajuk sukatan pendidikan

  islam, marilah kita meneliti dan membandingkan pula di antara sub tajuk sukatan

  pelajaran bagi sekolah menengah biasa yang mempelajari Pendidikan Islam Teras dan

  sekolah menengah agama yang mempelajari Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah dan juga

  Pendidikan Syariah Islamiah. Untuk menjelaskan lagi persamaan dan perbezaan di antara

  kedua-dua sub tajuk sukatan pelajaran, Pendidikan Islam teras perlu diasingkan bidang

  al-Quran dan al-Sunnah dan bidang Ulum Syariah dan juga Akhlak Islamiah. Bagi sub

  tajuk bidang al-Quran dan al-Sunnah dibandingkan dengan Pengajian al-Quran dan al-

  Sunnah sebagaimana berikut:

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Al-Quran dan Hadis Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah

  1) Ayat Kefahaman:

  i) Surah Al-An'am, ayat 6, 50, 70,

  125 dan 161 hingga 165.

  a) Manusia perlu bersyukurb) Hidayah milik Allahc) Rasul penyampai wahyu

  ii) Surah Al-Mu'minum, ayat 1 -

  11,

  a) Ciri-ciri mukmin berjayaiii) Surah Luqman, ayat 12 - 19.

  b) Nasihat Luqman al-Hakim.

  1) Ayat-ayat pemahaman

  a. Gejala Mempersendakan AgamaSurah Al-Anam, 6 : 70.

  b. Pertanian dalam KehidupanSurah Al-Anam, 6 : 141

  c. Konsep IbadahSurah Al-Anam, 6 : 162-163

  d. Negara Aman Rakyat SejahteraSurah Al-Anfal, 8 : 60-63.

  e. Keteguhan Iman Asas Kekuatan JatiDiri

  f. Iktibar Daripada SejarahSurah Al-Hajj, 22 : 42-46

  g. Surah Al-Hajj, 22 : 11-13h. Kecemerlangan Iman Asas Kejayaani. Surah Al-Muminun, 23 : 1-11

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  7/22

  6

  j. Wasiat Luqman Al-HakimSurah Luqman, 31 :12-19

  k. Tanda-tanda Kekuasaan Allah s.w.t.Surah Yasin, 36 : 77-83

  l. Konsep Taaruf Dalam IslamSurah al-Hujurat, 49 : 13

  m. Nikmat Kurniaan Allah s.w.t.Surah al-Rahman, 55 : 1 - 30.

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Al-Quran dan Hadis Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah

  2) Ayat Bacaan:

  i) Surah Al-An'am, ayat 1-165;

  ii) Surah Al-Mu'minun, ayat

  1 -35;

  iii) Surah Luqman, ayat 1 - 21.

  2) Ayat-ayat bacaan

  a. Surah Al-Anam, 6 : 1 - 165.b. Surah Al-Anfal, 8 : 1 - 75.c. Surah Al-Hajj, 22 : 178d. Surah Al-Muminun, 23 : 1

  118

  e. Surah Luqman, 31 :1 -34f. Surah Al-Hujurat, 49 : 1 - 18.g. Surah Al-Rahman, 55 : 1 - 78.h. Surah Al-Taubah, 9 : 1129i. Surah Al-Nur, 24 : 1 - 38.j. Surah Al-Sajdah, 32 : 1 - 30.k. Surah Al-Waqiah, 56 : 1 - 96.l. Surah Al-Hasyr, 59 : 1 -24m. Surah Yasin, 36 : 1 - 83.

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  8/22

  7

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Al-Quran dan Hadis Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah

  3) Ayat Hafazan:

  i) Surah Al-An'am, ayat 162

  - 163

  ii) Surah Al-Mu'minun, ayat

  1 - 11,

  iii) Surah Luqman, ayat 12 -

  19.

  3) Ulum al-Quran

  a. Ulum al-Quran dan Kepentingannyab. Pengenalan al-Quranc. Al-Quran Sebagai Mukjizatd. Wahyue. Nuzul al-Quran

  Persamaan bagi bidang al-Quran bagi kedua-dua sukatan ialah kedua-duanya

  mempelajarai ayat-ayat untuk tujuan kefahanam dan juga ayat-ayat untuk bacaan atau

  tilawah. Tajuk-tajuk bagi ayat kefahaman sama bagi kedua-dua sukatan walaupun

  bilangan bagi sukatan Pendidikan Islam sekolah menengah biasa adalah kurang

  berbanding sekolah menengah agama yang mempelajari Pengajian al-Quran.

  Dari segi perbezaan pula, bagi Pendidikan Islam di sekolah menengah biasa

  terdapat tambahan sub tajuk iaitu terdapat ayat-ayat untuk hafazan manakala bagi

  Pengajian al-Quran tidak terdapat ayat-ayat hafazan. Walaupun begitu ia diperkayakan

  dengan pembelajaran dalam bidang Ulum al-Quran bagi sub tajuk yang ketiga. Perbezaan

  yang paling ketara ialah terdapat 13 sub tajuk untuk ayat-ayat pemahaman berbanding

  hanya 3 sub tajuk sahaja bagi Pendidikan Islam di sekolah menengah biasa. Begitu juga

  bagi ayat-ayat bacaan, terdapat 13 sub tajuk bagi pengajian al-Quran berbading hanya 3

  bagi Pendidikan Islam. Namun begitu bagi Pendidikan Islam Teras, ianya ditambah sub

  tajuk ketiga dengan ayat-ayat bagi tujuan hafazan.

  Seterusnya untuk perbandingan berikutnya merangkumi bidang Pengajian al-

  Sunah dan hadis nabawi bagi pendidikan islam sebagaimana berikut:

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  9/22

  8

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Hadis Nabawi Pengajian al-Hadis

  1) Kefahaman Hadis.

  a) Makanan yang baik.b) Perpaduan teras kemajuan

  1) Kefahaman Hadis.

  a. Kelebihan Menuntut Ilmub. Peranan Ulamac. Akhlak Muliad. Mensyukuri Nikmat Allahe. Menjauhi Sifat-Sifat Burukf. Iman dan Jihad

  2) Ulum al-Hadis

  a. Ilmu Hadisb. Hadis Sumber Kedua Perundangan

  Islam.

  c. Ilmu HadisRiwayahdanDirayahd. Hadis Nabawiy, Hadis Qudsi dan al-

  Quran.

  e. HadisMutawatirdanAhadf. Hadis Sahih, HasandanDhaif.g. Istilah-istilah Asas dalam Ulum al-

  Hadis

  Terdapat persamaan dalam sub tajuk al-Hadis yang mana kedua-dua sukatan

  mempelajari kefahaman hadis namun begitu perbezaan yang amat ketara ialah bilangan

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  10/22

  9

  hadis yang dipelajari di sekolah menengah biasa hanya dua tajuk sahaja berbanding enam

  di sekolah menengah agama dan ditambah lagi dengan pengajian Ulum al-Hadis.

  Manakala bagi sukatan Pendidikan Islam di sekolah menengah agama, akhlak dan

  tamadun islam dimasukkan didalam sukatan Pengajian al-Quran dan al-Sunah berbanding

  di sekolah menengah biasa dirangkumkan di bawah sukatan Pendidikan Islam dan

  menjadi salah satu sub tajuk sebagaimana berikut:

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Pendidikan Islam Teras Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah

  1) Bidang akhlak

  a. Amar makruf nahi mungkar.b. Adab zikrullahc. Adab berhias diri.d. Adab menjaga orang sakit.e. Adab dengan Rasulullhf. Akal cahaya kehidupan.g. Adab di Tempat rekresi.h. Adab Menjaga Kemudahan Awam.i. Adab Menziarahi Jenazah.

  1) Bidang akhlak

  a. Adab Terhadap Rasulullah s.a.w.b. Adab Berfikir.c. Adab Amar Makruf Nahi Mungkar.d. Adab Berhias Diri.e. Adab Menjaga Orang Sakit.f. Adab Menziarahi Jenazah.g. Adab di Tempat Rekreasi.h. Adab Menjaga Kemudahan Awam.

  Persamaan dalam bidang akhlak yang mana sub tajuknya ada persamaan

  sebanyak 8 tajuk manakala dan perbezaannya ialah 1 tajuk yang berlainan terdapat di

  dalam sukatan di sekolah menengah biasa yang menjadikan bilangan sub tajuk adalah

  lebih banyak berbanding sekolah menengah agama yang menjadikan ia lebih berbanding

  sub tajuk yang dipelajari dibawah bidang akhlak dalam sukatan Pendidikan al-Quran dan

  al-Sunah. Ini merupakan perbezaan yang agak berlainan yang mana akhlak lebih banyak

  dipelajari di sekolah menengah biasa.

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  11/22

  10

  Bagi sub tajuk sirah nabawi pula dibandingkan dengan Tamadun Islam yang terdapat

  dalam Pendidikan al-Quran dan al-Sunah yang dipelajari oleh pelajar sekolah menengah

  agama.

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Pendidikan Islam Teras Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah

  1) Bidang Sirah Nabawi

  a. Kerajaan Khulafak Ar-Rasyidin.b. Kerajaan Bani Umayyah.c. Imam Abu Hanifah.d. Imam Malik.e. Imam Syafie.f. Imam Ahmad Bin Hanbal.g. Imam Al-Bukhari.h. Imam Al-Ghazali.

  1) Bidang Tamadun Islam

  a. Tamadun Islam pada zaman Khulafaal-Rasyidin

  o Pentadbirano Ekonomio Politiko Sosialo Perluasan pengaruh

  b. Tokoh imam empat Mazhabo Imam Abu Hanifah r.a.o Imam Malik r.a.o Imam al-Syafie r.a.o Imam Ahmad bin Hanbal r.a.

  c. Tokoh Pemikirano Imam Al-Ghazali r.a.o Imam Ibn Taimiyah r.a.o Abu Al-Ala Al-Maududi r.a.o Al-Sheikh Muhammad Idris

  Al-Marbawi r.a.

  Bidang sirah nabawi mempunyai persamaan yang mudah dinyatakan disini yang

  mana sub tajuknya boleh dikatakan sama dengan sub tajuk yang terdapat didalam bidang

  Tamadun Islam yang terdapat dalam Pendidikan al-Quran dan al-Sunah. Namun begitu

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  12/22

  11

  perbezaan masih terdapat disini iaitu bagi Tamadun Islam ditambah beberapa sub tajuk

  lagi dibawah zaman Khulafa ar-Rasyidin dan juga terdapat tambahan bagi tokoh-tokoh

  pemikiran Islam.

  Seterusnya perbandingan akan dibuat berdasarkan mata pelajaran Pendidikan

  Syariah Islamiah bagi Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama berbanding

  Pendidikan Islam dalam sub tajuk akidah dan feqah.

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Pendidikan Islam Teras Pendidikan Syariah Islamiah

  1) Bidang Akidah

  a) Perkara-perkara yang membatalkaniman.

  b) Dosa-dosa besar yang membawakemurkaan Allah.

  i-dosa-dosa besar

  ii-dosa-dosa besar yang

  menghancurkan umat.

  c) Tuntutan taubat.

  1) Bidang Akidah

  (a) Iman fitrah manusia(b)Peranan iman dalam mewujudkan

  kekuatan jiwa, semangat

  pengorbanan dan kesejahteraan

  hidup di dunia dan di akhirat.

  (c) Islam sebagai Ad-Din yangmembawa rahmat kepada manusia

  dan alam sejagat.

  (d)Kejadian manusia sebagaisebahagian daripada bukti

  kewujudan Allah SWT.

  (e)Kejadian alam sebagai tandakekuasaan dan kebijaksanaan Allah

  SWT.

  Pendidikan Islam di SMK Pendidikan Islam di SMKA

  Pendidikan Islam Teras Pendidikan Syariah Islamiah

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  13/22

  12

  Bidang Ibadah

  a) Ibadah:b) Lambaian kaabahhaji dan

  umrah.

  c) Sembelihand) Korbane) Aqiqahf) Jual beli dan sewa.g) Gadaian dan syarikat.h) Hutang, insuran dan saham.

  Bidang Feqah

  a) Sejarah ibadah hajib) Pelaksanaan ibadah haji dan umrahc) Sembelihan, korban dan aqiqahd) Muamalat dalam Islame) Harta menurut Islam

  Usul Feqah:

  a) Pengenalan ilmu usul feqahb) Pengertian hukum syarak dan

  bahagian-bahagiannya.

  c) Dalil-dalil hukum syarak:d) Dalil-dalil yang disepakatie) Dalil-dalil yang tidak disepakatif) Takhsisg) Mutlak dan Muqayyad.

  Hadis-hadis Hukum:

  a) Mengubah ciptaan Allahmenyambung rambut dan membuat

  tatu

  b) Bersugi suatu ibadahc) Syak dalam solatd) Wasiat dalam Islame) Niabah dalam ibadah hajif) Memberi dan menjawab salam

  Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4 merangkumi bidang akidah, sejarah, usul feqah,

  ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum dan feqah manakala dalam mata pelajaran

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  14/22

  13

  Pendidikan Islam tingkatan 4 sekolah menengah biasa pula mengandungi bidang seperti

  akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah. Tetapi

  untuk perbandingan dengan Pendidikan Syariah Islam, cuma dua bidang sahaja yang

  boleh dibuat perbandingan iaitu bidang akidah dan feqah.

  Aspek persamaan yang terdapat dalam kedua-dua mata pelajaran di antara sekolah

  menengah agama dengan sekolah menengah biasa boleh diperhatikan dalam bidang

  akidah terutama dalam topik satu iaitu tajuk yang membicarakan tentang konsep iman.

  Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4 sekolah menengah agama, pelajar-pelajar diajar

  tentang iman sebagai fitrah manusia serta peranan iman dalam mewujudkan kekuatan

  jiwa, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

  Manakala bagi pelajar-pelajar sekolah

  menengah biasa pula diajar tentang perkara-perkara yang membatalkan iman. Oleh itu,

  pendidikan Islam di sekolah menengah biasa jelas menumpukan kepada perkara-perkara

  asas tentang keimanan kepada Allah s.w.t dan bagi pelajar di sekolah menengah agama,

  mereka dimantapkan lagi dengan peranan iman itu sendiri dan hidup sebagai orang yang

  beriman. Seterusnya pelajar diberi pengukuhan kedalam jiwa mereka melalui

  penghayatan ayat-ayat al-Quran dan al-sunah melalui ayat-ayat hukum dan hadis-hadishukum yang tidak terdapat di dalam Pendidikan Islam aliran biasa di SMK.

  Ayat-ayat hukum yang diberi pendedahan adalah seperti berikut :

  Pecahan sub topik ini meliputi perkara-perkara berikut:

  a) Tayammum: Surah al-Nisa, 4 : 43.b) Qiamullail: Surah al-Muzammil, 73 : 110.c) Puasa Ramadhan: Surah al-Baqarah 2 : 185.d) Adab Pergaulan Dalam Rumah: Surah al-Nur, 24 : 5859.e) Memelihara Ukhuwwah Islamiah: Surah al-Hujurat, 49 : 11 - 12.f) Memberi Nasab Anak Angkat: Surah al-Ahzab, 33 : 5.

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  15/22

  14

  Melalui bidang Feqah pula Pendidikan Syariah Islamiah bagi sekolah menengah

  agama membicarakan tentang ibadah haji dan umrah. Sub tajuk ini sama sahaja dengan

  sub tajuk yang dipelajari oleh pelajar-pelajar sekolah menengah biasa, tetapi sub tajuk ini

  diajar dalam bidang yang disebut sebagai ibadah. Antara sub tajuk lain yang sama ialah

  tentang sembelihan, qurban, akikah dan juga sistem muamalat seperti jual beli, gadaian,

  syarikat, insuran dan saham. Hampir kesemua tajuk dalam kedua-kedua bidang ini adalah

  sama walaupun dibawah sub tajuk yang berlainan. Namun begitu pelajar di sekolah

  menengah agama terus diberi pendedahan yang lebih meluas dalam bidang feqah dengan

  adanya bidang Usul Feqah yang mengaitkan hukum-hakam yang diamalkan menpunyai

  bukti dan dalil yang kukuh berdasarkan pecahan sub tajuk dibawah Usul Fekah.

  Perbandingan antara agihan peruntukan waktu sebagaimana berikut:

  SMK SMKA

  Pendidikan Islam Tingkatan 4 :

  Peruntukan waktu: 6 waktu seminggu.

  Pecahannya: 4 waktu untuk pengajaran dan

  pembelajaran.

  1 waktu untuk pengukuhan terutama dari segi

  bacaan dan hafazan al-Quran.

  1 waktu untuk amali solat.

  Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4:

  Peruntukan waktu: 4 waktu seminggu.

  Pecahannya: 3 waktu untuk pengajaran &

  pembelajaran.

  1 waktu untuk amali dan pengukuhan

  Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah:

  Peruntukan waktu: 4 waktu seminggu.

  Pecahannya: 3 waktu untuk pengajaran dan

  pembelajaran.

  1 waktu untuk amali dan pengukuhan.

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  16/22

  15

  Rumusan

  Mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Agama dan

  Sekolah Menengah Kebangsaan terdapat beberapa perbezaan dari segi tajuk dan sub tajuk

  di dalam sukatan mata pelajaran tersebut. Di dalam Pendidikan Syariah Islamiah, sukatan

  pelajaran yang diajar di sekolah menengah agama meliputi tajuk-tajuknya dalam bidang

  akidah, sejarah perundangan Islam, Usul Feqah, Ayat-ayat Hukum, Hadis-hadis Hukum

  dan Feqah sementara itu dalam Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah pula melingkungi

  Pengajian al-Quran, Ulum al-Quran, Pengajian al-Hadis, Ulum al-Hadis, akhlak dan

  Tamadun Islam. Manakala sukatan pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4 bagi sekolah

  menengah kebangsaan pula meliputi tajuk-tajuk seperti Tilawah al-Quran, Hafazan dan

  Kefahaman al-Quran, Akidah, Ibadah, Sirah Nabawiah dan Tamadun Islam dan Adab dan

  Akhlak Islamiah.

  Berpandukan perbandingan yang telah dinyatakan, jelas disini bahawa Pendidikan

  Islam bagi sekolah menengah biasa telah merangkumi kedua-dua Pendidikan Islam di

  sekolah menengah agama tetapi ianya adalah merupakan asas-asas kepada pendedahan

  amalan hidup islam secara keseluruhan. Boleh juga dikatakan bahawa pendidikan Islam

  yang didedahkan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah agama adalah lebih mantapdan menyeluruh sesuai dengan pelajar tersebut adalah keluaran sekolah agama.

  Dengan pendedahan dua matapelajaran di sekolah menengah agama iaitu

  Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah akan

  membolehkan pelajar-pelajar menghayati dan mengamalkan sepenuhnya tuntutan agama

  dan melahirkan insan yang cemerlangan dalam hidup dan peribadatanya dan

  menyumbang kepada modal insan yang berkualiti. Bagi pelajar-pelajar di sekolah

  menengah biasa yang didedahkan dengan asas-asas amalan hidup islam, diharapkan dapat

  memenafaatkan semua ilmu yang terkandung dalam Pendidikan Islam ini dengan

  pengukuhan dan penkayaan yang diberikan oleh tenaga pelajar bijak membuat

  perancangan sebelum memulakan sesi persekolahan ditambah lagi dengan adanya 1

  masa untuk pengukuhan dan 1 masa untuk amali solat.

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  17/22

  16

  Carta organaizer Kemahiran Berfikir Secara Kritis

  Aspek Pendidikan al-

  Quran dan al-

  Sunnah

  Pendidikan

  Syariah IslamiahPendidikan Islam Tasawwur Islam

  Objektif

  KurikulumPendidikan Quran

  dan al-Sunnah

  membolehkanpelajar mendapat:

  a. Membaca danmenghafaz al-

  Quran dengan

  betul, fasih,

  bertajwid dan

  tartil serta

  memahami isi

  kandungannya

  untuk

  menyuburkan

  jiwa.

  b. Mengetahuidanmemahami al-

  Quran sebagai

  mukjizat,

  sumber dan

  rujukan

  pertama

  berdasarkan

  dalil-dalil

  yang qatie.

  c. Membaca danmenghafal

  matan hadis

  serta

  memahami

  makna dan

  KurikulumPendidikan

  Syariah Islamiah

  membolehkanpelajar mendapat:

  a) Memahamikonsep Imandan Islam

  sebagai al-Din

  dan perananiman dalammewujudkan

  kekuatan jiwa.

  b) Mengetahuidan memahami

  kewujudan

  Allah S.W.T.berdasarkan

  pemerhatian

  kepada

  kejadianmanusia dan

  alam.

  c) Memahamitentang dosa

  dan pahala,

  perkara-perkarayang

  membatalkan

  iman dan

  berusaha

  menjauhinyaserta

  mempertingkat

  kan iman.d) Memahami

  marifatulLah

  ( ) dantaqlid ( ( )

  Kurikulum PendidikanIslam membolehkan

  pelajar mendapat:

  a) Memperkukuhkankemahiranmembaca,

  memaham,

  menghafaz danmenghayai al-Quran yang

  diperolehi pada

  peringkat sekolahrendah;

  b) Memperkukuh danmempertingkatkanamalan ibadat solat

  dan ibadat-ibadat

  lain yang

  diperolehi padaperingkat sekolah

  rendah;

  c) Membaca,memahami dan

  menghayati

  kandungan al-Quran serta

  menghafaz ayat-

  ayat yang ada

  kaitan dengan

  amalan dalamkehidupan harian;

  d) Memahami danmenghayatikandungan hadis-

  hadis Rasulullah

  S.A.W.;e) memperkukuh

  KurikulumTasawwur Islam

  membolehkan

  pelajar mendapat:

  a) Memberikefahamandan

  gambaran

  yang jeltentangtajuk-tajuk

  dalam

  TasawwurIslam

  keseluruha

  nya.

  b) Melatihpelajar

  menggunaan akal

  samping

  bimbinganwahyu ag

  tidak

  terpesongdaripada

  landasan

  sebenar iii

  c)

  Memberipendedaha

  kepada

  pelajartentang

  anasir-

  anasir yaboleh

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  18/22

  17

  pengajaran

  dari hadis-

  hadis tersebut.

  d. Mengetahuial-Hadis

  sebagai

  sumber kedua

  perundangan

  Islam melalui

  dalil-dalil dan

  sejarah serta

  mengetahui

  istilah,

  memahamikonsep dan

  prinsip-prinsip

  ilmu al-Hadis

  serta

  kedudukannya

  .

  e. Memahamiadab-adab

  dalam Islamberlandaskan

  al-Quran dan

  al-Sunnah dan

  menghayati

  hikmah dan

  pengajarannya

  serta

  mengamalkan

  nya.

  f. Mengetahuidan

  menelusurisejarah

  ketamaduna

  n Islam padazaman

  afalulLah ( ),afalul-ibad ( ),sejarah

  perkembanganIlmu Kalam,

  dan ayat-ayatserta Hadis-

  hadis

  mutasyabihat.

  e) Memahamisejarah dan

  sumber

  perundangan

  Islam serta

  mengetahui danmemahami

  konsep danprinsip ilmu

  Usul Fikah

  serta caraulama

  mengistinbatka

  n hukum.

  f)Membaca danmemahami

  ayat-ayathukum danhadis-hadis

  hukum untuk

  diamal dan

  dihayati dalamkehidupan dan

  mengetahui

  cara ulamamengistinbat

  hukum

  daripada ayat -ayat dan hadis-hadis tersebut.

  g) Memahamiibadat Haji danpelaksanaannya

  untuk dihayati.

  h) Mengetahui

  pegangan aqidah

  Islamiah danmengaitkan konsep

  tauhid dalam

  keseluruhan aspek

  hidup;f) Membina

  keperibadaian sertamengamalkan

  akhlak mulia, sifat-

  sifat yang terpuji

  danmenghindarisifat-sifat yang

  tercela;

  g) Memahami konsepibadat dan

  mengamalkannyadengan betul dan

  sempurna;h) Memahami,

  mengambil

  pengajaran danmeneladani sirah

  Rasulullah S.A.W.,

  para sahabat R.A

  dan TamadunIslam; dan

  i)

  Memahami,mengamalkan danmenghayati Islam

  sebagai satu cara

  hidup.

  merosakka

  pemikiraniv.

  d) Memperkembangkanpotensi d

  pelajarselaras

  dengan

  kehendak

  semasadalam

  batasan

  yang

  dibenarkan

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  19/22

  18

  Khulafa ar-

  Rasyidin,tokoh-tokoh

  imam empat

  Mazhab dan

  tokoh-tokoh

  dan memahami

  konsep danprinsip

  sembelihan,

  kurban dan

  akikah dalamIslam serta

  menghayatinya.i)Mengetahui

  dan memahami

  prinsip-prinsip

  muamalatIslamiah dan

  cara

  pelaksanaannya

  dalam

  masyarakatpada masa kini

  sertamengamalkann

  ya.

  j)Memahamisistem

  kekeluargaan

  dalam Islam

  sertamengetahui

  institusikehakimandalam Islam

  dan peranan

  Mahkamah

  Syariah diMalaysia dalam

  pentadbiran

  undang-undangkekeluargaan

  Islam.

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  20/22

  19

  Bidang Usuluddin tidak terdapat dalam Pendidikan Islam Tingkatan 4 manakala

  Tasawwur Islami merupakan matapelajaran efektif bagi kedua-dua sekolah.

  Aspek

  Pendidikan al-

  Quran dan al-

  Sunnah

  Pendidikan

  Syariah Islamiah

  Pendidikan

  Islam

  Tasawwur Islami

  Kaedah

  1. Penerangan2. Soal Jawab.3. Perbincang

  an.

  4. Simulasi.5. Membaca

  ayat

  6. Pengajarandan

  perbincang

  an

  kumpulan.7. Membuat

  rumusan.

  8. Huraiandan

  pembentag

  an.

  9. TayanganLCD

  1. Penerangan2. Perbincangan

  dan

  pembentangan

  3. Sumbangsaran.4. Soal Jawab.5. Simulasi.6. Tunjuk cara.7. Perbincangan

  kumpulan.

  8. Pembentangan.9.

  Kaji selidik.

  10.Pemerhatian danbimbingan.

  11.Tayangan LCD.12.Tayangan

  gambar.

  1. Perbincangan kump.

  2. Senaraisemak

  3. Soal-jawab4. Peneranga

  n guru

  5. Perbincangan

  6. Talaqqiayat

  hafazan.7. Tunjuk

  cara.

  8. Amali.9. Pengulang

  an.

  10.Lawatan.11.Sumbang

  saran.

  12.Pembinaancarta

  minda

  1. Penerangan2. Perbincangan

  dan

  pembentanga

  n

  3. Sumbangsaran

  4. Mengimbaskembali

  5. Simulasi6. Mengumpul

  bahan.7. Menulis esei.8. Lawatan9. Menulis buku

  skrap

  10.Tunjuk cara.11.Perbahasan12.Inkuiri /

  Penemuan

  13.Kaji selidik

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  21/22

  20

  Penutup

  Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam untuk peringkat menengah bertujuan mempastikan

  pelajar-pelajar terus diberi pendedahan yang lebih meluas dan mencukupi sesuai dengan

  usia mereka yang semakin meningkat. Bagi pelajar di sekolah menengah biasa, mereka

  mengikuti pembelajaran pendidikan islam melalui Pendidikan Islam Teras yang padat

  tetapi menyeluruh manakala bagi pelajar di sekolah menengah agama, mereka dididik

  dan diasuh penghayatan pendidikan islam dengan lebih terperinci dan penerangan yang

  jelas melalui Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah. Kedua-dua aliran pendidikan jelas

  menunjukkan hasrat kerajaan melahirkan masyarakat yang berilmu, beriman dan beramal

  yang akan mengembeling tenaga kearah kemajuan Negara.

  Persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam kedua-dua bidang pendidikan

  tidak mendatangkan sebarang masalah kerana guru pendidikan islam boleh mengunakan

  ruang waktu yang agak banyak yang diperuntukan bagi menjadikan pendidikan gagah

  dan perkasa di mata masyarakat. Apa yang jelas disini, guru pendidikan islam yang

  memegang teraju pendidikan islam, walau dalam apa aliran sekalipun harus bijak menilai

  dan mengupas sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajarandengan kaedah-kaedah pengajaran yang bersesuaian. Tanpa usaha dan penelitian yang

  bersungguh-sungguh daripada guru-guru pendidikan Islam, walau bagaimana pun

  sukatan itu digubal, tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan oleh Kerajaan dan

  masyarakat.

  (3500 Perkataan)

 • 5/28/2018 Banding Beza Pendidikan Islam di SMK Dan SMKA

  22/22

  21

  Bibliografi

  Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. 2002.Huraian sukatan pelajaran

  pendidikan syariah islamiah.

  Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. 2002. Huraian sukatan pelajaran

  pendidikan al-Quran dan al-Sunnah.

  Abdul Raof Dalip. 1998. Teknik pengajaran dan pembelajaran agama Islam di sekolah

  menengah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

  Kementerian Pelajaran Malaysia. 2004.Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam.

  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Kementerian Pelajaran Malaysia. 2005.Modul pengajaran pendidikan Islam.Kuala

  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Mohd Yusuf Ahmad. 2000. Sejarah dan kaedah pendidikan al-Quran. Kuala Lumpur:

  Penerbitan Universiti Malaya.

  Rohizani Yaakub, Shahabudin Hashim dan Mohd Zohir Ahmad. 2005. Pedagogi: Strategi

  dan teknik mengajar dengan berkesan. Bentong: PTS Publications & Distributors

  Sdn. Bhd.

  Nidzamuddin Zakaria, Siti Fairuza Haji Asmungi, Syed Najihuddin syed HassaN dan

  Dr Noor Azizi Ismail. 2010.HBIS4403 Pendidikan Islam; Tingkatan 6.Selangor:

  Meteor Doc. Sdn. Bhd.