Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

download Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

of 12

Transcript of Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  1/12

  Banding Beza FP. Timur Dan FP.Barat Dalam Sistem Pendidikan

  Di Malaysia

  MOHD HANAFI BIN SULAIMANNURFATIN BINTI IDRUS

  NURUL AINAAMIRA BINTI RASHIDI

  NURUL ZULAIKHA BINTI BISTAMAM

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  2/12

  Falsafah Pendidikan Timur

  Berasaskan falsafah China iaitu Falsafah

  Pendidikan Confucius.Berasaskan falsafah India iaitu Falsafah

  Pendidikan Rabindranath Tagore.

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  3/12

  Terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

  Falsafah Pendidikan Tradisional Barat

  - Perenialisme

  - Essensialisme

  Falsafah Pendidikan Moden Barat

  - Progresivisme

  - Rekonstruktivisme

  - Eksistentialisme

  Falsafah Pendidikan

  Barat

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  4/12

  Peranan guru diberi penekanan iaitu guru

  sebagai fasilitator dan pembimbing kepada

  pelajar. Guru menjadi pemangkin menggerakkan

  perbincangan murid dan penjana idea yang

  kreatif dan bernas. Guru dianggap sebagai pakar

  bijaksana dan berwibawa.

  Falsafah

  PendidikanBarat

  Falsafah

  PendidikanTimur

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  5/12

  Peranan guru dalam dalam pelaksanaan

  kurikulum (KBSR/KBSM) diberi penekanan.

  Guru hendaklah melakukan 5M iaitu:

  oMentafsir memahami dan menghargai FPK serta

  matlamat pendidikan.oMerancang merancang rancangan pembelajaran

  harian dengan baik.

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  6/12

  oMengubah suai mengubah suai teknik

  pengajaran mengikut keperluanpelajar.

  o

  Melaksanakan

  melaksanakan proses P&Pdengan baik dan berkesan.

  oMenilai melakukan penilaian untuk

  mendapatkan hasil tentang prestasikerja.

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  7/12

  Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Barat

  Kaedah pengajaran:

  Proses pengajaran dan

  pembelajaran berlaku satu hala

  sahaja iaitu guru hanya

  menyampaikan pengajaran

  tanpa melibatkan penglibatan

  aktif pelajar terhadap

  pengajaran tersebut.

  Kaedah pengajaran:

  Kaedah berpusatkan murid

  diberi penekanan di mana murid-

  murid diajar kemahiran

  penyelesaian masalah melalui

  aktiviti sumbangsaran dan

  simulasi. Berlaku interaksi dua

  hala semasa proses P&P

  berlangsung.

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  8/12

  Sistem Pendidikan di Malaysia

  Strategi pengajaran dan pembelajaran yang

  berpusatkan murid merupakan aspek yang diberi

  penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah

  Rendah (KBSR). Guru harus memberi fokus kepada

  murid serta melibatkan mereka secara aktif dalam

  aktiviti pengajaran dan pembelajaran sama ada di

  dalam atau di luar bilik darjah.

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  9/12

  Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan BaratJenis kurikulum:

  Lebih memfokuskan kepada mata

  pelajaran seperti pendidikan

  moral yang menekankan nilai-

  nilai seperti hormat kepada ibu

  bapa, hormat kepada orang

  yang lebih tua, ketekunan dan

  kesetiaan.

  Jenis kurikulum:

  Tumpuan diberi kepada

  kemahiran asas seperti

  membaca, mengiran dan menulis

  (3M).

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  10/12

  Sistem Pendidikan di Malaysia

  Terdapat tiga bidang dalam KBSR dan salah

  satunya ialah bidang komunikasi. Bidang

  komunikasi terdiri daripada komponen

  kemahiran asas yang memberi tumpuan kepada

  tiga kemahiran asas (3M) iaitu membaca,

  menulis dan mengira.

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  11/12

  Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan BaratPenglibatan pelajar:

  Pelajar hanya mendengar segala

  isi yang disampaikan oleh guru

  tanpa menanya sebarang soalan.

  Dengan kata lain, guru

  mempunyai kuasa pakar dan

  tidak akan melayan sebarang

  pandangan anak murid mereka.

  Penglibatan pelajar:

  Murid-murid diberi peluang

  untuk memikirkan penjelasan

  bagi isu-isu pendidikan yang

  timbul dengan

  memberi penekanan kepada

  pendekatan induktif.

 • 7/28/2019 Banding Beza Antara Falsafah Pendidikan Timur Dan Falsafah

  12/12

  Sistem pendidikan di Malaysia

  o Prinsip KBSR menyatakan bahawa murid

  sekolah rendah mudah memperolehi ilmu

  melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah

  berbanding dengan pengalaman hidup

  mereka.

  o Aktiviti ini membolehkan murid

  mengembangkan pemikiran kritis dan

  kreatif dengan melibatkan diri secaraaktif.