Bab 4 Sebatian Karbon t5

download Bab 4 Sebatian Karbon t5

of 38

Transcript of Bab 4 Sebatian Karbon t5

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  1/38

  BAB 4SEBATIAN

  KARBON

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  2/38

  Apakahunsur yangada dalam

  ketiga-tigagambardiatas?

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  3/38

  KARBON

  Ialahunsuryangdapatmembentuk beruta-

   utasebatianlain

  Ada dalam manusiadan tumbuhan

  !nsur bukan l"gam

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  4/38

  Sebatian karb"n

  Sebatian organik Sebatian Bukan organik 

  Sebatian daripada

  "rganisma hidup#hai$an %tumbuhan&

  Sebatian yang ada unsur karb"n

  Sebatian daripada

  benda bukan hidup

  Sebagai garammineral dalam bumidan gas di atm"s'era("nt"h ) lembu*

  p"k"k rambutan

  ("nt"h ) gas karb"ndi"ksida* sebatiankarb"nat

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  5/38

  +idr"karb"n

  Ialah sebatiankarb"nteringkasiaitu hanyaada unsurhidr"gen dankarb"n

  Sumber

  semulaadi )-,etr"leum- gas asli- arang batu

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  6/38

  BAGAIMANA PETROLEUMWUJUD DI DUNIA ??

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  7/38

  Beruta-utatahun dahulubanyak"rganisma dantumbuhan

  Organisma dantumbuhan inimati dantertimbus didasar laut

  Kemudian"rganisma dantumbuhan iniberansur-ansur

  bertukar menadiminyakpetr"leum dangas aslidisebabkan

  tekanan tinggi didasar laut

  PROSES PEMBENTUKANPETROLEUM

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  8/38

  .- Apakah bahan utama yang menghasilkan minyak$angi?/-Andaikan minyak $angi diperbuat daripada air

  biasa* adakah ia akan berbau ?

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  9/38

  Alk"h"l

  Ialah satukumpulan

  sebatian "rganikyang terdiridaripada 0 unsuriaitu )- Karb"n-

   +idr"gen- "ksigen

  1empunyaikumpulanber'ungsi 2-O+3

  iaitu kumplanhidr"ksil

  iberi nama "lehI!,A( dengan

  akhiran 2"l3("nt"h )-1etano- etano

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  10/38

  ,r"sespenghasilan alk"h"l

  Di!a"ikan #ari$a#a %-makanan berkani sepertibiirin* beras* barli* #KAN5I&- Buah manis seperti anggur* tebu* nenas

  #6!7A&

  1elalui pr"ses PENAPAIAN- 6!7A dan KAN5I ditindakan "lehyis yang mengandungi en8im

  8imase untuk menghasilkanEtan"l dan karb"n di"ksida

  6luk"sa Etan"l9 Karb"n di"ksidaEn8im 8imase

   :is

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  11/38

  (iri-;iriumum

  alk"h"l

  -(e;air ernih-Berbau taam- mudah meruap

  -Ada bersi'at neutral- pelarut "rganik yang baik

  7arut dalam air dan lemak-1udah terbakardengan nyalaan

  biru- Tidak berelaga- bersihAlk"h"l 9 "ksigen karb"n

  di"ksida9 air

  Bertindak balas dengan asid"rganik untuk hasilkan ester-

  ,r"ses ,EN6ESTERAN-

  - Ester- berbau harum  - perisa makanan  - k"smetik dan

  minuman keras

  Alk"h"l 9 asid "rganik Ester 9air

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  12/38

  Kegunaan alk"h"l

  Ba!an a$i- Tidakmenghasilkanbahan bert"ksikseperti plumbum

  Pearut #aa&in#u"tri

  - ("nt"hnya etan"lmanadi pelarut bagiminyak $angi*detergen* dak$at*

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  13/38

  Kesanalk"h"lkepada

  kesihatan

  -,enyakit hati = "iro"i" !ati-Kero"akan bua! $inggang

  - kege&ukan

  - &anutri"i-Pen(akit )antung- tekanan #ara! tinggi-U"er $erut

  Bayi mengalamike;a;atan "tak (ang#i$anggi "in#ro&*eta ako!o +,AS-. isebabkan ibumengandung yangminum arak berlebihan

  -&a"aa!"o"ia #an

   )ena(a!

  . mabuk

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  14/38

  LEMAK DAN KESANN2A KEPADA KESI3A

  7emak

  Ialah kumpulansebatian "rganikyang terdiridaripada unsur

  karb"n* hidr"gendan "ksigen

   5uga ialah esterk"mpleks yangterhasil daripadaalk"h"l #gliser"l&dan asid "rganik#asid lemak&

  Sumber tenaga

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  15/38

   5enis lemak

  7emak tepu 7emak tak tepu

  Sumbernya dari hai$anSumbernya dari tumbuhan

   Takat lebur tinggi

  K"lestr"l tinggi

   Takat lebur rendah

  K"lestr"l rendah

  ("nt"h )-

  1entega- keu

  ("nt"h )

  - 1inyak kelapa sa$it- 1inyak >ait"n- 1inyak agung

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  16/38

  Kegunaanlemak

  Sumber tenaga 1elindungi

  badandaripadakeseukan

  1embantumelarutkan

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  17/38

  Kesan

  memakanmakananberlemak

  Pen(akitkar#io4a"kuar

  -

   arteri"skler"sis- tekanan darahtinggi

  ,un;a )- 7emak tepu yangmengandungik"lestr"l terenappada dinding arteri

  Kege&ukan atauobe"iti

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  18/38

  STRUKTUR BUA3 KELAPA SAWI

  Isirung # kernel & Tempurung

  Sabut #mes"karpa&

  +asilkanminyak

  ,aling banyak hasilkan minyak

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  19/38

  i&anaka! &in(ak &a"ak #i!a"ika

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  20/38

  Pengek"trakan

  -Sabut akan diperah

  menggunakan penekanhidraulik untuk dapatkanminyak- tempurung dan isirung kan

  dihan;urkan* dipanaskan dandiekstrak untuk dapatkan

  Pen"terian

  - Tandan kelapasa$it distimkanuntukmembunuhkuman dan

  melembutkanbuah

  Penanggaan

  - Tandanditanggalkan daribuah dan buahakan dihantar kemesin pen;erna

  Pen5ernaan

  -Buah

  dihan;urkan dandi;ernakan "lehbilah taam yangberputar

  - sabut akan

  terpisah

  Penuenan

  - minyak sa$it mentah

  dira$at menggunakanasid '"s'"rik untukhilangkan k"t"ran- minyak dialirkan melalui

  karb"n terakti' untuksingkir $arna

  Pro"e" $enge"trakan&in(ak "a6it

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  21/38

  Kegunaan

  minyakkelapasa$it

  1embuatbahan bukan

  makananseperti sabun*minyak gris*lilin* minyakpelin;ir*

  bahank"smetik

  1embuat

  bahanmakanansepertimarerin*minyak masakdan bahan'armaseutikal

  Sebagai

  bahan asasdalampembuatanais krim-tahanlama

  1enggantikanlemak susudalampenyediankrimer k"pi

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  22/38

  BUATAN SABUN DAN TINDAKAN PEN7U7IAN

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  23/38

  "abun

  Ialah garamyangterbentukdaripadatindak balasantara asidlemak#hai$an %tumbuhan&

  dengan alkali

  ihasilkanmelaluipr"sessap"ni@kasi#hidr"lisis&

  1inyak 9 alkali garam asid lemak #sabun& 9 gliser"l

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  24/38

  Pro"e" $eng!a"ian "abun+$ro"e" "a$oni8ka"i-

  Asid lemak#ester& dididihkan

  dengan alkali

  pekat sepertilarutan natrium

  hidr"ksida

  6aram asidlemak #sabun&

  dan gliser"l akan

  terhasil

  6aram akanditambah untukmerendahkan

  kelarutan sabundanmemudahkanpengasingan

  sabun

  ,e$angi danpe$arnaditambahsetelah

  ditulenkan untuktambah

  keharuman dan

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  25/38

  INDAKAN PEN7U7IAN SABUN

  Struktur m"lekul sabun

  Ek"r hidr"'"bik---------- larut dalam minyak

  Kepala hidr"@lik--------- larut dalam air

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  26/38

  Sabun ditambahdalam air untukmengurangkan

  keteganganpermukaan air dan

  membasahkanpermukaan yang

  k"t"r

  Bahagian hidr"'"bik#ek"r& larut dalamminyak dan

  mengelilingi minyakituBahagian hidr"@likakan larut dalam air

  Apabila airdik";ak*pergerakan air

  akanmenggerakanbahgian hidr"@likmenyebabkanminyak tertanggaldari kain

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  27/38

  09 POLIMER SEMULA JA

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  28/38

  ,"limer

  Ialah m"lekul besarberantai panang

  yang terbentukdaripada gabunganunit-unit m"lekul ke;ilyang dipanggilm"n"mer

   Terbahagi kepada dua iaitu )-,"limer semula adi

  - p"limer sintetik #buatan&

  ("nt"h p"limer semula adi )

  -,r"tein-Kani- getah asli- selul"sa

  ("nt"h p"limer sintetik )-p"lietena

  - perspeks- getah sintetik- p"listirena- pili

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  29/38

  ,"limer

  Semula adi Sintetik

  ,"limer yangdiper"leh daripadahai$an atau

  tumbuhan

  ,"limer buatan manusiahasil daripada tindak balaskimia

  Banyak kegunaan sebab

  mudah dibentuk* murah*ringan

  Poi&er Mono&er

  ,r"tein Asid amin"

  Kani 6luk"sa

  Karb"hidrat 6luk"sa

  6etah asli Is"prena

  Selul"sa 6luk"sa

  Poi&er Mono&er

  ,"lietena Etena

  ,erspeks 1etilmetakrilat

  6etahsintetik

  ne"prena

  p"listirena stirena

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  30/38

  p"lietena

  6etah sintetik

  perspeks

  ,"li

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  31/38

  OSES PEMPOLIMERAN DAN PEN2A3POLIMER

  m"n"mer ,"limer

  ,emp"limeran

  ,enyahp"limeran

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  32/38

   JOM ,IKIR SEKEJAP::

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  33/38

  6etah asli

  Ialah p"limersemulaadi yang

  diper"lehdaripada p"k"kgetah

  1erupakanp"limerterbentukdaripadam"n"mer

  is"prena* (+C7ateks #susu

  getah&mengandungibanyakm"n"meris"prena

  Alkali ditambahbagi men;egahlateksbergumpal Asid ditambah

  bagi

  memper;epatkanlateks bergumpal

  1"n"mer #is"prena& p"limer #getah asli&

  pemp"limeran

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  34/38

  Si'atgetahasli

  7embut

  dankenyal

   Takatlebur

  rendah  Tidaktahanhaba

   Tidak

  b"lehmengalirkan elektrikdan haba

  ,enebatyangbaik

  "e" $enggu&$aan at

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  35/38

  "e" $enggu&$aan at

  Asid

  ditambahdi dalamlateks

  I"n hidr"gen

  akanmeneutralkan;as negati'pada membranpr"tein

  >arah getah

  yang neutralakan salingberlanggar

  ,erlanggaranmenyebabkanmembran pr"teinpe;ah dan

  membebaskan-

  1"lekul-m"lekulgetah bergabungmenyebabkangetah tergumpal

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  36/38

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  37/38

  6etahter

 • 8/18/2019 Bab 4 Sebatian Karbon t5

  38/38

  Si'atgetah

  ter