Yaasin 40 Versi D SAKA

16
YASIN 40 BESERTA ATURAN MEMBACANYA http://www.darulsaka.com

description

bacaan yaasin 40 kaedah darul saka

Transcript of Yaasin 40 Versi D SAKA

 • YASIN 40 BESERTA ATURAN MEMBACANYA

  http://www.darulsaka.com

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  2

  1. Hadiah Al Fatihah kepada Rasulullah S.A.W. 2. Hadiah Al Fatihah kepada para wali dan para aulia 3. Hadiah Al Fatihah kepada kedua ibu bapa 4. Hadiah Al Fatihah kepada guru yang menurunkan amalan 5. Hadiah Al Fatihah kepada diri kita zahir batin 6. Hadiah Al Fatihah kepada penyusun Yasin40 ini 7. Hadiah Al Fatihah kepada Muslimin dan Muslimat 8. Hadiah Al Fatihah kepada niat / hajat kita

  Al Fatihah, Qursi 7x

  0 !$# uq 9$# m 9$# ys9$# ! _Uu n= y9$# uq 9$# m9$# 7=t t e$!$# x$) 7t y$ ) u tGn $ t$# xu_9$#

  t) tG9$# xu t % ! $# |My r& n= t %x U y9$# n= t u tj9!$ 9$#

  !$# I t s9) ) u y9$# s) 9$# 4 { 's? piu u t 4 9 $ t Nu y 9$# $ t u F{$# 3 t # s % !$# x% o y ) */ 4 n= t $ t t/ r& $ t u x% =yz ( u

  t s & y / i = ) $ y/ u !$ x 4 y u . Nu y 9$# u F{$# u ( u t $ u % m 4 uu ?y 9$# y 9$#

  Al Kautsar 7x

  !$ ) o s r& t rOs39$# e| s y7n/ t9 pt$# u )) t $ x u tI / F{$# Al Ikhlas 7x

  % u !$# ym r& !$# y 9$# s9 $ #t s9u s9 s9 u 3t &! # % 2 7ymr&

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  3

  Selawat Syifa 3x

  Selawat Al Fatih

  , t,t6t $ t9 ?$ t9# t , t,=# $t9 x ?$ t% 9$# pt $ tit n?t 8$ t/ t j=|t e| =9$# 9!# n?tt n= t !$# ?y , y ) tF9# t7# t 4n

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  4

  0 !$# uq 9$# m 9$#

  # u )9$#u 3pt:$# y7) z s9 t= y 9$# 4n?t :u 5) tG s? y 9$# m 9$# uF9 $ Y s% !$ u& !$ t/#u s t= % x s) s9 ,ym s) 9$#

  #n?t sY. r& s t $ ) $ u= y y_ ) or& Wn=r& } s n

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  5

  > x ) Fr& ) t/ 3x? (#9$ s% $ u/ u n= t !$ ) 3 s9) t= y s9 $ t u !$ u n= t ) N n= t79$# 7 9$# (# 9$ s% $ ) $ t%ss? 3 / ( s9 9 (#tF s? /3u dt s9 3 y us9u $ i

  ># xt 9r& (#9$ s% . s 3y 4 r& ? e2 4 t/ Fr& s% u!%y` u $ | % r& pi uy9$# _ u 4to t$ s% s) t (# 7?$# = y 9$# (# 7 ?$# t

  /3= to #\ _ r& u ttG $ tu u< I 7 r& % ! $# t s s s9) u ty_ ? B r&u piy9# u ) oq 9$# 9h/ ? h_ t Fyx% x $ \x u )

  o) #]) 9 9 n= | A7 o) Mt# u 3n/ t / y$$ s % z$# spi pg:$# ( t$ s% |Mn= t s% tn= t $ y/ t x% x < n1u _ n= yy_ u z t t 3 9$#

  * !$ tu $ u9tr& 4n?t s% . t/ 7_ i !$ y9$# $ t u $ . t, ! ) Mt%x. ) Zpiys | Zynu # s*s t yz uyst n?t $ t6 9$# 4 $ t ?' t i

  @ ) (#%x. / t tJ o s9r& (# t t /x. $ u3n=r& n=6s% i ) 9$# r& S s9) t _ t )u @. $ 9 sd $ ut$ ! t | t pi t# uu ; F{$# pi tGy 9$#

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  6

  $ yudu m r& $ o_ {Zzr&u $ p] $ {7ym s t= 2' t $ o= y y_u $ y ;M y_ i 9 5=o r&u $ t fsu $ pS z 9$# (#= 2' u9 y rO $ tu Gn= t r& ( sr&

  t 6o z ys 6 %!$# t, n= y{ ylu F{ $# $ y =2 $ M7/? F{$# u %r& $ u t n= t pi t#u u 9 9$# n= n u$ p ]9$# #s*s t=

  9$#u grB 9hs) tG9 $ y 9 4 y79s ) s? y 9$# =y 9$# y79 s ) s? y 9$# = y 9$#

  y79s ) s? y 9$# = y9$# y79 s ) s? y 9$# = y 9$# y79s ) s? y 9$# = y9$# y79 s ) s? y 9$# = y9$# y79s ) s? y 9$# = y9$# y79 s ) s? y 9$# = y 9$# y79s ) s? y 9$# = y9$# y79 s ) s? y 9$# = y 9$# y79s ) s? y 9$# = y9$# y79 s ) s? y 9$# = y 9$# y79s ) s? y 9$# = y9$# y79 s ) s? y 9$# = y 9$#

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  7

  t y s) 9$#u ts% t$ ot 4L ym y$ t _Z 9$%x. s) 9$# 9$# t7 . t !$ om; r& x8 ? t y s) 9$# u 9$# ,/$ y $ p ]9$# 4 @. u ;7n= s s t7o pit# uu ; $ r& $ u= uxq

  tJh 7=% 9$# s y9$# $ u) n= yzu m; i Vi $ t t6x. t ) u ' t % s s | m; u ts) ) Zpitqy $ i $ tFtu 4n

  5m n= y Zs% i 5b> 5m

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  8

  n= y Z s% i 5b> 5m n= y Zs% i 5b> 5 m n= y Z s% i 5b> 5m n= y Zs% i 5b> 5 m n= y Z s% i 5b> 5m n= y Zs% i 5b> 5 m n= y Z s% i 5b> 5m n= y Zs% i 5b> 5 m n= y Z s% i 5b> 5m n= y Zs% i 5b> 5 m n= y Z s% i 5b> 5m n= y Zs% i 5b> 5 m

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  9

  (# tF $#u tu9$# $ p r& t f 9$# * s9r& yr& 3 s9) _ t6 t ty# u r& (# 7 s? z s 9$# ( ) /3s9 A t 7 r&u 6 $# 4 # x y u ) tG s) s9u

  |r& 3 y 7_ # %Wx. ( n=sr& (#3s? t=) s? y y y_ L 9$# F. t? $ yn= $# tu9$# $ y/ F. % 3s? t u9$# Fw #n?t ur& !$ u k=s3 ?u

  r& ps?u = _ r& $ y/ (#%x. t63t s9u !$ tn $ oys s9 #n?t ] r& (#) t7tF$$ s xt_9$# 4 r' s 7 s9 u !$ tt o |y s9 4n?t Ft%x6t $ y s

  (# s tG$# $ | u _ t tu dy e6u ,= s:$# ( s r& t= ) t $ tu o=t t e9$# $ t u t7 . t &s! 4 ) u ) . #u% u 7 uj9 t t%x. $ wym

  , ts u s) 9 $# n?t %s3 9$# s9u r& (# tt $ r& $ u) n= yz s9 $ i Mn= t !$ ur& $ V yr& s $ y s9 t3 = t $ y o=9su m; $ p ] s 5. u $ p] u t=. ' t m; u $ pS % ot

  >$ ttu ( sr& 3 o (# sB $#u ! $# Zpiy 9# u = y 9 | t tGt un u m; _ t|t s ts 9s% $ ) n= t $ t

  $ tu t= s9u r& t t |M}$# $r& o) n= yz 7pix% # s* s u yz 7 z>uu $ os9 W sW t z tu s) = yz ( t$ s% t z s9$# } u u %

  $ pS s % !$# !$ yr' t r& t r& ; t ( uu e3/ @,=yz = t % !$# y y_ /3s9 z i yf9$# |zF{$# #Y$ t !# s*s Fr& i t%?

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  10

  } s9u r& % !$# t,n= y{ Nu y 9 $# u F{$# u A s)/ #n?t r& t,=s n= W 4 4n?t/

  } s9ur& % !$# t, n= y{ Nu y 9 $# u F{$# u A s)/ #n?t r& t,=s n= W 4 4n?t/

  } s9ur& % !$# t, n= y{ Nu y 9 $# u F{$# u A s)/ #n?t r& t,=s n= W 4 4n?t/

  } s9ur& % !$# t,n= y{ Nu y 9$# u F{$# u A s) / #n?t r& t,=s n= W 4 4n?t/ uu ,= y 9$# =y 9$# !$ y) r& !#s) y# ur& $ x r& t) t s9 . 3us z ys 6s % ! $# u/ N3w= t e. &x s9) u t y_ ?

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  11

  Doa Abi Darda 1x

  Al Baqarah 185 186 3x

  zt# u 9$# !$ y / t& s9) n/ t 9$# u 4

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  12

  Al Hasyr 21-24 3x

  s9 $ u9t r& #x y t# u ) 9$# 4n?t 9t6y_ tFr& t 9 $ Y yz % Yd| tF i piu yz !$# 4 =?u sV F{$# $ p5 t $ = 9 =y s9 3x% tGt u !$# % !$# I t s9) ) u ( = t = t 9$#

  y y 9$#u ( u oq 9$# m 9$# u !$# % !$# I t s9) ) u 7= y9$# ) 9$# n=9$# 9$# y 9$# y 9$# $6yf 9$# i9x6tG 9$# 4 z ys6 !$# $ t 2

  u !$# ,=y 9$# $ t79$# h| 9$# ( &s! !$ yF{$# 4o_ s 9$# 4 x m7| s9 $ t Nu y9$# F{ $#u ( uu y 9$# 3pt: $#

  Al Mukminun 115-118

  F7 yssr& $ yr& 3 o) n= yz $ ZWt7 t 3 r& u $ us9) t y_ ? n? y tGs ! $# 7= y 9$# ,ys9$# ( I t s9) ) u j>u y 9$# x69$# tu t y t !$# $ s9) tyz# u z y / s9 /

  $ y*s /$ |m y n/ u 4 ) x = % t % s39$# % u b> % $# ym $#u |Mr&u %yz tq 9$#

  At Taubah 128 - 129 7x

  s) s9 2u !%y` ^u i 6%r& t n= t $ t Gt ym 6n= t 9$$ / u m *s (#9us? ) s _< ym !$# I t s9) ) u ( n= t

  M=2us? ( uu j>u y9$# y9$#

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  13

  Al Fiil 11x

  s9r& t s? y# x. y s y7/ u = pt r'/ % 9$# s9r& y gs / yx. 9= s? y r& u S n= t # %s /$ t/ r& s? ;u$ yt2 i 9d n= ypgmm 7# yx. 2'

  Al Kautsar 7x

  !$ ) o s r& t rOs39$# e| s y7n/ t9 pt$# u )) t $ x u tI / F{$#

  Al Ikhlas 7x

  % u !$# ymr& !$# y9$# s9 $ #t s9u s9 s9u 3t &! #% 2 7ymr&

  Al Falaq 1x

  % r& b>t/ ,n= x% 9$# h $ t t, n= y{ u h @,%y #s) |= s% u u h x M sV% 9$# s) 9$# u hx >%tn # s) y|ym

  An Nas 1x

  % r& b>t/ $ 9$# 7= t $9 $# s9) $9$# hx # uu9$# $ s: $# % !$# u Z$9$# z pi f9$# $9$# u

  Al Fatihah 1x

  0 !$# uq 9$# m 9$# ys9$# ! _Uu n= y9 $# uq 9$# m9$# 7=t t e$!$# x$) 7 t y$) u tGn $ t$# xu_9$# t) tG9$#

  xu t %! $# |My r& n= t %x U y9$# n= t u tj9!$ 9$#

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  14

  Al Qasas:24 3x

  4s+ |s $ y s9 O #

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  15

 • YASIN40YASIN40YASIN40YASIN40 ---- DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA DARUL SAKA

  Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin http://www.shahril.org

  16

  Berdoa. Mintalah hajat anda di sini seperti hajat yang dilafazkan ketika baca yasin. Diakhiri bacaan doa dengan lafaz di bawah :-