Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

of 22 /22
8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p) http://slidepdf.com/reader/full/penggolongan-kata-kata-nama-pp 1/22

Embed Size (px)

Transcript of Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  1/22

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  2/22

  PENGGOLONGAN KATA

  yPenggolongan kata ialah proses menjeniskanperkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsidengan anggota lain atau golongan yang sama

  y Dalam Bahasa Melayu ada Empat bentuk golongan

  kata :PENGGOLONGAN

  KATA

  KATA NAMA KATA KERJAKATA

  ADJEKTIFKATA

  TUGAS

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  3/22

  KATA NAMA

  yKata nama ialah sejumlah perkataan yang bolehmenjadi unsur inti bagi binaan frasa dan lazimnyaperkataan demikian menamakan orang, tempat, bendaatau konsep.

  y Golongan kata nama boleh dikelompokkanberdasarkan ciri-ciri makna perkataan kepadaTigakumpulan:

  i. Kata Nama Khas

  ii. Kata Nama Am

  iii. Kata Ganti Nama

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  4/22

  KATA NAMA

  KATANAMAAM

  KATANAMAKHAS

  KATAGANTINAMA

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  5/22

  KATA NAMA KHAS

  y

  Kata nama khas mendukung makna rujukan khususpada sesuatu nama orang, haiwan, benda, perbadanan(institusi), undang-undang, bangsa, bahasa, pangkat,dan seumpamanya.

  y Biasanya, huruf pertama kata nama khas ditulisdenganhuruf besar.

  y Kata nama khas boleh dibahagikan kepada duakumpulan:

  i. Kata Nama Khas Hidup

  ii. Kata Nama Khas Tak Hidup

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  6/22

  KATA NAMA KHAS

  y

  Manakala Kata Nama Khas Hidup pula bolehdipecahkan kepada dua lagi iaitu:

  i. Kata Nama Khas Hidup Manusia

  ii. Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia

  Kata nama khas hidup manusia:

  y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada

  manusiay Boleh didahului oleh nama panggilan atau gelaran

  y Kata gelaran si dan sang boleh juga digunakan

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  7/22

  KATA AMAKHAS

  Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia:y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada

  benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia,misalnya malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan

  seumpamanya.y Boleh juga menerima panggilan atau gelaran

  Kata Nama Khas Tak Hidup:

  y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepadabenda-benda yang khusus tetapi bukan hidup,misalnya nama benda, institusi, negara, pangkat,tempat, bangsa, undang-undang, dan seumpamanya

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  8/22

  GOLONGAN KATA NAMA KHAS

  KATANAMAKHAS

  KATA NAMAKHAS HIDUP

  KATA NAMAKHAS HIDUP

  MANUSIA

  KATA NAMAKHAS HIDUP

  BUKANMANUSIA

  KATA NAMAKHAS TAK

  HIDUP

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  9/22

  Contoh-contoh:

  KAT A NAMA HIDUP MANUSIA HIDUP BUKANMANUSIA

  TAK HIDUP

  KATANAMAKHAS

  Fatimah Kancil Perodua

  Raja Abd

  ulSamad Belang InstitutPerguruanTawau

  Prof.Lim Sang Kancil Malaysia

  Senator Ali Vanda Diana(Orkid)

  YangAmatBerhormat

  Si berhutang AnanasComosus(nanas)

  Piala Malaysia

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  10/22

  KATA NAMA AM

  y

  Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepadabenda, perkara atau konsep yang umum sifatnya.

  y Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataan,iaitu hidup atau tak hidup, manusia atau bukanmanusia, institusi atau bukan institusi, konkrit atau

  abstrak, berbilang atau tak berbilang.

  Benda Perkara Konsep

  Ala I li e a aia

  Du ia Cahaya Perpi aha

  ra ara ea ila

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  11/22

  GOLONGAN KATA NAMA AM

  KATA NAMAAM

  HIDUP TAK HIDUP

  MANUSIABUKAN

  MANUSIA

  INSTITUSIBUKAN

  INSTITUSI

  KONKRIT ABSTRAK

  BERBILANGTAK

  BERBILANG

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  12/22

  KATA NAMA AM

  Kata Nama Am Hid

  up Manusia:y Perkataan yang merujuk kepada manusia, iaitu bersifat

  hidup dan mendukung makna nama am

  Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia

  y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada benda-

  benda hidup bukan jenis manusia dan mendukungmakna nama am.

  CONTOH-CONTOH

  guru, bayi, pelayan ketua, ibu, bapakanak-kanak, nelayan pekerja, jutawan, penoreh

  CONTOH-CONTOH

  gajah, burung, cacing jin, hantu, syaitan

  pokok, malaikat pari-pari, bidadari

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  13/22

  KATA NAMA AM

  Kata Nama Am Tak Hid

  up Institusi:y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada

  badan atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapimendukung makna nama am

  y Boleh dikesan atau kenal pasti melalui kehadiranperkataan kepada dan daripada sebelum kata namainstitusi demikian

  FRASASENDINAMA

  KATA SENDI NAMA KATA NAMA AM INSTITUSI

  KEPADA

  DARIPADA

  Sekolah, hospital, lembaga

  Majlis, pert b ha

  U iversiti, persat a

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  14/22

  KATA NAMA AM

  Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit:y Merujuk kepada benda-benda yang bukan institusi

  tetapi konkrit sifatnya. Kebanyakan merujuk kepadatempat

  y Perkataan demikian tidak dapat didahului oleh sendinama kepada dan daripada, tetapi didahului oleh kedan dari

  FRASASENDI NAMA

  SENDI NAMA KATA NAMA AM TAK HIDUP BUKANINSTITUSI KONKRIT

  KE

  DARI

  rumah, padang, jalan

  bandar, negeri, bumi

  cakerawala, sungai

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  15/22

  y

  Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institut abstrakBerbilang:

  y Merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang tidakhidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi

  boleh dibilang, yakni dapat disertai oleh kata bilangan

  FRASA NAMA

  BILANGAN KATA NAMA AM TAK HIDUP BUKANINSTITUSI ABSTRAK BERBILANG

  SATU

  TIAP-TIAP

  Senyuman, hisapan, bayangan

  Pendapat, rancangan

  gangguan

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  16/22

  Kata Nama Am Tak Hid

  up Bukan InstitusiAbstrakTak Berbilang:

  y Merujuk benda-benda atau perkara-perkara yangbukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya

  dan tidak dapat dibilang

  CONTOH-CONTOH

  angin, hawa, iklim ketibaan, angkasa, kesungguhan

  kecantikan, keadilan keseronokan, keriangan

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  17/22

  KATA ANTINAMA

  y Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadipengganti kata nama khas dan kata nama am.

  y Boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil,iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.

  y Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kataganti nama diri orang dan kata ganti nama tanya.

  y Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata

  ganti nama diri orang pertama, ked

  uad

  an ketiga.

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  18/22

  PENGGOLONGAN KATA GANTI NAMA

  KATAGANTI

  NAMA

  KATAGANTINAMA

  TUNJUK

  KATAGANTINAMADIRI

  KATAGANTINAMA

  DIRITANYA

  KATAGANTINAMADIRI

  ORANG

  KEDUA

  KETIGA

  PERTAMA

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  19/22

  KATA GANTI NAMA

  Kata Ganti Nama Tunjuk:

  y Merupakan perkataan yang menjadi pengganti katanama dan mendukung maksud menunjukkan bendaatau perkara yang dirujuk itu

  y Terdapat dua ganti nama tunjuk, iaitu ini untukmenunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjukpada yang jauh

  Kata Ganti Nama Diri:

  y Terbahagi kepada dua golongan iaitu:

  i. Kata Ganti Nama Diri Tanya

  ii. Kata Ganti Nama Diri Orang

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  20/22

  KATA GANTI NAMA

  Kata Ganti Nama Diri Tanya:

  y Merupakan perkataan yang merujuk benda atau orangdalam bentuk tanya. Terdapat tiga ganti nama diri tanya:

  y Juga boleh mengalami proses penggandaan untuk

  membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan

  CONTOH-CONTOH

  APA Yang merujuk benda atau perkara

  SIAPA Yang merujuk orang

  MANA Yang merujuk benda atau orang

  CONTOH-CONTOH

  APA Apa-apa

  SIAPA Siapa-siapa

  MANA Mana-mana

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  21/22

  KATA GANTI NAMA

  yKata Ganti Nama Diri Orang:

  y Mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu,iaitu orang pertama, kedua dan ketiga.

  CONTOH-CONTOH

  DIRI ORANG PERTAMA SAYA, AKU, BETA, PATIK, KAMI DAN KITA

  DIRI ORANG KEDUA ANDA, ENGKAU, AWAK DAN KAMU

  DIRI ORANG KETIGA IA, DIA, MEREKA DAN -NYA

 • 8/9/2019 Penggolongan Kata (Kata Nama-p.p)

  22/22