Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

download Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

of 15

 • date post

  02-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  1/15

  PEMBUATAN ALKOHOL DAN

  ETANOL DENGAN PROSESFERMENTASI BUAH JAMBU METE

  OLEH KHAMIR SACHAROMICESCEREVESIAE

  Oleh :RIFAN (G2D013009)

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  2/15

  PENDAHULUAN Alkohol merupakan zat a!r" t!#ak $er%arna"

  $er$au &pe&!'!k" mu#ah ter$akar #an men uap"#apat $er ampur #alam a!r #en an &e alaper$an#!n an Alkohol *an #!man'aatkan#alam keh!#upan &ehar!+har! a#alah etanol

  ,tanol telah #!ketahu! &e-ak lama &e$a a!

  $ahan ramuan m!numan *an #!'ermenta&!kan($!r" an ur" %e&k!t" #ll) ,tanol #! unakan&e$a a! pelarut" &e$a a! ant!&ept! top! al(permukaan) #an &e$a a! $ahan $akupem$uatan eter #an et!l e&ter

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  3/15

  .en!m$an $uah &emu -am$u mete *an &u#ah matan&e$an*ak 1000 ram #an #!tam$ahkan a/ua#e&t 1 00 ml

  ampuran ter&e$ut kemu#!an #!tam$ah ula &e$an*ak 1 #ar!$uah -am$u mete .en ukur p ha&!l men unakan p &t! k"lalu menam$ahkan l 0"1 N ke #alam ha&!l h!#rol!&a &e#!k!t#em! &e#!k!t &ampa! p larutan men apa! 4 5 .en!m$an*ea&t &e&ua! #en an 6ar!a&! $erat *an #!!n !nkan #anmelakukan 'ermenta&! &e&ua! %aktu *an #!tentukan 7arutan'ermenta&! *an &u#ah #!&ar!n kemu#!an #!#e&t!la&! 8ro&ee&t!la&! #!lakukan pa#a &uhu 0 " karena t!t!k #!#!h alkohol; #an t!t!k #!#!h a!r 100

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  4/15

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  5/15

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  6/15

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  7/15

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  8/15

  PENGOLAHAN BAHAN BAKU.

  8en olahan $ahan $aku &an at pent!n#alam pro&e& pem$uatan alkohol8en olahan !n! #!mak&utkan untuk

  men#apatkan kon#!&! *an opt!mum untukpertum$uhan kham!r #an untuk 'ermenta&!&elan-utn*a =an perlu #!&e&ua!kan #alampen olahan !n! a#alah p " kon&entra&!#alam pemaka!an nutr!&!

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  9/15

  STERILISASI BAHAN

  >ntuk men e ah a#an*a m!kro$!akontam!nan h!#up &elama pem$!$!tan

  maupun &elama 'ermenta&! D!lakukan&ter!l!&a&! #en an pemana&an pa#a &uhu ;0 ?emu#!an #!#!n !nkan &elama 1 -am&ampa! &uhu 30 0 @ahan *an telah#!&ter!lkan untuk ke$utuhan pem$!$!tan#an 'ermenta&!

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  10/15

  PEMBIBITAN KHAMIR

  8ro&e& !n! #!mak&u#kan untuk memper$an*ak&el+&el kham!r &upa*a &e-umlah &el kham!rter&e$ut ukup #! unakan #alam 'ermenta&!

  alkohol 8en em$an an &el+&el kham!r !n!#apat #!lakukan &e ara $ertahap .ula+mula#!lakukan #alam -umlah ke !l pa#a &kalala$oratur!um ?emu#!an #!kem$an kan le$!hlan-ut #alam tan k!+tan k! &e ara $ertahap#ar! tan k! &tater teru& ke tan k! !n#uk

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  11/15

  ahap+tahap pem$!akan ter&e$ut #!lakukan&e ara aero$! #en an aera&! u#ara an k!+tan k! ter&e$ut #!len kap! #en an pen#!n !n

  #en an mak&u# untuk men atur &uhu 2 +300

  &elama !ku$a&! 8en em$an $!akan #!lakukan$erulan kal! #an $er ant!+ ant! menuruttahap+tahap pem$!akan &eh!n a #apat

  #!pertahankan $!$!t *an men ukup!ke$utuhan $!$!t &elama $eropera&!

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  12/15

  FERMENTASI

  Fermenta&! #!lkakukan #alam tan k!'ermenta&!" p #!atur antara 4+ >ntukter-a#!n*a 'ermenta&! alkohol" maka

  #!$utuhkan kon#!&! anaero$ h!n a #!harapkan&el+&el ra ! #apat melakukan 'ermenta&! *anakan men u$ah ula men-a#! alkohol8a#apro&e& 'ermenta&! ter-a#! pen!n katan

  pana&" a ar pana& *an t!m$ul #apat #!&erapmaka #!perlukan pen#!n !nan untuk men-a a&uhu tetap pa#a 30 0 &elama pro&e&'ermenta&! *an $erlan &un &elama 30+;2 -am

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  13/15

  DISTILASI

  8ro#uk ha&!l 'ermenta&! men an#un alkoholren#ah ( +10 ) *an #!&e$ut $!r" oleh karena !tuperlu #!na!kkan kon&entra&!n*a #en an -alan#!&t!la&! *a!tu untuk mem!&ahkan etanol #ar!

  ampuran etanol a!r >ntuk larutan *an ter#!r! #ar!komponen+komponen *an $er$e#a n*ata &uhu#!#!hn*a" maka #!&t!la&! merupakan ara *anpal!n mu#ah #!opera&!kann*a #an merupakan ara

  pem!&ah meto#e thermal *an e''!&!en 8a#atekanan atmo&'!r" a!r men#!#!h pa#a &uhu 100 0#an etanol men#!#!h pa#a &uhu ;; 0 per$e#aant!t!k #!#!h !n!lah *an memun k!nkan pem!&ahanetanol+a!r

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  14/15

  KESIMPULAN

 • 7/26/2019 Pembuatan Alkohol Dan Etanol Dengan Proses Fermentasi Buah

  15/15

  DAFTAR PUSTAKA

  umar! Ar!' #kk 2009 8,[email protected]>A AN , ANO7 DARI [email protected]> ., ,D,NGAN ., OD, F,R.,N AI7I @RI>.Eol ; No 2 hal 4 5 4