PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

download PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

of 40

Embed Size (px)

Transcript of PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  1/40

  TK IPPA NURULHAQ

  1

  SUPARDAL, S.Pd.I

  Disampaikan pada acara POMGPengasih, 13-Des-213

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  2/40

  kegiatan Siswa

  3/9/15 2

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  3/40

  !ISI MISIVISI !enge"#angkanke"a"$%an inte&ekt%a&'(e&igi%s #agi $e(ke"#angananak' "en%)% ke"an*i(ian+ang #e(ak,&a-%& ka(i"a,.

  !ISI

  1. !e"#e(ikan 0n*asiinte&ekt%a& *an (e&igi%sitas$a*a anakanak' ses%ai*engan t%nt%nan A&-%(an *an Ha*ist.

  2. !e"#ant%

  $enge"#angan "enta&'s0sia& *an *a+a se(a$$e(ke"#angan sik $a*aanak.

  3. !en%"#%,kan ke4intaananak $a*a ke,i*%$an$0n*0k $esant(en se)ak

  *ini1312213 3

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  4/40

  "URI"ULUMP#$GA%ARA$P6N76!8AN7AN INT6L6KTUAL

  1.Ta,*i& Q%(an :;% i-i, $(aktis ,a(ian :w%*&%' s,0&at' *&&=

  3. Ta(ik, :Se)a(a, Is&a"/?0ngeng ke Is&a"an=

  @. awasan T0&e(ansi Anak

  5. K(eatitas #e("ain Anak

  P6N76!8AN7AN K6PRI8A?IAN

  1.Pesant(en Anak

  2.8akti S0sia&/Ke()a #,akti (ingan

  3.Rek(easi' TA :Ta*a##%( A&a"=

  @.Pengena&an Seni *an 8%*a+a

  P6N76!8AN7AN >ISIK ?AN K6S6HATAN

  1.Pe"e(iksaan Kese,atan U"%"2.Pe"e(iksaan 7igi *an Kese,atan "%&%t

  3.Pe"#e(ian 7ii *an "akanan se,at

  @.Pen4ega,an *an $e(&in*%ngan kese,atan anak *a(i$en+akit "en%&a(/wa#a,

  5.B&a,(aga' sena" *an #a(is #e(#a(is

  1312213 @

  C&i4ki40nt0a**$i4t%(e

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  5/40

  &U$AGRA'I&A

  K6LB!PBK SISA DAN7

  !6!ILIKI HA!8ATAN/K6LAINAN !6NTAL ?ANK6C6R?ASANINT6L676NSI

  3/9/15 5

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  6/40

  &U$ADA"SA

  SISA DAN7 !6N7ALA!I

  HA!8ATAN !B8ILITAS76RAK >ISIK

  3/9/15 E

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  7/40

  &U$ALARAS

  SISA DAN7 !6N7ALA!I

  HA!8ATAN /7AN77UAN6!BSI 6!BSIBNAL

  3/9/15 F

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  8/40

  AU&IS,'IP#RA"&I(,AD'D, SLO)L#AR$#R d**

  K6LB!PBK SISA DAN7

  !6N7ALA!IHA!8ATAN/7AN77UAN /?IS>UN7SI SDARA>'KIN6R;A HBR!BNAL' ?LL

  3/9/15 G

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  9/40

  PBKBK 8AHASAN1. Latar Belakang Urgensi PAI

  Adaptif (ABK)

  2. Karakteristik Dan KebutuhanPembelaaran (ABK)

  !. Identifikasi Dan Assesmen ABK

  ". Desain Dan #$del PembelaaranPai Adaptif Untuk ABK

  3/9/15 9

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  10/40

  Penge(tianPem+e*aaran adapi /

  a*a&a, $e"#e&a)a(an #iasa +ang *i"0*ikasi' *i(an4ang'*an *ises%aikan se*e"ikian (%$a se,ingga *a$at*i$e&a)a(i' *i&aksanakan %nt%k "e"en%,i ke#%t%,an *an

  ka(akt(istik se&%(%, $ese(ta *i*ik :n0("a& "a%$%n A8K=.Pem+e*aaran adapi /

  Pe"#e&a)a(an in*ii*%a& I6P (individualized education program)

  Pem+e*aaran adapi /

  se#ena(n+a "e(%$akan &a+anan k,%s%s $e"#e&a)a(an+ang &e#i, "en0k%skan $a*a $enge"#anganke"a"$%an *an "e(e,a#i&itasi ke&e"a,an $ese(ta *i*ik( education based student) .

  3/9/15 1

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  11/40

  LA%A& B'LAKA U&'*I PAI ADAP%I+

  1. Pada ,akekatn+a setia$ anak "e"i&iki $e(#e*aan+ang %nik anta(a +ang sat% *engan +ang &ainJ*a&a" ,a&

  a. Siat/watak. :ka(akt(istik in*ii*%=

  #. !inat/#akat.

  4. 7a+a #e&a)a(

  *. P0tensi :t(a, #awaan *a(i T%,an=

  2. Ti*ak se"%a anak *a&a" ke&as sa"a :n0("a&='"%ngkin a*a A8K :Hite(0gen=.: TKink&%si=

  3/9/15 11

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  12/40

  3. Ka(akt(istik A8K $%n #e(#e*a#e*a.

  a. T%nanet(a :A=#. T%na(%ng% i4a(a :8=

  4. T%nag(a,ita :C=

  *. T%na*aksa :?=

  e. T%na&a(as :6=

  . A%tis :>=

  g. T%nagan*a :7=

  A8K te(se#%t *iatas ti*ak se"%a siswa "%(ni"en+an*ang sat% ket%naan' #a,kan se(ing *i)%"$ai

  siswa "e"i&iki 4a"$%(an/ket%naan gan*a :*0%#&e,an*i4a$e=. :A4' 84' ?4' 64' C1'C2$en+akit$e("anent=.

  @. Ke"a"$%ann+a *a&a" "engik%ti $(0g(a" aka*e"ik:SK/K?/SKL= #e(a(iasi *an ti*ak sa"a.

  3/9/15 12

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  13/40

  B&e, se#a# it% A8K "e"e(&%kan "0*e&$e"#e&a)a(an PAI +ang ses%ai *enganket%naan' ke#%t%,an *an ka(akt(istikanak.

  ?a&a" k0ntek $en*i*ikan &%a( #iasa$e"#e&a)a(an +ang *ises%ikan *engank0n*isi siswa/anak *ise#%t $e"#e&a)a(ana*a$ti. :I(,a" H%sni=

  K0nse$ $e"#e&a)a(an ini te&a, *ite(a$kan$a*a $en)as a*a$ti' ket(a"$i&an a*a$ti'#ina*i(i a*a$ti' ...... *&&

  3/9/15 13

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  14/40

  ?ASAR HUKU!A&Q%(an

  1. S%(at a&8a-a(a, 2GE

  .... 04 56 0789 :;? 5

  2. S%(at

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  15/40

  AsS%nna,/Ha*is

  1. Pesan Na#i ke$a*a sa,a#atn+a *a&a"

  #e(*akwa,.... 64W8H 54 64Wj^ 6W7H 54 64W7?

  2. A)a(an Na#i tentang "en*i*ik anak.

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  16/40

  >i-, *an Us,%& >i-,

  1. Tak&i ,%k%" s+a(i a*a 5 :wa)i#' s%nna,',a(a"' "%#a,' "ak(%,=. H%k%" te(se#%t

  #e(&ak% $a*a setia$ 0(ang te(gant%ng illahn+a:sa#a#% a&,%k"i=.

  MO W XM YOZ [\]^

  2. Tak&i ,%k%" s+a(i #e($angka& $a*a k0n*isiaka& *an kesa*a(an sese0(ang. Se&a"asese0(ang :n0("a&/4a4at= "e"i&iki aka& _kesa*a(an "aka ,%k%" Is&a" #e(&ak% #agin+a'Na"%n se#a&ikn+a #i&a aka& _kesa*a(ann+a ti*akgena$ "aka ,%k%" Is&a" tak&in+a #e(#e*a.B(ang +ang ti*ak se"$%(na aka&/kesa*a(ann+a*a&a" Q%(an *ise#%t *engan sufih ` suahaa

  3/9/15 1E

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  17/40

  TU;UAN PAI A?APTI>Aga( $e"#e&a)a(an PAI &e#i, se"akinJ

  1. 8e("anaat

  2. >%ngsi0na& %nt%k ,i*%$ se,a(i,a(i3. Ses%ai *engan ke#%t%,an s$esikn+a.

  @. !e(e,a#i&itasi *a"$ak $sikis ket%naan

  5. PAI "en)a*i #agian *a(i %$a+a "e&ak%kan

  te(a$i :$sik0te(a$i=

  3/9/15 1F

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  18/40

  II.

  KA&AK%'&I*%IK ABK DA K'BU%U,A

  P'#B'LA-A&A

  3/9/15 1G

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  19/40

  Ka(akte(istik %"%" anak TK :5E ta,%n=

  1. ?%nia anak *%nia #e("ain

  2. Na&a(n+a #e&%" &0gis *an siat6g0is"en+a "en0n)0&

  3. !%&ai "engena& #a,asa

  @. Rentang $e(,atian *an k0nsent(asin+a

  $en*ek

  5. !0*%s #e&a)a( +ang *is%kai *enganaktitas sik' $enga&a"an &angs%ng'

  k0nkk(it *an aktitas "0t0(ik.E. Senang "en+e#%t *an "enga"ati#en*a#en*a *i sekita(n+a. *&&

  19

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  20/40

  Ka(ate(istik anak T%nanet(a *an ke#%t%,an$e"#e&a)a(ann+a.Ti*ak "a"$% "e&i,at.

  K%(ang "e&i,at :ka#%(=' ti*ak "a"$%"engena&i 0(ang $a*a E "ete(.

  Ke(%sakan n+ata $a*a ke*%a #0&a "ata.

  Se(ing "e(a#a(a#a *an te(san*%ng wakt%#e()a&an

  !enga&a"i kes%&itan "enga"#i& #en*a ke4i&*i*ekatn+a.

  8agian #0&a "ata +ang ,ita" #e(wa(nake(%,/#e(sisik/ ke(ing.

  Pe(a*angan ,e#at $a*a ke*%a #0&a "ata.

  !ata #e(g0+ang te(%s ka(ena ti*ak *iken*a&ikans+a(a 0tak

  3/9/15 2

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  21/40

  Ke#%t%,an $e"#e&a)a(an anak t%nanet(ase#agai #e(ik%tJ

  Ke#%t%,an akan $enga&a"an k0nk(it.

  Ke#%t%,an akan $enga&a"an +ang te(integ(asi.

  Ke#%t%,an *a&a" #e(#%at *an #eke()a *a&a"#e&a)a

  ?a(i segi "e*ia #e&a)a( anak t%nanet(a'*ike&0"$0kan "en)a*i *%a +ait% #agit%nanet(a t0ta& *engan "e*ia #a4a t%&is ,%(%8(ai&&e *an anak &0w isi0n *engan "e*ia #a4at%&is #iasa +ang *i$e(#esa( :"isa&n+a ,%(%

  *i$e(#esa( *an "engg%nakan a&at $e"#esa(=.

  3/9/15 21

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  22/40

  Ka(ate(istik anak T%na(%ng% *an ke#%t%,an$e"#e&a)a(ann+a.

  Se4a(a n+ata ti*ak "a"$% "en*enga( :t%&i=.

  Te(&a"#at *a&a" $e(ke"#angan #a,asa.

  Se(ing "e"i(ingkan ke$a&a *a&a" %sa,a"en*enga(.

  8an+ak $e(,atian te(,a*a$ geta(an.

  Ti*ak a*a (eaksi te(,a*a$ #%n+i ata% s%a(a.

  K%(ang/ti*ak tangga$ #i&a *ia)ak #i4a(a.

  Se(ing "engg%nakan is+a(at *a&a"#e(k0"%nikasi.

  K%(ang ata% ti*ak tangga$ *a&a" *ia)ak #i4a(a.

  U4a$an kata ti*ak )e&as' k%a&itas s%a(aane,/"0n0t0n.

  Ke&%a( 4ai(an nana, *a(i ke*%a te&inga.Te(*a at ke&ainan 0( anis te&in a3/9/15 22

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  23/40

  Ke#%t%,an $e"#e&a)a(ann+aJ ?a&a" #e(#i4a(a )angan "e"#e&akangi anak.

  Anak ,en*akn+a *%*%k *an #e(a*a *i tenga, $a&ing *e$an ke&as'se,ingga "e"i&iki $e&%ang %nt%k "%*a, "e"#a4a #i#i( g%(%.

  8i&a te&ingan+a ,an+a sat% +ang t%na(%ng% te"$atkan anak $a*a$0sisi +ang te$at se,ingga te&inga +ang #aik #e(a*a *ekat*engan g%(%.

  Pe(,atikan $0st%( anak +ang se(ing "e"i(ingkan ke$a&a %nt%k"en*enga(kan.

  Usa,akan anak %nt%k se&a&% "e"$e(,atikan wa)a, g%(%'#i4a(a&a, *engan anak *engan $0sisi #e(,a*a$an *an #i&a"e"%ngkinkan ke$a&a g%(% se)a)a( *engan ke$a&a anak.

  8e(#i4a(a&a, *engan a(tik%&asi' int0nasi' s%a(a' te"$0 +ang $e&anta$i )e&as.

  7%(% #i4a(a *engan 0&%"e #iasa teta$i *engan ge(akan #i#i(n+a+ang ,a(%s )e&as

  Pakai&a, #a,asa is+a(at +ang te&a, *istan*a(kan se#agai a&at#ant% #i&a anak ti*ak "enge(ti $e"#i4a(aan

  3/9/15 23

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  24/40

  Ka(akte(istik anak T%nag(a,ita *an ke#%t%,an$e"#e&a)a(ann+aJ

  La"#an *a&a" "e"$e&a)a(i ,a&,a& +ang #a(%.

  Pena"$i&an sik ti*ak sei"#ang' "isa&n+a ke$a&a te(&a&%ke4i&/#esa(.

  Ti*ak *a$at "eng%(%s *i(i sen*i(i ses%ai %sia.

  Pe(ke"#angan #i4a(a/#a,asa te(&a"#at.

  !%*a, &%$a' $en*ek "e"0(i ingatann+a *an &a"#at*a&a" "e(es$0n.

  Ti*ak a*a/k%(ang seka&i $e(,atiann+a te(,a*a$&ingk%ngan :$an*angan k0s0ng=.

  Tingka, &ak% *an inte(aksin+a k%(ang wa)a( *an te(%s

  "ene(%sK0(*inasi ge(akan k%(ang :ge(akan se(ing ti*ak

  te(ken*a&i=

  Se(ing ke&%a( &%*a, :4ai(an= *a(i "%&%t :ngi&e(=.

  3/9/15 [email protected]

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  25/40

  Ke#%t%,an $e"#e&a)a(ann+a"e"#%t%,kan wakt% &e#i, &a"a' te"$0/

  ke4e$atan &e#i, &a"#at' *an ga+a #e&a)a(

  s$esik +ang #e(#e*a *i#an*ingkan *engananak n0("a&.

  Anak t%nag(a,ita "e"#%t%,kan #an+ak$eng%&angan *an $(0g(a" (e"i*ia&.

  Anak t%nag(a,ita "enga&a"i "asa&a, #e&a)a(te(kait *engan tingkat ke"a,i(ann+a *a&a""e"e4a,kan "asa&a,' "e&ak%kan gene(a&isasi*an "ent(anse( ses%at% +ang #a(%' k%(ang

  "inat *an $e(,atian te(,a*a$ $en+e&esaiant%gas

  3/9/15 25

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  26/40

  Ka(akte(istik anak T%na*aksa *an ke#%t%,an$e"#e&a)a(ann+aJ;a(i tangan kak% *an ti*ak *a$at

  "enggengga"'Te(*a$at #agian angg0ta ge(ak +ang ti*ak

  &engka$/ti*ak se"$%(na/&e#i, ke4i& *a(i #iasa'

  Kes%&itan *a&a" ge(akan :ti*ak se"$%(na' ti*ak

  &ent%(/ti*ak te(ken*a&i' #e(geta(=Te(*a$at 4a4at $a*a angg0ta ge(ak'

  Angg0ta ge(ak &a+%' kak%' &e"a,/&%"$%,

  3/9/15 2E

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  27/40

  Ke#%t%,an $e"#e&a)a(ann+aPe(&% "e"$e(,atikan segi kese,atan anak. :a$aka,

  $%n+a ke&%,an sakit +ang &ain se$e(ti a+an' e(tig0' .... =

  Ke"a"$%an ge(ak *an "0#i&itas' $e(&% *i$e(,atikana$aka, anak ke sek0&a, "engg%nakan t(ans$0(tasik,%s%s' a&at #ant% ge(ak' *an se#again+a. Ha& ini#e(,%#%ngan *engan &ingk%ngan +ang ,a(%s*i$e(sia$kan.

  Ke"a"$%an k0"%nikasi' Pe(&% *i$e(,atikan a$aka, a*ake&ainan *a&a" #e(k0"%nikasi' *an a&at k0"%nikasi +angakan *ig%nakan :&isan' t%&isan' is+a(at= *an se#again+a.

  Ke"a"$%an *a&a" "e(awat *i(i' Pe(&% *i$e(,atikana$aka, anak *a$at "e&ak%kan $e(awatan *i(i *a&a"

  aktiitas se,a(i,a(i ata% ti*ak. !isa&n+a *a&a"#e($akaian' "akan' "an*i *&&.

  P0sisi' 8agai"ana $0sisi anak te(se#%t $a*a wakt%"engg%nakan a&at #ant%' *%*%k $a*a saat "ene(i"a$e&a)a(an' wakt% isti(a,at' *i ka"a( ke4i& :t0i&et=' saat"akan *an se#again+a. Se,inga $,+si4a& t,e(a$is sangat*i$e(&%kan.3/9/15 2F

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  28/40

  Ka(akte(istik anak T%na&a(as *an ke#%t%,an$e"#e&a)a(ann+aJCen*e(%ng "e"#angkang

  !%*a, te(angsang e"0sin+a/e"0si0na&/"%*a,"a(a,

  Se(ing "e&ak%kan tin*akan ag(esi' "e(%sak'"enggangg%

  Se(ing #e(tin*ak "e&angga( n0("as0sia&/n0("a s%si&a/,%k%"

  Cen*e(%ng $(estasi #e&a)a( *an "0tiasi (en*a,se(ing #0&0s )a(ang "as%k sek0&a,.

  3/9/15 2G

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  29/40

  Ke#%t%,an $e"#e&a)a(anJ

  Pe(&% a*an+a $enataan &ingk%ngan +angk0n*%si :"en+enangkan= #agi setia$anak.

  K%(ik%&%" ,en*akn+a *ises%aikan *engan,a"#atan *an "asa&a, +ang *i,a*a$i 0&e,

  setia$ anak.A*an+a kegiatan +ang #e(siat

  k0"$ensat0(is ses%ai *engan #akat *an"inat anak.

  Pe(&% a*an+a $enge"#angan ak,&ak ata%"enta& "e&a&%i kegiatan se,a(i,a(i' *an40nt0, *a(i &ingk%ngan

  3/9/15 29

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  30/40

  III

  IDENTIFIKASI DAN ASSESMEN ABK

  (lihat di Lampiran 1-3)

  3/9/15 3

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  31/40

  I*entikasi a*a&a, se4a(a ,a(a, *a$at

  *ia(tikan "ene"%kan ata% "engena&ises%at%. Isti&a, i*entikasi A8K*i"aks%*kan se#agai %sa,a sese0(ang:0(ang t%a' g%(%' "a%$%n tenaga

  ke$en*i*ikan &ainn+a= %nt%k"engeta,%i a$aka, se0(ang anak"enga&a"i ke&ainan/$en+i"$angan

  :sik' inte&ekt%a&' s0sia&' e"0si0na&' *anata% sens0(isne%(0&0gis= *a&a"$e(t%"#%,an/$e(ke"#angann+a*i#an*ingkan *engan anakanak &ain

  se%sian+a :anakanak n0("a&=.3/9/15 31

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  32/40

  Asses"en a*a&a, kegiatan $(0esi0na& +ang*i&ak%kan se4a(a k,%s%s "enent%kan

  *iagn0sa *a(i gangg%an ata% ke&ainan +ang*ia&a"i sese0(ang.

  Asses"en a*a&a, se#agai $(0ses$eng%"$%&an in0("asi tentang sese0(ang

  anak +ang akan *ig%nakan %nt%k "e"#%at$e(ti"#angan *an ke$%t%san +ang#e(,%#%ngan *engan kea*aan anak

  3/9/15 32

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  33/40

  I*entikasi se4a(a se*e(,ana *a$at *ia(tikanse#agai kegiatan $en)a(ingan se*angkan

  ases"en *a$at *ia(tikan se#agai kegiatan$en+a(ingan. Pen)a(ingan "e"$%n+ai siat+ang "asi, kasa(' *an se*e(,ana. Se"enta(a$en+a(ingan &e#i, #e(siat ,a&%s' (in4i *an

  k0"$&eks. Pe(#e*aan &ain +ang *a$at *i&i,ata*a&a,' i*entikasi t%)%ann+a seke*a( %nt%k"engena&i ge)a&age)a&a ti*ak %nt%k *iagn0sis'se*angkan ases"en t%)%ann+a %nt%k

  "enegakkan *iagn0sis.

  3/9/15 33

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  34/40

  I/

  #0D'L P'#B'LA-A&A PAI ADAP%I+ U%UK ABK

  Mde* q sebuah bentuk yangmendiskripsikan sebuah kegiatan atau

  aktiftasPembelajaran = usaha guru untuk

  menciptakan kegiatan dan suasana agar

  siswa belajar.PAI q Kumpulan materi pembelajaranyang menggamabarkan standarkompetensi yang telah ditetapkan

  3/9/15 [email protected]

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  35/40

  Adapi =penyesuaian sesuatu agar dapat

  diaksesdinikmati oleh yang membutuhkanPen*i*ikan %sa,a sa*a( *an siste"atis

  +ang *i&ak%kan $en*i*ik %nt%k "en)a&ankan$(0ses $e"#e&a)a(an

  Pen*i*ikan *an $e"#e&a)a(an"e(%$akan*%a kegiatan +ang tak #isa *i$isa,kan'$e"#e&a)a(an "e(%$akan kegiatan inti

  $en*i*ikan' Tan$a $(0ses $e"#e&a)a(anti*ak a*a kegiatan Pen*i*ikan an$en*i*ikan.

  3/9/15 35

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  36/40

  IV. Desain dan Model PembelajaranKe"%ngkinan *an 8ent%k $ene(a$an

  1. ?%$&ikasi *isa"akan

  2. !0*ikasi *ises%aikan3. S%#stit%si *ik%(angi

  @. B"isi *itia*akan

  3/9/15 3E

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  37/40

  !uplikasi"+ait% k%(ik%&%"/$e"#e&a)a(ann+a *isa"akan *engan anakn0("a& #i&a "a"$%.

  #. #odifkasi' a(tin+a k%(ik%&%" *an$e"#e&a)a(ann+a *ises%aikan *enganke#%t%,an *an ke"a"$%an siswa A8K.

  4. $ubstitusi"+ait% #e#e(a$a #agian *a(ik%(ik%&%"/$e"#e&a)a(an *itia*akan teta$i*iganti *engan ses%at% +ang k%(ang &e#i,seta(a.

  *. %misi"a(tin+a #e#e(a$a #agian *a(ik%(ik%&%" /$e"#e&a)aan *itia*akan sa"aseka&i ka(ena ti*ak "en%ngkinkan #agi

  A8K3/9/15 3F

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  38/40

  3. Penge&0&aan ke&as

  a. ?ik&asikasi #e(*asa(kan ket%naan+a.#. Ke&as K0"#inasi :integ(ate* *an sig(egate* =

  4. !e"#ang%n ke()asa"a *engan sek0&a,k,%s%s :s$e4ia& e*%4ati0n=.

  a. 7%(% k,%s%s #. 7%(% k%n)%ng *a(i sek0&a, k,%s%s/SL8

  4. 7%(% a,&i/$aka(

  @. Pen*ekatan

  &ndividuality approach : "eng%ta"akan$en*ekatan in*ii*%a& *a(i $a*a k&asika&=

  3/9/15 3G

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  39/40

  5. St(ategi $e"#e&a)a(an

  a. K0ntekt%a& &ea(ning

  #. >%n Lea(ning :"en+enangkan=#. Penge"#angan $0tensi *an #akat +ang "asi, *i"i&iki:asses"ent *i awa&=.

  E. 6a&%asi

  a. !eng%ta"akan (ana, aekti *an $sik0"0t0( *a(i$a*a k0gniti.

  #. Te,nikn+aJ 0#se(asi ak,&a- *an $e(i&ak% ' test t%&is*an &isan' *&&

  39

 • 7/21/2019 PAI-Adaptif Untuk PAUD Dan TK

  40/40

  T6RI!A KASIH