Ketentuan Beriman Kepada Kitab - Kitab ALLAH

download Ketentuan Beriman Kepada Kitab - Kitab ALLAH

of 14

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  1.593
 • download

  23

Embed Size (px)

description

Presentasi Ketentuan Beriman Kepada Kitab - Kitab ALLAH lengkap pembahasan 4 kitab yang pernah di turunkan oleh ALLAH SWT beserta kesimpulannya

Transcript of Ketentuan Beriman Kepada Kitab - Kitab ALLAH

 • 1.

2. Ketentuan Iman Kepada Kitab Kitab AllahDi antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Kepada para hamba-Nya adalah Dia mengutus para rasul untukmembimbing manusia kepada jalan yang lurus dan menurukan kitab-kitab-Nya yang di dalamnya berisi cahaya dan hidayah.Berikut ini kita akan membahas Kitab-Kitab yang pernah Allah SWT turunkan :Taurat Al QuranZabur Injil 3. Kitab TauratKitab Taurat yang disebut OLD TESTAMEN, berisi Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, KitabImamat, Kitab Bilangan, Kitab Ulangan.Ada yang menyebutnya Thoret atau Thora. Diturunkan kepada Nabi Musa AS (=Moses) abadke 15 SM untuk Bani Israil dan berbahasa Ibrani. Kitab ini pernah diangkat dalam film The TenCommandementsKandungan Kitab Taurat berisi 10 Perintah :1. Perintah Mengesakan ALLAH SWT2. Larangan membuat dan menyembah patung berhala3. Larangan menyebut nama ALLAH SWT. Dengan sia-sia4. Perintah mensucikan hari Sabtu5. Perintah menghormati Ayah & Ibu6. Larangan membunuh sesama manusia7. Larangan berbuat Zina8. Larangan Mencuri9. Larangan menjadi saksi palsu10. Larangan mengambil Istri Orang lain 4. Kitab ZaburKitab Zabur yang disebut Mazmur atau Paska. yang berisi 150 nyayian yang disenandungkanNabi Daud As, diturunkan pada abad ke 10 SM untuk Bani Israil dan berbahasa Qibthi. KitabZabur diturunkan untuk disampaikan & dijadikan Pedoman hidup bagi umat YahudiBerisi :Nyanyian Kebaktian Untuk Memuji TuhanNyanyian Perorangan Sebagai Rasa Syukur Kepada TuhanRatapan Ratapan JamaahRatapan Dan Doa Doa IndividuNyanyian Untuk RajaKandungannya :DoaDzikirNasehatHikmahMenyeru kepada ketauhidanTidak berisi syariat 5. Kitab InjilKitab Injil Ada yang menamakan Bibel maupun Alkitab. Diturunkan kepada Nabi Isa AS(=Yesus Kristus) pada awal abad ke 1 M untuk Bani Israil dan berbahasa Suryani.Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi ISA AS sebagai petunjuk dan tuntunan bagi BaniIsrail. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi ISA AS dahuluInjil yang sekarang disusun oleh murid Nabi ISA AS yang sudah memasukkan karangannyakedalam kitab Injil.Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas & Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakanmenurut pengarangnya, yaitu: Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas & Injil Yahya..Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran AL QURAN adalah INJIL BARNABAS.Yang ajarannya : Yesus tidak disalib yang disalib adalah Yudas Iskariot Yesus bukan anak tuhan tetapi Rasul ALLAH Putra Ibrahim yang disembelih adalah ISMAIL bukan ISHAKNext 6. Kandungan Kitab Injil1.Seruan Tauhid Kepada ALLAH SWT2.Ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia3.Merevisi sebagian hukum Taurat yang sudah tidak sesuai4.Berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Ahmad atauMuhammad 7. Kitab AL QURANKitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk dijadikan petunjuk danpedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa ArabAl-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an merupakanpuncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukuniman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, melaluiperantaraan Malaikat Jibril, dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammadadalah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5.Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti "bacaan" atau"sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda (masdar)dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpaipada salah satu surat Al-Qur'an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah yangartinya:Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran (di dalam dadamu) dan (menetapkan)bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. (Karena itu,) jika Kami telahmembacakannya, hendaklah kamu ikuti {amalkan} bacaannya.Next 8. Nama Nama Lain AL QURANAl-Kitab (Buku)Al-Furqan (Pembeda benar salah)Adz-Dzikr (Pemberi peringatan)Al-Mau'idhah (Pelajaran/nasihat)Al-Hukm (Peraturan/hukum)Al-Hikmah (Kebijaksanaan)Asy-Syifa' (Obat/penyembuh)Al-Huda (Petunjuk)At-Tanzil (Yang diturunkan)Ar-Rahmat (Karunia)Ar-Ruh (Ruh)Al-Bayan (Penerang)Al-Kalam (Ucapan/firman)Al-Busyra (Kabar gembira)An-Nur (Cahaya)Al-Basha'ir (Pedoman)Al-Balagh (Penyampaian/kabar)Al-Qaul (Perkataan/ucapan)NEXT 9. Bagian Bagian AL QURANAl-Quran mempunyai 114 surat, dengan surat terpanjang terdiri atas 286 ayat,yaitu Al Baqarah, dan terpendek terdiri dari 3 ayat, yaitu Al-Ashr, Al-Kautsar, danAn-Nashr.Sebagian ulama menyatakan jumlah ayat di Al-Quran adalah 6.236, sebagian lagimenyatakan 6.666. Perbedaan jumlah ayat ini disebabkan karena perbedaanpandangan tentang kalimat Basmalah pada setiap awal surat (kecuali At-Taubah),kemudian tentang kata-kata pembuka surat yang terdiri dari susunan huruf-hurufseperti Yaa Siin, Alif Lam Miim, Ha Mim dll. Ada yang memasukkannya sebagaiayat, ada yang tidak mengikut sertakannya sebagai ayat.Untuk memudahkan pembacaan dan penghafalan, para ulama membagi Al-Qurandalam 30 juz yang sama panjang.Next 10. Sikap Perilaku Beriman KepadaKitab-kitab Allah SWT1. Mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran2. dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan palingakhir diturunkan.3. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umatmanusia4. Menjalani hidup hanya untuk beribadah (menyembah) Allah.NEXT 11. Fungsi Beriman Kepada Kitab Kitab ALLAH Mempunyai Iman Yang Kokoh & Tangguh Berada dalam Hidayah dan Petunjuk ALLAH Taat beribadah kepada ALLAH dengan benar Menumbuhkan sifat Sabar, Syukur & jauh dari sifat Sombong Bersikap Optimis dalam hidupNEXT 12. C. Hikmah Beriman Kepada Kitab-kitab Allah SWT Mendapatkan pahala dari Allah SWT Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperolehkebahagiaan dunia dan akhirat Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuatbaik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga Terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, karena Al-Quran mendorongmanusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi MuhammadSAW.NEXT 13. KESIMPULANIman kepada kitab-kitab Allah SWT. Adalah mengakui, mempercayai danmeyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada para nabi danRasul-Nya yang berisi ajaran Allah SWT. Untuk di sampaikan kepadaumatnya masing-masing.Mengimani kitab Allah SWT, wajib hukumnya. Mengingkari salah satukitab Allah SWT sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah SWTdan mengingkari para Rasul-Nya, malaikat dan mengingkari Allah SWTsendiri.NEXT 14. DI SUSUN OLEH :