Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

download Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

of 27

Transcript of Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  1/27

   

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  2/27

   Tak dikenaloleh BW dan Hukum Islam.

  Dikenal

   oleh Hukum Adat danStb. 1917/129 jo.Stb.1919/81

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  3/27

  Sa!at"sa!at ado#si $

  %e!hatikan %sl. & s/d %sl. 1&.1917/129an' menentukan a.l. $1. Hana anak lelaki ' da#at

  dido#si2. %e!hatikan ja!ak umu! an'men'an'kat den'an an' dian'kat(. Ha!us dilakukan den'an akta

  )ota!is.*. +ntuk %osthumous Ado#tiememe!lukan i,in Sd!. #!ia d! Alm.suami janda bs

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  4/27

   aitu ado#si an' dilakukan olehseo!an' janda an' ditin''al

  mati oleh suamina se#anjan'

  ado#si itu tak telah dila!an'dalam su!at"-asiat mendian'

  suamina

  Ha!us menda#at #e!setujuan da!i kelua!'aseda!ah dalam 'a!is laki"laki da!i #ihak

  mendian' suamina

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  5/27

  Ketiadaan persetujuanBila kelua!'a an' hendakmembe!i #e!setujuan tidakada asalkan bukan aah atau-ali da!i an' diado#si da#at

  di'anti den'an kuasa d!%en'adilan )e'e!i ' dalam-ilaahna janda an' hendak

  men'ado#si be!domisili danatas #e!mohonan janda itusendi!i kuasa itu disebutkan

  dalam akta ado#si

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  6/27

  Adopsi dilakukanSeo!an' #!ia ' ka-in atau

  #e!nah ka-in0 tak #una anaklaki"laki sah baik ka!ena

  kelahi!an atau ka!ena#en'an'katan da#at

  men'an'kat seo!an' seba'aianak laki"lakina. Ado#si

  dilakukan oleh suami be!samaiste!ina jika #e!ka-inan #utus0

  oleh suami itu sendi!i. andaan' tak ka-in la'i da#at

  men'an'kat anak laki"laki kalautak #una anak laki"laki da!i

  mendian' suamina.

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  7/27

   Yang boleh diangkatHana seo!an' 3hineselaki"laki an' tidak ka-in

  dan tidak #una anak danbelum dian'kat seba'ai

  anak oleh o!an' lain

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  8/27

  Batas umur

  Anak an' dian'kat memilikiselisih usia 18 tahun lebih mudada!i #!ia an' men'an'kat dan#alin' sedikit be!usia 1& tahun

  lebih muda da!i -anita be!suamiatau janda an' melakukanado#si te!hada# di!ina. Dalammelaksanakan ado#si te!hada#

  sesama kelua!'a ha!usdilakukan sedemikian !u#a

  sehin''a jan'an sam#aime!usak tutu! di anta!a me!eka

  %asal 7 aat 2 Stb. 1917/129

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  9/27

  Prosedur untuk adopsi

  1. %e!setujuan da!i o!an'"o!an' an'men'ado#si

  2. Bila anak sah an' diado#si0#e!setujuan o!an' tua atau -alina.

  Ado#si utk anak an' belum 4uku#umu! ha!us i,in -alina dan BH%

  (. Bila anak lua! ka-in0 #e!setujuanan' men'akuina0 kalau tak ada

  #e!setujuan -alina dan BH%

  *. %e!setujuan an' diado#si jikasudah 1& tahun

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  10/27

  KUHP%asal ((5 an' mela!an'

  men4abut seo!an' anak da!io!an' an' menjalankankekuasaan an' sah atas anakte!sebut dihukum den'an

  hukuman maksimum 7 thn#enja!a aat 1 dan hukumanmenjadi 9 tahun jika dilakukan

  den'an ti#u"daa0 keke!asanatau jika abuna belum 12 thn

  aat 2

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  11/27

  Bayi yang ditemukan

  %e!hatikan bena! d'n baik a#akahseseo!an' an' menemukanbai di suatu tem#at sudah

  otomatis mem#unai hubun'an#e!data den'an bai an'

  be!san'kutan sehin''a den'an

  demikian da#at disim#ulkanbah-a bs be!-enan'

  mene!ahkan bai te!sebutuntuk dian'kat o!an' lain

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  12/27

  Identitas anakDilihat da!i akta kelahi!anna

  dibuat oleh o!' an'menaksikan atau membantu

  #!oses kelahi!anna. Bila #!oseskelahi!an tak diketahui0 dano!an' tuana tak diketahui

  kebe!adaanna0 #embuatan aktakelahi!an untuk anak te!sebutdidasa!kan #ada kete!an'an

  o!an' an' menemukanna %sl.27 ++ )o. 2(/2552 tt'%e!lindun'an Anak

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  13/27

  Kepala Rumah Sakit

  A#akah Dokte! 6e#ala umahSakit an' me!a-at bai an'

  ditemukan itu be!-enan'mene!ahkan bai bs den'anakta an' dibuat di hada#an)ota!is untuk dian'kat oleh

  #eminatna atau 4alon o!an'

  tua an'katna den'an alasanuntuk menutu#i biaa#e!a-atan bai itu

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  14/27

  Pengangkatan anak dalamUU Perlindungan anak

  %en'an'katan anak hana da#atdilakukan utk ke#entin'an te!baik ba'ianak dan dilakukan be!dasa!kan adat

  kebiasaan setem#at dan ketentuan#e!++an an' be!laku #en'an'katan

  anak tidak memutuskan hubun'anda!ah anta!a anak an' dian'kat d'no!tu kandun'na. 3alon o!tu an'katha!us sea'ama den'an a'ama an'

  dianut oleh 4alon anak an'kat.

  %en'an'katan anak oleh W)A dilakukanseba'ai u#aa te!akhi! %sl. (9 ++ )o.2(/2552 tentan' %e!lindun'an Anak

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  15/27

  Pasal 7UU Perlindungan anak

  Setia# o!an' an' melakukan#en'an'katan anak an'

  melan''a! ketentuan %asal (9

  aat 1 dilua! ketentuansetem#at an' be!laku dantidak untuk ke#entin'an te!baikanak0 %asal (9 aat 2 tak boleh

  memutuskan hubun'an da!ahden'an o!tu kandun'na dan#asal (9 aat * an' dilakukanoleh W)A dihukum #enja!a ma

  & thn dan/atau denda #. 155 jt

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  16/27

  Psl! " ayat #$%++ %e!lindun'an Anak &alam hal asal usul anak tidak

  diketahui' maka agama anakdisesuaikan dengan agama mayoritas

  penduduk setempat! Ini berlaku thdanak yang belum berakal dan

  bertanggung(ja)ab dan penyesuaianagamanya dilakukan oleh mayoritas

  penduduk setempat #setingkat desaatau kelurahan% se*ara musya)arahdan setelah diadakan penelitian yg

  sungguh(sungguh!

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  17/27

  Pasal +,++ %e!lindun'an Anak 

  :!an' tua an'kat -ajibmembe!itahukan ke#ada anak

  an'katna men'enai asal

  usulna dan o!an'tuakandun'na. %embe!itahuan

  asal usul dan o!an' tua

  kandun'na seba'aimanadimaksud dilakukan den'an

  mem#e!hatikan kesia#an anakan' be!san'kutan.

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  18/27

  Kesiapan anak

  A#abila se4a!a #sikolo'is dan#sikososial di#e!ki!akan anak

  telah sia#. Hal te!sebutbiasana da#at di4a#ai

  a#abila anak sudahmendekati usia 18 dela#an

  belas tahun #enjelasan %sl.*5 aat 2 ++ %e!lindun'an

  Anak

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  19/27

  Pasal +- ++ %e!lindun'an Anak 

  %eme!intah dan masa!akatmelakukan bimbin'an dan

  #en'a-asan te!hada#

  #elaksanaan #en'an'katananak dan ketentuanmen'enai bimbin'an dan

  #en'a-asan ini akan diatu!lebih lanjut den'an %%

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  20/27

  Hukum AdatAdo#si dilakukan den'an 4a!aT;A)< dan T+)AI. +nsu!

  T;A)< dilakukan di hada#an

  #emuka adat dan unsu! T+)AIdilakukan den'an mene!ahkan

  benda an' be!nilai ma'is!eli'ius untuk memutuskan

  hubun'an anak an' dian'katden'an o!an' tua kandunn'na.

  D l l h k di l

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  21/27

   

  Dalam #e!'aulan hukum di alamkeme!dekaan khususna masa!akat

  #e!kotaan suka! menemukan#emuka adat untuk melaksanakan

  ado#si se4a!a te!an' dan tunai.%e!kemban'an ,aman dan

  #e!kemban'an hukum men'a!ahke#ada #en''antian #e!an #emuka

  adat den'an jasa )ota!is dalamsetia# melakukan tindakan hukum

  te!masuk ado#si. )ota!is da#atmembuat akta be!ita a4a!a !a#at

  atau musa-a!ah adat an'be!tujuan untuk mene!ahkan

  seo!an' anak da!i lin'kun'an hukumadat an' be!san'kutan untuk

  dian'kat oleh o!an' lain.

  Bil ) t i di i t j

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  22/27

   

  Bila )ota!is diminta jasanauntuk membuat akta Be!ita

  A4a!a a#at atau =usa-a!ah

  Adat an' be!san'kutan adalah#entin' mem#e!timban'anuku!an untuk menentukankeabsahan !a#at te!sebut

  menu!ut hukum adat setem#atmenentukan keabsahan

  #en'an'katan anak an'be!san'kutan. Be!ilah kuasa

  #ada akhi! akta untukmen'ukuhkan #en'an'katananak itu den'an mene!bitkan

  #eneta#an %en'adilan

  setem#at

  Ad k l d l li k

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  23/27

   

  Ada kalana dalam lin'kun'anmasa!akat %!ibumi ditemukan

  kebutuhan untuk melakukan

  #en'an'katan anak minta jasa )ota!is me!eka minta#!osesna se4a!a sede!hana

  men'in'at biaa dan lain"lain

  akta penyerahan anak untukdipelihara  jan'an lu#a

  men4antumkan ke-ajibano!an' tua an'kat untuk

  mem#e!lakukan anak an'kat ituseba'ai ahli"-a!isna kelak danbe!i kuasa untuk men'ukuhkanado#si itu den'an #eneta#an

  hakim.

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  24/27

   

  Dalam akta #ene!ahan anak itu#e!hatikan bena! den'an baik0

  ke-enan'an o!an' an'mene!ahkan anak an'

  be!san'kutan Ba#ak dan/atau

  Ibu alami anak itu mene!ahkananak alamina an' masihdiba-ah umu! untuk dian'kat

  oleh o!an' lain o!an' an'

  menemukan anak di tem#atumum dan mene!ahkan anakitu untuk dian'kat jadi anak

  ado#si o!an' lain

  + t k hi d k t b k

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  25/27

   

  +ntuk men'hinda!kan te!bukanakemun'kinan mem#e!soalkan

  keabsahan akta an' telah

  dibuat be!ikan tambahankekuatan hukum ke#ada akta

  )ota!is an' dibuat dalam!an'ka #en'an'katan anak

  den'an menambahkan klausuladalam akta an' isina

  membe!ikan ke-enan'an

  ke#ada o!an' tua an'men'an'kat untuk

  men'ukuhkan #e!buatan hukumado#si an' telah dilakukan

  den'an minta #eneta#an hakim.

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  26/27

   

  %ada dasa!na #e!undan'"undan'an an' ada

  membe!ikan #eluan'ke#ada #a!a #ihak untuk

  melakukan ado#si

  inte!nasional seba'ai#ilihan te!akhi!usahakan su#aa

  #en'an'katan anak se#e!tiitu dilakukan den'an

  men''unakan #eneta#an

  hakim.

 • 8/18/2019 Adopsi Final (Pertemuan I & II) hukum adopsi

  27/27