51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

of 41 /41
 7.1 Konsep pengajaran cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Sesuatu yang diagnostik dan preskriptif  Mengaplikasikan strategi serta aktiviti yang sesuai untuk pelajar  Ringkasnya : y Melibatkan diri dalam pembelajaran dan pertumbuhan sepanjang hayat. y Menghormati kanak-kanak dan remaja-remaja y Berkongsi pengetahuan y Membimbing, mengarah, memudahcara, mengasuh dan merancang y Menentukan matlamat untuk diri dan pelajarnya y Menghadapi cabaran-cabaran peribadi dan professional y Menyalurkan budaya dan nilai nasional kepada orang ramai. y Mereka bentuk suau kesedaran dan pengahragaan potensi diri ( Evans & Brueckner, 1992) rumusannya: y Pengajaran adalah satu cara memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar. y Pengajaran adalah memimpin, mengarah, memudahcara, mengasuh dan merancang pembelajaran pelajar.

Embed Size (px)

Transcript of 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  1/41

  7.1 Konsep pengajaran

  cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang

  diperlukan untuk berfungsi dengan baik.

  Sesuatu yang diagnostik dan preskriptif

  Mengaplikasikan strategi serta aktiviti yang sesuai untuk pelajar

  Ringkasnya :

  y Melibatkan diri dalam pembelajaran dan pertumbuhan sepanjang hayat.

  y Menghormati kanak-kanak dan remaja-remaja

  y Berkongsi pengetahuan

  y Membimbing, mengarah, memudahcara, mengasuh dan merancang

  y Menentukan matlamat untuk diri dan pelajarnya

  y Menghadapi cabaran-cabaran peribadi dan professional

  y Menyalurkan budaya dan nilai nasional kepada orang ramai.

  y Mereka bentuk suau kesedaran dan pengahragaan potensi diri ( Evans &

  Brueckner, 1992)

  rumusannya:

  y Pengajaran adalah satu cara memberi pengetahuan dan kemahiran

  kepada pelajar.

  y Pengajaran adalah memimpin, mengarah, memudahcara, mengasuh

  dan merancang pembelajaran pelajar.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  2/41

  7.2 MODEL-MODEL PENGAJARAN

  Rajah 1: Model-model Pengajaran

  7.2.1 MODEL PENGAJARAN EKSPOSITORI

  Pendekatan pengajaran Ausubel : guru mempersembahkan bahan

  dalam suatu bentuk yang tersusun dan mengikut sekuen. guru menyampaikan maklumat atau isi kandungan secara langsung

  Mencadangkan penggunaan pengurusan grafik ( penyusun awal )

  pada awal pengajaran

  guru boleh menggunakan model ini untuk menerangkan konsep, fakta,

  hukum, prinsip atau teorem-teorem matematik

  Penyusun awal : suatu pernyataan awalan tentang suatu hubungan

  atau suatu konsep peringkat tinggi yang luas untuk merangkumi

  semua maklumat yang berikutnya.

  Model-model

  pengajaran

  EkspositoriPemerosesan

  maklumatInkuiri Projek

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  3/41

  Rajah 2: Jenis Penyusun awal

  7.2.2 MODEL PENGAJARAN PEMEROSESAN MAKLUMAT

  bergantung kepada komputer sebagai model

  merupakan satu teori bagaimana manusia memperolehi maklumat

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran

  menekankan cara-cara merangsang desakan dalaman manusia untuk

  mencari makna dengan memperolehi dan mengorganisasi data,

  menyedari masalah dan menjana penyelesaian kepada masalah dan

  membentuk konsep dan bahasa untuk menyampaikannya.

  Penyusun awal

  Komparatif~ merangsang

  skema sedia ada

  Ekspositori~ menyediakan

  maklumat baru

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  4/41

  Rajah 1 : Model Pemerosesan Maklumat

  7.2.3 MODEL PENGAJARAN INKUIRI

  semua rangsangan dari alam sekitar diterima oleh receptor.

  Contoh : apabila anda menyentuh tangan anda, receptor deria akan

  mengesan sensasi tersebut.

  Sensasi itu disimpan secara sementara dalam ingatan deria.

  Jadual 1: Kapasiti dan tempoh mengikut jenis ingatan

  Ingatan deria Ingatan jangka

  pendek

  Ingatan jangka

  panjang

  Kapasiti Besar 5-9 unit maklumat

  baru

  Tidak terhad

  Interferen

  Sensory

  RegisterAttention

  Short Term

  Memory

  Forgotten Forgotten

  Output

  Input

  Stimulus

  Smell

  Touc

  Hear

  TasteSee

  Rehearsal

  Retriaval

  Episodie

  Memory

  Semantic

  Memory

  Procedur

  al

  Long Term

  Memory

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  5/41

  Tempoh 1-2 saat 20 saat kekal

  penemuan terpandu

  kekuatannya ialah : kedua-dua kandungan dan proses penyiasatan

  diajar pada masa yang sama

  menurut John Dewey, langkah-langkah inkuiri yang digunakan ialah :

  y kenal pasti dan menjelaskan masalah

  y membentuk hipotesis

  y mengumpul data

  y analisis dan interpretasi data untk menguji hipotesis

  y membuat rumusan

  Rajah 4: Proses inkuiri

  Prosesinkuiri

  Mengenalpasti

  masalah

  penyiasatan

  mempertimbangkankomunikasi

  analisis

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  6/41

  7.2.4 MODEL PROJEK

  merupakan satu kaedah pengajaran yang sistematik yang melibatkan

  murid-murid mempelajari kemahiran dan pengetahuan melalui satu proses

  inkuiri yang berstruktur

  guru perlu menyediakan soalan projek serta aktiviti pengajaran dan

  pembelajaran yang dirancang dengan baik

  melibatkan penglibatan murid-murid yang tinggi

  membolehkan murid-murid berinteraksi dan berkomunikasi

  satu kelebihan model projek ialah ada elemen kesepaduan di mana

  murid-murid dapat mengapplikasikan kemahiran-kemahiran matapelajaran

  yang berlainan

  guru perlu memberi bimbingan dan arahan dengan terang tentang cara-

  cara mengendalikan sesuatu projek

  7.3 Pendekatan dan strategi pengajaran

  Rajah 5: Pendekatan dan Strategi Pengajaran

  Pendekatan dan strategi

  pengajaran

  Strategi berpusatkanguru

  Strategi berpusatkanpelajar

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  7/41

  7.3.1 STRATEGI BERPUSATKAN GURU

  merupakan stategi pengajaran dan pembelajaran yang telah lama

  diamalkan dalam bilik darjah

  guru menguasai dan mengawal segala aktiviti pembelajaran

  komunikasi dan interaksi antara guru dan murid adalah sehala

  guru berada dalam tengah-tengah aktiviti bilik darjah

  juga dikenali sebagai pengajaran langsung

  guru mengarah pemikiran pelajar dan penglibatan

  contoh : latih tubi dan praktis, kuliah dan hafalan pelajar

  juga dikenali sebagai pengajaran eksplisit

  terdiri daripada bahan yang mengandungi langkah-langkah kecil dan

  sistematik

  digunakan untuk menyampaikan fakta-fakta khusus dan kemahiran

  tertentu

  contoh ; pengajaran fakta sains atau kajian sosial, perbendaharaan

  kata, pengiraan matematik

  peranan guru adalah mengemukakan bahan pengajaran, membimbing

  pelajar melalui sesi praktis awalan dan memberi semua pelajar

  amalan berperingkat tinggi yang lebih kerap.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  8/41

  Rajah 6: Ciri pendekatan strategi berpusatkan guru

  7.3.2 STRATEGI BERPUSATKAN PELAJAR

  pelajar mengambil alih tanggungjawab untuk apa yang diajar dan

  bagaimana ia dapat dipelajari

  dapat menggalakkan pelajar bertanggungjawab dan melibatkan diri

  bagi membantu mereka belajar bagaimana untuk belajar

  dilakukan untuk menwujudkan iklim bilik darjah yang baik di mana

  pelajar dapat berinteraksi dengan guru dan pelajar lain.

  strategi ini sesuai digunakan apabila maklumat tidak disampaikan

  secara berkesan dalam strategi berpusatkan guru

  matlamatnya ialah untuk memperkembangkan kemahiran pemikiran

  kreatif dan kritis

  pengajaran dalam bilik darjah kurang eksplisit

  Pengajaran ditujukan kepada seluruh

  kelas

  Ciri-ciri pendekatan strategi berpusatkan guru

  Guru bercakap lebih daripada pelajarsemasa pengajaran.

  Buu teks merupakan panduan untuk apa

  yang diajar dalam kelas

  Setiap episod dalam pengajaran

  ditentukan oleh guru

  Meja dan kerusi diatur dalam barisan;

  menghadap papan kapur

  Pelajar tidak bebas untuk bergerak

  dalam bilik darjah

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  9/41

  namun, guru masih berkuasa dan memberi sedikit tanggungjawab

  kepada pelajar

  guru bertindak autoritatif guru memilih untuk mengagihkan sedikit

  kuasanya kepada pelajar dan tidak memusatkan kuasa kepada dirinya.

  Contoh Strategi berpusatkan pelajar

  i) Penerokaan ii) ikuiri penemuan iii)Beberapa bentuk perbincangan

  7.3.2.1 Peranan guru dalam strategi berpusatkan pelajar

  Rajah 7: Peranan guru dalam strategi berpusatkan pelajar

  Mahir dalam mata

  pelajaran yang diajar

  Mengetahui struktur, mengenal pasti

  konsep-konsep penting

  Memilih atau mengembangkan pengalaman-pengalaman yang

  bermakna kepada pelajar

  Memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan menemui apa yang guru

  hendak mereka pelajari

  Peranan guru dalam strategi berpusatkan pelajar

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  10/41

  7.3.3 STRATEGI BERPUSATKAN BAHAN

  terbahagi kepada dua kategori iaitu bahan pengajaran dan bahan

  pembelajaran

  memupuk sifat-sifat sosial yang positif khasnya apabila murid dan

  guru berkongsi sumber dan bahan

  murid-murid mendapat pengalaman realistik kerana dapat melihat

  situasi sebenar

  interaksi yang berlaku dalam bilik darjah adalah banyak hala

  strategi ini mengutamakan kecekapan dan kemahiran murid dalam

  memanipulasikan pelbagai jenis bahan

  guru menggunakan banyak bahan seperti buku, blok-blok binaan,

  bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer, pusat sumber, pusat

  akses kendiri dan lain-lain dalam menjalankan pengajarannya.

  Contoh-contoh penggunaan media

  y panduan pelajaran

  y panduan buku teks

  y buku kerja

  y video

  y pakej pita

  y pakej pembelajaran berasaskan komputer, konferens komputer

  y CD-ROM, multimedia dan lain-lain

  7.3.3.1 PERANAN GURU PEMBELAJARAN BERPUSATKAN

  BAHAN

  1. membimbing pelajar di mana untuk mendapat maklumat

  2. membantu mereka mencari/ membentuk soalan yang sesuai untuk

  dikemukakan.

  3. mengatasi masalah sekiranya mereka di dalam perpustakaan

  4. memberi galakan apabila mereka menemui kegagalan; dan

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  11/41

  5. membolehkan mereka berinteraksi dalam kerja kumpulan

  7.4 PENDEKATAN PENGAJARAN

  PENDEKATAN INDUKTIF

  guru menyediakan banyak contoh yang mempunyai konsep

  danperaturan yang sama

  guru mencungkil atribut kritikal dan atribut bukan kritikal

  pelajar faham konsep yang ada persamaan mengkategori contoh-contoh

  dan bukan contoh-contoh

  pelajar menyatakan perkaitan yang ditemui

  Rajah 8: Pendekatan Induksif

  Contoh :

  1. Guru menunjukkan contoh bentuk segi empat , misalnya meja

  2. Pelajar mengenal pasti ciri-ciri yang menunjukkan objek sebagai segi

  empat sama.

  3. Guru kemudian mencungkil atribut bukan kritikal sebua segi empat

  sama.

  7.4.2 Pendekatan pengajaran deduktif

  persoalan

  - mula dengan memberi peraturan konsep ataupernyataan

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  12/41

  Rajah 9: Pendekatan deduktif

  7.4.3 Pendekatan Pengajaran Elektif

  Berasal daripada istilah bahasa Inggeris elective bermaksud pemilihan.

  kombinasi mana-mana satu kaedah pengajaran, seperti kombinasi

  pendekatan induktif dan deduktif

  Ia sesuai untuk mrngajar rumus, prinsip, hukum, konsep dan teorem.

  Strategi ini boleh digunakan untuk pemusatan bahan. (sebagai satu aktiviti

  pengayaan)

  Guru boleh menggunakan kreatif sendiri dan tidak terikat kepada mana-

  mana pendekatan yang khusus.

  Guru mengajar mengikut kemampuan dan kebolehan murid.

  Kebanyakan mata pelajaran sains dan matematik.

  Ciri-ciri pendekatan elektif ialah seperti berikut:

  (a) Pendekatan ini sesuai untuk murid pelbagai kecerdasan dan kebolehan.

  (b) Murid-murid dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran sama ada tugas

  mengasas rumusan atau memberikan contoh.

  (c) Guru memberikan input terlebih dahulu. Ini memudahkan murid-murid

  - memberi contoh dan bukan contoh

  - mencungkil atribut kritikal dan bukan kritikal

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  13/41

  membuat rumusan.

  7.4.4 Pendekatan Tematik

  Berasaskan idea-idea utama berhubung dengan kandungan sesuatu mata

  pelajaran, unit-unit tematik merentasi disiplin.

  Tujuan

  Unit-unit tematik selalu mengandungi pilihan-pilihan untuk pelajar-pelajar.

  Langkah-langkah merancang unit-unit tematik:

  (1) Pilih satu tema: Tema hendaklah luas untuk memuatkan maklumat

  daripada

  banyak bidang mata pelajaran.

  (2) Membina jaringan perancangan : Membuat sumbangsaran untuk

  membina carta-peta semantik yang meneroka pelbagai contoh.

  (3) Pilih bahan : Perancangan bertujuan untuk menyediakan bahan-bahan

  yang banyak.

  (4) Rancangan aktiviti : Pilih dan rekabentuk aktiviti-aktiviti yang sesuai

  dengan tema. Gunakan bahan-bahan yang banyak dan galakkan

  peningkatan prestasi pelajar.

  7.4.5 Pembelajaran Masteri

  Bahan pembelajaran dibahagikan kepada unit-unit yang lebih kecil iaitu

  daripada yang mudah kepada yang kompleks.

  Disampaikan kepada murid-murid secara sistematik dengan

  menggunakan alat bantuan mengajar yang sesuai.

  Murid akan dinilai. Jika tidak dapat menguasai, mereka disuruh

  mengulangi pelajaran tersebut.

  y Kebaikan pembelajaran masteri adalah seperti berikut.

  (a) murid mempunyai kemahiran asas sebelum bergerak ke unit yang lain.

  (b) Guru perlu nyatakan objektif pengajaran dengan sangat tepat sebelum

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  14/41

  dapat melaksanakan pengajarannya.

  (c) Untuk setiap unit pembelajaran, guru mesti menjalankan ujian formatif dan

  penilaian.

  (d) Keputusan ujian penilaian digunakan untuk membaiki semua kelemmahan

  murid-murid dalam setiap unit pembelajaran.

  7.4.6 Kaedah Pengajaran Bersepadu

  satu cara untuk menguruskan program pengajaran agar mata

  pelajaran dan kemahiran yang terasing dalam kokurikulum dapat

  dikait antara satu sama lain.

  Menjadikan pusat kesepaduan kurikulum bertujuan untuk mewujudkan

  kesepaduan dalam pengalaman persekolahan pelajar.

  Ada perkaitan yang kuat dengan kaedah inkuiri, berbentuk kendiri,

  mempunyai pesekitaran yang kurang berstruktur dan berorientasikan

  penyelesaian masalah.

  Tujuan kaedah pengajaran bersepadu

  y Mengajar pelajar untuk menjadi penyelesai masalah yang

  berdikari.

  y

  Membantu pelajar untuk memahami dan menghargai sejauhmanapembelajaran sekolah saling berkaitan dan tidak diasingkan

  kepada mata pelajaran dan kemahiran tertentu.

  y Menekankan proses pembelajaran bertentangan dengan isi

  kandungan dan kemahiran spesifik.

  y Menggunakan nilai-nilai sosial dalam pembelajaran di mana

  pelajar digalakkan bekerjasama dengan orang lain.

  Peranan guru

  y Menentu dan menyediakan persekitaran di mana pelajar dapat

  menjalankan aktiviti pelajaran mengikut minat, keperluan, kebolehan,

  personaliti dan motivasi mereka.

  y Guru perlu merancang dan membimbing penerokaan pelajar tanpa

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  15/41

  menyekat inisiatif.

  y Perlu menyediakan pelbagai pilihan bahan pembelajaran dengan teliti.

  y Perlu sama-sama menjadi pelajar.

  7.4.7 Pendekatan infusi

  pendekatan pendidikan yang menggunakan isu sebenar sebagai

  konteks bagi pengajaran kemahiran akademik dan pengetahuan.

  Infusi dan kesepaduan digunakan untuk program pendidikan

  mengatasi konflik.

  Infusi ialah pengajaran dan pemodelan bagi mengatas konflik

  sepanjang budaya persekolahan seseorang. Ia merupakan satu

  matlamat jangka panjang yang melibatkan gambaran menyeluruh.

  Matlamat infusi ialah membantu sekolah menjalankan secara

  komprehensif, sistematik dan terancang.

  Kesepaduan digunakan untuk menjelaskan satu cara startegik

  menyepadukan mata pelajaran (isi kandungan) dan tema-tema.

  Ia membantu pelajar membuat perkaitan antara disiplin.

  y

  5 jenis kesepaduan Kandungan/ Mata pelajaran Asas pengetahuan yang nyata/ unit

  kemahiran.

  Disiplin selari menentukan mata pelajaran antara unit-unit.

  Disiplin yang pelbagai mereka bentuk 2-3 disiplin yang membawa

  kepada pemusatan.

  Antara Disiplin pusat pengurusan menggunakan semua disiplin.

  Kesepaduan Isu-isu berpusatkan pelajar.

  7.5 KAEDAH DAN TEKNIK

  7.5.1 KAEDAH KOPERATIF

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  16/41

  Berasaskan konsep di mana murid-murid belajar secara kumpulan dan

  berbincang secara koperatif.

  Murid-murid dapat berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti

  pembelajaran.

  Langkah-langkah dalam pembelajaran koperatif ialah seperti berikut:

  (a) Guru sampaikan pelajaran baru.

  (b) Murid-murid membentuk kumpulan untuk membincangkan secara

  koperatif.

  (c) Ujian dijalankan untuk mengesan kemajuan dan pencapaian murid

  dalam setiap kumpulan.

  Peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan untuk membincangkan

  secara koperatif.

  Ciri-ciri pembelajaran koperatif adalah seperti berikut:

  (a) Murid-murid melibatkan diri secara aktif.

  (b) Murid dilatih dengan akauntabiliti diri dan tanggungjawab sesama ahli

  kumpulan.

  (c) Kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk.

  (d) Murid-murid sedar tentang kebaikan pembelajaran ini.

  Prosedur pengajaran dan pembelajaran dalam kaedah koperatif ialah

  seperti berikut:

  (a) Guru mengajar satu unit kaedah pembelajaran.

  (b) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan

  aktiviti-aktiviti yang mencapai objektif pembelajaran.

  (c) Guru membimbing dengan kaedah-kaedah dan teknik-teknik yang sesuai.

  (d) Murid mengikuti bimbingan guru.

  (e) Murid-murid berusaha bersama-sama dalam kumpulan untuk mencapai

  objektif pembelajaran yang ditetapkan.

  7.6 KAEDAH KOLABORASI

  Kamus Dewan (1998), koboratif bermaksud kerjasama erat di antara

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  17/41

  dua ihak atau lebih.

  Melibatkan sekumpulan murid yang berusaha bersama ke arah

  mencapai prestasi yang cemerlang sama ada dalam bidang

  akademik atau pun ko kurikulum.

  Keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatakan dengan meminta

  pelajar penyelesaian sesuatu masalah dengan satu sama lain dan

  kemudiannya berbincang. Nilai sosial dan kerjasama dapat dipupuk

  dengan baik dan masalah disiplin dapat dikurang ke tahap minima.

  Pembelajaran koperatif dan kolaboratif mempunyai ciri-ciri yang

  hampir sama di mana kedua-dua ini menekankan semangat

  kerjasama antara ahli kumpulan., menukar corak hubungan antara

  guru dan pelajar, dan kombinasi bilik darjah kolaboratif.

  (a) Perkongsian pengetahuan di kalangan guru dan pelajar

  Metafora untuk bilik darjah koboratif ialah perkongsian maklumat

  tentang isi kandungan, kemahiran dan pengajaran dan

  menyampaikan maklumat tersebut kepada pelajar.

  Guru koboratif juga menghargai dan menggunakan pengetahuan

  yang didapati melalui pengalaman peribadi, bahasa, strategi dan

  budaya yang dibawa oleh pelajar ke dalam situasi pembelajaran.

  (b) Perkongsian kuasa antara guru dan pelajar

  Meminta pelajar menetapkan matlamat spesifik dalam kerangka kerja

  yang diajar menyediakan pilihan aktiviti-aktiviti dan tugasan yang

  memenuhi minat dan matlamat pelajar yang berbeza.

  Guru mengalakkan pelajar menggunakan pengetahuan sendiri,

  memastikan mereka berkongsi pengalaman dan strategi pembelajaran

  mereka, dan memfokuskan kepada kefahaman bertahap tinggi.

  Guru membantu pelajar mendengar pelbagai pendapat, menyokong

  pengetahuan dengan bukti, melibatkan diri dalam pemikiran kritis dan

  kritikal dan terlibat dalam dialog.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  18/41

  (c) Guru sebagai Perantara

  Perantaraan yanng berjaya dapat membantu pelajar untuk

  menghubungkan maklumat baru dengan pengalaman mereka dan

  pembelajaran di bidang lain dapat membantu pelajar mencari jalan

  penyelesaian apabila mereka keliru dan membantu mereka belajar

  bagaimana untuk belajar.

  (d) Pengumpulan pelajar secara heterogen

  Perspektif, pengalaman dan latar belakang pelajar penting untuk

  memperkayakan pembelajaran dalam bilik darjah memerlukan

  pemahaman pelbagai perspektif.

  Bilik darjah yang kolaboratif melibatkan aktiviti kurikulum berfikir dan

  diberi peluang untuk memberi sumbangan dan menghargai

  sumbangan orang lain.

  7.7 KAEDAH KELAS DAN KESELURUHAN KELAS

  Merupakan pengajaran langsung yang paling efektif bagi pengajaran

  kemahiran asas.

  (i) Menstruktur Dan Menentukan Kadar Pengajaran

  Mestilah jelas supaya pelajar dapat memahami isi kandungan

  pelajaran dengan mudah dan dapat pula mengaitkan dengan

  apa yang mereka tahu.

  Guru perlu membuat ulangkaji pelajaran lepas sebelum

  memulakan pelajaran.

  Semasa mengajar, guru perlu memberi penekanan kepada isi-

  isi penting supaya tidak hilang punca; guru perlu menunjukkan

  dengan jelas peralihan antara bahagian-bahagian pelajaran.

  Guru perlu membuat ringkasan.

  (ii) Menyampaikan Maklumat Kepada Kelas

  Guru-guru perlu menyampaikan maklumat secara jelas dan

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  19/41

  bersemangat dengan:

  (a) memberi fokus pada satu isi pada satu-satu masa dengan mengelakkan

  penggunaan frasa yang kabur.

  (b) Mengulangi dan mengulangkaji peraturan-peraturan am dan konsep-

  konsep penting semasa mengajar topik-topik yang lebih sukar bagi

  membantu pelajar mengekalkan dan memahami topik yang diajar.

  (c) Menggunakan pelbagai media dan kaedah untuk membantu pelajar-

  pelajar yang mempunyai stail pembelajaran yang berbeza. Bahan

  pengajaran hendaklah disampaikan dalam langkah-langkah kecil

  mengikut tahap pelajar dan kemudiannya dibuat latihan sebelum beredar

  ke langkah yang seterusnya.

  (d) Penjelasan mesti jelas.

  (iii) Pemodelan

  Menunjukkan sesuatu kemahiran atau prosedur.

  Terang dengan cara lisan, sesuai dengan pelajar yang suka stail

  pembelajaran visual.

  Tunjukkkan tingkahlaku tersebut dan melakukannya.

  (iv) Pemetaan konseptual

  Kerangka yang boleh diberikan kepada pelajar sebelum topik

  pengajaran disampaikan.

  Guru sediakan gambarajah ringkasan dengan mengaitkan bahagian-

  bahagian topik yang berbeza dengan struktur yang sedia ada.

  7.8 PENGAJARAN KUMPULAN

  Penekanan terhadap interaksi sosial dalam situasi pengajaran

  pembelajaran telah membawa kepada perkembangan teknik

  pengajaran kumpulan.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  20/41

  Menggalakkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran membantu

  pelajar menanggap apa yang penting, untuk mempelajari sesuatu

  prinsip dan mengaplikasikannya secara berkesan pada masa akan

  datang dalam pelbagai situasi.

  Pelajar akan mengalami variasi situasi yang luas semasa

  pembelajaran sebenar.

  Dapat mengaitkan hubungan yang terdapat antara prinsip baru dan

  konsep yang telah dipelajari untuk menjadikan satu hubungan yang

  bermakna.

  Tiga alternatif asas pengumpulan pelajar-pelajar ialah:

  (a) Pengumpulan mengikut kebolehan

  Percayai pelajar yang ada kebolehan intelek yang sama,yang

  maksimum. jika ditempat di tempat sama akan bersaing.

  Kesannya, kumpulan yang sama dapat mencapai potensi.

  (b) Pengumpulan mengikut minat

  merupakan suatu proses pemilihan kendiri.

  Biasanya berorientasikan projek.

  (c) Pengumpulan mengikut kadar pencapaian

  Pelajar mempunyai kebolehan yang sama tetap kadar kebolehan

  pembelajaran yang berbeza.

  (d) Mengurus pengajaran kumpulan

  Dijalankan dalam kelas.

  Guru bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

  Ada ketua, meninjau dan memastikan tugas-tugas yang khusus

  seperti mengedar dan menyimpan bahan dan merekod kemajuan

  kerja diselesaikan mengikut rancangan.

  Guru meluangkan masa untuk membincangkan kerja yang

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  21/41

  dilakukan.

  7.8.1 PENGAJARAN INDIVIDU

  Pembelajaran mengikut kadar individu dan berasaskan pada premis di

  mana setiap orang boleh belajar apa sahaja tetapi ada yang

  mengambil masa yang lebih.

  Diperlukan bila pembelajaran masteri adalah mustahak dan penting.

  Belajar mengikut kadar masing-masing tetapi juga memilih matlamat

  yang spesifik dan tugasan sendiri..

  Kebaikan :- Dapat tingkatkan tangggungjawab, memenuhi kehendak-

  kehendak tertentu, membolehkan penjadualan yang fleksibel dan

  memastikan kualiti yang berterusan.

  Kelemahan :- Mahal, mengambil lebih masa dan mengurangkan

  aktiviti kumpulan.

  7.8.2 PEMUDAHCARA

  libat kewujudan persekitaran dan aktiviti yang baik untuk

  menghubungkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada,

  menyediakan peluang-peluang untuk kerja kolaboratif dan

  penyelesaian masalah dan menawarkan kepada pelajar pelbagai

  tugasan yang autentik.

  Tumpuan kepada persekitaran fizikal.

  Wujud iklim yang positif, guru perlu mewujudkan perasaan saling

  mempercayai yang dapat menyokong dan menggalakkan perasaan

  dihormati dan terbuka dalam perkongsian idea, pendapat, sikap dan

  tingkah laku.

  Guru boleh membentuk sumber-sumber dalam bilik darjah untuk

  menyediakan pelbagai genre dan perspektif, untuk mengguna dan

  membina daripada artifaks, budaya dari rumah dan masyarakat

  pelajar dan untuk menguruskan pelbagai aktiviti pembelajaran.

  Prinsip-prinsip

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  22/41

  Pemudahacaraan anda adalah berdasarkan pengalaman pelajar

  sendiri.

  Mengambil kira keperluan pembelajaran dilaksanakan.

  Semasa memudahacara, guru situasi-situasi harian pelajar,

  rekabentuk semula konteks dalam mana pembelajaran dilaksanakan.

  Aktiviti pembelajaran perlulah dipilih berdasarkan pengalaman

  sebenar pelajar.

  Gunakan bahasa dan istilah yang bermakna kepada pelajar.

  Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran pelajar

  Mengambil kira hubungan dengan rakan sebaya dan fasilitator.

  7.9 KAEDAH PERBINCANGAN

  merupakan satu aktiviti berkumpulan di mana murid-murid dapat

  berinteraksi sesama mereka dalam membincangkan satu isu

  Pelajar akan menjadi lebih aktif dan lebih banyak hubungan peribadi.

  Guru perlu memoderasikan perbincangan dan bukan menyampaikan

  maklumat.

  Persediaan menjalankan sesi perbincangan:

  (i) Persediaan Untuk Perbincangan peranan awal dan kajian semula isi kandungan

  (ii) Putuskan banyak mana masa diperlukan.

  (iii) Tetapkan matlamat yang jelas untuk perbincangan

  (iv) Timbulkan Permasalahan Untuk Perbincangan Tajuk

  (v) Pilih aktiviti Yang Dapat Mengatasi Masalah

  (vi) Pilih satu kaedah pengumpulan

  y Mengikut saiz

  y Mengikut pemilihan

  y Mengikut tempoh

  (vii) Pilih kaedah penyoalan

  (viii) Memudahcarakan Perbincangan

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  23/41

  y wujudkan iklim selamat

  y wujudkan jangkaan penglibatan

  y tetapkan jangkaan-jangkaan yang jelas

  y berikan permasalahan untuk diselesaikan

  y memantau perbincangan

  y masalah-masalah dengan perbincangan

  7.10 TUNJUK CARA ATAU DEMONSTRASI

  merupakan satu kaedah untuk melatih murid memerhati dan

  melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur-prosedur tertentu.

  Melibatkan pendekatan visual untuk memerhatikan proses, maklumat

  dan idea.

  Membolehkan pelajar melihat perkara sebenar dan melihat

  bagaimana ia berfungsi

  Tunjukcara boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu isi atau

  prosedur secara berkesan, menimbulkan minat dalam sesuatu topik,

  menyediakan model untuk kemahiran mengajar dan mengubah kadar

  pembelajaran pelajar.

  guru hendaklah menentukan topik, objektif dan mentediakan aklatan

  atau bahan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran.

  kebaikan ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada

  murid-murid melalui deria penglihatan dan pendengaran.

  7.11 PENYELESAIAN MASALAH (THEORY OF

  CONSTRAINT(TOC) satu proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara

  kritis dan kreatif dalam mencari idea-idea alternatif dan langkah-

  langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

  membina pemikiran murid supaya bersedia menghadapi masalah

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  24/41

  membolehkan murid berfikir secara rasional dan logik apabila

  menghadapi masalah dan memupuk interaksi sosial yang positif.

  secara berasingan atau digandingkan dengan kaedah lain untuk

  menyelesaikan masalah dan pengurusan perubahan yang sesuai.

  Tujuan generik ialah untuk menterjemahkkan gerak hati kepada

  format yang boleh dibincangkan secara rasional, menyoal dengan

  bebas dan mengubahsuai kepada kefahaman situasi tersebut.

  Untuk penyelesaian masalah, memudahkan komunikasi, kerjasama

  dan persetujuan di kalangan mereka yang terlibat.

  Ketiga-tiga objektif itu menentukan

  - Apa yang akan diubah: Penilaian situasi, huraian tentang

  kenyataan semasa, dan diagnosis - menentukan teras masalah atau

  konflik dan andaian andaian yang mengekalkannya.

  - Apa yang hendak diubah: Menyetakan visi atau penyelesaian dan

  huraian strategi untuk mendapatkan apa yang diingini preskripsi,

  membuat keputusan dan perkembangan penyelesaian.

  - Bagaimana membuat perubahan: Pembinaan pelan yang terperinci

  dan taktik yang boleh menjelaskan apa yanng perlu berlaku dan

  menyelarsakan usaha kumpulan untuk melaksanakan strategi-

  merancang, pembinaan sukan.

  7.12 SIMULASI

  situasi pembelajaran yang membolehkan pelajar berlatih

  menggunakan kemahiran, belajar mengenai prinsip atau

  melaksanakan sesuatu tindakan dalam keadaan terkawal.

  Tujuan mencapai objektif pembelajaran tertentu.

  Kelebihan satu teknik mengajar dalam bilik darjah.

  Pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat.

  Penggunaan alat simulasi dalam melatih juruterbang, dan model gigi

  yang digunakan semasa melatih doktor pergigian.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  25/41

  Boleh diselia dengan rapi supaya pembelajaran menjadi lebih

  berkesan, berbanding sekiranya mereka berada dalam situasi sebenar.

  Boleh mencuba semula sekiranya percubaan pertama mereka gagal.

  7.12.1 PRINSIP-PRINSIP MELAKSANAKAN SIMULASI

  DALAM BILIK DARJAH

  1. Guru perlu memilih suatu situasi berunsur masalah dan terangkan

  dengan jelas.

  2. Tetapkan peranan-peranan berdasarkan watak-watak dan pilih

  pelajar yang sesuai untuk berlakon.

  3. Tetapkan had masa untuk sesi simulasi.

  4. Pastikan pelajar memberi perhaian semasa simulasi.

  5. Adakah perbincangan dan rumusan selepas simulasi.

  7.12.2 SESI BERCERITA

  meningkatkan minat dan membina apresiasi serta menikmati

  kesusasteraan.

  Dapat memperkayakan pengajian bahasa, membekalkan pelbagai

  pengalaman, mengembangkan kemahiran mendengar dan

  memotivasikan pelajar untuk membaca.

  Langkah-langkah

  (a) Persediaan sebelum sesi bercerita:

  (i) Suasana yang selesa diperlukan. Sebaik-baiknya pelajar duduk dalam

  satu bulatan bersama orang yang bercerita.

  (ii) Sekiranya guru merupakan orang yang bercerita, beliau perlu mengambil

  kira perkara-perkara berikut:

  Pastikan cerita itu boleh didengar dengan jelas oleh semua pelajar

  Pastikan semua pelajar boleh melihat guru, terutamanya bahagian

  muka dan tangannya.

  Bercakap dengan kuat dan jelas berserta itonasi yang sesuai.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  26/41

  Sekiranya guru tidak mahu diganggu, ingatkan pelajar untuk

  bertanyakan atau membuat ulasa hanya selepas selesai bercerita.

  Pelajar perlu memberi sepenuh perhatian sebelum uru mula bercerita.

  (iii) Jika pelajar diberi peluang sebagai orang yang bercerita, mereka perlu

  Diberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan sekuen cerita.

  Diberi peluang untuk berkongsi cerita pendek atau peristiwa

  menarik dalam situasi yang tidak formal. Ini dijadikan pengalaman

  awal untuk pengalaman bercerita yang lengkap.

  (b) Semasa sesi bercerita

  (i) Pelajar diberi peluang membuat catatan untuk perbincangan

  kemudiannya.

  (ii) Pastikan pelajar menumpukan perhatian.

  (iii) Orang yang bercerita perlu berkemahiran membuat kontrak mata

  dengan pelajar seolah-olah bercerita secara langsung dengan mereka.

  (c) Selepas sesi bercerita

  (i) Beri peluang kepada pelajar merumuskan cerita.

  (ii) Minta mereka berkongsi nilai-nilai yang telah dipelajari.

  7.12.3 SOSIO-DRAMA

  satu bentuk main-peranan atau penambahbaikan secara dramatik.

  Beritahu peranan watak

  Boleh tambah sendiri

  Setelah habis tanya

  (i) Apa perasaan anda sebagai pelakon

  7.12.4 PROJEK

  Kajian mendalam tentang aspek kehidupan sebenar yang sesuai

  dengan perhatian dan kebolehan kanak-kanak.

  Kajian ini dalam kelas atau kumpulan kecil.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  27/41

  Kelebihan :-

  (i) memperkayakan aktiviti kanak-kanak seperti permainan

  dramatik, pembinaan, melukis dan mewarna.

  (ii) memberi peluang kanak-kanak yang lebih tua menjalankan

  kajian sendiri dalam sains dan kajian sosial serta

  membentangkan dapatan mereka dalam pelbagai cara.

  (iii) Berpeluang menggunakan pengetahuan dan kemahiran asas

  matematik dan bahasa di sepanjang pelaksanaan projek.

  7.12.5 LAWATAN PENDIDIKAN ATAU LAWATAN LUAR

  kaedah memberi pengalaman sebenar kepada pelajar di satu lokasi

  sahaja.

  Bertujuan membuat pemerhatian secara terus.

  Boleh merangkumi teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran

  seperti demonstrasi, perbincanga kumpulan, temuduga, kajian kes

  atau penghakiman.

  Ciri-ciri kebaikan lawatan luar

  Ia dirancang dengan baik dan mempunyai matlamat pendidikan

  yang jelas. Ia boleh disesuaikan dengan kemudahan dan peluang yang ada.

  Ia berkesan dalam mempengaruhi penggunaan pelbagai amalan

  pendidikan.

  Ia memerlukan perancangan yang rapi pengangkutan, sumber

  dan peralatan.

  Ia memberi peluang menjelas, menilai dan mengesahkan

  maklumat yang sedia.

  Ia boleh meningkatkan dinamika kumpulan.

  Ia merupakan motivasi alternatif bagi pengajaran dalam bilik

  darjah.

  Ia memberikan pengalaman sebenar yang sukar ditiru dalam bilik

  darjah.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  28/41

  Ia menggalakkan peserta-peserta mencuba idea-idea baru.

  Kelemahan

  o kesukaran merancang disebabkan minat yang berbeza dan

  boleh menyebabkan peserta hilang minat jika perancangan

  tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

  o Ia sukar untuk merancang

  o Banyak halangan boleh berlaku. Kita mudah hilang

  kawalan.

  o Rancangan terbaik mungkin terhalang oleh kos yang tinggi

  o Cuaca boleh menjadi faktor penghalang

  o Isu-isu keselamatan mengambil banyak masa dan tenaga

  o Satu atau dua peserta yang enggan bekerjasama turut

  menjadi faktor penghalang.

  7.13 INKUIRI-PENEMUAN

  Inkuiri- kaedah penemuan, membenarkan pelajar melibatkan diri dalam

  proses penemuan.

  Membolehkan pelajar mendapat jawapan atau membuat kesimpulan

  daripada soalan-soalan atau permasalahan-permasalahan yang

  dikemukan melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis.

  Berbentuk induktif.

  Guru membimbing pelajar apabila pelajar menemui makna-makna baru,

  mengamalkan kemahiran-kemahiran dan mengalami pengalaman yang

  mencorak pembelajaran mereka.

  7.14 MODUL Satu pendekatan yang terbukti berkesan dalam proses

  pembelajaran pelajar.

  Pelajar perlu membaca serta memahami konsep.

  Guru perlu memudahcara pembelajaran melalui perundingan.

  Modul pembelajaran kendiri adalah cara terbaik seorang guru

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  29/41

  membimbing pelajarnya meningkatkan kefahaman baru dan

  verifikasi konsep-konsep.

  Kandungan modul yang diperlukan:

  (iv) Pendahuluan

  (v) Ujian pra

  (vi) Objektif

  (vii) Sumber Pembelajaran

  (viii) Aktiviti Pembelajaran atau Panduan Belajar

  (ix) Aktiviti-aktiviti Pengayaan

  (x) Latihan Penilaian Kendiri

  (xi) Ujian Pos

  7.14.1 Kebaikan mengguna pendekatan modul

  (i) masa yang tidak digunakan untuk pengajaran boleh digunakan untuk

  melakukan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan.

  (ii) Guru berperanan sebagai pemudahcara an pembimbing, bukan

  sebagai penyampai maklumat dan akhirnya modul yang baik akan

  menjamin kelancaran urutan aktiviti dan penemuan faktor dan

  maklumat yang berjaya apabila selesai dibuat.

  (iii) Pelajar dapat menjadualkan masa sendiri.

  Kelemahan modul

  (i) interaksi pelajar dengan guru adalah terhad.

  (ii) Pelajar mungkin pilih kaedah yang pasif.

  (iii) Perkembangan kemahiran manipulatif mungkin diabaikan.

  (iv) Pelajar lembam mungkin membentuk perasaan tidak cekap dan

  rendah diri.

  7.14.2 PERANCANGAN PENGAJARAN

  MERANCANG UNTUK MENGAJAR

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  30/41

  Clark and Lampert (1986), - perancangan melibatkan peruntukan

  penggunaan masa dan pemilihan kaedah mengajar yang sesuai agar

  boleh menarik minat pelajar dan mewujudkan persekitaran pembelajaran

  yang produktif.

  - sebelum merancang, guru perlu mengikuti prinsip merancang berikut:

  Rajah 10: Prinsip merancang

  7.14.3 PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENENTUKAN APA YANG

  HENDAK DIAJAR

  1) Dapatkan pengetahuan yang mantap tentang syarat-syarat dan isi

  kandungan kurikulum.

  2) Rancang pengajaran berdasarkan pengetahuan dan kefahaman

  pelajar maklumat yang tepat mengenai pengetahuan pelajar

  tentang topik dan memanfaatkan pengetahuan sedia ada pelajar.

  3) Menekankan sama ada pelajar mempunyai kemahiran sedia ada

  bagi menghubungkan dengan topik baru.

  Mencari cara memudah

  cara pembelajaran

  Pengurusan

  Menentukan apa yang

  hendak diajar

  Merancangbagaimana hendak

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  31/41

  4) Sediakan objektif pengajaran yang khusus bagi setiap pelajaran.

  5) Mengharapkan satu standard yang tinggi bagi melaksanakan

  sesuatu tugas.

  7.14.4 RANCANG BAGAIMANA UNTUK MENGAJAR

  garis panduan untuk membolehkan pelajar mencapai objektif

  pengajaran:

  o menyediakan ringkasan dan idea-idea penting dan konsep-

  konsep penting dimasukkan dalam pengajaran.

  o Memilih strategi pengajaran yang bersesuaian dengan

  keperluan pelajar dan syarat kurikulum

  o Merancang segala pengajaran sebagai satu siri aktiviti

  berurutan secara terancang untuk mengekalkan minat dan

  perhatian.

  o Merancang pengalaman pembelajaran yang menarik dan

  mencabar bagi membolehkan pelajar melibatkan diri secara

  aktif.

  o Merancang pengajaran yang membolehkan mereka melakukan

  pemindahan pembelajaran dalam situasi yang lain.o Merancang tugasan yang digredkan mengikut kebolehan pelajar.

  o Merancang jadual pemilihan yang membolehkan pemantauan

  yang berterusan terhadap perkembangan mereka.

  o Bersedia untuk sesuaikan perancangan yang tidak akan

  mencapai objektif yang telah ditetapkan.

  7.14.5 MENCARI CARA UNTUK MEMUDAHCARA

  PEMBELAJARAN

  garis panduan untuk memudahcara pembelajaran:

  o merancang penggunaan alat bantu mengajar dan contoh untuk

  menerangkan dan mengajar mengikut isi kandungan.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  32/41

  o Mereka bentuk prosedur untuk teknik dan strategi pengajaran

  yang membantu dalam kefahaman.

  o Merancang kaedah dan strategi pengajaran alternatif untuk

  membantu individu yang berbeza

  o Merancang pelbagai motivasi ekstrinsik yang mengambilkira

  minat, nilai, sikap dan matlamat pelajar.

  7.14.6 PENGURUSAN PENGAJARAN

  Guru perlu menyedia dan menguruskan bilik darjah serta sumber

  pengajaran yang dirancang dengan baik dapat dilaksanakan

  dengan berkesan.

  Guru perlu bijak dalam pengurusan masa dalam bilik darjah dan

  melibatkan pelajar dalam pelajaran

  Persediaan awal perlu dijalankan untuk menentukan aktiviti

  berjalan lancar

  7.14.7 RUMUSAN

  perancangan adalah penentu utama apa yang hendak diajar di

  sekolah

  perancangan yang baik boleh mengakibatkan pengurusan masa

  yang berkesan dan penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai.

  Prinsip asas merancang adalah menentukan apa yang diajar,

  merancang bagaimana hendak mengajar, mencari cara untuk

  memudahcara pembelajaran dan mengurus pengajaran.

  7.15 PERANCANGAN UNTUK PENYAMPAIANPENGAJARAN ANALISIS KURIKULUM

  guru harus menganalisis kurikulum untuk mata pelajaran ayng

  diajar

  kurikulum dirancang oleh Pusta Perkembangan Kurikulum (PPK)

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  33/41

  tugasan guru ialah untuk menyalurkan isi kandungan yang terdapat

  di dalam kurikulum dalam masa yang diperuntukkan.

  Contoh: sukatan pelajaran Bahasa Malaysia telah menyenaraikan

  kemahiran yang hendak dicapai oleh pelajar untuk tahap satu dan

  tahap kedua di peringkat sekolah rendah.

  Objektif dan kemahiran hendaklah dicapai :

  1. Objektif menyediakan suatu konteks kepada guru untuk

  mengetahui apa yang perlu didedahkan kepada pelajar.

  2. membantu guru mengetahui aras pencapaian yang sepatutnya

  diharapkan daripada pelajar menunjukkan apa yang semua

  pelajar akan belajar dalam negara ini.

  guru dinasihatkan untuk merujuk kepada buku panduan guru untuk

  setiap mata pelajaran.

  7.15.1 RANCANGAN KERJA

  membantu guru menghabiskan sukatan pelajaran

  mengandungi perancangan tahunan, mingguan, perancangan unit

  dan persediaan mengajar.

  Perancangan yang menentukan apa yang akan diajar untuk satusemester/tahun dan dalam cara mana ia akan diajar.

  Aspek merancang

  rancangan kerja

  Masa yang diperuntukkan

  bagi satu waktu dalam

  seminggu/semester

  Integrasi kesemua

  kemahiran

  Urutan isi kandungan

  yang hendak diajar

  Isi kandungan yang perlu diselesaikan,

  kepentingannya dan jangka masa yang

  diperlukan.

  Aktiviti seperti pengayaan, pengukuhan

  dan pemulihan yang diperlukan perludimasukkan.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  34/41

  Rajah 11: Langkah-langkah semasa merancang rancangan kerja

  Rajah 12: Prosedur merancang rancangan kerja sepanjang tahun

  1. Penggunaan sukatan pelajaran, buku teks, buku lembaran kerja dan

  garis panduan yang etrdapat di atas untuk dibahagikan kepada jumlah

  tema atau tajuk yang hendak diajar.

  2. Penggunaan inventori kemahiran, isi kandungan untuk setiap topik.

  3. Buat keputusan terhadap urutan yang bersesuaian untuk

  mengemukakan tema tersebut.

  7.15.2 PERANCANGAN UNIT

  satu set pengajaran yang dihubungkan dengan seberapa

  prinsip yang tersusun.

  Topik umum dan topik yang sesuai untuk pelajar dikenal pasti.

  Unit merupakan selonggok isi kandungan dan kemahiran yang

  berkaitan dibangunkan bersama dalam cara yang logik.

  Tentukan jumlah minggu mengajar untuk setiap

  semester dan darablan dengan jumlah minit yangdiperntukkan untuk setiap minggu

  Dalam urutan isi kandungan yang hendak diajar,kriteria yang perlu diambil kira adalah tahapberkaitan dengan kesukaran belajar, jenis

  kemahiran yang perlu diaajar, perkaiatan antaraunti-unit embela aran.

  terjemahkan sukatan pelajaran dan rujuk kepada

  buku panduan yang terdapat bersama buku

  sukatan pelajaran

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  35/41

  Berhubung kait dengan pelbagai matlamat, isi kandungan dan

  aktiviti yang difikirkan oleh guru.

  Berfungsi sebagai peta yang menghubungkan beberapa

  pengajaran dan memberi idea kepada guru, pelajar, dan orang

  lain tentang pelaksaan pengajaran.

  7.15.3 PERSEDIAAN MENGAJAR

  struktur unit-unit pembelajaran yang sistematik untuk memudahkan

  pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

  ditulis untuk membantu guru menstruktur pembelajaran kepada

  mereka dan pelajar.

  Membantu dalam kelancaran dan penyampaian pengetahuan.

  Merupakan proses pemikiran

  Boleh diselesaikan dalam 4 bahagian , iaitu:

  a) Tentukan kurikulum tentang apa yang pelajar akan belajar

  b) Tentukan pengetahuan sedia ada pelajar sebelum bermulanya

  pelajaran yang boleh menuju kepada kurikulum baru hari

  tersebut.

  c) Tentukan sekurang-kurangnya satu cara untuk membantupelajar untuk belajar kurikulum baru itu.

  d) Tentukan sekurang-kurangnya satu cara untuk menilai hasil

  pembelajaran pelajar.

  7.15.4 FORMAT PENULISAN

  format yang mudah untuk diikuti dan berstruktur dengan baik.

  Kerangka sesuatu format boleh digunakan dengan mudah semasa

  dalam bilik darjah untuk dirujuk dengan cepat oleh guru

  Berikut merupakan contoh kerangka format untuk menulis

  persediaan mengajar:

  mengandungi maklumat umum tentang kelas, mata pelajaran,

  kelas, tarikh, masa, bilangan pelajar dalam kelas, topik dan

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  36/41

  kemahiran-kemahiran yang hendak diajar, berdasarkan sukatan

  pelajaran

  Mata pelajaran :

  Kelas :

  Tarikh :

  Bil Pelajar dalam kelas :

  Tajuk :

  Kemahiran :

  Pengetahuan sedia ada :

  Hasil pembelajaran :

  Nilai :

  Sumber pengajaran/ pembelajaran :

  Langkah/tahap/Masa

  (minit)

  Isi kandungan Aktiviti pengajaran

  dan pembelajaran

  Catatan

  Set induksi

  Langkah

  penyampaian

  Langkah 1

  Lengkah 2

  Lengkah 3

  Penilaian

  Penutup

  Strategi

  Proses kajian

  masa depan

  Nilai

  - kajian alam

  sekitar

  - kajian masa

  depan

  - sumber

  pengajaran/

  pembelajaran

  - kemahiran

  berfikir

  Catatan Refleksi:

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  37/41

  7.15.5 PENGETAHUAN SEDIA ADA

  semua kebolehan relevan, pengalaman atau pengetahuan di mana

  pelajar mesti tahu atau boleh melakukan supaya berjaya dalam

  pelajaran

  dapat membantu guru menentukan tahap kesukaran hasil

  pembelajaran, strategi pengajaran dan bahan sumber yang

  digunakan.

  7.15.6 HASIL PEMBELAJARAN

  objektif-objektif pembelajaran tingkah laku yang menghuraikan apa

  pelajar akan dapat melakukan setelah melalui pelajaran

  suatu huraian hasil pembelajaran yang diharapkan

  asas untuk pelajaran yang lain.

  Membekal kriteria untuk membina penilaian untuk pelajaran dan

  prosedur-prosedur pengajaran yang guru rekabentuk untuk

  melaksanakan pelajaran.

  Fokus dalam sesuatu persediaan mengajar

  Perlu faham isi kandungan yang berkaitan dengan objektif

  Elemen dalam objektif tingkah-laku

  1. Keadaan

  pernyataan yang menerangkan tentang keadaan di mana

  tingkah laku itu berlaku

  mengkhususkan sesuatu keadaan, arahan, bahan, arah dan

  lain-lain

  bermula dengan penyataan pengakuan yang mudah

  Contohnya : Diberi ........... , Atas permintaan pelajar ini

  akan..........

  2. Kata kerja tingkah-laku

  kata kerja dalam tingkah-laku ialah kata perbuatan yang

  membawa maksud tingkah-laku yang boleh diperhatikan.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  38/41

  Contoh: walaupun kita hendak pelajar kita menghargai

  sesuatu, tetapi mustahil kita mengetahui bila pelajar

  menghargai sesuatu.

  Langkah yang ternaik ialah membuat inferen terhadap

  pelajar

  Kata kerja tingkah-laku ialah satu perkataan yang

  bermaksud perbuatan yang boleh diperhatikan atau

  pembinaan sesuatu produk yang boleh diperhatikan

  3. Kriteria

  pernyataan yang menjelaskan perlakuan tingkah-laku sebaik mungkin

  yang ditunjukkan oleh pelajar.

  Dijelaskan dalam nombor yang mudah termasuk respon pelajar

  Contoh:

  Dalam senarai 100 nombor yang disusun secara meningkat

  ( keadaan)

  Pelajar dapat mengenal pasti ( kata kerja)

  Sekurang-kurangnya sembilan nombor perdana ( kriteria)

  Objektif tidak menjelaskan secara khusus bilangan sembilan nombor yang

  mana dan meletakkan syarat sekurang-kurangnya sembilan nombor

  Cara pelajar mengenal pasti tidak dinyatakan, ditentukan dalam penilaian

  Pelajar boleh membulatkan, menonjolkan, melukis pada nombor tersebut

  dan sebagainya.

  Kesimpulannya: penulisan objektif tingkah-laku yang baik adalah intipati

  sesuatu persediaan mengajar.

  Objektif tingkah-laku haruslah jelas dan menerangkan hasil pembelajaran

  yang dikehendaki

  KEMAHIRAN BERFIKIR

  menghuraikan secara ringkas kemahiran berfikir yang

  digunakan dalam pengajaran

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  39/41

  contohnya: pelajar menggunakan kemahiran berfikir melalui

  satu pengurusan grafik untuk menjelaskan kebaikan dan

  kelemahan antara pengangkutan udara dengan

  pengangkutan darat sebagai dua jenis pengangkutan

  NILAI

  nyatakan nilai implisit dan eksplisit yang diharapkan dapat

  dicapai oleh pelajar di akhir pengajaran

  huraian ringkas terhadap pemerhatian mengenai nilai

  semasa melakukan kerja ketika pengajaran.

  7.15.7 SUMBER PENGAJARAN PEMBELAJARAN

  menyenaraikan semua sumber bahan dan peralatan yang

  akan digunakan serta cara menggunakannya

  PENYAMPAIAN

  mengandungi dua bahagian :

  (a) induksi

  bahagian pengenalan proses pengajaran dan pembelajaran

  dalam bilik darjah

  untuk menggalakkan pelajar untuk memberi penumpuan

  terhadap pembelajaran topik yang baru

  masa adalah pendek dan jarang mengambil masa lebih

  daripada 5 minit

  (b) aktiviti pengajaran pembelajaran

  bahagian penting dalam persediaan mengajar

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  40/41

  isi kandungan disusun dengan teliti kepada beberapa

  langkah yang berurutan berdasarkan kepada pelbagai

  prinsip pedagodi

  mengandungi huraian tentang teknik pengajaran

  menyediakan ringkasan kepada pelajar

  menyenaraikan semua bahan dan peralatan yang akan

  digunakan dan menghuraikan cara untuk menentukan

  sama ada pelajar mencapai objektif pengajaran

  7.15.8 RUMUSAN

  perancangan dan membuat keputusan tentang pengajaran adalah antara

  aspek peling penting tentang pengajaran kerana ia adalah penentu utama

  pengajaran dan pelaksanaan

  rancangan kerja ialah rancangan yang menunjukkan pengajaran untuk

  satu semester/tahun

  perancangan unit adalah satu set pengajaran yang dihubungkan dengan

  beberapa prinsip yang tersusun, meliputi pengajaran beberapa hari dang

  minggu, mengandungi keseluruhan objektif untuk unit tersebut, isi

  kandungan utama untuk diselesaikan, tugasan dan penilaian persediaan mengajar merujuk kepada unit pembelajaran yang berstruktur

  secara sistematik untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran

  dalam bilik darjah

  pengetahuan sedia ada merujuk kepada semua kebolehan yang relevan

  pengalaman atau pengetahuan yang pelajar telah tahu atau boleh

  melakukan untuk memastikan kejayaan sesuatu pengajaran

  hasil pembelajaran adalah objektif pembelajaran tingkah laku yang

  menghuraikan apa yang pelajar boleh buat selepas selesai pengajaran

  set induksi ialah bahagian pengenalan proses pengajaran dan

  pembelajaran dalam bilik darjah

  aktiviti pengajaran dan pembelajaran merupakan penyampaian utama

  bahagian sesuatu persediaan mengajar.

 • 8/4/2019 51462032 14586368 Teori Dan Proses Pengajaran Pengajaran

  41/41

  Kesimpulannya, aktiviti/ bahan akan digunakan untuk mengukuh dan

  melanjutkan pengajaran.