10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

download 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

of 13

Embed Size (px)

Transcript of 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  1/13

  SUMBER-SUMBERSAMPINGAN PERUNDANGAN

  ISLAM

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  2/13

  MASLAHAH MURSALAH

  Pada bahasa : Kebaikan umum

  Pada istilah : Satu sifat yang sejajar dengankehendak syarak tetapi tidak didapati dalil yang

  khusus sama ada memperakuinya ataumenolaknya, namun pelaksanaan hukum tersebutmendatangkan kemaslahatan kepada manusia danmenjauhkan daripada kemudaratan

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  3/13

  Contoh

  Mengumpul al-Quran

  Ca angan ai ina u a ar r melanti ai ina mar rse agai ganti eliau menja i alifa

  ai ina mar r ti a mem eri an za at epa a orangafir yang ijina an ati mere a (muallafah qulubuhum)

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  4/13

  ISTIHSAN

  Pada bahasa : Menganggap sesuatu itu

  baik

  Pada istilah : Meninggalkan huku

  daripada ketetapan u u danenga bil huku pengecualian keranaada dalil yang lebih kuat enurutpandangan ujtahid

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  5/13

  Contoh

  Melihat aurat wanita kerana tujuan

  perubatan

  Upah kepada ibu susu termasukmakanan dan pakaian

  Kesucian air liur haiwan liar yangterbang di udara

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  6/13

  ISTISHAB

  Pada bahasa : Tuntut persahabatan

  Pada istilah : Mengekalkan hukum

  yang telah ditetapkan terusterpakai pada masa sekarang selagitidak ada dalil yang mengubahnya

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  7/13

  Contoh

  Orang yang hilang dianggap masih hidup sampai adabukti/dalil yang menunjukkan kematiannya

  Asal pada gadis adalah perawan

  Hak milik seseorang ke atas sesuatu barang sama adamelalui pembelian, pewarisan, hibah akan kekal sehinggaterdapat bukti sebaliknya

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  8/13

  URF

  Pada bahasa : Sesuatu yang

  menjadi kebiasaan dan diterimadengan baik

  Pada istilah : Setiap yang

  tertanam dalam jiwa melaluipemikiran/akal dan diterimaoleh fitrah semulajadi

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  9/13

  Contoh

  Penggunaan perkataan al-walad kepada lelaki dan

  perempuan

  Saling menyerah barang dan wang dianggapmelakukan jual beli walaupun tanpa akad jual beli

  Jualan secara tempahan

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  10/13

  SADD AL-DHARAITerdiri daripada dua perkataan iaitusadddan al-dharai

  Sadd mengangkat/menegah

  Al-Dharai setiap yang menjadi jalan danperantara kepada sesuatu

  Pada istilah : Menghalangmelakukan sesuatu yang harus yangboleh membawa kepada sesuatuyang haram @ menutup jalan yangmenuju kepada perbuatan yangdilarang

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  11/13

  Contoh

  Menghalang penjualan anggur kepada

  peniaga arak

  Mengurangkan hiburan melampau

  Menjual senjata ketika waktu fitnah

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  12/13

  QAWL SAHABAT

  Sahabat = Sesiapa yang bertemu dengan Nabi(s.a.w) dalam keadaan beriman dengan Baginda

  dan menemani Baginda (s.a.w) untuk tempoh yanglama

  Qawl sahabiyy = pendapat sahabat pada masalah-masalah yang boleh diijtihadkan setiap nukilan

  yang sabit daripada salah seorang sahabat NabiMuhammad (s.a.w) sama ada berbentuk fatwa atauhukuman mengenai peristiwa yang tiada nasdaripada al-Quran, hadis atau ijmak

 • 8/9/2019 10 Sumber-Sumber Sampingan Perundangan Islam

  13/13

  Contoh

  Sai i a li r e e a g a Ya i e atas Shurayh pa aper icaraa aju besi

  bdullah bi bbas rh memberi fatwa bahawa seseora g ya g

  ber azar me yembelih a a ya he da lah me gga ti a yade ga 100 e or unta tetapi tida dipersetujui oleh Masruq(tabiin yang besar) dengan mengata an ana itu tida lahlebih bai daripada Nabi Ismail as