Download - Web viewsoal. nomor. 1 . s.d. 5. Wilujeng Dalu. Bapak- bapak saha ibu-ibu ingkang kula bekteni. ... 15.Bapak/Ibu Guru ingkang kula kurmati, kula sakrencang siswa kelas enem ngaturaken

Transcript

Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d ing lembar jawab kang sumadya!

Wacan kanggo soal nomor 1 s.d. 5

Wilujeng Dalu

Bapak- bapak saha ibu-ibu ingkang kula bekteni. Bapak lan ibu para pamong dhusun mriki ingkang kula urmati, kanca- kanca , lan adhik- adhik anggota karang taruna ingkang kula tresnani.

Ingkang langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken raos syukur dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad, awit saking sih kamirahanipun kita saged ngawontenaken pepanggihan ing dalu punika kanthi wilujeng kalis ing sambikala

Para rawuh, kula minangka ketua pakempalan para taruna Pangudi Utama ing dhusun mriki rumaos bombong. Awit adhik- adhik lan kanca- kanca gadhah sedya tuwin tekad luhur inggih punika manunggal wonten wadhah Pangudi Utama. Punika pratandha bilih panjenengan sedaya kalebet perangan para taruna ingkang sadhar maknanipun persatuan lan kesatuan.

Pramila kula suwun mugi- mugi para anggota tansah njejegaken pakempalan punika kanthi pakaryan- pakaryan ingkang saged murakabi dhumateng alam pembangunan ing nagari kita. Para anggota ingkang nggadhahi kewasisan, ketrampilan punapa kemawon saged katularaken dhateng anggota sanesipun. Saengga saged kanthi gampil nggayuh kekudanganipun. Inggih gesang mandhiri boten sumendhe tiyang sepuh punapa dene masyarakat.

Mekaten atur kula, wonten lepatipun saha kirang rena ing penggalih nyuwun pangapunten.

1. Sapa sing lagi sesorah ana ing wacan ing dhuwur?

a. Kepala kelurahan

b. Ketua RT

c. Ketua pakumpulan Pangudi Utama

d. Pamong dhusun

2.Apa panyuwune ketua pakumpulan ana ing sesorah ing dhuwur?

a. njejegaken pakempalan

b. ngaturaken raos syukur

c. nyuwun pangapunten sedaya kalepatan

d. ngawontenaken pepanggihan

3.Kepriye sing diarani urip mandhiri iku?

a. Boten sumendhe tiyang sepuh punapa dene masyarakat

b. Nggadhahi kewasisan, ketrampilan punapa kemawon

c. Murakabi dhumateng alam pembangunan

d. Dados tepa palupi

4.Ukara pitakon kang jumbuh karo paragraf kaping telu....

a. Apa kang dadi pepenginane ketua karang taruna Pamardi Utama?

b. Sapa kang rumaos bombong manahe mirsani adhik- adhik gadhah sedya tuwin tekad luhur?

c. Kita ngaturake rasa syukur dhumateng sapa?

d. Kepriye carane para mudha tansah njejegake pakumpulan?

5.Kasimpulan wacan pidhato ing dhuwur yaiku....

a. Ketua pakumpulan rumaos bombong kalih adhik- adhik sedaya.

b. Ketua pakumpalan Pangudi utama ngajak supaya para anggota tansah njejegake

pakumpulan kanthi pakaryan- pakaryan kang murakabi.

c. Ketua pakumpulan Pangudi Utama maringi pepenget para taruna nggayuh urip mulya

d. Ketua pakumpulan Pangudi Utama ngajak para taruna tansah muji syukur dhumateng Gusti

kang Akarya jagad

Wacan kanggo soal nomer 6,7, lan 8

Nakula lan Sadewa

Raden Nakula lan Sadewa iku kembar, ragile Pandhawa. Ibune Nakula lan Sadewa iku Dewi Madrim, bapake Prabu Pandhudewanata. Dene Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna iku putrane Dewi Kunthi, bapake uga Prabu Pandhudewanata. Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna karo Nakula lan Sadewa iku tunggal bapak seje ibu. Pasuduluran kaya iki arane sedulur kwalon, yaiku sedulur beda ibu tunggal bapak. Nalika isih cilik jenenge pinten lan Tangsen. Kasatriyane Sawojajar.

Nakula lan Sadewa iku ing pewayangan nggambarake satriya kembar sing seneng dandan. Senadyan ora pinunjul, nanging Nakula lan Sadewa duwe kasekten. Ana ing crita Sudamala duwe lelabuhan bisa ngruwat Bethari Durga kang awujud raseksi malih ayu rupane kaya dadi dewi Uma, garwane Bathara Guru retune para dewa Kahyangan.

6.Raden Nakula lan Sadewa duweni watak.

a. satriya

b. duraka

c. angkara murka

d. mbalela

7.Kasatriyane Raden Nakula lan Sadewa ana ing

a. Astina

b. Amarta

c. Dwarawati

d. Sawojajar

8.Kesimpulan carita wayang ing dhuwur yaiku.

a. Raden nakula lan Sadewa, putrane Prabu Pandhudewanata, sedulure puntadewa, Werkudara lan Janaka, ibune aran Dewi Kunthi

b. Raden Nakula lan Sadewa duwe sedulur yaiku Puntadhewa, Werkudara, Janaka, ibune aran Dewi Kunthi

c. Raden Nakula lan Sadewa kalebu Pandhawa tunggal bapak seje ibu karo Puntadewa, Werkudara lan Janaka, nalika isih cilik jenenge Pinten lan Tangsen, ibune aran Dewi Madrim

d. Raden Nakula lan Sadewa putrane Raden Pandhudewanata, kesatriane ana ing Amarta, isih kalebu Pandhawa.

9.Gatekna pacelathon iki !

Nia :An, kowe nggawa apa ?

Andi:Aku nggawa dompet. Olehku nemu ana ing dalan cedhak pasar

Nia:Kowe aja ngono, An ! Luwih becik balekna marang sing duwe dompet

Andi:Aku ora nyolong, iki nemu ing dalan dadi aku ora luput

Nia:Sanadyan ora nyolong, bocah sing jujur yen dudu duweke aja diakoni

Tema pacelathon ing dhuwur yaiku .

a.tumindak murangtata

b.pitutur budi pekerti

c.tumindak jujur

d.tandang tanduk kulina

10.Topik pacelathon ing dhuwur yaiku .

a.Nia nyolong dhompet

b.Andi nemu dhompet

c.Nia dhompet

d.Andi dhompet

11.Amanat pacelathon ing dhuwur yaiku .

a.dadi wong kudu sregep

b.dadi wong kudu lantip pikire

c.dadi wong kudu pasrah

d.dadi wong kudu jujur

12.Bektiku

Payo rowang padha anut

Mring printah ing guru nadi

Lamun maksih aneng wisma

Wajib bakti yayah wibi

Saben dina nyambut karya

Kejaba sinau mesthi

Tembung wisma sajrone geguritan ing dhuwur tegese .

a.omah

b.hotel

c.gubug

d.sekolahan

13.Wajib bakti yayah wibi. Maknane tembung ing geguritan kaya kang kacetha yaiku .

a.kudu sregep nyambut gawe

b.mituhu dhawuhe wong tuwa

c.sinau saben dina

d.bocah sing sregep

14.Amanat geguritan ing dhuwur yaiku .

a.Sing nandur bakal panen

b.Sing temen kalan tinemu

c.Becik ketitik ala ketara

d.Bekti marang guru lan wong tuwa

15.Bapak/Ibu Guru ingkang kula kurmati, kula sakrencang siswa kelas enem ngaturaken gunging panuwun awit panggulawenthah saha sedaya wucalan ingkang sampun keparingaken dhumateng kula sedaya. Dene kula sakrencang mboten saged atur piwales punapa-punapa kejawi namung atur panuwun ingkang tanpa pepindhan.

Perangane pidhato ing dhuwur diarani diarani .

a.atur panuwun

b.salam pembuka

c.surasa basa

d.wasana basa

16.Tema sing jumbuh karo isi naskah pidhato ing nduwur yaiku .

a.perpisahan kelas 6

b.pagelaran seni kelas 6

c.pahargyan pengetan

d.pentas seni akhir tahun

17.Sawijining dina Pak Suta mangkat menyang sawah niliki tanduran sing meh panen . Pak Suta kaget yen timun ing sawah mau akeh sing dicolong kancil. Pak Suta gawe jebakan supaya kancil bisa dicekel. Sawise kancil kecekel,banjur dikurung.

Miturut crita ing ndhuwur , kancil duwe watak . . . .

a. apikan

b. seneng nyolong

c. seneng tetulung

d. jujur

18.Bener wae, timune Pak Tani entek lha wong ana sing dawa tangane. Dawa tangane tegese ....

a. seneng ngapura

b. bodho

c. seneng nyambut gawe

d. seneng nyolong

19.Amanate crita ing ndhuwur nomer ( 17 ) yaiku ....

a. Yen kepingin kudu njupuk dhuweke wong liya

b. Aja sok dolan ana ing sawah

c. Dadi wong aja sok seneng nyolong,mesthi mengko ana akibate

d. Aja sok gumedhe mundhak ora disenengi wong

20.p/tn tukuspitelu

Ukara ing ndhuwur yen ditulis latin yaiku ....

a. Partini tuku sapi telu

b. Partana tuku kebo lima

c. Partini tuku sapi lima

d. Partana tuku sapi telu

21.simBh da/[so[to

Ukara ing ndhuwur yen ditulis latin dadi ....

a. Simbah maem soto

b. Simbah dhahar sate

c. Eyang dhahar soto

d. Simbah dhahar soto

22.pkB/fitinFkSurk/t

Ukara ing ndhuwur yen ditulis latin dadi ....

a. Pak Budi tindak Solo

b. Pak Bardi tindak Surakarta

c. Pak Budi tindak Surakarta

d. Pak Bardi tindak Solo

Pangkur

Aja seneng padha utang

Utang iku bakal ngganggu ing ati

Yen atine wis kaganggu

Tentreme ora ana

Ora bakal urip rukun

Rukune wis sirna

Rusak keluargane

23.Rukune wis sirna,ukara iku tegese ....

a. Wis ora ana kerukunan

b. Golek rukun sing wis ora ana

c. Rukun terus

d. Utang dadi bisa ngrukunake

24.Tembang pangkur ing dhuwur ngelingake aja padha seneng ....

a. Utang

b. Gegojegan

c. Congkrah

d. Ayem

25. Kesatrian nakula ana ing

a. Bumi Retawu

b. Sawojajar

c. Pringgadani

d. Sapta Prathala

26. Gatekna gambar wayang iki!

a. Jodipati

b. Madukara

c. Amarta

d. Astina

27. Gambar Wayang kulit iku jenenge

a. Puntadewa

b. Nakula

c. Janaka

d. Sadewa

28. Gatekna!

1. Rini ngilakake lungguhane diaturake wong tuwa mau, banjur dheweke sing ngadeg.

2. Ana wong tuwa ngadeg amarga ora oleh lungguhan.

3. Dheweke kepenak lungguh ana kursi bis.

4. Rini mangkat sekolah numpak bis kota

Urutane ukara kang bener supaya dadi paragraf kang runtut, yaiku

a. 1 2 3 4

b. 4 1 3 2

c. 4 2 1 3

d. 2 4 1 3

29. Gatekna gambar iki!

Paragraf kang cocok karo gambar ing dhuwur iki yaiku

a. Rina weruh wong ngemi