SÊRAT CÊNTHINI VI kodhok angkring lawan jolèn | samya inginthilan bèbèk pitik | kang banyak...

of 299 /299
< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 1 > 1 Sèh Amongraga kapundhut mantu Ki Bayi Panurta angsal Kèn Tambangraras, pinahargya dening para sanak kulawarga Sèh Amongraga nyuwun pahargyanipun sampun ngantos mawi cara maksiyatan. Lampahing upacara paningkah kawiwitan pêngantèn èstri kapingit. Salajêngipun sasaji jangkêp. Têtiyang ingkang sami ambiyantu sadaya kaparingan pangangge enggal. Tangga-têpalih sadhusun lan sakiwa- têngênipun Wanamarta nyumbang, lajêng jagong mangangge sarwi sae, langkung-langkung para mudhanipun. Sumbangan tumpuk-tumpuk, wontên ingkang nyumbang maesa, lêmbu, banyak, bèbèk tuwin ayam. Kangjêng bupati ugi paring sumbangan kathah arupi uwos sarta maesa, lêmbu, menda, iwèn, tuwin arta. Tiyang nyambut damêl sakalangkung rame, binarung swantênipun para têtiyang èstri sami ucal-ucal rêratêng. Kaca 01 - 17 Jilid 6 - Kaca : 1 SÊRAT CÊNTHINI VI 357 Mijil 1. Sigra kang garwa Nikèn Malarsih | lampahira alon | praptèng ngarsa amipit silane | jatmikane sêmune awingit | tingkah ngati-ati | ketange yèn luput || 2. Tekad tinawajuhkên ing ati | lumampah sapakon | tan purun ngrumiyini karsane | pan kumambang wisesaning laki | tan watak nisani | ing wuwus myang catur || 3. Solah-bawa angganya sadêrmi | narah tan rumaos | andarbèni ing tyas sêndhêt sèdhèng | mung sumangga sakarsaning laki | jrih durakèng akir | apanggih papa gung || 4. Pan mangkono wong wadon prêmati | gêng bêgjaning wuwoh | yekang kaya Malarsih anggêpe | anut runtut nora mêmalangi |

Embed Size (px)

Transcript of SÊRAT CÊNTHINI VI kodhok angkring lawan jolèn | samya inginthilan bèbèk pitik | kang banyak...

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 1 >

1 Sh Amongraga kapundhut mantu Ki Bayi Panurta angsal Kn Tambangraras, pinahargya dening para sanak kulawarga Sh Amongraga nyuwun pahargyanipun sampun ngantos mawi cara maksiyatan. Lampahing upacara paningkah kawiwitan pngantn stri kapingit. Salajngipun sasaji jangkp. Ttiyang ingkang sami ambiyantu sadaya kaparingan pangangge enggal. Tangga-tpalih sadhusun lan sakiwa-tngnipun Wanamarta nyumbang, lajng jagong mangangge sarwi sae, langkung-langkung para mudhanipun. Sumbangan tumpuk-tumpuk, wontn ingkang nyumbang maesa, lmbu, banyak, bbk tuwin ayam. Kangjng bupati ugi paring sumbangan kathah arupi uwos sarta maesa, lmbu, menda, iwn, tuwin arta. Tiyang nyambut daml sakalangkung rame, binarung swantnipun para ttiyang stri sami ucal-ucal rratng. Kaca 01 - 17

Jilid 6 - Kaca : 1

SRAT CNTHINI VI

357 Mijil 1. Sigra kang garwa Nikn Malarsih | lampahira alon | praptng ngarsa amipit silane | jatmikane smune awingit | tingkah ngati-ati | ketange yn luput || 2. Tekad tinawajuhkn ing ati | lumampah sapakon | tan purun ngrumiyini karsane | pan kumambang wisesaning laki | tan watak nisani | ing wuwus myang catur || 3. Solah-bawa angganya sadrmi | narah tan rumaos | andarbni ing tyas sndht sdhng | mung sumangga sakarsaning laki | jrih durakng akir | apanggih papa gung || 4. Pan mangkono wong wadon prmati | gng bgjaning wuwoh | yekang kaya Malarsih anggpe | anut runtut nora mmalangi |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 2 >

muwuhi kamuktin | marang kakungipun || 5. Aningali mring garwa kiyai | angandika alon | sutanira Ni Tambangraras-e | paningkahe iya mngko wanci | Ngasar sangatnki | Amad-e kang luhung || 6. Sutanira rsikana nuli | psajan kang munggoh | paesana llorodan bae | mung busana patutn kang bcik | wiwida ywa mawi | cicithak kncnthung || 7. Myang llatha pptha thi-athi | iku aja nganggo | aywa kaya maksiyat carane | apan cgah nglmu tan pakolih | kapindho manawi | dudu parngipun || 8. Kang kinarsan Ki Sh Amongragi | krana Lah kemawon | malah kaya mung samene kiye | kaya-kaya nora amarngi | bcik anjurungi | ing sakarsanipun ||

Jilid 6 - Kaca : 2 9. Pan panggawe ing sadina iki | kabh abon-abon | rampungana apa ing adate | parabote wong amunggah haji | aja kongsi sisip | kkuranganamu || 10. Nikn Malarsih umatur inggih | sandika ing pakon | brkah tuwan tan wontn kang kthr | sampun mirantos sadaya sami | mung kantun kndhuri | ingkang drng rampung || 11. Ya wis mangsa bodhowa sirki | saliring pakwoh | aywa nganti kakurangan kabh | amung kari ing sadina iki | tan mmkas malih | hiya mumpung esuk || 12. Mundur saking ngarsa Ni Malarsih | ingiring pra wadon |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 3 >

pan anjujug nggonne putrane | Nikn Tambangraras kang piningit | apan wus tri ratri | catur dhahar turu || 13. Lir pradapa sinmpal ngawngi | lorod wns ijo | angga-angga citra angllntrh | trah turase kang nglmu mawingit | rpiting pangarsi | angganthng nganguwung || 14. Sarwi sdhng pangadg rspati | tan ana winaon | antng adi wuwuh jatmikane | rema kbs mntas dn-jamasi | jamusing waja lir | laring kumbang gmpung || 15. Tasik wawalran bae nipis | pasaja yn tinon | sinjang seta limar smkane | rasukan takwa smbagi kuning | pangangge tan pati | wus masm asmu || 16. Ingkang ibu prapta ing gyannki | Tambangraras anon | gupuh mingsr mudhun saking (ng)gonne | wus pinarak wau Ni Malarsih | angandika aris | adhuh atmajngsun || 17. Timbalane pan ramanirki | dhawuhe maring ngong | kinn angrsiki mring sira (ng)gr | tan linilan trap pas pipidih | llatha thi-athi | cicithak ccnthung || 18. Panjaluke Ki Sh Amongragi | karsane mangkono | aja kaya maksiyat carane | mung krana Lah bae dnkarsani | kapindhone lagi | kawingitan kalbu || 19. Dadya ramanira angrojongi | sakarsane winong | pan angrasa bgja mring sira (ng)gr | krama antuk ngulama trang nglmi | sru sukur ing Widi | ing pandonganipun ||

Jilid 6 - Kaca : 3

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 4 >

20. Sumpg dhdhl tyas dening sirki | mngko wus cumplong | lir punagi ya saking bungahe | yn ta aja kpagol ing kingkin | -nira Sh Mongragi | kaya numbuk bntus || 21. Pasthi ngaturi para priyayi | anggdhkkn dhayoh | nganggo bubak kawah tumpak-ponjn | mung pinupus utamaning nglmi | sunat maksiyati | ngundhakkn tkabur || 22. Tambangraras sangsaya awning | tyasira sumorot | pan sumrowong mindhak mntr antr | tar ppka tyas mring maksiyati | raosing tyas kadi | kacondhongan jumbuh || 23. Matur mring ibunira aririh | kawula sayktos | paminipun cinara pangantn | ing ngadesa kang limrah nglimrahi | mawi klnak-klnik | kula botn sukur || 24. Dados rubd rubeda ing budi | badankula mopo | katujunipun wontn ingkang rh | kalrsan botn mawi-mawi | yn mawiya psthi | tan wande (m)bguguk || 25. Ni Malarsih gumujng ngling aris | dhuh sutngsun babo | nora nyana yn kabnrane | manira sngguh tyasira mutik | ing mngko wus nunggil | dhenok sukur-sukur || 26. Mugi sira jinurung ing Widi | santosamu wuwoh | pira-pira nugrahan tibane | maring sira ilhame Hyang Widi | manawa nyaloni | lukitaning luhung || 27. Ingkang putra matur nuwun mugi | amanggiha yktos | sabda ibu nastijaba mangke | pandongane rambu kapundhi | pan kawula drmi |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 5 >

anglampahi tuduh || 28. Tambangraras ingaras (m)bunnki | surya (m)barbl loh | dhuh sutngsun woding tyasku anggr | iya-iya muga-muga nini | sinihana Gusti | Pangeran kang Agung || 29. Nulya ngandika nuduh ing cthi | Sumbaling sunkongkon | undangn si bibi Daya kae | nng pajangan kang tunggu ptani | wong tuwa (m)brkahi | ingkang kang wus tau || 30. Amasi pangantn priyayi | ya ninkmu dhenok | pan slire dipati swargine | Wirasaba mulane si bibi | nng kene nut kyai | dadi kadang katut ||

Jilid 6 - Kaca : 4 31. Tambangraras aturira inggih | kang tinuding gupoh | tan adangu ni Daya praptane | mungging ngarsane Nikn Malarsih | angling mila bibi | wayahe puniku || 32. Ngalap brkah andika pahyasi | lorodan kemawon | datan mawi ptha lalathine | cthak cnthung trap pidih tan mawi | mung angimpun alis | wulu puhunipun || 33. Ngnca kncnging ktp malipit | ngilang wulu kalong | ingkang ana ing ngarsa wurine | pinrih maya-maya kulit rimpi | rampinging pangaksi | supaya sumunu || 34. Tuwin sadadosipun ing mangkin | bibi mangsa borong | kula sampun pitaya pnde | kang sumurup mring karsane kyai | krana Lah kang pinrih | ingkang mara smu || 35. Ni mbok Daya pamuwuse inggih | sampun walangatos | kula angkah-angkah prayogine |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 6 >

Ni Malarsih nuduh mring Sumbaling | enggalna tumuli | sajn-sajnipun || 36. Panggang tumpng cara jnang abrit | lan kalapa uwos | gdhang ayu suruh ayu jambe | gambir bako mnyan sarwa bcik | lan (n)jupuka dhuwit | tindhihe nm suku || 37. Warnan pasar iya kang mpki | ayam urip babon | klasa bangka anyar lan palmk | jarik kkmbangan bathik lurik | kang ppak swarnaning | among aja kantun || 38. Lan godhong kluwih ginawe linggih | myang rujak carobo | dupa diyan sumtn kang mntr | yn ana klalnku Sumbaling | takona si bibi | ladnana gupuh || 39. Ni Sumbaling aturira inggih | ngoml sarwi jomblong | akh tmn klnak-klnike | kinumpulna kh pngajinki | ana rolas anggris | kalamun dnetung || 40. Ingsun mujur plemk bae yn wis | dene mumah-mumoh | gitik trohi nyai Daya kuwe | agumujng duka Ni Malarsih | ora tka glis | pijr akumrusuk ||

Jilid 6 - Kaca : 5 41. Ni Sumbaling pan kaya tmbaling | prentah maring wong-wong | kinn mundhut ppaking ssajn | tan adangu wus samktng sami | katuran ing ngarsi | kang bkta andulur || 42. Campur-bawur myang skar tulyasri | staman nng bokor | Ni Malarsih arum andikane | kula-tilar mangsa-borong bibi | kula angrumati | karya liyanipun ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 7 >

43. Ni-bok Daya turnya (ng)gih prayogi | mugi kang pitados | dan lumampah ingiring rencange | anjnngi kh kang nambutkardi | kang drng ginlis | kang uwus tinunggu || 44. Maring wisma mundhut jarit-jarit | sinungkn pra wadon | wiyar ciyut wradin sdayane | kang santana miwah magrsari | kinaot pparing | undha usukipun || 45. Jalu stri pan samya pinaring | psalin sabobot | tlas sinjang nm kodhi kathahe | wiyar ciyut wus dinum jalwstri | mangkana kalaning | wontn wong martamu || 46. Anak putu ing Wanamartki | sadaya punang wong | jalu stri pan padha mbyake | sumawana ptinggi jalwstri | samya nadar bkti | ngaturkn pamunjung || 47. Mring (n)Jng Kyai Bayi Panurtki | dnnira mmanton | panggraitanira sdayane | pupungkasan dnya nambut kardi | putrstri sawiji | dinama ingugung || 48. Kusung-kusung sami niyatnki | tangkbe babyanton | samya amrih katon dhewe-dhewe | jalu stri anymbang pribadi | katrima-a dening | sakaliyanipun || 49. Ing (n)Jng Kyai tuwin mring (n)Jng Nyai | kabh pan mngkono | tur tan ana pinardi sumbange | samya thukul nadare pribadi | kang sugih myang miskin | pan sami dnipun || 50. Ingkang nyumbang wiwit byar anggili | samya jodhon-jodhon | amrabot sabobot pngangge | kang tan duwe sakadarirki | wong kang sugih-sugih |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 8 >

smuwa dinulu || 51. Jor-jinoran busana di-adi | rare pinarabot | pan rinukmi rummi pnganggone | samya bkta panganan mawarni | nng dhulang tup saji | bobokoran munjung ||

Jilid 6 - Kaca : 6 52. Miwah jodhang sinarbt putih | myang jodhang ginodhong | ancak kodhok angkring lawan joln | samya inginthilan bbk pitik | kang banyak kbiri | wnh ingkang wdhus || 53. Ingkang kidang mnjangan myang sapi | gudl pdht kbo | sabn wong kang numbang bbktane | pangiring smblhanki | rekanira kadi | smayan sadarum || 54. Kang panganan pangiringing stri | ngarsa bktng bokor | sinamiran antakusumane | ingkang nampa rare busanadi | kinarya di asri | pangiriding laku || 55. Wnh patadhahan kang sinamir | kang garwa pinrabot | pra rarstri kang anampa kabh | kang anyumbang samya ngangge kling | jarijya li-ali | mirah intn tajuk || 56. Kang maksih nm sngkangan tulyasri | pnunggul rinoyok | intn byur myang skar stamane | abra markata awarni-warni | jalu lawan stri | mompyor mubra-mubru || 57. Palawija kinarya pangiring | ing wong lanang mngko | kabh samya kinalungan lawe | anyatukl nadyan pitik siji | sinarimpung dening | ing lawe sagmuh || 58. Ingkang ngirid lare jalr sami | jjaka mrabot | prajuritan kotang baludrune |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 9 >

abangkol mas sabuk cindhe abrit | bbt limar-wilis | sinerong cinancut || 59. Akris landheyan prasu pinodhi | pndhok ngunir bosok | sruwal sangklat brit panji-panjine | ikt rendan jplakan brh kuning | anggagas mrjurit | sarwi nuntun wdhus || 60. Miwah kang rapkan golang-galing | udhng-gilig jarot | kotang sangklat ijo renda jne | kris cara Baln cara pangrukmi | ukiran kndhit tri | brngos wulu lutung || 61. Borh kuning-garut tan mdni | jadhug nuntun kbo | wnh jaka kulambi balnggn | asikpan baludru lilincis | sabuk cindhe wilis | brngos lmt angus || 62. Bbd polos ikt jingga manis | adu-mancung pnyon | singstane githok mawi koncr | pndhok bunton kris landhyan miling | bsus ngrik alis | sarwi nuntun lmbu ||

Jilid 6 - Kaca : 7 63. Pan sadaya jjaka kadyki | samya marong-marong | sarwi kling sarwa rukmi kabh | ing anake sudagar wong grami | wontn bktng pitik | anng wurinipun || 64. Bapakira pribadi pan sami | tan pae mrabot | warna-warna saduwk-duwke | kang prajuritan kang cara santri | ingkang cara Bugis | cara Madurku || 65. ndi kang wus dnambah agrami | carane ing kono | pan tiniru-tiru panganggone | pra sudagar samya anutugi | panganggenirki | ancung rbut unggul ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 10 >

66. Datan carub sapangkatirki | bbrayatan golong | kang sudagar sami sudagare | ingkang kriya sami kriyanki | dhalang lawan gndhing | niyaga akumpul || 67. Kang blantikan pan sami blantik | tan ana uwor soh | sabangsane maju barng gntn | krig-lampit wong sadesa prapti | kang miskin tan isin | ing sakuwatipun || 68. Datan etang mung godhong salmpit | myang bras satompo | kayu satikl ingaturake | sami cipta marang (n)Jng Kiyai | putrstri sawiji | wwakasan mmantu || 69. Mila samya darbe nadar sami | sakadare kang wong | wus mangkono sadaya kajade | datan ana kang tumambuh siji | wong kang sugih-sugih | lumampah andulur || 70. Dupi prapta palataranki | jalu stri nyero | ingkang stri lajng mring dalme | dene para jalr mring pndhapi | samya bkta anggris | sadaya kinandhut || 71. Ambrngangang nng pandhapa asri | busanane mompyor | samya akris cra pangudhal mele | kh ukiran sagolk gngnki | krahing rukmi wus lir | buta prang anggrgud ||

Jilid 6 - Kaca : 8 72. Ki Murtala Ki Gopa Ki Pthi | Ki Gandhang Ki Lundhong | Kyai Drmayuda kyai Gobs | Kyai Krta Lamba Jagapati | Ki Bnthang Ki Kcil | Ki Bapang Ki Kuwu || 73. Ki Jumna Jmpina Smbagi | Ki Dhoplang Ki Polong | Kyai Jamblang Ki Bopong Ki Knthng | Ki Balndhang Ki Mdhang Ki Canthing | Ki Brarm Ki Brahim |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 11 >

Ki Kulur Ki Lngur || 74. Kyai Padhangbulan Ki Sntagi | Kyai Singabarong | Kyai Mnthak Ki Kblak Ki Cothk | Kyai Pandhak Ki Galak Ki Klithik | Ki Kathik Ki Pathi | Ki Bathok Ki Bathuk || 75. Kyai Jambang Ki Jumbr Ki Kadir | Ki Smbong-dhungaron | Ki Trnggunng Ki Gulng Ki Sole | Kyai Mrdi Ki Kolih Ki Wakil | Ki Pnggik Ki Sidik | Ki Gugut Ki Ktul || 76. Ki Jakrndha lawan Ki Sumndhi | Ki Gondrong si Sndrong | Kyai Imayuda Kyai Gombrng | Kyai Tajm Ki Jnjm Ki Mubin | Kyai Andhamohi | Kyai Jagasatru || 77. Pak Rajiyah pak Rumiyah tuwin | pak Kijah pak Barong | pak Budiyah pak Klimah pak Mdng | pak Salbiyah pak Mirah pak Rajin | pak Imran pak Yasin | pak Garm pak Rmu || 78. Pak Banikm pak Trikm pak Kmis | pak Tmas pak Drbos | Ki Sampura Ki Jalipurna-ne | Ki Jpara Ki Sapura tuwin | Ki Taman Ki Amin | Ki Panjangjiwku || 79. Ki Lawatan Ki Jugah Ki Tikyik | lan Kyai Malambong | Ki Pangirat Ki Noja Ki Jat | Ki Budiman lan Kyai Baudin | Ki Bandha Ki Kabir | Ki Bandhung Ki Canthur || 80. Kyai Sukadana Ki Wardadi | Ki Bengkong Ki Bonong | Ki Pandaya Ki Baga Ki Kurnn | Kyai Malangjiwa Malangsari | Kyai Purasari | Ki Putu Ki Mantu || 81. Ki Skarpthak Ki Kmbangkuning | Ki Sawo Ki Suro | Ki Dhadhapan Ki Warga Ki Tompe | Ki Rubiya Ki Candra Ki Widhig |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 12 >

Ki Garuta tuwin | Kyai Sapugarut || 82. Kyai Jbad lan Kyai Kasturi | myang Kyai Salobok | Kyai Pusparana Ki Sntagn | Kyai Pusparaga Puspanjali | Kyai Talipranti | Kyai Tali-datu || Jilid 6 - Kaca : 9 83. Kyai Puspajiwa Puspandhali | Kyai Tali-wangkong | Tali-kapa kyai Tali-rante | Kyai Tali-monce Tali-kambil | Kyai Tali-sutri | Kyai Tali-tmbung || 84. Kyai Rmbt Kyai Pt Ki Prti | myang Kyai Balongsong | Ki Pramada Ki Jadrma-gumbrng | Ki Purwaka Purwanggan Wira Ki | Kyai Wiragati | Kyai Margaewuh || 85. Prabadrana Prabajaya Kyai | Pratima Ki Gdhong | Ki Jumiyah Kyai Basiahe | Krtisdana Ki Sokanandi | Jumilah Ki Rubi | Ki Jamur Ki Ganjur || 86. Kyai Galang Ki Kalang Ki Kalim | Ki Jongkang Ki Gonjong | Kyai Sutajiwa Kyai Prs | Ki Calura Ki Gombak Ki Mtri | Ki Jungkung Ki Kunthing | Ki Dhapur Ki Dhampu || 87. Kyai Banjayuda Ki Panjari | Kyai Rngga-ganggong | Kyai Hanggadipa Hangga-thithe | Kyai Mara Kyai More-Mori | Limaran Ki Guling | Kyai Condhongcampur || 88. Kyai Rban Ki Rmbn Ki Rndhik | Ki Smbong Ki Songsong | Ki Mangkurah kalawan Ki Gbl | Ki Panjala lawan Ki Panjalin | myang Kyai Walulin | Kyai Cakra-wdhuk || 89. Samya majng matur gnti-gnti | nmbah matur alon |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 13 >

kang punika kawula wiyose | sumapala angaturi bkti | kunjuka (n)Jng Kyai | patumbasing apu || 90. Pan mangkana aturira sami | (n)Jng Kyai nglingnya lon | iya bangt tarimngsun kabh | muga-muga brkata kang kari | salamting urip | kang padha rahayu || 91. Tinampanan pasumbangirki | sadaya punang wong | kang rong reyal tlung reyal wnh | matang reyal limang reyal nnggih | sakdhike sanggris | pra sudagaripun || 92. Magrsari myang para ptinggi | kang nyagak pat recon | samya ngaturakn pasumbange | ingkang nyuku ingkang jampl tuwin | tigang ska sanggris | kdhike nyatangsul || 93. Nulya sinugatan sadayeki | para numbang kang wong | sarta brkatane nng teboke | sadangunya kang numbang nis prapti | tan beda turnki | lan wangsulanipun ||

Jilid 6 - Kaca : 10 94. Kang parstri malbng dalm sami | mrabot dikaot | sakadare wong desa pamre | samyambkta rare jalu stri | mabusana rukmi | anak-putu buyut || 95. Ingkang sugih nganggo jamang sumping | kalung sungsun badhong | kalung dirham kokodhokan slpn | kuku sima pinodhi rinukmi | myang kalung li-ali | lang-alang sakapung || 96. Kinantht tpung samya li-ali | myang mirah sabton | kalung picis mas kang anggris cnthl | binggl klatbau anting-anting | cundhuk-suri rukmi | miwah srumbung kuncung ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 14 >

97. Samya apipinggang appnding | slpe cathok kroncong | sarwa kling kabh panganggone | sinjang kmbn salendhang kulambi | sasnngirki | kewala pinatut || 98. Kang kumbaya ncit myang smbagi | putih kuning ijo | pandhan surat samboja limare | lurik rambutan lawan clari | draga walulin | palangi myang plung || 99. Brm daragm paniti tluki | solok kang balongsong | mur baludru ksting kstop cindhe | myang kang ngangge sngkang warni-warni | mas samya angunir | -bosok spuh-spuh || 100. Sngkang seta myang panunggul siji | kang sngkang tronyok | sngkang staman sling mirahe | kang cplok kmbang rinajawrdi | kang sumbulan adi | srumbung gdhah biru || 101. Apanunggul pipinggir pinodhi | myang kalpika kaot | intn mirah pan kathah dhapure | ngangge raja-kaputrn rarstri | jalu panganggya di | raja-kaputrn nung || 102. Thsl pinarjuritan rarywa lit | sarwalit anganggo | kris pndhok mas crapang kirane | krang prasu miling dn-netrani | intn mirah abrit | kinotang baludru || 103. Cmng ijm biru wungu abrit | pk abbangkol | sruwal panji-panji kh warnine | jamang ggarudan asusumping | samya bbd kling | wida jnar arum ||

Jilid 6 - Kaca : 11 104. Samya jjr lir wayang kalithik | muwuhi sri tinon | sudagar kang prapta sadayane | Nyai Dhoplang Nyai Jomblang tuwin | Ni Bnthang Ni Canthing |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 15 >

Nyai Jagasatru || 105. Ni Drmayuda Ni Jagapati | Ni Gandhok Ni Bathok | Ni Jumna lan Jmpinane | Ni Smbagi Ni Kinjng Ni Tik-yik | Ni Blndhang Ni Bning | Ni Tala Ni Bungsu || 106. Bok Rajiyah Bok Tajm bok Yasin | Bok Imran Bok Bobot | Bok Trikm Bok Smangka bok Sundhr | ppak sadaya para pawstri | randha somah prapti | sugih miskin tan wun || 107. Lan bojone kamispuh santri | kabh samya rawoh | matur gnti-gnti dhewe-dhewe | samya ngaturkn pasumbangnki | mring Nikn Malarsih | patumbasing apu || 108. Kang sareyal rong reyal patanggris | myang sinjang kemawon | wiyar ciyut samya kling kabh | miwah bojoning para ptinggi | tuwin magrsari | ngaturkn pisungsung || 109. Wus tinanggapan pasumbangnki | tinarima kang wong | Ni Malarsih alon andikane | muga barkata ingkang kari | kapindhone malih | ywa susah sadarum || 110. Dene ngong tan mawi angulmi | kabh saking ngong | samya matur sadaya parstrn | botn susah pan kawula drmi | brkah paduka wit | sagd atur-atur || 111. Sarta barkahipun (n)Jng Kiyai | sawabipun kaot | Nikn Malarsih arum dlinge | Alkamdulilah kajade sami | nulya ingkang prapti | sira Nyai Jambul || 112. Ngirid jodhang pat sinrbt putih | linapis ing godhong | kang sajodhang woh-wohan isine | lah-olahan kang sajodhang malih |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 16 >

sajodhang krambil | kang sajodhang bumbu || 113. Sarwi ngiringakn rare alit | rolas amrabot | kinmbar sadaya busanane | glang klatbau jamang sumping | kroncong ppnding | kalung srumbung kuncung || 114. Samyambkta bokor salaka lit | sinamir bludrijo | pan gumrudug kang ngiring wurine | samya mrabot kling warni-warni | pan randhaning ncik | wasta ncik Jambul ||

Jilid 6 - Kaca : 12 115. Tngah tuwuh wancinipun nyai | sajak masih dn-(ng)go | cara bojoning ncik prabote | sakalangkung rahabing agami | asring mulang ngaji | rare sabn esuk || 116. Langkung sugih piyambak nyaincik | Jambul amrabot | sinjang sarung sobanlah ngalmbrh | apan rasukan kabayak stin | biru pinaltik | ing kmbang mas murub || 117. Kotang putih kancing rus mirah brit | kancing tangan karo | brleyan hrlaut sanga sish | li-ali tahota lawan lantring0H30] | mirah tuln tuwin | sarakit gng tajug || 118. Akrabu rus barleyan adi | glunge anyonthong | cundhuk suri tumanggal tinrts | intn kinmalan mirah abrit | kaca kumbaya brit | kusta dhasar alus || 119. Praptng tarub Kiyai ngudhuni | malbng wisma wong ro | parstri sadaya samya mire | Nikn Malarsih mingst saryangling | lah ingriki bibi | lan kula alungguh || 120. Wus pinarak lan Kiyai Bayi | tata dnnya lunggoh |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 17 >

Nyai Jambul nmbah tur salame | smbah kapadha Allah (n)Jng Kyai | Ki Panurta gipih | rahab salamipun || 121. Sinauran ngalekum salami | nulya ngalih gupoh | marang Nikn Malarsih salame | smbah kapadha Allah (n)Jng Nyai | Malarsih nauri | ngalekum salamu || 122. Wusnya prnata ngumpulkn samir | ingkang rolas bokor | sarwi matur lan punika nikn | kula ngaturi patumbas sirih | lan malih nyaosi | tape kang sawungkus || 123. Kyai Bayi lan kang garwa sarwi | gumujng wiraos | sampun susah-susah dados tyase | lintang namung donganipun bibi | lan tan mawi-mawi | ngulmi sadarum || 124. Jambul matur he susah punapi | brkah pandukandon | sinung rijki kamurahane | dening Allohu Tangala paring | sawabe (n)Jng Kyai | tan kirang wus cukup ||

Jilid 6 - Kaca : 13 125. Wawrat kula dhusun tiyang alit | tan awalangatos | inggih saking (n)Jng Kyai dongane | mangsa sabn wulan darbe kardi | mung kantun puniki | (n)Jng Kyai mmantu || 126. Ni Malarsih gumujng nampni | ingkang rolas bokor | binuka isi ngrong reyal kabh | gunggung kabh salawe prah anggris | Ki Baywa ngling inggih | sangt tarimngsun || 127. Tuwin nuwun narimng Malarsih | langkung suka karo | Kyai Bayi andonga amine | wa barakalahu palalihi | inggih mugi bibi | brkata kang kantun ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 18 >

128. Kinn nulya Malarsih anuding | mring Sumbaling gupoh | mdalakn ambng sugatane | sigra nuduh marang kang ngladni | lan kinn nampani | jodhange Ni Jambul || 129. Rumat ingkang ngladni nampni | tinata kang sugoh | Kyai Bayi alon andikane | bibi jngandika kantun bukti | kula amanggihi | yn wontn ttamu || 130. Matur inggih gya (n)Jng Kyai mijil | Ni Malarsih alon | lan wantinga bibi miwah kabh | nulya sadaya sami awijik | adan lkas bukti | royom apikantuk || 131. Wus antara nutug dnnya bukti | gya kinn anglorod | ingundurkn ambng rampadane | nulya cinarik marang pamburi | wrata sadayki | rarywalit myang batur || 132. Lan brkatan tampah tedhok tampir | sampun pinirantos | Nikn Malarsih alon dlinge | sadayanya ingkang sami prapti | yn wus sami bukti | mugi ingkang mujud || 133. Atugura banjur aywa mulih | jroning gawe kono | padha bumnana dhewe-dhewe | myang rarywalit kang manganggo sami | dimne nng riki | aywa na kang mantuk || 134. Krbn dolan padha rare alit | samuha tinonton | amuwuhi srine jroning gawe | kang liningan tan sawalng kapti | dhasar tyas kadyki | ndyng sami tugur ||

Jilid 6 - Kaca : 14 135. Wus pinatah patah sadayki | karyane pra-wadon | pan binagn cukup sadayane | wusnya nutug aluwaran bukti | barkat pinaring |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 19 >

-ngakn marang batur || 136. Kinn ngulihakn rencangnki | rumat sadaya wong | nulya sami bubar andum gawe | rare dolan sapurugirki | ting sariwd asri | srining kang pandulu || 137. Gdrah gumdr pating jalrit | miwah kang dnmong | ingaringan sindhn mrih lulute | rare kang rada gdhe abnthik | tujon cirak ubris | gangsingan arubung || 138. Kang tamburan kndhangan (n)dharindhil | tut-ntutan konthol | myang plmbungan pitik pinidak tht | mksih samya ngangge-angge rukmi | ting pancorong kadi | brana sinbar byur || 139. Kh kang nangga sga anng takir | sinambi guguyon | langkung suka tanpa rungyan rame | tan wus ucapn sakh rarywalit | kang sami (n)dhatngi | nunumbang andulur || 140. Tiyang jalr dhatng Kyai Bayi | pra jalr kemawon | ingkang stri samystri kature | tan kaliru sumbang ingkang prapti | yata Kyai Bayi | nng pndhapanipun || 141. wontn tiyang titiga kang prapti | sami amblowos | nanging mathis kabh tapsilane | Kyai Bayi tanya sira ing (n)di | matur kang sinung ling | kawula ingutus || 142. Putranta (n)Jng Kiyai Dipati | maringakn uwos | kawan atus pitrah ing kathahe | mesa pitu lmbu wolu nnggih | lan sdasa kambing | bbk ayam nyatus || 143. Kang punika katura (n)Jng Kyai | pisungsung supados | dadosa lothung kemawon mangke | kagyat Bayi Panurta nglingnya ris |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 20 >

sun narima inggih | mungguh ing Hyang Agung || 144. Nulya sinugata kinn bukti | wus tutug linorod | cinarik mring rencangira kabh | pan warata tuwuk sadayki | nulya caraka tri | pamit nyuwun mantuk ||

Jilid 6 - Kaca : 15 145. Tan linilan kdah adrng pamit | wusana rinojong | nulya nmbah lngsr sing ngarsane | yata kang nng dalm Ni Malarsih | mangkana kalaning | wontn kang martamu || 146. Ni Malarsih ambagkkn nuli | kang tamu tinakn | karyanira kang liningan ture | utusane (n)Jng Kyai Dipati | Wirasaba nnggih | paring arta satus || 147. Dhawuhipun dhdhmitan paring | putukoning lombok | sabab nora wh wruh marene | yn aweha wruh marang mami | (ng)gonne duwe kardi | sadaya sun-sangkul || 148. Ni Malarsih (n)jtung aningali | ing reyal sakanthong | nora nyana kadhatngan gandhk | narima mring rijkining Widdhi | sastu Ki Bayi | ing mangunahipun || 149. Wus tinampan arta mring Malarsih | anulya sinugoh | wusnya nutug nadhah sugatane | tan antara caraka nulya mit | ingandhg tan kenging | sigra lngsr laju || 150. Kyai Bayi Panurta nimbali | mring kang garwa gupoh | praptng ngarsa alon andikane | tampanana lagya na rjki | paringe dipati | bras patangatus || 151. Kbo sapi suwap lan kbiri | bumbu lan bon-abon |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 21 >

Kangjng Kyai Dipati paringe | calngpan bae apparing | miwah kang tinuding | ngangge sarwa kluwuk || 152. Nora kna sunandhg (n)dang mulih | mung mangan sunsugoh | sapi wolu kbo pitu khe | lawan bbk ayam myang kbiri | kang garwa msmi | mring raka umatur || 153. Kawula mh marg nuntun Kyai | animbali mring ngong | kula inggih makatn tan pae | wontn utusan stri satunggil | Kangjng Ki Dipati | paring arta satus || 154. Ingaturkn arta satus ringgit | Ki Bayi anjomblong | gdhg-gdhg muwus uwe-uwe | dene akh tmn paparingsih | desun tan ngaturi | uninga malbu || 155. Kang santosa lulusing kamuktin | kasuding Hyang Manon | ananjhkn ing panarimane | muga-muga Kangjng Ki Dipati | winals ing Widi | kabukaning nglmu ||

Jilid 6 - Kaca : 16 156. Kang santosa lulusing kamuktin | ing donya praptng (n)don | wusing dodonga sukuring tasbh | subkan Allah ngala palalihi | rijku apihi | wa bil ngibadarum || 157. Wus mangkana nulya animbali | ingkang rayi karo | Ki Panukma lawan Panamar-e | praptng ngarsanira kang raka ngling | pasumbang kang prapti | kbo lawan lmbu || 158. Banyak bbk ayam swap kbiri | pragatn gupoh | sarupane ya olahn kabh | iku sidhkahe (n)Jng Kiyai | Dipati pparing | ingong kaum-kaum ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 22 >

159. Ki Panukma bibisik kang rayi | wus rmbug wong roro | alon matur kang rayi kalihe | lamun parng karsane (n)Jng Kyai | pinragat sapalih | sapalih kang kantun || 160. Yn sadaya kathahn ngubadir | pinragat ksompok | ingkang kantun kangge sapasare | putradalm Mongraga manawi | wontn nring wingit | adhikiran Mulud || 161. Ki Bayi wus parng turirki | umundur ari ro | rinampungan parentah nmblh | wus pinurak sakathahing pri santri | mring pawon (n)dalidir | kang samya sung-usung || 162. Tangi malih kang anambut-kardi | gumrah ing pawon | ubrs umrs myang sinngkakake | carub santri kaum nyai-nyai | lah-olah ngramni | kabh bantu-bantu || 163. Banyu kayu kayu-kayu tuwin | ingkang amblandhong | ting grathok blag-blug prak-prk sruk srng | srang-srng krcp ting krcp karncip | mambu anyir gurih | lir greh gumuruh || 164. Kathah solahe kang ngrratngi | gglakan kang wong | para santri tan ana wangne | ammangan angganda cip-icip | angiras nynyangking | ambuntl kkmul || 165. Akh kmlkarn para santri | kuwargn (ng)gado | (ng)gadho kalak sa-nggon-nggone | kalak daging tungtut lawan ati | ginjl myang kikisi | pnthul sandhung-lamur ||

Jilid 6 - Kaca : 17 166. Pondhok kbak kalak ting salmpit | anng rnggang-rnggong | mntah matng akh meme dhndhng | lir punagi agahan tan wigih | gagah wgah ngaji |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 23 >

amung ngaji pupung || 167. Ana santri sawiji kang sakit | andheprok nng pawon | sndhn tumpang almpng lmpnge | pan andomble (n)dalole mandlik | mlmbung wtngnki | mutah-mutah wurung || 168. Binabayang mring kancane santri | ginawa mring pondhok | pan wus siyang ing wanci tngange | Kyai Bayi nuduh santri Luci | kon ingon-ingoni | mring wong-wong sadarum || 169. Wus warata dnnira ngingoni | jalwstri kumroyok | wusnya nutug dnnya nadhah kabh | kongsi bdhug andhrndhng muni | nulya dnknthongi | salat wktu Luhur || 170. Kyai Bayi salat maring masjid | angimami Lohor | wusnya bakda bubar santri kabh | Kyai Bayi kondur mring pandhapi | ppak kang para ri | Jayngraga ngayun || 171. Miwah para lurah santri-santri | nng ngarsa tuwa nom | angandika Ki Bayi dhawuhe | padha adandana kang prayogi | sarrhanki | ingkang mungguh-mungguh || 172. Iya saduwk-duwkirki | samya nganggo-anggo | tuwin padha muliha dnage | matur sandika sadaya sami | mundur saking ngarsi | para pinispuh || 173. Tan wun sakenjing kang sami prapti | nyumbang lanang wadon | yn wus nyumbang ing jro saulihe | lajng nyumbang marang Jayngwsthi | sakadarirki | mangkana sadarum || 174. Yata ingkang anng dalm wingking | kang lagya binonyo | Tambangraras badhe pinangantn | pinahyasan marang ingkang nini |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 24 >

sarira kinisik | pan lagya linulur || 175. Ing bras tmu lan kningar tuwin | asm pupus laos | sinalusur lalar pnglulure | cthinira Cnthini tan tbih | pan sakesuk uthi | ngladni abikut || 176. Wusnya tutug panglalarirki | kinn sira gupoh | siram marang ing patirtan age | Ni Cnthini ingkang nglladni | ngosoki barsih | sawusira adus ||

2 Pngantn putri Kn Tambangraras dipundandosi, wiwit dipunlulur dening abdinipun nama Cnthini, lajng dipunpasi engga dipundandosi sakalangkung di. Abdi Cnthini dipundandosi minangka patah. Ki Bayi Panurta lnggah ing pndhapi ngagm sinjang kling, sabuk sindur ngagm jubah pthak jangkp dalah tasbh tuwin golokipun, kulukan bathokan. Garwanipun Ni Malarsih ngagm pants, sinjang smbagi ijm, kasmkan sindur. Para kulawarga sami mangangge sarwi endah. Para tamunipun kalbt para dmang, lurah lsp. tuwin pangulu sarta para santri sami mangangge sarwi mirunggan ing sagadhahipun. Busana manekawarna daml asrining pasamuwan. Pangantn kakung Sh Amongraga mangagm sarwi pthak, kulukipun ugi pthak, ngasta tasbh manik toya, tanpa golok. Pangantn kakung saking griyanipun Jayngwsthi, kairing para sadhrk kulawarga sarta para santri kathah, kanthi trbangan. Para pangiringipun mangangge mawarni-warni anambahi asrining pahargyan. Sadaya agman manut jamanipun lan tatacaranipun. Kaca 17-33

Jilid 6 - Kaca : 18

357 Mijil 177. Apasatan sinjang seta nuli | wangsul prapta ing (ng)gon | gya ingulik kinirab rikmane | pan winiwir jinbadan amrik | rema mmak wilis | apanjang ambakung || 178. Wus ingjum kang ura sinuri | ingimpun sinerong | pan kinlun sinkaran oncn | -oncn anggitan gambir mlati | minangka pmilih | bbalunging glung || 179. Wni tinrap tinata dnapti | pangulahira lon | wus ingangkah katmu sdhnge | nora mudhng linus ing susuri | ing ukl tan apik |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 25 >

glung sntg kukuh || 180. Padha bote lulungsn nngahi | pan mungsr anggandhok | kinlaban jinum pinalthk | surat-surat ing puspita kengis | lir sudama mingip | ammiyak mndhung || 181. Nulya Cnthini kinn masi | sarwa-di kinaot | nnggih badhe kinarya patahe | pinahyasan lir pangantn ykti | amawi pipidih | cicithak ccnthung || 182. Lagya glungira ingkang uwis | sinarhkn aso | yata Kyai Bayi Panurta-ne | pan pinarak anng ing pandhapi | nyampingira kling | sarung tabur-tabur || 183. Apaningst sindur amantsi | apipinggang cathok | golok suwasa mrjan tasbhe | arasukan jubah leja abrit | kotang kipr putih | kancing mirah mancur || 184. Kuluk bathokan bludru langking | ancpe dhinoyong | kanigara rinngga balnggn | acripu samak unta abrit | rinenda ing pinggir | pan pinaku jamur || 185. Ingkang anng ngarsa Ni Malarsih | sinjang smbagi jo | asmkan sindur wlakane | arasukan galr konus putih | supe tajug siji | wuri karo mantu || 186. Ni Turida alungguh rspati | sinjang limar ijo | asmkan udaraga adn | rasukanira smbagi putih | kacu gumbaya brit | knarn mas luru || 187. Glung sdhng lulungsn tinitih | ing skar argulo | asusupe mirah intn sln | kananira Nikn Larasati |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 26 >

sinjang cindhe wilis | kasmkanipun ||

Jilid 6 - Kaca : 19 188. Plangi tumpal podhang ngingsp sari | pan rinenda mompyor | Harja rasukan smbagi jne | corakira kayu anyang rmit | talkman adi | supe intn tajug || 189. Attasik sumilak arsik | aglung kkndhon | pan atitih cpaka lan ronne | wingking tarap sakulawargstri | pangangge mawarni | samya mubra-mubru || 190. Ni Sumbaling tapihe smbagi | mindho-ibang plong | kmbn sindur ssr li-aline | lang-alang sakampung kalih sisih | ngampil tas tan tbih | lan buntlan rukuh || 191. Ki santri Luci dnbusanani | amubru amarong | wuwuh ckh absus mnjete | pan abbt kling golang-galing | kopyah baludru brit | ikt adu mancung || 192. Mencong prandene dnkuwuk mlirit | jplakan lir anthok | bathik bang ngarab tpn pinggire | mrt ngarp wae urut alis | klambi krstin abrit | singstan asaguh || 193. Binalnggi ing renda sanyari | linincis amompyor | bnik malunthungan gdhe-gdhe | sabuk cindhe wilis renda kuning | rangkp kotang putih | bnike karpu || 194. Anyothe golok balongsong rukmi | tsbh mote ijo | sinampirkn ing golok amoncr | sruwal panji-panji kancing dhasi | tkn cis cint brit | ngadhp anng pungkur || 195. Nulya Ki Pangulu Basarudin | prapta anjmperok |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 27 >

pan ingiring modin mrabote | Talabodin Nur Sukidin Jali | Pranaita tuwin | sarrhanipun || 196. Ing Pakauman sadaya ngiring | samya amrabot | saduwke angtog pangangge | bathik lurik ingkang sugih kling | golok kris rinukmi | angiring gumrudug || 197. Ingkang (m)bkta epok lante cis | cripu paidon | Kyai Amad Diman Amad Jubr | Mad Dullah Amad Kahar Mad Tahir | Amad Jaelani | Mad Badir Madnur ||

Jilid 6 - Kaca : 20 198. Amad Kora Mad Kapas Mad Kupi | Mad Lubi Madanom | Amad Sraya Mad Duryat Mad Bae | Amad Isan Mad Rawi Mad Supi | Mad Kabir Mad Sahir | Mad Unus Mad Suyup || 199. Sami anggrbg anng wuri | wong salawe golong | Kyai Kampuh kawung ktunggnge | sabuk wwiron putih tinpi | akris pndhok putih | landhyan ambthut || 200. Arasukan smbagya lus abrit | lorog blorong-blorong | tsbh gnitri swu kathahe | dnubtkn ing golok sumampir | binalongsong rukmi | pan minangka wdhung || 201. Kotang putih kancing mirah abrit | srbt krstin ijo | ngawng ngiwa-nngn ing pungkure | amung sla gandar Mkah adi | nng pundhak sumampir | kthune ngndhukur || 202. Pandhan binthok agng angndhil | lir cangkoking keyong | lmungsire pinuntir ngaloncr | mungsr anjprak nglwr nng wingking | jmbraking pipinggir | pan kinayu-apu ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 28 >

203. Andhap agng Kyai Basarodin | lmu anglombroh | jenggod panjang wus sumambl wijn | pan amwok aberok nglnggirik | nglmbrg mdni | anglir bara-budhur || 204. Talabodin Nur Sukidi (n)jagi | Pranaita kthon | modin mrbot sami pnganggone | dodod kawung kmplang sabuk putih | kulambi smbagi | abrit kthu biru || 205. Wong Kauman tan ana mnhi | samya akkthon | Ki Pangulu prapta pandhapa ge | atur salam mring (n)Jng Kyai Bayi | wus tata alinggih | nulya ingkang rawoh || 206. Ki Suharja wau ingkang prapti | kampuh genjong ijo | sabuk renda kuning byur gombyoke | dhuwung alandhyan miling gadhing | ajubah smbagi | dhasar coraking lung || 207. Kotang putih kancing crmn rukmi | asbe mur biron | kuluk kstup srbanipun jne | acripu tkn jolang abrit | tsbh candhana gi | llawdan arum ||

Jilid 6 - Kaca : 21 208. Pan ingiring sarrhanki | kriya sadaya wong | samya ngtog busana pamre | anut basahan sarban sami | pan awarni-warni | ing saundha-usuk || 209. Ki Supara Ki Noja Ki Amin | Nong-nong Banda-bonong | Ki Budiman Taman Wrga-jaht | Ki Wrdadi Candra-tumpe Kabir | Baudin Pasari | Malangsari putu || 210. Malangjiwa mantu Kmbang-kuning | Skar-pthak Bkong | Ki Garuta Sura Sawo Kurnn | Ki Baidin Canthur Baga-widik | gumrudug angiring |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 29 >

khe tlungpuluh || 211. Prapta sadaya anng pandhapi | nmbah tata lunggoh | pan atarap wong kriya wurine | Kyai Bayi msm aningali | sajake kang rayi | nulya ingkang rawuh || 212. Wiradhusta kampuhira bathik | parang-rusak barong | sabuk renda putih klngkam jne | dhuwung landheyan gadhing sinmi | wrangka ladrang kndhit | pndhok swasa mancur || 213. Arasukan kudhdhar nlahi | sbnira kstop | baludru brit linincis kotange | kuluk cmng srban krstin abrit | binara mas ngrawit | tsbh akik wungu || 214. Acripu lapis bludru brit | rinenda wwngkon | pan ingiring sakh rhrhane | wong kang bukak warung sadayki | Kyai Jagapati | Ki Mndhang Ki Gugut || 215. Drmayuda Gopa Polong Kcil | Pathi Singabarong | Lambakrta Gandhang Canthing Konthng | Ki Trnggunng Jabar Jubir Kadir | Gulng Kulah Mrdi | Gathik Sole Gathuk || 216. Tiyang tigangdasa sadayki | gumarudug golong | Wiradhustha prapta pandhapa ge | nmbah ing raka tata alinggih | Kyai msm mksi | mring ari kang rawuh || 217. Ki Panukma prapta kampuh kling | plong bangun teplok | arasukan klenthang binst | sabuk renda kris landhyan gigi | pndhok suwasa di | tsbh balung dhuyung ||

Jilid 6 - Kaca : 22 218. Akotang kancing magori kndhit | sebe brit mantlas top | kuluk bludru wilis balnggn |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 30 >

srban jnar pan binara putih | cripu sngklat langking | pan rinenda wngku || 219. Sarta ingiring rrhanki | wong jagal ngon-ingon | sawarnaning blantik sato-iwn | Kyai Rban Jbad lan Kasturi | Kyai Pusparagi | Rmbn Tali-datu || 220. Pusparana Kyai Puspajali | lawan Taliwangkong | Puspajiwa Kyai Talimonce | Taliambn Tali-kmbang Tali | -gundha Talisutri | miwah Talitmbung || 221. Kyai Talibancak Talipranti | lawan Talibandhong | Talisntagn lan Taligodhg | Talirante Kyai Pt Ki Ptri | Balongsong Prmadi | Jadrma Ki Gmbung || 222. Tigangdasa karrhanki | samya amrabot | prantng pandhapa nmbah wus linggh | Kyai Bayi ningali mring ari | suka tyasirki | anuntn kang rawuh || 223. Ki Panamar kampuh limar abrit | tumpal ijon-ijon | apaningst pk renda jne | dhuwung alandhyan cula miling | pndhok bunton ngunir | tsbh kincang mancur || 224. Arasukan smbagya lus kuning | corak woh sadhompol | kotang putih kancing mas srunn | sbe gambar Arab latar putih | kuluk mur kuning | sarban gadhung byur || 225. Acripu ggmukan kuning | pasaja inganggo | sarh-rhanira ngiring kabh | samya ngangge kling warni-warni | wong atandho sami | sadaya tripuluh || 226. Imayuda Sampura Clari | Wiragati Drbos |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 31 >

Mrtigala Kalang Guling Prs | Gombak Kmbak Murah Mandra Dhimpil | Pnjalin Walulin | Rmbt Condhong Sampur || 227. Anggadipa Rmbn Mara Rindhik | Guntang Ganggong Boyo | Sombong Songsong Mure Mori Gbl | Rnggang Muncar Angga Pura Kling | Grago Rnggong Sling | Ki Galndhng Dhampu ||

Jilid 6 - Kaca : 23 228. Nulya prapta ing pandhapa nnggih | nmbah tata lunggoh | tarap anng wuri jjr linggeh | Kyai Bayi suka myat ing ari | samya amriyayi | nulya ingkang rawuh || 229. Kulawirya kampuhe mnhi | jingga pinaraos | pan rinenda mubng myang barane | pan sagblog pk renda putih | kris landhyan rukmi | krang ngunggut-unggut || 230. Kodhok kasingsal cancut ancangcing | ckh-ckh cekoh | ngumbar kunca ngdhdhr ambancr | akulambi jobah limar wilis | baludru bangun jing | bordhir kotangipun || 231. Alancingan cindhe panji-panji | pinarada porong | tsbh swu jnangan slinge | ingubtkn tinon amnthalit | kthu putih ngndhil | ambawang sabungkul || 232. Lumungsir lir uwring bkiking | anjprak wiwiron | ngoncr panjang ngalwr wurine | pan dn-kayang mnganggo mrih mncil | tan mambu ngulami | larasing bakikuk || 233. Pan dniring sarhrhanki | wong Ktandhan golong | samya kmbangan kabh dodode | akkthon kadya lurahnki | jor-joran mawarni | kabh tlungpuluh ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 32 >

234. Ki Sntana Witana Wira Ki | Wiaga Ki Winong | Purwaka Purwangga Angga-thethe | Prabadrana Prabajaya Rubil | Mangundrana Paris | Kblak lawan Dhapur || 235. Ki Pandhu Tarumpaka Wirangi | Ki Dhms Slobog | Ki Pandlm Sumbrng Kbak Joln | Bamban Eka bawn Moga-pnggik | Bancang Wora-wari | Dhmpl Kuwl Mandhul || 236. Prapta anng pandhapa anuli | nmbah nulya lunggoh | Kyai Bayi angguguk guyune | langkung suka dnnira ningali | mring kang rayi-rayi | sukur ing Hyang Agung || 237. Nulya ingkang pra santana prapti | samya amrabot | Ki Smbagi jumnng lurahe | kulawarganira Kyai Bayi | misan mindho sami | prnah anak putu ||

Jilid 6 - Kaca : 24 238. Kawandasa ingkang kulit-daging | kang tunggil bndhoyot | Ki Smbagi praptng pnyampinge | sarung lurik alus Bugis abrit | jubah ginggang lurik | kotang bnik biru || 239. Kuluk bludru bang binalnggi | udhng-udhng ijo | tsbh jnangan nyampir goloke | Ki Jumna nyamping sutra gringsing | sabuke walulin | klambi krstin wulung || 240. Kuluk bludru wungu tinpi | udhnge kamanyon | tsbh bathok nyampir ing goloke | cripu linapis sangklat abrit | pra santana wuri | ngangge rbat unggul || 241. Kyai Panjangjiwa Ki Kalithik | Ki Cothak Malangbong | Ki Lawatan Ki Andhamohine | Ki Jmpina Pandaya Panjari | Ki Jakrndha Ki Ck-yik |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 33 >

Kyai Kinjng-Kupu || 242. Kyai Dhoplang Jamblang Bnthang Bnthik | Ki Bapang Blongsong | Ki Pangirat Krti-sdaya-ne | Kyai Sukadana Sukanandi | Ki Gmblak Clari | Ki Kutur Ki Lngkur || 243. Kyai Jalipura Surantani | Ki Dhadhapan-gonjong | Unggantake Unggadua Sln | Kyai Jongkang Padhang-bulan Bning | Ki Mangkurah Kunci | Kyai Jagasatru || 244. Cakrawdhug Ki Panjalin Mubin | Jalasutra Bobot | Ki Rumbaya Rumbaka Ki Bangn | Ki Dhokerok Jmbangan Wrdati | Ki Tawng Craki | Kyai Dhampu Banung || 245. sarng prapta ktping pndhapi | samya lnggah lunggoh | Kyai Bayi suka sokur tyase | aningali santana mpki | karaos ing galih | (m)brbl ingkang luh || 246. Ketangsih kamurahaning Widi | rahmating Hyang Manon | rinjkn sakulawargane | sawngkoning ing Wanamartki | sadaya pinaring | rjki Hyang Agung || 247. Anor driya anggrus ingkang galih | kummbng waspa non | pira-pira sokur pandongane | nulya para sudagar kang prapti | karhing Jngwsthi | asarat malbu ||

Jilid 6 - Kaca : 25 248. Kyai Tajm Ki Jngjm Sumndhi | Ki Partima Sendrong | Pak Rajiyah Pak Tijah Pak Mdng | Pak Mujiyah Pak Rumiyah Rajin | Salbiyah Pak Widi | Ki Cnthing Pak Canthur || 249. Ki Samirah Pak Murah Pak Kitri | Pak Basiyah Gombong | Pak Jumilah Jumiyah Pak Prs |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 34 >

Pak Kabirah Pak Nakirah Kobis | Pak Wijah Pak Siti | Pak Kunthing Pak Jungkung || 250. Pak Borerah Sajiyah Pak Suci | Pak Parah samngko | Pak Sariyah Pak Tomas Pak Bsr | Pak Banikm Pak Trikm Pak Kmis | Pak Surm Pak Rimbi | Pak Garm Pak Rmu || 251. Samya ngangge sasnngirki | ting prngangah mompyor | mung Pak Rajiyah tan pati ngangge | sarwa lungst kewala tur rsik | sabuk wlulang langking | cathoke prunggu || 252. Praptng pandhapa samya ngabkti | tata samya lunggoh | nulya pra lurah santri praptane | sarh-rhanira santri-santri | pangangge mawarni | ing sadarbkipun || 253. Ingkang srban dhng-udhngan tuwin | ikt myang kkthon | sacaraning ngulama bsuse | saduwk-duwk kang dnsimpni | samya dnanggni | wnh kang nnambut || 254. Ting bilulung pan silih-sinilih | myang kang liron anggon | ana santri tan olh nynyilh | (n)jajah omah kawanuhanki | mksa datan olih | mupus nulya masuh || 255. Wnh santri kaboyung nnilih | kabutoh mimisoh | wingi mula ninilh tan-olh | kawanuhan kang wus luwih bcik | myang sanak pribadi | cumpt nora antuk || 256. Ih ya talah wong wus tpung bcik | tan ngandl maring ngong | dene-dene tan katon aduwe | lir tumingal bangsat maring mami | pandhaku nuli | gegera kang rusuh || 257. Krbn modar susah olh ngili | kjaba mangkono |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 35 >

iku klingan mring si mngkene | padha dene mungguh Allah iki | jare murah asih | dene ki wakingsun || 258. Tan pinaring kamurahan mami | de tan beda ingong | nmbah muji ing rina wngine | ndi ganjarane murah-asih | adil tlnong-tlning | adile (m)barnjul ||

Jilid 6 - Kaca : 26 259. Kdumlan muring-muring sami | nangis angglolo | pan mndhokol sabithi atine | nulya wontn kang santri nyilihi | lungsd dntampani | agupuh winasuh || 260. Pan kumrab para santri-santri | sarh-rhan golong | para lurah dadya pangarpe | Ki Murtala Ki Murtaja Murjaki | Bagus Jaelani | Gus Suleman Yusup || 261. Gus Jamjani Arpani Tabrani | Blawi Gus Unoh | Gus Yahya Gus Suhada Gus Juhr | Gus Ngaripin Masin Mukin Yasin | Janodin Ngabidin | Sarapdin Gus Jadhug || 262. Gus Juakir Ngajujir Gus Kanjir | Wajir Tamin Naot | Gus Tapyani Johari Gus Jahr | Bahri Bahwi Kanawi Tukrani | Gus Tayib Gus Brahim | Gus Yunus Gus Tamsur || 263. Gus Dawud Dulsungur Dulmudangi | Dulkabir Dulkaop | Dulkahar Duljalal Duljalaln | Dulkami Dulkamid Ngabdulgani | Dulkamil Dulmuhyi | Dul Subur Dulgapur || 264. Dulsukur Dulkulur lan Dulbasir | Dultaksir Dulsura | Dulmansur Duljabur Ngabuljat | Nurjani Nurngali Nurkamali | Nurani Nurbani | Nuriman Nursuhud ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 36 >

265. sarng prapta para santri-santri | nmbah tata lunggoh | apan ora jjr jjl bae | Kyai Bayi mulat ing pra santri | arahab tyasnki | nulya ingkang rawuh || 266. Jayngraga kampuh cindhe abrit | pinarada mompyor | pan baludru burdiran pke | curaking lung sinungkt ing lung brji | Klengkam banyu manggis | ginombyok borliyun || 267. Aclana putih pinrada-sri | kpoh tundha mdhok | mungsr ngayu-apu talibane | wwalikan sindhtan mlipit | pirid lambung wingking | turut adu-mancung || 268. Tpung mathis lan panngnki | muwr nyangkok keyong | buntaring pasingstan lungsene | jrng lir laring walang walri | acangcutan inggil | sanginggiling dhngkul ||

Jilid 6 - Kaca : 27 269. Kodhok kabst anyatriyani | sacngkang angongkang | wiron smbulihan pangasihe | sipat polok sandhungan amiwir | anggubah winingkis | sseronganipun || 270. Wwalran tan ana ngalngkin | mkar ambdhodhok | ngumbar kunca winiru tan tpn | amblarak nrampat ing siti | panjanging kunca sri | tigang asta landhung || 271. Kris landheyan tayuman sinmi | kandlan mas bunton | wrangka timaha plt smbure | tan rasukan akokonyoh kuning | abadhong sungsun tri | tinatur mas tatur || 272. Binggl kilat bau anting-anting | pamkak bbangkol | uncal rante udawalane | aggongsor crapang pinodhi | atks mawingit |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 37 >

ajajamang sungsung || 273. Kinarang-mlok mntul hrthathit | sinalon kkupon | garudha ngrmpa mkak wurine | Harja sumping puspa krna rukmi | inguncn mlathi | myang ggombyok dhuwung || 274. Appas imbane pinirid | alungit mucuk dom | sugih liring ksit iribane | brngos ktug tpn lir minangsi | pasmon maringgit | abagus lir Wirun || 275. Pan dniring sarh-rhanki | kabh para bagor | samya tks kabh ssumpinge | glang kilat bau anting-anting | rapk kunca kalih | bangkol akkalung || 276. Borh kuning sruwal panji-panji | kris pndhok mas bunton | patra mas mengkol ukirane | oncn tibng dhadha skargambir | anggrbg asri | tiyang pitulikur || 277. Crmasana Widiguna Widi | -lksana Bintaro | Gandasana Gandataruna-ne | Gandabaya lawan Gandasanggit | miwah Gandasasi | Gandamara arum || 278. Gandatnaya lan Gandawangi | miwah Gandamirong | Gandapurwa lan Gandarsmi-ne | Gandapuspita myang Gandasari | Gandaparwa dwi | miwah Gandalayu ||

Jilid 6 - Kaca : 28 279. Gandartna miwah Gandalatri | Gandakriya kang wong | Crmalaya Crmawiraga-ne | Crmajiwa Crmasuta tuwin | Crmayasa kawi | Tunjangkara badhut || 280. Ki Nuripin kinarsan ingkang sih | kinampuhan jonggrong | akris ukiran patra mngkole |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 38 >

sabuk sindur clanane kuning | binorhan kuning | sumping onch landhung || 281. Kopyah mathak rambute jumiwit | wangunne apego | santri lugu cinara-priyayn | nora santri nora amriyayi | gundhul ambalindhis | dhapure anypuk || 282. Rada sugih wulu Ki Nuripin | jenggote abrewok | kinanthilan cpaka lan ronne | lawan kinanthilan jangkrik gangsir | orong-orong bibis | kowangan kuwangwung || 283. Myang wulu cangklakan dnkanthili | yuyu walang gamboh | dhadha kinanthilan sambrliln | gdhg-gdhg sukr ting salnthik | bau malangkrik | tan bisa mringkus || 284. Yn sinapit ing yuyu anjlih | ginuyu pra bagor | prapta ing pandhapa nmbah kabh | Kyai Bayi gumujng ningali | mring putra Jngragi | ing busananipun || 285. Cara duk jamaning Kabulngkir | prabote mngkono | cingak ingkang nng pndhapa kabh | eram ningali mring Jayngragi | sarwa angalami | Jawa-Arab-ipun || 286. Yata wontn tamu ingkang prapti | kkapalan rawoh | rencang rolas kkapalan kabh | nama Kyai Dmang Purasani | ing Pagrwajki | wus ncp (ng)gguru || 287. Marang Kyai Bayi Panurtki | praptane agupoh | cinancangan sadaya kapale | kndl anng paregolanki | wus kinn tur uning | tinimbalan laju || 288. Ngangge prajuritan amanthinthing | marabot ajarot |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 39 >

sdhng tngah-tuwuh ing umure | ckh cikat rikat amantsi | bbd nagasari | sinerong cinancut || 289. Sabuk gdhog biru bara kuning | apthat bbangkol | arasukan sikpan lurike | kancing mas nanasan angunir | kotang bludru brit | blnggi lincip mungguh ||

Jilid 6 - Kaca : 29 290. Saruwalira sangklat abrit | panji-panji kaos | nyuriga kris sinampiran kace | tali bandhang tas Cina nng kering | ikt modang putih | basunanda tudhung || 291. Sigrak lir jaka ndhng birai | anulya praptng (ng)gon | kang linggihan mungsr samya mire | wusnya lnggah Dmang Purasani | nulya majng ngarsi | summbah angujung || 292. Angandika aris Kyai Bayi | lah wus (n)dika lunggoh | dene kula tan wh uningane | niyat ringks kndhuri sabithi | Dmang Purasani | nmbah nuwun-nuwun || 293. Inggih mirng wrti kala wingi | mila kula guroh | apan sarwi nguculi tase | mndht arta tigawlas ringgit | kawula nyaosi | patumbasan apu || 294. Nulya tinanggapan sarwi angling | bangt tarimngong | tiyang pintn rencang (n)dika kabh | Dmang Purasani matur naming | kalihwlas nnggih | lancaran agupuh || 295. Ki Baywa ngling Alkamdulilahi | narimng Hyang Manon | nulya sinugata sarencange | arta sinungkn ing santri Luci | kn maringkn aglis | mring Malarsih wau ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 40 >

296. Para Kyai miwah santri-santri | tumingal agawok | Kyai Bayi agung mangunahe | samya ppuji sukuring Widi | miwah ajrih asih | yata kang cinatur || 297. wontn tiyang wus spuh satunggil | kaki-kaki reto | pan minantn ing sadesa kabh | dhukuh Pucangan wisamanirki | wong Wanamartki | jalu stri takut || 298. Myang prapat dhusun kanan kering | punjunge mrono | marang pundhn dhukuh Pucangane | lluhure ing Wanamartki | samya punjung bkti | ngalap sawabipun || 299. Kyai Wanahita wastanki | wus pikun adheyog | kaprnah pan kaki ing awune | eyang uwa ibune Ki Bayi | mila tan ngaturi | saking maklumipun || 300. Wong wus tuwa mung tinuwi-tuwi | ing mangkya Ki Jmpo | yun uninga ing canggah ningkahe | kjumutan sarwi dn-jagani | lumampah wus wigih | kthuyuk-kthuyuk ||

Jilid 6 - Kaca : 30 301. Limar biru wus lungst kang nyamping | rasukan kmanyon | kuluk kropak wus lawas smune | udhng ubd pisan putih lami | tsbhe gnitri | sabuk tali datu || 302. Prapta jroning paregolanki | Ki Bayi duk anon | mudhun gupuh Ki Bayi ge-age | nyandhak astanira ririh sarwi | Ki Buyut ngarasi | mring Ki Bayi wau || 303. Mudhun sadaya ingkang alinggih | sami angrroyom | wus pinrnah Ki Buyut lnggahe | nulya sadaya sami ngujungi | Ki Bayi ngling aris |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 41 >

sampeyan puniku || 304. Susah-susah pinarak mariki | wong wis spuh repot | Kyai Buyut Wanahita linge | mumpung aku iya mksih urip | arsa wruha mangkin | ningkahe canggahku || 305. Ki Bayi matur inggih utami | sawabipun kaot | angling malih srawungan ing akh | langkung sangt spuhe Kiyai | papantaran tapis | wus ngajal sdarum || 306. Jaman awal ing Pajang mningi | wruh duk patogog | cr-ancr pagr kutha kojore | iba lamine wus kawak uwi | mulane pinundhi | ing tiyang sadhusun || 307. Langkung rahmad sampeyan puniki | sarwi atanya lon | pintn yuswa ing paduka mangke | Kyai Buyut angling umurmami | taune sapriki | wus satus nmlikur || 308. Samyandhku tumungkul kang myarsi | pitutur kinaot | ngungun tyase ngalap brkah kabh | ya wus andungkap ing Ngasar wanci | santri magrsari | tan ana kang kantun || 309. Ppak sadaya kang dnanti | Ki Bayi lingnya lon | apa uwus prapta sakabhe | samya matur tlas tan na kari | (n)Jng Kyai ngling malih | Jngraga sirku || 310. Angirida kabh para santri | banjura mrono | marang kakangira Jngwsthi-ne | manira laju marang ing masjid | lan pamanirki | tuwin Ki Pangulu ||

Jilid 6 - Kaca : 31 311. Ingkang putra sandika turnki | Ki Bayi nabda lon | hh Luci sira rumatn age |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 42 >

ssanggan praboting munggah kaji | Luci matur inggih | pan sampun sdarum || 312. Kyai Bayi Panurta ngling malih | mring pangulu alon | iki pa wus andungkap sangate | mngko bakda Ngasar sdhng akir | pngantne prapti | ing paningkahipun || 313. Ki Pangulu matur aprayogi | luhung nuntn bodhol | wusnya parng bodhol nulya lngsr | Kyai Buyut Wanahita ngarsi | Ki Bayi angiring | ing wingking gumrudug || 314. Jayngraga animpang ing margi | sadaya punang wong | praptng pandhapaning Jngwsthi-ne | tan kaliru saurutirki | jjr jjl pipit | dnnira alungguh || 315. Kang lumampah ing masjid wus prapti | sadaya agupoh | ngambil toya wulu sawarnine | binndungan wktu Ngasar manjing | Ki Bayi ngimami | anutug bakda wus || 316. Yata kang wontn kidul winarni | Amongraga dandos | sinaosan busana saking lr | kalih ptadhahan kbak nyamping | clana kampuh tuwin | kulambi myang kthu || 317. Wus arsik sinaratan mawi | nyukur wulu-kalong | Nyai Daya juru pamarase | imba ingimba tanggal alungit | ssajnnya sami | Nyai Daya untung || 318. Sira Ki Sh jamhur Amongragi | dnnira adandos | ngagm sarwa seta sauyune | nyamping brtis apaningst mori | rasukan cawni | galr galar konus || 319. Kuluk pthak sarbannya putih | srbt seta mawar |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 43 >

tsbh maniking toya aputh | caripunya sinangklat putih | tan karsa nyanyangking | golok miwah dhuwung || 320. Pan solahe auliya wingit | tan karm mnganggo | pasaja karana tuln | wutuh auliyanya awning | samono prandening | sokur mubra-mubru ||

Jilid 6 - Kaca : 32 321. Amongraga cahyanya nlahi | amanon yn tinon | sabatira Jamal lan Jamile | pan kinmbar karo sarwa langking | sapngadgnki | pan sarwa wulung byur || 322. Jayngwsthi pan akampuh bathik | latar cmng ganggong | sabuk renda putih pan ampt | ngumbar kunca cancut mrak kasimpir | kampuh tundha apik | bagus mara smu || 323. Arasukan ginggang sutra putih | srbt kastup ijo | kotang akancing mirah slane | dhuwung landheyan cula sinmi | kandlan mas adi | balewahan spuh || 324. Kuluk mur jnar sbe wilis | sinkar argulo | pan magri Suleman tsbhe | cripunira rinenda kuning | kacu gumbaya brit | lnggah anng ngayun || 325. Tuwin para lurah santri-santri | kang samya adandos | wus samkta ngangge sakadare | ppak sadaya uwus miranti | nulya ingkang prapti | Panukma Panamur || 326. Pan ingiring para lurah santri | wus tata alunggoh | nabda aris mring Jayngwsthine | kula ingutus ramanta kyai | kinn angaturi | rakanta sang bagus ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 44 >

327. Jayngwsthi aturira aris | mring kang raka alon | pan punika wontn utusane | rama jngandika angaturi | mring paduka mangkin | Mongraga lon muwus || 328. Inggih sumangga karsane yayi | adan nulya bodhol | sinongsongan ijm sorot jne | santri tata ngurung-urung ngarsi | miwah kang ngtbi | garbg ing pungkur || 329. Ingkang anng ngarsa Jamal Jamil | lan santri nm golong | Jamal Jamil anabuh trbange | ukur ngbm imbal kmpyangnki | kanm bawa singir | lagune alandhung || 330. Singirira mung kalimah kalih | ngalik-alik alon | sinauran lirihan wong akh | pan gumrmng rmpg pawh wingit | ngarsane kang singir | Jayngraga bagus ||

Jilid 6 - Kaca : 33 331. Jjl uyl wong kang niningali | jalwstri rbut (ng)gon | pan sakesuk mula panontonne | tumplak lawan wong sadesa krig | prapate prapti | manca-limanipun || 332. Kurang ombr ing paran apipit | kh bthk abojod | tan adangu wus prapta lampahe | anng masjid agng wus miranti | ing panggenan mungging | pangimanan ngayun || 333. Wus tinata jjr ing alinggih | urutan tuwa nom | tan baljat apapak dhngkule | ingkang lnggah kiln lr kiyai | Wanahita nnggih | nulya Ki Pangulu || 334. Nulya Talabodin Nursukidin | Pranahita mrbot | murit Jaki lan santri Luci-ne | ingkang lnggah lr wetan kiyai | Bayi Panurtki |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 45 >

nulya Ki Sh Jamhur || 335. Amongraga lnggah anng ngarsi | kinubng tuwa nom | lajng kiwa tngn ing burine | sila bata appt apipit | dalah ing surambi | ajjl supnuh || 336. Sawusira rrh ingkang linggih | sadaya sakh wong | dhdhp mnng tan ana bannne | nulya Kyai Bayi Panurtki | pamuwuse aris | mring Kyai Pangulu || 337. Hh Kyai Pangulu Basarodin | angrsaya ingong | ningkahna putraningsun Nikn | Tambangraras lan Ki Amongragi | maskawinirki | Kur'an kang aplalu || 338. Nulya Ki Pangulu angijabi | tangawudira lon | Bismillahi rahman nirakim-e | ngusikum ngibadallah wanapsi | wabi takwalahi | ankahtu wangidun || 339. Binta pulanin mintabi mahri | kada pan mangkono | ingsun ningkahakn maring Nikn | Tambangraras lan Ki Amongragi | kalawan mas-kawin | Kur'an ingkang agung || 340. Paknira ngucap angabuli | Mongraga miraos | anrima kula ing paningkahe | Nikn Tambangraras lawan mami | mas-kawin Kur'an-i | ngalim ingkang agung || 341. Sarta amuruk ing awal akir | ahline ktmpoh | dadosa utang kawula mangke | ing dalm donya rawuh ing akir | pangulu nulya ngling | wa barakallahu ||

3 Ijab paningkahipun Sh Amongraga, rombongan bidhal mthuk pngantn kakung. Ki Bayi sapandhrkipun laju dhatng msjid badhe papaning paningkah. Sasampunipun pangantn kakung dumugi ing msjid sarta lnggah sawatawis, Ki Pangulu majng aningkahakn pangantn sinksenan

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 46 >

para saksi, wkasan maos donga. Sasampunipun paripurna, Sh Amongraga salaman kalihan Ki Bayi sarta sujud ing pangkonipun pinispuh Buyut Kyai Wanahita, lajng salaman kalihan Ki Pangulu. Kaca 33-34

Jilid 6 - Kaca : 34

357 Mijil 342. Ngala kahr wa bi palalihi | wise pan mangkono | Allahuma alipbinahume | kama alapta baenalmaki | walbardi wasalji | watin jangkpipun || 343. Gya sksi Tabalodin jangjni | sarwi nypng jmpol | (n)dika tampi jangji-dalm dene | samangsane paknira mangkin | aningal mring rabi | tri taun ing laut || 344. Pitung sasi ing dharatan benjing | liya karyng katong | tan trimane rabinira mangke | psthi pgat tanpa talak sarwi | tinagih sri-kawin | Mongraga wus saguh || 345. Sksi kalih satunggale kyai | Nursukidin gupoh | maca donga Ngumur sabanjure | sinauran Amin gr pra sami | wus paragat suci | ing paningkahipun || 346. Nulya Bayi Panurtku wiwit | ssalaman gupoh | Amongraga ngabkti salame | kinn majng sarwi wus ajarwi | mark ing Kiyai | Wanahita spuh || 347. Amongraga umark ing kaki | angujung ing pangkon | Kyai Buyut Wanahita age | andonga rabana-rabana wi | -donnya kasanatin | wal bil arli ratu || 348. Kasanatan wangadabanar-i | nulya ngrangkul gupoh | sarwi angaras-aras ulune | wus andonga tejaning aluwih | sawusira nuli |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 47 >

salam mring pangulu || 349. Tuwin dhatng paman sadayki | pra tuwa kang munggoh | wus mangkana anyampar nggonne | pan Ki Buyut tansah nyandhing linggih | mangkana Ki Bayi | Panurta amuwus || 350. Aparentah marang santri Luci | lah mara dn gupoh | ajokna sarah ssanggane | nulya santri Luci angabani | kang ssanggan nuli | sinaoskn ngayun || 351. Kawan bokor gng sinrbt putih | pan sampun sumaos | tinampanan mring Nursukidin-e | Talabodin Pranahita Jaki | abikut authi | (m)bukak srbtipun ||

4 Ki Bayi dhawuh ambikak ssanggan skawan bokor, isi pisang, jambe, sdhah, salawat 25 reyal sasisih. Kangge pangulu 25 reyal, ingkang 17 reyal kabagi kangge saksi tiyang kalih, ingkang 8 reyal kangge santri kalih ingkang sami nata ubarampening ningkahan. Nusul wdaling ambng agng-agng, lajng dipun-dongani, sinauran amin mawurahan. Ambng kabagi waradin. Para tamu dumugi santri alit-alit sami ndha brkat, mawarni-warni solahipun. Para santri alit-alit rbatan tdha, sawur-sinawur lsp. Adaml rgnging pasamuwan. Kaca 34 35

Jilid 6 - Kaca : 35

357 Mijil 352. Ingkang kalih bokor gdhang kuning | kang ro jambe suroh | slawat slawe reyal sish | dadya skt kang slawe maring | pangulu pribadi | kang slawe didum || 353. Kang pitulas mring Ki Talabodin | Nursukidin wong ro | molung reyal sajampl parone | kantun wolu Pranahita jati | sami pandumnki | ngawan reyal rampung || 354. Tuwin jambe suruh gdhang kuning | pandume mangkono | Kyai nuduh mring santri Luci-ne | kinn mundhut ambngan kndhuri | sigra santri Luci |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 48 >

mundhut ambngipun || 355. Ingusungan mring wong magrsari | slawe ambng abot | pan gotong pat ambng sawijine | sigra tinata ingkang kndhuri | ing saetangnki | tan ana kaliru || 356. Nulya dinonganan majmuki | gumr Amin kang wong | ambata-rbah Amin Amine | wus mangkana angpung kndhuri | anlung-puluhi | ngrong-puluh nyapuluh || 357. Amoloni ingkang angnmi | samya nadhah dhokoh | santri cilik rusuh pamangane | rrbutan iwak nguwak-nguwik | duduh pindhang takir | pan kapyuk-kinapyuk || 358. Dnwut-awut sga sakndhuri | kinarya (m)balang wor | samya klaprut sga-jangane | rare skt tukar ting jarlih | liyan anyirati | kulambi myang kthu || 359. Comot-comot pnganggone sami | santri ting galmbor | wuwuh rame kabh santri akh | sami misuh wnh anggitiki | jarit olih nyilih | kasiratan duduh || 360. Lagya ngangge pamr sarwi bcik | bagus mrih tinonton | tmahane abangt isinne | ingkang rada sugih mulih salin | wnh ngunguconi | ana morod mantuk || 361. Guyu-ginuyu myang muring-muring | kathah solahing wong | tan cinatur yata wau Nikn | Tambangraras kang ingapti-apti | kinusuma adi | busana pinatut || 362. Runtutipun ingkang mara suci | ngulama kinaot | binusanan seta sauyune | pan asinjang alus gnis putih |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 49 >

sandhungan pangasih | sumrt ing pungkur ||

5 Pangantn panggih: Pngantn putri mangangge miturut tatacaranipun tiyang kackapan: sinjang alus gnis pthak bathikan smn parangtritis, sabuk singst, ngajng pinalipit rmit, ssupe jamrut mirah, sngkang panunggul intn bumi lan sadayanipun sarwi di endah anambahi sulistyaning warni sumorot mawa cahya. Ni Cnthini dipundandosi ugi sarwi endah tambah katingal ayunipun. Pangantn kakung dipunarak sarta dipuniring mawi ttabuhan salawatan singir, rame ginarubyug dening sanak sadhrk. Sh Amongraga tansah dhikir, katingal sakalangkung wingit. Samargi-margi kathah sangt tiyang ingkang ningali, jjl uyl-uylan. Dumugi sangajnging pandhapa kndl, ngntosi iringan pngantn putri mdal saking griya wingking. Nikn Tambangraras kaapit dening ingkang ibu tuwin Cnthini. Ing wingkingipun, Ni Turida lan Ni Rarasati. Sh Amongraga kaapit dening Ki Bayi Panurta ing kiwa lan ing tngnipun Jayngraga tuwin Jayngwsthi. Panggihipun pngantn ing tngahing kontn, pngantn kakung lan putri balang-balangan gantal. Tigan kakum ing bokor toya staman, tigan kapcah, toya kasiramakn saha kattsakn ing mbun-mbunipun pngantn sakalihan kaping tiga. Pengantn putri lajng mndhak nymbah pngantn kakung. Wasana pngantn sakalihan dipunkanthi lumampah tumuju palnggahan sangajnging krobongan. Ki Bayi Panurta lnggah ing tngah. Ni Cnthini botn tbih saking lnggahipun pngantn putri saengga kathah ingkang rraosan prasasat Cnthini ugi dados pngantn. Kaca 35 40

Jilid 6 - Kaca : 36

357 Mijil 363. Sinmbongan seta pinrmasi | adining paraos | sawat jalngut sibak cawine | citraning smn parang taritis | dinrnjman rmit | gigiyon winngku || 364. Pipiyakan sarong ing pngasih | caconthoking wangkong | talibane ing ngarsa ampt | ngawng ing walikat pan pinirit | aturut maripit | tpung adu mancung || 365. Pasingstan pamkak ing ngarsi | sinumpt anyonthong | udht seta pinarada adn | pan rineka sorot tutumpaling | kang mandhala giri | pan kinayu-apu || 366. Sungsun katri tinata rininggit | taptaping wiwiron | lre mpt pan winiru tpn |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 50 >

inypuh kur-ukur mdhok kdhik | angmbang undha sri | alandhung linuhung || 367. Buntal seta argulo inganggit | puspa mara dalon | anggrk wulan samboja mnure | mayang wingitan lan mandhakaki | sikatan saruni | smbulihanipun || 368. Muwr pinasang ngawng ing wuri | anangga ccanthok | buntaring buntal kanan keringe | dadya uncal gumantung arakit | wida jnar aming | tungtung rmu-rmu || 369. Kalpika jumrut mirah abrit | hrlaut sumorot | sngkang panunggul intn bumine | cundhuk mntul hrthathit nlahi | tasik ngima nipis | sumilak sumunu || 370. Wusira binusanan rspati | tan ana winaon | Ni Malarsih tyas sangt ngungune | myating putra tanpa samng jalmi | ya talah si bibi | bisa gawe rungrum || 371. Nulya Cnthini dnbusanani | sinjang cindhe ijo | sinmbongan gadhung mlathine | pinarada kinumudawati | las-alasan asri | buntal staman rum || 372. Ingudhtan ing mndhala giri | tumpal pinaraos | winidan jnar gbgan adn | kalpika tajug mirah lilintring | sngkangira adi | skar staman byur || 373. Langkung pelag Cnthini yu luwih | lir pangantyan yktos | wusnya binusanan Cnthini nng | wurinira Tambangraras sang lir | wintang anylaki | ing wulan sumunu ||

Jilid 6 - Kaca : 37

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 51 >

374. Tunggil teja kaot agng alit | Cnthini katongton | pan angpak wong sadesa yune | sawusira sang ro busana di | yata Ni Malarsih | malih rum amuwus || 375. Lamun sampun wayah (n)dika bibi | kula bkta mring (ng)gon | anng dalm wis akir sangate | Nyai Daya wuwusira inggih | sumanggng karski | pan punika sampun || 376. Nulya binkta mring dalm ngarsi | Tambangraras tinon | pan asukup tuwa nom myang rare | miwah kang anng pawon ningali | samya tilar kardi | lumayu andulu || 377. Sami praptng dalm amiranti | nng jrambahing kobong | kalasa lus sungsun tri sinrbt | mamrih sinbaran sarwa sari | nulya Luci prapti | tanya sampunipun || 378. Ni Malarsih anauri aris | iya wus mirantos | santri Luci wangsul age-age | atur marang ing Kiyai Bayi | Panurta ngling aris | mring Mongraga wau || 379. Tuwin mring kang spuh-spuh sami | sadaya rumojong | nulya nuduh mring santri Luci-ne | kinn (m)budhalna para santri | ingundhangan aglis | umangkat sadarum || 380. Tinata jjr saurutnki | sadaya wus bodhol | aprayoga ing lampah tatane | ulur ngurung-ngurung kanan kering | miwah kang ngtbi | (ng)garbg ing pungkur || 381. Miwah ingkang jalma niningali | gumrah punang wong | jalu stri mpt arbat (ng)gn | ingkang (ng)gendhong anak ting jalrit | yl-uylan sami |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 52 >

tan na rowang umung || 382. Jjl nunjl jujul papan pipit | kang jongkong-jinongkong | sawrnine pagr (n)jro bthk | rubuh ingabyak wong niningali | lbur katrinki | dnils lir rumput || 383. Miwah wisma kang claking margi | akh omah dhoyong | kang ringkih rubuh mpyak mpere | nora kna wong akh sinapih | wong dodol ting jrlih | wutah mawut-mawut ||

Jilid 6 - Kaca : 38 384. Yata ingkang lumampah ingiring | sinaroja ing wong | ingkang anng ngarsane pangantn | Jamal Jamil wong ro anrbangi | pong pg tong ting tong grung | dhung dhung bng pung pung brung || 385. Santri nnm nglik ngalik-alik | arum aruntut wor | sinauran ing wong sadayane | pan armpg satitahe muni | mung kalimah kalih | lon llah alandhung || 386. Amongraga lampahe awingit | cahyane mancorong | anlahi pasamuwan kabh | amiyarsa llagone singir | suhuling tyas dhikir | sangsaya anganyut || 387. Tan rumangsa nng jaman donyki | mung akerat manggon | apan wus nora kabere-bere | anumusi tyas kang niningali | kathah (m)brbsmili | kapndn (n)dulu || 388. Myat miyarsa solah-bawanki | tyase kang mrongkol | ngarak pangantn kaya kpatn | ting salnggruk wong kari ningali | saking tyas kapengin | sangt (m)barbl luh || 389. Saking bungah-bungahe ningali | bcik kang tinonton | Amongraga kinanthi astane |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 53 >

mring Ki Buyut Wanahita nnggih | lampahira ririh | kthuyuk-kthuyuk || 390. Jayngraga ambancr nng ngarsi | baguse katongton | kang tan wruh dnarani pngantn | anh dhewe sigit anjlanthir | wong kang nom-nom stri | kathah kang kpoyuh || 391. Samya ngucap sru pating kalikik | darapon kadulon | kang liniring runtuh ting gargl | salendhange wudhar glungnki | kmbn tan ngopni | kndho tapihipun || 392. Datan ana mingkm lathinki | kh nyngoh mngongoh | ana ngathungi kinang iribe | raracikan kinang suruh mprit | nggar-gar dariji | ngblongkn gumuyu || 393. Amung Jayngraga kang pinindir | rinbut panonton | sabab bagus dhewe sigit dhewe | kantht dhewe (n)bancr andhwki | wokaning pawstri | (n)dhrudhus angilu || 394. Kulawirya solahe kinardi | lumaku tinonton | ginaguyu dene lir pnamng | malah nosot thithik jroning ati | tan madhani nthik | thik ana wong bagus ||

Jilid 6 - Kaca : 39 395. Tan wus ucapkn kang niningali | tan adangu rawoh | santri pangarsa kndl praptane | jibg ngadg ngpung angubngi | tpung glang pipit | nganti ingkang rawuh || 396. Pngantyannya lagya praptng kori | singir salin lagon | asrakal badrun ngala enane | pan gumuruh swaraning asingir | mksih ngandhg sami | asrakal anutug ||

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 54 >

397. Prapta kndl satngah pndhapi | pan amangu ngantos | ing jro wisma nulya mapagake | Bok Cnthini kinanthi nng kori | nora kna tbih | lan Nikn Tambangrum || 398. Kanan ingkang ibu Ni Malarsih | wuri mantu karo | Nikn Turida Rarasati-ne | namung nnmipun Bok Sumbaling | kang tumut njnngi | kang sadaya lungguh || 399. Sh Mongraga kang kering Ki Bayi | kananira munggoh | muri Jayngraga Jngwsthi-ne | kanan Ki Pangulu Basarodin | kang sadaya maksih | ngadg soring tarub || 400. Langkung tata tetela kaksi | kang nonton tan rusoh | plalah mndht andha angadmpl | andha tpung parik turut pinggir | mung katon rrai | cukup anddulu || 401. Sangsaya sru gumrah swaraning | asrakal dn-tog | samya erak pinksa swarane | miwah kang nonton cilik jalwstri | sami tumut singir | sangsaymbuh umung || 402. Samya majng lampahira ririh | gathuking patmon | satngahing kori gng panggihe | antarane anng jro lan jawi | ggantalan gnti | ila-ilanipun || 403. Toyng bokor skar-staman sri | pan kinuman ndhog | tinibakkn kumprug pcahe | wus siniram toyng bokor nuli | tints toya tis | ing mbun ping tlu || 404. Nulya kinn nmbah padng laki | Tambangraras gupoh | mndhak nmbah sumungkm sukune | sarwi ngaras dalamakan iring | tuwin kanan kering |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 55 >

sawusnya alungguh ||

Jilid 6 - Kaca : 40 405. Nulya tinarik astanirki | mring kang ibu alon | sigra kinanthi wau astane | wus praptng (ng)gon tata sami linggih | Ki Buyut nngahi | kang sadaya mtu || 406. Ingkang kantun amung Jayngragi | kinn lungguh kulon | clak mring kang raka pinangangtn | jajar lnggah kiln Jayngragi | nuntn Amongragi | nuntn Kyai Buyut || 407. Nuntn Nikn Tambangraras nuli | Cnthini tan adoh | jjr wayang mangkana patute | ingkang ibu nng ngarsa kapering | Turida Rasati | ro samya nng ayun || 408. Miwah pra bibi uwa lan nini | anng wetan kulon | samya rrasan pating kathuwil | iya talah bgja Bok Cnthini | tinunggil alinggih | binusanan murub || 409. Dadi pngantne Bok Cnthini | pamaesan kaot | glung gambyong thinrkan jne | apptha llatha pipidih | caconthok acnthing | cicithak ccnthung || 410. Durung ngrti ngong pangantn iki | iku apa mngko | tmu marang Jngraga bakale | Jayngraga dene anjkithit | samya (ng)guyu ririh | dhuh mokal yn tmu || 411. Ukur dn-gawe ngasrn-asrni | patah lanang wadon | pan mangkana pangucape kabh | nuli lladn wedang nng ngarsi | pra santri kang singir | asrakal wus suwuk || 412. Kantun santri nnm Jamal Jamil | lilirihan lagon | arang bme ngapinjal kmpyange |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 56 >

panrbange myang singire ririh | kataman nabiyi | ya Rasullulahu || 413. Katam Muhammadun ngajan Ngarbi | sauran mangkono | nulya bawane pakam lahumn | ayatin mashuratin nasili | tabu biha gadin | mashura puniku || 414. Swaranira pan angasih-asih | mpuk mntul alon | ngombak-ombak arampak sajake | panrbangira ngapipir ririh | pong ping ping pk ping ping | tong ting tong brng pong brung ||

6 II. Sabibaripun upacara panggihing pngantn Sawatawis santri sami trbangan ririh. Sasampunipun kasgah unjukan lan dhaharan, lajng bibaran prlu solat maghrib. Bakda solat wangsul malih prlu ngrakit knduri wujud dhaharan kanthi ulam-ulaman ppak tuwin gudhangan kuluban, sadaya wontn 50 ancak. Bakda Ngisa Ki Bayi Panurta rawuh saking msjid kairing para santri, trus dhatng ing griya wingking. Sasampunipun lnggah, Sh Amongraga majng angabkti dhatng Ki Bayi sarta ssalaman kalihan para pandhrkipun. Wkasan kasusul Nikn Tambangraras mujung dhatng Sh Amongraga, lajng dhatng rama ibu dalah para pinispuh. Kasambt ing donga. Kaca 40 47

Jilid 6 - Kaca : 41

357 Mijil 415. Wus dumugi sarukuk kang singir | samya kndl aso | sadaya sinungan wedang th | gula batu cngkuwh ti kucing | manisan mpki | ting-ting satru arum || 416. Wusnya tutug nginum wedang sami | tan ana kalson | nulya Kyai Bayi Panurta-ne | angandika marang ingkang rayi | dn kparng ngarsi | sun-tuding gawemu || 417. Si Suharja lan Wiradhusthki | Panukma Panamor | Kulawirya myang santri Lucine | gupuh majng ngarsane Ki Bayi | angandika aris | mngko lamun wktu || 418. Mung parluwa bae salat Mahrib | nulya balya ing (ng)gon |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 57 >

pan rakitn kndhurine kabh | mangsa bodhoa kanm si Luci | nulya bdhug muni | Mahrib dhng ping tlu || 419. Nulya Ki Bayi salat mring msjid | bubar sadaya wong | samya salat santri sadayane | wong nonton wus mulih wnh kri | santri jalu stri | sanggon-nggon wktu || 420. Ingkang salat ngiras busanki | mung Jngraga karo | Kulawirya samya cucul mulh | yata Suharja Wiradhusthki | Panukma Panamir | kang arbut prlu || 421. Kulawirya lawan santri Luci | sigra marang pawon | angundhangi mring magrsarine | kang sinomanira wus tinuding | pan rinakit-rakit | lan ulamanipun || 422. Jjr rata kndhuri pinarik | ambngan bot-abot | tpung-glang pinggir pndhapane | tigangdasa ambng kathahnki | ancak gng dnbaki | gotong pat (m)barngkut || 423. Lam-ulaman tinata sinling | ulam matng wutoh | bkakak wdhus limalas khe | banyak bbk ayam lan kbiri | wuwutuhan sami | khe tigangatus || 424. Kajawi kang sinujn sinapit | rinmpah kinndho | kang rinatng binakar ginorng | kang linmbut ingagal sinuwir | ginodhog rinoti | kinukus sinayur || 425. Lam-ulaman ppak sawarnining | pksi kewan loh | samya ingolah kathah carane | cara koja lawan cara kaji | cara Jawa bumi | mawarna kang skul ||

Jilid 6 - Kaca : 42

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 58 >

426. Tumpng wajar mgana kbuli | anggi skul golong | skul punar kpyur ura angn | skul biru kndhit lawan abrit | cmng gorng gurih | loyang puln wuduk || 427. Jangan mnir dhakowan lan tomis | asm bobor loncom | cupang kala muncang bnce bck | mlpah kuwah kare gule gurih | ladha dublg tuwin | windu bubus mungut || 428. Padhamara jangan pindhang putih | blkothok myang lotho | pindhang tangkar banyak pindhang grh | pindhang antp kikil pindhang pipik | pindhang keyong kijing | ece yoding sungsum || 429. Dene ulam ingkang dhndhng-ragi | dhndhng kripik abon | abon rmus lan abon wayange | dhndhng panjn pru miwah ati | abulusan sami | dhndhng gpukipun || 430. Dhndhng age daging age ati | age gndhon tawon | age lidhah lan age umbute | age gbung age oyod linjik | mpal mpuk kisi | lan pal mpuk duduh || 431. mpal tungtut limpa lawan ati | tak kapur kalpon | ginjl babad galng lan sumpinge | babad tala lawan babad jarit | iso srgan tuwin | glpah ing bol pndhul || 432. Gurung widhungan lan sarn dhidhih | bluthok pnthul pusoh | mpal sakndhi-kndhi gdhene | sawarnine kalak ampki | koyar lidhah gitik | rambak krupuk trung || 433. Srundng smaradana lan gbing | sarundng mariyos | srundng botor srundng gundhil dhle | ndhog kkamal (n)dhog pindhang abrit | cplok kamal tuwin |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 59 >

cplok dadar sawut || 434. Dadar lmpit dadar wolak-walik | lawan dadar lajon | dadar kobis lawan dadar ledre | cplok madon lawan cplok jngking | cplok gimbal blnyik | cplok untup-untup ||

Jilid 6 - Kaca : 43 435. ndhog banyak brati lan maliwis | pasiran (n)dhog menthok | crubuk groto gorngan laronne | gana tawon nthung gana gundhik | olan-olan gangsir | bi lawan lur juk || 436. Bsngk wadr bsngk tempe pitik | lan bsngk tawon | trinil turlk bontot miwah burct | opor bbk banyak menthog brati | por landhak trnggiling | opor bajing gndhu || 437. Bkakak gimbal bkakak kancil | kidang lawan blo | pdht gudl lan mnjangan kumprng | kang ginorng myang kang dnbakari | wwtahan sami | lan balbt knthus || 438. Gogorngan kathik lan gulathik | pking mprit bondhol | manyar jowan lawan gudhawane | sribombok myang cuwiyun trinil | lan kuthilang tuwin | druk lan drkuku || 439. Aym ati mnjangan lan masin | lan lmngan egol | gthik dara drkuku lan burct | gthik drigul gmak bontot trinil | turlk kathik glathik | myang bang-bangan bubut || 440. Gorngan badhr mrmas lan lntri | wira soca lnthong | tambra mlm arng-arng bancr | gramh bkk bncolng lan kthing | kpk wagal gilig | taws cakul kutuk || 441. Sambl-gorng utak jroan ati | brongkos sambl lethok | sambl urang sambl jengkol pte |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 60 >

[. . . ] | bkothok blnyik | urip-urip kutuk || 442. Sambl jintn wijn lan knari | sambl bawang laos | sambl santn kacang lan kadhle | sambl kluwak lmpuyang tuwin | cabe mrica cai | dhndhng sambl balur || 443. Sambl trancam congor pcl pitik | lele umbut tawon | laron ndhog wadr pllk gpng | rmpah gorng gotong sidhat sili | rmpah nthung jangkrik | grigit plus wlut || 444. Gcok bnm bothok bthik sanggring | kndho lawan gadhon | tum jamur wuku lan polone | barat ktos ndhog lot cpagi | druju watu kuping | kukuluban gambuh ||

Jilid 6 - Kaca : 44 358 Gambuh

1. Thokolan kacang-wuku | kara kcipir kangkung lmbayung | gundha gondhang adhm ati kndhal bandhil | mnjawun rajun rmakjun | kakas banci lan kalpoh || 2. Combrang srunn kciput | rang-urangan ranggitan kilayu | luntas kapas papasan rmplas pakis | kasmbukan nalam katu | topng patikan krokot || 3. Carme kpl pohung | aha gayam pangowang rahu | sambng pacing cokol cangkring lan cmpurit | pancasuda cungcungblud | godhong lolobak jlegor || 4. Brangbrangan boros bstru | kndhal kmladheyan blgktpuk | kahwa wangon blimbing prkosa snting | dhadhap sobrang kudhu wdhung | cmbirit katisn ktos || 5. Kranghan put wahung | jalumampang latng lan kmadhuh | soyar yah-uyahan pradapng kusambi | tiklan cplukan bruhun |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 61 >

myang (ng)gon pradapng karangkong || 6. Kucila lan srigunggu | dhdhtan myang tungkul puyung sntul | ron giyanti kmiri ranti smanggi | suru tunjung walikukun | popokan lirih brus posor || 7. Itm biri lan so-un | sarang-burung otot datan kantun | tim dara tim bandng bbk tim mri | tim gramh tambra tim bulus | tim gibas tim landhak mopol || 8. Miwah lalaban agung | dhung-dhungan kacang kacipir timun | terong buncis kcambah gudhe kmangi | ranti bodhh parewlut | pte jengkol terong aor || 9. Rawisan kulit jruk | cokol bung glagah pupus kncur | lokak slat kobis kucai sldri | patrasli brambang suru | ramnas sawi rawtol ||

Jilid 6 - Kaca : 45 10. Kceme kmbang bku | sldre salantara brut | kwik singkl lara grng walang sangit | acar kecap lan tahucu | ptis lombok abang ijo || 11. Ppak lawuhanipun | gudhang kuluban lalaban sampun | myang panganan lah-olahan ampki | tuwin woh-wohan sadarum | tinata nora kaledhon || 12. Jajuwadahanipun | ttl sasnik-snik gngipun | wajik ktan salak mili lnga gurih | ttl bang putih lan biru | ttl gdhang jnang dodol || 13. Ttl jagung jwawut | sabun gada gng sapupu-pupu | gmblong lmpng ln-uln pan abang putih | ttl onggok gadhung walur | puli blng sagembol-gembol || 14. Wingka pudhak nug-anuk | jumunak gthuk sagnuk-gnuk | krasikan gplak madu sirat inthil | tawonan lan jnang jagung |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 62 >

grontol karag brondong || 15. Nuntn sarabi kumbu | mbl-mbl lopis lan cngkaruk | ktan ragn iwl-iwl wulak-walik | lgandha lpt lu-ulu | ampyang gablog log-log || 16. Llonthong unthuk-banyu | kupat tape brm ledre lan satru | obat-angt opak jaritan gulali | sarabikang gti kabul | jipang ondhe-ondhe gandhos || 17. Clorot roti-bolu | cthot mplk kpl limpang-limpung | rngginang bang tumpi criping grubi | calabiya carangmadu | rambutan brm kalpon || 18. Widaran apm cucur | loncis gblg lr-ulran puthu | mayang dhulak bathok cangkir lawan utri | lmpr lmt lawan pasung | mniran bantalan jongkong || 19. Myang orog-orog garu | sagon kmbangpala satru arum | kupapula rakkling tn-ntn rangin | kci randhakli mndut | tbon sumping plrd gmpol ||

Jilid 6 - Kaca : 46 20. Pradapan ganggng kanyut | kmplang walangan smar tinandhu | smar-mndm smpora srikaya pipis | kopyortuban sagu jagung | kicak kolak loco mnto || 21. Kang jnang bubur-lmu | jnang-abang kalong jnang manggul | lahang caca-caca bndha jnang candhil | grndul knul kukus jagung | karangrang galonjor lmpog || 22. Karangrang kmbang cmplung | apm kocor urat sga susu | rondhe dhawt tape-kambang rujak-kawis | kolak kluwa waluh sukun | kinndha-kndha lan cao || 23. Woh pisangraja talun | jruk kprok ranjam butun gulung | plm nangka srikaya mulwa kuwni | rambutan jirak kpundhung |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 63 >

manggis duryan pakl gowok || 24. Langsp pijtan dhuku | dhuwt bndha smak maja mundhu | sarangan sawo kleca lan kcapi | siwalan wunglon klayu | jambu wr kluthuk klampok || 25. Smangka krai timun | wrsah salak dhle tbu awu | kacangcina ktela uwi gmbili | knthang linjik tals kimpul | suwg gacng lan gmbolo || 26. Nynyamikanipun wus | lah-olahan lan palagumantung | palakasimpar palakapndhm dening | sangkp warnan pasaripun | kmbang borh lawan ampo || 27. Skt ancak ginunggung | kjawi panjang rampadanipun | lan kjawi ancak ibr skt supit | sadaya tinata rampung | rampadan sangkp jabng-jro || 28. Mangkono wusnya ramput | bakda Ngisa akir wancinipun | Kyai Bayi kang mntas salat mring masjid | ingiring pra santri agung | ing pandhapa wus mirantos || 29. Samya tata alungguh | sadaya santri saurutipun | tpung-glang jng-ajngan dnnya linggih | tpung kndhuri anglanjur | santri nom-anom nng ngisor ||

Jilid 6 - Kaca : 47 30. Soring ttarub tpung | kadya kang nginggil pangpungipun | anng kasah santri nom lan santri cilik | pandam ting kalncar agung | padhang lir raina katon || 31. Wusnya sami alungguh | Kyai Bayi angling mring pangulu | miwah marang Smbagi Jumna tuwin | para ri myang dmangipun | Purasari Pagrwaos || 32. Samya ingirid mangsuk | marang wisma kang liningan gupuh | praptng wisma parstri samya sumingkir | wus tata dnnira lungguh |

< Serat Centhini Jilid 06 - Halaman : 64 >

Ki Sh Amongraga alon ||