Sekilas ttg umroh

of 39 /39
MANASIK UMRAH bersama PT. SAIBAH

Embed Size (px)

description

Segala bentuk kegiatan dan rukun yang berhubungan dengan umroh oleh www.saibah.co.id

Transcript of Sekilas ttg umroh

Page 1: Sekilas ttg umroh

MANASIK UMRAHbersama

PT. SAIBAH

Page 2: Sekilas ttg umroh

Secara bahasa, kata umrah bermakna ziarah (berkunjung, atau mengunjungi).

Adapun maknanya secara syar'i adalah berziarah ke Baitullah dengan melaksanakan thawaf di sekelilingnya, sa'i di antara Shafa dan Marwah serta mencukur rambut kepala atau memendekkannya.

۞Pengertian Umrah۞

Page 3: Sekilas ttg umroh

۞ Hukum Umrah ۞ Para Ulama Fuqaha berbeda pendapat tentang

hukum Umrah, sebagian menyatakan Fardhu dan sebagian menyatakan Sunnat. Dalam Kitab Al-Mughni Fi Fiqhil Hajji wal Umrah dikemukakan sebagai berikut:

1. Umrah hukumnya Fardhu sekali seumur hidup, sebagaimana fardhunya Haji. Pendapat ini dikemukakan Madzhab Syafii dan Madzhab Hambali

Page 4: Sekilas ttg umroh

۞Dasar Dalil Al Quran dan Al Hadist۞

1.Al Quran

١٩٧وأتمواالحجوالعمرةهللا﴿البقرة ﴾ Artinya: “Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah”

Page 5: Sekilas ttg umroh

عنأبىرزين٭أنهأتىالنبيصىلاهللاعليهيارسولاهللاإنأبىشيخكبيراليستطيعالحجوالعمرةوا٬وسلمفقال

قالحجعنأبيكواعتمر۰لظعنArtinya: Dari Abi Rizin Bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua, tidak mampu melaksanakan haji, umroh dan tidak dapat bepergian. Kemudian Nabi menjawab: “Laksanakanlah haji dan umrah untuk ayahmu”.

2.Al HadistHadist Nabi riwayat Abu Dawud, Nasa’I dan Tarmidzi sebagai berikut:

Page 6: Sekilas ttg umroh

2. Umrah hukumnya sunnat sekali seumur hidup, pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali, Berdasarkan hadist sebagai berikut;

a. Hadist riwayat Tirmidzi:

النبيصىلاهللاع عنجابربنعبداهللا٭أنق٬ليهوسلمسئلعنالعمرةأواجبةهي

وأنتعتمروافهوأفضل﴿رواهالتر٬الال﴾مذى

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, bahwa sesungguhnya Nabi ditanya tentang hukum umrah apakah wajib? Beliau menjawab: “Tidak, sekiranya kalian melaksanakan umrah itu lebih utama”.

Page 7: Sekilas ttg umroh

b. Hadist riwayat Ibnu Majah

عنطلحةبنعبيداهللا٭ٲنهسمعرسولالحججهادوالعمرةتطوع٬اهللايقول

﴾رواهإبنماجه﴿ Artinya:

Dari Thalhah bin Ubaidillah, ia mendengar Rasulullah bersabda “Haji itu jihad dan umrah itu sunnat

Page 8: Sekilas ttg umroh

Waktu Melaksanakan umrah

Ibadah umrah tidak dibatasi oleh waktu tertentu, akan tetapi umrah dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Fiqhul Wadhih Minal Kitab Wassunat 1 : 659

Page 9: Sekilas ttg umroh

ليسللعمرةوقتمعينتؤديفىأشهرالسنةوكرهأبوحنيفةأدأهافىيهمعرفةويوم

النحرواأليامالثالثةالتىبعدهألنهاأيامالحج

Artinya: Tidak ada waktu tertentu untuk melaksanaka umrah, tetapi dapat dilaksanakan pada semua dalam satu waktu. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat “Makruh” mengerjakan umrah pada hari Arafah, hari Nahar, dan hari-hari Tasyriq. Karena hari-hari tersebut adalah hari-hari pelaksanaan ibadah haji.

Page 10: Sekilas ttg umroh
Page 11: Sekilas ttg umroh

PengertianPerkataan ihram berasal bahasa Arab:

ا ام� ر� إ�ح� ر�م� ي�ح� م� ر�  أ�ح�yang membawa maksud menjadikan ia haram

Ihram juga merupakan satu keadaan yang perlu dimasuki orang Islam untuk melakukan Haji atau Umrah(http://ms.wikipedia.org/wiki/Ihram)

1. IHROM

Page 12: Sekilas ttg umroh

a. Mandi sunah ihram di hotel madinah, Memakai baju ihram, memakai wewangian dibadan, bukan di baju, memotong kuku, dll

b. Di Biir Ali, sholat 2 rokaat dan niat umrah.

Hal-hal yang dilakukan

Page 13: Sekilas ttg umroh

• Mengenakan pakaian Ihram merupakan tanda ibadah Haji atau Umrah dimulai. Pada saat ini talbiyah diucapkan dengan Lafaz :

artinya :aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah,aku datang memenuhi panggilanMu, Tidak ada sekutu bagiNya,Ya Allah aku penuhi panggilanMu.sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukMu semata-mata. Segenap kerajaan untukMu.tidak ada sekutu bagiMu

Page 14: Sekilas ttg umroh

Labbaika Allahumma umrotan

Page 15: Sekilas ttg umroh
Page 16: Sekilas ttg umroh
Page 17: Sekilas ttg umroh

Miqatadalah tempat atau waktu memulai berniat ihram

Miqat ada dua macam:• Miqat Zamani (Waktu): Yaitu bulan-bulan

Syawwal, Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah sampai dengan 9 Dzul Hijjah.

• Miqat Makani (Tempat): Tempat-tempat yang ditentukan untuk memulai berniat melaksanakan ibadah umrah.

Page 18: Sekilas ttg umroh

Tempat-tempat Miqat

• Bi’r Ali (Dzulhulaifah) untuk jamaah dari arah Madinah.

• Al-Juhfah untuk jamaah dari arah Mesir atau Suriah.

• Qarn Al-Manazil untuk jamaah dari arah Najd.

• Dzat ‘Irqin untuk jamaah dari arah Irak.

• Yalamlam untuk jamaah dari arah Yaman dan lain-lain.

• Makkah untuk jamaah dari Makkah.

Page 19: Sekilas ttg umroh

Larangan dalam berihram yang diwajibkan MEMBAYAR FIDYAH, tetapi

TIDAK MEMBATALKAN UMRAH.

a. Memotong atau mencabut rambut dari kepala atau badan,

b. Memotong kuku dari tangan atau kakic. Memakai kain berjahit bagi laki-laki yaitu setiap

pakaian yang dijahit menurut ukuran anggota badan. Seperti gamis, celana, jubah,kaos, peci, topi,dll

d. Menutup kepala dengan hal-hal yang menyentuh kepala seperti surban dan peci.

e. Memakai parfum, yaitu setiap hal yang berbau wangi dengan tujuan memakainya di baju atau di badan.

Page 20: Sekilas ttg umroh

Larangan dalam berihram yang TIDAK membatalkan umrah, dan

dikenakan denda setimpal

Berburu binatang darat yang lepas, seperti burung merpati, kijang,dll.

Page 21: Sekilas ttg umroh

Larangan dalam berihram yang berakibat MEMBATALKAN UMRAH, dan tidak harus membayar fidyah

Melangsungkan Akad nikah.

Page 22: Sekilas ttg umroh

Larangan dalam berihram yang berakibat MEMBATALKAN

UMRAH, dan dikenakan membayar Dam

Bersetubuh dengan suami/istriBercumbu dengan suami/istri, seperti

meraba, mencium,dll dengan syahwat

Page 23: Sekilas ttg umroh

2.THOWAF

Page 24: Sekilas ttg umroh
Page 25: Sekilas ttg umroh
Page 26: Sekilas ttg umroh
Page 27: Sekilas ttg umroh
Page 28: Sekilas ttg umroh

Gerakan Thawaf = bergeraknya planet dalam ber-revolusi terhadap matahari

38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.(QS. Yasin (36) : 38-40)

Page 29: Sekilas ttg umroh

Gerakan Thawaf = bergeraknya planet dalam ber-revolusi

terhadap matahari

Page 30: Sekilas ttg umroh

Gerakan Thawaf = bergeraknya janin dalam proses kelahiran

Page 31: Sekilas ttg umroh
Page 32: Sekilas ttg umroh

SA’I

Page 33: Sekilas ttg umroh
Page 34: Sekilas ttg umroh
Page 35: Sekilas ttg umroh
Page 36: Sekilas ttg umroh
Page 37: Sekilas ttg umroh
Page 38: Sekilas ttg umroh

Hingga disini umroh bersama PT. SAIBAH, semoga menjadi umroh Maqbul Amiiin…..ya Robbal alamiiin…dan semoga dapat mengikuti Umroh / Haji kembali bersama PT. SAIBAH

Page 39: Sekilas ttg umroh

konsultasi: ust BambangHP : 081225250002, pin BB : 26BDDD7D