Nilai Raport k 13

download Nilai Raport k 13

of 42

Transcript of Nilai Raport k 13

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  1/42

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  2/42

  42

  43

  44

  4'

  46

  47

  4,49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE;

  H = (ATA8(ATA NILAI HA(IAN OS = OSE(>ASI

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  3/42

  RAPORT TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

  P ISLAM AL-KHOIRAT CIKUPA

  KKM : 2.4

  UAN NILAI P(A;TE; NILAI SI

  NA P(E P NA P(E OS P PS U(

  646 2',4 ?@ 70 '4 67 6367 2'47 ?@ 4' 67 4' 90

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0

  (TNILAI

  P(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  4/42

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0

  PS = PENILAIAN SI;AP ?ik.a

  U( = NILAI U(NAL

  NA = B(TNILAI C 100D 4

  ..............

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  5/42

  APT C TT

  NA

  617' 247 ? T

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  6/42

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  0 0 ; TT0 0 ; TT

  0 0 ; TT

  &"&r 2014

  Gr idan%

  ................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  7/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < 71 MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 A%# S!&ndra

  2 Ak"al Malana

  3 An%%i+ (a&!an Fadila

  4 Arif Ardian#*a!

  ' Arif (a!"an Ma!fd

  6 andi Al8Fala! H&r5a

  7 &d&n N%ra!a

  , &i A-i Pr/an+)

  9 iki a!*di

  10 Fa!"i Na#r/l)!11 F&rr* Pradika

  12 Fikri

  13 Haidar Hanif Ali Fikri

  14 Hakiki (a"ad!an

  1' In Ainn Na-i

  16 a!ri

  17 M A5i# a!ri

  1, M F&r-i S&.+ian

  19 M(i5al H#a&ni

  20 MSa&.l M"in21 Malana N)&r Mi5

  22 M!a"ad Akar Pra*)%a

  23 M!a"ad Fa-ri

  24 M!a"ad I&* Sa.+ra

  2' M!a"ad M#li$!ddin

  26 M!a"ad S)n*

  27 M!a"ad ani# Fa+!ani

  2, M!a""ad Ala"#*a!

  29 Pra"-a Pra+a"a

  30 (i) Sa&fdin

  31 (i5ki /i P

  32 (i5k* Nr/an#*a!

  33 (#+a

  34 Sand* (a"dani

  3' S)ni #f M!:&in

  36 S*a&.l An/ar

  37 a!*di

  3,

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  8/42

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA(T

  NILAI

  39

  40

  41

  4243

  44

  4'

  46

  47

  4,

  49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE; PS = PH = (ATA8(ATA N OS = OSE(>ASI U( =

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I NA = B

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  9/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  10/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 NILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  11/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < 72 MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 Ada" Il!a" Pra#&+*a

  2 Adi+*a /i Pra#&+*)

  3 A!"ad Afdila!

  4 A!"ad F&rian+)

  ' A!"ad (ifandi

  6 A!"ad S!&rdi

  7 Ak"al Fi+ri*adi Hi"/an

  , Ald* Nr Fa!r)5i

  9 Andri Fir"an#*a!

  10 Arif Hida*a+11 Ha&rdin

  12 H&rdin H"a&di

  13 )di (a"d!ani

  14 MAli H#&in

  1' M(&%i Elian#*a!

  16 M(i5k* ar"a/an

  17 M!a"ad Aidin

  1, M!a"ad Al Hai Na5rin

  19 M!a"ad H&ri Ira/an

  20 M!a"ad Irfan >ikri21 M!a"ad Nrdi*an#*a!

  22 M!a"ad #f

  23 Nr*ana Malana Hida*a+

  24 (a-a (i5ki

  2' (&%i*ana

  26 (id/an Fir"an#*a!

  27 Sa&fl Ana# Fi+ri An+).)

  2, S&a

  29 Sr*adi

  30

  31

  32

  33

  34

  3'

  36

  37

  3,

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  12/42

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA(T

  NILAI

  39

  40

  41

  4243

  44

  4'

  46

  47

  4,

  49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE; PS = PH = (ATA8(ATA N OS = OSE(>ASI U( =

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I NA = B

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  13/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  14/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 ILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  15/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < 73 MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 Ai#a+ ()!"a#ari

  2 Ani#a S-a+inin%#i!

  3 ?!*+ia Nra#ari

  4 ia! P+ri L+ari

  ' ian (a!"a/a+i

  6 ian >i+al)ka

  7 Eka Ok+aiani

  , El#a Nr Ania (i5k*

  9 Fi+ri ;!)irnni#a

  10 F-a Nrfadila!11 H&rni

  12 Ika Nr"ala

  13 ;ar"ila!

  14 Ma*a H&r"a*an+i

  1' M&linia An-ani

  16 M&*liana U#/a+n Nadlir)!

  17 (ai#a+l Ni#a

  1, Sar"ila!

  19 S&la

  20 S&ndi F&rr*aini21 S!&rli An%%n

  22 Si+i Ai#*a!

  23 Si+i H)li.a!

  24 Si+i ;!)di-a!

  2' Si+i Mia Prna/a+i

  26 Si+i Nra&ni

  27 Si+i (ada+l U*n

  2, S)i!a+l Fada!

  29 S#ila/a+i

  30 Ti+in ;!)+i"a!

  31 >ind* /i Ok+)ian*

  32 inda! a!*ni

  33 lan S&+i*ani

  34 &ni lia#i!

  3' lina P#.i+a Sari

  36

  37

  3,

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  16/42

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA(T

  NILAI

  39

  40

  41

  4243

  44

  4'

  46

  47

  4,

  49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE; PS = PH = (ATA8(ATA N OS = OSE(>ASI U( =

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I NA = B

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  17/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  18/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 ILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  19/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < 74 MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 Ad&la N).i*an+i

  2 Ani# S.ri*a+in

  3 A.riliana H&r"a/a+i

  4 &a Nrlaila

  ' ia! A* /i+a Sari

  6 ia! (a!"aika

  7 ian S&.+iani

  , /i niar+i

  9 El#a

  10 El#a P+ri ?ardika11 Fi+ria Nin%#i!

  12 Hali"a+# Saia!

  13 Ii# Ani#a+l Fi+ria!

  14 In+an Tri#na/a+i

  1' Lili# M#li"a!

  16 Ll Nrl Fadila!

  17 M&i S#an+i

  1, M&li#a Si!i+&

  19 M+!ia! :a!ra

  20 Nadia Ak"alia!21 Nadira Mi#ka+ :

  22 Nia S!a*an+i

  23 N)i an+i

  24 Nr Hilda ;ardi an+i

  2' Nr (ai!andini Fa5i

  26 Nrr)!"a!

  27 Nrl Hana.ia!

  2, Oliia A* A"anda

  29 (ai#a+n Ni#a

  30 ()ia+l Ada/i*a!

  31 Sar+ika Si+i M&li*ana

  32 S&l* Nr Alifa!

  33 S!adila ;!airnni#a

  34 Sil S&.+iani

  3' Si+i Ha.a!

  36 Si+i H).i.a!

  37 Si+i ;)"aria!

  3, Si+i M!nia

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  20/42

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA(T

  NILAI

  39 Si+i Nra&ni

  40

  41

  4243

  44

  4'

  46

  47

  4,

  49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE; PS = PH = (ATA8(ATA N OS = OSE(>ASI U( =

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I NA = B

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  21/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  22/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 NILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  23/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < 7' MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 Adl aardin

  2 Ada" P&r"ana

  3 Adi Ir/an#*a!

  4 A%n% Malana

  ' A!"ad idi i%na

  6 A!"ad (i-al

  7 A!"ad S"arna

  , A!"ad #f

  9 Andr&an#*a!

  10 Ari*a Malana11 an Ala" Fa!r)5i

  12 Fa!"i

  13 F&ri Andr&an#*a!

  14 Fi L+a!

  1' Fiki Malana

  16 Gilan% Eka Nrfa5i

  17 Hairila! Ta#ali#a

  1, Hari# Fadila!

  19 Ik!/an Nr!aki"

  20 M T&%! Sa.+ra21 Ni+a ()#i+a

  22 Nr Lili# L+ari

  23 Nr*a+i

  24 (+ L&%iani

  2' Si+i (if)+n Ni#a

  26 Sli# S&+ia/a+i

  27 Tari T)**ia!

  2, Ulani

  29 >ir%iana S*a!rani

  30 indini S&+ia/an

  31

  32

  33

  34

  3'

  36

  37

  3,

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  24/42

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA(T

  NILAI

  39

  40

  41

  4243

  44

  4'

  46

  47

  4,

  49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE; PS = PH = (ATA8(ATA N OS = OSE(>ASI U( =

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I NA = B

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  25/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  26/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 NILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  27/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < ,1 MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 Adrr)!"an

  2 A%n% Pra#&+i*)

  3 A%# /i Andri*ana

  4 A!"ad na&di

  ' A!"ad (ifki Marak

  6 A!"ad (i*an+)

  7 A-i ;#+ri*an+i

  , Andr&

  9 An%%i Handri*an#*a!

  10 Ari Fadila!11 a%# S&+ia/an

  12 a* S&+ia/an P

  13 +a (a*a di

  14 &di Ir/an#*a!

  1' )ni ()"ad!)n

  16 )n* Ira/an

  17 5ikri a!* ra-a+

  1, F&rian#*a! M!a"adS

  19 H&r

  20 i"i L&) Sa.+ra21 ;a"ali)n Al8Ga"ar

  22 M Harlan /i A

  23 M #f a!+iar

  24 M Fadli

  2' M (ifki Haikal

  26 Malana A#rll)!

  27 M!ai"in

  2, M!a"ad Firda#

  29 M!a"ad Ma!.din

  30 M!a"ad Mar.iI

  31 M!a"ad (ai!an

  32 M!a"ad (ifk*

  33 M!a"ad Tak

  34 M!a""ad Nr

  3' Pan$a Ali#ar Ta%+i

  36 (&ndi Pra+a"a

  37 (ifal Marif

  3, (iki P&r"ana

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  28/42

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA(T

  NILAI

  39 (iki S&+ia/an

  40 (ial P&r"ana

  41 (i5al Pra*)%i

  42 ()i43 Sandri )%a a#a

  44 U"ar Adra!"an

  4' >iki Hida*a+

  46 )%i Prna"a

  47

  4,

  49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE; PS = PH = (ATA8(ATA N OS = OSE(>ASI U( =

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I NA = B

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  29/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  30/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 NILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  31/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < ,2 MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 Adl A-i+

  2 Alda /i Pra"li

  3 Alna a!* ;#"a

  4 Ali$& H&lina P+ri

  ' A"in (l*

  6 An%%n Skian ani

  7 Ani#a P+ri

  , Ardi M&linaki

  9 A#rl S&.+ia/an

  10 anan% Sada G&"ilan%11 an+i Indria#++i

  12 !&a Nrl A"alia

  13 ini (#"i*a+i

  14 ini Sk"a/a+i

  1' ini >i+a A#+ria

  16 Edi S#an+) i-a*a

  17 Fikri*a!

  1, Fri#ka H&rdi+a Sari

  19 G!a5lina Hariran G!ai#ani

  20 Hai Idr# Al8Ha#i21 Ika Nra&ni

  22 Indra/an

  23 I*&+ I"a# S

  24 Lad5id5a! Si+i ian*

  2' L&ni S&.+ila/a+i

  26 M Fikri F

  27 M Nrdian#*a!

  2, M&li#a &/i Naila

  29 M-a!irin

  30 Nadila Nrl Ada!

  31 Na+a#*a Ik"ani*a!

  32 Nida F&li Ani

  33 Nina H&rlina

  34 N)i A"ar/a!

  3' Nr I#nani rr)+a An

  36 Nra&ni

  37 NrAini rr)+a An

  3, Nrali"#*a!

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  32/42

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  33/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  34/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 NILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  35/42

  DAFTAR NILAI RAPORT TAH

  SMP ISLAM AL-

  ;ELAS < ,3 MATA PELAA(AN <

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA1 Afa! Arina Ma$!r)!

  2 Alani landari

  3 A"#ina!

  4 Ana Mar#i*a!

  ' Ani Sr*ani

  6 Alia L+iani

  7 A* Naila

  , ?an+ika M#dalifa!

  9 !&a ;rnia S

  10 i*a#11 Fa+ia!

  12 Inda! L+ari

  13 Indri ani

  14 ;!#nl Fa+i"a!

  1' Lili# Sr*ani

  16 Mara+l Ulia

  17 Mila Nr ;!a#ana!

  1, M+iara An-ani

  19 N)i lian+i

  20 Nra&ni21 Nr!a*a+i

  22 Ok+aiani landari

  23 (a+i! S$i Sian

  24 (& na&ni

  2' ()!ani

  26 (#da+l Ha#ana!

  27 Sa**ida! A

  2, S&li

  29 S&.!ia Ok+aiana

  30 S&rl* H&rdiana

  31 Siliani Nrfaida!

  32 Si+i ;!)di5a!

  33 Si+i Mi"i! Ha"ida!

  34 Si+i )r* A"&lia

  3' S) A/ali*a!

  36 S)*a+l Mar/a!

  37 Sri Li#na/a+i

  3, Sri landari

  (T

  NILAI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  36/42

  NO NIS NAMANILAI PENGETAHUAN

  U H T UTS UAS NA(T

  NILAI

  39 S"i*a+i

  40 Sna.ia!

  41 Tia Nr Ali*anda

  42 inda43 an+i S!a&+i

  44 niar Ardian+i

  4' :lfa I#+))"a!

  46

  47

  4,

  49

  '0

  ;&+ < U = (ATA8(ATA ULANGAN P = NILAI P(A;TE; PS = PH = (ATA8(ATA N OS = OSE(>ASI U( =

  T = (ATA8(ATA TUGAS P = PENILAIAN I(I NA = B

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  37/42

  UN PELAJARAN 2014 / 2015

  HOIRAT CIKUPA

  ;;M <

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NA

  P(O

  E;

  PO(

  TO

  (T

  NILAI

  (T

  NILAI

  ;UALIFI

  ;ASI

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  38/42

  NILAI P(A;TE; NILAI SI;APT C TT

  P(E P NA P(E OS P PS U( NAP(OE;

  PO(TO

  (TNILAI

  (TNILAI

  ;UALIFI;ASI

  ENILAIAN SI;AP ?ik.a &"&r 2014 NILAI U(NAL Gr idan%

  (TNILAI C 100D 4

  ..............................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  39/42

  DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL

  SMP ISLAM AL- KHOIRAT

  TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

  Bid. Std! "######.. KELAS " $.1

  NO NAMA

  NILAI

  HARIAN ULANGAN UTS UAS RAPORT

  1 Abdul Gopur

  2 Achmad Ikbal

  3 Adji Pura !ah"udi

  # Ahmad $%a Nur&a'Sa( Ahmad )au%i

  * Al&ia+a ),bria+i

  - A+dr,a+ Pur+ama

  . Apri"a+di

  / Ari"a 0ah"adi

  1 Ara+ Imam Maula+a

  11 A"u A+ia

  12 4ia+ 5u+ia

  13 4i"aurrohma+

  1# $di S,ia6a+

  1( $7a R,%a Tama

  1* $7i 8,rli+a I+a+di1- ),licia+a )ri%a

  1. )i,r" Al Mu+a6ar

  1/ )ika 4amai 9a+i

  2 )iri"a+i

  21 Galih Paurohma+

  22 H,ra6ai

  23 H,rikar Roma+a

  2# H,r+a 9ulia+a Sari

  2( Ir&a+

  2* 5ho+ Sa&ri

  2- :amaludi+

  2. La,la2/ Lili 4arma"a+i

  3 Muhamad A+77i

  31 Muhamad )arid

  32 Muhamad Harr" ),rdia+"ah

  33 Muhamad Solahudi+ )aru;

  3# Muhammad Nurcholi

  3( Mu+a Al :arimah

  3* Nur&adillah

  3- Pupia Sari

  3. R,+di P,rma+a

  3/ Robb" )irma+"ah

  # Roma+#1 Sii Ami+ah

  #2

  #3

  ##

  #(

  #*

  #-

  #.

  #/

  (

  (1

  (2

  M,+7,ahui< 0ikupa< ======= 4, 21#

  :,pala S,kolah Guru 8= Sud"

  NURAHMAN% S.Pd. I ........................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  40/42

  DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL

  SMP ISLAM AL- KHOIRAT

  TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

  Bid. Std! "######.. KELAS " $.2

  NO NAMA

  NILAI

  HARIAN ULANGAN UTS UAS RAPORT

  1 A7ui+ )adillah Rahma

  2 Ahmad Ardia+ah

  3 A,p Suma+ri# Au 9urou >ahro

  ( 8u+a6a+

  * 4iha Pra,"o

  - $di Ria+a Sa+oo

  . )uad Haa+

  / Ii+ Nurha"ah

  1 I"u 5a"uma+

  11 :ila+7

  12 Muhammad 9udi S,i"adi

  13 Okaia+i Sapuri

  1# Puri

  1( Rahma $&,+di1* Riri+ )ralia Na+da

  1- Riia Ok&ika Sari

  1. Sal Sabilah Rahma6ai

  1/ Saha Ali""u Nur !ilja"a

  2 Silia Ira+i

  21 Sii Ima Naibah

  22 Sii Nura,+i

  23 Sii Nur;o""imah

  2# Sii Nuropi"a+i

  2( Sii R,a Am,lia

  2* Sii Romlah

  2- Sri Rama+a2. Sui Am,lia

  2/ Tuba7u )ahruro%i

  3 ?,r,+ika Uami

  31 !a+di !ah"udi+

  32 !a6a+ 4arma6a+

  33 9ama Amarullah

  3# 9a"ah

  3( 9a"ah Muraiah

  3* 9o7a Pura

  3- 9o7a @odar Praama

  3. 9o7o Pa+u+u+

  3/#

  #1

  #2

  #3

  ##

  #(

  #*

  #-

  #.

  #/

  (

  (1(2

  M,+7,ahui< 0ikupa< ======= 4, 21#

  :,pala S,kolah Guru 8= Sud"

  NURAHMAN% S.Pd. I ........................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  41/42

  DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL

  SMP ISLAM AL- KHOIRAT

  TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

  Bid. Std! "######.. KELAS " $.&

  NO NAMA

  NILAI

  HARIAN ULANGAN UTS UAS RAPORT

  1 Abdul Hadi

  2 A7u A6aludi+

  3 Ahmad )ikri# Ahmad >ikri Mu+ako

  ( Ahmadi+

  * Ari Mahpudi+

  - Ari !ah"u Hari"a+o

  . 4iah Maili+da

  / 4iki ),r"a+o

  1 $rla+ Sapura

  11 )au%i $ka Prada+a

  12 I+dah Rahma Sari

  13 5u+a,i

  1# Li+du !icako+o

  1( M= )a"umi1* M= Ha&i% Abdullah

  1- Mar+i

  1. Maruroh Si+a 4,6i

  1/ M,ri !ula+dari

  2 Muhamad :ho,rudi+

  21 Nia Su+iari

  22 Noi I+dria+i

  23 Noi !ah"udi Sapura

  2# Nurba,i

  2( Rika Ardia+"ah

  2* Ri+a !i+a Muli"ai

  2- Ri%ki Al&ia+ Nu7raha2. Romi"ai

  2/ Sa+di Alam"ah

  3 Sa6aludi+

  31 S,li Okaia+i

  32 S,pia+i Nur I+dah= S=

  33 Sii :holi&ah

  3# Sri Pama6ai

  3( Sri6a+i Robi'Ulla+"

  3* Suhada Adi Suba7ja

  3- S"lia A7iarda Nur=A

  3. Tia Liia+a

  3/#

  #1

  #2

  #3

  ##

  #(

  #*

  #-

  #.

  #/

  (

  (1(2

  M,+7,ahui< 0ikupa< ======= 4, 21#

  :,pala S,kolah Guru 8= Sud"

  NURAHMAN% S.Pd. I ........................................

 • 7/23/2019 Nilai Raport k 13

  42/42

  DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL

  SMP ISLAM AL- KHOIRAT

  TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

  Bid. Std! "######.. KELAS " $.4

  NO NAMA

  NILAI

  HARIAN ULANGAN UTS UAS RAPORT

  1 Ach6a+ S,iadi

  2 Ali Ahmad Na6a6i

  3 Ali S"ahri# A+iaul )au%iah

  ( Ari

  * Arai A+di+i

  - 4,d, 9u+u

  . 4,ia Sari Noia+a

  / $ko 8udi Sapura

  1 Haidar Ardia+"ah

  11 Hamid

  12 H,ri

  13 H,r"a+o

  1# Iha Su7iai

  1( Ir&a+ Ha&i%h1* Lulu I+a&il 5a+ai

  1- Marlia+a :i+a+i

  1. Muhamad Ali Ghi&&ari

  1/ Muhamad Imro+ Hakiki

  2 Muhamad Tomi

  21 Nadia )adilah

  22 Nadila !iria+i

  23 Nur Imi

  2# Nur&iria Mul"a+i

  2( Nurha"ai

  2* Pri"a+o

  2- Rida 8ibi )iria+i2. Ri%ki Nurhida"a

  2/ Rula+udi+

  3 S,l&i A+a 0ira 4,6i

  31 Sii 4,6i !ah"u+i+7ih

  32 Sii :armila !ai

  33 Sii Nurha"ai

  3# Soba+a

  3( Sualdi

  3* Tii Nurukma6ai

  3- Uari

  3. !ah"u 9u+da+a

  3/ 9ulia 46i Puri# 9ulia L,ari

  #1

  #2

  #3

  ##

  #(

  #*

  #-

  #.

  #/

  (

  (1(2

  M,+7,ahui< 0ikupa< ======= 4, 21#

  :,pala S,kolah Guru 8= Sud"

  NURAHMAN S Pd I