LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

download LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

of 27

Transcript of LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  1/27

  Judul : Koperasi

  Mata Pelajaran : Ekonomi

  Kelas / Semester : X / 2

  Petunjuk Belajar:

  a. Baca secara cermat sebelum Anda menerjakan tuas

   b. Baca litelatur lain untuk memperkuat pema!aman Anda

  c. Kerjakan setiap lanka! sesuai tuas

  d. Kumpulkan laporan !asil kerja sesuai denan jad"al #an tela! disepakati

  antara uru denan sis"a

  e. Konsultasikan dan diskusikan denan uru dalam menerjakan tuas

  Kompetensi yang akan dicapai:

  $.% Mendeskripsikan konsep koperasi dan penelolaan koperasi

  &.% Menerapkan konsep koperasi dan penelolaan koperasi

  Materi pembelajaran:

  A. Konsep koperasi

  '. Penertian koperasi

  2. Sejara! koperasi

  $. (amban koperasi )ndonesia

  &. A*as koperasi

  +. (andasan koperasi

  ,. -ilainilai koperasi

  . Prinsip Koperasi

  %. 0ujuan koperasi

  1. Jenisjenis koperasi

  '. Sisa !asil usa!a

  B. Penelolaan koperasi

  '. Peran koperasi

  2. 3ranisasi koperasi

  $. Sumber permodalan

  &. Prosedur pendirian

  4. Koperasi sekola!

  '. 0ujuan koperasi sekola!

  2. 3ranisasi koperasi sekola!$. Sumber permodalan

  &. Prosedur pendirian

  Informasi pendukung:

  S5 Alam. 2'$. Ekonomi SMA Kelas X . Jakarta: Esis

  66 Koperasi -o.2+ 0a!un '112

  MATERILKS KOPERASI

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  2/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi2

  A. KONSEP KOPERASI

  1. PENE!"I#N K$PE!#%I

  Penertian koperasi secara seder!ana bera"al dari kata &co& #an berarti bersama

  dan &operation&7 artin#a bekerja. Jadi penertian koperasi adala! kerja sama. Sedankan

   penertian umum koperasi adala! : suatu kumpulan oranoran #an mempun#ai tujuan

  sama5 diikat dalam suatu oranisasi #an berasaskan kekeluaraan denan maksud

  menseja!terakan anota.

  Koperasi adala! badan usa!a #an beranotakan oran atau badan !ukum #an

   berlandaskan pada asas kekeluaraan dan demokrasi ekonomi. Keiatan usa!a koperasi

  merupakan penjabaran dari 668 '1&+ pasal $$ a#at 9'7. 8enan adan#a penjelasan 668

  '1&+ Pasal $$ a#at 9'7 koperasi berkedudukan sebaai soko uru perekonomian nasional

  dan sebaai baian #an tidak terpisa!kan dalam sistem perekonomian nasional. Sebaai

  sala! satu pelaku ekonomi5 koperasi merupakan oranisasi ekonomi #an berusa!amenerakkan potensi sumber da#a ekonomi demi memajukan keseja!teraan anota.

  Karena sumber da#a ekonomi tersebut terbatas5 dan dalam menembankan koperasi !arus

  menutamakan kepentinan anota5 maka koperasi !arus mampu bekerja seeisien

  munkin dan menikuti prinsipprinsip koperasi dan kaida!kaida! ekonomi.

  Pengertian Koperasi Menurut Para #'li

  Berikut ini pengertian koperasi menurut para a'li :

  1. (r. )ay * 1+,-

  Koperasi adala! suatu perserikatan denan tujuan berusa!a bersama #an terdiri atas

  mereka #an lema! dan diusa!akan selalu denan semanat tidak memikirkan dari sendirisedemikian rupa5 se!ina masinmasin sanup menjalankan ke"ajibann#a sebaai

  anota dan mendapat imbalan sebandin denan pemanaatan mereka ter!adap

  oranisasi.

  /. !.M Margono (jojo'adikoesoemo

  Koperasi adala! perkumpulan manusia seoranseoaran #an denan sukan#a sendiri

  !endak bekerja sama untuk memajukan ekonomin#a.

  0. Prof. !.%. %oeriaatmadja

  Koperasi adala! suatu badan usa!a #an secara sukarela dimiliki dan dikendalikan ole!

  anota #an adala! jua pelanann#a dan dioperasikan ole! mereka dan untuk mereka

  atas dasar nir laba atau dasar bia#a.

  . Paul 2ubert 3asselman

  Koperasi adala! suatu sistem5 ekonomi #an menandun unsur sosial.

  4. Margaret (igby

  Koperasi adala! kerja sama dan siap untuk menolon.

  5. (r. Mladenata

  Koperasi adala! terdiri atas produsenprodusen kecil #an terabun secara sukarela untuk 

  mencapai tujuan bersama denan salin tukar jasa secara kolekti dan menanun resiko bersama denan menerjakan sumbersumber #an disumbankan ole! anota.

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  3/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi3

  . Internasional 3ooperati6e #lliance *I3# buku "'e 3ooperati6e Principles

  karangan P.E. 7eraman memberikan definisi sebagai berikut :

  Koperasi adala! kumpulan oranoran atau badan !ukum5#an bertujuan untuk perbaikan

  sosial ekonomi anotan#a denan memenu!i kebutu!an anotan#a denan jalan

   berusa!a bersama salin membantu antara #an satu denan #an lainn#a denan cara

  membatasi keuntunan usa!a tersebut !arus didasarkan atas prinsipprinsip ekonomi.

  ,. Bapak Koperasi (r. Mo'ammad 2atta

  Koperasi adala! banunan oranisasi sebaai badan usa!a bersama berdasarkan asas

  kekeluaraan. Semua bertanun ja"ab dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

   bersama.

  +. (alam 8ndang9undang Perkoperasian No./4 ta'un 1++/ pasal 1 ayat 1 sebagai

  berikut :

  Koperasi adala! badan usa!a #an beranotakan oranseoran atau badan !ukum

  koperasi denan melandaskan keiatann#a berdasarkan prinsip Koperasi sekalius sebaai

  erakan ekonomi rak#at #an berdasar atas asas kekeluaraan.

  Koperasi merupakan milik para anota sendiri diatur sesuai denan keininan para

  anota. 8alam koperasi tidak ada paksaan adan campur tanan pi!ak lain #an tidak ada

  sankut pautn#a denan koperasi. Pembaian pendapatan benarbenar !arus berdasarkan

   besar keciln#a kar#a dan jasa anota.

  /. %E#!#2 K$PE!#%I IN($NE%I#

  Sejara! koperasi pada a"aln#a dimulai pada abad ke2 . Pada umumn#a sejara!

  koperasi dimulai dari !asil usa!a kecil #an tidak spontan dan dilakukan ole! rak#at kecil.

  Kemampuan ekonomi #an renda! mendoron para usa!a kecil untuk terlepas dari

   penderitaan .Secara spontan mereka inin meruba! !idupn#a.

  8i )ndonesia ide ide perkoperasian diperkenalkan ole!5 ;. Aria erakan koperasi di

  )ndonesia menadakan Konres Koperasi pertama kalin#a di 0asikmala#a.?ari itu

  kemudian ditetapkanla! sebaai?ari Koperasi )ndonesia.

  Konres Koperasi pertama men!asilkan beberapa keputusan:

  '. mendirikan sentral 3ranisasi Koperasi ;ak#at )ndonesia @S3K;)

  2. menetapkan oton ro#on sebaai asas koperasi$. menetapkan pada tanal '2 Juli sebaai !ari Koperasi

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  4/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi4

  Pada tanal '2 Juli '1+$5 menadakan kembali Konres Koperasi #an ke2 di

  Bandun. Konres koperasi ke 2 menambil putusan:

  '. Membentuk 8e"an Koperasi )ndonesia @ (ekopinsebaai penanti S3K;)

  2. Menetapkan pendidikan koperasi sebaai sala! satu mata pelajaran di sekola!

  $ Menankat Mo!. ?atta sebaai Bapak Koperasi )ndonesia

  &. Seera akan dibuat undanundan koperasi #an baru

  Pelaksanaan proram perkoperasian pemerinta! menadakan kebijakan:

  '. meniatkan pembanunan oranisasi perekonomian rak#at terutamkoperasi

  2. memperluas pendidikan dan peneranan koperasi

  $. memberikan kredit kepada kaum produsen5 baik di lapanan industri maupun

  .pertanian #an bermodal kecil

  ?ina saat ini peran pemerinta! masi! perduli ter!adap keberadaan koperasi . ?al

  ini dibuktikan denan adan#a pembinaan dan pembelajaran menenai koperasi.

  0.

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  5/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi5

  &. (amban Koperasi )ndonesia #an ber"arna Pastel memberi kesan kalem sekalius

   ber"iba"a5 selain Koperasi )ndonesia bererak pada sektor perekonomian5 "arna

   pastel melambankan adan#a suatu keininan5 ketaba!an5 kemauan dan kemajuan

  serta mempun#ai kepribadian #an kuat akan suatu !al ter!adap peninkatan rasa

   bana dan perca#a diri #an tini ter!adap pelaku ekonomi lainn#aC

  +. (amban Koperasi )ndonesia dapat diunakan pada papan nama kantor5 pataka5umbulumbul5 atribut #an terdiri dari pin5 tanda penenal pea"ai dan emblem

  untuk seluru! keiatan ketatalaksanaan administrati ole! >erakan Koperasi di

  Seluru! )ndonesiaC

  ,. (amban Koperasi )ndonesia menambarkan alsaa! !idup berkoperasi #an

  memuat :

  a. 0ulisan : Koperasi )ndonesia #an merupakan identitas lambanC

   b. >ambar : & 9empat7 kuncup buna #an salin bertaut di!ubunkan bentuk 

  sebua! linkaran #an men!ubunkan satu kuncup denan kuncup lainn#a5

  menambarkan seluru! pemanku kepentinan salin bekerja sama secara terpadu

  dan berkoordinasi secara !armonis dalam membanun Koperasi )ndonesiaC

  "ata 7arna :

  '.

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  6/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi6

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

  Maksud dari siat sukarela dalam keanotaan koperasi adala! untuk menjadi

  anota koperasi tidak bole! dipaksakan ole! siapapun. Siat sukarela ini jua berarti

   ba!"a seoran anota dapat menundurkan diri dari koperasi sesuai denan s#arat #an

  ditentukan dalam Anaran 8asar koperasi. Sedankan siat terbuka memiliki arti ba!"a

  dalam keanotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

  Prinsip demokrasi menunjukkan ba!"a penelolaan koperasidilakukan atas

  ke!endak dan keputusan para anota. Paraanota itula! #an memean dan

  melaksanakan kekuasaantertini dalam koperasi.

  3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya

   asa usaha masing!masing anggota.

  Pembaian sisa !asil usa!a kepada anota dilakukan tidaksematamata

   berdasarkan modal #an dimiliki seseoran dalam koperasitetapi jua berdasarkan

   perimbanan jasa usa!a anota ter!adap koperasi.Ketentuan ini merupakan per"ujudan

  nilai kekeluaraan dan keadilan.

  ". Pemberian balas asa yang terbatas terhada# modalModal dalam koperasi pada dasarn#a diperunakan untuk kemanaatananota dan

   bukan untuk sekadar mencari keuntunan. 3le! karena itu balasjasa ter!adap modal #an

  diberikan kepada para anota jua terbatas dantidak didasarkan sematamata atas

   besarn#a modal #an diberikan. Adapun#an dimaksud terbatas adala! "ajar dalam arti

  tidak melebi!i suku buna#an berlaku di pasar.

  $. Kemandirian

  Prinsip kemandirian menandun arti dapat berdiri sendiri tanpaberantun pada

   pi!ak lain #an dilandasi ole! keperca#aan kepadapertimbanan5 keputusan5 kemampuan5

  dan usa!a sendiri. 8alam kemandirianjua menandun arti kebebasan #an bertanun

   ja"ab5 otonomi5 s"ada#a5serta berani mempertanunja"abkan perbuatan dan ke!endak 

  sendiri.

   b. 8alam Menembankan usa!an#a5 Koperasi Menekankan Prinsip Koperasi #an

  lain

  '. Pendidikan perkoperasian

  2. Kerjasama antar koperasi

  Pen#elenaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi merupakan

   prinsip koperasi #an pentin dalam meninkatkan kemampuan5 memperluas

  "a"asan anota5 dan memperkuat solidaritas dalam me"ujudkan tujuan koperasi.

  Kerja sama #an dimaksud dapat dilakukan antarkoperasi di tinkat lokal5 reional5

  nasional5 dan internasional.

  ,. "88#N K$PE!#%I

  0ujuan koperasi seperti tertuan dalam Bab )) pasal $ 66 -o. 2+ 0a!un '112 adala!:

  Koperasi bertujuan memajukan keseja!teraan anota pada k!ususn#a dan mas#arakat

   pada umumn#a serta memajukan tatanan perekonomian nasional dalam ranka

  me"ujudkan mas#arakat #an maju5 adil5 dan makmur berlandaskan Pancasila dan 6ndan

  6ndan 8asar '1&+F.

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  7/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi7

  +. ENI%9ENI% K$PE!#%I

  a. Menurut jenis usa!an#a

  '. Koperasi Konsumsi

  Koperasi konsumsi adala! koperasi #an berusa!a

  dalam bidan pen#ediaan baranbaran konsumsi #an

  dibutu!kan ole! para anotan#a. Keanotaan koperasikonsumsi berasal dari linkunan #an memiliki kesamaan

  kepentinan5 misaln#a kelompok PKK5 karan taruna5 dan

  sebaain#a #an membeli baranbaran untuk kebutu!an

  !idup se!ari!ari5 seperti sabun5 sembako5 dan sebaain#a

  2. Koperasi Produksi

  Koperasi produksi adala! koperasi #an keiatan utaman#a melakukan

   pemrosesan ba!an baku atau menola! ba!an baku menjadi baran jadi atau baran

  setena! jadi. 0ujuan dari koperasi produksi antara lain untuk meninkatkan !asil

   produksi dan meninkatkan tara !idup anotan#a.

  4onto!: koperasi produksi kerajinan enten5 koperasi batik5 dan lainn#a.

  $. Koperasi Simpan PinjamKoperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adala! koperasi #an bererak 

  dalam bidan usa!a pembentukan modal melalui tabunan para anota secara

  terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anotan#a secara muda!5

  mura!5 dan cepat untuk tujuan produkti dan keseja!teraan

  Keanotaan koperasi simpan pinjam bebas bai semua oran #an memenu!i

  untuk menjadi anota koperasi dan mempun#ai kepentinan #an sama.

  4onto!n#a5 koperasi simpan pinjam denan anota petani5 koperasi simpan

   pinjam denan anota nela#an5 dan sebaain#a.

  &. Koperasi Jasa

  Koperasi jasa adala! koperasi #an bererak di bidan pen#ediaan jasa

  tertentu bai para anota maupun mas#arakat umum5 seperti koperasi ankutan5

  koperasi jasa audit5 koperasi peruma!an5 koperasi asuransi5 dan lainn#a. 8i Jakarta

  terdapat K3PAJA #an terkenal denan pen#ediaan jasa ankutan bai mas#arakat.

  Para penusa!a ankutan #an ter!impun dalam K3PAJA bekerjasama

  menadakan suku cadan kendaraan anota denan tujuan untuk memperkuat

  da#a ta"ar serta men!indarkan persainan #an tidak se!at antara mereka.

  +. Koperasi Serba 6sa!a

  Koperasi serba usa!a adala! koperasi #an bai para men#ediakan berbaai

  macam kebutu!an ekonomi5 baik dibidan produksi5 konsumsi5 perkreditan

  maupun jasa. 8alam ranka meninkatkan produksi dan ke!idupan mas#arakat di

  daera! pedesaan5 pemerinta! menanjurkan pembentukan Koperasi 6nit 8esa9K687. K68 merupakan koperasi serba usa!a5 dimana anotaanotan#a

  mempun#ai kepentinankepentinan #an sama.

  &. K68 mempun#ai beberapa unsi sebaai berikut.

  '7 Perkreditan.

  27 Pen#ediaan dan pen#aluran sarana produksi pertanian dan keperluan !idup

  se!ari!ari.

  $7 Penola!an dan pemasaran !asil pertanian.

  &7 Pela#anan jasajasa lainn#a.

  +7 Melakukan keiatankeiatan ekonomi lainn#a.

   b. Menurut 0inkatann#a/ (uas 8aera! Kerja

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  8/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi8

  Koperasi dibedakan berdasarkan tinkatann#a5 artin#a penelompokan koperasi

   berdasarkan luas sempitn#a "ila#a! #an dijankau ole! suatu badan usa!a koperasi

  dalam mela#ani kepentinan anotan#a atau mas#arakat.

  Berdasarkan tinkatann#a koperasi dapat dibedakan sebaai berikut:

  '. Koperasi Primer 

  Koperasi primer merupakan koperasi #an beranotakan oranoran. Anotakoperasi primer palin sedikit 2 oran5 dan merupakan jenis koperasi pada

  tinkatan palin renda!. 8aera! kerja koperasi primer meliputi suatu desa atau

  linkunan suatu ja"atan / perusa!aan.

  2. Koperasi Sekunder 

  Koperasi sekunder merupakan koperasi #an beranotakan beberapa badan !ukum

  koperasi. Koperasi sekunder meliputi:

  •  Pusat Ko#erasi

  Pusat koperasi merupakan koperasi #an anotan#a palin sedikit lima bua!

  koperasi primer dan #an jenis usa!an#a sejenis dan tela! memiliki badan !ukum.

  8aera! kerja pusat koperasi meliputi berada di satu kabupaten atau kotamad#a.

  4onto!n#a5 Pusat Koperasi 6nit 8esa 9Puskud75 Pusat Koperasi Kepolisian9Puskoppol75 Pusat Koperasi Ankatan 8arat 9Puskopad7.

  • %abungan Ko#erasi

  >abunan koperasi merupakan jenis koperasi #an didirikan ole! sekuran

  kurann#a tia pusat koperasi #an usa!an#a sejenis dan tela! berbadan !okum.

  >abunan koperasi beranotakan pusatpusat koperasi #an berada di

  kabupaten/kotamad#a dan jua "ila#a!n#a meliputi satu pro=insi atau lebi!.

  4onto!n#a5 >abunan Koperasi Batik )ndonesia 9>KB)75 >abunan Koperasi

  Kepolisian 9>abkoppol7.

  •  &nduk Ko#erasi

  )nduk koperasi merupakan koperasi #an anotan#a palin sedikit tia bua!abunan koperasi. )nduk koperasi merupakan jenis koperasi #an didirikan ole!

  sekurankurann#a tia bua! abunan koperasi #an usa!an#a sejenis dan

   berbadan !ukum. 8aera! kerja induk koperasi meliputi seluru! )ndonesia. Gunsi

  koperasi induk adala! sebaai pen#ambun lida! koperasikoperasi #an menjadi

  anotan#a5 dalam ber!ubunan denan lembaalembaa nasional #an terkait

  denan tinkat nasional dan internasional. 4onto!n#a5 )nduk Koperasi Pea"ai

  9)KP75 )nduk Koperasi Kar#a"an 9)nkopkar7

  Jenis koperasi berdasarkan tinkatann#a apabila dibentuk baan sebaai berikut

  c. Menurut

  Gunsionaln#a

  Koperasi dibedakan menurut unsionaln#a5 artin#a

   berdasarkan mempun#ai lebi! pekerjaan atau proesi anota. 4onto!n#a5 Koperasi

  Pea"ai dari satu macam -eeri 9KP-75 Koperasi Ankatan 8arat 9Kopad75 Koperasi

  usa!a. Kar#a"an 9Kopkar75 koperasi pensiunan5 dan koperasi sekola!.

  http://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.htmlhttp://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.htmlhttp://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.htmlhttp://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.html

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  9/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi9

  1-. %E

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  10/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi10

  ' 7 ;apat anota

  ;apat anota merupakan perankat #an pentin dalam koperasi. ;apat anota iala!

  rapat #an di!adiri ole! seluru! atau sebaian besar anota koperasi. ;apat anota

  merupakan pemean kekuasaan tertini dalam koperasi. Melalui rapat anota5 seoran

  anota koperasi akan menunakan !ak suaran#a. ;apat anota ber"enan untuk 

  menetapkan !al!al berikut ini.

  a7 Anaran dasar 9A87.

   b7 Kebijaksanaan umum di bidan oranisasi.

  c7 Pemili!an5 penankatan5 dan pember!entian penurus dan pena"as.

  d7 ;encana kerja5 rencana anaran pendapatan dan belanja koperasi5 serta penesa!an

  laporan keuanan.

  e7 Penesa!an pertanunja"aban penurus dalam pelaksanaan tuas.

  7 Pembaian sisa !asil usa!a 9S?67.

  7 Penabunan5 peleburan5 pembaian5 dan pembubaran koperasi.

  2 7 PenurusPenurus dipili! ole! rapat anota dari kalanan anota. Penurus adala! pemean

  kuasa rapat anota. Masa jabatan palin lama lima ta!un. Berikut ini tuas penurus

  koperasi.

  a7 Menelola koperasi dan bidan usa!a.

   b7 Menajukan rencana kerja serta rencana anaran pendapatan dan belanja koperasi.

  c7 Men#elenarakan rapat anota.

  d7 Menajukan laporan pelaksanaan tuas dan laporan keuanan koperasi.

  e7 Memeli!ara buku datar anota5 penurus5 dan pena"as.

  Penurus bertanun ja"ab kepada rapat anota atau rapat anota luar biasa dalam

  menelola usa!a koperasi. Jika koperasi menalami keruian karena tindakan penurus baik disenaja maupun karena kelalaiann#a5 penurus !arus mempertanunja"abkan

  keruian ini. Apalai jika tindakan #an meruikan koperasi itu karena kesenajaan5

   penurus dapat dituntut di penadilan.

  Adapun "e"enan penurus koperasi terdiri atas !al!al berikut ini.

  a7 Me"akili koperasi di dalam dan di luar penadilan.

   b7 Memutuskan penerimaan atau penolakan seseoran sebaai anota koperasi

   berdasarkan anaran dasar koperasi.

  c7 Melakukan tindakan untuk kepentinan dan kemanaatan koperasi sesuai denan

  tanun ja"abn#a sebaai penurus.

  $ 7 Pena"as

  Pena"as koperasi adala! sala! satu perankat oranisasi koperasi5 dan menjadi suatulembaa/badan struktural koperasi. Pena"as menemban amanat anota untuk 

  melaksanakan pena"asan ter!adap pelaksanaan kebijaksanaan dan penelolaan koperasi.

  Koperasi dalam melakukan usa!an#a diara!kan pada bidanbidan #an berkaitan denan

  kepentinan anota untuk mencapai keseja!teraan anota. (apanan usa!a itu

  men#ankut seala bidan ke!idupan ekonomi rak#at dan kepentinan oran ban#ak5

  antara lain bidan perkreditan 9simpan pinjam75 pertokoan5 usa!a produksi5 dan usa!a jasa.

  Sesuai denan naman#a sebaai pena"as koperasi5 makatuastuas koperasi seperti

   berikut ini.

  a7 Melakukan pena"asan ter!adap pelaksanaan kebijakan koperasi ole! penurus.

   b7 Membuat laporan tertulis menenai !asil pena"asan #an tela! dilakukann#a.

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  11/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi11

  Supa#a para pena"as koperasi dapat melaksanakan tuasn#a denan baik5 mereka

  !arus diberi "e"enan #an cukup untuk menemban tanun ja"ab tersebut.

  Pena"as koperasi mempun#ai "e"enan berikut ini.

  a7 Meneliti catatan atau pembukuan koperasi.

   b7 Memperole! seala keteranan #an diperlukan.

  0. %8MBE! PE!M$(#

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  12/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi12

  #. Proses Pengesa'an Badan 2ukum

  8alam Proses Penesa!an Badan ?ukum Koperasi terdapat pokokpokok #an perlu

  diper!atikan #aitu :

  1. Persiapan pembentukan

  Koperasi sebaikn#a dibentuk ole! sekelompok oran/anota mas#arakat #an

  mempun#ai keiatan dan kepentinan ekonomi #an sama.

  Sebelum mendirikan koperasi5 sebaikn#a dida!ului denan pen#ulu!an tentan

   perkoperasian aar kelompok mas#arakat #an inin mendirikan koperasi tersebut

  mema!ami menenai perkoperasian5 se!ina anota koperasi nantin#a benarbenar 

  mema!ami nilai dan prinsip koperasi dan pa!a akan !ak dan ke"ajibann#a sebaaianota koperasi.

  2. Rapat pembentukan

  Proses pendirian koperasi dimulai denan pelaksanaan ;apat pembentukan

  koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurankurann#a di!adiri ole! 2 oran

  anota pendiri5 sedankan untuk Koperasi Sekunder sekurankurann#a di!adiri

  ole! $ koperasi melalui "akil"akiln#a.

  ;apat pembentukan koperasi tersebut di!adiri ole! Pejabat

  8inas/)nstansi/Badan Dan Membidani Koperasi setempat sesuai domisili anota5

  dimana ke!adiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi ara!an

   berkenaan denan pembentukan koperasi5 meli!at proses pelaksanaan rapat

   pembentukan5 sebaai narasumber apabila ada pertan#aan berkaitan denan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anaran dasar #an dibuat ole! para

   pendiri sebelum diFaktaFkan ole! -otaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu

  apabila memunkinkan rapat pembentukan tersebut jua dapat di!adiri ole! -otaris

  Pembuat Akta Koperasi #aitu -otaris #an ditetapkan melalui Keputusan Menteri

   -eara Koperasi dan 6KM untuk membantu membuat/men#usun akta pendirian5

   peruba!an anaran dasar dan pembubaran koperasi.

  8alam ;apat Pembentukan akan diba!as menenai Anaran 8asar Koperasi

  #an memuat antara lain :

  •  -ama dan tempat kedudukan

  • Maksud dan tujuan

  • Jenis koperasi dan Bidan usa!a

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  13/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi13

  • Keanotaan

  • ;apat Anota

  • Penurus5 Pena"as dan Penelola

  • Permodalan5 janka "aktu dan Sisa ?asil 6sa!a.

  3. Pembuatan akta pendirian koperasi 

  Pembuatan atau pen#usunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat ole!

   para pendiri 9dalam !al di "ila#a! setempat tidak terdapat -PAK7 atau dibuat ole!

   -otaris Pembuat Akta Koperasi.

  Selanjutn#a -otaris atau kuasa Pendiri menajukan permo!onan penesa!an

  secara tertulis kepada pejabat #an ber"enan denan dilampirkan :

  • 2 98ua7 rankap salinan akta pendirian bermeterai cukup.

  • 8ata akta pendirian koperasi #an dibuat dan ditandatanani -otaris.

  • Surat bukti tersedian#a modal #an jumla!n#a sekurankurann#a sebesar 

  simpanan pokok dan simpanan "ajib #an "ajib dilunasi ole! para pendiri.

  • ;encana keiatan usa!a minimal tia ta!un ke depan dan ;APB.

  • 8okumen lain #an diperlukan sesuai peraturan perundan undanan

  Pejabat #an ber"enan akan melakukan :

  • Penelitian ter!adap materi Anaran 8asar #an diajukan5

  • Penecekan ter!adap keberadaan koperasi tersebut.

  Apabila permo!onan diterima maka penesa!an selambat lambatn#a $ 9tia7

   bulan sejak berkas diterima lenkap.

  Jika permo!onan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasann#a

  disampaikan kembali kepada kuasa pendiri palin lama $ 9tia7 bulan sejak 

   permo!onan diajukan.0er!adap Penolakan5 para pendiri dapat menajukan permintaan

  ulan penesa!an akta pendirian koperasi dalam janka "aktu palin lama ' 9satu7

   bulan. Keputusan ter!adap permintaan ulan tersebut diberikan palin lambat ' 9satu7 bulan.

   

  B. %yarat Mendirikan Koperasi

  S#arats#arat #an diperlukan dalam mendirikan koperasi antara lain sebaai

   berikut:

  '. 8ua rankap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris 9-PAK7.

  2. Berita Acara ;apat Pendirian Koperasi.

  $. 8atar !adir rapat pendirian koperasi

  &. Goto 4op# K0P Pendiri 9urutann#a disesuaikan denan datar !adir aar 

  mempermuda! pd saat =eriikasi7.

  +. Kuasa pendiri 9Penurus terpili!7 untuk menurus penesa!an pembentukankoperasi.

  ,. Surat Bukti tersedian#a modal #an jumla!n#a sekuranCkurann#a sebesar 

  simpanan pokok dan simpanan "ajib #an "ajib dilunasi para pendiri.

  . ;encana keiatan usa!a koperasi minimal tia ta!un kedepan dan ;encana

  Anaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.

  %. 8atar susunan penurus dan pena"as.

  1. 8atar Sarana Kerja Koperasi

  '. Surat pern#ataan tidak mempun#ai !ubunan keluara antara penurus.

  ''. Struktur 3ranisasi Koperasi.

  '2. Surat Pern#ataan Status kantor koperasi dan bukti pendukunn#a

  '$. 8okumen lain #an diperlukan sesuai denan peraturan perundanundanan

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  14/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi14

  3. Pembubaran Koperasi

  4ara pembubaran koperasi tela! diatur dalam 66 -o. 2+ 0a!un '112 pasal &,

  sampai denan pasal +. Berdasarkan ketentuan pasal &, 66 -o. 2+ 0a!un '112 ada 2

  9dua7 cara #an dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi.

  '. Keputusan ;apat Anota ;apat anota selaku pemean kekuasaan tertini ber!ak membubar kan koperasi. Apabila rapat anota tela! memutuskan untuk 

  membubarkan koperasi5 maka penurus koperasi atau kuasa rapat anota

  memberita!ukansecara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua

  kreditor dan pemerinta!5 dalam janka "aktu palin lama '& !ari sejak tanal

  keputusan rapat anota pembubaran. Jika alasan pembubaran diterima ole!

   pemerinta! maka akan diumum kan pembubaran tersebut dalam berita neara ;).

  Sejak tanal penumuman pembubaran dalam berita neara ;) maka status badan

  !ukum koperasi #an bersankutan !apus.

  2. Keputusan Pemerinta! Pemerinta! dalam !al ini pejabat koperasi ber!ak pula

  melakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi #an dilakukan pemerinta!

   berdasarkan alasanalasan berikut ini.a. Koperasi #an bersankutan tidak memenu!i ketentuan 6ndanundan koperasi.

   b. Keiatan koperasi bertentanan denan ketertiban umum dan kesusilaan5

   berdasarkan keputusan penadilan.

  c. Kelansunan !idup koperasi tidak dapat di!arapkan lai5 misaln#a koperasi

  tersebut pailit.

  C. KOPERASI SEKOLAH1. "88#N K$PE!#%I %EK$

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  15/27

  Juru a!ar 

  agian "euanganag# $rganisasi dan %dministrasi

   %genda

  Pembantu"a&etaria

  'impan ( Pinjam

  )o*o u*u dan %lat(alat Pemebelajaran Pembu*uan

  agian +sa,a

  Pengeti*an

  "oordinator %nggota

  'is-a

  Penase,at

  . /uru P

  Penga-as

  . /uru

  Pengurus

  apat %nggota

  urid 'is-a

  adan Pemeri*sa

  Pimpinan 'e*ola,

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi15

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  16/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi16

  '. Perankat Koperasi Sekola!

  Seperti !aln#a denan koperasi #an lain5 koperasi sekola! jua memiliki perankat

  oranisasi #an terdiri atas rapat anota5 penurus5 dan pena"as.

  a. ;apat Anota

  ;apat anota merupakan pemean kuasa tertini di dalam koperasi sekola!.

  ;apat anota diadakan palin sedikit seta!un sekali.8i dalam rapat anota ditetapkan !al!al berikut ini.

  '7 Anaran dasar.

  27 Kebijaksanaan umum di bidan oranisasi5 manajemen5 dan usa!a koperasi.

  $7 Pemili!an5 penankatan5 pember!entian penurus5 dan pena"as.

  &7 ;encana kerja5 rencana anaran pendapatan dan belanja koperasi serta penesa!an

  laporan keuanan.

  +7 Penesa!an pertanunja"aban penurus dalam pelaksanaan tuasn#a.

  ,7 Pembaian sisa !asil usa!a.

  7 Penabunan5 peleburan5 pembaian5 dan pembubaran koperasi.

   b. Penurus Koperasi Sekola!

  Penurus koperasi sekola! merupakan pemean keperca#aan #an diberikan para

  anota5 se!ina penurus !arus bertanun ja"ab kepada anota. 6ntuk menjadi

   penurus koperasi ada s#arat mutlak #an !arus dipenu!i #aitu meneta!ui ke"ajiban

  dan tanun ja"ab sebaai penurus.

  Adapun penurus koperasi sekola!5 terdiri atas:

  '7 para sis"a anota koperasi sekola!5

  27 kepala sekola! dapat menunjuk beberapa uru untuk ikut serta menjadi penurus

  koperasi sekola!5 denan ketentuan seban#akban#akn#a dari jumla! anota

   penurus #an dipili! ole! para anota.

  Berikut ini tuas penurus koperasi sekola!.

  '7 Menelola usa!a koperasi.

  27 Men#elenarakan rapat anota.

  $7 Menajukan rancanan/rencana kerja kepada rapat anota.

  &7 Menajukan rancanan anaran pendapatan dan belanja koperasi kepada rapat

  anota.

  +7 Men#ampaikan laporan pertanunja"aban koperasi kepada rapat anota.

  c. Pena"as Koperasi Sekola!

  Pena"as pada koperasi sekola! dipili! ole! dan dari anota dalam rapat anota. pena"as koperasi sekola! dapat ditunjuk dari kalanan uru ataupun pi!akpi!ak lain

  #an bersedia menjalankan perann#a. 0uas dan "e"enan serta tanun ja"ab

   pena"as sama denan pena"as koperasi pada umumn#a.

  Berikut ini tuas pena"as koperasi sekola!:

  '7 Mena"asi usa!a penelolaan koperasi sekola!.

  27 Men#ampaikan laporan !asil pena"asann#a kepada rapat anota.

  &. Keanotaan Koperasi Sekola!

  Anota koperasi sekola! terdiri atas sis"asis"a #an masi! akti di sekola! #an

   bersankutan. Keanotaan koperasi sekola! bersiat terbuka dan sukarela. 0erbuka di

  sini dibatasi !an#a pada sis"asis"a dari sekola! #an mendirikan koperasi tersebut.

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  17/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi17

  0. %8MBE! PE!M$(#

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  18/27

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  19/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi19

  /. 3onto' Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi Sekola

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  20/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi20

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  21/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi21

  0. 3onto' Akta Pen!irian Koperasi Sekola

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  22/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi22

  #. Pili'an a>aban yang paling tepat.'. Koperasi adala! perkumpulan manusia seoranseoaran #an denan sukan#a

  sendiri !endak bekerja sama untuk memajukan ekonomin#aF.

  Merupakan deinisi menurut:

  a. ;.M Marono 8jojo!adikoesoemo c. 8ooren

   b. ?atta d. Munkner ',.

  2. Pada ta!un berapa diselenarakan konres erakan koperasi se Ja"a #an pertama

  di 0asikmala#a...

  a. '2 Juni '1& c. '2 Juni '1+

   b. '2 Juli '1+ d. '2 Juli '1&$. Dan bertanun ja"ab dalam penendalian modal koperasi adala! .....

  a. Manajer  

   b. Badan pemeriksa

  c. ;apat anota

  d. Benda!ara koperasi

  e. Penurus koperasi

  &. Kekuasaan tertini pada koperasi berada ditanan .....

  a. Penurus

   b. Badan pemeriksa

  c. Kepala kantor koperasi

  d. Menteri koperasie. ;apat anota

  +. Peran kita sebaai sis"a dalam koperasi sekola!5 kecuali....

  a. Sebaai anota

   b. Sebaai penurus

  c. Menabun di koperasi

  d. Sebaai pena"as

  e. )kut men#ukseskan keiatan koperasi sekola!

  ,. Berikut ini adala! sumber sumber permodalan dalam koperasi5 kecuali .....

  a. Simpanan pokok 

   b. Simpanan "ajib

  c. Pinjaman dari pi!ak lain

  d. ?asil penjualan sa!am

  e. Pen#isi!an !asil usa!a

  . Koperasi #an beranotakan pusatpusat koperasi #an berada di

  kabupaten/kotamad#a dan jua "ila#a!n#a meliputi satu pro=insi atau lebi! disebut

  koperasi...

  a. induk  

   b. abunan

  c. konsumen

  d. sekunder e. primer  

  KOPERASILKS   LATIHAN

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  23/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi23

  %. Koperasi di indonesia dirintis ole! .....

  a. Mo!ammad ?atta

   b. Soekarno

  c. ;. Ar#a "iria atmaja

  d. Soemitro djo#o!adikusumo

  e. Soe!arto1. Sumber permodalan koperasi #an diperole! dari pi!ak luar adala! L..

  a. Setoran Pokok 

   b. ?iba!.

  c. simpanan suka rela para anotan#a

  d. sisa !asil usa!a koperasi #aitu baian #an dimasukkan dalam cadanan

  e. Sertiikat modal koperasi

  '. Berapaka! batasan minimal anota #an !arus !adir dalam rapat pembentukan

  koperasi primer ......

  a. $ oran

   b. ' oranc. 2 oran

  d. 2+ oran

  e. $ oran

  B. "raian

  '. Jelaskan penertian koperasi menurut 66 no.2+ 0a!un '112

  2. Jelaskan arti dari lamban koperasi indonesia dalam ambar buna

  $. Jelaskan kenapa lamban koperasi diruba!

  &. Berdasarkan jenis tinkatan#a5 koperasi dibedakan menjadi5 jelaskan

  +. Koperasi Ban#u Seja!tera memiliki modal sebesar ;p &+..5. Simpanan

   pokok anota sebesar ;p '2.+.5 simpanan "ajib anota sebesar ;p',..5dan simpanan sukarela sebesar ;p %..5 diak!ir ta!un koperasi

  mendapat S?6 sebesar ;p 22.+.5 berdasarkan rapat anota ta!unan

  disepakati pembaian S?6 sebaai berikut.

  '7 2+H dana cadanan

  27 $H jasa modal

  $7 2+H jasa penurus

  &7 +H dana pea"ai

  +7 +H dana pembanunan

  ,7 +H dana pendidikan

  7 +H dana sosialBerdasarkan data tersebut5 !itunla!:

  a. Pembaian S?6

   b. Berapa S?6 Andi jika simpanann#a ;p %+.5pembelian koperasi

  ;p'..5jasa anota 2+H dan total penjualan koperasi ;p

  2..5

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  24/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi24

   -ilai Para >uru 4atatan

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  25/27

  Lembar Kerja Siswa SMA Kelas X | Koperasi25

  A. PILIHAN GAN#A. A!. "#. $%. $

  &. "'. "(. )*. )

  +. B. )

  .

  KUNCI JAWABANLKS KOPERASI

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  26/27

  !.$%. B. "RAIAN

  '. Koperasi adala! badan usa!a #an beranotakan oranseoran atau badan !ukum

  koperasi denan melandaskan keiatann#a berdasarkan prinsip Koperasi sekalius

  sebaai erakan ekonomi rak#at #an berdasar atas asas kekeluaraan.

  2. (amban Koperasi )ndonesia dalam bentuk ambar buna #an memberi kesan akan perkembanan dan kemajuan ter!adap perkoperasian di )ndonesia5 menandun

  makna ba!"a Koperasi )ndonesia !arus selalu berkemban5 cemerlan5 ber"a"asan5

  =ariati5 ino=ati sekalius produkti dalam keiatann#a serta ber"a"asan dan

   berorientasi pada keunulan dan teknoloiC

  $. Sesuai denan Peraturan Menteri -eara Koperasi dan 6sa!a Kecil dan Menena!

   -omor : 2/Per/M.K6KM/)/2'2 0anal : ' April 2'2 0entan : Penunaan

  (amban Koperasi )ndonesia5 maka lamban Koperasi indonesia #an lama

  diantikan denan lamban dan ambar #an baru.(amban #an menambarkan

  sekuntum buna ini berpen!arapan koperasi menjadi suatu lembaa #an terus

   berkemban5 ber"a"asan5 =ariati5 ino=ati5 sekalius produkti dalam perann#a

  memakmuran anota.&. Koperasi menurut tinkatan#a adala!

  a. Koperasi Primer : Koperasi primer merupakan koperasi #an beranotakan

  oranoran. Anota koperasi primer palin sedikit 2 oran5 dan merupakan

   jenis koperasi pada tinkatan palin renda!. 8aera! kerja koperasi primer 

  meliputi suatu desa atau linkunan suatu ja"atan / perusa!aan.

   b. Koperasi Sekunder : Koperasi sekunder merupakan koperasi #an

   beranotakan beberapa badan !ukum koperasi. Koperasi sekunder meliputi:

  •  Pusat Ko#erasi  Pusat koperasi merupakan koperasi #an anotan#a

   palin sedikit lima bua! koperasi primer dan #an jenis usa!an#a sejenis

  dan tela! memiliki badan !ukum. 8aera! kerja pusat koperasi meliputi

   berada di satu kabupaten atau kotamad#a. 4onto!n#a5 Pusat Koperasi 6nit

  8esa 9Puskud75 Pusat Koperasi Kepolisian 9Puskoppol75 Pusat Koperasi

  Ankatan 8arat 9Puskopad7.

  • %abungan Ko#erasi ' >abunan koperasi merupakan jenis koperasi #an

  didirikan ole! sekurankurann#a tia pusat koperasi #an usa!an#a

  sejenis dan tela! berbadan !okum. >abunan koperasi beranotakan pusat

   pusat koperasi #an berada di kabupaten/kotamad#a dan jua "ila#a!n#a

  meliputi satu pro=insi atau lebi!. 4onto!n#a5 >abunan Koperasi Batik 

  )ndonesia 9>KB)75 >abunan Koperasi Kepolisian 9>abkoppol7.

  •  &nduk Ko#erasi ' )nduk koperasi merupakan koperasi #an anotan#a

   palin sedikit tia bua! abunan koperasi. )nduk koperasi merupakan jeniskoperasi #an didirikan ole! sekurankurann#a tia bua! abunan

  koperasi #an usa!an#a sejenis dan berbadan !ukum. 8aera! kerja induk 

  koperasi meliputi seluru! )ndonesia. Gunsi koperasi induk adala! sebaai

   pen#ambun lida! koperasikoperasi #an menjadi anotan#a5 dalam

   ber!ubunan denan lembaalembaa nasional #an terkait denan tinkat

  nasional dan internasional. 4onto!n#a5 )nduk Koperasi Pea"ai 9)KP75

  )nduk Koperasi Kar#a"an 9)nkopkar7

  '&.

  +. Per!itunan S?6

  a7 Pembaian S?6

  • dana cadanan : 2+H 22.+. I +.,2+.5

  •  jasa modal : $H 22.+. I ,.+.5

  http://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.htmlhttp://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.htmlhttp://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.htmlhttp://www.bukupr.com/2012/01/koperasi-dalam-perekonomian-indonesia.html

 • 8/15/2019 LKS_3.8 Mendeskripsikan Konsep Koperasi Dan Pengelolaan Koperasi

  27/27

  •  jasa penurus : 2+H 22.+. I +.,2+.5

  • dana pea"ai : +H 22.+. I '.'2+.5

  • dana pembanunan : +H 22.+. I '.'2+.5

  • dana pendidikan : +H 22.+. I '.'2+.5

  • dana sosial : +H 22.+. I '.'2+.5 N

  '+. 22.+.5

  ',.

   b7 S?6 jasa modal

  '. Isimpanan Andi

  total simpanan koperasi   baian jasa modal

  '%.

  '1. I850.000

  36.500 .000   $H 22.+.

  2. I '+.'1'

  c7 S?6 jasa anota

  2'. I pembelian Andi

   penjualan koperasi   baian jasa anota

  22. I1.000 .000

  200.000.000   2+H 22.+.

  2$. I 2%.'2+

  2&.

  S?6 #an diterima Andi sebesar 

  2+. '+.'1' 2%.'2+ I ;p '%$.$',5

  2,.27#